Καταστατικά όργανα / Συντονιστική Επιτροπή Αγορών και Κεφαλαίων

 

Πρόεδρος:
Αθανάσιος Αρβανίτης
​Ανώτερος Γενικός Διευθυντής ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.
Αντιπρόεδρος:
Κωνσταντίνος Κάμαρης
Managing Director, Head of Global Markets & Securities Services, HSBC Continental Europe, Greece
Μέλη:
Βασίλειος Κάβαλος
​Γενικός Διευθυντής Διαχείρισης Διαθεσίμων και Χρηματαγοράς
ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.
Γεώργιος Μιχαλόπουλος
Εντεταλμένος Γενικός Διευθυντής Διαχειρίσεως Διαθεσίμων ALPHA BANK
Αναστάσιος Ιωαννίδης
Γενικός Διευθυντής Global Markets ΤΡΑΠΕΖΑΣ EUROBANK A.E.
Μαρίνος Δαναλάτος
Διευθυντής Διαχείρισης Διαθεσίμων ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ.
Παναγιώτης Γαβριηλίδης
Διευθυντής Διαχείρισης Διαθεσίμων OPTIMA BANK Α.Ε.
Χαρούλα Απαλαγάκη 
Γενική Γραμματέας Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών1.1. Η Συντονιστική Επιτροπή Αγορών και Κεφαλαίων αποτελείται από πέντε (5) έως επτά (7) μέλη, τα οποία ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο μεταξύ των τακτικών μελών της Ένωσης. Ο αριθμός των μελών καθορίζεται εκάστοτε από το Διοικητικό Συμβούλιο. Τα μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής Αγορών και Κεφαλαίων πρέπει να έχουν τις ακόλουθες ιδιότητες:

  1. α. στην περίπτωση των ελληνικών πιστωτικών ιδρυμάτων, να είναι Διευθύνοντες Σύμβουλοι, Υποδιοικητές ή Γενικοί Διευθυντές,
  2. β. στην περίπτωση υποκαταστημάτων αλλοδαπών πιστωτικών ιδρυμάτων, να είναι Γενικοί Διευθυντές ή ανώτατα διευθυντικά στελέχη.

Κατά τον ορισμό των μελών της Συντονιστικής Επιτροπής Αγορών και Κεφαλαίων λαμβάνεται μέριμνα για την αντιπροσωπευτική εκπροσώπηση του τραπεζικού συστήματος σε αυτή. Στην Συντονιστική Επιτροπή Αγορών και Κεφαλαίων συμμετέχει, χωρίς δικαίωμα ψήφου, ο Γενικός Γραμματέας της Ένωσης, ο οποίος εισηγείται τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

1.2. Ο Πρόεδρος της Συντονιστικής Επιτροπής Αγορών και Κεφαλαίων και ο Αναπληρωτής του ορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

1.3. Η θητεία των μελών της Συντονιστικής Επιτροπής Αγορών και Κεφαλαίων είναι διετής, παρατείνεται δε αυτόματα μέχρι την πρώτη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, μετά τη συμπλήρωση της διετίας. Τα μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής Αγορών και Κεφαλαίων είναι επανεκλέξιμα.

1.4. Αν μέλος της Συντονιστικής Επιτροπής Αγορών και Κεφαλαίων αποχωρήσει από αυτή για οποιονδήποτε λόγο, το Διοικητικό Συμβούλιο, στην πρώτη μετά την αποχώρησή του συνεδρίαση, ορίζει νέο μέλος σε αντικατάσταση του αποχωρήσαντος, για το υπόλοιπο της θητείας του.

Η Συντονιστική Επιτροπή Αγορών και Κεφαλαίων προετοιμάζει θέματα που εισάγονται στο Διοικητικό Συμβούλιο για λήψη απόφασης και ασκεί τις αρμοδιότητες που εκάστοτε της αναθέτει το Διοικητικό Συμβούλιο.

3.1. Η Συντονιστική Επιτροπή Αγορών και Κεφαλαίων συνεδριάζει τουλάχιστον δέκα (10) φορές κατά τη διάρκεια του ημερολογιακού έτους.

3.2. Η Συντονιστική Επιτροπή Αγορών και Κεφαλαίων συνέρχεται σε συνεδρίαση μετά από πρόσκληση του Προέδρου της, ή εφόσον τρία (3) μέλη ζητήσουν τη σύγκλησή της, θέτοντας θέματα ημερήσιας διάταξης.

3.3. Αν μέλος της Συντονιστικής Επιτροπής Αγορών και Κεφαλαίων κωλύεται να παραστεί σε συνεδρίαση του οργάνου, μπορεί να εκπροσωπηθεί από άλλο μέλος της, με έγγραφη εξουσιοδότηση. Κάθε μέλος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο άλλο μέλος

3.4. Ο Πρόεδρος της Συντονιστικής Επιτροπής Αγορών και Κεφαλαίων, ή σε περίπτωση κωλύματός του ο Αναπληρωτής του, προεδρεύει στις συνεδριάσεις του οργάνου.

4.1. Κάθε μέλος της Συντονιστικής Επιτροπής Αγορών και Κεφαλαίων διαθέτει μία ψήφο.

4.2. Η Συντονιστική Επιτροπή Αγορών και Κεφαλαίων βρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται ή εκπροσωπείται η πλειοψηφία των μελών της.

4.3. Κατά τη λήψη αποφάσεων στην Συντονιστική Επιτροπή Αγορών και Κεφαλαίων επιδιώκεται η επίτευξη συναίνεσης. Αν αυτό δεν καταστεί δυνατό, οι αποφάσεις λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και εκπροσωπούμενων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας διεξάγεται νέα ψηφοφορία. Αν υπάρξει εκ νέου ισοψηφία, υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου