Διεθνές - Ευρωπαϊκό επίπεδο / Δίκαιο καταπολέμησης οικονομικού εγκλήματος

 • 11
 • ΜΑΡ
 • 2024
Οδηγός της Ομάδας Χρηματοοικονομικής Δράσης (‘FATF’) αναφορικά με την εφαρμογή της Σύστασης 25 (“Beneficial Ownership and Transparency of Legal Arrangements”)

Στις 11 Μαρτίου 2024, η ‘FATF’ δημοσίευσε τον τελικό Οδηγό αναφορικά με την εφαρμογή της Σύστασης 25 (“Beneficial Ownership and Transparency of Legal Arrangements”).

Ο εν λόγω Οδηγός περιλαμβάνει πρακτικές οδηγίες κατανόησης και αξιολόγησης των κινδύνων νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας που συνδέονται με καταπιστεύματα (“trusts”) και παρόμοια νομικά μορφώματα.

Επιπλέον, στον Οδηγό αυτό αναδεικνύεται η σημασία της διεθνούς συνεργασίας, δεδομένου ότι, τα καταπιστεύματα (“trusts”) και παρόμοια νομικά μορφώματα ενδέχεται να γίνουν αντικείμενο κατάχρησης για τη διευκόλυνση της διασυνοριακής νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή/και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.

Οδηγός

 • 29
 • ΦΕΒ
 • 2024
Δημόσια διαβούλευση της Ομάδας Χρηματοοικονομικής Δράσης (‘FATF’) αναφορικά με την αναθεώρηση της Σύστασης 16 (“payment transparency on wire transfers”) και του σχετικού ερμηνευτικού σημειώματος (“interpretative note”)

Στις 26 Φεβρουαρίου 2024, η ‘FATF’ έθεσε σε δημόσια διαβούλευση , έως τις 3 Μαΐου 2024, κείμενο με 18 ερωτήσεις σχετικά με τις αλλαγές που προτείνει στην Σύσταση 16 (“payment transparency on wire transfers”) και το ερμηνευτικό αυτής σημείωμα. Οι αλλαγές που προτείνει η ‘FATF’ αφορούν τα ακόλουθα:

 • Εισαγωγή πρόσθετων απαιτήσεων διαφάνειας σχετικά με την εξαίρεση για την αγορά αγαθών και υπηρεσιών με χρήση καρτών πληρωμών.
 • Κατάργηση της ανάληψης ή αγοράς μετρητών ή ισοδύναμου των μετρητών  από την εξαίρεση της συγκεκριμένης Σύστασης υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις.
 • Βελτίωση του περιεχομένου και της ποιότητας των βασικών πληροφοριών πληρωτή και δικαιούχου στα μηνύματα πληρωμών.
 • Υποχρεώσεις των παρόχων υπηρεσιών πληρωμών των δικαιούχων να ελέγχουν την ορθότητα των πληροφοριών των δικαιούχων στα μηνύματα πληρωμών.
 • Ορισμός της έννοιας «αλυσίδα πληρωμών» (“payment chain”) και των προϋποθέσεων διακανονισμού σε καθαρή βάση (“net settlement”).

Δημόσια διαβούλευση

 • 16
 • ΙΑΝ
 • 2024
Τροποποίηση κατευθυντήριων γραμμών της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (‘EBA’) για την εποπτεία με βάση τον κίνδυνο στο πλαίσιο της καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας

Στις 16 Ιανουαρίου 2024, η ‘ΕΒΑ’ δημοσίευσε τις τελικές κατευθυντήριες γραμμές αναφορικά με την τροποποίηση των υφιστάμενων κατευθυντήριων γραμμών της που καθορίζουν τα χαρακτηριστικά μιας, βάσει κινδύνου, εποπτικής προσέγγισης για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, καθώς και τα προς λήψη μέτρα όταν ασκείται εποπτεία ανάλογα με τον βαθμό κινδύνου (“Risk‐Based Supervision Guidelines”).

Η ‘ΕΒΑ’ επεκτείνει το πεδίο εφαρμογής των υφιστάμενων κατευθυντήριων γραμμών, προκειμένου να εμπίπτουν σε αυτές και οι πάροχοι υπηρεσιών «κρυπτοστοιχείων» (“crypto-asset service providers”). Οι αναθεωρημένες κατευθυντήριες γραμμές τίθενται σε εφαρμογή στις 30 Δεκεμβρίου 2024.

Κατευθυντήριες γραμμές

 • 22
 • ΔΕΚ
 • 2023
Δημόσια διαβούλευση της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (‘EBA’) για τη διαμόρφωση κατευθυντήριων γραμμών σχετικά με τις εσωτερικές πολιτικές, διαδικασίες και ελέγχους διασφάλισης της εφαρμογής των ενωσιακών και εθνικών περιοριστικών μέτρων (κυρώσεων)

Στις 21 Δεκεμβρίου 2023, η ‘ΕΒΑ’ έθεσε σε δημόσια διαβούλευση, έως τις 25 Μαρτίου 2024, δύο (2) σχέδια κατευθυντήριων γραμμών σχετικά με τις εσωτερικές πολιτικές, διαδικασίες και ελέγχους διασφάλισης της εφαρμογής των ενωσιακών και εθνικών περιοριστικών μέτρων (κυρώσεων).

Μέσω αυτών των κατευθυντήριων γραμμών, η EBA δημιουργεί, για πρώτη φορά, μια εναρμονισμένη προσέγγιση για τους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών (π.χ. πιστωτικά ιδρύματα, ιδρύματα πληρωμών, ιδρύματα ηλεκτρονικού χρήματος), τους παρόχους υπηρεσιών «κρυπτοστοιχείων» (“CASP”) και των εποπτικών αρχών τους, σχετικά με τα βήματα που πρέπει να λάβουν για να μπορέσουν να συμμορφωθούν με τα περιοριστικά μέτρα (κυρώσεις).

Κείμενο Διαβούλευσης

 • 28
 • ΝΟΕ
 • 2023
Αναθεωρημένες κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (‘EBA’) για την εποπτεία με βάση τον κίνδυνο στο πλαίσιο της καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας

Στις 27 Νοεμβρίου 2023, η ‘ΕΒΑ’ δημοσίευσε τις αναθεωρημένες κατευθυντήριες γραμμές με τα χαρακτηριστικά μιας, βάσει κινδύνου, εποπτικής προσέγγισης για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας ανάλογα με τον βαθμό κινδύνου (“Risk‐Based Supervision Guidelines”).

Με τις αναθεωρημένες κατευθυντήριες γραμμές διευρύνεται το πεδίο εφαρμογής τους, προκειμένου να εμπίπτουν σε αυτό και οι πάροχοι υπηρεσιών «κρυπτοστοιχείων» (“crypto-asset service providers”). Θα τεθούν σε εφαρμογή στις 30 Δεκεμβρίου 2024.

Αναθεωρημένες κατευθυντήριες γραμμές

 • 1
 • ΝΟΕ
 • 2023
Έκθεση στις Ομάδας Χρηματοοικονομικής Δράσης (‘FATF’) για στις κινδύνους χρηματοδότησης στις τρομοκρατίας από στις «συμμετοχικές χρηματοδοτήσεις» (“crowdfunding”)

Στις 31 Οκτωβρίου 2023, η ‘FATF’ δημοσίευσε 64σέλιδη έκθεση για τους κινδύνους χρηματοδότησης της τρομοκρατίας από τις «συμμετοχικές χρηματοδοτήσεις» (“crowdfunding”).

Έκθεση

 • 1
 • ΝΟΕ
 • 2023
Δημόσια διαβούλευση της Ομάδας Χρηματοοικονομικής Δράσης (‘FATF’) επί σχεδίου Οδηγού αναφορικά με την εφαρμογή της Σύστασης 25 (“Beneficial Ownership and Transparency of Legal Arrangements”)

Στις 31 Οκτωβρίου 2023, η ‘FATF’ έθεσε σε δημόσια διαβούλευση, έως τις 8 Δεκεμβρίου 2023, σχέδιο Οδηγού αναφορικά με την εφαρμογή της Σύστασης 25 (“Beneficial Ownership and Transparency of Legal Arrangements”).

Μέσω της εν λόγω διαβούλευσης η ‘FATF’ επιδιώκει τη συλλογή σχολίων/παρατηρήσεων/απαντήσεων από τους ενδιαφερόμενους φορείς (π.χ. επιχειρήσεις εκτός του χρηματοπιστωτικού συστήματος, Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις/ΜΚΟ, χρηματοπιστωτικά ιδρύματα) επί συγκεκριμένων ερωτημάτων.

Κείμενο διαβούλευσης

 • 29
 • ΣΕΠ
 • 2023
Δημοσίευση του κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 2023/2070 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όσον αφορά την επισήμανση των τρίτων χωρών υψηλού κινδύνου που χαρακτηρίζονται από στρατηγικές ανεπάρκειες

Στις 28 Σεπτεμβρίου 2023, δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ ο κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμός (ΕΕ) 2023/2070 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, με το άρθρο 1 του οποίου, τροποποιείται το Παράρτημα του ισχύοντος κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 2016/1675 και προστίθενται σε αυτό το Καμερούν και το Βιετνάμ ως τρίτες χώρες υψηλού κινδύνου.

Κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμός (ΕΕ) 2023/2070

 • 10
 • ΑΥΓ
 • 2023
Έκθεση της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (‘ΕΒΑ’) για τη συνεργασία μεταξύ των εθνικών αρχών για την εκπλήρωση εποπτικών καθηκόντων σχετικών με ζητήματα καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας για το έτος 2022

Στις 10 Αυγούστου 2023, η ‘ΕΒΑ’ δημοσίευσε 27σέλιδη έκθεση για τη συνεργασία μεταξύ των εθνικών αρχών για την εκπλήρωση εποπτικών καθηκόντων σχετικών με ζητήματα καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας κατά τη διάρκεια του 2022.

Στην έκθεση αυτή εξετάζεται η έως τώρα εφαρμογή των κατευθυντήριων γραμμών της Μεικτής Επιτροπής (“Joint Committee”) των Ευρωπαϊκών Εποπτικών Αρχών (‘ESAs’) για τη συγκρότηση και λειτουργία των εποπτικών κολλεγίων (“supervisory colleges”) σε ζητήματα καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.

