Χάρτης καταστημάτων όλων των πιστωτικών ιδρυμάτων που λειτουργούν στην Ελλάδα (Ευρετήριο HEBIC)

Καταγραφή της συνολικής παρουσίας του τραπεζικού συστήματος στην Ελλάδα (καταστήματα, στοιχεία επικοινωνίας για κάθε κατάστημα) και προβολή του κωδικού HEBIC - Ηellenic Bank Indentification Code (επταψήφιος αριθμός που περιλαμβάνει τον τριψήφιο κωδικό της Τράπεζας και τον τετραψήφιο κωδικό του υποκαταστήματος).


Ευρετήριο HEBIC - Έκδοση 2023 B' τρίμηνο     Αρχείο Τραπεζών (  CSV   Excel )   Αρχείο Καταστημάτων (  CSV   Excel )

αριθμός καταστημάτων:  1702
Τράπεζα Κατάστημα
Χάρτης Τραπεζικών Καταστημάτων

Σημείωση:

  • Η ΕΕΤ δεν έχει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο του Ευρετηρίου, το οποίο αφορά την κάθε τράπεζα, που είναι η μόνη αρμόδια για την επιμέλεια, ορθότητα, ομοιομορφία και πληρότητα των σχετικών στοιχείων. Επίσης, δεν φέρει ευθύνη σε καμία περίπτωση, για τυχόν ζημιές που θα προκύψουν από τη χρήση των πληροφοριών του περιεχομένου του Ευρετηρίου.