Εθνικό επίπεδο / Δίκαιο καταπολέμησης οικονομικού εγκλήματος

 • 6
 • ΟΚΤ
 • 2021
Έγκριση κανονιστικής πράξης του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (ΕΛΤΕ) για την πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας

Στις 29 Σεπτεμβρίου 2021, δημοσιεύθηκε (ΦΕΚ Β’ 4465) η υπ’ αριθμ. 001/2021 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΛΤΕ, βάσει της οποίας καθορίζονται μια σειρά από υποχρεώσεις,  στους ορκωτούς ελεγκτές λογιστές και στις ελεγκτικές εταιρείες, συμπληρωματικά στις διατάξεις του Νόμου 4557/2018.

Η διάρθρωση της εν λόγω Απόφασης είναι η εξής:

 • στο άρθρο 1 περιλαμβάνονται διατάξεις για το πεδίο εφαρμογής,
 • στο άρθρο 2 περιλαμβάνονται οι σχετικοί ορισμοί,
 • στο άρθρο 3 περιλαμβάνονται διατάξεις για την εκτίμηση και διαχείριση κινδύνων,
 • στο άρθρο 4 περιλαμβάνονται διατάξεις για την εκτίμηση, τη μεθοδολογία και τους παράγοντες κινδύνων,
 • στο άρθρο 5 περιλαμβάνονται διατάξεις για τη διαχείριση των κινδύνων και την εφαρμογή μέτρων συνήθους δέουσας επιμέλειας,
 • στο άρθρο 6 περιλαμβάνονται διατάξεις για τη διαχείριση των κινδύνων και την εφαρμογή μέτρων απλουστευμένης δέουσας επιμέλειας,
 • στο άρθρο 7 περιλαμβάνονται διατάξεις διατάξεις για τη διαχείριση των κινδύνων και την εφαρμογή μέτρων αυξημένης δέουσας επιμέλειας,
 • στο άρθρο 8 περιλαμβάνονται διατάξεις για τις ασυνήθιστες συναλλαγές,
 • στο άρθρο 9 περιλαμβάνονται διατάξεις για τις διαδικασίες και τους μηχανισμούς αναφοράς και προστασίας των αναφερόντων προσώπων,
 • στο άρθρο 10 περιλαμβάνονται διατάξεις για την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ υπόχρεων προσώπων,
 • στο άρθρο 11 περιλαμβάνονται διατάξεις για τις εσωτερικές διαδικασίες,
 • στο άρθρο 12 περιλαμβάνονται διατάξεις για τον υπεύθυνο κανονιστικής συμμόρφωσης,
 • στο άρθρο 13 περιλαμβάνονται διατάξεις για την παροχή πληροφόρησης στην ΕΛΤΕ, και
 • στο άρθρο 14 περιλαμβάνονται διατάξεις για την έναρξη ισχύος της εν λόγω Απόφασης (ήτοι Τετάρτη 29 Σεπτεμβρίου 2021) και τις καταργούμενες διατάξεις.

Η εν λόγω Απόφαση συμπληρώνεται από:

 • το Παράρτημα Ι που περιλαμβάνει τα στοιχεία εξακρίβωσης και τα έγγραφα επαλήθευσης της ταυτότητας πελάτη,
 • το Παράρτημα ΙΙ που περιλαμβάνει την ενδεικτική τυπολογία ασυνήθιστων ή ύποπτων συναλλαγών και δραστηριοτήτων,
 • το Παράρτημα ΙΙΙ που περιλαμβάνει το υπόδειγμα ετήσιας έκθεσης του υπευθύνου κανονιστικής συμμόρφωσης, και
 • το Παράρτημα IV που περιλαμβάνει τα υποδείγματα φύλλων εργασίας για την ταυτοποίηση πελάτη και του πραγματικού δικαιούχου.

ΦΕΚ Β’ 4465/29.9.2021

 • 13
 • ΙΟΥ
 • 2021
Δημοσίευση Νόμου 4816/2021 για την ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1673 «σχετικά με την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες μέσω του ποινικού δικαίου» (‘AMLD VI’)

Στις 9 Ιουλίου 2021, δημοσιεύθηκε (ΦΕΚ Α’ 118) ο Νόμος 4816/2021, με τα άρθρα 3-11 του οποίου ενσωματώνεται στην εθνική μας έννομη τάξη η Οδηγία (ΕΕ) 2018/1673 (‘AMLD VI’).

Επιπλέον, στο άρθρο 34 περιλαμβάνονται διατάξεις για τη λήψη υποστηρικτικών μέτρων των εμβολιασθέντων ατόμων, συμπεριλαμβανομένης της οικονομικής διευκόλυνσης ύψους εκατόν πενήντα (150) ευρώ σε κάθε φυσικό πρόσωπο ηλικίας 18 - 25 ετών, που έχει ολοκληρώσει την πρώτη δόση εμβολιασμού ή, σε περίπτωση μονοδοσικού εμβολίου, τη μόνη δόση εμβολιασμού, στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος Εμβολιασμού κατά του κορωνοϊού COVID-19.

ΦΕΚ Α’ 118/9.7.2021

 • 1
 • ΙΟΥ
 • 2021
Σχέδιο Νόμου για την ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1673 «σχετικά με την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες μέσω του ποινικού δικαίου» (‘AMLD VI’)

Στις 30 Ιουνίου 2021, κατατέθηκε προς ψήφιση στη Βουλή των Ελλήνων το σχέδιο Νόμου «Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας - Τροποποίηση του ν. 4557/2018 - Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1673 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Οκτωβρίου 2018, σχετικά με την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες μέσω του ποινικού δικαίου και διατάξεις για την επιτάχυνση της απονομής της δικαιοσύνης».

Σχέδιο Νόμου

 • 14
 • ΙΟΥ
 • 2021
Καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής των επιμέρους υποχρεώσεων των δικηγόρων και των συμβολαιογράφων σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 6 του Νόμου 4557/2018

Στις 10 Ιουνίου 2021, δημοσιεύθηκε (ΦΕΚ Β’ 2485) η υπ’ αριθμ. 28226 Υπουργική Απόφαση, βάσει της οποίας καθορίζονται οι λεπτομέρειες εφαρμογής των επιμέρους υποχρεώσεων των δικηγόρων και των συμβολαιογράφων,  σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 6 του Νόμου 4557/2018.

Η διάρθρωση της Απόφασης είναι η εξής:

 • στο άρθρο 1 περιλαμβάνονται διατάξεις για τα υπόχρεα πρόσωπα και τις περιπτώσεις εφαρμογής των μέτρων δέουσας επιμέλειας,
 • στο άρθρο 2 περιλαμβάνονται διατάξεις για τα έγγραφα τα στοιχεία πιστοποίησης και επαλήθευσης ταυτότητας,
 • στο άρθρο 3 περιλαμβάνονται διατάξεις για τον χρόνο εφαρμογής των μέτρων δέουσας επιμέλειας,
 • στο άρθρο 4 περιλαμβάνονται διατάξεις για τις υποχρεώσεις αναφοράς,
 • στο άρθρο 5 περιλαμβάνονται διατάξεις για την απαγόρευση γνωστοποίησης,
 • στο άρθρο 6 περιλαμβάνονται διατάξεις για την αποχή από συναλλαγές,
 • στο άρθρο 7 περιλαμβάνονται διατάξεις για τον χρόνο τον τρόπο φύλαξης των στοιχείων,
 • στο άρθρο 8 περιλαμβάνονται διατάξεις για την εφαρμογή δέουσας επιμέλειας από τρίτα μέρη,
 • στο άρθρο 9 περιλαμβάνονται διατάξεις για τις πειθαρχικές κυρώσεις, και
 • στο άρθρο 10 περιλαμβάνονται διατάξεις για τη γνωστοποίηση στα υπόχρεα πρόσωπα.

Η εν λόγω Απόφαση συμπληρώνεται από:

 • το Παράρτημα Ι που περιλαμβάνει το έντυπο εξακρίβωσης και επαλήθευσης της ταυτότητας νομικών οντοτήτων, και
 • το Παράρτημα ΙΙ που περιλαμβάνει το έντυπο εξακρίβωσης και επαλήθευσης της ταυτότητας φυσικών προσώπων.

Η εν λόγω Απόφαση τέθηκε σε εφαρμογή στις 10 Ιουνίου 2021.

ΦΕΚ Β’ 2485/10.6.2021

 • 10
 • ΙΟΥ
 • 2021
Δημόσια διαβούλευση σχεδίου Νόμου για την ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1673 «σχετικά με την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες μέσω του ποινικού δικαίου» (‘AMLD VI’)

Στις 9 Ιουνίου 2021, τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση στο “opengov” το σχέδιο Νόμου «Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας – Τροποποίηση του ν. 4557/2018 – Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1673 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Οκτωβρίου 2018, σχετικά με την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες μέσω του ποινικού δικαίου».