Έκθεση

 • 13
 • ΙΟΥ
 • 2023
Γνώμη της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (‘EBA’) στη θεματική της καταπολέμησης νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας

Η ΕΒΑ δημοσίευσε Γνώμη, στην οποία καταγράφει μια σειρά από αναδυόμενους κινδύνους στη θεματική της καταπολέμησης νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, τόσο για τις εθνικές αρμόδιες αρχές των κρατών-μελών της ΕΕ όσο και για το χρηματοπιστωτικό σύστημα της ΕΕ, ενώ περιλαμβάνει και συγκεκριμένες Συστάσεις για την αντιμετώπιση αυτών των κινδύνων.

Γνώμη

 • 3
 • ΙΟΥ
 • 2023
Δημόσια διαβούλευση της Ομάδας Χρηματοοικονομικής Δράσης (‘FATF’) σχετικά με την αναθεώρηση της Σύστασης 8 (“Non-profit organisations”), του σχετικού ερμηνευτικού σημειώματος (“interpretative note”) και του σχετικού κειμένου βέλτιστων πρακτικών

Στις 29 Ιουνίου 2023, η ‘FATF’ έθεσε σε δημόσια διαβούλευση, έως τις 18 Αυγούστου 2023, κείμενο σχετικά με τις αλλαγές που προτείνει στην Σύσταση υπ’ αριθμ. 8 (“Non-profit organisations”), καθώς και στο σχετικό ερμηνευτικό σημείωμα. Στόχος της συγκεκριμένης Σύστασης είναι η προστασία των ΜΚΟ από πιθανή κατάχρηση σε ζητήματα χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.

Περαιτέρω, η ‘FATF’ έχει θέσει σε δημόσια διαβούλευση, επίσης, έως τις 18 Αυγούστου 2023, κείμενο σχετικά με τις αλλαγές που προτείνει στο υφιστάμενο κείμενο βέλτιστων πρακτικών για την ίδια θεματική.

Δημόσια διαβούλευση Σύστασης υπ’ αριθμ. 8

Δημόσια διαβούλευση κειμένου βέλτιστων πρακτικών

 

 • 19
 • ΙΟΥ
 • 2023
Έκθεση της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (‘EBA’) για τη διαχείριση των κινδύνων νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας από τα ιδρύματα πληρωμών (“payment institutions”)

Στις 16 Ιουνίου 2023, η ‘ΕΒΑ’ δημοσίευσε θεματική 28σέλιδη έκθεση με τα πορίσματα της αξιολόγησης που πραγματοποίησε το 2022 όσον αφορά τη διαχείριση των κινδύνων νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας από τα ιδρύματα πληρωμών (“payment institutions”).

Ειδικότερα, τα ευρήματα της εν λόγω έκθεσης υποδηλώνουν ότι, τα ιδρύματα πληρωμών εντός των κρατών-μελών της ΕΕ δεν διαχειρίζονται επαρκώς τους συγκεκριμένους κινδύνους, ενώ και οι εσωτερικές τους διαδικασίες αποδεικνύονται συχνά ανεπαρκείς όσον αφορά την πρόληψη της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.

Περαιτέρω, τα ευρήματα της έκθεσης αυτής υποδηλώνουν, επίσης, ότι ορισμένες εθνικές αρμόδιες αρχές δεν ασκούν με αποτελεσματικό τρόπο τα καθήκοντα τους όσον αφορά την εποπτεία των ιδρυμάτων πληρωμών σε σχέση με την πρόληψη της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. Η αποτυχία διαχείρισης των συγκεκριμένων κινδύνων από τα ιδρύματα πληρωμών ενδέχεται να επηρεάσει την ακεραιότητα του ευρωπαϊκού χρηματοπιστωτικού συστήματος στο σύνολό του.

Στο πλαίσιο αυτό, η ‘ΕΒΑ’ περιλαμβάνει στην εν λόγω έκθεσή της συγκεκριμένες συστάσεις προς τα ιδρύματα πληρωμών (περίπου 900 αδειοδοτημένα στα κράτη-μέλη της ΕΕ), καθώς και στις εθνικές αρμόδιες αρχές για την αποτελεσματική διευθέτηση των ανωτέρω ευρημάτων.

Έκθεση

 • 2
 • ΙΟΥ
 • 2023
Δημόσια διαβούλευση της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (‘EBA’) για την τροποποίηση των υφιστάμενων κατευθυντήριων γραμμών σχετικά με τους παράγοντες κινδύνου νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (“ML/TF Risk Factors”)

Στις 31 Μαΐου 2023, η ‘ΕΒΑ’ έθεσε σε δημόσια διαβούλευση, έως τις 31 Αυγούστου 2023, σχέδιο κατευθυντήριων γραμμών αναφορικά με την τροποποίηση των υφιστάμενων κατευθυντήριων γραμμών σχετικά με τη δέουσα επιμέλεια ως προς τον πελάτη και τους παράγοντες τους οποίους θα πρέπει να εξετάζουν τα πιστωτικά ιδρύματα και οι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί κατά την εκτίμηση του κινδύνου νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας που συνδέεται με τις επιμέρους επιχειρηματικές σχέσεις και τις περιστασιακές συναλλαγές.

Η ‘ΕΒΑ’ επιδιώκει να επεκτείνει το πεδίο εφαρμογής των υφιστάμενων κατευθυντήριων γραμμών, προκειμένου να εμπίπτουν σε αυτό και οι πάροχοι υπηρεσιών «κρυπτοστοιχείων» (“crypto-asset service providers”).

Κείμενο διαβούλευσης

 • 3
 • ΑΠΡ
 • 2023
Δημοσίευση Κατευθυντηρίων Γραμμών της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (“De-risking” και “ML/TF Risk Factors”)

Στις 31 Μαρτίου 2023, η ‘ΕΒΑ’ δημοσίευσε τις τελικές κατευθυντήριες γραμμές για την αντιμετώπιση των αρνητικών επιπτώσεων του “de-risking” στην καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.

Οι κατευθυντήριες γραμμές θα μεταφραστούν σε όλες τις επίσημες γλώσσες των κρατών-μελών της ΕΕ και θα δημοσιευθούν στην ιστοσελίδα της ‘ΕΒΑ’. Οι εθνικές αρμόδιες αρχές θα πρέπει – εντός δύο (2) μηνών από τη δημοσίευση των μεταφράσεων των κατευθυντήριων γραμμών σε όλες τις επίσημες γλώσσες των κρατών-μελών της ΕΕ – να δηλώσουν αν θα συμμορφωθούν με αυτές (“comply or explain”). Αναμένεται να τεθούν σε εφαρμογή τρεις (3) μήνες μετά την ημερομηνία δημοσίευσής τους σε όλες τις επίσημες γλώσσες των κρατών-μελών της ΕΕ.

Περαιτέρω, η ‘ΕΒΑ’ δημοσίευσε κατευθυντήριες γραμμές, οι οποίες τροποποιούν τις ήδη ισχύουσες σχετικά με τους παράγοντες κινδύνου νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (“ML/TF Risk Factor Guidelines”) για τους πελάτες Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (ΜΚΟ). Όσον αφορά το χρόνο εφαρμογής τους, ισχύουν και εδώ τα παραπάνω.

 • 31
 • ΜΑΡ
 • 2023
Δημόσια διαβούλευση της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (‘EBA’) για την τροποποίηση των υφιστάμενων κατευθυντήριων γραμμών για την εποπτεία με βάση τον κίνδυνο στο πλαίσιο της καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας

Στις 29 Μαρτίου 2023, η ‘ΕΒΑ’ έθεσε σε δημόσια διαβούλευση, έως τις 29 Ιουνίου 2023, σχέδιο κατευθυντήριων γραμμών αναφορικά με την τροποποίηση των υφιστάμενων κατευθυντήριων γραμμών που καθορίζουν τα χαρακτηριστικά μιας, βάσει κινδύνου, εποπτικής προσέγγισης για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, καθώς και τα προς λήψη μέτρα όταν ασκείται εποπτεία ανάλογα με τον βαθμό κινδύνου (“Risk‐Based Supervision Guidelines”).

Η ‘ΕΒΑ’ επιδιώκει να επεκτείνει το πεδίο εφαρμογής των υφιστάμενων κατευθυντήριων γραμμών και στους παρόχους υπηρεσιών «κρυπτοστοιχείων» (“crypto-asset service providers”).

Κείμενο διαβούλευσης

 • 7
 • ΔΕΚ
 • 2022
Δημόσια διαβούλευση της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (‘EBA’) για την αντιμετώπιση των αρνητικών επιπτώσεων του “de-risking” στη θεματική της καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας

Στις 6 Δεκεμβρίου 2022, η ‘ΕΒΑ’ έθεσε σε δημόσια διαβούλευση, έως τις 6 Φεβρουαρίου 2023, σχέδιο κατευθυντήριων γραμμών για τους κινδύνους αντιμετώπισης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας από τις πολιτικές “de-risking” που λαμβάνουν ενίοτε τα πιστωτικά και λοιπά χρηματοδοτικά ιδρύματα.

Μέσω του εν λόγω σχεδίου κατευθυντήριων γραμμών, η ‘ΕΒΑ’ στοχεύει να διασφαλίσει ότι οι πελάτες των πιστωτικών και λοιπών χρηματοδοτικών ιδρυμάτων, ιδιαίτερα οι πιο ευάλωτοι, δεν στερούνται την πρόσβαση σε χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, δίχως βάσιμο λόγο.

Κείμενο διαβούλευσης

 • 23
 • ΝΟΕ
 • 2022
Κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (‘EBA’) για την εξ’ αποστάσεως ταυτοποίηση πελατών κατά τη σύναψη επιχειρηματικής σχέσης στο πλαίσιο της καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας

Στις 22 Νοεμβρίου 2022, η ‘EBA’ δημοσίευσε τις κατευθυντήριες γραμμές της για την εξ’ αποστάσεως ταυτοποίηση πελατών (φυσικών και νομικών προσώπων) κατά τη σύναψη επιχειρηματικής σχέσης στο πλαίσιο της καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.

