Καταπολέμηση οικονομικού εγκλήματος / Καταπολέμηση ξεπλύματος βρώμικου χρήματος και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας


Η καταπολέμηση της πρακτικής της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες (γνωστή στην αγγλική ορολογία ως "anti-money laundering") άρχισε από τη δεκαετία του 1980 να ανάγεται σε προτεραιότητα για τις κυβερνήσεις και τις δικαστικές αρχές πολλών κρατών ανά την υφήλιο. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε όμως ειδικά στο πρόβλημα της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος ως διαύλου για τη νομιμοποίηση τέτοιων εσόδων. Εκτιμώντας ότι όταν οι διαμεσολαβούντες χρηματοπιστωτικοί φορείς, και ειδικότερα τα πιστωτικά ιδρύματα, χρησιμοποιούνται ως δίαυλοι για τη νομιμοποίηση του προϊόντος παράνομων δραστηριοτήτων η φερεγγυότητα και η σταθερότητα του ενεχόμενου φορέα, αλλά και η αξιοπιστία του χρηματοπιστωτικού συστήματος στο σύνολό του, μπορούν να κλονιστούν σοβαρά, με αποτέλεσμα την απώλεια της εμπιστοσύνης του κοινού σε αυτό, οι αρμόδιες εποπτικές αρχές των πιστωτικών ιδρυμάτων άρχισαν, σε συνεργασία με τις εθνικές κυβερνήσεις, να αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες ρυθμιστικής παρέμβασης.

 • Συγκρότηση της Επιτροπής του άρθρου 29 του Νόμου 4557/2018 (Επιτροπή Δικηγόρων)

  Στις 8 Απριλίου 2024, δημοσιεύθηκε (ΦΕΚ Β’ 2171) η υπ’ αριθμ. 1919 οικ. Απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, η διάρθρωση της οποίας είναι η εξής:

  • στο άρθρο 1 περιλαμβάνονται διατάξεις για τη Σύσταση της Επιτροπής Δικηγόρων,
  • στο άρθρο 2 περιλαμβάνονται διατάξεις για την έδρα της,
  • στο άρθρο 3 περιλαμβάνονται διατάξεις για τη λειτουργία της,
  • στο άρθρο 4 περιλαμβάνονται διατάξεις για το έργο της,
  • στο άρθρο 5 περιλαμβάνονται διατάξεις για τη διαδικασία υποβολής, επεξεργασίας και αξιολόγησης αναφοράς ύποπτης ή ασυνήθους δραστηριότητας ή συναλλαγής,
  • στο άρθρο 6 περιλαμβάνονται διατάξεις για το απόρρητο της διαδικασίας υποβολή της αναφοράς μέχρι και την έκδοση της σχετικής απόφασης της επιτροπής που τη διαβιβάζει στον αρμόδιο φορέα ή την αρχειοθετεί,
  • στο άρθρο 7 περιλαμβάνονται διατάξεις για τον αρμόδιο φορέα προς τον οποίον διαβιβάζονται οι υποβαλλόμενες αναφορές των Δικηγόρων (ήτοι η Αρχή του άρθρου 47 του Νόμου 4557/2018),
  • στο άρθρο 8 περιλαμβάνονται διατάξεις για τις λοιπές αρμοδιότητες της εν λόγω Επιτροπής, και
  • στο άρθρο 9 περιλαμβάνονται διατάξεις για την ευθύνη των μελών της εν λόγω Επιτροπής.

  ΦΕΚ Β’ 2171/8.4.2024

 • Τρέχουσες εξελίξεις σχετικά με την εφαρμογή της Σύστασης 15 της Ομάδας Χρηματοοικονομικής Δράσης (‘FATF’) για τα “virtual assets” και τους “virtual assets service providers”

  Στις 28 Μαρτίου 2024, η ‘FATF’ δημοσίευσε έκθεση σχετικά με την πρόοδο εφαρμογής της Σύστασης 15 για τα “virtual assets” και τους “virtual assets service providers”.

  Αρκετά κράτη-μέλη της ‘FATF’ δεν έχουν ακόμη εφαρμόσει πλήρως τις συστάσεις της, προκειμένου να αποφευχθεί η κατάχρησή τους για σκοπούς νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. Στην έκθεση περιλαμβάνονται και πληροφορίες για την Ελλάδα.

