Διεθνές - Ευρωπαϊκό επίπεδο / Τραπεζικό δίκαιο


 • 31
 • ΜΑΪ
 • 2023
 • ()
Αναθεωρημένη μεθοδολογία της ΕΚΤ για την εκτίμηση του πιστωτικού κινδύνου

Δημοσίευση της ΕΚΤ

 • 2
 • ΜΑΪ
 • 2023
 • ()
Eργαλείο μεθοδολογίας της EBA για ευκολότερη πλοήγηση στο πλαίσιο των υποχρεώσεων υποβολής εποπτικών αναφορών

Ανακοίνωση της EBA

 • 19
 • ΑΠΡ
 • 2023
 • (Own funds)
Kατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2023/827 της Επιτροπής όσον αφορά την προηγούμενη άδεια για τη μείωση των ιδίων κεφαλαίων και τις απαιτήσεις που σχετίζονται με μέσα επιλέξιμων υποχρεώσεων

Κανονισμός (ΕΕ) 2023/827

 • 18
 • ΑΠΡ
 • 2023
 • ()
Δημόσια διαβούλευση της ΕΒΑ αναφορικά με το σχέδιο κατευθυντήριων γραμμών για την επανυποβολή ιστορικών δεδομένων

 Διαβούλευση της EBA

 • 18
 • ΑΠΡ
 • 2023
 • (0)
Νομοθετική πρόταση της Επιτροπής για την αναθεώρηση του πλαισίου διαχείρισης τραπεζικών κρίσεων και ασφάλισης των καταθέσεων (Crisis Management and Deposit Insurance Framework)

Δημοσιεύσεις της Επιτροπής  σχετικά με την Νομοθετική Πρόταση

 • 22
 • ΜΑΡ
 • 2023
 • (Market risks)
Δημόσια διαβούλευση της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (EBA) αναφορικά με το σχέδιο Ρυθμιστικών Τεχνικών Προτύπων όσον αφορά ειδικές απαιτήσεις υποβολής αναφορών σχετικά με τους κινδύνους αγοράς

Κείμενο Διαβούλευσης της EBA

 • 27
 • ΦΕΒ
 • 2023
 • (Market risks)
Γνωμοδότηση της EBA για την εφαρμογή των διατάξεων που σχετίζονται με το όριο ανάμεσα στο τραπεζικό χαρτοφυλάκιο και το χαρτοφυλάκιο συναλλαγών και τη μεταφορά εσωτερικού κινδύνου μεταξύ των βιβλίων, σύμφωνα με το Άρθρο 3 παρ. 6 του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/876

Γνωμοδότηση EBA

 • 21
 • ΦΕΒ
 • 2023
 • (Deposit guarantee schemes )
Αναθεωρημένες τελικές Κατευθυντήριες γραμμές της ΕΒΑ για τις μεθόδους υπολογισμού των εισφορών στα συστήματα εγγύησης των καταθέσεων

Κατευθυντήριες γραμμές της EBA

 • 16
 • ΦΕΒ
 • 2023
 • ()
Προληπτικά πρότυπα της Επιτροπής της Βασιλείας για τα κρυπτοστοιχεία

Πρότυπα για την προληπτική αντιμετώπιση της έκθεσης σε κρυπτοστοιχεία

 • 14
 • ΦΕΒ
 • 2023
 • ()
Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2023/313 για την τροποποίηση των εκτελεστικών τεχνικών προτύπων που καθορίζονται στον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2016/2070 όσον αφορά τα χαρτοφυλάκια αναφοράς, τα υποδείγματα υποβολής αναφορών και τις οδηγίες υποβολής για την υποβολή αναφορών

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2023/313

 • 13
 • ΦΕΒ
 • 2023
 • (Resolution)
Κατευθυντήριες γραμμές της EBA προς τις αρχές εξυγίανσης όσον αφορά τη δημοσιοποίηση της προσέγγισής τους σε σχέση με την εφαρμογή του εργαλείου διάσωσης με ίδια μέσα (bail-in tool)

Κατευθυντήριες Γραμμές της EBA

 • 1
 • ΦΕΒ
 • 2023
 • (Credit risk)
Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2023/206 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 όσον αφορά τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα που προσδιορίζουν τα είδη των παραγόντων που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά την εκτίμηση της καταλληλότητας των συντελεστών στάθμισης κινδύνου για ανοίγματα που εξασφαλίζονται με ακίνητα και τους όρους που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη για την εκτίμηση της καταλληλότητας των ελάχιστων τιμών ζημίας λόγω αθέτησης για ανοίγματα που εξασφαλίζονται με ακίνητα

Kατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2023/206

 • 31
 • ΙΑΝ
 • 2023
 • ()
Δημόσια διαβούλευση της ΕΒΑ σχετικά με την υποβολή εποπτικών αναφορών για τον επιτοκιακό κίνδυνο του τραπεζικού χαρτοφυλακίου (IRRBB)

Δημόσια διαβούλευση της ΕΒΑ

 • 21
 • ΔΕΚ
 • 2022
 • (Credit risk)
Τελική έκθεση της ΕΒΑ επί σχεδίων ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων για τον προσδιορισμό ομάδας συνδεδεμένων πελατών (group of connected clients) υπό τον CRR

Έκθεση επί σχεδίων RTS

 • 19
 • ΔΕΚ
 • 2022
 • (Pillar III- Disclosures)
Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2022/2453 της Επιτροπής για την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2021/637 όσον αφορά τη δημοσιοποίηση περιβαλλοντικών, κοινωνικών και σχετικών με τη διακυβέρνηση κινδύνων

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2022/2453

 • 29
 • ΝΟΕ
 • 2022
 • (Own funds)
Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2022/2328 της Επιτροπής για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 όσον αφορά ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα τα οποία προσδιορίζουν τα εξωτικά υποκείμενα ανοίγματα και τα μέσα που φέρουν υπολειπόμενους κινδύνους για τους σκοπούς του υπολογισμού των απαιτήσεων ιδίων κεφαλαίων για τους υπολειπόμενους κινδύνους

Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2022/2328

 • 3
 • ΝΟΕ
 • 2022
 • (Credit risk)
Δημοσίευση από την ΕΒΑ μελέτης σχετικά με την εφαρμογή του συντελεστή υποστήριξης χρηματοδότησης υποδομών σύμφωνα με το άρθρο 501α του Κανονισμού 575/2013

Έκθεση της ΕΒΑ 

 • 26
 • ΟΚΤ
 • 2022
 • (Liquidity (LCR-NSFR))
Κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμός (ΕΕ) 2022/2058 της Επιτροπής της 28ης Φεβρουαρίου 2022 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα σχετικά με τους ορίζοντες ρευστότητας για την εναλλακτική μέθοδο εσωτερικού υποδείγματος, όπως αναφέρεται στο άρθρο 325νστ παράγραφος 7

 

Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2022/2058 της Επιτροπής της 28ης Φεβρουαρίου 2022

 • 26
 • ΟΚΤ
 • 2022
 • (Market risks)
Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2022/2059 της Επιτροπής της 14ης Ιουνίου 2022 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα που προσδιορίζουν τα τεχνικά στοιχεία του δοκιμαστικού εκ των υστέρων ελέγχου και των απαιτήσεων καταλογισμού κερδών και ζημιών σύμφωνα με τα άρθρα 325νη και 325νθ του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013

 

Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2022/2059 της Επιτροπής της 14ης Ιουνίου 2022

 • 26
 • ΟΚΤ
 • 2022
 • (Market risks)
Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2022/2060 της Επιτροπής της 14ης Ιουνίου 2022 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα για τον προσδιορισμό των κριτηρίων εκτίμησης της υποδειγματοποιησιμότητας των παραγόντων κινδύνου στο πλαίσιο της προσέγγισης εσωτερικών υποδειγμάτων καθώς και για τον προσδιορισμό της συχνότητας της εν λόγω εκτίμησης σύμφωνα με το άρθρο 325νζ παράγραφος 3 του εν λόγω κανονισμού

 

Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2022/2060 της Επιτροπής της 14ης Ιουνίου 2022

 • 25
 • ΟΚΤ
 • 2022
 • (Resolution)
Κανονισμός (ΕΕ) 2022/2036 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 19ης Οκτωβρίου 2022 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 και της οδηγίας 2014/59/ΕΕ όσον αφορά την προληπτική αντιμετώπιση παγκόσμιων συστημικώς σημαντικών ιδρυμάτων με στρατηγική εξυγίανσης πολλαπλών σημείων έναρξης και μεθόδους για την έμμεση ανάληψη μέσων που είναι επιλέξιμα για την εκπλήρωση της ελάχιστης απαίτησης ιδίων κεφαλαίων και επιλέξιμων υποχρεώσεων

Κανονισμός (ΕE) 2022/2036 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

 • 27
 • ΣΕΠ
 • 2022
 • (Resolution)
Κατευθυντήριες γραμμές της EBA για τη συμπλήρωση της αξιολόγησης της δυνατότητας εξυγίανσης των ιδρυμάτων όσον αφορά τις στρατηγικές μεταβίβασης (‘Transferability Guidelines’) στο πλαίσιο της BRRD

Κατευθυντήριες Γραμμές της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (EBA)

 • 8
 • ΙΟΥ
 • 2022
 • (Resolution)
Δημοσίευση επικαιροποιημένης πολιτικής MREL του SRB για το έτος 2022

Επικαιροποιημένη πολιτική του SRB για το MREL

 • 17
 • ΜΑΡ
 • 2022
 • (Resolution)
Οδηγός του SRB σε σχέση με τον προσδιορισμό και την κινητοποίηση εξασφαλίσεων στην εξυγίανση (identification and mobilization of collateral in resolution)

Οδηγός του Ενιαίου Συμβουλίου Εξυγίανσης (SRB)

 

 • 13
 • ΙΑΝ
 • 2022
 • (Resolution)
Κατευθυντήριες Γραμμές της EBA σε σχέση με τη δυνατότητα εξυγίανσης (resolvability) των ιδρυμάτων στο πλαίσιο της Οδηγίας BRRD

Κατευθυντήριες Γραμμές της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (EBA)

 • 20
 • ΔΕΚ
 • 2021
 • ()
Τελικά εκτελεστικά τεχνικά πρότυπα της EBA για την επικαιροποίηση των εποπτικών αναφορών που υποβάλλουν τα πιστωτικά ιδρύματα

Εκτελεστικά Τεχνικά Πρότυπα 

 • 8
 • ΔΕΚ
 • 2021
 • (Corporate governance and remuneration)
Αναθεωρημένος οδηγός της ΕΚΤ για τις αξιολογήσεις καταλληλότητας (fit and proper assessments) των μελών του διοικητικού οργάνου των πιστωτικών ιδρυμάτων

Οδηγός της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας

 • 1
 • ΔΕΚ
 • 2021
 • (Resolution)
Οδηγός του SRB όσον αφορά τη φερέγγυα εκκαθάριση των χαρτοφυλακίων συναλλαγών στην εξυγίανση (solvent wind-down of trading books)

 

Οδηγός του Ενιαίου Συμβουλίου Εξυγίανσης (SRB)

 • 29
 • ΝΟΕ
 • 2021
 • (Resolution)
Επικαιροποιημένος οδηγός του SRB σε σχέση με τη συνέχεια των λειτουργιών στην εξυγίανση (operational continuity in resolution)

Οδηγός του Ενιαίου Συμβουλίου Εξυγίανσης

 • 12
 • ΝΟΕ
 • 2021
 • ()
Τελικές κατευθυντήριες γραμμές της ΕΒΑ αναφορικά με τη διαδικασία για τη χορήγηση της άδειας πιστωτικού ιδρύματος

Τελικές Κατευθυντήριες Γραμμές 

 • 11
 • ΝΟΕ
 • 2021
 • ()
Τελικά ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα της ΕΒΑ για τον προσδιορισμό των αυστηρών κριτηρίων για την εκτίμηση της αξίας του ενυπόθηκου ακινήτου και τα είδη των παραγόντων που πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά την εκτίμηση της καταλληλότητας των συντελεστών στάθμισης κινδύνου για τα ανοίγματα που εξασφαλίζονται με υποθήκες επί ακίνητης περιουσίας

Τελικά ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα 

 • 9
 • ΝΟΕ
 • 2021
 • (Resolution)
Κατευθυντήριες γραμμές της EBA σε σχέση με τους δείκτες των σχεδίων ανάκαμψης (recovery plan indicators) στο πλαίσιο της BRRD

 

Κατευθυντήριες Γραμμές της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών

 • 26
 • ΟΚΤ
 • 2021
 • (Resolution)
Οδηγός του SRB σε σχέση με τη δυνατότητα διαχωρισμού (separability) των πιστωτικών ιδρυμάτων για τους σκοπούς της εφαρμογής εργαλείων μεταβίβασης (transfer tools) σε περιόδους κρίσης

Οδηγός του Ενιαίου Συμβουλίου Εξυγίανσης (SRB)

 • 25
 • ΟΚΤ
 • 2021
 • (Resolution)
Επικαιροποιημένος οδηγός του SRB σε σχέση με την κοινοποίηση στην αρχή εξυγίανσης των περιπτώσεων υπό τις οποίες κρίνεται νομικά ή άλλως ανέφικτη η συμβατική αναγνώριση της διάσωσης με ίδια μέσα στο πλαίσιο της BRRD

Οδηγός του Ενιαίου Συμβουλίου Εξυγίανσης (SRB)

 • 22
 • ΟΚΤ
 • 2021
 • (0)
Τελικά ρυθμιστικά εκτελεστικά πρότυπα της EBA για τον κίνδυνο αγοράς με βάση την εναλλακτική τυποποιημένη προσέγγιση

Η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (ΕΒΑ) δημοσίευσε τα τελικά εκτελεστικά τεχνικά πρότυπα (ΙTS) για τον υπολογισμό των απαιτήσεων ιδίων κεφαλαίων έναντι του κινδύνου αγοράς (market risk) σύμφωνα με την εναλλακτική τυποποιημένη προσέγγιση (alternative standardized approach).
Τα ανωτέρω τεχνικά πρότυπα αφορούν:
1. τον υπολογισμό των ακαθάριστων ποσών αιφνίδιας αθέτησης (gross JTD amounts) σύμφωνα με το αρ. 325κγ παρ. 8 του Κανονισμού 575/2013, και
2. τον υπολογισμό των απαιτήσεων ιδίων κεφαλαίων για τους υπολειπόμενους κινδύνους (residual risk add-on, RRAO) σύμφωνα με το αρ. 325κα παρ. 5 του Κανονισμού 575/2013.

