Εθνικό επίπεδο / Δίκαιο καταπολέμησης οικονομικού εγκλήματος

 • 21
 • ΣΕΠ
 • 2020
Ενιαίος Κανονισμός Διαδικασιών Ελέγχου Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης

Στις 15 Σεπτεμβρίου 2020, δημοσιεύθηκε (ΦΕΚ Β’ 3947) η υπ’ αριθμ. Πρωτ. 10425 Διεκπ. 7113 Απόφαση για τον καθορισμό ενιαίου Κανονισμού διαδικασίων ελέγχου δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης.

Ειδικότερα, ο εν λόγω Κανονισμός κωδικοποιεί και περιγράφει τις κοινές ελεγκτικές διαδικασίες των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης (Δ.Π.Κ.) που εφαρμόζονται από όλα τα Όργανα Ελέγχου του Νόμου 3213/2003 (Α’ 309). Συγκεκριμένα, οι διαδικασίες ελέγχου Δ.Π.Κ. είναι τρεις, σύμφωνα με τη χρονική ακολουθία του ελέγχου: 1. Εξέταση της Δ.Π.Κ., 2. Αναζήτηση Στοιχείων και 3. Άρση Απορρήτων. Το είδος, η έκταση και το περιεχόμενο του διενεργούμενου ελέγχου εξαρτάται από την εκάστοτε εντολή ελέγχου του κάθε Οργάνου, για τους υπόχρεους της αρμοδιότητάς του.

ΦΕΚ Β’ 3847/15.9.2020

 • 31
 • ΑΥΓ
 • 2020
Τροποποίηση του Νόμου 4557/2018 (Α΄ 139) για την πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας - Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/843 (‘AMLD V’)

Στις 28 Αυγούστου 2020 τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση στο “opengov” το Σχέδιο Νόμου για την ενσωμάτωση στην εθνική μας έννομη τάξη της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/843 (“AMLD V”) και τη σχετική τροποποίηση του Νόμου 4557/2018. Η δημόσια διαβούλευση ολοκληρώνεται την Παρασκευή, 11 Σεπτεμβρίου 2020.

Σχέδιο Νόμου και Αιτιολογική Έκθεση

 • 10
 • ΑΥΓ
 • 2020
Δημοσίευση Αποφάσεων για τη συγκρότηση Ομάδων Εργασίας σε εθνικό επίπεδο σχετικά με την πρόληψη και την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας

Στις 7 Αυγούστου 2020, δημοσιεύθηκαν (ΦΕΚ Β’ 3321) οι ακόλουθες Αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα Οικονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών:

 • Απόφαση 83535 ΕΞ 2020 «Συγκρότηση Ομάδας Εργασίας για τη συγκέντρωση πληροφοριών από κράτη-μέλη της ΕΕ στο πλαίσιο αξιολόγησης της αποτελεσματικής εφαρμογής των διατάξεων της Οδηγίας 2015/849 (ΕΕ)», και
 • Απόφαση 83525 ΕΞ 2020 «Συγκρότηση Ομάδας Εργασίας για την καταγραφή των στατιστικών στοιχείων που απαιτείται να τηρούνται σε εθνικό επίπεδο σύμφωνα με τις διατάξεις σχετικά με την πρόληψη και την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας και των βασικών αδικημάτων αυτών τα οποία χορηγούνται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και σε διεθνείς οργανισμούς».

ΦΕΚ Β’ 3321/7.8.2020

 • 2
 • ΙΟΥ
 • 2020
Παράταση αναστολής λειτουργίας του πληροφοριακού συστήματος «Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων» του άρθρου 20 του Νόμου 4557/2018

Στις 30 Ιουνίου 2020, δημοσιεύθηκε (ΦΕΚ Β’ 2655) η υπ’ αριθμ. 66780 ΕΞ 2020 Κοινή Υπουργική Απόφαση, με τις διατάξεις της οποίας παρατείνεται η αναστολή της λειτουργίας του Κεντρικού Μητρώου Πραγματικών Δικαιούχων του άρθρου 20 του Νόμου 4557/2018.

Συγκεκριμένα, αναστέλλεται για διάστημα 3 μηνών (ήτοι από 1η Ιουλίου έως και 1η Οκτωβρίου 2020) η λειτουργία του Κεντρικού Μητρώου Πραγματικών Δικαιούχων. Το διάστημα της παράτασης αναστολής της λειτουργίας του εν λόγω Μητρώου δεν προσμετράται στο ανώτατο χρονικό διάστημα των εξήντα (60) ημερών ανά έτος που προβλέπεται στο άρθρο 20(13) του Νόμου 4557/2018.