  Έκθεση

 • Πρόσκληση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προς την Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (‘EBA’) για την έκδοση συμβουλής (“advise”) σε σχέση με τις επικείμενες αλλαγές στο ευρωπαϊκό ρυθμιστικό πλαίσιο στη θεματική του ‘AML/CFT’

  Στις 12 Μαρτίου 2024, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απέστειλε πρόσκληση προς την ‘EBA’ για την έκδοση από την τελευταία συμβουλής (“advise”) σε σχέση με τις επικείμενες αλλαγές στο ευρωπαϊκό ρυθμιστικό πλαίσιο στη θεματική του ‘AML/CFT’, μετά και την οριστικοποίηση της σχετικής νομοθετικής δέσμης (“AML Package”).

  Ειδικότερα, η τεχνική συμβουλή που καλείται να αποστείλει η ‘ΕΒΑ’ προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή έως τις 31 Οκτωβρίου 2025, θα αφορά, μεταξύ άλλων:

  • τη μεθοδολογία που θα χρησιμοποιήσει η (υπό σύσταση) πανευρωπαϊκή Αρχή για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (‘AMLA’) ως προς την επιλογή των 40 υπόχρεων προσώπων του ευρωπαϊκού χρηματοπιστωτικού συστήματος που θα εμπίπτουν στην άμεση εποπτεία της,
  • τη μεθοδολογία που θα αξιοποιούν, τόσο η ‘AMLA’ όσο και οι εθνικές εποπτικές αρχές των κρατών-μελών της ΕΕ για να αξιολογούν τους ‘ML/TF’ κινδύνους στους οποίους εκτίθενται τα υπόχρεα πρόσωπα,
  • τα μέτρα δέουσας επιμέλειας ως προς τους πελάτες (‘CDD’), και
  • τα κριτήρια για τον προσδιορισμό της σοβαρότητας μιας παράβασης στη θεματική του ‘AML/CFT΄.

  Πρόσκληση

 • Οδηγός της Ομάδας Χρηματοοικονομικής Δράσης (‘FATF’) αναφορικά με την εφαρμογή της Σύστασης 25 (“Beneficial Ownership and Transparency of Legal Arrangements”)

  Στις 11 Μαρτίου 2024, η ‘FATF’ δημοσίευσε τον τελικό Οδηγό αναφορικά με την εφαρμογή της Σύστασης 25 (“Beneficial Ownership and Transparency of Legal Arrangements”).

  Ο εν λόγω Οδηγός περιλαμβάνει πρακτικές οδηγίες κατανόησης και αξιολόγησης των κινδύνων νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας που συνδέονται με καταπιστεύματα (“trusts”) και παρόμοια νομικά μορφώματα.

  Επιπλέον, στον Οδηγό αυτό αναδεικνύεται η σημασία της διεθνούς συνεργασίας, δεδομένου ότι, τα καταπιστεύματα (“trusts”) και παρόμοια νομικά μορφώματα ενδέχεται να γίνουν αντικείμενο κατάχρησης για τη διευκόλυνση της διασυνοριακής νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή/και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.

  Οδηγός

 • Δημόσια διαβούλευση της Ομάδας Χρηματοοικονομικής Δράσης (‘FATF’) αναφορικά με την αναθεώρηση της Σύστασης 16 (“payment transparency on wire transfers”) και του σχετικού ερμηνευτικού σημειώματος (“interpretative note”)

  Στις 26 Φεβρουαρίου 2024, η ‘FATF’ έθεσε σε δημόσια διαβούλευση , έως τις 3 Μαΐου 2024, κείμενο με 18 ερωτήσεις σχετικά με τις αλλαγές που προτείνει στην Σύσταση 16 (“payment transparency on wire transfers”) και το ερμηνευτικό αυτής σημείωμα. Οι αλλαγές που προτείνει η ‘FATF’ αφορούν τα ακόλουθα:

  • Εισαγωγή πρόσθετων απαιτήσεων διαφάνειας σχετικά με την εξαίρεση για την αγορά αγαθών και υπηρεσιών με χρήση καρτών πληρωμών.
  • Κατάργηση της ανάληψης ή αγοράς μετρητών ή ισοδύναμου των μετρητών  από την εξαίρεση της συγκεκριμένης Σύστασης υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις.
  • Βελτίωση του περιεχομένου και της ποιότητας των βασικών πληροφοριών πληρωτή και δικαιούχου στα μηνύματα πληρωμών.
  • Υποχρεώσεις των παρόχων υπηρεσιών πληρωμών των δικαιούχων να ελέγχουν την ορθότητα των πληροφοριών των δικαιούχων στα μηνύματα πληρωμών.
  • Ορισμός της έννοιας «αλυσίδα πληρωμών» (“payment chain”) και των προϋποθέσεων διακανονισμού σε καθαρή βάση (“net settlement”).

  Δημόσια διαβούλευση