Εκτελεστικά Τεχνικά Πρότυπα αρ. 325κγ 

 Εκτελεστικά Τεχνικά Πρότυπα αρ. 325κα  

 • 4
 • ΟΚΤ
 • 2021
 • (Resolution)
Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2021/1751 της Επιτροπής της 1ης Οκτωβρίου 2021 για τη θέσπιση εκτελεστικών τεχνικών προτύπων για την εφαρμογή της οδηγίας 2014/59/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τους ενιαίους μορφότυπους και τα υποδείγματα για τις κοινοποιήσεις της διαπίστωσης του ανέφικτου της συμπερίληψης συμβατικής αναγνώρισης των εξουσιών απομείωσης και μετατροπής

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2021/1751 της Επιτροπής

 • 17
 • ΣΕΠ
 • 2021
 • (Resolution)
Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2021/1527 της Επιτροπής της 31ης Μαΐου 2021 για τη συμπλήρωση της οδηγίας 2014/59/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα για τη συμβατική αναγνώριση των εξουσιών απομείωσης και μετατροπής

Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2021/1527 της Επιτροπής

 • 15
 • ΣΕΠ
 • 2021
 • (0)
Kατευθυντήριες γραμμές της EBA για την εκτίμηση των παραβάσεων των ορίων για τα μεγάλα χρηματοδοτικά ανοίγματα από τα πιστωτικά ιδρύματα

Τελικές Κατευθυντήριες Γραμμές 

 • 16
 • ΑΥΓ
 • 2021
 • (Resolution)
Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2021/1340 της Επιτροπής της 22ας Απριλίου 2021 για τη συμπλήρωση της οδηγίας 2014/59/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα που προσδιορίζουν το περιεχόμενο των συμβατικών όρων σχετικά με την αναγνώριση εξουσιών αναστολής της εξυγίανσης

Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2021/1340 της Επιτροπής

 • 13
 • ΙΟΥ
 • 2021
 • (Credit risk)
Δημοσίευση από την ΕΒΑ των τελικών κατευθυντήριων γραμμών για τον υπολογισμό της μερικής αναμενόμενης ζημίας σύμφωνα με την προσέγγιση των εσωτερικών μοντέλων

Κατευθυντήριες Γραμμές 

 • 2
 • ΙΟΥ
 • 2021
 • (Corporate governance and remuneration)
Αναθεωρημένες κοινές κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών (ESMA) και την Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (EBA) σχετικά με την αξιολόγηση της καταλληλότητας των μελών του διοικητικού οργάνου και των προσώπων που κατέχουν καίριες θέσεις

Κατευθυντήριες Γραμμές της ESMA και της EBA

 • 2
 • ΙΟΥ
 • 2021
 • (Corporate governance and remuneration)
Aναθεωρημένες κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (EBA) για την εσωτερική διακυβέρνηση.

Κατευθυντήριες Γραμμές της EBA

 • 2
 • ΙΟΥ
 • 2021
 • (Corporate governance and remuneration)
Aναθεωρημένες κατευθυντήριες γραμμές της EBA για τις ορθές πολιτικές αποδοχών.

Κατευθυντήριες Γραμμές της EBA

 • 25
 • ΙΟΥ
 • 2021
 • (Credit risk)
Απόφαση της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (ΕΒΑ) αναφορικά με την ποιότητα των αυτόκλητων πιστωτικών αξιολογήσεων (unsolicited credit assessments)

Απόφαση της ΕΒΑ 

 • 10
 • ΙΟΥ
 • 2021
 • (Credit risk)
Δημοσίευση από τη Μεικτή Επιτροπή των τριών ευρωπαϊκών εποπτικών αρχών των επικαιροποιημένων εκτελεστικών προτύπων αναφορικά με την κατάταξη των πιστοληπτικών αξιολογήσεων των ΕΟΠΑ για την τυποποιημένη προσέγγιση

Εκτελεστικά Τεχνικά Πρότυπα 

 • 1
 • ΙΟΥ
 • 2021
 • (Market risks)
Επικαιροποιημένα εκτελεστικά τεχνικά πρότυπα της EBA για τα πρότυπα εκτίμησης χαρτοφυλακίων συγκριτικής αξιολόγησης (benchmarking)

Εκτελεστικά Τεχνικά Πρότυπα 

 • 26
 • ΜΑΪ
 • 2021
 • (Resolution)
Επικαιροποιημένη πολιτική MREL του SRB υπό το νέο πακέτο μέτρων για τον τραπεζικό τομέα (RRM Banking package)

Πολιτική του Ενιαίου Συμβουλίου Εξυγίανσης για το MREL

 • 30
 • ΑΠΡ
 • 2021
 • (Resolution)
Οδηγός του SRB σε σχέση με τη ρευστότητα και τη χρηματοδότηση στην εξυγίανση (liquidity and funding in resolution)

Οδηγός του Ενιαίου Συμβουλίου Εξυγίανσης (SRB) 

 • 6
 • ΑΠΡ
 • 2021
 • ()
Κανονισμός (ΕΕ) 2021/558 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 31ης Μαρτίου 2021 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 σχετικά με προσαρμογές στο πλαίσιο τιτλοποίησης με σκοπό τη στήριξη της οικονομικής ανάκαμψης για την αντιμετώπιση της κρίσης της COVID-19

Κανονισμός 2021/558 

 • 26
 • ΙΑΝ
 • 2021
 • (Resolution)
Διαβούλευση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε σχέση με την αναθεώρηση του πλαισίου για τη διαχείριση κρίσεων και την ασφάλεια των καταθέσεων των πιστωτικών ιδρυμάτων (Crisis Management and Deposit Guarantee Framework)

Κείμενο διαβούλευσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

 • 26
 • ΙΟΥ
 • 2020
 • (0)
Κανονισμός (ΕΕ) 2020/873 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 24ης Ιουνίου 2020 για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 575/2013 και (ΕΕ) 2019/876 όσον αφορά ορισμένες προσαρμογές προς αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-19

Κανονισμός 2020/873 

 • 18
 • ΔΕΚ
 • 2019
 • ()
Κανονισμός (ΕΕ) 2019/2160 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Νοεμβρίου 2019 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 όσον αφορά τα ανοίγματα υπό τη μορφή καλυμμένων ομολόγων

Κανονισμός 2019/2160 

 • 5
 • ΔΕΚ
 • 2019
 • ()
Κανονισμός (ΕΕ) 2019/2033 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Νοεμβρίου 2019 σχετικά με τις απαιτήσεις προληπτικής εποπτείας επιχειρήσεων επενδύσεων και την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1093/2010, (ΕΕ) αριθ. 575/2013, (ΕΕ) αριθ. 600/2014 και (ΕΕ) αριθ. 806/2014

Κανονισμός 2019/2033 

 • 7
 • ΙΟΥ
 • 2019
 • ()
Κανονισμός (ΕΕ) 2019/876 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Μαΐου 2019, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 όσον αφορά τον δείκτη μόχλευσης, τον δείκτη καθαρής σταθερής χρηματοδότησης, τις απαιτήσεις ιδίων κεφαλαίων και επιλέξιμων υποχρεώσεων, τον πιστωτικό κίνδυνο αντισυμβαλλομένου, τον κίνδυνο αγοράς, τα ανοίγματα έναντι κεντρικών αντισυμβαλλομένων, τα ανοίγματα έναντι οργανισμών συλλογικών επενδύσεων, τα μεγάλα χρηματοδοτικά ανοίγματα και τις υποχρεώσεις υποβολής

Κανονισμός 2019/876 

 • 7
 • ΙΟΥ
 • 2019
 • (Resolution)
Οδηγία (ΕΕ) 2019/879 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Μαΐου 2019, για την τροποποίηση της οδηγίας 2014/59/ΕΕ σχετικά με την ικανότητα απορρόφησης των ζημιών και ανακεφαλαιοποίησης των πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων και της οδηγίας 98/26/ΕΚ

Οδηγία (ΕΕ) 2019/879 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

 • 7
 • ΙΟΥ
 • 2019
 • (Resolution)
Κανονισμός (ΕΕ) 2019/877 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Μαΐου 2019, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 806/2014 όσον αφορά την ικανότητα απορρόφησης ζημιών και ανακεφαλαιοποίησης των πιστωτικών ιδρυμάτων και των επιχειρήσεων επενδύσεων

Κανονισμός (ΕΕ) 2019/877 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

 • 25
 • ΑΠΡ
 • 2019
 • ()
Κανονισμός (ΕΕ) 2019/630 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Απριλίου 2019, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 όσον αφορά την ελάχιστη κάλυψη ζημιών για τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα

Κανονισμός 2019/630 

 • 22
 • ΔΕΚ
 • 2017
 • (Own funds)
Διαβούλευση της Επιτροπής της Βασιλείας για τις αρχές που διέπουν τις ασκήσεις προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων

Στις 20 Δεκεμβρίου 2017 η Επιτροπή της Βασιλείας έθεσε σε διαβούλευση κείμενο με τις αρχές που διέπουν τις ασκήσεις προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων (stress testing principles), προκειμένου να αντικατασταθούν οι ήδη υφιστάμενες που είχαν εκδοθεί τον Μάιο 2009.

Οι υφιστάμενες αρχές σχεδιάστηκαν για τη διευθέτηση βασικών αδυναμιών στις ασκήσεις προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων, όπως αναδείχθηκαν κατά τη διάρκεια της πρόσφατης  διεθνούς χρηματοπιστωτικής κρίσης (2007-2009). Έκτοτε, η σημασία των ασκήσεων προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων έχει ενισχυθεί σημαντικά. Η Επιτροπή της Βασιλείας επισημαίνει ότι τα stress tests αποτελούν πλέον μια κρίσιμη διαδικασία για τη διαχείριση κινδύνων από τα πιστωτικά ιδρύματα, αλλά και ένα βασικό εργαλείο για τις εποπτικές αρχές και τις αρχές που είναι επιφορτισμένες με τα καθήκοντα μακροπροληπτικής επίβλεψης του χρηματοπιστωτικού συστήματος. Οι αρχές που τίθενται σε διαβούλευση απηχούν τα νέα δεδομένα που έχουν διαμορφωθεί στο συγκεκριμένο πεδίο.  

Η διαβούλευση ολοκληρώνεται στις 23 Μαρτίου 2018. 

Κείμενο Διαβούλευσης

 • 8
 • ΔΕΚ
 • 2017
 • (Own funds)
Ολοκλήρωση των αλλαγών στο κανονιστικό πλαίσιο «Βασιλεία ΙΙΙ» από την Επιτροπή της Βασιλείας

Στις 7 Δεκεμβρίου 2017 η Ομάδα Διοικητών και Επικεφαλής Εποπτείας (GHOS), η οποία συνιστά το θεσμικό όργανο επίβλεψης του έργου της Επιτροπής της Βασιλείας, υιοθέτησε το αναθεωρημένο κανονιστικό πλαίσιο «Βασιλεία ΙΙΙ».

Οι αλλαγές στο κανονιστικό πλαίσιο προβλέπουν τα ακόλουθα:

 • Μια αναθεωρημένη τυποποιημένη προσέγγιση για τον πιστωτικό κίνδυνο και τον λειτουργικό κίνδυνο,
 • Αναθεώρηση της προσέγγισης IRB για τον πιστωτικό κίνδυνο,
 • Αναθεώρηση του πλαισίου προσαρμογής της πιστοληπτικής αποτίμησης (CVA),
 • Αναθεώρηση του τρόπου υπολογισμού του συντελεστή μόχλευσης και των σχετικών κεφαλαιακών αποθεμάτων ασφαλείας για τις παγκοσμίως συστημικά σημαντικές τράπεζες (G-SIBs), και
 • Την εισαγωγή ενός συγκεντρωτικού «ελάχιστου κεφαλαίου» (output floor), το οποίο θα εξασφαλίσει ότι τα σταθμισμένα με βάση τον κίνδυνο στοιχεία ενεργητικού των τραπεζών (RWA) που παράγονται από τα εσωτερικά μοντέλα δεν θα είναι χαμηλότερα από το 72,5% των RWA, όπως αυτά υπολογίζονται από την τυποποιημένη προσέγγιση του κανονιστικού πλαισίου.

Τα αναθεωρημένα πρότυπα θα τεθούν σταδιακά σε εφαρμογή από το 2022, ενώ προβλέπεται και περαιτέρω περίοδος προσαρμογής (phase-in).

Συνοπτικό σημείωμα της Επιτροπής της Βασιλείας

Έκθεση της Επιτροπής της Βασιλείας

Περισσότερα

 • 8
 • ΔΕΚ
 • 2017
 • (Market risks)
Κείμενο διαβούλευσης της Επιτροπής της Βασιλείας για τη ρυθμιστική μεταχείριση των ανοιγμάτων σε κρατικούς τίτλους

Στις 7 Δεκεμβρίου 2017 η Επιτροπή της Βασιλείας έθεσε σε δημόσια διαβούλευση κείμενο της ειδικής ομάδας εργασίας που λειτουργεί υπό την αιγίδα της αναφορικά με τη ρυθμιστική μεταχείριση των ανοιγμάτων τραπεζών σε κρατικούς τίτλους (sovereign exposures).

Η Επιτροπή της Βασιλείας θεωρεί ότι τα ζητήματα που θίγει η ειδική ομάδα εργασίας είναι κρίσιμα και θα μπορούσαν να αποτελέσουν αντικείμενο μιας ευρύτερης συζήτησης. Ωστόσο, μέχρι σήμερα η Επιτροπή δεν έχει καταλήξει σε συναίνεση ως προς τις προτεινόμενες αλλαγές στη ρυθμιστική αντιμετώπιση των ανοιγμάτων τραπεζών σε κρατικούς τίτλους.

