ESG / Sustainable Finance

Η κλιματική αλλαγή αποτελεί τη μεγαλύτερη πρόκληση της εποχής μας, καθιστώντας αναγκαίο τον ορισμό μακροπρόθεσμων στόχων και τη συστηματική, πολυμερή, σε διεθνές επίπεδο, συνεργασία για την αντιμετώπισή της.

Η διεθνής κοινότητα,  αναγνωρίζοντας την επείγουσα ανάγκη αντιμετώπισης της πρόκλησης αυτής, προχώρησε στη λήψη μέτρων μέσω, κυρίως, των δύο (2) παγκόσμιων συμφωνιών (τη Συμφωνία του Παρισιού για το κλίμα και την ατζέντα των ΗΕ για τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης / UN SDGs Agenda 2030).

Η ΕΕ, από την πλευρά της, θέτοντας ως στόχο να καταστεί η 1η κλιματικά ουδέτερη Ήπειρος έως το 2050, ηγείται της παγκόσμιας προσπάθειας έχοντας αναλάβει μια σειρά φιλόδοξων δεσμεύσεων καθώς η αειφορία ανέκαθεν αποτελούσε κεντρικό στοιχείο του Ευρωπαϊκού οικοδομήματος και οι Συνθήκες της ΕΕ υπογραμμίζουν τις κοινωνικές και περιβαλλοντικές της διαστάσεις.

Για την επίτευξη του στόχου της, η ΕΕ έθεσε ως βασικό άξονα υλοποίησης το χρηματοπιστωτικό σύστημα, με σκοπό την κινητοποίηση ιδιωτικών ροών κεφαλαίων προς αειφόρες επενδύσεις. Χάρτης πορείας είναι τα νέα κριτήρια ESG (Environment, Social, Governance), που συνδυάζουν την ανάπτυξη και την οικονομική απόδοση με την κοινωνική και περιβαλλοντική βιωσιμότητα. Υπό το πρίσμα αυτό τα πιστωτικά ιδρύματα καλούνται να ενσωματώσουν τη διάσταση της αειφορίας (ESG factors & risks) σε όλο το φάσμα της λειτουργίας τους, δηλαδή να λαμβάνουν υπόψη τους Περιβαλλοντικούς και Κοινωνικούς κινδύνους, στην επιχειρησιακή στρατηγική τους, στη διακυβέρνηση και στην εν γένει διαδικασία διαχείρισης κινδύνων.

Η Ελληνική Ένωση Τραπεζών, παρακολουθεί τις εξελίξεις σε διεθνές, ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο, συντονίζει το έργο των Τραπεζών μελών της και έχει συγκροτήσει ειδική Διατραπεζική Επιτροπή (Επιτροπή Αειφόρου Ανάπτυξης). Με τον τρόπο αυτό συμμετέχει ενεργά σε Επιτροπές και Ομάδες Εργασίας, του Δημοσίου Τομέα αλλά και σε άλλες θεμελιώδεις δράσεις και πρωτοβουλίες του ιδιωτικού τομέα, υποβάλλοντας αρμοδίως κάθε φορά, ως ένας εκ των βασικών συντελεστών του δημόσιου διαλόγου, τις προτάσεις και θέσεις του τραπεζικού συστήματος.

 

Ακολουθούν οι σημαντικότερες εξελίξεις της επικαιρότητας στην θεματική της  βιώσιμης χρηματοδότησης ("sustainable finance"). Η παρούσα καρτέλα αφορά ενδεικτικά σε δημοσιεύσεις, άρθρα, δελτία τύπου, διαβουλεύσεις εθνικών, ευρωπαϊκών ή διεθνών φορέων και οργανισμών. Για την επισκόπηση της τρέχουσας νομοθεσίας ή κειμένων soft law (συστάσεων, εκθέσεων, κατευθυντήριων γραμμών κλπ.) σε διεθνές, ευρωπαϊκό ή εθνικό επίπεδο παρακαλούμε επισκεφθείτε τις αντίστοιχες καρτέλες (tabs).