Η δημόσια διαβούλευση ολοκληρώνεται την Τετάρτη, 23 Ιουνίου 2021.

Σχέδιο Νόμου

 • 24
 • ΜΑΪ
 • 2021
Καθορισμός καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των προσώπων που ασκούν ή άσκησαν σημαντικό δημόσιο λειτούργημα και ρύθμιση ειδικότερων ζητημάτων

Στις 17 Μαΐου 2021, δημοσιεύθηκε (ΦΕΚ Β’ 2019) η υπ’ αριθμ. 56591 ΕΞ 2021 Απόφαση (ΦΕΚ Β’ 2019/17.5.2021), βάσει της οποίας καταρτίζεται εθνικός κατάλογος, ο οποίος περιλαμβάνει όσους ασκούν ή άσκησαν σημαντικό δημόσιο λειτούργημα στην Ελλάδα κατά την άσκηση των καθηκόντων και αρμοδιοτήτων τους.

Ο εθνικός κατάλογος σημαντικών δημόσιων λειτουργημάτων δεν συμπεριλαμβάνει ενδιάμεσες ή χαμηλές βαθμίδες της υπαλληλικής ιεραρχίας. Η ιδιότητα της άσκησης σημαντικού δημόσιου λειτουργήματος λαμβάνεται υπόψη για λόγους άσκησης ενισχυμένων μέτρων δέουσας επιμέλειας στο πλαίσιο του Νόμου 4557/2018 για χρονικό διάστημα τουλάχιστον ενός (1) έτους μετά την απώλεια της θέσης ή έως ότου κρίνεται από τα υπόχρεα πρόσωπα ότι ενέχονται λόγοι εφαρμογής τους.

Περαιτέρω, ο εθνικός κατάλογος σημαντικών δημόσιων λειτουργημάτων αναρτάται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Οικονομικών και κοινοποιείται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Τέλος, η επικαιροποίηση του εθνικού καταλόγου σημαντικών δημόσιων λειτουργημάτων λαμβάνει χώρα κατόπιν εκ νέου υποβολής σχετικής εισήγησης της Ειδικής Υπηρεσίας της Επιτροπής Ελέγχου Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης της Βουλής των Ελλήνων.

ΦΕΚ Β’ 2019/17.5.2021

 • 29
 • ΑΠΡ
 • 2021
Τροποποίηση της απόφασης της Επιτροπής Τραπεζικών και Πιστωτικών Θεμάτων 281/5/17-3-2009 «Πρόληψη της χρησιμοποίησης των εποπτευομένων από την Τράπεζα της Ελλάδος πιστωτικών ιδρυμάτων και χρηματοπιστωτικών οργανισμών για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας» (ΦΕΚ Β΄ 650) (

Στις 27 Απριλίου 2021, δημοσιεύθηκε (ΦΕΚ Β’ 1734) η υπ’ αριθμ. 188/26-4-2020 ΠΕΕ της Τράπεζας της Ελλάδος, με την οποία τροποποιείται η ισχύουσα ΕΤΠΘ 281/5/2009.

Πιο συγκεκριμένα, αντικαθίσταται το δεύτερο, τρίτο, τέταρτο και πέμπτο εδάφιο της παρ. 5.5.1 της Απόφασης ΕΤΠΘ 281/5/2009, ως ακολούθως:

«Η επαλήθευση των ανωτέρω στοιχείων των φυσικών προσώπων πραγματοποιείται είτε βάσει πρωτότυπων εγγράφων που εκδίδονται από αξιόπιστες και ανεξάρτητες πηγές και καταγράφονται στο εγχειρίδιο διαδικασιών καταπολέμησης ΞΧ και ΧΤ του ΠΙ είτε, κατόπιν ρητής και ειδικής συγκατάθεσης του φυσικού προσώπου, με άντληση και διαβίβασή τους μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής “eGov-KYC” της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης.

Ειδικότερα, τα υπ’ αρ. 1-4 στοιχεία του πίνακα (Ονοματεπώνυμο και πατρώνυμο, Αριθμός δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου, Εκδούσα αρχή, Ημερομηνία και τόπος γέννησης) επαληθεύονται βάσει του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή του Διαβατηρίου (ή ισότιμου εγγράφου) σε ισχύ ή του δελτίου ταυτότητας υπηρετούντων στα Σώματα Ασφαλείας και στις Ένοπλες Δυνάμεις και δύνανται, κατά την έναρξη της επιχειρηματικής σχέσης, να επιβεβαιώνονται κατόπιν της κατά τα ανωτέρω συγκατάθεσης του φυσικού προσώπου, με άντληση και διαβίβασή τους μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής “eGov-KYC” της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης. Κατά τη διάρκεια της επιχειρηματικής σχέσης, τα υπ’ αρ. 1-4 στοιχεία του πίνακα δύνανται να επαληθεύονται, στο πλαίσιο επικαιροποίησής τους, κατόπιν της κατά τα ανωτέρω συγκατάθεσης του φυσικού προσώπου, με άντληση και διαβίβασή τους μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής “eGov-KYC” της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης, εφόσον στα στοιχεία ταυτότητας που αντλούνται ηλεκτρονικά περιλαμβάνεται η φωτογραφία του φυσικού προσώπου.

Τα υπ’ αρ. 5-8 στοιχεία (Παρούσα Διεύθυνση κατοικίας, Τηλέφωνο επικοινωνίας, Ασκούμενο Επάγγελμα και παρούσα επαγγελματική διεύθυνση, Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (ΑΦ.Μ)) του πίνακα επαληθεύονται από έγγραφα, τα οποία είναι δύσκολο να παραποιηθούν ή να αποκτηθούν με παράνομο τρόπο όπως, ενδεικτικά, πρόσφατο λογαριασμό Οργανισμού Κοινής Ωφελείας, μισθωτήριο συμβόλαιο κατοικίας ή επαγγελματικής στέγης που έχει κοινοποιηθεί στις αρμόδιες φορολογικές υπηρεσίες σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, παραστατικά έγγραφα εκδόσεως ΔΟΥ, άδεια παραμονής αλλοδαπού, βεβαίωση εργοδότη, αντίγραφο τελευταίας μισθοδοσίας, δήλωση έναρξης επιτηδεύματος, επαγγελματική ταυτότητα ή παραστατικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης, είτε, με άντληση και διαβίβασή τους μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής “eGov-KYC” της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης.

Αντίγραφα των ανωτέρω εγγράφων, καθώς και των δεδομένων επαλήθευσης και επιβεβαίωσης που αντλούνται ηλεκτρονικά, φυλάσσονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 30 του ν. 4557/2018, με τρόπο που διασφαλίζει την αυθεντικότητα και την εμπιστευτικότητα των λαμβανομένων στοιχείων».

Επιπλέον, εξουσιοδοτείται η Διεύθυνση Επιθεώρησης Εποπτευομένων Εταιρειών της Τράπεζας της Ελλάδος για την παροχή σχετικών διευκρινίσεων και οδηγιών.

ΦΕΚ Β’ 1734/27.4.2021

 • 23
 • ΑΠΡ
 • 2021
Έκδοση Κανονισμού εφαρμογής μέτρων για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας από τα Υπόχρεα Πρόσωπα στην αγορά τυχερών παιγνίων, σύμφωνα με την περ. στ’ της παρ. 3 του άρθρου 28 του Νόμου 4002/2011 (ΦΕΚ Α’ 180)

Στις 21 Απριλίου 2021, δημοσιεύθηκε (ΦΕΚ Β’ 1633) η υπ’ αριθμ. 554/5/15.04.2021 Απόφαση της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων («ΕΕΕΠ»), η διάρθρωση της οποίας είναι η εξής:

 • στο άρθρο 1 περιλαμβάνονται οι σχετικοί ορισμοί,
 • στο άρθρο 2 περιλαμβάνονται διατάξεις για τον σκοπό/αντικείμενο και το πεδίο εφαρμογής,
 • στο άρθρο 3 περιλαμβάνονται διατάξεις για τις υποχρεώσεις των υπόχρεων προσώπων,
 • στο άρθρο 4 περιλαμβάνονται διατάξεις για τον Υπεύθυνο Συμμόρφωσης,
 • στο άρθρο 5 περιλαμβάνονται διατάξεις για τα καθήκοντα του Υπεύθυνου Συμμόρφωσης,
 • στο άρθρο 6 περιλαμβάνονται διατάξεις για την Έκθεση Συμμόρφωσης,
 • στο άρθρο 7 περιλαμβάνονται διατάξεις για τα μέτρα δέουσας επιμέλειας.
 • στο άρθρο 8 περιλαμβάνονται διατάξεις για την εφαρμογή των μέτρων δέουσας επιμέλειας από τα υπόχρεα πρόσωπα,
 • στο άρθρο 9 περιλαμβάνονται διατάξεις για την εφαρμογή των μέτρων δέουσας επιμέλειας από τα τρίτα μέρη,
 • στο άρθρο 10 περιλαμβάνονται διατάξεις για την υποβολή αναφορών και την απαγόρευση γνωστοποίησης,
 • στο άρθρο 11 περιλαμβάνονται διατάξεις για την τήρηση αρχείων,
 • στο άρθρο 12 περιλαμβάνονται διατάξεις για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα,
 • στο άρθρο 13 περιλαμβάνονται διατάξεις για την πιστοποίηση και επαλήθευση της ταυτότητας του Παίκτη τυχερών παιγνίων που διεξάγονται μέσω Ηλεκτρονικού Λογαριασμού Παίκτη,
 • στο άρθρο 14 περιλαμβάνονται διατάξεις για τον Ηλεκτρονικό Λογαριασμό Περιαγωγής,
 • στο άρθρο 15 περιλαμβάνονται διατάξεις για Πιστοποίηση και επαλήθευση της ταυτότητας του Παίκτη Τυχερών Παιγνίων που διεξάγονται επίγεια,
 • στο άρθρο 16 περιλαμβάνονται διατάξεις για τη βεβαίωση και το πιστοποιητικό κερδών,
 • στο άρθρο 17 περιλαμβάνονται διατάξεις για τη γνωστοποίηση λογαριασμών,
 • στο άρθρο 18 περιλαμβάνονται διατάξεις για τις υποχρεώσεις των οντοτήτων του Φυσικού Δικτύου Τυχερών Παιγνίων,
 • στο άρθρο 19 περιλαμβάνονται διατάξεις για τον έλεγχο συμμόρφωσης,
 • στο άρθρο 20 περιλαμβάνονται διατάξεις για τη διαδικασία συμμόρφωσης,
 • στο άρθρο 21 περιλαμβάνονται διατάξεις για τα διοικητικά μέτρα και τις κυρώσεις,
 • στο άρθρο 22 περιλαμβάνονται διατάξεις για τα κριτήρια προσδιορισμού και επιμέτρησης των διοικητικών κυρώσεων,
 • στο άρθρο 23 περιλαμβάνονται διατάξεις για τις ελαφρυντικές περιστάσεις,
 • στο άρθρο 24 περιλαμβάνονται διατάξεις για την υποτροπή,
 • στο άρθρο 25 περιλαμβάνονται διατάξεις για τη διαδικασία καταβολής του προστίμου,
 • στο άρθρο 26 περιλαμβάνονται λοιπές διατάξεις,
 • στο άρθρο 27 περιλαμβάνονται οι μεταβατικές και καταργούμενες διατάξεις, και
 • στο άρθρο 28 περιλαμβάνονται διατάξεις για την έναρξη ισχύος της εν λόγω Απόφασης (ήτοι 21 Απριλίου 2021).

Η Απόφαση αυτή συμπληρώνεται από τρία (3) Παραρτήματα που αφορούν:

 • την ενδεικτική απαρίθμηση μεθόδων πιστοποίησης και επαλήθευσης ταυτότητας του παίκτη τυχερών παιγνίων που διεξάγονται μέσω ηλεκτρονικού λογαριασμού ή ατομικής κάρτας παίκτη,
 • την πιστοποίηση και επαλήθευση ταυτότητας του παίκτη κατά την έκδοση βεβαίωσης κέρδους ή πιστοποιητικού κερδών, και
 • την ενδεικτική τυπολογία ύποπτων ή ασύνηθων συναλλαγών στα τυχερά παιγνία.

ΦΕΚ Β’ 1633/21.4.2021

 • 9
 • ΑΠΡ
 • 2021
Ηλεκτρονική διεκπεραίωση μέτρων δέουσας επιμέλειας μέσω της εφαρμογής eGov-KYC

Στις 7 Απριλίου 2021, δημοσιεύθηκε (ΦΕΚ Β’ 1357) η υπ’ αριθμ. 9747 ΕΞ 2021 Υπουργική Απόφαση «Ηλεκτρονική διεκπεραίωση μέτρων δέουσας επιμέλειας μέσω της εφαρμογής eGov-KYC».

Η διάρθρωση της εν λόγω Απόφασης είναι η εξής:

 • στο άρθρο 1 περιλαμβάνονται διατάξεις για την περιγραφή της ηλεκτρονικής εφαρμογής «Συστηθείτε (Know Your Customer – eGov -KYC)»,
 • στο άρθρο 2 περιλαμβάνονται διατάξεις για τις κατηγορίες δεδομένων φυσικού προσώπου,
 • στο άρθρο 3 περιλαμβάνονται διατάξεις για τη χρήση της εφαρμογής eGov-KYC μέσω διαδικτυακής εφαρμογής του πιστωτικού ιδρύματος ή χρηματοπιστωτικού οργανισμού,
 • στο άρθρο 4 περιλαμβάνονται διατάξεις για την άντληση στοιχείων ταυτότητας,
 • στο άρθρο 5 περιλαμβάνονται διατάξεις για την άντληση στοιχείων επικοινωνίας,
 • στο άρθρο 6 περιλαμβάνονται διατάξεις για την άντληση στοιχείων εισοδήματος,
 • στο άρθρο 7 περιλαμβάνονται διατάξεις για την άντληση στοιχείων επαγγελματικής δραστηριότητας από το μητρώο Μητρώου Ανθρωπίνου Δυναμικού Δημοσίου Τομέα (ΑΠΟΓΡΑΦΗ),
 • στο άρθρο 8 περιλαμβάνονται διατάξεις για την άντληση στοιχείων επαγγελματικής δραστηριότητας από το ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ,
 • στο άρθρο 9 περιλαμβάνονται διατάξεις για την άντληση στοιχείων επαγγελματικής δραστηριότητας από το μητρώο φορολογουμένων της ΑΑΔΕ,
 • στο άρθρο 10 περιλαμβάνονται διατάξεις για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων και τα δικαιώματα υποκειμένων,
 • στο άρθρο 11 περιλαμβάνονται διατάξεις για τα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα των πιστωτικών ιδρυμάτων και των χρηματοπιστωτικών οργανισμών για την ασφάλεια και προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα,
 • στο άρθρο 12 περιλαμβάνονται διατάξεις για τα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα της ΓΓΠΣΔΔ για την ασφάλεια και προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα,
 • στο άρθρο 13 περιλαμβάνονται διατάξεις για την έναρξη παραγωγικής λειτουργίας της εν λόγω εφαρμογής (ήτοι Δευτέρα, 12 Απριλίου 2021), και
 • στο άρθρο 14 περιλαμβάνονται διατάξεις για την έναρξη ισχύος της επισυναπτόμενης Απόφασης (ήτοι Τετάρτη, 7 Απριλίου 2021).

ΦΕΚ Β’ 1357/7.4.2021

 • 4
 • ΙΑΝ
 • 2021
Ρύθμιση ειδικών θεμάτων σχετικά με την τήρηση και τη διαδικασία καταχώρισης στο Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων των άρθρων 20 και 21 του Νόμου 4557/2018

Στις 31 Δεκεμβρίου 2020, δημοσιεύθηκε (ΦΕΚ Β’ 5836) η υπ’ αριθμ. 149392 ΕΞ 2020 Υπουργική Απόφαση, βάσει της οποίας τροποποιείται το άρθρο 8 της ισχύουσας υπ’ αριθμ. 67343/EΞ2019/19.6.2019 Υπουργικής Απόφασης.

Ειδικότερα, ως καταληκτική ημερομηνία για τη διαδικασία καταχώρισης όλων των υπόχρεων προσώπων ορίζεται η 1η Φεβρουαρίου 2021 (από 31 Δεκεμβρίου 2020 που ίσχυε με την προηγούμενη Υπουργική Απόφαση).

ΦΕΚ Β’ 5836/31.12.2020

 • 29
 • ΔΕΚ
 • 2020
Κατάρτιση από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς μητρώου παρόχων υπηρεσιών ανταλλαγής μεταξύ εικονικών νομισμάτων και παραστατικών νομισμάτων και μητρώου παρόχων υπηρεσιών θεματοφυλακής ψηφιακών πορτοφολιών στο πλαίσιο του Νόμου 4557/2018

Στις 28 Δεκεμβρίου 2020, δημοσιεύθηκε (ΦΕΚ Β’ 5744) η υπ’ αριθμ. 5/898/3.12.2020 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για την κατάρτιση μητρώου παρόχων υπηρεσιών ανταλλαγής μεταξύ εικονικών νομισμάτων και παραστατικών νομισμάτων και μητρώου παρόχων υπηρεσιών θεματοφυλακής ψηφιακών πορτοφολιών στο πλαίσιο του Νόμου 4557/2018.

