Γενική Γραμματεία / Διατραπεζικές επιτροπές

 

Παρακολουθεί και επεξεργάζεται θέματα που αφορούν τις διεθνείς, ευρωπαϊκές και εθνικές εξελίξεις που σχετίζονται με τις πρωτογενείς και δευτερογενείς αγορές κεφαλαίου και παρεμβαίνει συμβουλευτικά στις σχετικές ρυθμιστικές διαδικασίες της Τράπεζας της Ελλάδος, της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και της Ε.Χ.Α.Ε.

Παρακολουθεί και επεξεργάζεται όλα τα διεθνή και εθνικά θέματα σχετικά με την πρόληψη και καταπολέμηση των ληστειών και άλλων παραβιάσεων του δικτύου των τραπεζών (καταστήματα, ΑΤΜ, κ.λπ).

Συντονίζει τη συνεργασία με την Ελληνική Αστυνομία.

Παρακολουθεί και επεξεργάζεται θέματα που αφορούν τη λειτουργία των χρηματαγορών σε διεθνές, ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο, καθώς και θέματα που άπτονται της χρηματοδότησης των πιστωτικών ιδρυμάτων και της συμμετοχής τους στη διατραπεζική αγορά.

Παρακολουθεί και επεξεργάζεται θέματα επικοινωνίας της ΕΕΤ στα έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα καθώς και τις από κοινού επικοινωνιακές δράσεις της ΕΕΤ και των τραπεζών-μελών της.

H Επιτροπή των Επικεφαλής Εσωτερικού Ελέγχου είναι αρμόδια για την παρακολούθηση και επεξεργασία των ρυθμιστικών εξελίξεων σε διεθνές, ενωσιακό και εθνικό επίπεδο σε ό,τι αφορά την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών διαχείρισης κινδύνων, των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου και εταιρικής διακυβέρνησης. Υπό την αιγίδα της Επιτροπής των Επικεφαλής Εσωτερικού Ελέγχου λειτουργούν ομάδες εργασίας στις οποίες γίνεται επεξεργασία θεμάτων τεχνικού χαρακτήρα, με ιδιαίτερη έμφαση σε αναδυόμενους κινδύνους που ενδεχομένως επηρεάσουν δυσμενώς τις τράπεζες μέλη της ΕΕΤ.

H Συντονιστική Επιτροπή των Επικεφαλής Οικονομικής Διαχείρισης είναι αρμόδια για την παρακολούθηση και επεξεργασία των ρυθμιστικών εξελίξεων σε διεθνές, ενωσιακό και εθνικό επίπεδο σε ό,τι αφορά τη διαχείριση των πάσης φύσεων χρηματοοικονομικών θεμάτων των πιστωτικών ιδρυμάτων, συμπεριλαμβανομένης της ενημέρωσης των επενδυτών.

Υπό την αιγίδα της Συντονιστικής Επιτροπής των Επικεφαλής Οικονομικής Διαχείρισης λειτουργούν ομάδες εργασίας στις οποίες γίνεται επεξεργασία θεμάτων τεχνικού χαρακτήρα.

H διατραπεζική επιτροπή για τα θέματα του ΔΕΕ έχει ως αντικείμενο τη διαμόρφωση θέσεων των τραπεζών σε θέματα που εξετάζει η Τραπεζική Επιτροπή του ΔΕΕ (ICC Banking Commission), τη συμμετοχή στη διατύπωση και παρακολούθηση της εφαρμογής των ομοιόμορφων κανόνων του ΔΕΕ, καθώς και τη συνεργασία με τον Τομέα Εκδόσεων της ΕΕΤ για τις μεταφράσεις των εκδόσεων του ΔΕΕ που άπτονται των τραπεζικών εργασιών. Επίσης, η εν λόγω διατραπεζική επιτροπή ασχολείται με ζητήματα που απασχολούν τις Διευθύνσεις Χρηματοδότησης του Εισαγωγικού και Εξαγωγικού Εμπορίου των τραπεζών μελών της ΕΕΤ.

Παρακολουθεί και επεξεργάζεται θέματα που αφορούν τις σχέσεις μεταξύ καταναλωτών και πιστωτικών ιδρυμάτων σε διεθνές, ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο. Μεταξύ άλλων, ασχολείται με θέματα καταναλωτικής και στεγαστικής πίστης.