Υιοθέτηση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο της Πρότασης Οδηγίας για τις δραστηριότητες αξιολόγησης ESG (ESG ratings)24.04.2024 Υιοθέτηση από την Επιτροπή Νομικών Θεμάτων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της Οδηγίας για την Εταιρική Δέουσα Επιμέλεια (CSDDD) 23.04.2024 Έκδοση από το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο της ΕΕ της Αναθεωρημένης Οδηγίας για την Ενεργειακή Απόδοση των Κτιρίων (‘EBPD’) 03.04.2024 Διαβούλευση της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών (ESMA) για πιθανές τροποποιήσεις του κανονιστικού πλαισίου των οργανισμών αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας με την εισαγωγή κριτηρίων ESG 02.04.2024 Staff paper της Ευρωπαϊκής Τραπεζικής Ομοσπονδίας (ΕΤΟ) σχετικά με τον δείκτη πράσινων στοιχείων ενεργητικού και τα προβλήματα στην δομή του (“GAR”) 24.01.2024 Δημοσίευση Έκθεσης του C-ESG Risk Roundtable Data Workstream της Ευρωπαϊκής Τραπεζικής Ομοσπονδίας (ΕΤΟ) σχετικά με την εκτίμηση των (εμπράγματων) ασφαλειών 11.1.2024 Δημοσιεύσεις της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών (ESMA) με θέμα τις ασκήσεις προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων κλιματικού κινδύνου και την ανάλυση των οικονομικών επιπτώσεων σε σχέση με την προβολή ψευδοοικολογικής ταυτότητας (‘greenwashing’) 19.12.2023 Διαβούλευση της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών (ESMA) σχετικά με νέες κατευθυντήριες γραμμές για την εποπτεία των γνωστοποιήσεων βιωσιμότητας από τις εταιρίες.15.12.2023 Απάντηση της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (EBA) στην πρόσκληση υποβολής στοιχείων της Επιτροπής για τα πράσινα (ενυπόθηκα) δάνεια.15.12.2023 Έκθεση των Ευρωπαϊκών Εποπτικών Αρχών (EBA, ESMA, EIOPA- ESAs) για την τροποποίηση των εκτελεστικών τεχνικών προτύπων του κανονισμού περί γνωστοποιήσεων αειφορίας στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών (SFDR).04.12.2023 Προσωρινή συμφωνία του Συμβουλίου και του Κοινοβουλίου επί πρότασης Οδηγίας της ΕΕ για την προστασία του περιβάλλοντος μέσω του ποινικού δικαίου- 16.11.2023 Νέα βάση δεδομένων με την συνεργασία διεθνών φορέων και κυβερνήσεων για την ενίσχυση της χρηματοδότησης για έργα σχετικά με την φύση και την βιοποικιλότητα (Finance Resource Database for Biodiversity- FIRE) - 16.11.2023 Προσωρινή συμφωνία του Συμβουλίου και του Κοινοβουλίου επί πρότασης Κανονισμού της ΕΕ σχετικά με νέους κανόνες για την αποκατάσταση και τη διατήρηση των υποβαθμισμένων οικοτόπων στην ΕΕ. - 09.11.2023 Κοινή πρωτοβουλία του GRI και του Ιδρύματος για τα Διεθνή Πρότυπα Υποβολής Αναφορών Βιωσιμότητας (IFRS Foundation) για την έναρξη ενός Εργαστηρίου Βιώσιμης Καινοτομίας (Sustainability Innovation Lab- SIL), το οποίο θα φέρει σε επαφή παγκόσμιους και τοπικούς εταίρους για την προώθηση των δυνατοτήτων υποβολής εκθέσεων χρησιμοποιώντας τα πρότυπα GRI και τα πρότυπα IFRS-S. - 09.11.2023 Οδηγία (ΕΕ) 2023/2413 ΤΟΥ Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 18ης Οκτωβρίου 2023 για την τροποποίηση της οδηγίας (ΕΕ) 2018/2001, του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1999 και της οδηγίας 98/70/ΕΚ όσον αφορά την προώθηση της ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, και την κατάργηση της οδηγίας (ΕΕ) 2015/652 του Συμβουλίου - 31.10.2023 Πρόταση για Οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 2013/34/ΕΕ όσον αφορά τις προθεσμίες για την έγκριση προτύπων υποβολής εκθέσεων βιωσιμότητας για ορισμένους τομείς και για ορισμένες επιχειρήσεις τρίτων χωρών - 24.10.2023 Πρόταση Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) 1092/2010, (ΕΕ) 1093/2010, (ΕΕ) 1094/2010, (ΕΕ) 1095/2010 και (ΕΕ) 2021/523 όσον αφορά ορισμένες απαιτήσεις υποβολής εκθέσεων στους τομείς των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών και της στήριξης των επενδύσεων - 24.10.2023 Πρόταση για Οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 2007/2/ΕΚ όσον αφορά ορισμένες απαιτήσεις υποβολής εκθέσεων για τις υποδομές χωρικών πληροφοριών - 24.10.2023 Μηχανισμός αιτημάτων ενδιαφερόμενων μερών για την ταξινομία της ΕΕ («EU taxonomy stakeholder request mechanism») - 17.10.2023 Συμπεράσματα του Συμβουλίου της ΕΕ σχετικά με τη χρηματοδότηση μέτρων για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής ενόψει της συνόδου της Σύμβασης Πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών για την Κλιματική Αλλαγή (UNFCCC) στο Ντουμπάι των ΗΑΕ (COP 28) - 17.10.2023 Έρευνα επενδύσεων (EIBIS) του 2023 της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (EIB) - 12.10.2023 Έκθεση Προόδου του Συμβουλίου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (FSB) για τις Δημοσιοποιήσεις σχετικά με το Κλίμα- 12.10.2023 Συστάσεις της χρηματοδοτικής πρωτοβουλίας του Προγράμματος των Ηνωμένων Εθνών για το Περιβάλλον (UNEPFI) προς τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής σχετικά με την ευθυγράμμιση των δεσμεύσεων με τις παραδοχές και τα επιστημονικά τεκμηριωμένων κριτήρια των σεναρίων για το στόχο 1,5°C - 6.10.2023 Εννοιολογικό σημείωμα του Δικτύου Κεντρικών Τραπεζών και Εποπτικών Αρχών για ένα Πράσινο Χρηματοοικονομικό Σύστημα (NGFS) σχετικά με ορισμένα βραχυπρόθεσμα κλιματικά σενάρια και Χάρτης Πορείας του αναλυτικού έργου που πρέπει να αναλάβει το NGFS. - 3.10.2023 Άρθρο της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών (ESMA) που διερευνά τη χρήση γλώσσας που σχετίζεται με περιβαλλοντικούς, κοινωνικούς και σχετικούς με τη διακυβέρνηση (ESG) παράγοντες στις ονομασίες των επενδυτικών οργανισμών της ΕΕ και τεκμηρίωση. - 2.10.2023 Δημοσίευση στο Οικονομικό Δελτίο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) με τίτλο «Πώς η κλιματική αλλαγή επηρεάζει τη δυνητική παραγωγή» - 27.9.2023 Δημοσίευση στο Οικονομικό Δελτίο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) με τίτλο «Κλιματική αλλαγή και πράσινες επενδύσεις και χρηματοδότηση των επιχειρήσεων της ζώνης του ευρώ/ αποτελέσματα του SAFE» - 27.9.2023 Διαβούλευση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Αξιολόγηση της Εφαρμογής του Κανονισμού περί γνωστοποιήσεων αειφορίας στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών (SFDR) - 14.9.2023 Διαβούλευση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την τροποποίηση της Λογιστικής Οδηγίας 2013/34 - Αναπροσαρμογή των κριτηρίων μεγέθους για την κατηγοριοποίηση των οντοτήτων και των ομίλων σε πολύ μικρές, μικρές, μεσαίες και μεγάλες - 13.09.23 Δημοσίευση των ερευνητικών πορισμάτων της προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων που αφορά την κλιματική αλλαγή για το σύνολο της οικονομίας («economy-wide climate stress test») της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) - 6.9.2023 Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με τα μέτρα αρωγής για τις ΜΜΕ - 12.9.2023 Δημοσίευση από την “Climate Bonds Initiative” (CBI) διαβούλευσης για το κριτήριο υπ’ αριθμ. 2.1 σχετικά με τα ομόλογα για το κλίμα με τα οποία χρηματοδοτούνται κτήρια («Climate Bonds Buildings Criteria 2.1») - 7.9.2023