Εντούτοις, οι απόψεις των ενδιαφερομένων μερών θα αξιολογηθούν για τη στάση που θα διαμορφώσει η Επιτροπή της Βασιλείας για την εν λόγω θεματική το προσεχές διάστημα. Η περίοδος διαβούλευσης ολοκληρώνεται στις 9 Μαρτίου 2018.

Κείμενο διαβούλευσης της Επιτροπής της Βασιλείας

 • 1
 • ΔΕΚ
 • 2017
 • (Resolution)
Διαβουλεύσεις του FSB για θέματα εξυγίανσης πιστωτικών ιδρυμάτων

Στις 30 Νοεμβρίου 2017, το (διεθνές) Συμβούλιο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Financial Stability Board-FSB) δημοσίευσε δύο νέα κείμενα διαβούλευσης για θέματα εξυγίανσης. Τα εν λόγω κείμενα στόχο έχουν να συμπληρώσουν και να εξειδικεύσουν τις βασικές αρχές που θα πρέπει να πληρούν οι νομοθεσίες των κρατών ως προς την εξυγίανση των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων οι οποίες περιλαμβάνονται στο σχετικό πρότυπο του 2011, όπως αυτό ισχύει. Σχετικώς επισημαίνεται ότι στις εργασίες του FSB, πλην των επιμέρους κρατών, μετέχουν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Ως εκ τούτου, παρόλο που οι κατευθύνσεις και τα πρότυπα του FSB στερούνται άμεσης νομικής δεσμευτικότητας, παραμένουν σημαντικά γιατί επηρεάζουν σε μεγάλο βαθμό το περιεχόμενο της συναφούς ευρωπαϊκής νομοθεσίας

Principles on Bail-in Execution-Consultative Document

Funding Strategy Elements of an Implementable Resolution Plan-Consultative Document

 • 18
 • ΟΚΤ
 • 2017
 • (0)
Έκθεση προόδου της Επιτροπής της Βασιλείας για την πορεία υιοθέτησης του διεθνούς κανονιστικού πλαισίου «Βασιλεία ΙΙΙ»

Στις 18 Οκτωβρίου 2017, η Επιτροπή της Βασιλείας δημοσίευσε έκθεση προόδου για την πορεία υιοθέτησης του διεθνούς κανονιστικού πλαισίου «Βασιλεία ΙΙΙ» από τα μέλη της (στα οποία δεν συμπεριλαμβάνεται η Ελλάδα).

Ειδικότερα, η εν λόγω έκθεση περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, την πορεία υιοθέτησης:

 • του «συντελεστή μόχλευσης» (leverage ratio),
 • του «συντελεστή κάλυψης ρευστότητας» (liquidity coverage ratio‐LCR),
 • του «συντελεστή καθαρής σταθερής χρηματοδότησης» (net stable funding ratio‐NSFR),
 • του πλαισίου για τα μεγάλα χρηματοδοτικά ανοίγματα (large exposure framework),
 • των προτύπων για τις παγκόσμιες και εγχώριες συστημικά σημαντικές τράπεζες (SIBs), και
 • των απαιτήσεων δημοσιοποίησης στοιχείων στο πλαίσιο του Πυλώνα 3.

Έκθεση της Επιτροπής της Βασιλείας

 • 6
 • ΣΕΠ
 • 2017
 • (Operational risk)
Κείμενο διαβούλευσης της Επιτροπής της Βασιλείας για τις επιπτώσεις από τη λειτουργία των fintech εταιρειών στις τράπεζες και τις εποπτικές αρχές

Στις 31 Αυγούστου 2017, η Επιτροπή της Βασιλείας έθεσε σε διαβούλευση κείμενο ορθών πρακτικών (sound practices), στο οποίο γίνεται αξιολόγηση των επιπτώσεων για τα εθνικά τραπεζικά συστήματα και τις αρμόδιες εποπτικές αρχές από τις τεχνολογικές εξελίξεις στο πεδίο των fintech εταιρειών και την εν γένει δραστηριοποίηση των τελευταίων στα εθνικά χρηματοπιστωτικά συστήματα.

Στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή της Βασιλείας έχει εντοπίσει δέκα (10) βασικά ζητήματα και προβαίνει σε συστάσεις προς εξέταση από τις τράπεζες και τις αρμόδιες εποπτικές αρχές.

Η περίοδος διαβούλευσης ολοκληρώνεται στις 31 Οκτωβρίου 2017.

Κείμενο διαβούλευσης

 • 13
 • ΙΟΥ
 • 2017
 • (Securitisation)
Κείμενο διαβούλευσης της Επιτροπής της Βασιλείας για τις τιτλοποιήσεις

Στις 6 Ιουλίου 2017, η Επιτροπή της Βασιλείας έθεσε σε διαβούλευση κείμενο για την κεφαλαιακή μεταχείριση των απλών, διαφανών και συγκρίσιμων τιτλοποιήσεων βραχυπρόθεσμου ορίζοντα.

Το εν λόγω κείμενο περιλαμβάνει πρόσθετες οδηγίες και καθορίζει απαιτήσεις για την εφαρμογή προτιμησιακής ρυθμιστικής κεφαλαιακής μεταχείρισης για τις τράπεζες που ενεργούν ως επενδυτές ή ως ανάδοχοι (sponsors) κατά τη διενέργεια απλών, διαφανών και συγκρίσιμων τιτλοποιήσεων βραχυπρόθεσμου ορίζοντα.

Η περίοδος διαβούλευσης ολοκληρώνεται στις 5 Οκτωβρίου 2017.

Κείμενο διαβούλευσης

 • 7
 • ΙΟΥ
 • 2017
 • (Liquidity (LCR-NSFR))
Έκθεση της Επιτροπής της Βασιλείας για την αξιολόγηση της εφαρμογής του συντελεστή κάλυψης ρευστότητας στην ΕΕ

Στις 3 Ιουλίου 2017, η Επιτροπή της Βασιλείας δημοσίευσε έκθεση για την αξιολόγηση της εφαρμογής του συντελεστή κάλυψης ρευστότητας (LCR), μεταξύ άλλων, στα κράτη μέλη της ΕΕ.

Όπως προκύπτει, το ευρωπαϊκό ρυθμιστικό πλαίσιο που διέπει την εφαρμογή του συντελεστή κάλυψης ρευστότητας κρίνεται ότι είναι σε μεγάλο βαθμό συμβατό με τα προβλεπόμενα στο διεθνές κανονιστικό πλαίσιο «Βασιλεία ΙΙΙ».

Έκθεση της Επιτροπής της Βασιλείας

 • 7
 • ΙΟΥ
 • 2017
 • (Own funds)
Έκθεση της Επιτροπής της Βασιλείας για την πρόοδο εφαρμογής του διεθνούς κανονιστικού πλαισίου «Βασιλεία ΙΙΙ»

Στις 4 Ιουλίου 2017 η Επιτροπή της Βασιλείας για την Τραπεζική Εποπτεία (BCBS) δημοσίευσε έκθεση με την πρόοδο που έχουν επιτελέσει τα μέλη της όσον αφορά την εφαρμογή του διεθνούς κανονιστικού πλαισίου «Βασιλεία ΙΙΙ».

Η εν λόγω έκθεση, η οποία υπεβλήθη στην «Ομάδα του 20» (G-20), συνοψίζει, μεταξύ άλλων, τα μέτρα που έχουν, μέχρι στιγμής, λάβει:

 • τα μέλη της Επιτροπής της Βασιλείας για την εφαρμογή του διεθνούς κανονιστικού πλαισίου «Βασιλεία ΙΙΙ», καθώς και
 • οι τράπεζες που λειτουργούν στην εδαφική επικράτεια των μελών της Επιτροπής της Βασιλείας για την ενίσχυση της κεφαλαιακής τους επάρκειας και των δεικτών ρευστότητας.

Έκθεση της Επιτροπής της Βασιλείας

 • 5
 • ΙΟΥ
 • 2017
 • (Market risks)
Κείμενο διαβούλευσης της Επιτροπής της Βασιλείας για το απλοποιημένο εναλλακτικό πλαίσιο υπολογισμού των κεφαλαιακών απαιτήσεων βάσει της τυποποιημένης προσέγγισης για τους κινδύνους αγοράς

Στις 14 Ιανουαρίου 2016, η Επιτροπή της Βασιλείας δημοσίευσε το νέο διεθνές ρυθμιστικό πλαίσιο για τον υπολογισμό των κεφαλαιακών απαιτήσεων για κάλυψη έναντι των κινδύνων αγοράς. Με το νέο κανονιστικό πλαίσιο αναθεωρείται το πλαίσιο υπολογισμού των κεφαλαιακών απαιτήσεων τόσο βάσει της τυποποιημένης προσέγγισης όσο και βάσει της προσέγγισης εσωτερικών διαβαθμίσεων.

Με γνώμονα τη διευκόλυνση υιοθέτησης του εν λόγω πλαισίου από τράπεζες, πέραν εκείνων που έχουν σημαντική διεθνή παρουσία, στις 29 Ιουνίου 2017 η Επιτροπή της Βασιλείας έθεσε σε δημόσια διαβούλευση κείμενο για το απλοποιημένο εναλλακτικό πλαίσιο υπολογισμού των κεφαλαιακών απαιτήσεων για κάλυψη έναντι των κινδύνων αγοράς βάσει της τυποποιημένης προσέγγισης.

Η περίοδος διαβούλευσης ολοκληρώνεται στις 27 Σεπτεμβρίου 2017.

Κείμενο διαβούλευσης

 • 23
 • ΙΟΥ
 • 2017
 • (Own funds)
Έκθεση της Επιτροπής της Βασιλείας αναφορικά με τις εθνικές πρακτικές εφαρμογής της πολιτικής για το αντικυκλικό κεφαλαιακό απόθεμα

Στις 22 Ιουνίου 2017, η Επιτροπή της Βασιλείας δημοσίευσε έκθεση με τις πρακτικές που εφαρμόζουν τα μέλη της (στα οποία δεν συμπεριλαμβάνεται η Ελλάδα) όσον αφορά την πολιτική καθορισμού του αντικυκλικού κεφαλαιακού αποθέματος σύμφωνα με το κανονιστικό πλαίσιο, γνωστό ως «Βασιλεία ΙΙΙ».

Ειδικότερα, στην εν λόγω έκθεση επισημαίνεται ότι το εθνικό πλαίσιο πολιτικής καθορισμού του αντικυκλικού κεφαλαιακού αποθέματος των μελών της διαφέρει σημαντικά σε σχέση με:

 • τις δομές διακυβέρνησης,

 • τον αριθμό των δεικτών που χρησιμοποιούνται για τον προσδιορισμό περιόδων υψηλού πιστωτικού και συστημικού κινδύνου,

 • τον βαθμό εμπιστοσύνης στην προσέγγιση που υιοθετείται κατά τη λήψη σχετικών με τον καθορισμό αντικυκλικού κεφαλαιακού αποθέματος αποφάσεων, και

 • τις πρακτικές επικοινωνίας και αμοιβαιότητας (communication and reciprocity practices).

Έκθεση της Επιτροπής της Βασιλείας

 • 23
 • ΙΟΥ
 • 2017
 • (Corporate governance and remuneration)
Σχέδιο Οδηγού του FSB για την εφαρμογή των αρχών και προτύπων σχετικά με τις sound compensation practices

Στις 20 Ιουνίου 2017, το Συμβούλιο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (FSB) έθεσε σε δημόσια διαβούλευση σχέδιο συμπληρωματικού οδηγού για την εφαρμογή των αρχών και προτύπων σχετικά με τις ορθές πρακτικές αποζημίωσης (sound compensation practices) του Απριλίου 2009 όσον αφορά την χρήση ανάλογων εργαλείων για τη διευθέτηση κινδύνων που απορρέουν από παραπτώματα του ανθρώπινου δυναμικού (misconduct risks) φορέων παροχής χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών (π.χ. τράπεζες).

Το εν λόγω σχέδιο οδηγού, το οποίο αναπτύχθηκε σε συνεργασία με τους διεθνείς οργανισμούς τυποποίησης, συμπληρώνει τις υφιστάμενες αρχές και τα υφιστάμενα πρότυπα που επισημαίνουν ότι η αποζημίωση θα πρέπει να προσαρμόζεται για όλες τις μορφές κινδύνων. Μόλις οριστικοποιηθεί, ο οδηγός θα παράσχει στους φορείς παροχής χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών και τις εποπτικές αρχές ένα συνεκτικό πλαίσιο για τη διευθέτηση κινδύνων και περιστατικών που απορρέουν από παραπτώματα του ανθρώπινου δυναμικού.

Η δημόσια διαβούλευση ολοκληρώνεται στις 30 Αυγούστου 2017.

Κείμενο Διαβούλευσης

 • 12
 • ΜΑΪ
 • 2017
 • (Corporate governance and remuneration)
Έκθεση του FSB για την περιοδική αξιολόγηση της εφαρμογής των αρχών για θέματα εταιρικής διακυβέρνησης του G-20 και του ΟΟΣΑ

Στις 28 Απριλίου 2017, το Συμβούλιο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (FSB) δημοσίευσε έκθεση για τα αποτελέσματα της περιοδικής αξιολόγησης αναφορικά με την πορεία εφαρμογής των κοινών αρχών του G-20 και του ΟΟΣΑ για θέματα εταιρικής διακυβέρνησης στις δικαιοδοσίες των μελών του.

Μέσω της εν λόγω έκθεσης το FSB επιχειρεί αφενός να διερευνήσει τον τρόπο εφαρμογής των κοινών αρχών του G-20 και του ΟΟΣΑ για θέματα εταιρικής διακυβέρνησης από τα μέλη του, και αφετέρου να εντοπίσει την ύπαρξη τυχόν προβλημάτων, τα οποία πρέπει να αντιμετωπιστούν.

Έκθεση του FSB

 • 25
 • ΑΠΡ
 • 2017
 • (0)
Έκθεση προόδου της Επιτροπής της Βασιλείας για την πορεία υιοθέτησης του διεθνούς κανονιστικού πλαισίου «Βασιλεία ΙΙΙ»

Στις 25 Απριλίου 2017, η Επιτροπή της Βασιλείας δημοσίευσε έκθεση προόδου για την πορεία υιοθέτησης του διεθνούς κανονιστικού πλαισίου «Βασιλεία ΙΙΙ» από τα μέλη της.