Η διάρθρωση της εν λόγω Απόφασης είναι η ακόλουθη:

 • στο άρθρο 1 περιλαμβάνονται διατάξεις για την υποχρεωτική εγγραφή σε μητρώο των παρόχων υπηρεσιών θεματοφυλακής ψηφιακών πορτοφολιών και των παρόχων υπηρεσιών ανταλλαγής μεταξύ εικονικών νομισμάτων και παραστατικών νομισμάτων,
 • στο άρθρο 2 περιλαμβάνονται διατάξεις για την υποβολή της αίτησης εγγραφής,
 • στο άρθρο 3 περιλαμβάνονται διατάξεις για τις πληροφορίες και τα έγγραφα που υποβάλλονται στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για την εγγραφή στα σχετικά μητρώα,
 • στο άρθρο 4 περιλαμβάνονται διατάξεις για τα τέλη εγγραφής στα μητρώα και τις ετήσιες εισφορές,
 • στο άρθρο 5 περιλαμβάνονται διατάξεις για την έναρξη δραστηριοποίησης των παρόχων, καθώς και μεταβατικές διατάξεις για τους υφιστάμενους παρόχους, και
 • στο άρθρο 6 περιλαμβάνονται διατάξεις για την έναρξη ισχύος της εν λόγω Απόφασης, ήτοι η 28η Δεκεμβρίου 2020.

ΦΕΚ Β’ 5744/28.12.2020

 • 24
 • ΔΕΚ
 • 2020
Ρύθμιση ειδικών θεμάτων σχετικά με την τήρηση και τη διαδικασία καταχώρισης στο Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων των άρθρων 20 και 21 του Νόμου 4557/2018

Στις 23 Δεκεμβρίου 2020, δημοσιεύθηκε (ΦΕΚ Β’ 5694) η υπ’ αριθμ. 146847 ΕΞ 2020 Υπουργική Απόφαση, με την οποία επέρχονται στοχευμένες τροποποιήσεις σε επιμέρους διατάξεις της ισχύουσας υπ’ αριθμ. 67343/EΞ2019/19.6.2019 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ Β’ 2443).

ΦΕΚ Β’ 5694/23.12.2020

 • 16
 • ΝΟΕ
 • 2020
Εξ’ αποστάσεως ηλεκτρονική ταυτοποίηση φυσικών προσώπων από τα εποπτευόμενα από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς υπόχρεα πρόσωπα κατά τη σύναψη επιχειρηματικών σχέσεων ή τη διενέργεια περιστασιακών συναλλαγών

Στις 13 Νοεμβρίου 2020, δημοσιεύθηκε (ΦΕΚ Β’ 5008) η υπ’ αριθμ. 4/894/23.10.2020 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για την εξ’ αποστάσεως ηλεκτρονική ταυτοποίηση φυσικών προσώπων από τα εποπτευόμενα από αυτήν υπόχρεα πρόσωπα κατά τη σύναψη επιχειρηματικών σχέσεων ή τη διενέργεια περιστασιακών συναλλαγών.

ΦΕΚ Β’ 5008/13.11.2020

 • 30
 • ΟΚΤ
 • 2020
Ρύθμιση ειδικών θεμάτων σχετικά με την τήρηση και τη διαδικασία καταχώρισης στο Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων των άρθρων 20 και 21 του Νόμου 4557/2018

Στις 29 Οκτωβρίου 2020, δημοσιεύθηκε (ΦΕΚ Β’ 4780) η υπ’ αριθμ. 122120 ΕΞ 2020 Υπουργική Απόφαση, βάσει της οποίας τροποποιείται το άρθρο 8 της ισχύουσας υπ’ αριθμ. 67343/EΞ2019/19.6.2019 Υπουργικής Απόφασης.

Ειδικότερα, ως καταληκτική ημερομηνία για τη διαδικασία καταχώρισης όλων των υπόχρεων προσώπων ορίζεται η 31η Δεκεμβρίου 2020 (από 1η Νοεμβρίου 2020 που ίσχυε μέχρι πρότινος).

ΦΕΚ Β’ 4780/29.10.2020

 • 26
 • ΟΚΤ
 • 2020
Νόμος 4736/2020 «Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/904 σχετικά με τη μείωση των επιπτώσεων ορισμένων πλαστικών προϊόντων στο περιβάλλον και λοιπές διατάξεις» - Τροποποίηση του Νόμου 4557/2018

Στις 20 Οκτωβρίου 2020, δημοσιεύθηκε (ΦΕΚ Α’ 200) ο Νόμος 4736/2020 «Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/904 σχετικά με τη μείωση των επιπτώσεων ορισμένων πλαστικών προϊόντων στο περιβάλλον και λοιπές διατάξεις», στο άρθρο 27 του οποίου περιλαμβάνεται ερμηνευτική διάταξη της περίπτωσης ιη) («κάθε άλλο αδίκημα από το οποίο προκύπτει περιουσιακό όφελος και τιμωρείται με ποινή φυλάκισης») του άρθρου 4 («Βασικά αδικήματα») του Νόμου 4557/2018, όπως ισχύει.

ΦΕΚ Α’ 200/20.10.2020

 • 12
 • ΟΚΤ
 • 2020
Νόμος 4734/2020 «Τροποποίηση του Νόμου 4557/2018 (Α΄ 139) για την πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας - Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/843 (‘AMLD V’) και του άρθρου 3 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/2177 και λοιπές διατάξεις»

Στις 8 Οκτωβρίου 2020, δημοσιεύθηκε (ΦΕΚ Α’ 196) ο Νόμος 4734/2020 «Τροποποίηση του Νόμου 4557/2018 (Α΄ 139) για την πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας - Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/843 (‘AMLD V’) και του άρθρου 3 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/2177 και λοιπές διατάξεις».

ΦΕΚ Α’ 196/8.10.2020

 • 28
 • ΣΕΠ
 • 2020
Σχέδιο Νόμου «Τροποποίηση του Νόμου 4557/2018 (Α΄ 139) για την πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας - Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/843 (‘AMLD V’)»

Στις 25 Σεπτεμβρίου 2020, κατατέθηκε προς ψήφιση στη Βουλή των Ελλήνων το σχέδιο Νόμου «Τροποποίηση του Νόμου 4557/2018 (Α΄ 139) για την πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας - Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/843 (‘AMLD V’)».

Σχέδιο Νόμου

 • 21
 • ΣΕΠ
 • 2020
Ενιαίος Κανονισμός Διαδικασιών Ελέγχου Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης

Στις 15 Σεπτεμβρίου 2020, δημοσιεύθηκε (ΦΕΚ Β’ 3947) η υπ’ αριθμ. Πρωτ. 10425 Διεκπ. 7113 Απόφαση για τον καθορισμό ενιαίου Κανονισμού διαδικασίων ελέγχου δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης.

Ειδικότερα, ο εν λόγω Κανονισμός κωδικοποιεί και περιγράφει τις κοινές ελεγκτικές διαδικασίες των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης (Δ.Π.Κ.) που εφαρμόζονται από όλα τα Όργανα Ελέγχου του Νόμου 3213/2003 (Α’ 309). Συγκεκριμένα, οι διαδικασίες ελέγχου Δ.Π.Κ. είναι τρεις, σύμφωνα με τη χρονική ακολουθία του ελέγχου: 1. Εξέταση της Δ.Π.Κ., 2. Αναζήτηση Στοιχείων και 3. Άρση Απορρήτων. Το είδος, η έκταση και το περιεχόμενο του διενεργούμενου ελέγχου εξαρτάται από την εκάστοτε εντολή ελέγχου του κάθε Οργάνου, για τους υπόχρεους της αρμοδιότητάς του.

ΦΕΚ Β’ 3847/15.9.2020

 • 31
 • ΑΥΓ
 • 2020
Τροποποίηση του Νόμου 4557/2018 (Α΄ 139) για την πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας - Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/843 (‘AMLD V’)

Στις 28 Αυγούστου 2020 τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση στο “opengov” το Σχέδιο Νόμου για την ενσωμάτωση στην εθνική μας έννομη τάξη της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/843 (“AMLD V”) και τη σχετική τροποποίηση του Νόμου 4557/2018. Η δημόσια διαβούλευση ολοκληρώνεται την Παρασκευή, 11 Σεπτεμβρίου 2020.

Σχέδιο Νόμου και Αιτιολογική Έκθεση

 • 10
 • ΑΥΓ
 • 2020
Δημοσίευση Αποφάσεων για τη συγκρότηση Ομάδων Εργασίας σε εθνικό επίπεδο σχετικά με την πρόληψη και την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας

Στις 7 Αυγούστου 2020, δημοσιεύθηκαν (ΦΕΚ Β’ 3321) οι ακόλουθες Αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα Οικονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών:

 • Απόφαση 83535 ΕΞ 2020 «Συγκρότηση Ομάδας Εργασίας για τη συγκέντρωση πληροφοριών από κράτη-μέλη της ΕΕ στο πλαίσιο αξιολόγησης της αποτελεσματικής εφαρμογής των διατάξεων της Οδηγίας 2015/849 (ΕΕ)», και
 • Απόφαση 83525 ΕΞ 2020 «Συγκρότηση Ομάδας Εργασίας για την καταγραφή των στατιστικών στοιχείων που απαιτείται να τηρούνται σε εθνικό επίπεδο σύμφωνα με τις διατάξεις σχετικά με την πρόληψη και την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας και των βασικών αδικημάτων αυτών τα οποία χορηγούνται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και σε διεθνείς οργανισμούς».