Ως σημαντικότερες πρωτοβουλίες για το τραπεζικό σύστημα διεθνώς προβάλλουν, μεταξύ άλλων, η Χρηματοοικονομική Πρωτοβουλία των Ηνωμένων Εθνών για το Περιβάλλον (UNEP FI) και συγκεκριμένα το πλαίσιο των Αρχών Υπεύθυνης Τραπεζικής (Principles for Responsible Banking) και το Network for Greening the Financial Sector (NGFS). Και η ίδια η Επιτροπή της Βασιλείας αναλαμβάνει πρωτοβουλίες με σκοπό την ενεργότερη συμμετοχή του χρηματοπιστωτικού συστήματος στη βιώσιμη ανάπτυξη.

UNEP FI
Principles of responsible Banking ( PRB)

Τις Αρχές Υπεύθυνης Τραπεζικής υιοθέτησαν, και μάλιστα ως ιδρυτικά μέλη, οι συστημικές τράπεζες (Τράπεζα ΠειραιώςAlpha BankEurobankΕθνική Τράπεζα). Οι Αρχές καθορίζουν τον ρόλο και τις ευθύνες του τραπεζικού τομέα στη συλλογική προσπάθεια διαμόρφωσης ενός βιώσιμου μέλλοντος. Η υπογραφή τους, από τις Τράπεζες, συνεπάγεται δέσμευση ανάληψης σημαντικού ρόλου για την προώθηση δράσεων προς το σκοπό αυτό καθώς επίσης και εναρμόνιση των δραστηριοτήτων τους με τους παγκόσμιους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης και με τη Συμφωνία του Παρισιού για το κλίμα.

Network for Greening the Financial System NGFS

Το Network for Greening the Financial Sector, αποτελείται από μέλη Κεντρικών Τραπεζών και Εποπτικών Αρχών διεθνώς, με σκοπό να βοηθήσει στην ενίσχυση της παγκόσμιας απόκρισης που απαιτείται για την επίτευξη των στόχων της συμφωνίας του Παρισιού για το κλίμα και να ενισχύσει τον ρόλο του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη διαχείριση των κινδύνων και την κινητοποίηση κεφαλαίων για «πράσινες» επενδύσεις στο ευρύτερο πλαίσιο της περιβαλλοντικά βιώσιμης ανάπτυξης.

Basel Committee on Banking Supervision (BCBS)

Επιτροπή της Βασιλείας για την Τραπεζική Εποπτεία

H Επιτροπή της Βασιλείας για την τραπεζική εποπτεία (Basel Committee on Banking Supervision – BCBS) δημοσίευσε στις 15 Ιουνίου 2022, το τελικό κείμενο που περιλαμβάνει τις αρχές για την αποτελεσματική εποπτεία και διαχείριση των χρηματοπιστωτικών κινδύνων που σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή.  Το κείμενο περιέχει 18 αρχές που στόχο έχουν τη βελτίωση της διαχείρισης κινδύνων εκ μέρους των τραπεζών και τις εποπτικές πρακτικές σχετικά με τους χρηματοπιστωτικούς κινδύνου που σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή (climate related financial risks). Οι αρχές αυτές καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα των λειτουργιών των τραπεζών, όπως εταιρική διακυβέρνηση, διαχείριση κινδύνων, εποπτικές αναφορές και έχουν σαν στόχο την θέσπιση ενός ελάχιστου επιπέδου εναρμόνισης. Ταυτόχρονα, αποδέχονται και διατηρούν έναν απαιτούμενο βαθμό ευελιξίας, προκειμένου να επιτευχθεί η ομαλή προσαρμογή των τραπεζών στο νέο πλαίσιο. Οι εν λόγω αρχές εντάσσονται σε μία ολιστική προσέγγιση που ακολουθεί η Επιτροπή της Βασιλείας για τη θεματική των χρηματοπιστωτικών κινδύνων σχετικά με την κλιματική αλλαγή, η οποία αναμένει την άμεση υιοθέτησή τους από τα μέλη της, ενώ η ίδια θα παρακολουθεί τον βαθμό συμμόρφωσης των μελών της.