Ειδικότερα, η εν λόγω έκθεση περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, την πορεία υιοθέτησης:

 • του «συντελεστή μόχλευσης» (leverage ratio),

 • του «συντελεστή κάλυψης ρευστότητας» (liquidity coverage ratio-LCR),

 • του «συντελεστή καθαρής σταθερής χρηματοδότησης» (net stable funding ratio-NSFR),

 • των προτύπων για τις παγκόσμιες και εγχώριες συστημικά σημαντικές τράπεζες (SIBs), και

 • των απαιτήσεων δημοσιοποίησης στοιχείων στο πλαίσιο του Πυλώνα 3.

Έκθεση της Επιτροπής της Βασιλείας

 

 • 11
 • ΑΠΡ
 • 2017
 • (0)
Κείμενο διαβούλευσης του FSB για την αξιολόγηση των επιπτώσεων εφαρμογής των ρυθμιστικών προτάσεων του G-20 για το διεθνές χρηματοπιστωτικό σύστημα

Στις 11 Απριλίου 2017, το FSB έθεσε σε δημόσια διαβούλευση κείμενο για την αξιολόγηση των επιπτώσεων εφαρμογής των ρυθμιστικών προτάσεων του G-20 που δημοσιεύθηκαν μετά την πρόσφατη (2007-2009) διεθνή χρηματοπιστωτική κρίση για την ενίσχυση της ανθεκτικότητας και τη διασφάλιση της σταθερότητας του διεθνούς χρηματοπιστωτικού συστήματος.

Μέσω της εν λόγω διαβούλευσης το FSB επιχειρεί αφενός να διερευνήσει αν οι ρυθμιστικές προτάσεις του G-20 επέφεραν τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα, και αφετέρου να εντοπίσει την ύπαρξη τυχόν δυστοκιών, οι οποίες χρήζουν διευθέτησης.

Κείμενο διαβούλευσης

 

 • 10
 • ΑΠΡ
 • 2017
 • (Own funds)
Κείμενο διαβούλευσης της Επιτροπής της Βασιλείας για το πλαίσιο αξιολόγησης των παγκοσμίως συστημικά σημαντικών τραπεζών

Στις 30 Μαρτίου 2017 η Επιτροπή της Βασιλείας έθεσε σε διαβούλευση κείμενο για την αναθεώρηση του υφιστάμενου πλαισίου αξιολόγησης των παγκοσμίως συστημικά σημαντικών τραπεζών (G-SIBs).

Η αναθεώρηση έχει ως στόχο να ενισχύσει το ισχύον ρυθμιστικό πλαίσιο, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι παραμένει σε απόλυτη ευθυγράμμιση με τους επιδιωκόμενους στόχους, λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη τις ενδεχόμενες διαρθρωτικές μεταβολές στο διεθνές τραπεζικό σύστημα, μέσω των οποίων θα μπορούσε να επέλθει συστημικός κίνδυνος.

Η περίοδος διαβούλευσης λήγει στις 30 Ιουνίου 2017.

Κείμενο διαβούλευσης

 • 10
 • ΑΠΡ
 • 2017
 • (Pillar III- Disclosures)
Κατευθυντήριες γραμμές της Επιτροπής της Βασιλείας για την καθιέρωση ενιαίων ορισμών για τα μη εξυπηρετούμενα και τα ρυθμισμένα ανοίγματα

Στις 5 Απριλίου 2017, η Επιτροπή της Βασιλείας δημοσίευσε κατευθυντήριες γραμμές για την καθιέρωση ενιαίων ορισμών σχετικά με τα μη εξυπηρετούμενα (‘non-performing’) ανοίγματα και τα ρυθμισμένα (‘forborne’) ανοίγματα. Οι προτεινόμενοι ορισμοί αφορούν την υποβολή εποπτικών αναφορών και τη δημοσιοποίηση πληροφοριών.

Με τις εν λόγω κατευθυντήριες γραμμές επιδιώκεται, μεταξύ άλλων, η περαιτέρω εναρμόνιση των κριτηρίων αναγνώρισης μη εξυπηρετούμενων και ρυθμισμένων ανοιγμάτων, προκειμένου να διασφαλιστεί η συνεκτικότητα των υποβαλλόμενων εποπτικών αναφορών και των σχετικών δημοσιοποιούμενων πληροφοριών από τις τράπεζες.

Κατευθυντήριες γραμμές

 • 6
 • ΑΠΡ
 • 2017
 • (Accounting and auditing)
Δελτίο τύπου της Επιτροπής της Βασιλείας σχετικά με τη λογιστική απεικόνιση των σχετικών με τις χρηματοδοτικές μισθώσεις συναλλαγών

Στις 6 Απριλίου 2017, η Επιτροπή της Βασιλείας εξέδωσε δελτίο τύπου με απαντήσεις σε συχνές ερωτήσεις τραπεζών σχετικά με τις επικείμενες αλλαγές στη λογιστική απεικόνιση των συναφών με τις χρηματοδοτικές μισθώσεις συναλλαγών, καθώς επίκειται η έναρξη ισχύος των προτύπων του Συμβουλίου Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB) και του Συμβουλίου Χρηματοπιστωτικών Λογιστικών Προτύπων (FASB) την 1η Ιανουαρίου 2019.

Δελτίο Τύπου

 • 3
 • ΑΠΡ
 • 2017
 • (Accounting and auditing)
Έκθεση της Επιτροπής της Βασιλείας για τη ρυθμιστική αντιμετώπιση της λογιστικής απεικόνισης των συναλλαγών

Στις 29 Μαρτίου 2017, η Επιτροπή της Βασιλείας δημοσίευσε έκθεση, στην οποία παρατίθενται πληροφορίες αναφορικά με τη ρυθμιστική αντιμετώπιση των διατάξεων για τη λογιστική απεικόνιση των συναλλαγών ενόψει της έναρξης ισχύος των IFRS 9 την 1η Ιανουαρίου 2018.

Όπως προκύπτει από την εν λόγω έκθεση, η Επιτροπή της Βασιλείας προτίθεται να διατηρήσει την ισχύουσα ρυθμιστική αντιμετώπιση για τη λογιστική απεικόνιση των συναλλαγών που προβλέπεται στο υφιστάμενο κανονιστικό πλαίσιο για μια μεταβατική περίοδο.

Έκθεση της Επιτροπής της Βασιλείας

 • 3
 • ΑΠΡ
 • 2017
 • (Pillar III- Disclosures)
Έκθεση της Επιτροπής της Βασιλείας για τις απαιτήσεις δημοσιοποίησης στοιχείων στο πλαίσιο του Πυλώνα 3

Στις 29 Μαρτίου 2017, η Επιτροπή της Βασιλείας δημοσίευσε έκθεση, η οποία περιλαμβάνει το αναθεωρημένο πλαίσιο αναφορικά με τις απαιτήσεις δημοσιοποίησης στοιχείων από τις τράπεζες στο πλαίσιο του Πυλώνα 3 της «Βασιλείας ΙΙΙ». Η έκθεση αυτή συνιστά το δεύτερο στάδιο επανεξέτασης του εν λόγω πλαισίου από την Επιτροπή της Βασιλείας.

Στην εν λόγω έκθεση καθορίζεται η ημερομηνία εφαρμογής για κάθε μία από τις απαιτήσεις γνωστοποίησης.

Έκθεση της Επιτροπής της Βασιλείας

 • 3
 • ΑΠΡ
 • 2017
 • (Pillar III- Disclosures)
Έκθεση της Επιτροπής της Βασιλείας για τις αρχές περί risk data aggregation και risk reporting

Στις 28 Μαρτίου 2017, η Επιτροπή της Βασιλείας δημοσίευσε έκθεση αναφορικά με την πρόοδο υιοθέτησης των αρχών για θέματα risk data aggregation και risk reporting από τις τράπεζες. Οι εν λόγω αρχές, οι οποίες τέθηκαν σε εφαρμογή τον Ιανουάριο 2016, στοχεύουν στην ενίσχυση αφενός των ικανοτήτων των τραπεζών αναφορικά με τη συνάθροιση στοιχείων σχετικών με τους κινδύνους στους οποίους εκτίθενται στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων τους, και αφετέρου των εσωτερικών πρακτικών υποβολής σχετικών αναφορών στις εποπτικές αρχές.

Ο στόχος της εν λόγω έκθεσης είναι η παρουσίαση της προόδου συμμόρφωσης των τραπεζών με το περιεχόμενο των αρχών, ο προσδιορισμός ουσιωδών δυστοκιών και η υποβολή συστάσεων για την περαιτέρω διευκόλυνση της εφαρμογής τους.

Έκθεση της Επιτροπής της Βασιλείας

 • 13
 • ΟΚΤ
 • 2016
 • (Accounting and auditing)
Διαβούλευση της Επιτροπής της Βασιλείας για την τροποποίηση του ρυθμιστικού πλαισίου για την εποπτική μεταχείριση των προβλέψεων

Στις 11 Οκτωβρίου 2016, η Επιτροπή της Βασιλείας έθεσε σε διαβούλευση εκθέσεις σχετικά με:

Η περίοδος διαβούλευσης έληξε στις 13 Ιανουαρίου 2017.

 • 11
 • ΙΟΥ
 • 2016
 • (Securitisation)
Έκθεση της Επιτροπής της Βασιλείας για την εποπτική μεταχείριση των τιτλοποιήσεων

Τον Ιούλιο του 2015, η Επιτροπή της Βασιλείας και η Διεθνής Οργάνωση Επιτροπών Κεφαλαιαγοράς (IOSCO) προχώρησαν στην τροποποίηση του διεθνούς ρυθμιστικού πλαισίου για τις τιτλοποιήσεις, υιοθετώντας ρυθμίσεις για την καθιέρωση μιας νέα κατηγορίας τιτλοποιήσεων, των “Simple, Transparent and Comparable” (STC) τιτλοποιήσεων. Η εν λόγω κατηγορία τιτλοποιήσεων ικανοποιεί σειρά κριτηρίων που την καθιστά πιο ελκυστική επιλογή για τους επενδυτές μειώνοντας τους κινδύνους που απορρέουν από τις τιτλοποιήσεις.

Στις 11 Ιουλίου 2016, η Επιτροπή της Βασιλείας υιοθέτησε έκθεση για την εποπτική μεταχείριση των STC τιτλοποιήσεων βάσει και των τριών προσεγγίσεων υπολογισμού κεφαλαιακών απαιτήσεων για τιτλοποιήσεις:

1.      Internal Ratings-Based Approach (SEC-IRBA),

2.      External Ratings-Based Approach (SEC-ERBA), και

3.      Standardised Approach (SEC-SA).

Έκθεση της Επιτροπής της Βασιλείας

 • 21
 • ΑΠΡ
 • 2016
 • (Own funds)
Νέο ρυθμιστικό πλαίσιο από την Επιτροπή της Βασιλείας για τον κίνδυνο επιτοκίων

Στις 21 Απριλίου 2016, η Επιτροπή της Βασιλείας υιοθέτησε έκθεση για την εποπτική μεταχείριση του κινδύνου επιτοκίων από στοιχεία του τραπεζικού χαρτοφυλακίου (IRRBB). Με την έκθεση της Επιτροπής της Βασιλείας αναθεωρούνται οι αρχές του 2004 (Principles for the management and supervision of interest rate risk) και καθιερώνονται οι μέθοδοι που πρέπει να χρησιμοποιούνται από τις τράπεζες για τη μέτρηση, διαχείριση, παρακολούθηση και τον έλεγχο του κινδύνου επιτοκίων.

Επισημαίνεται ότι στο κείμενο διαβούλευσης (Ιούνιος 2015), η Επιτροπή της Βασιλείας εξέταζε το ενδεχόμενο καθιέρωσης της υποχρέωσης των τραπεζών να τηρούν κεφαλαιακές απαιτήσεις για κάλυψη έναντι του κινδύνου επιτοκίων στο πλαίσιο του Πυλώνα Ι. Ωστόσο, η Επιτροπή της Βασιλείας έκρινε ότι λόγω της φύσης του κινδύνου επιτοκίων είναι προτιμότερο να παραμείνει απαίτηση του Πυλώνα ΙΙ.

Οι τράπεζες οφείλουν να συμμορφωθούν με τις νέες ρυθμίσεις για τον κίνδυνο επιτοκίων από το 2018.

Έκθεση της Επιτροπής της Βασιλείας

 • 15
 • ΑΠΡ
 • 2016
 • (Pillar III- Disclosures)
Κείμενο διαβούλευσης της Επιτροπής της Βασιλείας για την καθιέρωση ενιαίων ορισμών για τα μη εξυπηρετούμενα και τα ρυθμισμένα ανοίγματα

Στις 15 Απριλίου 2016, η Επιτροπή της Βασιλείας έθεσε σε διαβούλευση κατευθυντήριες γραμμές για την καθιέρωση ενιαίων ορισμών σχετικά με τα μη εξυπηρετούμενα (΅non-performingΆ) ανοίγματα και τα ρυθμισμένα (΅forborneΆ) ανοίγματα. Οι προτεινόμενοι ορισμοί αφορούν την υποβολή εποπτικών αναφορών και τη δημοσιοποίηση πληροφοριών. Οι ρυθμίσεις που περιλαμβάνονται στο κείμενο διαβούλευσης αντανακλούν σε μεγάλο βαθμό τις διατάξεις του εκτελεστικού Κανονισμού 2015/227 της Επιτροπής (EBA definitions on non-performing and forborne exposures).

Σο πεδίο εφαρμογής του κειμένου διαβούλευσης περιλαμβάνονται δάνεια, πιστώσεις, χρεωστικοί τίτλοι και άλλα οφειλόμενα ποσά (π.χ. αμοιβές) που περιλαμβάνονται στο τραπεζικό χαρτοφυλάκιο, καθώς και εκτός ισολογισμού στοιχεία (π.χ. loan commitments, financial guarantees).

Η περίοδος διαβούλευσης έληξε στις 15 Ιουλίου 2016.