Ειδικότερα, στις εν λόγω κατευθυντήριες γραμμές περιλαμβάνονται λεπτομερείς και ενιαίες απαιτήσεις για την ανάπτυξη και εφαρμογή των μέτρων δέουσας επιμέλειας που πρέπει να λαμβάνουν οι φορείς παροχής χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών (π.χ. τράπεζες, ιδρύματα πληρωμών, ιδρύματα ηλεκτρονικού χρήματος) για να διασφαλίσουν ασφαλείς και αποτελεσματικές πρακτικές εξ’ αποστάσεως ταυτοποίησης πελατών

Όσον αφορά τα επόμενα βήματα, οι εν λόγω κατευθυντήριες γραμμές αναμένεται να μεταφραστούν σε όλες τις επίσημες γλώσσες των κρατών-μελών της ΕΕ και να δημοσιευθούν στην ιστοσελίδα της ‘ΕΒΑ’. Οι εθνικές αρμόδιες αρχές θα πρέπει – εντός δύο (2) μηνών από τη δημοσίευση των μεταφράσεων των κατευθυντήριων γραμμών σε όλες τις επίσημες γλώσσες των κρατών-μελών της ΕΕ – να δηλώσουν αν θα συμμορφωθούν με αυτές (“comply or explain”). Αναμένεται να τεθούν σε εφαρμογή έξι (6) μήνες μετά την ημερομηνία δημοσίευσής τους σε όλες τις επίσημες γλώσσες των κρατών-μελών της ΕΕ.

Κατευθυντήριες γραμμές

 • 26
 • ΟΚΤ
 • 2022
Δημόσια διαβούλευση της Ομάδας Χρηματοοικονομικής Δράσης (‘FATF’) επί σχεδίου Οδηγού αναφορικά με την εφαρμογή της Σύστασης 24 (“Transparency and Beneficial Ownership of legal persons”)

Στις 25 Οκτωβρίου 2022, η ‘FATF’ έθεσε σε δημόσια διαβούλευση, έως τις 6 Δεκεμβρίου 2022, σχέδιο Οδηγού αναφορικά με την εφαρμογή της Σύστασης 24 (“Transparency and Beneficial Ownership of legal persons”).

Δημόσια διαβούλευση

 • 26
 • ΟΚΤ
 • 2022
Δημόσια διαβούλευση της Ομάδας Χρηματοοικονομικής Δράσης (‘FATF’) σχετικά με την αναθεώρηση της Σύστασης 25 (“transparency and beneficial ownership of legal arrangements”) και του ερμηνευτικού αυτής σημειώματος (“interpretative note”)

Στις 25 Οκτωβρίου 2022, η ‘FATF’ έθεσε σε δημόσια διαβούλευση, έως τις 6 Δεκεμβρίου 2022, κείμενο σχετικά με τις αλλαγές που προτείνει στην Σύσταση αριθμ. 25 (“transparency and beneficial ownership of legal arrangements”) και το ερμηνευτικό αυτής σημείωμα.

Δημόσια διαβούλευση

 • 28
 • ΙΟΥ
 • 2022
Δημόσια διαβούλευση της Ομάδας Χρηματοοικονομικής Δράσης (‘FATF’) σχετικά με την πιθανή αναθεώρηση της Σύστασης 25 (“transparency and beneficial ownership of legal arrangements”)

Στις 23 Ιουνίου 2022, η ‘FATF’ έθεσε σε δημόσια διαβούλευση, έως την 1η Αυγούστου 2022, «Λευκή Βίβλο» (“White Paper”) σχετικά με τις αλλαγές που προτείνει στην Σύσταση αριθμ. 25 (“transparency and beneficial ownership of legal arrangements”).

Δημόσια διαβούλευση

 • 15
 • ΙΟΥ
 • 2022
Κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (‘EBA’) για τον ρόλο των υπευθύνων κανονιστικής συμμόρφωσης στη θεματική της καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας

Στις 14 Ιουνίου 2022, η ‘ΕΒΑ’ δημοσίευσε τις τελικές κατευθυντήριες γραμμές για τον ρόλο των υπευθύνων κανονιστικής συμμόρφωσης στη θεματική της καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.

Ειδικότερα, στις εν λόγω κατευθυντήριες γραμμές περιλαμβάνονται λεπτομερείς απαιτήσεις για:

 • το ρόλο, τα καθήκοντα και τις ευθύνες των υπευθύνων κανονιστικής συμμόρφωσης στη θεματική της καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, και
 • το όργανο διοίκησης (“management body”) και τον τρόπο με τον οποίο αλληλοεπιδρούν, μεταξύ άλλων, σε επίπεδο ομίλου.

Οι κατευθυντήριες γραμμές, οι οποίες τίθενται σε εφαρμογή την 1η Δεκεμβρίου 2022, αφορούν όλους τους φορείς παροχής χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/849 (‘AMLD IV’).

Κατευθυντήριες γραμμές

 • 25
 • ΜΑΪ
 • 2022
Γνώμες της ΕΚΤ επί της νομοθετικής δέσμης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στη θεματική της καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (‘AMLR’, ‘AMLD6’, ‘AMLAR’)

Στις 25 Μαΐου 2022, δημοσιεύθηκαν στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ οι ακόλουθες δυο (2) Γνώμες της ΕΚΤ:

 • Γνώμη «όσον αφορά την πρόταση Κανονισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με τη σύσταση της Αρχής για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας» (CON/2022/4), και
 • Γνώμη «αναφορικά με την πρόταση Οδηγίας και την πρόταση Κανονισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή για τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας» (CON/2022/5).

Στις εν λόγω Γνώμες περιλαμβάνονται γενικές και ειδικές παρατηρήσεις της ΕΚΤ επί των ανωτέρω νομοθετικών προτάσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

 • 5
 • ΜΑΪ
 • 2022
Δημοσίευση διορθωτικού του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/2175 «για την τροποποίηση του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010 σχετικά με τη σύσταση της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (‘EBA’)»

Στις 4 Μαΐου 2022, δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ διορθωτικό του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/2175. Με τον εν λόγω Κανονισμό τροποποιείται, μεταξύ άλλων, ο Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1093/2010 «σχετικά με τη σύσταση της ‘EBA’». Ειδικότερα:

 • συγκεντρώνονται οι εξουσίες που αφορούν την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας στο χρηματοπιστωτικό σύστημα της ΕΕ εντός της ‘EBA’, και
 • ενισχύονται τα καθήκοντα και οι εξουσίες της, προκειμένου να διασφαλίζεται ότι οι κίνδυνοι νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας υπόκεινται σε αποτελεσματική και συνεπή εποπτεία από όλες τις εθνικές αρμόδιες αρχές και ότι αυτές (οι εθνικές αρμόδιες αρχές) συνεργάζονται και ανταλλάσσουν τις απαραίτητες προς το σκοπό αυτό πληροφορίες.

Περαιτέρω, στα εσωτερικά άρθρα 9α, 9β και 9γ του άρθρου 1 του εν λόγω Κανονισμού περιλαμβάνονται αναλυτικές διατάξεις για τα ειδικά καθήκοντα της ‘EBA’ σε σχέση με την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας στο χρηματοπιστωτικό σύστημα της ΕΕ.

Οι διατάξεις του άρθρου 1, οι οποίες αφορούν, μεταξύ άλλων, τα ειδικά καθήκοντα της ‘EBA’ στο πεδίο του “AML/CFT”, τέθηκαν σε εφαρμογή την 1η Ιανουαρίου 2020.

Διορθωτικό

 • 18
 • ΜΑΡ
 • 2022
Αναθεωρημένες κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (‘EBA’) για τη διαμόρφωση κοινής μεθοδολογίας σχετικά με τη διαδικασία εποπτικής αξιολόγησης και επανεξέτασης (‘SREP’)

Στις 18 Μαρτίου 2022, η ‘ΕΒΑ’ δημοσίευσε τις αναθεωρημένες κατευθυντήριες γραμμές αναφορικά με τη διαμόρφωση κοινής μεθοδολογίας σε σχέση με τη διαδικασία εποπτικής αξιολόγησης και επανεξέτασης (‘SREP’), οι οποίες θα τεθούν σε εφαρμογή την 1η Ιανουαρίου 2023. Παράλληλα, οι ήδη υφιστάμενες κατευθυντήριες γραμμές  (Ιούλιος 2018) θα καταργηθούν από την 1η Ιανουαρίου 2023.

Στις αναθεωρημένες κατευθυντήριες γραμμές έχουν συμπεριληφθεί, μεταξύ άλλων, οι σχετικές προβλέψεις της ‘ΕΒΑ’ σε συνέχεια της σχετικής Γνώμης  που δημοσίευσε το Νοέμβριο του 2020.

Αναθεωρημένες κατευθυντήριες γραμμές

 • 10
 • ΦΕΒ
 • 2022
Γνώμη της ΕΚΤ επί της πρότασης Κανονισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη ρύθμιση της δραστηριότητες των παρόχων “crypto-assets”

Στις 9 Φεβρουαρίου 2022, δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ η Γνώμη της ΕΚΤ επί της πρότασης Κανονισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με την οποία ρυθμίζονται οι δραστηριότητες των παρόχων “crypto-assets”.

Στην εν λόγω Γνώμη περιλαμβάνονται γενικές και ειδικές παρατηρήσεις της ΕΚΤ επί της νομοθετικής πρότασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Γνώμη ΕΚΤ

 • 31
 • ΙΑΝ
 • 2022
Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (‘EBA’) για την έναρξη λειτουργίας της πανευρωπαϊκής βάσης δεδομένων στη θεματική της καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (‘AML/CFT’)

Στις 31 Ιανουαρίου 2022, η ΈΒΑ’ ανακοίνωσε την έναρξη λειτουργίας της πανευρωπαϊκής βάσης δεδομένων (“EuReCA”) στο πλαίσιο της παρακολούθησης και του συντονισμού σε επίπεδο ΕΕ των ενεργειών για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.

Η εν λόγω πρωτοβουλία της ‘ΕΒΑ’ προκύπτει από τα ειδικά καθήκοντα που της έχουν ανατεθεί σχετικά με την πρόληψη και την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, σύμφωνα με το άρθρο 9α του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010 , όπως ισχύει και συγκεκριμένα από την παράγραφο 2 αυτού που προβλέπει τα ακόλουθα:

«Η Αρχή δημιουργεί και ενημερώνει κεντρική βάση δεδομένων με τις πληροφορίες που συλλέγονται σύμφωνα με την παράγραφο 1 στοιχείο α). Η Αρχή διασφαλίζει ότι οι εν λόγω πληροφορίες αναλύονται και καθίστανται διαθέσιμες στις αρμόδιες αρχές με βάση την ανάγκη γνώσης τους και με εμπιστευτικό τρόπο. Η Αρχή δύναται επίσης, εφόσον κρίνεται σκόπιμο, να διαβιβάζει στις εθνικές δικαστικές αρχές και τις αρμόδιες αρχές του οικείου κράτους μέλους, σύμφωνα με τους εθνικούς διαδικαστικούς κανόνες, τα αποδεικτικά στοιχεία που έχει στην κατοχή της και τα οποία θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε ποινική δίωξη. Η Αρχή δύναται επίσης, κατά περίπτωση, να διαβιβάζει αποδεικτικά στοιχεία στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, εφόσον τα εν λόγω αποδεικτικά στοιχεία αφορούν αδικήματα για τα οποία η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ασκεί ή θα μπορούσε να ασκήσει αρμοδιότητα σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2017/1939 του Συμβουλίου».

Η εν λόγω βάση δεδομένων θα καταστεί πλήρως λειτουργική, όταν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το τελικό σχέδιο ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων της ‘EBA’ που προβλέπει τον τρόπο λειτουργίας της.

Ανακοίνωση

 • 5
 • ΙΑΝ
 • 2022
Γνώμη της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (‘EBA’) στη θεματική της καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (‘AML/CFT’)

Στις 5 Ιανουαρίου 2022, η ‘ΕΒΑ’ δημοσίευσε 40σέλιδη Γνώμη αναφορικά με τους κινδύνους νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας  που ελλοχεύουν για το ευρωπαϊκό χρηματοπιστωτικό σύστημα στο σύνολό του από τις πολιτικές “de-risking” που λαμβάνουν ενίοτε τα πιστωτικά και λοιπά χρηματοδοτικά ιδρύματα.

Ειδικότερα, η παροχή πρόσβασης σε τουλάχιστον βασικές χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες συνιστά προϋπόθεση για τη συμμετοχή των οικονομικών μονάδων (καταναλωτών και επιχειρήσεων) στη σύγχρονη οικονομική και κοινωνική ζωή και οι εκάστοτε πολιτικές “de-risking”, όταν δεν δικαιολογούνται, ενδέχεται να επιφέρουν τον χρηματοπιστωτικό αποκλεισμό (“financial exclusion”) των νόμιμων πελατών. Τέλος, οι πολιτικές “de-risking” ενδέχεται, επίσης, να επηρεάσουν τις συνθήκες ανταγωνισμού, καθώς και τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα.

Γνώμη

 • 22
 • ΔΕΚ
 • 2021
Τελικό σχέδιο ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων (‘RTS’) της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (‘EBA’) για τη διαμόρφωση μιας πανευρωπαϊκής βάσης δεδομένων στη θεματική της καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (‘AML/CFT’)

Στις 20 Δεκεμβρίου 2021, η ‘ΕΒΑ’ δημοσίευσε το τελικό σχέδιο ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων για τη διαμόρφωση μιας πανευρωπαϊκής βάσης δεδομένων στο πλαίσιο της παρακολούθησης και του συντονισμού σε επίπεδο ΕΕ των ενεργειών για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.

Η εν λόγω πρωτοβουλία της ‘ΕΒΑ’ προκύπτει από τα ειδικά καθήκοντα που της έχουν ανατεθεί σχετικά με την πρόληψη και την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, σύμφωνα με το άρθρο 9α του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010, όπως ισχύει και συγκεκριμένα από την παράγραφο 2 αυτού που προβλέπει τα ακόλουθα:

«Η Αρχή δημιουργεί και ενημερώνει κεντρική βάση δεδομένων με τις πληροφορίες που συλλέγονται σύμφωνα με την παράγραφο 1 στοιχείο α). Η Αρχή διασφαλίζει ότι οι εν λόγω πληροφορίες αναλύονται και καθίστανται διαθέσιμες στις αρμόδιες αρχές με βάση την ανάγκη γνώσης τους και με εμπιστευτικό τρόπο. Η Αρχή δύναται επίσης, εφόσον κρίνεται σκόπιμο, να διαβιβάζει στις εθνικές δικαστικές αρχές και τις αρμόδιες αρχές του οικείου κράτους μέλους, σύμφωνα με τους εθνικούς διαδικαστικούς κανόνες, τα αποδεικτικά στοιχεία που έχει στην κατοχή της και τα οποία θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε ποινική δίωξη. Η Αρχή δύναται επίσης, κατά περίπτωση, να διαβιβάζει αποδεικτικά στοιχεία στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, εφόσον τα εν λόγω αποδεικτικά στοιχεία αφορούν αδικήματα για τα οποία η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ασκεί ή θα μπορούσε να ασκήσει αρμοδιότητα σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2017/1939 του Συμβουλίου».

Η διαμόρφωση του τελικού σχεδίου ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων από την ‘EBA’ δεν συνεπάγεται την ολοκλήρωση της νομοθετικής διαδικασίας. Αντίθετα, το τελικό σχέδιο θα πρέπει να υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Τελικό σχέδιο ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων

 • 20
 • ΔΕΚ
 • 2021
Κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (‘EBA’) για τη συνεργασία μεταξύ των εθνικών αρχών για θέματα προληπτικής εποπτείας και AML/CFT και των εθνικών Μονάδων Χρηματοοικονομικών Πληροφοριών (‘FIUs’)

Στις 16 Δεκεμβρίου 2021, η ‘EBA’ δημοσίευσε τις κατευθυντήριες γραμμές της για τη συνεργασία μεταξύ των εθνικών αρχών για θέματα προληπτικής εποπτείας και AML/CFT και των εθνικών Μονάδων Χρηματοοικονομικών Πληροφοριών (‘FIUs’).

Βασικός στόχος των εν λόγω κατευθυντήριων γραμμών, σύμφωνα με το άρθρο 117(6) της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ (‘CRD’), είναι η ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των εθνικών αρμόδιων αρχών και των ‘FIUs’ για την αποτελεσματική και έγκαιρη πρόληψη και καταστολή ‘AML/CFT’ εγκλημάτων.

Παράλληλα, οι εν λόγω κατευθυντήριες γραμμές συμπληρώνουν τις υφιστάμενες κατευθυντήριες γραμμές της Μικτής Επιτροπής (“Joint Committee”) των Ευρωπαϊκών Εποπτικών Αρχών (‘ESAs’) για τη συγκρότηση εποπτικών κολλεγίων (“supervisory colleges”) για ζητήματα AML/CFT.

Οι κατευθυντήριες γραμμές θα τεθούν σε εφαρμογή την 1η Ιουνίου 2022.

Κατευθυντήριες γραμμές

 • 17
 • ΔΕΚ
 • 2021
Αναθεωρημένες κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (‘EBA’) στη θεματική της καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (‘AML/CFT’)

Στις 16 Δεκεμβρίου 2021, η ‘ΕΒΑ’ δημοσίευσε τις αναθεωρημένες κατευθυντήριες γραμμές, οι οποίες καταργούν τις υφιστάμενες  (Νοέμβριος 2016) της Μικτής Επιτροπής (“Joint Committee”) των Ευρωπαϊκών Εποπτικών Αρχών (‘ESAs’) που καθορίζουν τα χαρακτηριστικά μιας, βάσει κινδύνου, εποπτικής προσέγγισης για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, καθώς και τα προς λήψη μέτρα όταν ασκείται εποπτεία ανάλογα με τον βαθμό κινδύνου (“Risk‐Based Supervision Guidelines”).

Με τις αναθεωρημένες κατευθυντήριες γραμμές, η ‘EBA’ επιδιώκει να συνδράμει τις εθνικές εποπτικές αρχές στον εντοπισμό και αποτελεσματικότερη διαχείριση των κινδύνων που απορρέουν από τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, περιλαμβανομένων εκείνων (των κινδύνων) που ενδέχεται να προκύψουν από τις πολιτικές “de-risking” που παρατηρούνται σε συγκεκριμένους κλάδους της οικονομίας των κρατών μελών της ΕΕ, παρέχοντας παράλληλα περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τις αξιολογήσεις αυτών των κινδύνων και απαιτώντας την ανάπτυξη από τις εθνικές εποπτικές αρχές μιας ισχυρής στρατηγικής και σχεδίου δράσης για την αντιμετώπισή τους.

Οι αναθεωρημένες κατευθυντήριες γραμμές θα τεθούν σε εφαρμογή τρεις (3) μήνες μετά τη δημοσίευσή τους σε όλες τις επίσημες γλώσσες των κρατών-μελών της ΕΕ.

Αναθεωρημένες κατευθυντήριες γραμμές

 • 14
 • ΔΕΚ
 • 2021
Δημόσια διαβούλευση της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (‘EBA’) για την εξ’ αποστάσεως ταυτοποίηση πελατών κατά τη σύναψη επιχειρηματικής σχέσης στο πλαίσιο της καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας

Στις 10 Δεκεμβρίου 2021, η ‘ΕΒΑ’ έθεσε σε δημόσια διαβούλευση, έως τις 10 Μαρτίου 2022, σχέδιο κατευθυντήριων γραμμών για την εξ’ αποστάσεως ταυτοποίηση πελατών (φυσικών και νομικών προσώπων) κατά τη σύναψη επιχειρηματικής σχέσης στο πλαίσιο της καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.

Ειδικότερα, στο εν λόγω σχέδιο κατευθυντήριων γραμμών περιλαμβάνονται λεπτομερείς και ενιαίες απαιτήσεις για την ανάπτυξη και εφαρμογή των μέτρων δέουσας επιμέλειας που πρέπει να λαμβάνουν οι φορείς παροχής χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών για να διασφαλίσουν ασφαλείς και αποτελεσματικές πρακτικές εξ’ αποστάσεως ταυτοποίησης πελατών κατά τη σύναψη επιχειρηματικής σχέσης στο πλαίσιο της καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.

Το σχέδιο κατευθυντήριων γραμμών, μόλις οριστικοποιηθεί και υιοθετηθεί από την ‘EBA’, θα αφορά όλους τους φορείς παροχής χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/849 (‘AMLD IV’).

Κείμενο διαβούλευσης

 • 3
 • ΔΕΚ
 • 2021
Γνώμη της ΕΚΤ επί της πρότασης Κανονισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη ρύθμιση των δραστηριοτήτων των παρόχων “crypto-assets”

Την 1η Δεκεμβρίου 2021, δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα της ΕΚΤ η Γνώμη της επί της πρότασης Κανονισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μέσω της οποίας ρυθμίζονται οι δραστηριότητες των παρόχων “crypto-assets”.

Η εν λόγω Γνώμη, στην οποία περιλαμβάνονται γενικές και ειδικές παρατηρήσεις της ΕΚΤ επί της νομοθετικής πρότασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, συνοδεύεται από τεχνικό κείμενο εργασίας με τις δυο (2) προτεινόμενες από πλευράς της αλλαγές.

Γνώμη

 • 28
 • ΟΚΤ
 • 2021
Επικαιροποιημένος Οδηγός της FATF σχετικά με τα “virtual assets” και τους “virtual assets service providers”

Στις 27 Οκτωβρίου 2021, η ‘FATF’ δημοσίευσε επικαιροποιημένο Οδηγό σχετικά με τα “virtual assets” και τους “virtual assets service providers”. Η επικαιροποίηση του Οδηγού επικεντρώνεται:

 • στους ορισμούς των “virtual assets” και των “virtual assets service providers”,
 • στην εφαρμογή των Συστάσεων της ‘FATF’ στα “stablecoins”,
 • στη χρήση εργαλείων για την πρόληψη της καταπολέμησης νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας στις Person-to-Person (P2P) συναλλαγές,
 • στην παροχή διευκρινίσεων σε σχέση με την αδειοδότηση των “virtual assets service providers”, και
 • στη συνεργασία και την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των εποπτικών αρχών των “virtual assets service providers”.

Οδηγός FATF

 • 25
 • ΟΚΤ
 • 2021
Δημόσια διαβούλευση της Ομάδας Χρηματοοικονομικής Δράσης (‘FATF’) σχετικά με τη Σύσταση 24 (“Transparency and Beneficial Ownership of legal persons”) και το ερμηνευτικό αυτής σημείωμα (“interpretative note”)

Στις 21 Οκτωβρίου 2021, η ΄FATF’ έθεσε σε δημόσια διαβούλευση, έως τις 3 Δεκεμβρίου 2021, κείμενο σχετικά με τις αλλαγές που προτείνει στη Σύσταση 24 (“Transparency and Beneficial Ownership of legal persons”) και το ερμηνευτικό αυτής σημείωμα.

Κείμενο διαβούλευσης

 • 27
 • ΣΕΠ
 • 2021
Γνώμη του Ευρωπαΐου Επόπτη Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (‘EDPS’) επί της νομοθετικής δέσμης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην θεματική της καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας

Στις 22 Σεπτεμβρίου 2021, ο ‘EDPS’ δημοσίευσε 23σέλιδη Γνώμη επί της νομοθετικής δέσμης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην θεματική της καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.

Γνώμη

 • 14
 • ΣΕΠ
 • 2021
Δημόσια διαβούλευση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την αναθεώρηση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2271/96 (“Blocking Statute Regulation”)

Στις 9 Σεπτεμβρίου 2021, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε τη διεξαγωγή δημόσιας διαβούλευσης, έως τις 4 Νοεμβρίου 2021, για την αναθεώρηση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2271/96  (“Blocking Statute Regulation”).

Μέσω της εν λόγω διαβούλευσης η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιδιώκει την αναθεώρηση του ανωτέρω Κανονισμού, προκειμένου να:

 • συμπεριληφθούν στο πεδίο εφαρμογής του πρόσθετοι μηχανισμοί αποτροπής (“additional deterrence mechanisms”), και
 • εξορθολογιστεί η εφαρμογή του Κανονισμού, συμπεριλαμβανομένης της μείωσης του κόστους συμμόρφωσης για φυσικά και νομικά πρόσωπα εντός της ΕΕ.

Δημόσια διαβούλευση

 • 31
 • ΑΥΓ
 • 2021
Δημόσια διαβούλευση της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (‘EBA’) για τον ρόλο των υπευθύνων κανονιστικής συμμόρφωσης στη θεματική της καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας

Η ‘ΕΒΑ’ έθεσε σε δημόσια διαβούλευση, έως τις 2 Νοεμβρίου 2021, σχέδιο κατευθυντήριων γραμμών για τον ρόλο των υπευθύνων κανονιστικής συμμόρφωσης στη θεματική της καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.

Ειδικότερα, στο εν λόγω σχέδιο κατευθυντήριων γραμμών περιλαμβάνονται λεπτομερείς απαιτήσεις για:

 • το ρόλο, τα καθήκοντα και τις ευθύνες των υπευθύνων κανονιστικής συμμόρφωσης στη θεματική της καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, και
 • του οργάνου διοίκησης (“management body”) και τον τρόπο με τον οποίο αλληλοεπιδρούν, μεταξύ άλλων, σε επίπεδο ομίλου.

Το σχέδιο κατευθυντήριων γραμμών, μόλις οριστικοποιηθεί και υιοθετηθεί από την ‘EBA’, θα αφορά όλους τους φορείς παροχής χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών (π.χ. πιστωτικά ιδρύματα) που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/849 (‘AMLD IV’).

Σχέδιο κατευθυντήριων γραμμών

 • 28
 • ΙΟΥ
 • 2021
Πρόταση Οδηγίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την τροποποίηση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1153 «όσον αφορά την πρόσβαση των αρμόδιων αρχών στα κεντρικά μητρώα τραπεζικών λογαριασμών μέσω του ενιαίου σημείου πρόσβασης»

Στις 20 Ιουλίου 2021, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στο πλαίσιο δημοσίευσης της προτεινόμενης νομοθετικής δέσμης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην θεματική της καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, εξέδωσε πρόταση Οδηγίας για την τροποποίηση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1153  «όσον αφορά την πρόσβαση των αρμόδιων αρχών στα κεντρικά μητρώα τραπεζικών λογαριασμών μέσω του ενιαίου σημείου πρόσβασης».

Πρόταση Οδηγίας

 • 21
 • ΙΟΥ
 • 2021
Δημοσίευση της νομοθετικής δέσμης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την θεματική της καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας

Στις 20 Ιουλίου 2021, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε την προτεινόμενη νομοθετική της δέσμη για την θεματική της καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.

Η εν λόγω νομοθετική δέσμη περιλαμβάνει τα εξής:

 • πρόταση Κανονισμού (‘AMLR’), η οποία περιλαμβάνει τις βασικές διατάξεις των υφιστάμενων Οδηγιών (ΕΕ) 2015/849 (‘AMLD 4’) και (ΕΕ) 2018/843 (‘AMLD V’) (π.χ. διατάξεις για τη δέουσα επιμέλεια και τον πραγματικό δικαιούχο νομικών προσώπων),
 • πρόταση Οδηγίας (‘AMLD 6’), η οποία καταργεί τις υφιστάμενες Οδηγίες (ΕΕ) 2015/849 (‘AMLD 4’) και 2018/843 (‘AMLD V’) και περιλαμβάνει προβλέψεις που δεν καλύπτονται από την ανωτέρω πρόταση Κανονισμού (π.χ. διατάξεις για τις εθνικές εποπτικές αρχές),
 • πρόταση Κανονισμού (‘AMLAR’), μέσω της οποίας θεσμοθετείται η πανευρωπαϊκή εποπτική αρχή σε θέματα καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, η έναρξη λειτουργίας της οποίας τοποθετείται για τις αρχές του 2024, και
 • πρόταση Κανονισμού, μέσω της οποίας ρυθμίζονται οι δραστηριότητες των παρόχων “crypto-assets”.

Το προσεχές διάστημα αναμένεται να ξεκινήσει η νομική επεξεργασία των ανωτέρω νομοθετικών προτάσεων από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο Υπουργών της ΕΕ για την τελική τους διαμόρφωση και συνακόλουθη δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ.

 • 6
 • ΙΟΥ
 • 2021
Αναθεωρημένες κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (‘EBA’) και της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών (‘ESMA’) για την αξιολόγηση της καταλληλότητας των μελών του διοικητικού οργάνου και των προσώπων που κατέχουν καίριες θέσεις (“fit and proper requirements”)

Στις 2 Ιουλίου 2021, η ‘EBA’ και η ‘ESMA’ δημοσίευσαν τις αναθεωρημένες κοινές κατευθυντήριες γραμμές για την αξιολόγηση της καταλληλότητας των μελών του διοικητικού οργάνου και των προσώπων που κατέχουν καίριες θέσεις, στις οποίες περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, προβλέψεις για τον εντοπισμό, τη διαχείριση και τον μετριασμό των κινδύνων που απορρέουν από τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.

Οι εν λόγω κατευθυντήριες γραμμές, οι οποίες εκδόθηκαν δυνάμει του άρθρου 91(2) της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ (‘CRD’) και του άρθρου 9 της Οδηγίας 2014/65/ΕΕ (‘MIFID 2’), θα τεθούν σε εφαρμογή στις 31 Δεκεμβρίου 2021. Ακολούθως, οι υφιστάμενες κοινές κατευθυντήριες γραμμές (Σεπτέμβριος 2017) θα καταργηθούν.

Αναθεωρημένες κοινές κατευθυντήριες γραμμές

 • 5
 • ΙΟΥ
 • 2021
Αναθεωρημένες κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (‘EBA’) για την εσωτερική διακυβέρνηση (“internal governance”)

Στις 2 Ιουλίου 2021, η ‘ΕΒΑ’ δημοσίευσε τις αναθεωρημένες κατευθυντήριες γραμμές για την εσωτερική διακυβέρνηση, στις οποίες περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, προβλέψεις για τον εντοπισμό, τη διαχείριση και τον μετριασμό των κινδύνων που απορρέουν από τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.

Οι εν λόγω κατευθυντήριες γραμμές, οι οποίες εκδόθηκαν δυνάμει του άρθρου 74 της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ (‘CRD’), θα τεθούν σε εφαρμογή στις 31 Δεκεμβρίου 2021. Ακολούθως, οι υφιστάμενες κατευθυντήριες γραμμές (Σεπτέμβριος 2017) θα καταργηθούν.

Αναθεωρημένες κατευθυντήριες γραμμές

 • 30
 • ΙΟΥ
 • 2021
Οδηγός της Ομάδας Χρηματοοικονομικής Δράσης (‘FATF’) στο πλαίσιο της εφαρμογής των απαιτήσεων εντοπισμού, αξιολόγησης, κατανόησης και μετριασμού του κινδύνου χρηματοδότησης για τη διάδοση όπλων μαζικής καταστροφής

Στις 29 Ιουνίου 2021, η ‘FATF’ δημοσίευσε Οδηγό στο πλαίσιο της εφαρμογής, τόσο από το δημόσιο όσο και τον ιδιωτικό τομέα, των απαιτήσεων εντοπισμού, αξιολόγησης, κατανόησης και μετριασμού του κινδύνου χρηματοδότησης για τη διάδοση όπλων μαζικής καταστροφής (“proliferation financing risk”), όπως αυτός ορίζεται στη Σύσταση 1 και στην σχετική ερμηνευτική της σημείωση (“interpretative note”).

Οδηγός

 • 29
 • ΙΟΥ
 • 2021
Δημόσια διαβούλευση της Ομάδας Χρηματοοικονομικής Δράσης (‘FATF’) σχετικά με τη Σύσταση 24 (“Transparency and Beneficial Ownership of legal persons”)

Στις 25 Ιουνίου 2021, η ‘FATF’ έθεσε σε δημόσια διαβούλευση , έως τις 20 Αυγούστου 2021, «Λευκή Βίβλο» (“White Paper”) σχετικά με τις αλλαγές που προτείνει στη Σύσταση 24 (“Transparency and Beneficial Ownership of legal persons”).

Κείμενο διαβούλευσης

 • 28
 • ΜΑΪ
 • 2021
Σχέδιο κατευθυντήριων γραμμών της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (‘EBA’) αναφορικά με τη συνεργασία μεταξύ των εθνικών αρχών για θέματα προληπτικής εποπτείας και AML/CFT

Στις 27 Μαΐου 2021, η ‘EBA’ έθεσε σε δημόσια διαβούλευση, έως τις 27 Αυγούστου 2021, σχέδιο κατευθυντήριων γραμμών αναφορικά με τη συνεργασία μεταξύ των εθνικών αρχών που είναι επιφορτισμένες αφενός για θέματα προληπτικής εποπτείας (“prudential supervision”), και αφετέρου για θέματα πρόληψης και καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (‘AML/CFT’).

Βασικός στόχος των υπό διαμόρφωση κατευθυντήριων γραμμών, σύμφωνα με το άρθρο 117(6) της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ (‘CRD’), είναι η ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των προαναφερθεισών εθνικών αρχών για την αποτελεσματική και έγκαιρη πρόληψη και καταστολή ‘AML/CFT’ εγκλημάτων.

Παράλληλα, το υπό διαμόρφωση σχέδιο συμπληρώνει τις υφιστάμενες κατευθυντήριες γραμμές  της Μικτής Επιτροπής (“Joint Committee”) των Ευρωπαϊκών Εποπτικών Αρχών (‘ESAs’) για τη συγκρότηση εποπτικών κολλεγίων (“supervisory colleges”) για ζητήματα AML/CFT.

Κείμενο διαβούλευσης

 • 10
 • ΜΑΪ
 • 2021
Σχέδιο ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων (‘RTS’) της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (‘EBA’) για τη διαμόρφωση μιας πανευρωπαϊκής βάσης δεδομένων στη θεματική της καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (‘AML/CFT’)

Στις 6 Μαΐου 2021, η ‘ΕΒΑ’ έθεσε σε δημόσια διαβούλευση, έως τις 17 Ιουνίου 2021, σχέδιο ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων για τη διαμόρφωση μιας πανευρωπαϊκής βάσης δεδομένων στο πλαίσιο της παρακολούθησης και του συντονισμού σε επίπεδο ΕΕ των ενεργειών για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.

Η εν λόγω πρωτοβουλία της ‘ΕΒΑ’ προκύπτει από τα ειδικά καθήκοντα που της έχουν ανατεθεί σχετικά με την πρόληψη και την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, σύμφωνα με το άρθρο 9α του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010, όπως ισχύει.

Κείμενο διαβούλευσης

 • 24
 • ΜΑΡ
 • 2021
Δημόσια διαβούλευση της Ομάδας Χρηματοοικονομικής Δράσης (‘FATF’) επί του σχεδίου Οδηγού της σχετικά με τα “virtual assets”

Στις 19 Μαρτίου 2021, η ‘FATF’ έθεσε σε δημόσια διαβούλευση, έως τις 20 Απριλίου 2021, σχέδιο Οδηγού σχετικά με τα “virtual assets” και τους “virtual assets service providers”.

Σχέδιο Οδηγού

 • 19
 • ΜΑΡ
 • 2021
Δημόσια διαβούλευση της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (‘EBA’) για την αναθεώρηση των υφιστάμενων κατευθυντήριων γραμμών της Μικτής Επιτροπής (“Joint Committee”) των Ευρωπαϊκών Εποπτικών Αρχών (‘ESAs’) στη θεματική της καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (‘AML/CFT’)

Στις 17 Μαρτίου 2021, η ΈΒΑ’ ανακοίνωσε τη διεξαγωγή δημόσιας διαβούλευσης, έως τις 17 Ιουνίου 2021, για την αναθεώρηση των υφιστάμενων κατευθυντήριων γραμμών (Νοέμβριος 2016) της Μικτής Επιτροπής (“Joint Committee”) των Ευρωπαϊκών Εποπτικών Αρχών (‘ESAs’), οι οποίες καθορίζουν τα χαρακτηριστικά μιας, βάσει κινδύνου, εποπτικής προσέγγισης για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, καθώς και τα προς λήψη μέτρα όταν ασκείται εποπτεία ανάλογα με τον βαθμό κινδύνου.

Με την εν λόγω δημόσια διαβούλευση, η ‘EBA’ επιδιώκει να συνδράμει τις εθνικές εποπτικές αρχές στον εντοπισμό και αποτελεσματικότερη διαχείριση των κινδύνων που απορρέουν από τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, περιλαμβανομένων εκείνων (των κινδύνων) που ενδέχεται να προκύψουν από τις πολιτικές μείωσης κινδύνου (“de-risking”) που παρατηρούνται σε συγκεκριμένους κλάδους των οικονομιών των κρατών μελών της ΕΕ, παρέχοντας παράλληλα περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τις αξιολογήσεις αυτών των κινδύνων και απαιτώντας την ανάπτυξη από τις εθνικές εποπτικές αρχές μια ισχυρής στρατηγικής και σχεδίου δράσης για την αντιμετώπισή τους.

Δημόσια διαβούλευση ΕΒΑ

 • 16
 • ΜΑΡ
 • 2021
Έκθεση της Ομάδας Χρηματοοικονομικής Δράσης (‘FATF’) σχετικά με τους δείκτες κινδύνου νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες στον κλάδο του εμπορίου σε διεθνές επίπεδο

Στις 11 Μαρτίου 2021, η ‘FATF’ δημοσίευσε 10σέλιδη έκθεση σχετικά με τους δείκτες κινδύνου νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες στον κλάδο του εμπορίου σε διεθνές επίπεδο.

Η έκθεση περιλαμβάνει δείκτες κινδύνου σχετικά με:

 • τη δομή της εκάστοτε εμπορικής επιχείρησης,
 • την φύση της εμπορικής δραστηριότητας,
 • τα εμπορικά έγγραφα και αγαθά, και
 • τη συναλλακτική δραστηριότητα της εκάστοτε εμπορικής επιχείρησης.

Έκθεση FATF

 • 8
 • ΜΑΡ
 • 2021
Οδηγός της Ομάδας Χρηματοοικονομικής Δράσης (‘FATF’) για την εφαρμογή μιας βάσει κινδύνου εποπτικής προσέγγισης στο πλαίσιο της καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας

Στις 5 Μαρτίου 2021, η ‘FATF’ δημοσίευσε Οδηγό για την εφαρμογή μιας - βάσει κινδύνου - εποπτικής προσέγγισης (‘RBA’) στο πλαίσιο της καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.

Ο Οδηγός στοχεύει να συνδράμει τις εποπτικές αρχές να αντιμετωπίσουν το πλήρες φάσμα των κινδύνων που σχετίζονται με τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και να εστιάσουν τους πόρους τους σε τομείς όπου οι εν λόγω κίνδυνοι είναι υψηλότεροι.

Οδηγός FATF

 • 5
 • ΜΑΡ
 • 2021
Γνώμη της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (‘EBA’) στη θεματική της καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (‘AML/CFT’)

Στις 3 Μαρτίου 2021, η ‘ΕΒΑ’ εξέδωσε Γνώμη αναφορικά με τους κινδύνους νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας  που επηρεάζουν το ευρωπαϊκό χρηματοπιστωτικό σύστημα.

Οι εν λόγω κίνδυνοι περιλαμβάνουν εκείνους που αφορούν το ευρωπαϊκό χρηματοπιστωτικό σύστημα στο σύνολό του, όπως, ενδεικτικά, εκείνους που απορρέουν από τη χρήση καινοτόμων χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, ενώ άλλοι επηρεάζουν επιμέρους τομείς του, όπως η περίπτωση του “de-risking”.

Η Γνώμη αυτή, η οποία δημοσιεύεται από την ‘ΕΒΑ’ ανά διετία, περιλαμβάνει, επίσης, τους κινδύνους που προκύπτουν την τρέχουσα πανδημική κρίση του COVID-19.

Γνώμη ΕΒΑ

 • 2
 • ΜΑΡ
 • 2021
Δημοσίευση Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2021/369 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «για τη θέσπιση των τεχνικών προδιαγραφών και των διαδικασιών που απαιτούνται για το σύστημα διασύνδεσης των κεντρικών μητρώων το οποίο αναφέρεται στην Οδηγία (ΕΕ) 2015/849»

Στις 2 Μαρτίου 2021, δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ ο Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) 2021/369 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «για τη θέσπιση των τεχνικών προδιαγραφών και των διαδικασιών που απαιτούνται για το σύστημα διασύνδεσης των κεντρικών μητρώων το οποίο αναφέρεται στην Οδηγία (ΕΕ) 2015/849, όπως ισχύει».

Στο Παράρτημα του εν λόγω Κανονισμού καθορίζονται οι τεχνικές προδιαγραφές και οι διαδικασίες για το ευρωπαϊκό σύστημα διασύνδεσης των Εθνικών Μητρώων Πραγματικών Δικαιούχων και Μητρώων Πραγματικών Δικαιούχων Εμπιστευμάτων, που προβλέπονται στα άρθρα 30 και 31 της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/849 (‘AMLD IV’), όπως ισχύει. Ο Κανονισμός τίθεται σε εφαρμογή τη Δευτέρα, 22 Μαρτίου 2021.

Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) 2021/369

 • 2
 • ΜΑΡ
 • 2021
Δημόσια διαβούλευση της Ομάδας Χρηματοοικονομικής Δράσης (‘FATF’) για τη διαμόρφωση Οδηγού στο πλαίσιο της εφαρμογής, τόσο από το δημόσιο όσο και τον ιδιωτικό τομέα, των απαιτήσεων εντοπισμού, αξιολόγησης, κατανόησης και μετριασμού του κινδύνου χρηματοδότησης της διάδοσης όπλων μαζικής καταστροφής (“proliferation financing risk”)

Την 1η Μαρτίου 2021, η ‘FATF’ ανακοίνωσε τη διεξαγωγή δημόσιας διαβούλευσης, έως τις 9 Απριλίου 2021, για τη διαμόρφωση Οδηγού στο πλαίσιο της εφαρμογής, τόσο από το δημόσιο όσο και τον ιδιωτικό τομέα, των απαιτήσεων εντοπισμού, αξιολόγησης, κατανόησης και μετριασμού του κινδύνου χρηματοδότησης της διάδοσης όπλων μαζικής καταστροφής (“proliferation financing risk”), όπως αυτός ορίζεται στη Σύσταση 1 και στην σχετική ερμηνευτική της σημείωση (“interpretative note”).