ΦΕΚ Β’ 3321/7.8.2020

 • 2
 • ΙΟΥ
 • 2020
Παράταση αναστολής λειτουργίας του πληροφοριακού συστήματος «Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων» του άρθρου 20 του Νόμου 4557/2018

Στις 30 Ιουνίου 2020, δημοσιεύθηκε (ΦΕΚ Β’ 2655) η υπ’ αριθμ. 66780 ΕΞ 2020 Κοινή Υπουργική Απόφαση, με τις διατάξεις της οποίας παρατείνεται η αναστολή της λειτουργίας του Κεντρικού Μητρώου Πραγματικών Δικαιούχων του άρθρου 20 του Νόμου 4557/2018.

Συγκεκριμένα, αναστέλλεται για διάστημα 3 μηνών (ήτοι από 1η Ιουλίου έως και 1η Οκτωβρίου 2020) η λειτουργία του Κεντρικού Μητρώου Πραγματικών Δικαιούχων. Το διάστημα της παράτασης αναστολής της λειτουργίας του εν λόγω Μητρώου δεν προσμετράται στο ανώτατο χρονικό διάστημα των εξήντα (60) ημερών ανά έτος που προβλέπεται στο άρθρο 20(13) του Νόμου 4557/2018.

ΦΕΚ Β’ 2655/30.6.2020

 • 5
 • ΙΟΥ
 • 2020
Όροι και προϋποθέσεις για την εξ’ αποστάσεως ηλεκτρονική ταυτοποίηση φυσικών προσώπων κατά τη σύναψη επιχειρηματικής σχέσης με τα πιστωτικά ιδρύματα και τους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς που εποπτεύονται από την Τράπεζα της Ελλάδος

Στις 2 Ιουνίου 2020, δημοσιεύθηκε (ΦΕΚ Β’ 2098) η υπ’ αριθμ. 172/29.5.2020 ΠΕΕ της ΤτΕ «Όροι και προϋποθέσεις για την εξ’ αποστάσεως ηλεκτρονική ταυτοποίηση φυσικών προσώπων κατά τη σύναψη επιχειρηματικής σχέσης με τα πιστωτικά ιδρύματα και τους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς που εποπτεύονται από την Τράπεζα της Ελλάδος».

Παράλληλα, δημοσιεύθηκε, επίσης, ΠΕΕ της ΤτΕ, μέσω της οποίας επέρχονται στοχευμένες τροποποιήσεις στην ΕΤΠΘ 281/5/2009 «Πρόληψη της χρησιμοποίησης των εποπτευομένων από την Τράπεζα της Ελλάδος πιστωτικών ιδρυμάτων και χρηματοπιστωτικών οργανισμών για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας», προκειμένου να ευθυγραμμιστεί με τις διατάξεις της ΠΕΕ που αφορούν την εξ’ αποστάσεως ηλεκτρονική ταυτοποίηση φυσικών προσώπων κατά τη σύναψη επιχειρηματικής σχέσης.

ΦΕΚ Β’ 2098/2.6.2020

 • 4
 • ΜΑΡ
 • 2020
Τρέχουσες εξελίξεις σχετικά με τη λειτουργία του κεντρικού Μητρώου Πραγματικών Δικαιούχων του Νόμου 4557/2018

Στις 28 Φεβρουαρίου 2020, δημοσιεύθηκε (ΦΕΚ Β’ 661) η υπ’ αριθμ. 24963 ΕΞ 2020 Απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών αναφορικά με την τήρηση και τη διαδικασία καταχώρισης στο κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων του άρθρου 20 και 21 του Νόμου 4557/2018.

Σύμφωνα με την εν λόγω Απόφαση, η έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας του Κεντρικού Μητρώου Πραγματικών Δικαιούχων ορίστηκε στις 3 Μαρτίου 2020. Η διαδικασία καταχώρισης πραγματοποιείται για όλα τα υπόχρεα πρόσωπα, σύμφωνα με το Παράρτημα Α της υπ’ αριθμ. 67343/ΕΞ/19.6.2019 Απόφασης του Υπουργού Οικονομικών, από 3 Μαρτίου έως και την 1η Μαΐου 2020.

Τα υπόχρεα πρόσωπα που έχουν ήδη προβεί σε καταχώριση σύμφωνα με τις αριθμ. 67343/ΕΞ/19.6.2019, δεν απαιτείται να προβούν σε νέα καταχώριση, με την επιφύλαξη τυχόν αναγκαίων τροποποιήσεων λόγω της αναβάθμισης του συστήματος.

ΦΕΚ Β’ 661/28.2.2020

 • 19
 • ΝΟΕ
 • 2019
Νόμος 4637/2019 «Τροποποιήσεις Ποινικού Κώδικα, Κώδικα Ποινικής Δικονομίας και συναφείς διατάξεις»

Στις 18 Νοεμβρίου 2019, δημοσιεύθηκε (ΦΕΚ Α’ 180) ο Νόμος 4637/2019 «Τροποποιήσεις Ποινικού Κώδικα, Κώδικα Ποινικής Δικονομίας και συναφείς διατάξεις», στον οποίο περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, διατάξεις που τροποποιούν το Νόμο 4557/2018.

ΦΕΚ Α’ 180/18.11.2019

 • 5
 • ΝΟΕ
 • 2019
Τροποποίηση της Υπουργικής Απόφασης σχετικά με την τήρηση και τη διαδικασία καταχώρισης στο Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων του άρθρου 20 και 21 του Νόμου 4557/2018

Την 1η Νοεμβρίου 2019, δημοσιεύθηκε (ΦΕΚ Β’ 3977) η υπ’ αριθμ. 121950 ΕΞ 2019 Απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών, μέσω της οποίας επέρχονται παρατάσεις στις καταληκτικές ημερομηνίες καταχώρισης των νομικών προσώπων των Ομάδων Α, Β και Γ στο Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων που προβλέπεται στα άρθρα 20 και 21 του Νόμου 4557/2018.

ΦΕΚ Β’ 3977/1.11.2019

 • 5
 • ΙΟΥ
 • 2019
Τροποποίηση Υπουργικής Απόφασης σχετικά με την τήρηση και τη διαδικασία καταχώρισης στο Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων του άρθρου 20 και 21 του Νόμου 4557/2018

Στις 2 Ιουλίου 2019, δημοσιεύθηκε (ΦΕΚ Β’ 2718) η υπ’ αριθμ. 73900 ΕΞ 2019 Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, με την οποία επέρχονται τροποποιήσεις στην ισχύουσα Απόφαση αναφορικά με την τήρηση και τη διαδικασία καταχώρισης των νομικών προσώπων στο Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων που προβλέπεται στα άρθρα 20 και 21 του Νόμου 4557/2018.

ΦΕΚ Β’ 2718/2.7.2019

 • 24
 • ΙΟΥ
 • 2019
Ρύθμιση ειδικών θεμάτων σχετικά με την τήρηση και τη διαδικασία καταχώρισης στο Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων του άρθρου 20 και 21 του Νόμου 4557/2018

Στις 20 Ιουνίου 2019, δημοσιεύθηκε (ΦΕΚ Β’ 2443) η υπ’ αριθμ. 67343 ΕΞ 2019 Υπουργική Απόφαση, μέσω της οποίας ρυθμίζονται ζητήματα αναφορικά με την τήρηση και τη διαδικασία καταχώρισης των νομικών προσώπων στο Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων που προβλέπεται στα άρθρα 20 και 21 του Νόμου 4557/2018.

Η διάρθρωση της επισυναπτόμενης Υπουργικής Απόφασης είναι η εξής:

 • στο άρθρο 1 περιλαμβάνονται οι σχετικοί ορισμοί,
 • στο άρθρο 2 αποτυπώνονται οι υπόχρεοι καταχώρισης στο Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων,
 • στο άρθρο 3 αποτυπώνεται η διαδικασία καταχώρισης στο Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων,
 • στο άρθρο 4 καταγράφονται τα στοιχεία καταχώρισης των υπόχρεων προσώπων,
 • στο άρθρο 5 περιγράφεται η διαδικασία τήρησης δεδομένων, καθώς και η επεξεργασία τους,
 • στο άρθρο 6 αποτυπώνονται τα δικαιώματα πρόσβασης των αρμόδιων αρχών και των υπόχρεων προσώπων (π.χ. πιστωτικών ιδρυμάτων) στο Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων,
 • στο άρθρο 7 περιγράφεται η διαδικασία ηλεκτρονικής εγγραφής αιτήματος χορήγησης πληροφοριών,
 • στο άρθρο 8 αποτυπώνεται ο χρόνος και η σειρά καταχώρισης των νομικών προσώπων στο Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων (από 16/9/2019 έως 29/11/2019), και
 • στο άρθρο 9 αποτυπώνεται η διαρκής υποχρέωση σύνδεσης των νομικών προσώπων με το Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων, καθώς και η διαδικασία διενέργειας ελέγχου συμμόρφωσης αυτών από την ΑΑΔΕ.