Task Force on Climate-related Financial Disclosures
Task Force on Nature-related Financial Disclosures
World Business Council for Sustainable Development ( WBCCSD )
International Financial Reporting Standards (IFRS)

Η ΕΕ, αφότου έθεσε στο επίκεντρο της στρατηγικής της τη βιώσιμη ανάπτυξη, επιδιώκοντας να καταστεί η πρώτη κλιματικά ουδέτερη Ήπειρος, αναπτύσσει ήδη μια κοστολογημένη στρατηγική για την επίτευξη του στόχου αυτού, εναρμονίζοντας παράλληλα το πλαίσιο χρηματοδοτήσεών της (πχ Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο 2021-2027, Ταμείο Ανάκαμψης & Ανθεκτικότητας) με τους παγκόσμιους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης. Ο στόχος της ΕΕ για τη μετάβαση σε μια ουδέτερη κλιματικά Ήπειρο έως το 2050 θέτει ως βασικό άξονα αυτής της προσπάθειας το χρηματοπιστωτικό σύστημα μέσα από ένα στοχευμένο πλαίσιο δράσεων χρηματοδότησης της βιώσιμης ανάπτυξης (EU Action Plan: Financing Sustainable Growth) δομημένο σε 3 κύριους άξονες με 10 επιμέρους δράσεις. 

  1. Αναπροσανατολισμό των ιδιωτικών ροών κεφαλαίων προς μια βιώσιμη οικονομία
  2. Ενσωμάτωση της διάστασης της αειφορίας στη διαχείριση κινδύνων
  3. Προώθηση της διαφάνειας και του μακρόπνοου χαρακτήρα

