Νομοθεσία για την Αφερεγγυότητα

 

Στις 27 Οκτωβρίου 2020 δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυβέρνησης (ΦΕΚ Α΄207) ο Ν. 4738/2020 με τίτλο «Ρύθμιση οφειλών και παροχή δεύτερης ευκαιρίας και άλλες διατάξεις».

Με το νέο πλαίσιο αναδιάρθρωσης και πτώχευσης προβλέπεται η συνολική ρύθμιση των οφειλών φυσικών και νομικών προσώπων έναντι όλων των πιστωτών τους (Δημόσιο και ιδιωτικοί φορείς). Μεταξύ άλλων, τροποποιείται το υφιστάμενο πλαίσιο απαλλαγής του οφειλέτη και εισάγονται ρυθμίσεις για τους ευάλωτους οφειλέτες. Παράλληλα, με τον νέο νόμο ενσωματώνονται στο εθνικό δίκαιο οι διατάξεις της Οδηγίας (ΕΕ) 1023/2019 «Πλαίσιο για την προληπτική αναδιάρθρωση και την απαλλαγή του οφειλέτη από τα χρέη».
Ως ημερομηνία έναρξης ισχύος του νέου πλαισίου ορίστηκε αρχικά η 1η Ιανουαρίου 2021. Ωστόσο, με το Ν. 4764/2020 μετατέθηκε η έναρξη ισχύος του Ν. 4738/2020 ως εξής:

A) για φυσικά πρόσωπα και μικρές επιχειρήσεις, με περιουσία έως 350.000 ευρώ: 1η Ιουνίου 2021 η έναρξη ισχύος της διαδικασίας εξωδικαστικής ρύθμισης οφειλών και παροχής δεύτερης ευκαιρίας.

Β)  για τις μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις και τα φυσικά πρόσωπα με επιχειρηματική δραστηριότητα, με περιουσία άνω των 350.000 ευρώ και κύκλο εργασιών άνω των 700.000 ευρώ: 1η Μαρτίου 2021 η έναρξη ισχύος της διαδικασίας εξυγίανσης και παροχής δεύτερης ευκαιρίας.

Κωδικοποίηση Ν. 4738/2020 (ΦΕΚ Α' 207) 

