Ρύθμιση οφειλών και παροχή δεύτερης ευκαιρίας (Ν. 4738/2020)

 

Στις 27 Οκτωβρίου 2020 δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυβέρνησης (ΦΕΚ Α΄207) ο Ν. 4738/2020 με τίτλο «Ρύθμιση οφειλών και παροχή δεύτερης ευκαιρίας και άλλες διατάξεις».

Με το νέο πλαίσιο αναδιάρθρωσης και πτώχευσης προβλέπεται η συνολική ρύθμιση των οφειλών φυσικών και νομικών προσώπων έναντι όλων των πιστωτών τους (Δημόσιο και ιδιωτικοί φορείς). Μεταξύ άλλων, τροποποιείται το υφιστάμενο πλαίσιο απαλλαγής του οφειλέτη και εισάγονται ρυθμίσεις για τους ευάλωτους οφειλέτες. Παράλληλα, με τον νέο νόμο ενσωματώνονται στο εθνικό δίκαιο οι διατάξεις της Οδηγίας (ΕΕ) 1023/2019 «Πλαίσιο για την προληπτική αναδιάρθρωση και την απαλλαγή του οφειλέτη από τα χρέη».
Ως ημερομηνία έναρξης ισχύος του νέου πλαισίου ορίστηκε αρχικά η 1η Ιανουαρίου 2021. Ωστόσο, με το Ν. 4764/2020 μετατέθηκε η έναρξη ισχύος του Ν. 4738/2020 ως εξής:

A) για φυσικά πρόσωπα και μικρές επιχειρήσεις, με περιουσία έως 350.000 ευρώ: 1η Ιουνίου 2021 η έναρξη ισχύος της διαδικασίας εξωδικαστικής ρύθμισης οφειλών και παροχής δεύτερης ευκαιρίας.

Β)  για τις μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις και τα φυσικά πρόσωπα με επιχειρηματική δραστηριότητα, με περιουσία άνω των 350.000 ευρώ και κύκλο εργασιών άνω των 700.000 ευρώ: 1η Μαρτίου 2021 η έναρξη ισχύος της διαδικασίας εξυγίανσης και παροχής δεύτερης ευκαιρίας.

Ν. 4738/2020 (ΦΕΚ Α’ 207) 

Δευτερογενής νομοθεσία
Δημοσίευση της Κοινής Υπουργικής Απόφασης ('ΚΥΑ') για τον Κανονισμό λειτουργίας των Πειθαρχικών συμβουλίων που προβλέπονται στο Ν. 4738/2020 Δημοσίευση της Κοινής Υπουργικής Απόφασης ('ΚΥΑ') για την τήρηση επαγγελματικών τραπεζικών λογαριασμών των υπαλλήλων των πλειστηριασμών που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Νόμου 4738/2020 Δημοσίευση της Πράξης Εκτελεστικής Επιτροπής της ΤτΕ για την αξιολόγηση καταχρηστικής υποβολής της αίτησης σε πτώχευση Δημοσίευση της Υπουργικής Απόφασης για τους όρους λειτουργίας των ηλεκτρονικών συστημάτων πλειστηριασμού Δημοσίευση της Κοινής Υπουργικής Απόφασης ('ΚΥΑ') για το ελάχιστο περιεχόμενο της έκθεσης του εμπειρογνώμονα Δημοσίευση της Κοινής Υπουργικής Απόφασης ('ΚΥΑ') για την ηλεκτρονική ψηφοφορία στο πλαίσιο της διαδικασίας εξυγίανσης Δημοσίευση της Κοινής Υπουργικής Απόφασης (‘ΚΥΑ’) για το Μητρώο Εμπειρογνωμόνων