Action Plan  

Ευρωπαϊκό σύστημα ταξινόμησης για αειφόρες δραστηριότητες
EU Taxonomy
Δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2023/2486 για τη συμπλήρωση του κανονισμού της Ταξινομίας (2020/852/ΕΕ) ως προς τους τέσσερις μη κλιματικούς στόχους ( βιώσιμη χρήση και προστασία των υδάτινων και των θαλάσσιων πόρων, μετάβαση σε μια κυκλική οικονομία, πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης, προστασία και αποκατάσταση της βιοποικιλότητας και των οικοσυστημάτων)- 21.11.2023 Δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2023/2485 για την τροποποίηση του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2021/2139 για τον προσδιορισμό των προϋποθέσεων υπό τις οποίες ορισμένες οικονομικές δραστηριότητες θεωρείται ότι συμβάλλουν σημαντικά στον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής ή στην προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή και για τον προσδιορισμό του κατά πόσον αυτές οι οικονομικές δραστηριότητες δεν βλάπτουν σημαντικά οποιονδήποτε από τους άλλους περιβαλλοντικούς στόχους- 21.11.2023 Μηχανισμός αιτημάτων ενδιαφερόμενων μερών για την ταξινομία της ΕΕ («EU taxonomy stakeholder request mechanism») - 17.10.2023 EU Taxonomy Navigator Amending Delegated Regulation (EU) 2021/2139 establishing additional technical screening criteria for determining the conditions under which certain economic activities qualify as contributing substantially to climate change mitigation or climate change adaptation and for determining whether those activities cause no significant harm to any of the other environmental objectives Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής υπ’ αριθμ. 2022/C 385/01 περί δημοσιοποιήσεων δυνάμει του άρθρου 8 του κανονισμού Ταξινόμησης όσον αφορά την υποβολή εκθέσεων για επιλέξιμες οικονομικές δραστηριότητες και περιουσιακά στοιχεία Why do we need an EU taxonomy? Taxonomy Regulation TEG final report on the EU taxonomy EU Taxonomy Compass
Προώθηση των επενδύσεων σε αειφόρα έργα
RRF (Recovery and Resilience facility) Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας
EIB (European Investment Bank)
EBRD (European Bank of Reconstruction and Development)
JTF (Just Transition Fund)
MFF (Multiannual Financial Framework)
Invest EU
Λειτουργία και προληπτική εποπτεία πιστωτικών ιδρυμάτων
European Central Bank (ECB)
European Banking Authority (EBA)
Banking Package
Λειτουργία και εποπτεία κεφαλαιαγορών
Πρότυπα και σήματα για βιώσιμα χρηματοπιστωτικά προϊόντα
Ενσωμάτωση της διάστασης της αειφορίας κατά την παροχή χρηματοοικονομικών συμβουλών
Δείκτες αξιολόγησης της αειφορίας
Γνωστοποιήσεις αειφορίας στον τομέα χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις προσαρμογές των κριτηρίων μεγέθους για τις πολύ μικρές, τις μικρές, τις μεσαίες και τις μεγάλες επιχειρήσεις ή ομίλους.21.12.2023 Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the transparency and integrity of Environmental, Social and Governance (ESG) rating activities Regulation (EU) 2019/2088 of the European Parliament and of the Council of 27 November 2019 on sustainability‐related disclosures in the financial services sector (Sustainable Finance Disclosure Regulation - SFDR) – 9.12.2019 Commission Delegated Regulation (EU) 2023/363 of 31 October 2022 amending and correcting the regulatory technical standards laid down in Delegated Regulation (EU) 2022/1288 as regards the content and presentation of information in relation to disclosures in pre-contractual documents and periodic reports for financial products investing in environmentally sustainable economic activities (Text with EEA relevance) ESAs Final Report on draft Regulatory Technical Standards with regard to the content, methodologies and presentation of disclosures pursuant to Article 2a(3), Article 4(6) and (7), Article 8(3), Article 9(5), Article 10(2) and Article 11(4) of Regulation (EU) 2019/2088 – 4.2.2021 Joint ESA Supervisory Statement on the application of the Sustainable Finance Disclosure Regulation – 25.2.2021 EC letter to the EP and the Council regarding regulatory technical standards under the Sustainable Finance Disclosure Regulation 2019/2088 – 8.7.2021 EC Q&As related to Regulation (EU) 2019/2088 of the European Parliament and of the Council of 27 November 2019 on sustainability‐related disclosures in the financial services sector (SFDR) ESAs Final Report on draft Regulatory Technical Standards with regard to the content and presentation of disclosures pursuant to Article 8(4), 9(6) and 11(5) of Regulation (EU) 2019/2088 – 22.10.2021 EC letter to the EP and the Council regarding regulatory technical standards under the Sustainable Finance Disclosure Regulation 2019/2088 – 25.11.2021
Ενσωμάτωση της διάστασης αειφορίας στις πιστοληπτικές αξιολογήσεις
CRA regulation
Δημοσιοποίηση και θέσπιση λογιστικών κανόνων σε σχέση με την αειφορία
CSRD Corporate Sustainability Reporting Directive
European Sustainability Reporting Standards - ESRS
Δημόσια διαβούλευση της Συμβουλευτικής Επιτροπής για τη χρηματοοικονομική πληροφόρηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EFRAG) σχετικά με το σχέδιο έκθεσης υποβολής εκθέσεων βιωσιμότητας (ESRS) για τις εισηγμένες ΜΜΕ (ESRS LSME ED) και το σχέδιο έκθεσης για το πρότυπο προαιρετικής υποβολής εκθέσεων για μη εισηγμένες ΜΜΕ (VSME ED) 22.01.2024) Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2023/2772 της Επιτροπής, της 31ης Ιουλίου 2023, για τη συμπλήρωση της οδηγίας 2013/34/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα πρότυπα υποβολής εκθέσεων βιωσιμότητας (‘ESRS’).22.12.2023 Ανακοίνωση της EFRAG για την έναρξη λειτουργίας της πλατφόρμας ερωτήσεων & απαντήσεων ESRS για τη συλλογή και απάντηση τεχνικών ερωτήσεων εφαρμογής για την υποστήριξη των συντακτών και άλλων ενδιαφερόμενων μερών κατά την εφαρμογή των ευρωπαϊκών προτύπων υποβολής εκθέσεων βιωσιμότητας. - 24.10.2023 Έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή της πρώτης δέσμης (Set 1) των Ευρωπαϊκών Προτύπων Υποβολής Εκθέσεων Βιωσιμότητας (ESRS) Κοινή Δήλωση για την διαλειτουργικότητα μεταξύ των Ευρωπαϊκών Προτύπων Υποβολής Εκθέσεων Βιωσιμότητας (ESRS) και των προτύπων GRI μεταξύ της Συμβουλευτικής Ομάδας για Θέματα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς στην ΕΕ (EFRAG) και του φορέα της πρωτοβουλίας υποβολής εκθέσεων σε παγκόσμιο επίπεδο (GRI) Ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά με την έγκριση των Ευρωπαϊκών Προτύπων Υποβολής Εκθέσεων Βιωσιμότητας (“ESRS”) European sustainability Reporting Standard 1 General provisions (draft)
Εταιρική Διακυβέρνηση