ΦΕΚ Β’ 2655/30.6.2020

 • 5
 • ΙΟΥ
 • 2020
Όροι και προϋποθέσεις για την εξ’ αποστάσεως ηλεκτρονική ταυτοποίηση φυσικών προσώπων κατά τη σύναψη επιχειρηματικής σχέσης με τα πιστωτικά ιδρύματα και τους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς που εποπτεύονται από την Τράπεζα της Ελλάδος

Στις 2 Ιουνίου 2020, δημοσιεύθηκε (ΦΕΚ Β’ 2098) η υπ’ αριθμ. 172/29.5.2020 ΠΕΕ της ΤτΕ «Όροι και προϋποθέσεις για την εξ’ αποστάσεως ηλεκτρονική ταυτοποίηση φυσικών προσώπων κατά τη σύναψη επιχειρηματικής σχέσης με τα πιστωτικά ιδρύματα και τους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς που εποπτεύονται από την Τράπεζα της Ελλάδος».

Παράλληλα, δημοσιεύθηκε, επίσης, ΠΕΕ της ΤτΕ, μέσω της οποίας επέρχονται στοχευμένες τροποποιήσεις στην ΕΤΠΘ 281/5/2009 «Πρόληψη της χρησιμοποίησης των εποπτευομένων από την Τράπεζα της Ελλάδος πιστωτικών ιδρυμάτων και χρηματοπιστωτικών οργανισμών για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας», προκειμένου να ευθυγραμμιστεί με τις διατάξεις της ΠΕΕ που αφορούν την εξ’ αποστάσεως ηλεκτρονική ταυτοποίηση φυσικών προσώπων κατά τη σύναψη επιχειρηματικής σχέσης.

ΦΕΚ Β’ 2098/2.6.2020

 • 4
 • ΜΑΡ
 • 2020
Τρέχουσες εξελίξεις σχετικά με τη λειτουργία του κεντρικού Μητρώου Πραγματικών Δικαιούχων του Νόμου 4557/2018

Στις 28 Φεβρουαρίου 2020, δημοσιεύθηκε (ΦΕΚ Β’ 661) η υπ’ αριθμ. 24963 ΕΞ 2020 Απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών αναφορικά με την τήρηση και τη διαδικασία καταχώρισης στο κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων του άρθρου 20 και 21 του Νόμου 4557/2018.

Σύμφωνα με την εν λόγω Απόφαση, η έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας του Κεντρικού Μητρώου Πραγματικών Δικαιούχων ορίστηκε στις 3 Μαρτίου 2020. Η διαδικασία καταχώρισης πραγματοποιείται για όλα τα υπόχρεα πρόσωπα, σύμφωνα με το Παράρτημα Α της υπ’ αριθμ. 67343/ΕΞ/19.6.2019 Απόφασης του Υπουργού Οικονομικών, από 3 Μαρτίου έως και την 1η Μαΐου 2020.

Τα υπόχρεα πρόσωπα που έχουν ήδη προβεί σε καταχώριση σύμφωνα με τις αριθμ. 67343/ΕΞ/19.6.2019, δεν απαιτείται να προβούν σε νέα καταχώριση, με την επιφύλαξη τυχόν αναγκαίων τροποποιήσεων λόγω της αναβάθμισης του συστήματος.

ΦΕΚ Β’ 661/28.2.2020

 • 19
 • ΝΟΕ
 • 2019
Νόμος 4637/2019 «Τροποποιήσεις Ποινικού Κώδικα, Κώδικα Ποινικής Δικονομίας και συναφείς διατάξεις»

Στις 18 Νοεμβρίου 2019, δημοσιεύθηκε (ΦΕΚ Α’ 180) ο Νόμος 4637/2019 «Τροποποιήσεις Ποινικού Κώδικα, Κώδικα Ποινικής Δικονομίας και συναφείς διατάξεις», στον οποίο περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, διατάξεις που τροποποιούν το Νόμο 4557/2018.

ΦΕΚ Α’ 180/18.11.2019

 • 5
 • ΝΟΕ
 • 2019
Τροποποίηση της Υπουργικής Απόφασης σχετικά με την τήρηση και τη διαδικασία καταχώρισης στο Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων του άρθρου 20 και 21 του Νόμου 4557/2018

Την 1η Νοεμβρίου 2019, δημοσιεύθηκε (ΦΕΚ Β’ 3977) η υπ’ αριθμ. 121950 ΕΞ 2019 Απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών, μέσω της οποίας επέρχονται παρατάσεις στις καταληκτικές ημερομηνίες καταχώρισης των νομικών προσώπων των Ομάδων Α, Β και Γ στο Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων που προβλέπεται στα άρθρα 20 και 21 του Νόμου 4557/2018.