Στο πλαίσιο της ΕΕΤ, η Συντονιστική Επιτροπή Διευθυντών Διαχείρισης Κινδύνων είναι αρμόδια για την παρακολούθηση και επεξεργασία των ρυθμιστικών εξελίξεων σε διεθνές, ενωσιακό και εθνικό επίπεδο σε ό,τι αφορά τη ρυθμιστική παρέμβαση, εποπτεία και εξυγίανση των πιστωτικών ιδρυμάτων. Επίσης, στο πλαίσιο των εργασιών της, εξετάζει θέματα άμεσου ενδιαφέροντος για το ελληνικό τραπεζικό σύστημα, ιδίως σε ό,τι αφορά θεσμικές εξελίξεις στους δύο πυλώνες της Ευρωπαϊκής Τραπεζικής Ένωσης:

 • τον Ενιαίο Εποπτικό Μηχανισμό (‘SSM’), και
 • τον Ενιαίο Μηχανισμό Εξυγίανσης (‘SRM’).
Στη Συντονιστική Επιτροπή Διευθυντών Διαχείρισης Κινδύνων συμμετέχουν οι επικεφαλής διαχείρισης κινδύνων των πιστωτικών ιδρυμάτων-μελών της ΕΕΤ και υπό την αιγίδα της λειτουργούν ομάδες εργασίας στις οποίες γίνεται επεξεργασία θεμάτων τεχνικού χαρακτήρα.

Παρακολουθεί και επεξεργάζεται τα διεθνή και εθνικά θέματα σχετικά με την πρόληψη και την καταπολέμηση της απάτης στα μέσα και τα συστήματα πληρωμών πλην μετρητών.

Συντονίζει τη συνεργασία με την Ελληνική Αστυνομία, της Tράπεζας της Ελλάδος και άλλους φορείς εντός και εκτός Ελλάδος.

Παρακολουθεί και επεξεργάζεται τα διεθνή και εθνικά θέματα σχετικά με τις συναλλαγές καρτών πληρωμών (πιστωτικές, χρεωστικές και προπληρωμένες) και τα τερματικά (POS) αποδοχής τους.

Η διατραπεζική επιτροπή καρτών δεν εξετάζει ζητήματα καταπολέμησης της απάτης με κάρτες, τα οποία αποτελούν αντικείμενο της διατραπεζικής επιτροπής Πρόληψης και Αντιμετώπισης της Απάτης στα Μέσα και Συστήματα Πληρωμών.

Είναι αρμόδια για την επεξεργασία θεμάτων που αφορούν τη δημοσίευση των οικονομικών καταστάσεων των πιστωτικών ιδρυμάτων και την προετοιμασία τους εν όψει της εφαρμογής από το 2018 του ΔΠΧΠ 9 (IFRS9). Επίσης, παρακολουθεί και επεξεργάζεται θέματα που αφορούν τις ευρωπαϊκές και εθνικές εξελίξεις αναφορικά με το καθεστώς που διέπει τις προϋποθέσεις διαφάνειας για την πληροφόρηση σχετικά με εκδότες οι κινητές αξίες των οποίων έχουν εισαχθεί προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά.

Παρακολουθεί και εξετάζει ζητήματα εφαρμογής και ερμηνείας του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (GDPR - 2016/679) και της εν γένει νομοθεσίας για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

Στη Νομική Επιτροπή συμμετέχουν δικηγόροι – εκπρόσωποι των νομικών υπηρεσιών των Τραπεζών μελών της ΕΕΤ.

Η κατά τα παραπάνω εκπροσώπηση εξαρτάται από το γνωστικό αντικείμενο στο οποίο εντάσσονται τα προς συζήτηση θέματα. Περαιτέρω, υπό την αιγίδα της Νομικής Επιτροπής συγκροτούνται και συνεδριάζουν, ανάλογα με τις κατά περίπτωση θεματικές, Ομάδες Εργασίας για τη διατύπωση απόψεων, την καταγραφή παρατηρήσεων και την επίλυση κρίσιμων ζητημάτων.

Η Νομική Επιτροπή συγκαλείται από το Νομικό Σύμβουλο της ΕΕΤ, ο οποίος συντονίζει τις εργασίες της.

Αντικείμενο της Νομικής Επιτροπής είναι:

 • Η παρακολούθηση των εγχώριων και ενωσιακών εξελίξεων στον ευρύτερο χώρο του χρηματοπιστωτικού δικαίου, του δικαίου της κεφαλαιαγοράς και του γενικότερου θεσμικού πλαισίου που αφορά στη λειτουργία των τραπεζών και τις τραπεζικές συναλλαγές, όπως, ενδεικτικά, το δίκαιο των ανωνύμων εταιριών, η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, το δίκαιο της αναγκαστικής εκτέλεσης, καθώς και το δίκαιο της αφερεγγυότητας.
 • Η διατύπωση απόψεων κατά τη διαμόρφωση του ως άνω θεσμικού πλαισίου και η υποβολή προτάσεων για την επίλυση προβλημάτων που εντοπίζονται από τις Τράπεζες μέλη της ΕΕΤ.
 • Η διαμόρφωση απόψεων επί των αντίστοιχων εξελίξεων σε ενωσιακό επίπεδο και παρεμβάσεων στις αρμόδιες επιτροπές της Ευρωπαϊκής Τραπεζικής Ομοσπονδίας.