Κείμενο διαβούλευσης

 • 6
 • ΑΠΡ
 • 2016
 • (Own funds)
Κείμενο διαβούλευσης της Επιτροπής της Βασιλείας για τον συντελεστή μόχλευσης

Στις 6 Απριλίου 2016, η Επιτροπή της Βασιλείας έθεσε σε διαβούλευση έκθεση για τον συντελεστή μόχλευσης, η οποία περιλαμβάνει προτάσεις για την τροποποίηση υφιστάμενων ρυθμίσεων, μεταξύ άλλων, αναφορικά με:

 • την μέτρηση των ανοιγμάτων σε παράγωγα,
 • την εποπτική μεταχείριση των προβλέψεων, και
 • τους συντελεστές πιστωτικής μετατροπής των εκτός ισολογισμού στοιχείων.

Στο πλαίσιο της διαβούλευσης εξετάζεται το ενδεχόμενο υιοθέτησης υψηλότερου (από 3%) συντελεστή μόχλευσης για τις παγκοσμίως συστημικά σημαντικές τράπεζες.

Το κείμενο διαβούλευσης δεν προτείνει αλλαγές σε ό,τι αφορά τον αριθμητή (capital measure) του συντελεστή μόχλευσης που θα είναι τα βασικά ίδια κεφάλαια (Tier 1 capital). Επισημαίνεται ότι οι οριστικές ρυθμίσεις για τον συντελεστή μόχλευσης θα υιοθετηθούν εντός του 2016 και η εφαρμογή του θα ξεκινήσει από την 1η Ιανουαρίου 2018.

Η περίοδος διαβούλευσης ολοκληρώθηκε στις 6 Ιουλίου 2016.

Κείμενο διαβούλευσης

 • 14
 • ΜΑΡ
 • 2016
 • (Pillar III- Disclosures)
Κείμενο διαβούλευσης της Επιτροπής της Βασιλείας για τη δημοσιοποίηση πληροφοριών

Στις 14 Μαρτίου 2016, η Επιτροπή της Βασιλείας έθεσε σε διαβούλευση έκθεση για τη δημοσιοποίηση πληροφοριών στο πλαίσιο του Πυλώνα ΙΙΙ. Το κείμενο διαβούλευσης περιλαμβάνει νέα υποδείγματα που θα κληθούν τα πιστωτικά ιδρύματα να υποβάλλουν, καθώς και τροποποιήσεις σε ορισμένα υφιστάμενα υποδείγματα. Για κάθε υπόδειγμα προβλέπεται διαφορετική συχνότητα δημοσιοποίησης (σε τριμηνιαία, εξαμηνιαία ή ετήσια βάση).

Επίσης, με το κείμενο διαβούλευσης συγκεντρώνονται σε μια ενοποιημένη έκθεση όλα τα υποδείγματα που έχει υιοθετήσει η Επιτροπή της Βασιλείας κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών και τα οποία παραμένουν σε ισχύ.

Η περίοδος διαβούλευσης έληξε στις 10 Ιουνίου 2016.

Κείμενο διαβούλευσης

 • 18
 • ΔΕΚ
 • 2015
 • (Accounting and auditing)
Κατευθύνσεις της Επιτροπής της Βασιλείας σχετικά με το νέο πλαίσιο λογιστικού χειρισμού των αναμενόμενων ζημιών από πιστωτικό κίνδυνο

Στις 18 Δεκεμβρίου 2015, η Επιτροπή της Βασιλείας δημοσίευσε κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις πρακτικές που πρέπει να υιοθετήσουν οι τράπεζες σε ό,τι αφορά την εφαρμογή του νέου πλαισίου για τον λογιστικό χειρισμό των αναμενόμενων ζημιών από πιστωτικό κίνδυνο (΅expected credit lossesΆ). Οι εν λόγω κατευθυντήριες γραμμές προβλέπουν έντεκα (11) αρχές με αποδέκτες:

 • τις τράπεζες σχετικά με τις πρακτικές διαχείρισης πιστωτικού κινδύνου που εφαρμόζουν ως προς τον σχηματισμό προβλέψεων, και
 • τις εποπτικές αρχές αναφορικά με την αξιολόγηση των προαναφερθεισών πρακτικών των τραπεζών.

Κατευθυντήριες γραμμές

 • 10
 • ΔΕΚ
 • 2015
 • (Credit risk)
Κείμενο διαβούλευσης για την αναθεώρηση του διεθνούς ρυθμιστικού πλαισίου για την τυποποιημένη προσέγγιση αναφορικά με τον πιστωτικό κίνδυνο

Στις αρχές του 2015, η Επιτροπή της Βασιλείας για την Τραπεζική Εποπτεία είχε θέσει σε διαβούλευση έκθεση σχετικά με την αναθεώρηση του διεθνούς ρυθμιστικού πλαισίου για τον υπολογισμό των κεφαλαιακών απαιτήσεων για κάλυψη έναντι του πιστωτικού κινδύνου βάσει της τυποποιημένης προσέγγισης. Στις 10 Δεκεμβρίου 2015, η Επιτροπή της Βασιλείας δημοσίευσε δεύτερο κείμενο διαβούλευσης.

Κείμενο διαβούλευσης

 • 9
 • ΝΟΕ
 • 2015
 • (Resolution)
Υιοθέτηση από το FSB των τελικών ρυθμίσεων για το TLAC

Στις 9 Νοεμβρίου 2015, το Συμβούλιο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (΅FSBΆ) υιοθέτησε τις τελικές ρυθμίσεις για την απαίτηση για το Total Loss Absorbing Capacity TLACΆ), η οποία αφορά μόνο τις παγκοσμίως συστημικά σημαντικές τράπεζες (΅G-SIBsΆ). Με την εν λόγω απαίτηση επιδιώκεται η διασφάλιση της δυνατότητας εξυγίανσης των παγκοσμίως συστημικά σημαντικών τραπεζών μέσω της ενίσχυσης της ικανότητάς τους να απορροφούν ζημιές μέσω του μετοχικού τους κεφαλαίου και της μετατροπής σε κοινές μετοχές υποχρεώσεών τους που πληρούν ορισμένες προϋποθέσεις.

Στο πλαίσιο της συμμόρφωσής τους με το TLAC, τα ίδια κεφάλαια και οι επιλέξιμες υποχρεώσεις των εν λόγω τραπεζών πρέπει να υπερβαίνουν:

 • από το 2019, το υψηλότερο από το 16% του σταθμισμένου ενεργητικού ή το 6% του συνολικού ενεργητικού, και
 • από το 2022, το υψηλότερο από το 18% του σταθμισμένου ενεργητικού ή το 6,75% του συνολικού ενεργητικού.

Έκθεση FSB

 • 3
 • ΝΟΕ
 • 2015
 • (Resolution)
Αρχές του FSB για την αποτελεσματική εφαρμογή διασυνοριακών δράσεων εξυγίανσης

Στις 3 Νοεμβρίου 2015, το FSB δημοσίευσε κείμενο αρχών σε σχέση με τα στοιχεία που πρέπει να περιλαμβάνουν οι εθνικές νομοθεσίες, ώστε να διασφαλίζεται η διασυνοριακή αναγνώριση και η αποτελεσματικότητα των μέτρων εξυγίανσης. Ο στόχος ο οποίος επιδιώκεται με την καθιέρωση των εν λόγω αρχών είναι η απρόσκοπτη κατά το δυνατόν διενέργεια των ενεργειών εξυγίανσης σε όλες τις περιπτώσεις και, ιδίως, όταν τα περιουσιακά στοιχεία, οι υποχρεώσεις ή οι συμβάσεις ενός ιδρύματος υπό εξυγίανση βρίσκονται στο έδαφος άλλου κράτους ή διέπονται από αλλοδαπό δίκαιο.

Κείμενο FSB

 • 23
 • ΙΟΥ
 • 2015
 • (Securitisation)
Έκθεση της Επιτροπής της Βασιλείας και της IOSCO σχετικά με τα κριτήρια αξιολόγησης των τιτλοποιήσεων

Στο πλαίσιο των πρωτοβουλιών που έχουν αναληφθεί σε διεθνές επίπεδο για την ανάκαμψη της αγοράς τιτλοποιήσεων, διασφαλίζοντας παράλληλα την ποιότητα των τιτλοποιήσεων, η Επιτροπή της Βασιλείας εκπόνησε σε συνεργασία με την Διεθνή Οργάνωση Επιτροπών Κεφαλαιαγοράς ('IOSCO'), έκθεση, η οποία δημοσιεύθηκε στις 23 Ιουλίου 2015. Με την συγκεκριμένη έκθεση καθιερώνονται δεκατέσσερα (14) κριτήρια που πρέπει να πληρούν οι τιτλοποιήσεις, έτσι ώστε να ενισχυθεί η απλότητα, η διαφάνεια και η δυνατότητα σύγκρισής τους.

Έκθεση της Επιτροπής της Βασιλείας και της IOSCO 

 • 16
 • ΙΟΥ
 • 2015
 • (Resolution)
Κατευθυντήριες γραμμές για τον εντοπισμό και την αντιμετώπιση των προβληματικών τραπεζών

Στις 16 Ιουλίου 2015, η Επιτροπή της Βασιλείας εξέδωσε κατευθυντήριες γραμμές αναφορικά με τον έγκαιρο εντοπισμό των προβληματικών τραπεζών ('weak banks'), δηλαδή των τραπεζών που είναι πιθανό να καταστούν σύντομα μη βιώσιμες, και την αντιμετώπιση των κινδύνων που απορρέουν από αυτές. Η έκθεση αποτελείται από δύο μέρη στα οποία εξετάζονται:

 • οι διαδικασίες και οι μηχανισμοί που θα οδηγήσουν στον έγκαιρο εντοπισμό εκ μέρους των εποπτικών αρχών μιας προβληματικής τράπεζας, και
 • οι μηχανισμοί και τα εργαλεία με τα οποία οι αρχές εξυγίανσης θα αντιμετωπίσουν τα προβλήματα της τράπεζας αυτής, καθώς και τους κινδύνους που απορρέουν για το σύνολο του τραπεζικού συστήματος.

Οι κατευθυντήριες γραμμές δίνουν ιδιαίτερη έμφαση στον έγκαιρο εντοπισμό μίας προβληματικής τράπεζας, καθώς έχει διαπιστωθεί ότι σε πολλές περιπτώσεις η καθυστέρηση λήψης των αναγκαίων μέτρων τόσο από τη διοίκηση της τράπεζας όσο και από την εποπτική αρχή οδηγεί σε διόγκωση του προβλήματος.

Κατευθυντήριες γραμμές

 • 8
 • ΙΟΥ
 • 2015
 • (Corporate governance and remuneration)
Κατευθυντήριες γραμμές της Επιτροπής της Βασιλείας αναφορικά με την εταιρική διακυβέρνηση των τραπεζών

Στις 8 Ιουλίου 2015, η Επιτροπή της Βασιλείας εξέδωσε κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη συμπλήρωση και ενίσχυση του κανονιστικού πλαισίου για την εταιρική διακυβέρνηση των τραπεζών. Οι κατευθυντήριες γραμμές, με τις οποίες επιδιώκεται η ενίσχυση των απαιτήσεων για την εταιρική διακυβέρνηση, αφορούν, μεταξύ άλλων: 

 • τη σύνθεση και τις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου («ΔΣ») των τραπεζών με έμφαση στα ζητήματα διαχείρισης κινδύνων, καθώς και τα προσόντα που πρέπει να έχουν τα μέλη του, 
 • τη σύσταση επιτροπών για τη συνδρομή του ΔΣ στην εκτέλεση των καθηκόντων του,  
 • την εταιρική διακυβέρνηση σε επίπεδο ομίλου, 
 • τον εντοπισμό, την παρακολούθηση και τη διαχείριση κινδύνων, 
 • την πολιτική κανονιστικής συμμόρφωσης, 
 • την πολιτική αμοιβών, και
 • την πολιτική δημοσιοποίησης σχετικών με την εταιρική διακυβέρνηση πληροφοριών.

Κατευθυντήριες γραμμές

 • 1
 • ΙΟΥ
 • 2015
 • (Market risks)
Κείμενο διαβούλευσης της Επιτροπής της Βασιλείας για την προσαρμογή πιστωτικής αποτίμησης (CVA)

Την 1η Ιουλίου 2015, η Επιτροπή της Βασιλείας έθεσε σε διαβούλευση έκθεση για την προσαρμογή πιστωτικής αποτίμησης ('Credit Valuation Adjustment'), με την οποία προτείνονται δύο προσεγγίσεις για τον υπολογισμό της:

 • FRTV-CVA framework: η συγκεκριμένη προσέγγιση, η οποία είναι προσαρμόσμένη στο νέο πλαίσιο για τους κινδύνους αγοράς, αφορά τις τράπεζες που έχουν αποδείξει στην εποπτική αρχή ότι πληρούν τις προϋποθέσεις χρήσης της. Η εν λόγω προσέγγιση αποτελείται από την τυποποιήμένη προσέγγιση ('SA-CVA) και την προσέγγιση εσωτερικών διαβαθμίσεων ('IMA-CVA'). 
 • Basic CVA framework: αφορά τις τράπεζες που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις για την εφαρμογή της προσέγγισης FRTV-CVA.

Η περίοδος διαβούλευσης έληξε την 1η Οκτωβρίου 2015.

Κείμενο διαβούλευσης

 • 22
 • ΙΟΥ
 • 2015
 • (Pillar III- Disclosures)
Υιοθέτηση από την Επιτροπή της Βασιλείας υποδειγμάτων για τη δημοσιοποίηση πληροφοριών για τον συντελεστή καθαρής σταθερής χρηματοδότησης

Σας ενημερώνουμε ότι στις 22 Ιουνίου 2015 η Επιτροπή της Βασιλείας υιοθέτησε τα υποδείγματα βάσει των οποίων οι τράπεζες θα δημοσιοποιούν πληροφορίες για τον συντελεστή καθαρής σταθερής χρηματοδότησης (‘Net Stable Funding Ratio’). Οι τράπεζες οφείλουν να δημοσιοποιούν πληροφορίες για τον συντελεστή καθαρής σταθερής χρηματοδότησης από την 1η Ιανουαρίου 2018.