ΦΕΚ Β’ 3977/1.11.2019

 • 5
 • ΙΟΥ
 • 2019
Τροποποίηση Υπουργικής Απόφασης σχετικά με την τήρηση και τη διαδικασία καταχώρισης στο Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων του άρθρου 20 και 21 του Νόμου 4557/2018

Στις 2 Ιουλίου 2019, δημοσιεύθηκε (ΦΕΚ Β’ 2718) η υπ’ αριθμ. 73900 ΕΞ 2019 Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, με την οποία επέρχονται τροποποιήσεις στην ισχύουσα Απόφαση αναφορικά με την τήρηση και τη διαδικασία καταχώρισης των νομικών προσώπων στο Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων που προβλέπεται στα άρθρα 20 και 21 του Νόμου 4557/2018.

ΦΕΚ Β’ 2718/2.7.2019

 • 24
 • ΙΟΥ
 • 2019
Ρύθμιση ειδικών θεμάτων σχετικά με την τήρηση και τη διαδικασία καταχώρισης στο Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων του άρθρου 20 και 21 του Νόμου 4557/2018

Στις 20 Ιουνίου 2019, δημοσιεύθηκε (ΦΕΚ Β’ 2443) η υπ’ αριθμ. 67343 ΕΞ 2019 Υπουργική Απόφαση, μέσω της οποίας ρυθμίζονται ζητήματα αναφορικά με την τήρηση και τη διαδικασία καταχώρισης των νομικών προσώπων στο Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων που προβλέπεται στα άρθρα 20 και 21 του Νόμου 4557/2018.

Η διάρθρωση της επισυναπτόμενης Υπουργικής Απόφασης είναι η εξής:

 • στο άρθρο 1 περιλαμβάνονται οι σχετικοί ορισμοί,
 • στο άρθρο 2 αποτυπώνονται οι υπόχρεοι καταχώρισης στο Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων,
 • στο άρθρο 3 αποτυπώνεται η διαδικασία καταχώρισης στο Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων,
 • στο άρθρο 4 καταγράφονται τα στοιχεία καταχώρισης των υπόχρεων προσώπων,
 • στο άρθρο 5 περιγράφεται η διαδικασία τήρησης δεδομένων, καθώς και η επεξεργασία τους,
 • στο άρθρο 6 αποτυπώνονται τα δικαιώματα πρόσβασης των αρμόδιων αρχών και των υπόχρεων προσώπων (π.χ. πιστωτικών ιδρυμάτων) στο Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων,
 • στο άρθρο 7 περιγράφεται η διαδικασία ηλεκτρονικής εγγραφής αιτήματος χορήγησης πληροφοριών,
 • στο άρθρο 8 αποτυπώνεται ο χρόνος και η σειρά καταχώρισης των νομικών προσώπων στο Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων (από 16/9/2019 έως 29/11/2019), και
 • στο άρθρο 9 αποτυπώνεται η διαρκής υποχρέωση σύνδεσης των νομικών προσώπων με το Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων, καθώς και η διαδικασία διενέργειας ελέγχου συμμόρφωσης αυτών από την ΑΑΔΕ.

ΦΕΚ Β’ 2443/20.6.2019

 • 30
 • ΑΠΡ
 • 2019
Τροποποίηση του Νόμου 4557/2018

Στις 25 Απριλίου 2019, δημοσιεύθηκε (ΦΕΚ Α’ 65) στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ο Νόμος 4607/2019 «Ι. Κύρωση της Συμφωνίας για την Ασιατική Τράπεζα Υποδομών και Επενδύσεων, II.  Εναρμόνιση του Κώδικα Φ.Π.Α. με την Οδηγία (ΕΕ) 2016/1065, III. Ενσωμάτωση των σημείων 1, 2, 4 και 5 του άρθρου 2 και των άρθρων 4, 6, 7 και 8 της Οδηγίας 1164/2016, ΙV. Τροποποίηση του ν. 2971/2001 και άλλες διατάξεις», με το άρθρο 62 του οποίου επέρχονται τροποποιήσεις στα άρθρα 11, 17, 20 και 21 του Νόμου 4557/2018.

ΦΕΚ Α’ 65/24.4.2019

 • 9
 • ΝΟΕ
 • 2018
Σύσταση και συγκρότηση Ομάδας Εργασίας με αντικείμενο τη συλλογή δικαστικών δεδομένων και στοιχείων στο πλαίσιο του Νόμου 4557/2018

Στις 2 Νοεμβρίου 2018, δημοσιεύθηκε (ΦΕΚ Β’ 4914) Υπουργική Απόφαση, δυνάμει των άρθρων 32 και 33 του Νόμου 4557/2018, για τη σύσταση και συγκρότηση Ομάδας Εργασίας, το αντικείμενο της οποίας είναι ο καθορισμός:

 • της διαδικασίας και των τεχνικών λεπτομερειών για τη συλλογή, την ταξινόμηση και την επεξεργασία στατιστικών στοιχείων, σχετικά με τις εκδικαζόμενες υποθέσεις νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, οποιουδήποτε βαθμού δικαιοδοσίας, τον αριθμό των περιπτώσεων που έχουν ερευνηθεί και των προσώπων που έχουν διωχθεί, τις σχετικές δικαστικές αποφάσεις ή βουλεύματα και τα κατασχεθέντα ή δημευθέντα περιουσιακά στοιχεία, και
 • της διαδικασίας παρακολούθησης της δικαστικής εξέλιξης των αναφορών που υποβάλλει η Αρχή του άρθρου 47 του Νόμου 4557/2018 στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

ΦΕΚ Β’ 4914/2.11.2018

 • 2
 • ΝΟΕ
 • 2018
Αποφάσεις του Διοικητή της ΑΑΔΕ στο πλαίσιο του Νόμου 4557/2018

Στις 31 Οκτωβρίου 2018, δημοσιεύθηκαν (ΦΕΚ Β’ 4869) οι ακόλουθες Αποφάσεις του Διοικητή της ΑΑΔΕ:

 • ΠΟΛ 1200 «Ορισμός εγγράφων και στοιχείων για την πιστοποίηση και επαλήθευση από τα υπόχρεα πρόσωπα της ταυτότητας των πελατών και των πραγματικών δικαιούχων νομικών προσώπων ή νομικών οντοτήτων κατά την εφαρμογή των μέτρων δέουσας επιμέλειας του Νόμου 4557/2018», και
 • ΠΟΛ 1201 «Εφαρμογή άρθρου 20 του Νόμου 4557/2018».

Ειδικότερα, με την ΠΟΛ 1200 καθορίζονται τα έγγραφα και τα στοιχεία που απαιτούνται για τη διενέργεια της πιστοποίησης και επαλήθευσης της ταυτότητας του πελάτη και του πραγματικού δικαιούχου από τα υπόχρεα πρόσωπα, τα οποία σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 του Νόμου 4557/2018, εποπτεύονται από την ΑΑΔΕ κατά την εφαρμογή των μέτρων δέουσας επιμέλειας (ήτοι εξωτερικοί λογιστές-φοροτεχνικοί, νομικά πρόσωπα παροχής λογιστικών-φοροτεχνικών υπηρεσιών, ιδιώτες ελεγκτές, μεσίτες ακινήτων, έμποροι και εκπλειστηριαστές αγαθών μεγάλης αξίας).
Περαιτέρω, με την ΠΟΛ 1201 καθορίζονται οι λεπτομέρειες εφαρμογής του άρθρου 20 του Νόμου 4557/2018 που αφορά το Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων. Πιο συγκεκριμένα, η μη συμμόρφωση, εκ μέρους των εταιρικών και άλλων οντοτήτων που έχουν έδρα στην Ελλάδα, με την υποχρέωση των διατάξεων των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 20 του Νόμου 4557/2018 επισύρει τη δέσμευση χορήγησης αποδεικτικού ενημερότητας αυτών. Ως έναρξη ισχύος της εν λόγω ΠΟΛ ορίζεται η προθεσμία της παραγράφου 13 του άρθρου 20 του Νόμου 4557/2018 (ήτοι 31 Ιανουαρίου 2019).

ΦΕΚ Β’ 4869/31.10.2018

 • 16
 • ΟΚΤ
 • 2018
Συγκρότηση και ορισμός μελών της Επιτροπής Στρατηγικής για την αντιμετώπιση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και χρηματοδότησης της διάδοσης όπλων μαζικής καταστροφής στο πλαίσιο του Νόμου 4557/2018

Στις 16 Οκτωβρίου 2018, δημοσιεύθηκε (ΦΕΚ Β’ 4514) η υπ’ αριθμ. 2/69507/0004 Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών για τη συγκρότηση και τον ορισμό μελών της Επιτροπής Στρατηγικής για την αντιμετώπιση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και χρηματοδότησης της διάδοσης όπλων μαζικής καταστροφής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 του Νόμου 4557/2018.

Έργο της Επιτροπής Στρατηγικής, όπως εξειδικεύεται στο άρθρο 8 του Νόμου 4557/2018, είναι, μεταξύ άλλων:

 • ο εντοπισμός, η ανάλυση, η εκτίμηση και η αντιμετώπιση των εκάστοτε υφιστάμενων κινδύνων σε εθνικό επίπεδο,
 • ο συντονισμός της διαδικασίας εκπόνησης, τακτής αναθεώρησης, επικαιροποίησης και δημοσιοποίησης των εκτιμήσεων κινδύνου, με στόχο τον μετριασμό των κινδύνων και την αξιοποίηση των ευρημάτων στην κατανομή πόρων και στον σχεδιασμό δράσεων σε επιλεγμένους τομείς της οικονομίας,
 • η διασφάλιση της συμμόρφωσης της χώρας μας με τα διεθνή πρότυπα της FATF,
 • η εξέταση τρόπων ενίσχυσης της αποτελεσματικότητας της Αρχής του άρθρου 47 του Νόμου 4557/2018,
 • η υποβολή προτάσεων για τη βελτίωση της ασκούμενης εποπτείας εκ μέρους των αρμόδιων αρχών και την ανάπτυξη της μεταξύ τους συνεργασίας, και
 • η ανάπτυξη πρωτοβουλιών συνεργασίας με τον ιδιωτικό τομέα.