Στη Φορολογική Επιτροπή συμμετέχουν οι επικεφαλής των Διευθύνσεων Φορολογίας των Τραπεζών μελών ή και νομικοί με ειδικές γνώσεις στο Φορολογικό Δίκαιο.

Η Φορολογική Επιτροπή συγκαλείται από το Νομικό σύμβουλο της ΕΕΤ, ο οποίος συντονίζει τις εργασίες της, σε συνεργασία με τον Ειδικό Σύμβουλο σε θέματα Φορολογικού Δικαίου.

Αντικείμενο της Φορολογικής Επιτροπής είναι:

 • Η παρακολούθηση των εγχώριων και ενωσιακών εξελίξεων στον ευρύτερο χώρο του φορολογικού δικαίου και της εφαρμογής των σχετικών διατάξεων στην πράξη.
 • Η διατύπωση απόψεων κατά την διαμόρφωση του σχετικού θεσμικού πλαισίου και η υποβολή προτάσεων για την επίλυση προβλημάτων, τον εκσυγχρονισμό και την προσαρμογή του στο ενωσιακό πλαίσιο.
 • Η διαμόρφωση απόψεων επί των αντίστοιχων εξελίξεων σε ενωσιακό επίπεδο και παρεμβάσεων στις αρμόδιες επιτροπές της Ευρωπαϊκής Τραπεζικής Ομοσπονδίας.

Παρακολουθεί και επεξεργάζεται τα διεθνή και εθνικά θέματα σχετικά με τα μέσα και συστήματα πληρωμών για τη διάδοση της ηλεκτρονικής τραπεζικής (internet, mobile, phone banking), καθώς και τα στατιστικά στοιχεία των τραπεζών σχετικά με αυτή. Παράλληλα, παρακολουθεί και τις εξελίξεις σχετικά με την πραγματοποίηση ηλεκτρονικών πληρωμών με τη χρήση φορητών συσκευών (mοbile payments). 

Παρακολουθεί τις εγχώριες και διεθνείς εξελίξεις σχετικά με τα εργαλεία και συστήματα πληρωμών για τη διενέργεια ηλεκτρονικών μεταφορών πιστώσεων και άμεσων χρεώσεων. Στο πλαίσιο των εργασιών της επιτυγχάνεται η διαρκής συνεργασία με την εταιρεία ΔΙΑΣ Α.Ε.

Αντικείμενο της Επιτροπής είναι ο σχεδιασμός της πολιτικής της ΕΕΤ για τη χρηματοπιστωτική εκπαίδευση (financial literacy). Ειδικότερα, η Επιτροπή επεξεργάζεται:

 • τις θεματικές που θα αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας στο πλαίσιο της χρηματοπιστωτικής εκπαίδευσης,
 • τις δράσεις που θα πρέπει να αναληφθούν και τον τρόπο υλοποίησής τους, και
 • τους τρόπους διάδοσης και ενίσχυσης της χρηματοπιστωτικής εκπαίδευσης εν γένει.

Παρακολουθεί και επεξεργάζεται τα διεθνή και εθνικά θέματα σχετικά με τα μετρητά και συντονίζει τις σχετικές διαβουλεύσεις με την Τράπεζα της Ελλάδος.

Η Συντονιστική Επιτροπή Διαχείρισης Προβληματικών Δανείων (NPLs) έχει ως αντικείμενο εργασιών τα ακόλουθα:

 • Την παρακολούθηση του κανονιστικού πλαισίου για τις απαιτήσεις σε καθυστέρηση (ενδεικτικά: εξωδικαστικός μηχανισμός διευθέτησης οφειλών, εταιρίες διαχείρισης και απόκτησης απαιτήσεων, εταιρίες ενημέρωσης οφειλετών, Κώδικας Δεοντολογίας).
 • Την παρέμβαση προς τους αρμόδιους φορείς και τη διαβούλευση με αυτούς για τα θέματα των NPLs.
 • Την υποβολή προτάσεων για τη βελτίωση του νομοθετικού πλαισίου και την αποτελεσματική εφαρμογή του.
 • Την ανάπτυξη συνεργειών μεταξύ των πιστωτικών ιδρυμάτων για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των θεμάτων των NPLs.  

