Καταπολέμηση οικονομικού εγκλήματος / Καταπολέμηση ξεπλύματος βρώμικου χρήματος και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας


Η καταπολέμηση της πρακτικής της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες (γνωστή στην αγγλική ορολογία ως "anti-money laundering") άρχισε από τη δεκαετία του 1980 να ανάγεται σε προτεραιότητα για τις κυβερνήσεις και τις δικαστικές αρχές πολλών κρατών ανά την υφήλιο. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε όμως ειδικά στο πρόβλημα της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος ως διαύλου για τη νομιμοποίηση τέτοιων εσόδων. Εκτιμώντας ότι όταν οι διαμεσολαβούντες χρηματοπιστωτικοί φορείς, και ειδικότερα τα πιστωτικά ιδρύματα, χρησιμοποιούνται ως δίαυλοι για τη νομιμοποίηση του προϊόντος παράνομων δραστηριοτήτων η φερεγγυότητα και η σταθερότητα του ενεχόμενου φορέα, αλλά και η αξιοπιστία του χρηματοπιστωτικού συστήματος στο σύνολό του, μπορούν να κλονιστούν σοβαρά, με αποτέλεσμα την απώλεια της εμπιστοσύνης του κοινού σε αυτό, οι αρμόδιες εποπτικές αρχές των πιστωτικών ιδρυμάτων άρχισαν, σε συνεργασία με τις εθνικές κυβερνήσεις, να αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες ρυθμιστικής παρέμβασης.

 • Δημοσίευση Κατευθυντηρίων Γραμμών της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (“De-risking” και “ML/TF Risk Factors”)

  Στις 31 Μαρτίου 2023, η ‘ΕΒΑ’ δημοσίευσε τις τελικές κατευθυντήριες γραμμές για την αντιμετώπιση των αρνητικών επιπτώσεων του “de-risking” στην καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.

  Οι κατευθυντήριες γραμμές θα μεταφραστούν σε όλες τις επίσημες γλώσσες των κρατών-μελών της ΕΕ και θα δημοσιευθούν στην ιστοσελίδα της ‘ΕΒΑ’. Οι εθνικές αρμόδιες αρχές θα πρέπει – εντός δύο (2) μηνών από τη δημοσίευση των μεταφράσεων των κατευθυντήριων γραμμών σε όλες τις επίσημες γλώσσες των κρατών-μελών της ΕΕ – να δηλώσουν αν θα συμμορφωθούν με αυτές (“comply or explain”). Αναμένεται να τεθούν σε εφαρμογή τρεις (3) μήνες μετά την ημερομηνία δημοσίευσής τους σε όλες τις επίσημες γλώσσες των κρατών-μελών της ΕΕ.

  Περαιτέρω, η ‘ΕΒΑ’ δημοσίευσε κατευθυντήριες γραμμές, οι οποίες τροποποιούν τις ήδη ισχύουσες σχετικά με τους παράγοντες κινδύνου νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (“ML/TF Risk Factor Guidelines”) για τους πελάτες Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (ΜΚΟ). Όσον αφορά το χρόνο εφαρμογής τους, ισχύουν και εδώ τα παραπάνω.

 • Δημόσια διαβούλευση της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (‘EBA’) για την τροποποίηση των υφιστάμενων κατευθυντήριων γραμμών για την εποπτεία με βάση τον κίνδυνο στο πλαίσιο της καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας

  Στις 29 Μαρτίου 2023, η ‘ΕΒΑ’ έθεσε σε δημόσια διαβούλευση, έως τις 29 Ιουνίου 2023, σχέδιο κατευθυντήριων γραμμών αναφορικά με την τροποποίηση των υφιστάμενων κατευθυντήριων γραμμών που καθορίζουν τα χαρακτηριστικά μιας, βάσει κινδύνου, εποπτικής προσέγγισης για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, καθώς και τα προς λήψη μέτρα όταν ασκείται εποπτεία ανάλογα με τον βαθμό κινδύνου (“Risk‐Based Supervision Guidelines”).