Δημόσια διαβούλευση FATF

 • 1
 • ΜΑΡ
 • 2021
Κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (‘EBA’) στη θεματική της καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (‘AML/CFT’)

Την 1η Μαρτίου 2021, η ‘ΕΒΑ’ δημοσίευσε τις αναθεωρημένες κατευθυντήριες γραμμές της, οι οποίες καθορίζουν:

 • τους παράγοντες κινδύνου ΞΧ/ΧΤ και τα μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται από τα υπόχρεα πρόσωπα σε περιπτώσεις όπου θεωρείται σκόπιμη η λήψη απλουστευμένων ή ενισχυμένων μέτρων δέουσας επιμέλειας (“simplified and enhanced due diligence measures”) ως προς τον πελάτη, και
 • τα χαρακτηριστικά μιας, βάσει κινδύνου, εποπτικής προσέγγισης για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, καθώς και τα προς λήψη μέτρα όταν ασκείται εποπτεία ανάλογα με τον βαθμό κινδύνου.

Ειδικότερα, με τις εν λόγω κατευθυντήριες γραμμές, οι οποίες απευθύνονται στις εθνικές αρμόδιες αρχές, τα πιστωτικά και λοιπά χρηματοδοτικά ιδρύματα (“credit and financial institutions”), εισάγονται νέες προβλέψεις για:

 • τα ενισχυμένα μέτρα δέουσας επιμέλειας σε σχέση με τις τρίτες χώρες (εκτός ΕΟΧ) υψηλού κινδύνου,
 • τις πλατφόρμες «συμμετοχικής χρηματοδότησης» (“crowdfunding platforms”),
 • τις εταιρικές χρηματοδοτήσεις (“corporate finance”),
 • τους παρόχους υπηρεσιών εκκίνησης πληρωμών (‘PISPs’) και τους παρόχους υπηρεσιών πληροφοριών λογαριασμού (‘AISPs’) στο πλαίσιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/2366 (‘PSD 2’), και
 • τα ανταλλακτήρια συναλλάγματος.

Οι αναθεωρημένες κατευθυντήριες γραμμές θα τεθούν σε εφαρμογή 3 μήνες από τη μετάφραση και δημοσίευσή τους στις επίσημες γλώσσες των κρατών-μελών της ΕΕ.

Μετά τη θέση τους σε εφαρμογή, οι υφιστάμενες  κατευθυντήριες γραμμές  της Μικτής Επιτροπής (“Joint Committee”) των Ευρωπαϊκών Εποπτικών Αρχών (‘ESAs’) θα καταργηθούν και θα αντικατασταθούν από τις αναθεωρημένες κατευθυντήριες γραμμές.

Αναθεωρημένες κατευθυντήριες γραμμές ΕΒΑ

 • 19
 • ΙΑΝ
 • 2021
Τρίτες χώρες υψηλού κινδύνου που χαρακτηρίζονται από στρατηγικές ανεπάρκειες στην καταπολέμηση ξεπλύματος βρώμικου χρήματος

Στις 18 Ιανουαρίου 2021, δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής ‘Ενωσης ο κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμός (ΕΕ) 2021/37  της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, με το άρθρο 1 του οποίου διαγράφεται η Μογγολία από τον πίνακα του σημείου I «Τρίτες χώρες υψηλού κινδύνου που έχουν αναλάβει γραπτώς πολιτική δέσμευση υψηλού επιπέδου για την αντιμετώπιση των ανεπαρκειών που εντοπίστηκαν και έχουν καταρτίσει σχέδιο δράσης σε συνεργασία με τη FATF» του Παραρτήματος του ισχύοντος κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 2016/1675.

Κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμός (ΕΕ) 2021/37

 • 23
 • ΔΕΚ
 • 2020
Ανακοίνωση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (‘EDPB’) ως προς την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο πλαίσιο της καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας

Στις 15 Δεκεμβρίου 2020, το ‘EDPB’ εξέδωσε Ανακοίνωση ως προς την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο πλαίσιο της καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, μετά και το σχετικό Σχέδιο Δράσης που δημοσίευσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 7 Μαΐου 2020.

Ανακοίνωση EDPB

 • 21
 • ΔΕΚ
 • 2020
Μεθοδολογία της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (‘EBA’) ως προς τον τρόπο εφαρμογής του άρθρου 9α του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010

Στις 16 Δεκεμβρίου 2020, η ‘ΕBA’ δημοσίευσε την μεθοδολογία που ετοίμασε ως προς την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 9α («Ειδικά καθήκοντα σχετικά με την πρόληψη και την καταπολέμησητης νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας») του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010, όπως ισχύει.

Μεθοδολογία ΕΒΑ

 • 21
 • ΔΕΚ
 • 2020
Επικαιροποιημένο κείμενο της Ομάδας Χρηματοοικονομικής Δράσης (‘FATF’) με τις βέλτιστες πρακτικές και τις προκλήσεις σε διεθνές επίπεδο για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας στο πλαίσιο της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19

Στις 16 Δεκεμβρίου 2020, η ‘FATF’ δημοσίευσε επικαιροποιημένο κείμενο με τις βέλτιστες πρακτικές και τις προκλήσεις ανά την υφήλιο για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας στο πλαίσιο της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19.

Επικαιροποιημένο κείμενο FATF

 • 16
 • ΔΕΚ
 • 2020
Γνώμη της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (‘ΕΒΑ’) για τη διασύνδεση της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/849 (‘AMLD IV’) και της Οδηγίας 2014/49/ΕΕ «περί των συστημάτων εγγύησης των καταθέσεων» (‘DGSD’)

Στις 14 Δεκεμβρίου 2020, η ‘ΕΒΑ’ δημοσίευσε 21σέλιδη Γνώμη αναφορικά με τη διασύνδεση της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/849  (‘AMLD IV’) και της Οδηγίας 2014/49/ΕΕ «περί των συστημάτων εγγύησης των καταθέσεων» (‘DGSD’).

Οι προτάσεις που περιλαμβάνονται στη Γνώμη απευθύνονται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στοχεύουν στην παροχή ενημέρωσης, ενόψει της επικείμενης επισκόπησης από την τελευταία της έως τώρα εφαρμογής σε επίπεδο ΕΕ της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/849 (‘AMLD IV’) και της Οδηγίας 2014/49/ΕΕ (‘DGSD’).

Η Γνώμη απευθύνεται, επίσης, στις εθνικές αρμόδιες αρχές, για την εφαρμογή ορισμένων αλλαγών που ήδη υπάρχουν στο υφιστάμενο κανονιστικό πλαίσιο, ενόψει των πιθανών μελλοντικών αναθεωρήσεων της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/849 (‘AMLD IV’) και της Οδηγίας 2014/49/ΕΕ (‘DGSD’).

Γνώμη ΕΒΑ

 • 9
 • ΔΕΚ
 • 2020
Έκθεση της Ομάδας Χρηματοοικονομικής Δράσης (‘FATF’) και του “Egmont Group of FIUs” σχετικά με τις διεθνείς τάσεις και εξελίξεις της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες οι οποίες συνδέονται με το εμπόριο (“Trade-Based Money Laundering”)

Στις 9 Δεκεμβρίου 2020, η ‘FATF’, σε συνεργασία με το “Egmont Group of FIUs”, δημοσίευσε 66σέλιδη έκθεση σχετικά με τις διεθνείς τάσεις και εξελίξεις της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, οι οποίες συνδέονται με το εμπόριο.

Στην έκθεση αυτή αφενός εξετάζονται οι σχετικοί με τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες κίνδυνοι που προκύπτουν από εμπορικές πρακτικές, και αφετέρου αποτυπώνονται συγκεκριμένες συστάσεις για την αντιμετώπισή τους.

Έκθεση FATF

 • 6
 • ΝΟΕ
 • 2020
Γνώμη της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (‘EBA’) αναφορικά με τους ML/TF κινδύνους στο πλαίσιο της διαδικασίας εποπτικής επανεξέτασης και αξιολόγησης (‘SREP’)

Στις 4 Νοεμβρίου 2020, η ‘ΕΒΑ’ δημοσίευσε 7σέλιδη Γνώμη αναφορικά με τη αξιολόγηση από τις εποπτικές αρχές των ML/TF κινδύνων στο πλαίσιο της ‘SREP’.

Μέσω της εν λόγω Γνώμης, η ‘ΕΒΑ’ αναμένει τη συνεργασία μεταξύ των εθνικών αρχών που είναι επιφορτισμένες αφενός για θέματα προληπτικής εποπτείας (“prudential supervision”), και αφετέρου για θέματα πρόληψης και καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (‘AML/CFT’) με γνώμονα την αποτελεσματική και έγκαιρη αντιμετώπιση των συναφών κινδύνων στο πλαίσιο της ‘SREP’.

Γνώμη ΕΒΑ

 • 15
 • ΣΕΠ
 • 2020
Έκθεση της Ομάδας Χρηματοοικονομικής Δράσης (‘FATF’) σχετικά με τα “virtual assets”

Στις 14 Σεπτεμβρίου 2020, η ‘FATF’ δημοσίευσε 24σέλιδη έκθεση σχετικά με τα “virtual assets”, στην οποία εξετάζονται οι κίνδυνοι που απορρέουν από αυτά σε σχέση με τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας για:

 • τους φορείς παροχής χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών (π.χ. τράπεζες) και τους φορείς εκτός του χρηματοπιστωτικού συστήματος,
 • τους “Virtual Asset Service Providers”, και
 • τους φορείς του εκάστοτε δημοσίου τομέα.

Έκθεση FATF

 • 11
 • ΣΕΠ
 • 2020
Γνώμη της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (‘ΕΒΑ’) προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε σχέση με τη διαμόρφωση ενός εγχειριδίου κανόνων ουσιαστικού δικαίου (“single rulebook”) σε επίπεδο ΕΕ για την πρόληψη τέλεσης οικονομικών εγκλημάτων (‘AML/CFT’)

Στις 10 Σεπτεμβρίου 2020, η ‘ΕΒΑ’ δημοσίευσε Γνώμη προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναφορικά με τη διαμόρφωση ενός εγχειριδίου κανόνων ουσιαστικού δικαίου (“single rulebook”) σε επίπεδο ΕΕ για την πρόληψη τέλεσης οικονομικών εγκλημάτων (‘AML/CFT’). Η εν λόγω Γνώμη συνοδεύεται, από σχετική έκθεση με αναλυτική τεκμηρίωση για την εν λόγω θεματική.