Η εκπροσώπηση των μελών της ΕΕΤ στη Συντονιστική Επιτροπή Διαχείρισης Προβληματικών Δανείων γίνεται σε ανώτατο επίπεδο, δηλαδή σε επίπεδο Αναπληρωτών Διευθυνόντων Συμβούλων, Γενικών Διευθυντών ή Αναπληρωτών Γενικών Διευθυντών, ανάλογα με την εσωτερική διάρθρωση κάθε πιστωτικού ιδρύματος.

Στο πλαίσιο της Συντονιστικής Επιτροπής Διαχείρισης Προβληματικών Δανείων και υπό την καθοδήγησή της, λειτουργούν Ομάδες Εργασίας για την εξέταση των επιμέρους ζητημάτων που αφορούν στα NPLs.

Παρακολουθεί και επεξεργάζεται θέματα που αφορούν τις διεθνείς, ευρωπαϊκές και εθνικές εξελίξεις που σχετίζονται με την παροχή από τα πιστωτικά ιδρύματα υπηρεσιών θεματοφυλακής και άλλων συναφών υπηρεσιών προς τους πελάτες τους.

Παρακολουθεί , επεξεργάζεται και εισηγείται θέματα που ανακύπτουν σχετικά με την υλοποίηση των Δράσεων και ενεργειών των Ευρωπαϊκών Κονδυλίων μέσω των τράπεζων για την ενίσχυση των ΜμΕ.

Στο πλαίσιο αυτό συνεργάζεται με την δημοσιά διοίκηση (Υπουργείο Οικονομικών & Υπουργείο Ανάπτυξης), τους Ευρωπαϊκούς Οργανισμούς (EIB & EIF) καθώς και φορείς των παραγωγικών τάξεων (ΕΒΕΑ, ΓΣΕΒΕΕ, ΕΣΕΕ κ.λ.π.)

Παρακολουθεί και επεξεργάζεται τα θέματα που αφορούν το υφιστάμενο σύστημα TARGET2 (π.χ. ημερολόγιο αργιών συστήματος, ετήσιες επικαιροποιήσεις του Κανονισμού Λειτουργίας του κ.λπ) και ειδικότερα τις εργασίες της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και του TARGET Working Group της Ευρωπαϊκής Τραπεζικής Ομοσπονδίας.

Αποδέκτης πληροφόρησης και ενημέρωσης για Τραπεζικά και Οικονομικά ζητήματα, από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Βαλκανίων.

Παρακολουθεί, σε στρατηγικό επίπεδο, όλα τα θέματα που σχετίζονται με τα εργαλεία πληρωμών, τα συστήματα εξυπηρέτησής τους, τις διατραπεζικές ενέργειες για τον ψηφιακό μετασχηματισμό των τραπεζών-μελών της ΕΕΤ (DLT, Big Data, Cloud, digital on-boarding, cyber security, ψηφιακό χρηματοπιστωτικό εγγραμματισμό, προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, Data Sharing, κ.λπ) και τη συμμόρφωση με τις ευρωπαϊκές και εθνικές κανονιστικές ρυθμίσεις. Συντονίζει τις αρμόδιες διατραπεζικές επιτροπές της ΕΕΤ και εισηγείται στην Εκτελεστική Επιτροπή την ανάληψη συγκεκριμένων διατραπεζικών δράσεων με στόχο τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του τραπεζικού μας συστήματος.

Παρακολουθεί και επεξεργάζεται τις ρυθμιστικές εξελίξεις σε διεθνές, ενωσιακό και εθνικό επίπεδο με έμφαση ωστόσο στις εξελίξεις σε εθνικό επίπεδο που αφορούν άμεσα την λειτουργία της κανονιστικής συμμόρφωσης. Στόχος της εν λόγω επιτροπής είναι σε συνέχεια της παροχής από την Γενική Γραμματεία της ΕΕΤ της απαραίτητης ενημέρωσης αναφορικά με τις εξελίξεις στο ρυθμιστικό πλαίσιο, η ανταλλαγή απόψεων επ' αυτού με γνώμονα την λήψη των αναγκαίων μέτρων για την κανονιστική συμμόρφωση των τραπεζών μελών της ΕΕΤ.