ΦΕΚ Β’ 2443/20.6.2019

 • 30
 • ΑΠΡ
 • 2019
Τροποποίηση του Νόμου 4557/2018

Στις 25 Απριλίου 2019, δημοσιεύθηκε (ΦΕΚ Α’ 65) στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ο Νόμος 4607/2019 «Ι. Κύρωση της Συμφωνίας για την Ασιατική Τράπεζα Υποδομών και Επενδύσεων, II.  Εναρμόνιση του Κώδικα Φ.Π.Α. με την Οδηγία (ΕΕ) 2016/1065, III. Ενσωμάτωση των σημείων 1, 2, 4 και 5 του άρθρου 2 και των άρθρων 4, 6, 7 και 8 της Οδηγίας 1164/2016, ΙV. Τροποποίηση του ν. 2971/2001 και άλλες διατάξεις», με το άρθρο 62 του οποίου επέρχονται τροποποιήσεις στα άρθρα 11, 17, 20 και 21 του Νόμου 4557/2018.

ΦΕΚ Α’ 65/24.4.2019

 • 9
 • ΝΟΕ
 • 2018
Σύσταση και συγκρότηση Ομάδας Εργασίας με αντικείμενο τη συλλογή δικαστικών δεδομένων και στοιχείων στο πλαίσιο του Νόμου 4557/2018

Στις 2 Νοεμβρίου 2018, δημοσιεύθηκε (ΦΕΚ Β’ 4914) Υπουργική Απόφαση, δυνάμει των άρθρων 32 και 33 του Νόμου 4557/2018, για τη σύσταση και συγκρότηση Ομάδας Εργασίας, το αντικείμενο της οποίας είναι ο καθορισμός:

 • της διαδικασίας και των τεχνικών λεπτομερειών για τη συλλογή, την ταξινόμηση και την επεξεργασία στατιστικών στοιχείων, σχετικά με τις εκδικαζόμενες υποθέσεις νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, οποιουδήποτε βαθμού δικαιοδοσίας, τον αριθμό των περιπτώσεων που έχουν ερευνηθεί και των προσώπων που έχουν διωχθεί, τις σχετικές δικαστικές αποφάσεις ή βουλεύματα και τα κατασχεθέντα ή δημευθέντα περιουσιακά στοιχεία, και
 • της διαδικασίας παρακολούθησης της δικαστικής εξέλιξης των αναφορών που υποβάλλει η Αρχή του άρθρου 47 του Νόμου 4557/2018 στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

ΦΕΚ Β’ 4914/2.11.2018

 • 2
 • ΝΟΕ
 • 2018
Αποφάσεις του Διοικητή της ΑΑΔΕ στο πλαίσιο του Νόμου 4557/2018

Στις 31 Οκτωβρίου 2018, δημοσιεύθηκαν (ΦΕΚ Β’ 4869) οι ακόλουθες Αποφάσεις του Διοικητή της ΑΑΔΕ:

 • ΠΟΛ 1200 «Ορισμός εγγράφων και στοιχείων για την πιστοποίηση και επαλήθευση από τα υπόχρεα πρόσωπα της ταυτότητας των πελατών και των πραγματικών δικαιούχων νομικών προσώπων ή νομικών οντοτήτων κατά την εφαρμογή των μέτρων δέουσας επιμέλειας του Νόμου 4557/2018», και
 • ΠΟΛ 1201 «Εφαρμογή άρθρου 20 του Νόμου 4557/2018».

Ειδικότερα, με την ΠΟΛ 1200 καθορίζονται τα έγγραφα και τα στοιχεία που απαιτούνται για τη διενέργεια της πιστοποίησης και επαλήθευσης της ταυτότητας του πελάτη και του πραγματικού δικαιούχου από τα υπόχρεα πρόσωπα, τα οποία σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 του Νόμου 4557/2018, εποπτεύονται από την ΑΑΔΕ κατά την εφαρμογή των μέτρων δέουσας επιμέλειας (ήτοι εξωτερικοί λογιστές-φοροτεχνικοί, νομικά πρόσωπα παροχής λογιστικών-φοροτεχνικών υπηρεσιών, ιδιώτες ελεγκτές, μεσίτες ακινήτων, έμποροι και εκπλειστηριαστές αγαθών μεγάλης αξίας).
Περαιτέρω, με την ΠΟΛ 1201 καθορίζονται οι λεπτομέρειες εφαρμογής του άρθρου 20 του Νόμου 4557/2018 που αφορά το Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων. Πιο συγκεκριμένα, η μη συμμόρφωση, εκ μέρους των εταιρικών και άλλων οντοτήτων που έχουν έδρα στην Ελλάδα, με την υποχρέωση των διατάξεων των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 20 του Νόμου 4557/2018 επισύρει τη δέσμευση χορήγησης αποδεικτικού ενημερότητας αυτών. Ως έναρξη ισχύος της εν λόγω ΠΟΛ ορίζεται η προθεσμία της παραγράφου 13 του άρθρου 20 του Νόμου 4557/2018 (ήτοι 31 Ιανουαρίου 2019).

ΦΕΚ Β’ 4869/31.10.2018

 • 16
 • ΟΚΤ
 • 2018
Συγκρότηση και ορισμός μελών της Επιτροπής Στρατηγικής για την αντιμετώπιση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και χρηματοδότησης της διάδοσης όπλων μαζικής καταστροφής στο πλαίσιο του Νόμου 4557/2018

Στις 16 Οκτωβρίου 2018, δημοσιεύθηκε (ΦΕΚ Β’ 4514) η υπ’ αριθμ. 2/69507/0004 Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών για τη συγκρότηση και τον ορισμό μελών της Επιτροπής Στρατηγικής για την αντιμετώπιση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και χρηματοδότησης της διάδοσης όπλων μαζικής καταστροφής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 του Νόμου 4557/2018.

Έργο της Επιτροπής Στρατηγικής, όπως εξειδικεύεται στο άρθρο 8 του Νόμου 4557/2018, είναι, μεταξύ άλλων:

 • ο εντοπισμός, η ανάλυση, η εκτίμηση και η αντιμετώπιση των εκάστοτε υφιστάμενων κινδύνων σε εθνικό επίπεδο,
 • ο συντονισμός της διαδικασίας εκπόνησης, τακτής αναθεώρησης, επικαιροποίησης και δημοσιοποίησης των εκτιμήσεων κινδύνου, με στόχο τον μετριασμό των κινδύνων και την αξιοποίηση των ευρημάτων στην κατανομή πόρων και στον σχεδιασμό δράσεων σε επιλεγμένους τομείς της οικονομίας,
 • η διασφάλιση της συμμόρφωσης της χώρας μας με τα διεθνή πρότυπα της FATF,
 • η εξέταση τρόπων ενίσχυσης της αποτελεσματικότητας της Αρχής του άρθρου 47 του Νόμου 4557/2018,
 • η υποβολή προτάσεων για τη βελτίωση της ασκούμενης εποπτείας εκ μέρους των αρμόδιων αρχών και την ανάπτυξη της μεταξύ τους συνεργασίας, και
 • η ανάπτυξη πρωτοβουλιών συνεργασίας με τον ιδιωτικό τομέα.

ΦΕΚ Β’ 4514/15.10.2018

 • 12
 • ΟΚΤ
 • 2018
Νόμος 4569/2018 «Ι) Κεντρικά Αποθετήρια Τίτλων, ΙΙ) Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2258 και άλλες διατάξεις και ΙΙΙ) Λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Οικονομικών»

Στις 11 Οκτωβρίου 2018, δημοσιεύθηκε (ΦΕΚ Α’ 179) ο Νόμος 4569/2018, με τα άρθρα 31 έως 33 του οποίου ενσωματώνεται στην εθνική μας έννομη τάξη η Οδηγία (ΕΕ) 2016/2258 «όσον αφορά την πρόσβαση των φορολογικών αρχών σε πληροφορίες για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες».

ΦΕΚ Α’ 179/11.10.2018

 • 24
 • ΣΕΠ
 • 2018
Σχέδιο Νόμου για την προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2258

Στις 20 Σεπτεμβρίου 2018, κατατέθηκε προς ψήφιση στη Βουλή των Ελλήνων σχέδιο Νόμου, με τα άρθρα 31 έως 33 του οποίου ενσωματώνεται στην εθνική μας έννομη τάξη η Οδηγία (ΕΕ) 2016/2258 «όσον αφορά την πρόσβαση των φορολογικών αρχών σε πληροφορίες για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες».