ΦΕΚ Β’ 4514/15.10.2018

 • 12
 • ΟΚΤ
 • 2018
Νόμος 4569/2018 «Ι) Κεντρικά Αποθετήρια Τίτλων, ΙΙ) Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2258 και άλλες διατάξεις και ΙΙΙ) Λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Οικονομικών»

Στις 11 Οκτωβρίου 2018, δημοσιεύθηκε (ΦΕΚ Α’ 179) ο Νόμος 4569/2018, με τα άρθρα 31 έως 33 του οποίου ενσωματώνεται στην εθνική μας έννομη τάξη η Οδηγία (ΕΕ) 2016/2258 «όσον αφορά την πρόσβαση των φορολογικών αρχών σε πληροφορίες για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες».

ΦΕΚ Α’ 179/11.10.2018

 • 24
 • ΣΕΠ
 • 2018
Σχέδιο Νόμου για την προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2258

Στις 20 Σεπτεμβρίου 2018, κατατέθηκε προς ψήφιση στη Βουλή των Ελλήνων σχέδιο Νόμου, με τα άρθρα 31 έως 33 του οποίου ενσωματώνεται στην εθνική μας έννομη τάξη η Οδηγία (ΕΕ) 2016/2258 «όσον αφορά την πρόσβαση των φορολογικών αρχών σε πληροφορίες για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες».

Σχέδιο Νόμου

 • 14
 • ΣΕΠ
 • 2018
Δημόσια διαβούλευση σχεδίου Νόμου με τίτλο: «Ρυθμίσεις για την αγορά διαδικτυακών παιγνίων- Τροποποίηση του ν. 4002/2011»

Στις 7 Σεπτεμβρίου 2018, τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση στο “opengov” το σχέδιο Νόμου, μέσω του οποίου τροποποιούνται οι διατάξεις του Νόμου 4002/2011 «Τροποποίηση της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του Δημοσίου, Ρυθμίσεις για την ανάπτυξη και τη δημοσιονομική εξυγίανση, Θέματα αρμοδιότητας Υπουργείων Οικονομικών, Πολιτισμού και Τουρισμού και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης» που αφορούν τις ρυθμίσεις στην αγορά διαδικτυακών παιγνίων.

Η δημόσια διαβούλευση ολοκληρώνεται στις 5 Οκτωβρίου 2018.

Σχέδιο Νόμου

 • 30
 • ΙΟΥ
 • 2018
Νόμος 4557/2018 «Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2015/849/ΕΕ) και άλλες διατάξεις»

Στις 30 Ιουλίου 2018, δημοσιεύθηκε (ΦΕΚ Α’ 139) ο Νόμος 4557/2018 «Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2015/849/ΕΕ) και άλλες διατάξεις».

Με την έναρξη ισχύος του καταργούνται τα άρθρα 1 έως και 54 του Νόμου 3691/2008.

Νόμος 4557/2018

 • 16
 • ΙΟΥ
 • 2018
Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για την πρόληψη χρήσης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας

Στις 12 Ιουλίου 2018, δημοσιεύθηκε (ΦΕΚ Β’ 2732) η υπ’ αριθμ. 5/820/30.5.2018 Απόφαση του ΔΣ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, με την οποία τροποποιείται παλαιότερη Απόφασή της (1/506/8.4.2009) για την πρόληψη χρήσης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας.

Ειδικότερα, ο Υπεύθυνος Συμμόρφωσης συντάσσει κάθε χρόνο Ετήσια Έκθεση προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας, σύμφωνα με το υπόδειγμα του Πίνακα του Παραρτήματος ΙΙΙ. Το Διοικητικό Συμβούλιο αξιολογεί την Ετήσια Έκθεση και, αφού την εγκρίνει, την υποβάλλει στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς εντός του μηνός Ιουνίου.

Ειδικά για την Ετήσια Έκθεση του έτους 2017, το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να την υποβάλλει στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς έως τις 15 Ιουλίου 2018.

ΦΕΚ Β’ 2732/10.7.2018

 • 6
 • ΦΕΒ
 • 2018
Δημόσια διαβούλευση Σχεδίου Νόμου για την ενσωμάτωση στο εθνικό δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/849 (‘AMLD 4’)

Στις 6 Φεβρουαρίου 2018, αναρτήθηκε στο opengov προς δημόσια διαβούλευση το Σχέδιο Νόμου για την ενσωμάτωση στην εθνική μας έννομη τάξη της ‘AMLD 4’.

