Τομείς Δραστηριότητας / Φυσική ασφάλεια


Το θέμα της φυσικής ασφάλειας των τραπεζικών καταστημάτων από ληστείες και άλλου τύπου παραβιάσεις παρακολουθείται συστηματικά από την ΕΕΤ, η οποία συνεργάζεται με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και ενημερώνει σχετικά τις τράπεζες-μέλη της. Η ΕΕΤ συμμετέχει με εκπρόσωπό της στην αρμόδια ομάδα εργασίας της Ευρωπαϊκής Τραπεζικής Ομοσπονδίας που διερευνά και συζητά διάφορα σχετικά θέματα, αντλώντας πληροφόρηση αναφορικά με τις διεθνείς και ευρωπαϊκές εξελίξεις.

 • Καθορισμός των όρων ασφαλείας καταστημάτων πιστωτικών ιδρυμάτων

  Με την υπ. αριθμ. 3015/30/6/23.3.2009 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ Β' 536), από την έναρξη ισχύος της οποίας καταργήθηκε η αντίστοιχου περιεχομένου Υπουργική Απόφαση 3015/30/3-δ/4.4.1997, καθορίζονται οι όροι ασφαλείας των καταστημάτων των πιστωτικών ιδρυμάτων που λειτουργούν στην Ελλάδα κατά την έννοια του άρθρου 2 του νόμου 3601/2007. Σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση, τα πιστωτικά ιδρύματα οφείλουν να εφαρμόζουν υποχρεωτικά δέκα όρους ασφαλείας, να διαθέτουν συνολική πολιτική ασφαλείας των καταστημάτων τους και να εγκαθιστούν, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, εξωτερικά ρολά ή άθραυστους υαλοπίνακες στα καταστήματά τους.

  Τα πιστωτικά ιδρύματα πρέπει να ολοκληρώσουν τη διαδικασία εφαρμογής των υποχρεωτικών όρων ασφαλείας σε όλα τα τραπεζικά τους καταστήματα έως τα τέλη Δεκεμβρίου 2009. Μέχρι τον Απρίλιο του 2011, η Υπουργική Απόφαση είχε τροποποιηθεί τρεις (3) φορές.

 • Στατιστικά στοιχεία ληστειών και λοιπών παραβιάσεων τραπεζικών καταστημάτων και ΑΤΜ

  Η Γενική Γραμματεία της ΕΕΤ συγκεντρώνει και επεξεργάζεται, σε συστηματική βάση, στατιστικά στοιχεία που της γνωστοποίησαν οι τράπεζες μέλη της και η αρμόδια διεύθυνση της Ελληνικής Αστυνομίας σχετικά με τις ληστείες και άλλου τύπου παραβιάσεις των τραπεζών. Τα εν λόγω στοιχεία χρησιμοποιούνται για την ενημέρωση των διοικήσεων των τραπεζών μελών της ΕΕΤ, των καταστατικών οργάνων της Γενικής Γραμματείας, και των αρμόδιων διατραπεζικών επιτροπών της.

  Επίσης, η Γενική Γραμματεία της ΕΕΤ αποστέλλει στατιστικά στοιχεία που αφορούν τη χώρα μας στο πλαίσιο διαμόρφωσης της ετήσιας έκθεσης της Ευρωπαϊκής Τραπεζικής Ομοσπονδίας με τίτλο «Bank robberies and other raid types.

 • Η τάση των ληστειών και παραβιάσεων των τραπεζικών καταστημάτων το 2005,<br> έναντι του προηγούμενου έτους

  Κατά την διάρκεια του 2006 η ΕΕΤ συγκέντρωσε και επεξεργάστηκε συνολικά στατιστικά στοιχεία για τη συμπλήρωση της ετήσιας εμπιστευτικής έκθεσης της Ευρωπαϊκής Τραπεζικής Ομοσπονδίας σε σχέση με τις ληστείες και άλλου τύπου παραβιάσεις των τραπεζών κατά τη διάρκεια του 2005...