Διεθνές - Ευρωπαϊκό επίπεδο / Τραπεζικό δίκαιο

  • 23
  • ΙΟΥ
  • 2015
Έκθεση της Επιτροπής της Βασιλείας και της IOSCO σχετικά με τα κριτήρια αξιολόγησης των τιτλοποιήσεων