Η δημόσια διαβούλευση ολοκληρώνεται στις 9 Φεβρουαρίου 2018 και ώρα 14:00 μ.μ.

Σχέδιο Νόμου

 • 13
 • ΔΕΚ
 • 2017
Τροποποίηση άρθρου 51 του ν. 3691/2008 περί ευθύνης των νομικών προσώπων από αξιόποινες πράξεις νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες

Στις 13 Δεκεμβρίου 2017, δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ Α’ 191) ο ν. 4506/2017 «Ανανέωση - τροποποίηση - κωδικοποίηση της σύμβασης περί παροχής ειδικής άδειας εκμετάλλευσης του αποκλειστικού δικαιώματος του Ελληνικού Δημοσίου στη πρόσβαση και χρήση της ονομαστικής θέσης των 39ο ανατολικώς επί της τροχιάς των τεχνητών γεωστατικών δορυφόρων της Γης και των συσχετισμένων αυτής ραδιοσυχνοτήτων τηλεπικοινωνίας δια της κατασκευής, εκτόξευσης, λειτουργίας και εμπορικής εκμετάλλευσης ενός συστήματος δορυφορικών τηλεπικοινωνιών πανελλήνιας και διασυνοριακής εμβέλειας υπό την επωνυμία: ΕΛΛΑΣ SAT (HELLAS SAT) και άλλες διατάξεις».

Με το έκτο άρθρο του εν λόγω Νόμου τροποποιούνται οι διατάξεις του άρθρου 51 του ν. 3691/2008 σχετικά με την ευθύνη των νομικών προσώπων από αξιόποινες πράξεις νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.

Νόμος 4506/2017

 • 26
 • ΙΟΥ
 • 2017
Νόμος 4478/2017 «για τη δέσμευση και δήμευση περιουσιακών και αποδεικτικών στοιχείων»

Στις 23 Ιουνίου 2017, δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ Α’ 91) ο Νόμος 4478/2017 με το Μέρος Πρώτο του οποίου (άρθρα 1-32):

 • κυρώνεται η Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, την έρευνα, την κατάσχεση και τη δήμευση των προϊόντων εγκλήματος και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας («Σύμβαση της Βαρσοβίας»), και
 • ενσωματώνεται η Οδηγία 2014/42/ΕΕ «σχετικά με τη δέσμευση και δήμευση οργάνων και προϊόντων εγκλήματος στην ΕΕ» στην εθνική έννομη τάξη.

Περαιτέρω, στα άρθρα 10-32 περιλαμβάνονται, επίσης, διατάξεις για την αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων των δικαστικών αρχών των κρατών μελών της ΕΕ για τη δέσμευση και δήμευση περιουσιακών ή αποδεικτικών στοιχείων.

Νόμος 4478/2017

 • 9
 • ΜΑΡ
 • 2010
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 3015/30/6 από 23−3−2009 απόφασης
Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών «Καθορισμός όρων ασφαλείας
καταστημάτων πιστωτικών ιδρυμάτων»

Στις 26 Φεβρουαρίου 2010 δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ Β’ 196) η απόφαση αριθμ. 3015/30/6-δ του Υφυπουργού Προστασίας του Πολίτη με την οποία τροποποιείται η υπ’ αριθμ. 3015/30/6 από 23−3−2009 απόφασης Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών «Καθορισμός όρων ασφαλείας καταστημάτων πιστωτικών ιδρυμάτων» (Β΄− 536) στα ακόλουθα σημεία...

Περισσότερα

 • 11
 • ΙΑΝ
 • 2010
Απόφαση της Επιτροπής Τραπεζικών και Πιστωτικών Θεμάτων αριθμ.
290/12/11.11.2009 της Τράπεζας της Ελλάδος για τον «Καθορισμό του πλαισίου
επιβολής διοικητικών κυρώσεων στα εποπτευόμενα από την Τράπεζα της
Ελλάδος Ιδρύματα, σύμφωνα με το άρθρο 52 του ν. 3691/2008»

Στις 10 Δεκεμβρίου δημοσιεύτηκε στο Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως η Απόφαση της Επιτροπής Τραπεζικών και Πιστωτικών Θεμάτων αριθμ. 290/12/11.11.2009 της Τράπεζας της Ελλάδος για τον «Καθορισμό του πλαισίου επιβολής διοικητικών κυρώσεων στα εποπτευόμενα από την Τράπεζα της Ελλάδος Ιδρύματα, σύμφωνα με το άρθρο 52 του ν. 3691/2008» (ΦΕΚ Β, 2434, 10.12.2009)...