Κατ' εξουσιοδότηση εκδοθέντα και συναφή νομοθετήματα
Τροποποίηση της 'ΚΥΑ' για τον καθορισμό λειτουργικών προδιαγραφών της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του εξωδικαστικού μηχανισμού (άρθρο 71 παρ. 4) Τροποποίηση της 'ΚΥΑ' για τη ρύθμιση τεχνικών και λεπτομερειακών θεμάτων της διαδικασίας διαπραγμάτευσης στο πλαίσιο του εξωδικαστικού μηχανισμού (άρθρο 71 παρ. 2) Δημοσίευση του Ν. 4916/2022 για το ενδιάμεσο πρόγραμμα συνεισφοράς του Δημοσίου σε ευάλωτους οφειλέτες Δημοσίευση της 'ΚΥΑ' για τη διαδικασία του μηχανισμού έγκαιρης προειδοποίησης στο πλαίσιο λειτουργίας των επαγγελματικών φορέων (άρθρο 70 παρ. 3) Δημοσίευση της 'ΚΥΑ' για τις λειτουργικές προδιαγραφές της πλατφόρμας του μηχανισμού έγκαιρης προειδοποίησης (άρθρο 70 παρ. 1) Δημοσίευση της 'ΚΥΑ' για τη διαδικασία του μηχανισμού έγκαιρης προειδοποίησης (άρθρο 70 παρ. 2) Δημοσίευση της 'ΚΥΑ' για την αίτηση εγγραφής στο Μητρώο Διαχειριστών Αφερεγγυότητας (άρθρο 230 παρ. 7) Δημοσίευση της "ΚΥΑ" για τη διαδικασία έκδοσης της βεβαίωσης ευάλωτου οφειλέτη (άρθρο 225 παρ. 5) Δημοσίευση της 'ΚΥΑ' για τον καθορισμό του περιεχομένου της σύμβασης προσχώρησης των χρηματοδοτικών φορέων προκειμένου να καταστούν συμμετέχοντες πιστωτές (άρθρο 71 παρ. 5) Δημοσίευση της 'ΚΥΑ' για τις λειτουργικές προδιαγραφές της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του εξωδικαστικού μηχανισμού (άρθρο 71 παρ. 4) Δημοσίευση της 'ΚΥΑ' για την τροποποίηση του περιεχομένου της αίτησης και του καταλόγου των στοιχείων, εγγράφων και δικαιολογητικών των άρθρων 9 και 10 του ν. 4738/2020 (άρθρο 71 παρ. 2) Δημοσίευση της 'ΚΥΑ' για τη ρύθμιση τεχνικών και λεπτομερειακών θεμάτων της διαδικασίας διαπραγμάτευσης στο πλαίσιο του εξωδικαστικού μηχανισμού (άρθρο 71 παρ. 2) Δημοσίευση της 'ΚΥΑ' για τη διαδικασία επιβεβαίωσης βιωσιμότητας του οφειλέτη και τη διαδικασία κατάρτισης της διμερούς σύμβασης αναδιάρθρωσης (άρθρο 71 παρ. 3) Δημοσίευση της 'ΚΥΑ' για την οργάνωση και λειτουργία της Επιτροπής Διαχείρισης Αφερεγγυότητας (Άρθρο 260 παρ. 1) Δημοσίευση της 'ΚΥΑ' για τη μεταφορά εγγράφων στα Μητρώα του Ν. 4738/2020 (Άρθρο 260 παρ. 5) Δημοσίευση της 'ΚΥΑ' για τη λειτουργία των Πειθαρχικών συμβουλίων (Άρθρο 260 παρ. 3) Δημοσίευση της 'ΚΥΑ' για την τήρηση επαγγελματικών τραπεζικών λογαριασμών των υπαλλήλων των πλειστηριασμών που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Νόμου 4738/2020 (Άρθρο 207 παρ. 1) Δημοσίευση της 'ΚΥΑ' για τον καθορισμό φορέων, όρων και προϋποθέσεων ασφάλισης επαγγελματικής ευθύνης των Διαχειριστών Αφερεγγυότητας (άρθρο 261 παρ. 4) Δημοσίευση της 'ΚΥΑ' για τη διαδικασία διαγραφής απαιτήσεων του Δημοσίου λόγω απαλλαγής του οφειλέτη (Άρθρο 209 παρ. 1 και 3) Δημοσίευση της 'ΚΥΑ' για τον καθορισμό των όρων και προϋποθέσεων πιστοποίησης των φορέων επιμόρφωσης των διαχειριστών αφερεγγυότητας (Άρθρο 261 παρ. 3) Δημοσίευση της 'ΚΥΑ' για τους όρους λειτουργίας των ηλεκτρονικών συστημάτων πλειστηριασμού (Άρθρο 207 παρ. 2) Δημοσίευση της Πράξης Εκτελεστικής Επιτροπής της ΤτΕ για την αξιολόγηση καταχρηστικής υποβολής της αίτησης σε πτώχευση (Άρθρο 209 παρ. 2) Δημοσίευση της 'ΚΥΑ' για τον κατάλογο ελέγχου των αιτήσεων επικύρωσης συμφωνιών εξυγίανσης (Άρθρο 72 παρ. 3) Δημοσίευση της 'ΚΥΑ' για την ηλεκτρονική ψηφοφορία στο πλαίσιο της διαδικασίας εξυγίανσης (Άρθρο 72 παρ. 1) Δημοσίευση της 'ΚΥΑ' για το ελάχιστο περιεχόμενο της έκθεσης του εμπειρογνώμονα (Άρθρο 72 παρ. 4) Δημοσίευση της 'ΚΥΑ' για το Μητρώο Εμπειρογνωμόνων (Άρθρο 73 παρ. 1)