Έκθεση της Επιτροπής της Βασιλείας

 • 8
 • ΙΟΥ
 • 2015
 • (Own funds)
Κείμενο διαβούλευσης της Επιτροπής της Βασιλείας για τον κίνδυνο επιτοκίων από ανοίγματα στο τραπεζικό χαρτοφυλάκιο

Στις 8 Ιουνίου 2015, η Επιτροπή της Βασιλείας έθεσε σε διαβούλευση έκθεση σχετικά με την αναθεώρηση του διεθνούς ρυθμιστικού πλαισίου που διέπει τον κίνδυνο επιτοκίων που απορρέει από ανοίγματα στο τραπεζικό χαρτοφυλάκιο (΅IRRBBΆ).

Στο πλαίσιο της διαβούλευσης προτείνονται δύο επιλογές για την εποπτική μεταχείριση του κινδύνου επιτοκίων:

 • είτε η συμπερίληψή του στους κινδύνους του Πυλώνα Ι για τους οποίους οι τράπεζες οφείλουν να εκπληρώνουν συγκεκριμένες κεφαλαιακές απαιτήσεις,
 • είτε η διατήρηση της εποπτικής του μεταχείρισης στο πλαίσιο του Πυλώνα ΙΙ με την καθιέρωση, όμως, ενισχυμένων απαιτήσεων, τις οποίες οφείλουν να τηρούν οι τράπεζες.

Η περίοδος διαβούλευσης έληξε στις 11 Σεπτεμβρίου 2015.

Κείμενο διαβούλευσης

 • 28
 • ΙΑΝ
 • 2015
 • (Pillar III- Disclosures)
Υιοθέτηση νέου διεθνούς κανονιστικού πλαισίου σχετικά με τη δημοσιοποίηση πληροφοριών

Στις 28 Ιανουαρίου 2015, η Επιτροπή της Βασιλείας υιοθέτησε νέους κανόνες αναφορικά με την υποχρέωση των τραπεζών να δημοσιοποιούν στο πλαίσιο του Πυλώνα ΙΙΙ πληροφορίες για την κεφαλαιακή επάρκεια. Ενώ το υφιστάμενο πλαίσιο προβλέπει τη δημοσιοποίηση πληροφοριών σε ετήσια βάση, με τις νέες ρυθμίσεις καθιερώνεται η υποχρέωση των τραπεζών να δημοσιοποιούν πληροφορίες σε διαφορετική συχνότητα (σε τριμηνιαία, εξαμηνιαία και ετήσια βάση) ανάλογα με τη θεματική.

Έκθεση της Επιτροπής της Βασιλείας

 • 22
 • ΔΕΚ
 • 2014
 • (Credit risk)
Κείμενο διαβούλευσης για την αναθεώρηση του ρυθμιστικού πλαισίου για τον υπολογισμό των κεφαλαιακών απαιτήσεων έναντι του πιστωτικού κινδύνου βάσει της τυποποιημένης προσέγγισης

Στις 22 Δεκεμβρίου 2015, η Επιτροπή της Βασιλείας έθεσε σε διαβούλευση έκθεση για την αναθεώρηση του διεθνούς ρυθμιστικού πλαισίου για τον υπολογισμό των κεφαλαιακών απαιτήσεων για κάλυψη έναντι του πιστωτικού κινδύνου βάσει της τυποποιημένης προσέγγισης.

Τα βασικά σημεία της εν λόγω έκθεσης είναι τα εξής: 

 • Ανοίγματα έναντι τραπεζών: οι κεφαλαιακές απαιτήσεις για ανοίγματα έναντι τραπεζών προτείνεται να μην υπολογίζονται βάσει της πιστοληπτικής τους αξιολόγησης ή του συντελεστή κινδύνου του κράτους στο οποίο εδρεύουν, αλλά βάσει του δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας και της ποιότητας του ενεργητικού των τραπεζών. Οι συντελεστές κινδύνου θα κυμαίνονται από 30% έως 300%. 
 • Ανοίγματα έναντι επιχειρήσεων:  οι κεφαλαιακές απαιτήσεις προτείνεται να μην υπολογίζονται βάσει της πιστοληπτικής αξιολόγησης των επιχειρήσεων, αλλά βάσει των εσόδων και της μόχλευσής τους. Οι συντελεστές κινδύνου θα κυμαίνονται από 60% έως 300%. 
 • Ανοίγματα λιανικής: προτείνεται η αυστηροποίηση των κριτηρίων για την στάθμιση ενός ανοίγματος με συντελεστή 75% και η δημιουργία νέας κατηγορίας για τα ανοίγματα που δεν θα πληρούν τα νέα κριτήρια. 
 • Ανοίγματα εξασφαλισμένα με ακίνητα κατοικίας: προτείνεται η κατάργηση του υφιστάμενου συντελεστή κινδύνου 35%. Οι συντελεστές κινδύνου θα κυμαίνονται από 25% έως 100% και θα υπολογίζονται βάσει δύο παραμέτρων: Loan-to-Value ratio και Debt- Service-Coverage ratio. 

Η περίοδος διαβούλευσης ολοκληρώθηκε στις 27 Μαρτίου 2015.

Κείμενο διαβούλευσης

 • 22
 • ΔΕΚ
 • 2014
 • (Credit risk)
Κείμενο διαβούλευσης της Επιτροπής της Βασιλείας για την καθιέρωση μόνιμου κατώτατου κεφαλαιακού ορίου για τις τράπεζες που χρησιμοποιούν εξελιγμένες μεθόδους υπολογισμού των κινδύνων

Στο πλαίσιο της μεταρρύθμισης του διεθνούς κανονιστικού πλαισίου για την κεφαλαιακή επάρκεια των τραπεζών, η Επιτροπή της Βασιλείας έθεσε σε διαβούλευση στις 22 Δεκεμβρίου 2014 έκθεση αναφορικά με την καθιέρωση μόνιμου κατώτατου κεφαλαιακού ορίου (‘capital floor’) τις τράπεζες που χρησιμοποιούν τις εξελιγμένες μεθόδους υπολογισμού των κινδύνων.

Η περίοδος διαβούλευσης ολοκληρώθηκε στις 27 Μαρτίου 2015.

Κείμενο διαβούλευσης

 • 19
 • ΔΕΚ
 • 2014
 • (Market risks)
Κείμενο διαβούλευσης της Επιτροπής της Βασιλείας για την αναθεώρηση του ρυθμιστικού πλαισίου για τον υπολογισμό των κεφαλαιακών απαιτήσεων για κάλυψη έναντι των κινδύνων αγοράς

Στις 19 Δεκεμβρίου 2014, η Επιτροπή της Βασιλείας έθεσε σε διαβούλευση έκθεση για την αναθεώρηση του διεθνούς ρυθμιστικού πλαισίου που διέπει τον υπολογισμό των κεφαλαιακών απαιτήσεων για κάλυψη έναντι των κινδύνων αγοράς. Η υιοθέτηση των τελικών ρυθμίσεων αναμένεται στο τέλος του 2015.

Κείμενο διαβούλευσης

 • 11
 • ΔΕΚ
 • 2014
 • (Securitisation)
Υιοθέτηση νέου διεθνούς κανονιστικού πλαισίου για τις τιτλοποιήσεις

Η Επιτροπή της Βασιλείας δημοσίευσε στις 11 Δεκεμβρίου 2014 το νέο διεθνές κανονιστικό πλαίσιο αναφορικά με τον υπολογισμό των κεφαλαιακών απαιτήσεων των τραπεζών για ανοίγματα έναντι τιτλοποιήσεων. Με το νέο διεθνές κανονιστικό πλαίσιο επιδιώκεται, μεταξύ άλλων, η αντιμετώπιση των ανεπαρκειών του προηγούμενου πλαισίου, η αύξηση της «ευαισθησίας» έναντι του κινδύνου και η αύξηση των κεφαλαιακών απαιτήσεων που οφείλουν να εκπληρώνουν οι τράπεζες. 

Οι ρυθμίσεις του νέου πλαισίου θα τεθούν σε ισχύ από την 1η  Ιανουαρίου 2018

Έκθεση της Επιτροπής της Βασιλείας

 • 9
 • ΔΕΚ
 • 2014
 • (Liquidity (LCR-NSFR))
Κείμενο διαβούλευσης της Επιτροπής της Βασιλείας αναφορικά με τη δημοσιοποίηση πληροφοριών για τον συντελεστή καθαρής σταθερής χρηματοδότησης

Η Επιτροπή της Βασιλείας προχώρησε στις 31 Οκτωβρίου 2014 στην υιοθέτηση των τελικών ρυθμίσεων για τον συντελεστή καθαρής σταθερής χρηματοδότησης (‘Net Stable Funding Ratio’), τον οποίο οι διεθνώς δραστηριοποιούμενες τράπεζες οφείλουν να τηρούν από την 1η Ιανουαρίου 2018. Στο πλαίσιο της ενίσχυσης της διαφάνειας των τραπεζών προς το επενδυτικό κοινό, στις 9 Δεκεμβρίου 2014 η Επιτροπή της Βασιλείας έθεσε σε διαβούλευση έκθεση σχετικά με τις πληροφορίες που θα πρέπει να δημοσιοποιούν οι τράπεζες από το 2018 για τον συντελεστή καθαρής σταθερής χρηματοδότησης.

Κείμενο διαβούλευσης

 

 • 20
 • ΝΟΕ
 • 2014
 • (Deposit guarantee schemes )
Βασικές αρχές για την αποτελεσματική λειτουργία των συστημάτων εγγύησης καταθέσεων

Στις 20 Νοεμβρίου 2014, η Διεθνής Ένωση Συστημάτων Εγγύησης Καταθέσεων (IADI) δημοσίευσε αναθεωρημένη έκθεση αναφορικά με τις βασικές αρχές που πρέπει να διέπουν τη λειτουργία των συστημάτων εγγύησης καταθέσεων, καθώς και τη μεθοδολογία αξιολόγησης της συμμόρφωσης των εθνικών συστημάτων εγγύησης καταθέσεων με τις εν λόγω αρχές. Τα κράτη καλούνται να προσαρμόσουν τη λειτουργία των εθνικών συστημάτων εγγύησης καταθέσεων στις βασικές αρχές που περιγράφονται στην έκθεση. Η έκθεση περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, ρυθμίσεις σχετικά με: 

 • τη διακυβέρνηση των συστημάτων εγγύησης καταθέσεων, 
 • την υποχρεωτική συμμετοχή στο σύστημα εγγύησης καταθέσεων όλων των τραπεζών, 
 • το επίπεδο κάλυψης των καταθέσεων, το οποίο θα πρέπει να καλύπτει μεγάλο μέρος των καταθέσεων, αλλά όχι το σύνολό τους, 
 • τη χρηματοδότηση των συστημάτων εγγύησης καταθέσεων, η οποία πρέπει να βασίζεται στην εκ των προτέρων καταβολή εισφορών από τις τράπεζες,  
 • την αποζημίωση των καταθετών, η οποία πρέπει να γίνεται εντός επτά (7) ημερών,  
 • το ρόλο των συστημάτων εγγύησης καταθέσεων στην εξυγίανση των τραπεζών. 

Έκθεση της Διεθνούς Ένωσης Συστημάτων Εγγύησης Καταθέσεων

 • 10
 • ΝΟΕ
 • 2014
 • (Resolution)
Βελτίωση της δυνατότητας εξυγίανσης των παγκοσμίως συστημικά σημαντικών τραπεζών μέσω της καθιέρωσης της υποχρέωσης τήρησης του δείκτη TLAC

Στο πλαίσιο των πρωτοβουλιών που έχουν αναληφθεί τα τελευταία έτη προκειμένου να καταστεί εφικτή η εξυγίανση (‘resolution’) των παγκοσμίως συστημικά σημαντικών τραπεζών, το FSB έθεσε σε διαβούλευση στις 10 Νοεμβρίου 2014 έκθεση αναφορικά με την καθιέρωση μιας νέας εποπτικής απαίτησης, του TLAC. Με την καθιέρωση του TLAC εκτιμάται ότι καθίσταται εφικτή η εξυγίανση συστημικά σημαντικών τραπεζικών ομίλων που δραστηριοποιούνται σε περισσότερα κράτη: 

 • αφενός μεν μέσω της απομείωσης (‘write-down’) ή μετατροπής σε κοινές μετοχές των επιλέξιμων υποχρεώσεών (‘eligible liabilities’) τους, και 
 • αφετέρου μέσω της υποχρέωσης τήρησης TLAC όχι μόνο στη μητρική επιχείρηση, αλλά και σε σημαντικές θυγατρικές του ομίλου. 

Σύμφωνα με την πρόταση του FSB, οι παγκοσμίως συστημικά σημαντικές τράπεζες θα έχουν την υποχρέωση να εκπληρώνουν από το 2019, εκτός από τις ελάχιστες κεφαλαιακές απαιτήσεις, και την απαίτηση ΤLAC, το ύψος της οποίας θα είναι: 

 • από 16% έως 20% του σταθμισμένου ενεργητικού, και  
 • τουλάχιστον 6% επί του συνολικού ενεργητικού.  

Κείμενο διαβούλευσης

 • 31
 • ΟΚΤ
 • 2014
 • (Liquidity (LCR-NSFR))
Υιοθέτηση των τελικών ρυθμίσεων για τον συντελεστή καθαρής σταθερής χρηματοδότησης

Η Επιτροπή της Βασιλείας προχώρησε στις 31 Οκτωβρίου 2014 στην υιοθέτηση των τελικών ρυθμίσεων για τον συντελεστή καθαρής σταθερής χρηματοδότησης (‘Net Stable Funding Ratio’), τον οποίο οι διεθνώς δραστηριοποιούμενες τράπεζες οφείλουν να τηρούν από την 1η Ιανουαρίου 2018. Μέσω της καθιέρωσης, μετά τη διεθνή χρηματοπιστωτική κρίση 2007-2009, της υποχρέωσης τήρησης τόσο του συντελεστή καθαρής σταθερής χρηματοδότησης όσο και του συντελεστή κάλυψης ρευστότητας επιδιώκεται ο περιορισμός της εξάρτησης των τραπεζών από τη διατραπεζική αγορά.