Περισσότερα

 • 17
 • ΑΥΓ
 • 2009
Απόφαση της ΕΤΠΘ της Τράπεζας της Ελλάδος αριθμ. 285/6/9.7.2009
Ενδεικτική τυπολογία ασυνήθων ή ύποπτων συναλλαγών κατά την έννοια των
παραγράφων 13 και 14 του άρθρου 4 του νόμου 3691/2008

Στις 10 Αυγούστου 2009 δημοσιεύτηκε η ΕΤΠΘ αριθμ. 285/6/9.7.2009 στην οποία περιλαμβάνεται ενδεικτική τυπολογία ασυνήθων ή ύποπτων συναλλαγών κατά την έννοια των παραγράφων 13 και 14 του άρθρου 4 του νόμου 3691/2008. Η εν λόγω απόφαση αντικαθιστά και καταργεί τον Πίνακα ΙΙΙ της παλιότερης απόφασης ΕΤΠΘ αριθμ. 231/4/13.10.2008, ο οποίος παρέμεινε σε ισχύ και μετά την έκδοση της ΕΤΠΘ αριθμ. 281/5/17.3.2009.

 • 31
 • ΙΟΥ
 • 2009
Υπουργική Απόφαση αριθμ. 37342/B.1907 της 23ης Ιουλίου 2009 σχετικά με τη
σύσταση του Φορέα διαβούλευσης ιδιωτικού τομέα για την αντιμετώπιση της
νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της
χρηματοδότησης της τρομοκρατίας

Τον Ιούλιο του 2009, δημοσιεύτηκε στο Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ Β’ 1554/28.7.2009) η Υπουργική Απόφαση για τη σύσταση του Φορέα διαβούλευσης ιδιωτικού τομέα για την αντιμετώπιση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 11 του νόμου 3691/2008 (ΦΕΚ Α΄ 166)...

Περισσότερα

 • 10
 • ΑΠΡ
 • 2009
Απόφαση ΕΤΠΘ της Τράπεζας της Ελλάδος αριθμ. 281/5/17.3.2009
“Πρόληψη της χρησιμοποίησης των εποπτευομένων από την Τράπεζα της Ελλάδος
πιστωτικών ιδρυμάτων και χρηματοπιστωτικών οργανισμών για τη νομιμοποίηση
εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας”
(ΦΕΚ Β΄ 650, 9.4.2009, σελ. 8153 επ.)

Το πλαίσιο αρχών για την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες (πρακτική, γνωστή στην αγγλική ορολογία ως "money laundering" και στην ελληνική ως "ξέπλυμα χρήματος") και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας καθορίζεται πλέον, απο τον Απρίλιο του 2009, στην ομώνυμη απόφαση 281/5/17.3.2009 της Επιτροπής Τραπεζικών και Πιστωτικών Θεμάτων της Τράπεζας της Ελλάδος....

Περισσότερα

 • 30
 • ΜΑΡ
 • 2009
Υπουργική Απόφαση αριθμ. 3015/30/6/23.3.2009
“Καθορισμός όρων ασφαλείας καταστημάτων πιστωτικών ιδρυμάτων”
(ΦΕΚ Β΄ 536, 23.3.2009, σελ. 6689 επ.)

 • 26
 • ΣΕΠ
 • 2008
Ρύθμιση θεμάτων ιδιωτικών επιχειρήσεων παροχής
υπηρεσιών ασφαλείας και γραφείων ιδιωτικών ερευνών

Την Τρίτη, 23 Σεπτεμβρίου 2008, ψηφίστηκε στο πλαίσιο της ΛΔ΄ συνεδρίασης του τμήματος διακοπής των εργασιών της Βουλής των Ελλήνων το σχέδιο νόμου σχετικά με την «Ρύθμιση θεμάτων ιδιωτικών επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών ασφαλείας και γραφείων ιδιωτικών ερευνών».

Το κείμενο του νόμου είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα του Ελληνικού Κοινοβουλίου:

http://www.parliament.gr/ergasies/nomosxedia/ValidNomosxedio/611/R-EREV-PAP.pdf

 

 • 3
 • ΣΕΠ
 • 2008
NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 3691
«σχετικά με την «Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από
εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και
άλλες διατάξεις»
(ΦΕΚ Α΄ 166/5.8.2008, σελ. 3129 επ.)

Με το νόμο 3691/2008, ενισχύεται και βελτιώνεται το νομοθετικό πλαίσιο για την πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. Προς τούτο ενσωματώνονται στο ελληνικό δίκαιο οι διατάξεις της κοινοτικής Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, καθώς και οι διατάξεις της Οδηγίας 2006/70/ΕΚ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Από την δημοσίευση του νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως καταργούνται οι σχετικές διατάξεις του νόμου 2331/1995 (ΦΕΚ Α’ 173), όπως ισχύουν.  