Σχέδιο Νόμου

 • 14
 • ΣΕΠ
 • 2018
Δημόσια διαβούλευση σχεδίου Νόμου με τίτλο: «Ρυθμίσεις για την αγορά διαδικτυακών παιγνίων- Τροποποίηση του ν. 4002/2011»

Στις 7 Σεπτεμβρίου 2018, τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση στο “opengov” το σχέδιο Νόμου, μέσω του οποίου τροποποιούνται οι διατάξεις του Νόμου 4002/2011 «Τροποποίηση της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του Δημοσίου, Ρυθμίσεις για την ανάπτυξη και τη δημοσιονομική εξυγίανση, Θέματα αρμοδιότητας Υπουργείων Οικονομικών, Πολιτισμού και Τουρισμού και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης» που αφορούν τις ρυθμίσεις στην αγορά διαδικτυακών παιγνίων.

Η δημόσια διαβούλευση ολοκληρώνεται στις 5 Οκτωβρίου 2018.

Σχέδιο Νόμου

 • 30
 • ΙΟΥ
 • 2018
Νόμος 4557/2018 «Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2015/849/ΕΕ) και άλλες διατάξεις»

Στις 30 Ιουλίου 2018, δημοσιεύθηκε (ΦΕΚ Α’ 139) ο Νόμος 4557/2018 «Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2015/849/ΕΕ) και άλλες διατάξεις».

Με την έναρξη ισχύος του καταργούνται τα άρθρα 1 έως και 54 του Νόμου 3691/2008.

Νόμος 4557/2018

 • 16
 • ΙΟΥ
 • 2018
Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για την πρόληψη χρήσης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας

Στις 12 Ιουλίου 2018, δημοσιεύθηκε (ΦΕΚ Β’ 2732) η υπ’ αριθμ. 5/820/30.5.2018 Απόφαση του ΔΣ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, με την οποία τροποποιείται παλαιότερη Απόφασή της (1/506/8.4.2009) για την πρόληψη χρήσης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας.

Ειδικότερα, ο Υπεύθυνος Συμμόρφωσης συντάσσει κάθε χρόνο Ετήσια Έκθεση προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας, σύμφωνα με το υπόδειγμα του Πίνακα του Παραρτήματος ΙΙΙ. Το Διοικητικό Συμβούλιο αξιολογεί την Ετήσια Έκθεση και, αφού την εγκρίνει, την υποβάλλει στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς εντός του μηνός Ιουνίου.

Ειδικά για την Ετήσια Έκθεση του έτους 2017, το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να την υποβάλλει στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς έως τις 15 Ιουλίου 2018.

ΦΕΚ Β’ 2732/10.7.2018

 • 6
 • ΦΕΒ
 • 2018
Δημόσια διαβούλευση Σχεδίου Νόμου για την ενσωμάτωση στο εθνικό δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/849 (‘AMLD 4’)

Στις 6 Φεβρουαρίου 2018, αναρτήθηκε στο opengov προς δημόσια διαβούλευση το Σχέδιο Νόμου για την ενσωμάτωση στην εθνική μας έννομη τάξη της ‘AMLD 4’.

Η δημόσια διαβούλευση ολοκληρώνεται στις 9 Φεβρουαρίου 2018 και ώρα 14:00 μ.μ.

Σχέδιο Νόμου

 • 13
 • ΔΕΚ
 • 2017
Τροποποίηση άρθρου 51 του ν. 3691/2008 περί ευθύνης των νομικών προσώπων από αξιόποινες πράξεις νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες

Στις 13 Δεκεμβρίου 2017, δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ Α’ 191) ο ν. 4506/2017 «Ανανέωση - τροποποίηση - κωδικοποίηση της σύμβασης περί παροχής ειδικής άδειας εκμετάλλευσης του αποκλειστικού δικαιώματος του Ελληνικού Δημοσίου στη πρόσβαση και χρήση της ονομαστικής θέσης των 39ο ανατολικώς επί της τροχιάς των τεχνητών γεωστατικών δορυφόρων της Γης και των συσχετισμένων αυτής ραδιοσυχνοτήτων τηλεπικοινωνίας δια της κατασκευής, εκτόξευσης, λειτουργίας και εμπορικής εκμετάλλευσης ενός συστήματος δορυφορικών τηλεπικοινωνιών πανελλήνιας και διασυνοριακής εμβέλειας υπό την επωνυμία: ΕΛΛΑΣ SAT (HELLAS SAT) και άλλες διατάξεις».

Με το έκτο άρθρο του εν λόγω Νόμου τροποποιούνται οι διατάξεις του άρθρου 51 του ν. 3691/2008 σχετικά με την ευθύνη των νομικών προσώπων από αξιόποινες πράξεις νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.

Νόμος 4506/2017

 • 26
 • ΙΟΥ
 • 2017
Νόμος 4478/2017 «για τη δέσμευση και δήμευση περιουσιακών και αποδεικτικών στοιχείων»

Στις 23 Ιουνίου 2017, δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ Α’ 91) ο Νόμος 4478/2017 με το Μέρος Πρώτο του οποίου (άρθρα 1-32):

 • κυρώνεται η Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, την έρευνα, την κατάσχεση και τη δήμευση των προϊόντων εγκλήματος και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας («Σύμβαση της Βαρσοβίας»), και
 • ενσωματώνεται η Οδηγία 2014/42/ΕΕ «σχετικά με τη δέσμευση και δήμευση οργάνων και προϊόντων εγκλήματος στην ΕΕ» στην εθνική έννομη τάξη.

Περαιτέρω, στα άρθρα 10-32 περιλαμβάνονται, επίσης, διατάξεις για την αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων των δικαστικών αρχών των κρατών μελών της ΕΕ για τη δέσμευση και δήμευση περιουσιακών ή αποδεικτικών στοιχείων.

Νόμος 4478/2017

 • 9
 • ΜΑΡ
 • 2010
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 3015/30/6 από 23−3−2009 απόφασης
Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών «Καθορισμός όρων ασφαλείας
καταστημάτων πιστωτικών ιδρυμάτων»

Στις 26 Φεβρουαρίου 2010 δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ Β’ 196) η απόφαση αριθμ. 3015/30/6-δ του Υφυπουργού Προστασίας του Πολίτη με την οποία τροποποιείται η υπ’ αριθμ. 3015/30/6 από 23−3−2009 απόφασης Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών «Καθορισμός όρων ασφαλείας καταστημάτων πιστωτικών ιδρυμάτων» (Β΄− 536) στα ακόλουθα σημεία...

Περισσότερα

 • 11
 • ΙΑΝ
 • 2010
Απόφαση της Επιτροπής Τραπεζικών και Πιστωτικών Θεμάτων αριθμ.
290/12/11.11.2009 της Τράπεζας της Ελλάδος για τον «Καθορισμό του πλαισίου
επιβολής διοικητικών κυρώσεων στα εποπτευόμενα από την Τράπεζα της
Ελλάδος Ιδρύματα, σύμφωνα με το άρθρο 52 του ν. 3691/2008»

Στις 10 Δεκεμβρίου δημοσιεύτηκε στο Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως η Απόφαση της Επιτροπής Τραπεζικών και Πιστωτικών Θεμάτων αριθμ. 290/12/11.11.2009 της Τράπεζας της Ελλάδος για τον «Καθορισμό του πλαισίου επιβολής διοικητικών κυρώσεων στα εποπτευόμενα από την Τράπεζα της Ελλάδος Ιδρύματα, σύμφωνα με το άρθρο 52 του ν. 3691/2008» (ΦΕΚ Β, 2434, 10.12.2009)...

Περισσότερα

 • 17
 • ΑΥΓ
 • 2009
Απόφαση της ΕΤΠΘ της Τράπεζας της Ελλάδος αριθμ. 285/6/9.7.2009
Ενδεικτική τυπολογία ασυνήθων ή ύποπτων συναλλαγών κατά την έννοια των
παραγράφων 13 και 14 του άρθρου 4 του νόμου 3691/2008

Στις 10 Αυγούστου 2009 δημοσιεύτηκε η ΕΤΠΘ αριθμ. 285/6/9.7.2009 στην οποία περιλαμβάνεται ενδεικτική τυπολογία ασυνήθων ή ύποπτων συναλλαγών κατά την έννοια των παραγράφων 13 και 14 του άρθρου 4 του νόμου 3691/2008. Η εν λόγω απόφαση αντικαθιστά και καταργεί τον Πίνακα ΙΙΙ της παλιότερης απόφασης ΕΤΠΘ αριθμ. 231/4/13.10.2008, ο οποίος παρέμεινε σε ισχύ και μετά την έκδοση της ΕΤΠΘ αριθμ. 281/5/17.3.2009.

