Καταστατικά όργανα / Γενικός Διευθυντής

 

 

Ο Γενικός Διευθυντής διορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο με σύμβαση ορισμένου ή αορίστου χρόνου και σε περίπτωση συμβάσεως ορισμένου χρόνου είναι επανεκλέξιμος. 

Τα κύρια καθήκοντα του Γενικού Διευθυντή είναι τα ακόλουθα:

α. Έχει την ευθύνη της τρέχουσας διαχείρισης της Ένωσης και προβαίνει σε κάθε αναγκαία για την εκπλήρωση του σκοπού της ενέργεια, στο πλαίσιο των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.

β. Προεδρεύει της Εκτελεστικής Επιτροπής. 

γ. Μεριμνά για την εκτέλεση των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης, του Διοικητικού Συμβουλίου, και της Εκτελεστικής Επιτροπής. 

δ. Συντάσσει την ετήσια έκθεση των πεπραγμένων της Ένωσης και τις οικονομικές καταστάσεις για το παρελθόν ημερολογιακό έτος, καθώς και το πρόγραμμα δράσης, τον οικονομικό προϋπολογισμό, και τις εισφορές των μελών της για κάθε τρέχον ημερολογιακό έτος, τις οποίες υποβάλλει προς έγκριση στην Εκτελεστική Επιτροπή και το Διοικητικό Συμβούλιο.

ε. Καταρτίζει ή καταγγέλλει συμβάσεις εργασίας με το προσωπικό της Ένωσης, επί του οποίου ασκεί διευθυντικό δικαίωμα, και μεριμνά για την άρτια λειτουργία των υπηρεσιακών μονάδων αυτής.

στ. Διαχειρίζεται τους πόρους της Ένωσης, ενεργεί τις σχετικές εισπράξεις και πληρωμές, και δεσμεύει την Ένωση με μόνη την υπογραφή του.

Με  απόφαση  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  είναι  δυνατό  να  ανατίθενται  στο  Γενικό  Διευθυντή περαιτέρω καθήκοντα.  

Με την έγκριση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Γενικός Διευθυντής μπορεί να εκχωρεί συγκεκριμένες αρμοδιότητές του σε στελέχη των υπηρεσιακών μονάδων της Ένωσης. 
Το έργο της Ένωσης υποστηρίζεται από τις αρμόδιες υπηρεσιακές μονάδες αυτής, που εποπτεύονται από το Γενικό Διευθυντή, ο οποίος συντάσσει και το σχετικό οργανόγραμμα αυτής, και το θέτει υπόψη της Εκτελεστικής Επιτροπής, ή και του Διοικητικού Συμβουλίου.