 • 20
 • ΙΟΥ
 • 2007
Τροποποίηση του Παραρτήματος 4 της ΠΔ/ΤΕ 2577/9.3.2006,
με το οποίο εξειδικεύονται οι βασικές αρχές και τα κριτήρια αξιολόγησης της οργανωτικής δομής
του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση των εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες
και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας

Με την υπ. αριθμ. 242/6/4.5.2007 απόφαση της Επιτροπής Τραπεζικών και Πιστωτικών Θεμάτων της Τράπεζας της Ελλάδος τροποποιήθηκε το Παράρτημα 4 της ΠΔ/ΤΕ 2577/9.3.2006[1] στα ακόλουθα σημεία:

(α) Προστέθηκε νέο εδάφιο στο τέλος της παραγράφου 1.3. του Παραρτήματος 4 της ΠΔ/ΤΕ 2577/9.3.2006, όπως ισχύει, σύμφωνα με το οποίο: «Η πιστοποίηση και επαλήθευση των στοιχείων των πελατών δύναται να πραγματοποιείται και από άλλες, πλην των ανωτέρω, αξιόπιστες και ανεξάρτητες πηγές, για τις οποίες το εποπτευόμενο ίδρυμα (Ε,Ι.) μπορεί να τεκμηρίωσε: ότι τα τηρούμενα σε αυτές στοιχεία είναι δύσκολο να παραποιηθούν ή να αποκτηθούν με παράνομο τρόπο από τον πελάτη...


[1] Απόφαση ΕΤΠΘ 231/4/13.10.2006, ΦΕΚ Β 1626.

Περισσότερα

 • 5
 • ΜΑΡ
 • 2007

Απόφαση 23/404/22.11.2006 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς
«Πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων
από εγκληματικές δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας».
(ΦΕΚ Β΄ 1803, 11.12.2006, σελ. 24433 επ.)

Στις 11 Δεκεμβρίου 2006 δημοσιεύθηκε στο Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως η Απόφαση 23/404/22.11.2006 τoυ Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας...

Περισσότερα

 • 1
 • ΜΑΡ
 • 2007
Απόφαση ΕΤΠΘ της Τράπεζας της Ελλάδος αριθμ. 231/4/13.10.2006
«Συμπλήρωση της ΠΔ/ΤΕ 2577/2006, σχετικά με το πλαίσιο αρχών λειτουργίας και κριτηρίων αξιολόγησης της οργάνωσης και των Συστημάτων Εσωτερικού Ελέγχου των πιστωτικών και χρηματοδοτικών ιδρυμάτων και σχετικές αρμοδιότητες των διοικητικών τους οργάνων».
(ΦΕΚ Β΄ 1626, 3.11.2006, σελ. 22304 επ.)

Το πλαίσιο αρχών για την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες (πρακτική, γνωστή στην αγγλική ορολογία ως "money laundering" και στην ελληνική ως "ξέπλυμα χρήματος") και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας καθορίζεται πλέον, απο το Νοέμβριο του 2006, στην ομώνυμη απόφαση 231/4/13.10.2006 της Επιτροπής Τραπεζικών και Πιστωτικών Θεμάτων της Τράπεζας της Ελλάδος, η οποία συμπληρώνει, ως Παράρτημα 4, την ΠΔ/ΤΕ 2577/9.3.2006, σχετικά με το πλαίσιο αρχών λειτουργίας και κριτηρίων αξιολόγησης της οργάνωσης και των Συστημάτων Εσωτερικού Ελέγχου των πιστωτικών και χρηματοδοτικών ιδρυμάτων και σχετικές αρμοδιότητες των διοικητικών τους οργάνων...

Περισσότερα

 • 31
 • ΙΑΝ
 • 2007
NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 3424
«Tροποποίηση, συμπλήρωση και αντικατάσταση διατάξεων του ν. 2331/1995
και προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2001/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συμβουλίου για την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος με σκοπό
τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και άλλες διατάξεις».
(ΦΕΚ Α΄ 305/13.12.2005, σελ. 5633 επ.)

Με το νόμο 3424/2005, τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε ο νόμος 2331/1995 σχετικά με την πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και άλλες ποινικές διατάξεις, προκειμένου να ενσωματωθούν στο ελληνικό δίκαιο οι διατάξεις της κοινοτικής Οδηγίας 2001/97/ΕΚ...

Περισσότερα

 • 26
 • ΙΑΝ
 • 2007
ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2331
«Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες
και άλλες ποινικές διατάξεις - Ολομέλεια Αρείου Πάγου - Διαιτησίες και άλλες διατάξεις»
(ΦΕΚ Α΄ 173, 1995)

Με το νόμο 2331/1995 σχετικά με την πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και άλλες ποινικές διατάξεις ενσωματώθηκαν στο ελληνικό δίκαιο οι διατάξεις της κοινοτικής Οδηγίας 91/308/ΕΟΚ. Ο εν λόγω νόμος, στο προσωπικό πεδίο εφαρμογής του οποίου εμπίπτουν τα πιστωτικά ιδρύματα και οι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί, ισχύει σήμερα όπως έχει διαμορφωθεί με μεταγενέστερες τροποποιήσεις...

Περισσότερα