Συγκεκριμένα, στο κλάσμα του συντελεστή καθαρής σταθερής χρηματοδότησης, ο αριθμητής συνίσταται στη «διαθέσιμη ποσότητα σταθερής χρηματοδότησης», ο παρανομαστής στην «απαιτούμενη ποσότητα σταθερής χρηματοδότησης», και το αποτέλεσμα θα πρέπει να είναι μεγαλύτερο ή ίσο με 100%.  Για τον υπολογισμό του συντελεστή λαμβάνονται υπόψη:

 • τα κεφαλαιακά μέσα και οι υποχρεώσεις, τα οποία ανάλογα με τη εναπομένουσα χρονική διάρκεια και τα χαρακτηριστικά τους διακρίνονται σε κατηγορίες σε καθεμιά από τις οποίες αντιστοιχεί ένας συντελεστής (‘Available Stable Funding factor’), και 
 • τα στοιχεία του ενεργητικού, τα οποία ανάλογα με τα χαρακτηριστικά τους διακρίνονται σε κατηγορίες σε καθεμία από τις οποίες αντιστοιχεί ένας συντελεστής (‘Required Stable Funding factor’).

Έκθεση της Επιτροπής της Βασιλείας

 • 10
 • ΟΚΤ
 • 2014
 • (Corporate governance and remuneration)
Κείμενο διαβούλευσης για την αναθεώρηση του ρυθμιστικού πλαισίου για την εταιρική διακυβέρνηση των τραπεζών

Στις 10 Οκτωβρίου 2014, η Επιτροπή της Βασιλείας έθεσε σε διαβούλευση σχέδιο κατευθυντήριων γραμμών για τη συμπλήρωση και ενίσχυση του κανονιστικού πλαισίου για την εταιρική διακυβέρνηση των τραπεζών. Οι προτεινόμενες κατευθυντήριες γραμμές, με τις οποίες επιδιώκεται η ενίσχυση των απαιτήσεων για την εταιρική διακυβέρνηση, αφορούν, μεταξύ άλλων: 

 • τη σύνθεση και τις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου («ΔΣ») των τραπεζών με έμφαση στα ζητήματα διαχείρισης κινδύνων, καθώς και τα προσόντα που πρέπει να έχουν τα μέλη του, 
 • τη σύσταση επιτροπών για τη συνδρομή του ΔΣ στην εκτέλεση των καθηκόντων του,  
 • την εταιρική διακυβέρνηση σε επίπεδο ομίλου, 
 • τον εντοπισμό, την παρακολούθηση και τη διαχείριση κινδύνων, 
 • την πολιτική κανονιστικής συμμόρφωσης, 
 • την πολιτική αμοιβών, και
 • την πολιτική δημοσιοποίησης σχετικών με την εταιρική διακυβέρνηση πληροφοριών.

Κείμενο διαβούλευσης

 • 6
 • ΟΚΤ
 • 2014
 • (Operational risk)
Αναθεώρηση του πλαισίου υπολογισμού του λειτουργικού κινδύνου

Στις 6 Οκτωβρίου 2014, η Επιτροπή της Βασιλείας έθεσε σε διαβούλευση έκθεση σχετικά με την αναθεώρηση του πλαισίου υπολογισμού του λειτουργικού κινδύνου όσον αφορά τις λιγότερο εξελιγμένες μεθόδους υπολογισμού του, δηλαδή την προσέγγιση του βασικού δείκτη και την τυποποιημένη προσέγγιση, περιλαμβανομένης της εναλλακτικής τυποποιημένης προσέγγισης.

Έκθεση της Επιτροπής της Βασιλείας

 • 6
 • ΟΚΤ
 • 2014
 • (Operational risk)
Αναθεώρηση των βασικών αρχών της Επιτροπής της Βασιλείας σχετικά με τη διαχείριση του λειτουργικού κινδύνου

Στις 6 Οκτωβρίου 2014, η Επιτροπή της Βασιλείας υιοθέτησε έκθεση σχετικά με τη διαχείριση του λειτουργικού κινδύνου από τις τράπεζες ανάλογα με το μέγεθος, την πολυπλοκότητα, τις δραστηριότητες και την έκθεσή τους σε κίνδυνο.

Έκθεση της Επιτροπής της Βασιλείας

 • 29
 • ΣΕΠ
 • 2014
 • (Resolution)
Διασυνοριακή αναγνώριση των μέτρων εξυγίανσης

Στiw 29 Σεπτεμβρίου 2014, το FSB έθεσε σε διαβούλευση κείμενο στο οποίο παραθέτει προτάσεις  και κατευθυντήριες γραμμές σε σχέση με τα στοιχεία που πρέπει να περιλαμβάνουν οι νομοθεσίες των κρατών μελών για να διασφαλίζεται η διασυνοριακή αναγνώριση και η αποτελεσματικότητα των μέτρων εξυγίανσης. Στόχος είναι η απρόσκοπτη διενέργεια των ενεργειών εξυγίανσης σε όλες τις περιπτώσεις και, ιδίως, όταν τα περιουσιακά στοιχεία, οι υποχρεώσεις ή οι συμβάσεις ενός ιδρύματος υπό εξυγίανση βρίσκονται στο έδαφος άλλου κράτους ή διέπονται από αλλοδαπό δίκαιο.

Κείμενο διαβούλευσης

 • 26
 • ΙΟΥ
 • 2014
 • ()
Κατευθυντήριες γραμμές της Επιτροπής της Βασιλείας σχετικά με τα σώματα εποπτών

Στις 26 Ιουνίου 2014, η Επιτροπή της Βασιλείας δημοσίευσε κατεθυντήριες γραμμές με τις οποίες αναθεωρούνται οι ρυθμίσεις που υιοθετήθηκαν τον Οκτώβριο του 2010 για τα «σώματα εποπτών» (‘supervisory colleges’). Με τις κατευθυντήριες γραμμές επιδιώκεται η βελτίωση της λειτουργίας των σωμάτων εποπτών μέσω της υιοθέτησης αλλαγών στους ακόλουθους τομείς:

 • Στόχοι των σωμάτων εποπτών: ενίσχυση της συνεργασίας και της ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των εποπτικών αρχών κατά τη διάρκεια της συνέχισης της οικονομικής δραστηριότητας (‘ongoing basis’) των τραπεζικών ομίλων.
 • Διάρθρωση των σωμάτων εποπτών: ενίσχυση της αποτελεσματικής επίβλεψης των διεθνώς δραστηριοποιούμενων τραπεζικών ομίλων, λαμβάνοντας υπόψη το μέγεθος, τη δομή, την πολυπλοκότητά τους, καθώς και τη σημασία τους για τα κράτη μέλη υποδοχής.
 • Ανταλλαγή πληροφοριών: οι εποπτικές αρχές που συμμετέχουν στα σώματα εποπτών καλούνται να συνάψουν συμφωνίες εμπιστευτικότητας με στόχο τη βελτίωση της διαδικασίας ανταλλαγής πληροφοριών,
 • Συνεργασία με τις τράπεζες: υιοθέτηση διαδικασιών για τη βελτίωση της συνεργασίας των εποπτικών αρχών με τις τράπεζες, ιδίως ως προς την αποστολή πληροφοριών και τη λήψη γνωστοποιήσεων.
 • Προετοιμασία για τη διαχείριση κρίσεων: τα σώματα εποπτών οφείλουν να καταρτίζουν σχέδια διαχείρισης κρίσεων, τα οποία θα ορίζουν τα καθήκοντα και τις προτεραιότητες των εποπτικών αρχών των κρατών καταγωγής και υποδοχής, καθώς και άλλων αρχών (π.χ. κεντρικές τράπεζες, και Υπουργεία Οικονομικών) κατά τη διάρκεια μιας κρίσης.

Κατευθυντήριες γραμμές

 • 15
 • ΑΠΡ
 • 2014
 • (Own funds)
Υιοθέτηση νέων εποπτικών απαιτήσεων για τα μεγάλα χρηματοδοτικά ανοίγματα

Στις 15 Απριλίου 2014, η Επιτροπή της Βασιλείας υιοθέτησε έκθεση για τη μέτρηση και τον έλεγχο των μεγάλων χρηματοδοτικών ανοιγμάτων. Το σύνολο των χρηματοδοτικών ανοιγμάτων μίας τράπεζας σε έναν αντισυμβαλλόμενο ή σε μία ομάδα συνδεδεμένων πελατών δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το 25% του κεφαλαίου της κατηγορίας 1 (‘Tier 1 capital’) της τράπεζας.

Το νέο ρυθμιστικό πλαίσιο θα τεθεί σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2019, ενώ το 2016 η Επιτροπή της Βασιλείας αναμένεται να εξετάσει την υιοθέτηση ορίου ανοιγμάτων των τραπεζών έναντι επιλέξιμου κεντρικού αντισυμβαλλόμενου.

Έκθεση της Επιτροπής της Βασιλείας

 • 10
 • ΑΠΡ
 • 2014
 • (Own funds)
Κεφαλαιακές απαιτήσεις για τα ανοίγματα των τραπεζών σε κεντρικούς αντισυμβαλλόμενους

Στις 10 Απριλίου 2014, η Επιτροπή της Βασιλείας δημοσίευσε έκθεση σχετικά με τον υπολογισμό των κεφαλαιακών απαιτήσεων για κάλυψη έναντι των κινδύνων από τα ανοίγματα των τραπεζών σε κεντρικούς αντισυμβαλλόμενους. Το νέο ρυθμιστικό πλαίσιο, το οποίο θα τεθεί σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2017, διατηρεί πολλές από τις ρυθμίσεις που περιλαμβάνονται στο υφιστάμενο και καθιερώνονται επιπλέον τα ακόλουθα:

 • νέα προσέγγιση για τον προσδιορισμό των κεφαλαιακών απαιτήσεων για τα ανοίγματα των τραπεζών σε επιλέξιμους κεντρικούς αντισυμβαλλόμενους,
 • ανώτατο όριο για τις κεφαλαιακές επιβαρύνσεις που προκύπτουν από ανοίγματα των τραπεζών σε επιλέξιμους κεντρικούς αντισυμβαλλόμενους (δεν επιτρέπεται οι εν λόγω κεφαλαιακές απαιτήσεις να υπερβαίνουν τις κεφαλαιακές απαιτήσεις για ανοίγματα σε μη επιλέξιμους κεντρικούς αντισυμβαλλόμενους), και
 • εξειδίκευση της εποπτικής μεταχείρισης των “multi-level client structures”.

Έκθεση της Επιτροπής της Βασιλείας

 • 31
 • ΜΑΡ
 • 2014
 • (Credit risk)
Υπολογισμός του πιστωτικού κινδύνου αντισυμβαλλομένου

Στις 31 Μαρτίου 2014, η Επιτροπή της Βασιλείας δημοσίευσε έκθεση αναφορικά με τον υπολογισμό του πιστωτικού κινδύνου αντισυμβαλλομένου για εξω-χρηματιστηριακά παράγωγα, παράγωγα που είναι διαπραγματεύσιμα σε χρηματιστήριο (‘exchange-traded derivatives’) και πράξεις με μακρά περίοδο διακανονισμού (‘long settlement transactions’) βάσει της τυποποιημένης προσέγγισης. Η νέα τυποποιημένη προσέγγιση αντικαθιστά τη μέθοδο τρέχοντος ανοίγματος (‘Current Exposure Method’) και την ισχύουσα τυποποιημένη προσέγγιση. Η θέση σε ισχύ της νέας τυποποιημένης προσέγγισης από την 1η Ιανουαρίου 2017 συνεπάγεται και την παύση ισχύος της μεθόδου εσωτερικών υποδειγμάτων (‘Internal Model Method’).

Έκθεση της Επιτροπής της Βασιλείας

 • 31
 • ΜΑΡ
 • 2014
 • (Accounting and auditing)
Ρυθμίσεις για τους εξωτερικούς ελέγχους τραπεζών

Στις 31 Μαρτίου 2014, η Επιτροπή της Βασιλείας δημοσίευσε έκθεση αναφορικά με τη διενέργεια στις τράπεζες εξωτερικών ελέγχων (‘external audits’). Στην έκθεση ορίζονται οι αρχές που πρέπει να διέπουν τους εξωτερικούς ελέγχους, καθώς και τη λειτουργία της επιτροπής ελέγχου των τραπεζών. Συγκεκριμένα, με τις εν λόγω κατευθυντήριες γραμμές, οι οποίες απευθύνονται στις εποπτικές αρχές, προσδιορίζονται οι πολιτικές βάσει των οποίων: 

 • η επιτροπή ελέγχου μίας τράπεζας μπορεί να συμβάλει στη διασφάλιση της ποιότητας του ελέγχου που πραγματοποιείται από εξωτερικούς ελεγκτές, 
 • οι εξωτερικοί ελεγκτές μπορούν να εκπληρώνουν αποτελεσματικότερα τα καθήκοντά τους, 
 • διασφαλίζεται η αποτελεσματική συνεργασία των εξωτερικών ελεγκτών με την εποπτική αρχή, και 
 • καθίσταται εφικτή η βελτίωση της επικοινωνίας των εποπτικών αρχών και των επιτροπών ελέγχου, ώστε να ενισχυθεί η ποιότητα του ελέγχου που πραγματοποιείται από εξωτερικούς ελεγκτές. 

Έκθεση της Επιτροπής της Βασιλείας

 • 12
 • ΙΑΝ
 • 2014
 • (Liquidity (LCR-NSFR))
Καθιέρωση της διευκόλυνσης παροχής ρευστότητας από τις κεντρικές τράπεζες στο πλαίσιο του συντελεστή κάλυψης ρευστότητας

Στις 12 Ιανουαρίου 2014, η Επιτροπή της Βασιλείας δημοσίευσε έκθεση σχετικά με την καθιέρωση ενός εργαλείου που μπορούν να χρησιμοποιούν οι τράπεζες για την εκπλήρωση της υποχρέωσης τήρησης του συντελεστή κάλυψης ρευστότητας. Πρόκειται για την ««περιορισμένη διευκόλυνση δεσμευμένης ρευστότητας» (‘Restricted-use Committed Liquidity Facility’) με την οποία οι τράπεζες μπορούν να χρησιμοποιούν μέρος της ρευστότητας που αντλούν από την κεντρική τράπεζα προκειμένου να αυξήσουν τα υψηλής ποιότητας στοιχεία του ενεργητικού που οφείλουν να έχουν στο πλαίσιο του συντελεστή κάλυψης ρευστότητας.

Έκθεση της Επιτροπής της Βασιλείας

 • 12
 • ΙΑΝ
 • 2014
 • (Pillar III- Disclosures)
Απαιτήσεις δημοσιοποίησης στοιχείων σχετικά με τον συντελεστή κάλυψης ρευστότητας

Στις 12 Ιανουαρίου 2014, η Επιτροπή της Βασιλείας δημοσίευσε έκθεση με την οποία καθιερώνονται κανόνες σχετικά με τη δημοσιοποίηση εκ μέρους των τραπεζών στοιχείων για τον συντελεστή κάλυψης ρευστότητας (‘Liquidity Coverage Ratio’). Με τη συγκεκριμένη έκθεση καθορίζονται:

 • ένα ενιαίο υπόδειγμα, σύμφωνα με το οποίο οι τράπεζες οφείλουν να δημοσιοποιούν τα δεδομένα σχετικά με τον συντελεστή κάλυψης ρευστότητας, καθώς και
 • πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τη θέση ρευστότητας των τραπεζών.

Έκθεση της Επιτροπής της Βασιλείας

 • 12
 • ΙΑΝ
 • 2014
 • (Pillar III- Disclosures)
Υποβολή αναφορών στις εποπτικές αρχές και δημοσιοποίηση στοιχείων αναφορικά με τον συντελεστή μόχλευσης

Στις 12 Ιανουαρίου 2014, η Επιτροπή της Βασιλείας υιοθέτησε τις τελικές ρυθμίσεις για τον συντελεστή μόχλευσης που οφείλουν να εφαρμόζουν οι τράπεζες στο πλαίσιο της υποβολής αναφορών στις εποπτικές αρχές (‘supervisory reporting’) και της δημοσιοποίησης πληροφοριών (‘disclosure’) (Πυλώνας ΙΙΙ). Με την εν λόγω έκθεση εξειδικεύονται οι αρχικές προτάσεις της Επιτροπής της Βασιλείας για τον συντελεστή μόχλευσης που περιλαμβάνονται στο κανονιστικό πλαίσιο, γνωστό ως «Βασιλεία ΙΙΙ» και καθορίζεται το υπόδειγμα με τα στοιχεία για τον συντελεστή μόχλευσης που οφείλουν να δημοσιοποιούν οι τράπεζες.

Η Επιτροπή της Βασιλείας βάσει των στοιχείων που θα υποβάλλουν οι τράπεζες σύμφωνα με τα προαναφερθέντα, αναμένεται να υιοθετήσει το 2017 τους τελικούς κανόνες για το περιεχόμενο και το ύψος του συντελεστή μόχλευσης, οι οποίοι θα τεθούν σε ισχύ το 2018 (Πυλώνας Ι). Μέχρι τότε ενδέχεται να τροποποιηθεί το ύψος του συντελεστή, καθώς και τα στοιχεία που αποτελούν τον αριθμητή ή τον παρονομαστή του συντελεστή.

Έκθεση της Επιτροπής της Βασιλείας

 • 13
 • ΔΕΚ
 • 2013
 • (Own funds)
Κεφαλαιακές απαιτήσεις για τις επενδύσεις τραπεζών στο κεφάλαιο επενδυτικών σχημάτων

Στις 13 Δεκεμβρίου 2013, η Επιτροπή της Βασιλείας δημοσίευσε έκθεση για την αναθεώρηση του πλαισίου εποπτικής μεταχείρισης των επενδύσεων των τραπεζών στο κεφάλαιο επενδυτικών σχημάτων (‘funds’). Στην έκθεση περιλαμβάνονται κανόνες με τους οποίους επιδιώκεται η αντιμετώπιση ορισμένων ανεπαρκειών του υφιστάμενου κανονιστικού πλαισίου, όπως το γεγονός ότι κατά τον υπολογισμό των κεφαλαιακών απαιτήσεων για τις επενδύσεις σε επενδυτικά σχήματα δεν λαμβάνεται υπόψη η μόχλευσή τους. Το αναθεωρημένο πλαίσιο αντανακλά περισσότερο τους κινδύνους που απορρέουν από τις υποκείμενες επενδύσεις του επενδυτικού σχήματος και τη μόχλευσή του, ενώ αναμένεται να συμβάλλει και στην αντιμετώπιση των κινδύνων που προκύπτουν από την αλληλεπίδραση μεταξύ των τραπεζών και του σκιώδους τραπεζικού συστήματος.

Έκθεση της Επιτροπής της Βασιλείας

 • 3
 • ΙΟΥ
 • 2013
 • (Own funds)
Παγκοσμίως συστημικά σημαντικές τράπεζες: αναθεωρημένη μεθοδολογία αξιολόγησης και επιβολή υψηλότερων κεφαλαιακών απαιτήσεων

Στις 3 Ιουλίου 2013, η Επιτροπή της Βασιλείας δημοσίευσε αναθεωρημένη έκθεση σχετικά με τη μεθοδολογία αξιολόγησης και την επιβολή αυξημένων κεφαλαιακών απαιτήσεων στις παγκοσμίως συστημικά σημαντικές τράπεζες. Η δικαιολογητική βάση της ρυθμιστικής παρέμβασης είναι η αντιμετώπιση των αρνητικών εξωτερικοτήτων (‘negative externalities’) που παράγονται από τις συστημικά σημαντικές τράπεζες. Με τις εν λόγω ρυθμίσεις επιδιώκεται:

 • αφενός μεν η μείωση της πιθανότητας κατάρρευσης των παγκοσμίως συστημικά σημαντικών τραπεζών μέσω της ενίσχυσης της ικανότητάς τους να απορροφούν ζημιές, ενώ συνεχίζουν την οικονομική τους δραστηριότητα (‘going-concern loss absorbency’), και
 • αφετέρου η αντιμετώπιση του προβλήματος του ηθικού κινδύνου (‘moral hazard’) που συνίσταται στην ανάληψη υπερβολικών κινδύνων από τις διοικήσεις των τραπεζών αν γνωρίζουν ότι σε περίπτωση που αντιμετωπίσουν προβλήματα θα διασωθούν με κρατικά κεφάλαια.

Έκθεση της Επιτροπής της Βασιλείας

 • 11
 • ΑΠΡ
 • 2013
 • (Liquidity (LCR-NSFR))
Εργαλεία παρακολούθησης του κινδύνου ρευστότητας

Στις 11 Απριλίου 2013, η Επιτροπή της Βασιλείας υιοθέτησε έκθεση για τον καθορισμό των εργαλείων παρακολούθησης του κινδύνου ρευστότητας που αντιμετωπίζουν οι τράπεζες στο πλαίσιο των καθημερινών τους δραστηριοτήτων.

Έκθεση της Επιτροπής της Βασιλείας

 • 9
 • ΙΑΝ
 • 2013
 • (Credit risk)
Βασικές αρχές της Επιτροπής της Βασιλείας για τη συγκέντρωση κινδύνων

Στις 9 Ιανουαρίου 2013, η Επιτροπή της Βασιλείας δημοσίευσε έκθεση με βασικές αρχές που πρέπει να τηρούν οι τράπεζες αναφορικά με τη διαχείριση των κινδύνων που απορρέουν από τα ανοίγματά τους έναντι των ίδιων αντισυμβαλλόμενων.

Έκθεση της Επιτροπής της Βασιλείας

 • 7
 • ΙΑΝ
 • 2013
 • (Liquidity (LCR-NSFR))
Υιοθέτηση των τελικών ρυθμίσεων για τον συντελεστή κάλυψης ρευστότητας

Στις 7 Ιανουαρίου 2013, η Επιτροπή της Βασιλείας υιοθέτησε τις τελικές ρυθμίσεις για τον συντελεστή κάλυψης ρευστότητας, ο οποίος είναι μία νέα εποπτική απαίτηση που οφείλουν να τηρούν οι τράπεζες προκειμένου να μειώσουν την εξάρτησή τους από τη διατραπεζική αγοράς. Το ύψος του συντελεστή κάλυψης ρευστότητας που οφείλουν να τηρούν οι τράπεζες θα ανέλθει από το 60% το 2015 σταδιακά στο 100% το 2019.

Έκθεση της Επιτροπής της Βασιλείας

 • 11
 • ΟΚΤ
 • 2012
 • (Own funds)
Πλαίσιο προσδιορισμού των εγχωρίως συστημικά σημαντικών ιδρυμάτων

Στις 11 Οκτωβρίου 2012, η Επιτροπή της Βασιλείας υιοθέτησε τελική έκθεση με την οποία καθορίζεται η μεθοδολογία προσδιορισμού των ιδρυμάτων που είναι συστημικά σημαντικά σε εθνικό επίπεδο.

Έκθεση της Επιτροπής της Βασιλείας

 • 11
 • ΟΚΤ
 • 2012
 • ()
Βασικές αρχές για την άσκηση αποτελεσματικής εποπτείας

Στις 14 Δεκεμβρίου 2012, η Επιτροπής της Βασιλείας προχώρησε στην υιοθέτηση βασικών αρχών ('core principles') αναφορικά με την άσκηση αποτελεσματικής εποπτείας στις τράπεζες. Με τις εν λόγω αρχές παρέχονται κατευθύνσεις σχετικά με τον τρόπο που πρέπει να ασκούν οι εποπτικές αρχές τα καθήκοντά τους προκειμένου να διασφαλιστεί η αποτελεσματική εποπτεία των τραπεζών.

Βασικές αρχές

 • 28
 • ΙΟΥ
 • 2012
 • (Accounting and auditing)
Αξιολόγηση από τις εποπτικές αρχές της λειτουργίας εσωτερικού ελέγχου των τραπεζών

Στις 28 Ιουνίου 2012, η Επιτροπή της Βασιλείας υιοθέτησε έκθεση με την οποία παρέχονται κατευθυντήριες γραμμές προς τις εποπτικές αρχές σχετικά με την αξιολόγηση της λειτουργίας εσωτερικού ελέγχου των τραπεζών.

Έκθεση της Επιτροπής της Βασιλείας

 • 1
 • ΙΟΥ
 • 2011
 • (Own funds)
Βασιλεία ΙΙΙ - Νέο διεθνές κανονιστικό πλαίσιο για την κεφαλαιακή επάρκεια των τραπεζών

Η σημαντικότερη αντίδραση της Επιτροπής της Βασιλείας στη χρηματοπιστωτική κρίση του 2007-2009 υπήρξε η υιοθέτηση του νέου διεθνούς κανονιστικού πλαισίου για την κεφαλαιακή επάρκεια των τραπεζών, γνωστού ως «Βασιλεία ΙΙΙ». Με τις ρυθμίσεις της «Βασιλείας ΙΙΙ» αυστηροποιήθηκαν οι απαιτήσεις που οφείλουν να εκπληρώνουν οι τράπεζες σε ό,τι αφορά, μεταξύ άλλων, την ποιότητα και την ποσότητα των εποπτικών ιδίων κεφαλαίων τους.

Έκθεση της Επιτροπής της Βασιλείας

 • 18
 • ΙΟΥ
 • 2010
 • (Market risks)
Τροποποίηση του πλαισίου υπολογισμού των κινδύνων αγοράς

Η χρηματοπιστωτική κρίση του 2007-2009 ανέδειξε, μεταξύ άλλων, τις ανεπάρκειες που υφίσταντο στο διεθνές ρυθμιστικό πλαίσιο για τις κεφαλαιακές απαιτήσεις που οφείλουν να εκπληρώνουν οι τράπεζες έναντι των κινδύνων αγοράς. Στις 18 Ιουνίου 2010 ολοκληρώθηκε η αναθεώρηση από την Επιτροπή της Βασιλείας του ρυθμιστικού πλαισίου για τον υπολογισμό των κεφαλαιακών απαιτήσεων για κάλυψη έναντι των κινδύνων αγοράς.

Έκθεση της Επιτροπής της Βασιλείας

 • 13
 • ΙΟΥ
 • 2009
 • (Own funds)
Υιοθέτηση τροποποιήσεων της "Βασιλείας ΙΙ"

Στις 13 Ιουλίου 2009, η Επιτροπή της Βασιλείας προχώρησε στην υιοθέτηση αλλαγών επί του ρυθμιστικού πλαισίου για την κεφαλαιακή επάρκεια των τραπεζών, γνωστού ως "Βασιλεία ΙΙ". Οι αλλαγές αφορούσαν και τους τρεις (3) Πυλώνες της "Βασιλείας ΙΙ". Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο του Πυλώνα Ι, αυξήθηκαν οι συντελεστές κινδύνου για τα ανοίγματα των τραπεζών έναντι των τιτλοποιήσεων. Επίσης, ενισχύθηκαν οι εποπτικές απαιτήσεις σε ό,τι αφορά τον Πυλώνα ΙΙ (διαδικασία εποπτικής εξέτασης και αξιολόγησης) και τον Πυλώνα ΙΙΙ (δημοσιοποίηση πληροφοριών).

Έκθεση της Επιτροπής της Βασιλείας

 • 4
 • ΙΟΥ
 • 2006
 • (Own funds)
Βασιλεία ΙΙ – Διεθνές κανονιστικό πλαίσιο για την κεφαλαιακή επάρκεια των τραπεζών

Με τη Βασιλεία ΙΙ τροποποιήθηκαν οι διατάξεις του διεθνούς κανονιστικού πλαισίου για την κεφαλαιακή επάρκεια των τραπεζών με την υιοθέτηση της προσέγγισης εσωτερικών διαβαθμίσεων (‘IRB approach’) για τον υπολογισμό των κεφαλαιακών απαιτήσεων για κάλυψη έναντι του πιστωτικού κινδύνου και την καθιέρωση της απαίτησης τήρησης κεφαλαιακών απαιτήσεων για κάλυψη έναντι του λειτουργικού κινδύνου. Επίσης, με τη «Βασιλεία ΙΙ» καθιερώθηκε η διαδικασία εποπτικής εξέτασης σε ατομική βάση (Πυλώνας ΙΙ) και η υποχρέωση των τραπεζών να δημοσιοποιούν πληροφορίες εποπτικού χαρακτήρα (Πυλώνας ΙΙΙ).

Βασιλεία ΙΙ