  Η ‘ΕΒΑ’ επιδιώκει να επεκτείνει το πεδίο εφαρμογής των υφιστάμενων κατευθυντήριων γραμμών και στους παρόχους υπηρεσιών «κρυπτοστοιχείων» (“crypto-asset service providers”).

  Κείμενο διαβούλευσης

 • Δημόσια διαβούλευση σχεδίου Νόμου «Διαχείριση των δεσμευμένων, συμπεριλαμβανομένων και των κατασχεμένων, και των δημευμένων περιουσιακών στοιχείων τα οποία προέρχονται από εγκληματικές δραστηριότητες»

  Στις 14 Μαρτίου 2023, τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση στο “opengov” σχέδιο Νόμου, στο Μέρος Α’ (άρθρα 1-26) του οποίου περιλαμβάνονται διατάξεις για τη διαχείριση από το Ελληνικό Δημόσιο των δεσμευμένων, συμπεριλαμβανομένων και των κατασχεμένων, και των δημευμένων περιουσιακών στοιχείων τα οποία προέρχονται από εγκληματικές δραστηριότητες.

  Περαιτέρω, στα άρθρα 57 και 58 περιλαμβάνονται διατάξεις για την τροποποίηση (αντίστοιχα) των άρθρων 38 («Αρμόδια στελέχη») και 6 («Αρμόδιες αρχές») του Νόμου 4557/2018.

  Τέλος, στο Μέρος Γ’ (άρθρα 46-56) του εν λόγω σχεδίου Νόμου περιλαμβάνονται διατάξεις για τη λήψη μέτρων κατ’ εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/1238 σχετικά με τη θέσπιση πανευρωπαϊκού ατομικού συνταξιοδοτικού προϊόντος (‘PEPP’).

  Σχέδιο Νόμου

 • Έκθεση της Ομάδας Χρηματοοικονομικής Δράσης (‘FATF’) για τους κινδύνους νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες από τη χρηματοδότηση «κυβερνοεπιθέσεων» με τη μορφή “ransomware”

  Στις 14 Μαρτίου 2023, η ‘FATF’ δημοσίευσε 54σέλιδη έκθεση για τους κινδύνους νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες από τη χρηματοδότηση «κυβερνοεπιθέσεων» με τη μορφή “ransomware”.

  Στην έκθεση αυτή αποτυπώνεται η μεθοδολογία νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες «κυβερνοεπιθέσεων», ενώ περιλαμβάνονται στοχευμένες συστάσεις και βέλτιστες πρακτικές προς τα κράτη για τον εντοπισμό και διερεύνηση αυτών των εγκληματικών προσόδων.

  Έκθεση FATF

 • Οδηγός της Ομάδας Χρηματοοικονομικής Δράσης (‘FATF’) αναφορικά με την εφαρμογή της Σύστασης 24 (“Transparency and Beneficial Ownership of legal persons”)

  Στις 10 Μαρτίου 2023, η ‘FATF’ δημοσίευσε 64σέλιδο Οδηγό αναφορικά με την εφαρμογή της Σύστασης 24 (“Transparency and Beneficial Ownership of legal persons”).

  Ο εν λόγω Οδηγός περιλαμβάνει χρήσιμες πληροφορίες σχεδιασμού και εφαρμογής κατάλληλων μέτρων, σύμφωνα με την αναθεωρημένη Σύσταση 24, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι, οι πληροφορίες σχετικά με τους πραγματικούς δικαιούχους διατηρούνται σε δημόσια αρχή ή φορέα που διαχειρίζεται μητρώο πραγματικών δικαιούχων ή εναλλακτικό μηχανισμό που επιτρέπει την αποτελεσματική πρόσβαση σε αυτές τις πληροφορίες.

  Οδηγός FATF