Παρακολουθεί και επεξεργάζεται τα θέματα που αφορούν τον Κανονισμό (ΕΕ) 600/2014 και την ενσωμάτωση στο ελληνικό δίκαιο της Οδηγίας 2014/65/EE για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων, καθώς και των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που συμπληρώνουν τα εν λόγω νομοθετήματα, με γνώμονα την έγκαιρη προετοιμασία και την ομαλή μετάβαση των τραπεζών μελών της ΕΕΤ στο νέο ρυθμιστικό περιβάλλον. Η εν λόγω επιτροπή παρακολουθεί επίσης τα μέτρα που θεσπίζονται με τη μορφή κατευθυντηρίων γραμμών, συστάσεων, Ερωτήσεων & Απαντήσεων (Q&As) από την Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (ESMA) και συμμετέχει στις δημόσιες διαβουλεύσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της ESMA επί διαφόρων θεμάτων που άπτονται των αρμοδιοτήτων της.

Παρακολουθεί και επεξεργάζεται θέματα που αφορούν τις ευρωπαϊκές και εθνικές εξελίξεις αναφορικά με το καθεστώς που διέπει τις προϋποθέσεις διαφάνειας για την πληροφόρηση σχετικά με εκδότες οι κινητές αξίες των οποίων έχουν εισαχθεί προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά. Παρακολουθεί και επεξεργάζεται, επίσης, τις ευρωπαϊκές και εθνικές εξελίξεις αναφορικά με την κατάχρηση αγοράς, δηλαδή την κατάχρηση προνομιακών πληροφοριών και τη χειραγώγηση της αγοράς που προβλέπονται στον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 596/2014 και τον ν. 4443/2016 που ενσωμάτωσε την Οδηγία 2014/57/ΕΕ. Επίσης, συμμετέχει στις δημόσιες διαβουλεύσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών (ESMA) επί θεμάτων που άπτονται των αρμοδιοτήτων της.

Παρακολουθεί , επεξεργάζεται και εισηγείται θέματα που ανακύπτουν σχετικά με την υλοποίηση Δράσεων ενίσχυσης ΜμΕ που τελούν υπό τη διαχείριση της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας. Στο πλαίσιο αυτό συνεργάζεται με την δημόσια διοίκηση (Υπουργείο Οικονομικών, Υπουργείο Ανάπτυξης & Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας) καθώς και με την αρμόδια διαχειριστική αρχή (ΕΥΔ ΕΠΑΕ)

Παρακολουθεί τις εξελίξεις του διεθνούς και εθνικού ρυθμιστικού/κανονιστικού πλαισίου και επεξεργάζεται τα θέματα που άπτονται της προστασίας του περιβάλλοντος, της αειφόρου ανάπτυξης και της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης. Στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή συνεργάζεται και με τρίτους φορείς (Ελληνικό Δίκτυο για την ΕΚΕ, Δίκτυο Υπεύθυνων Οργανισμών & Ενεργών Πολιτών) για την ανάδειξη βέλτιστων πρακτικών στο εν λόγω πεδίο.

Αντικείμενο της επιτροπής είναι η παρακολούθηση θεμάτων Bancassurance, όπως ενδεικτικά:

 • Ζητήματα νομοθετικού και ρυθμιστικού πλαισίου.
 • Ανασκόπηση Αγοράς Προϊόντων.
 • Συλλογή στατιστικής πληροφόρησης ανά προϊόν και σχετικές αναλύσεις.
 • Digital transformation των τραπεζοασφαλιστικών δραστηριοτήτων.
 • Θέματα αναβάθμισης της ασφαλιστικής συνείδησης καταναλωτών και πρωτοβουλίες πληροφόρησης του κοινού.
 • Θέματα εκπαίδευσης και πιστοποίησης.
 • Διεθνείς βέλτιστες πρακτικές.

Στο πλαίσιο της Επιτροπής παρακολουθούνται οι εγχώριες και ευρωπαϊκές εξελίξεις σχετικά με την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. Η Επιτροπή υποστηρίζει με εισηγήσεις της τα καταστατικά όργανα της ΕΕΤ.

Είναι αρμόδια για την παρακολούθηση των ρυθμιστικών εξελίξεων σε διεθνές, ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο σε ό,τι αφορά τη λειτουργία της κεφαλαιαγοράς. Συμμετέχει στις δημόσιες διαβουλεύσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών (ESMA) επί θεμάτων που άπτονται των αρμοδιοτήτων της. Επίσης, στο πλαίσιο των εργασιών της, επεξεργάζεται θέματα που σχετίζονται με τις εθνικές εξελίξεις στην πρωτογενή και τη δευτερογενή αγορά κεφαλαίου, παρεμβαίνοντας συμβουλευτικά στις σχετικές ρυθμιστικές διαδικασίες της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και των Ελληνικών Χρηματιστηρίων Α.Ε. Συμμετέχουν εκπρόσωποι ΑΕΠΕΥ.