Sustainable Finance Platform

Sustainable Finance Platform 

European Single Access Point (ESAP)
Διαβούλευση των Ευρωπαϊκών Εποπτικών Αρχών (ESAs) σχετικά με σχέδια εκτελεστικών τεχνικών προτύπων που προσδιορίζουν ορισμένα καθήκοντα των φορέων συλλογής δεδομένων και ορισμένες λειτουργικότητες του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Σημείου Πρόσβασης (“ESAP”) 08.01.2024 Κανονισμός (ΕΕ) 2023/2859 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Δεκεμβρίου 2023, για τη θέσπιση ευρωπαϊκού ενιαίου σημείου πρόσβασης το οποίο παρέχει κεντρική πρόσβαση σε πληροφορίες διαθέσιμες στο κοινό σε σχέση με τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, τις κεφαλαιαγορές και τη βιωσιμότητα. 20.12.2023 Οδηγία (ΕΕ) 2023/2864 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ής Δεκεμβρίου 2023, για την τροποποίηση ορισμένων οδηγιών όσον αφορά τη θέσπιση και τη λειτουργία του ευρωπαϊκού ενιαίου σημείου πρόσβασης.20.12.2023 Κανονισμός (ΕΕ) 2023/2869 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Δεκεμβρίου 2023, για την τροποποίηση ορισμένων κανονισμών όσον αφορά τη θέσπιση και τη λειτουργία του ευρωπαϊκού ενιαίου σημείου πρόσβασης. 20.12.2023
Λοιπά Θέματα
Υιοθέτηση των Διεθνών Προτύπων Υποβολής Αναφορών Βιωσιμότητας (IFRS) του ISSB από την Διεθνή Οργάνωση Επιτροπών Κεφαλαιαγοράς (IOSCO) Δημόσια Δήλωση της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών (ESMA) για την πληροφόρηση βιωσιμότητας που αναμένεται να συμπεριλαμβάνεται στα ενημερωτικά δελτία Σύσταση (ΕΕ) 2023/1425 της Επιτροπής της 27ης Ιουνίου 2023 σχετικά με τη διευκόλυνση της χρηματοδότησης για τη μετάβαση σε μια βιώσιμη οικονομία REPORT on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council establishing a European single access point providing centralised access to publicly available information of relevance to financial services, capital markets and sustainability «Παγκόσμια Πύλη» (Global Gateway) νέα ευρωπαϊκή στρατηγική Επισκόπηση της εφαρμογής της περιβαλλοντικής πολιτικής (ΕΕΠΠ) Διασύνδεση της πράσινης και της ψηφιακής μετάβασης στο νέο γεωπολιτικό πλαίσιο ​Εγχειρίδιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών για την πράσινη μετάβαση Νέα (3η) έκδοση κλιματικών σεναρίων του Network for Greening the Financing System (NGFS climate scenarios)

Ως μέλος της ΕΕ, η χώρα μας ήδη «χτίζει» το ανάλογο νομοθετικό πλαίσιο με σκοπό και τη δική της συμβολή στο όλο εγχείρημα της πράσινης μετάβασης και στην έγκαιρη ανταπόκρισή της στις υποχρεώσεις που απορρέουν από την ευρωπαϊκή στοχοθεσία και προοπτική.

Οι πρωτοβουλίες σε εθνικό επίπεδο περιλαμβάνουν