 • 31
 • ΙΟΥ
 • 2009
Υπουργική Απόφαση αριθμ. 37342/B.1907 της 23ης Ιουλίου 2009 σχετικά με τη
σύσταση του Φορέα διαβούλευσης ιδιωτικού τομέα για την αντιμετώπιση της
νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της
χρηματοδότησης της τρομοκρατίας

Τον Ιούλιο του 2009, δημοσιεύτηκε στο Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ Β’ 1554/28.7.2009) η Υπουργική Απόφαση για τη σύσταση του Φορέα διαβούλευσης ιδιωτικού τομέα για την αντιμετώπιση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 11 του νόμου 3691/2008 (ΦΕΚ Α΄ 166)...

Περισσότερα

 • 10
 • ΑΠΡ
 • 2009
Απόφαση ΕΤΠΘ της Τράπεζας της Ελλάδος αριθμ. 281/5/17.3.2009
“Πρόληψη της χρησιμοποίησης των εποπτευομένων από την Τράπεζα της Ελλάδος
πιστωτικών ιδρυμάτων και χρηματοπιστωτικών οργανισμών για τη νομιμοποίηση
εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας”
(ΦΕΚ Β΄ 650, 9.4.2009, σελ. 8153 επ.)

Το πλαίσιο αρχών για την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες (πρακτική, γνωστή στην αγγλική ορολογία ως "money laundering" και στην ελληνική ως "ξέπλυμα χρήματος") και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας καθορίζεται πλέον, απο τον Απρίλιο του 2009, στην ομώνυμη απόφαση 281/5/17.3.2009 της Επιτροπής Τραπεζικών και Πιστωτικών Θεμάτων της Τράπεζας της Ελλάδος....

Περισσότερα

 • 30
 • ΜΑΡ
 • 2009
Υπουργική Απόφαση αριθμ. 3015/30/6/23.3.2009
“Καθορισμός όρων ασφαλείας καταστημάτων πιστωτικών ιδρυμάτων”
(ΦΕΚ Β΄ 536, 23.3.2009, σελ. 6689 επ.)

 • 26
 • ΣΕΠ
 • 2008
Ρύθμιση θεμάτων ιδιωτικών επιχειρήσεων παροχής
υπηρεσιών ασφαλείας και γραφείων ιδιωτικών ερευνών

Την Τρίτη, 23 Σεπτεμβρίου 2008, ψηφίστηκε στο πλαίσιο της ΛΔ΄ συνεδρίασης του τμήματος διακοπής των εργασιών της Βουλής των Ελλήνων το σχέδιο νόμου σχετικά με την «Ρύθμιση θεμάτων ιδιωτικών επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών ασφαλείας και γραφείων ιδιωτικών ερευνών».

Το κείμενο του νόμου είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα του Ελληνικού Κοινοβουλίου:

http://www.parliament.gr/ergasies/nomosxedia/ValidNomosxedio/611/R-EREV-PAP.pdf

 

 • 3
 • ΣΕΠ
 • 2008
NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 3691
«σχετικά με την «Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από
εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και
άλλες διατάξεις»
(ΦΕΚ Α΄ 166/5.8.2008, σελ. 3129 επ.)

Με το νόμο 3691/2008, ενισχύεται και βελτιώνεται το νομοθετικό πλαίσιο για την πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. Προς τούτο ενσωματώνονται στο ελληνικό δίκαιο οι διατάξεις της κοινοτικής Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, καθώς και οι διατάξεις της Οδηγίας 2006/70/ΕΚ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Από την δημοσίευση του νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως καταργούνται οι σχετικές διατάξεις του νόμου 2331/1995 (ΦΕΚ Α’ 173), όπως ισχύουν.  

 • 20
 • ΙΟΥ
 • 2007
Τροποποίηση του Παραρτήματος 4 της ΠΔ/ΤΕ 2577/9.3.2006,
με το οποίο εξειδικεύονται οι βασικές αρχές και τα κριτήρια αξιολόγησης της οργανωτικής δομής
του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση των εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες
και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας

Με την υπ. αριθμ. 242/6/4.5.2007 απόφαση της Επιτροπής Τραπεζικών και Πιστωτικών Θεμάτων της Τράπεζας της Ελλάδος τροποποιήθηκε το Παράρτημα 4 της ΠΔ/ΤΕ 2577/9.3.2006[1] στα ακόλουθα σημεία:

(α) Προστέθηκε νέο εδάφιο στο τέλος της παραγράφου 1.3. του Παραρτήματος 4 της ΠΔ/ΤΕ 2577/9.3.2006, όπως ισχύει, σύμφωνα με το οποίο: «Η πιστοποίηση και επαλήθευση των στοιχείων των πελατών δύναται να πραγματοποιείται και από άλλες, πλην των ανωτέρω, αξιόπιστες και ανεξάρτητες πηγές, για τις οποίες το εποπτευόμενο ίδρυμα (Ε,Ι.) μπορεί να τεκμηρίωσε: ότι τα τηρούμενα σε αυτές στοιχεία είναι δύσκολο να παραποιηθούν ή να αποκτηθούν με παράνομο τρόπο από τον πελάτη...


[1] Απόφαση ΕΤΠΘ 231/4/13.10.2006, ΦΕΚ Β 1626.

Περισσότερα

 • 5
 • ΜΑΡ
 • 2007

Απόφαση 23/404/22.11.2006 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς
«Πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων
από εγκληματικές δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας».
(ΦΕΚ Β΄ 1803, 11.12.2006, σελ. 24433 επ.)

Στις 11 Δεκεμβρίου 2006 δημοσιεύθηκε στο Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως η Απόφαση 23/404/22.11.2006 τoυ Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας...

Περισσότερα

 • 1
 • ΜΑΡ
 • 2007
Απόφαση ΕΤΠΘ της Τράπεζας της Ελλάδος αριθμ. 231/4/13.10.2006
«Συμπλήρωση της ΠΔ/ΤΕ 2577/2006, σχετικά με το πλαίσιο αρχών λειτουργίας και κριτηρίων αξιολόγησης της οργάνωσης και των Συστημάτων Εσωτερικού Ελέγχου των πιστωτικών και χρηματοδοτικών ιδρυμάτων και σχετικές αρμοδιότητες των διοικητικών τους οργάνων».
(ΦΕΚ Β΄ 1626, 3.11.2006, σελ. 22304 επ.)

Το πλαίσιο αρχών για την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες (πρακτική, γνωστή στην αγγλική ορολογία ως "money laundering" και στην ελληνική ως "ξέπλυμα χρήματος") και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας καθορίζεται πλέον, απο το Νοέμβριο του 2006, στην ομώνυμη απόφαση 231/4/13.10.2006 της Επιτροπής Τραπεζικών και Πιστωτικών Θεμάτων της Τράπεζας της Ελλάδος, η οποία συμπληρώνει, ως Παράρτημα 4, την ΠΔ/ΤΕ 2577/9.3.2006, σχετικά με το πλαίσιο αρχών λειτουργίας και κριτηρίων αξιολόγησης της οργάνωσης και των Συστημάτων Εσωτερικού Ελέγχου των πιστωτικών και χρηματοδοτικών ιδρυμάτων και σχετικές αρμοδιότητες των διοικητικών τους οργάνων...

Περισσότερα

 • 31
 • ΙΑΝ
 • 2007
NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 3424
«Tροποποίηση, συμπλήρωση και αντικατάσταση διατάξεων του ν. 2331/1995
και προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2001/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συμβουλίου για την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος με σκοπό
τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και άλλες διατάξεις».
(ΦΕΚ Α΄ 305/13.12.2005, σελ. 5633 επ.)

Με το νόμο 3424/2005, τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε ο νόμος 2331/1995 σχετικά με την πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και άλλες ποινικές διατάξεις, προκειμένου να ενσωματωθούν στο ελληνικό δίκαιο οι διατάξεις της κοινοτικής Οδηγίας 2001/97/ΕΚ...

Περισσότερα

 • 26
 • ΙΑΝ
 • 2007
ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2331
«Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες
και άλλες ποινικές διατάξεις - Ολομέλεια Αρείου Πάγου - Διαιτησίες και άλλες διατάξεις»
(ΦΕΚ Α΄ 173, 1995)

Με το νόμο 2331/1995 σχετικά με την πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και άλλες ποινικές διατάξεις ενσωματώθηκαν στο ελληνικό δίκαιο οι διατάξεις της κοινοτικής Οδηγίας 91/308/ΕΟΚ. Ο εν λόγω νόμος, στο προσωπικό πεδίο εφαρμογής του οποίου εμπίπτουν τα πιστωτικά ιδρύματα και οι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί, ισχύει σήμερα όπως έχει διαμορφωθεί με μεταγενέστερες τροποποιήσεις...

Περισσότερα