Γνώμη ΕΒΑ

Έκθεση ΕΒΑ

 • 8
 • ΙΟΥ
 • 2020
Έκθεση της Ομάδας Χρηματοοικονομικής Δράσης (‘FATF’) σχετικά με τα “stablecoins”

Στις 7 Ιουλίου 2020, η ‘FATF’ δημοσίευσε 30σέλιδη έκθεση σχετικά με τα “stablecoins”, την οποία και υπέβαλε στην «Ομάδα των 20» (‘G-20’). Στην έκθεση αυτή εξετάζονται:

 • τα χαρακτηριστικά των “stablecoins”,
 • οι κίνδυνοι που απορρέουν από τη χρήση τέτοιων νομισμάτων σε σχέση με τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, και
 • η εφαρμογή των συστάσεων της ‘FATF’ στα εν λόγω νομίσματα.

Έκθεση FATF

 • 8
 • ΙΟΥ
 • 2020
Έκθεση της Ομάδας Χρηματοοικονομικής Δράσης (‘FATF’) για την εφαρμογή των Συστάσεών της στα “virtual assets” και τους “virtual assets service providers” (‘VASPs’)

Στις 7 Ιουλίου 2020, η ‘FATF’ δημοσίευσε 26σέλιδη έκθεση με τα πορίσματά της αναφορικά με τον ετήσιο έλεγχο που διενήργησε σε σχέση με την εφαρμογή των Συστάσεών της από τα μέλη της (ένα εκ των οποίων και η Ελλάδα) στα “virtual assets” και τους “virtual assets service providers” (‘VASPs’).

Έκθεση FATF

 • 7
 • ΙΟΥ
 • 2020
Κατευθυντήριες γραμμές της Επιτροπής της Βασιλείας για την Τραπεζική Εποπτεία (‘BCBS’) αναφορικά με τη συνεργασία μεταξύ των εθνικών αρχών για θέματα προληπτικής εποπτείας και AML/CFT

Στις 2 Ιουλίου 2020, η ‘BCBS’ δημοσίευσε τις τελικές κατευθυντήριες γραμμές (“guidelines”) αναφορικά με τη συνεργασία μεταξύ των εθνικών αρχών που είναι επιφορτισμένες αφενός για θέματα προληπτικής εποπτείας (“prudential supervision”), και αφετέρου για θέματα πρόληψης και καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (‘AML/CFT’).

Βασικός στόχος των εν λόγω κατευθυντήριων γραμμών, οι οποίες εκπονήθηκαν από την ‘BCBS’ σε στενή συνεργασία με την Ομάδα Χρηματοοικονομικής Δράσης (‘FATF’), είναι η ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των προαναφερθεισών εθνικών αρχών για την αποτελεσματική και έγκαιρη πρόληψη και καταστολή ‘AML/CFT’ εγκλημάτων.

Κατευθυντήριες γραμμές BCBS

 • 3
 • ΙΟΥ
 • 2020
Δημόσια διαβούλευση της Ομάδας Χρηματοοικονομικής Δράσης (‘FATF’) σχετικά με τη Σύσταση 1 (“Assessing risks and applying a risk-based approach”) και το ερμηνευτικό αυτής σημείωμα

Την 1η Ιουλίου 2020, η ‘FATF’ έθεσε σε δημόσια διαβούλευση, έως τις 31 Αυγούστου 2020, κείμενο σχετικά με τις αλλαγές που προτείνει στη Σύσταση 1 (“Assessing risks and applying a risk-based approach”) και το ερμηνευτικό αυτής σημείωμα.

Δημόσια διαβούλευση FATF

 • 2
 • ΙΟΥ
 • 2020
Ανακοίνωση της Ομάδας Χρηματοοικονομικής Δράσης (‘FATF’) με τις χώρες ανά την υφήλιο που εμπίπτουν σε καθεστώς ενισχυμένης εποπτείας (“increased monitoring”) σε σχέση με τη θεματική του “AML/CFT”

Την 1η Ιουλίου 2020, η ‘FATF’ εξέδωσε Ανακοίνωση με τις 16 χώρες ανά την υφήλιο που εμπίπτουν σε καθεστώς ενισχυμένης εποπτείας (“increased monitoring”) σε σχέση με τη θεματική του “AML/CFT”.

Ανακοίνωση FATF

 • 25
 • ΙΟΥ
 • 2020
Έκθεση της Ομάδας Χρηματοοικονομικής Δράσης (‘FATF’) αναφορικά με τις βέλτιστες πρακτικές για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες που διενεργείται μέσω του παράνομου εμπορίου άγριων ζώων

Στις 25 Ιουνίου 2020, η ‘FATF’ δημοσίευσε 73σέλιδη έκθεση αναφορικά με τις βέλτιστες πρακτικές για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες που διενεργείται μέσω του παράνομου εμπορίου άγριων ζώων.

Έκθεση FATF

 • 16
 • ΙΟΥ
 • 2020
Έρευνα της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (‘EBA’) για τους παράγοντες της πολιτικής “de-risking” των πιστωτικών και λοιπών χρηματοδοτικών ιδρυμάτων σε επίπεδο ΕΕ

Στις 15 Ιουνίου 2020, η ‘ΕΒΑ’ ανακοίνωσε τη διεξαγωγή, έως τις 11 Σεπτεμβρίου 2020, έρευνας αναφορικά με τους παράγοντες της πολιτικής “de-risking” των πιστωτικών και λοιπών χρηματοδοτικών ιδρυμάτων σε επίπεδο ΕΕ και τις επιπτώσεις που αυτή η πολιτική έχει έναντι των πελατών.

Αυτή η έρευνα, η οποία εντάσσεται στο πλαίσιο των νέων καθηκόντων της ‘ΕΒΑ’ που απορρέουν από τον Κανονισμό (ΕΕ) (ΕΕ) 2019/2175, αποσκοπεί πρωτίστως στην κατανόηση των λόγων για τους οποίους τα πιστωτικά και λοιπά χρηματοδοτικά ιδρύματα καταφεύγουν στην αξιοποίηση της πολιτικής “de-risking”.

Έρευνα ΕΒΑ

 • 2
 • ΙΟΥ
 • 2020
Κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (‘EBA’) για την προέλευση και παρακολούθηση των δανείων (“loan origination and monitoring”)

Στις 29 Μαΐου 2020, η ‘ΕΒΑ’ δημοσίευσε το τελικό κείμενο των κατευθυντήριων γραμμών της για την προέλευση και παρακολούθηση των δανείων (“loan origination and monitoring”).

Στην ενότητα 4.3.1 των εν λόγω κατευθυντήριων γραμμών καθιερώνονται, μεταξύ άλλων, συγκεκριμένοι κανόνες για τη διαχείριση, από πλευράς πιστωτικών ιδρυμάτων, του κινδύνου νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας στο πλαίσιο της χορήγησης δανείων ή/και λοιπών πιστώσεων.

Οι κατευθυντήριες γραμμές θα τεθούν, επί της αρχής, σε εφαρμογή στις 30 Ιουνίου 2021.

Κατευθυντήριες γραμμές ΕΒΑ

 • 19
 • ΜΑΪ
 • 2020
Οδηγός της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας στη Συρία στο πλαίσιο της αντιμετώπισης του κορωνοϊού COVID-19

Στις 11 Μαΐου 2020, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε Οδηγό σχετικά με τη διαδικασία παροχής ανθρωπιστικής βοήθειας στη Συρία για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19. Το προσεχές διάστημα αναμένεται να δημοσιευθούν και άλλοι, αντίστοιχου περιεχομένου, Οδηγοί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για κράτη στα οποία έχουν επιβληθεί οικονομικές κυρώσεις (π.χ. Βενεζουέλα, Ιράν).

Επισημαίνεται ότι, στον Οδηγό αυτό αναλύονται οι πιθανοί τρόποι παροχής ανθρωπιστικής βοήθειας στη Συρία, οι οποίοι είναι σύννομοι με τις οικονομικές κυρώσεις που έχουν επιβληθεί από την ΕΕ στο εν λόγω κράτος.

Οδηγός Ευρωπαϊκής Επιτροπής

 • 13
 • ΜΑΪ
 • 2020
Έρευνα και Σχέδιο Δράσης της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (‘EBA’) για τα “dividend arbitrage trading schemes” και τις επιπτώσεις στο ευρωπαϊκό ρυθμιστικό πλαίσιο για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (‘AML/CFT’)

Στις 12 Μαΐου 2020, η ‘EBA’ δημοσίευσε έρευνα για τα “dividend arbitrage trading schemes” (γνωστά και ως “Cum-Ex/Cum-Cum”) και τις επιπτώσεις στο ευρωπαϊκό ρυθμιστικό πλαίσιο για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (‘AML/CFT’).

Η έρευνα της ‘ΕΒΑ’ κατέληξε στα εξής συμπεράσματα:

 • οι εθνικές αρχές δεν έχουν τον ίδιο βαθμό κατανόησης της λειτουργίας των εν λόγω συστημάτων, δεδομένου ότι υπάρχουν διαφορές στη φορολογική νομοθεσία των κρατών μελών της ΕΕ, και
 • ο τρόπος λειτουργίας των εν λόγω συστημάτων και τα έσοδα που προκύπτουν από φορολογικά εγκλήματα υπονομεύει την ακεραιότητα του ευρωπαϊκού χρηματοπιστωτικού συστήματος της ΕΕ.

Σε συνέπεια με τα προαναφερθέντα, η ‘ΕΒΑ’ προέβη στη δημοσίευση Σχεδίου Δράσης (“Action Plan”) για τη διετία 2020-2021 με 10 πρωτοβουλίες, προκειμένου να ενισχύσει το υφιστάμενο ευρωπαϊκό ρυθμιστικό πλαίσιο για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας σε σχέση με τη λειτουργία των εν λόγω συστημάτων.

Έρευνα και Σχέδιο Δράσης ‘EBA’

 • 8
 • ΜΑΪ
 • 2020
Σχέδιο Δράσης (“Action Plan”) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη διαμόρφωση μιας συνεκτικής πολιτικής σε επίπεδο ΕΕ για την πρόληψη τέλεσης οικονομικών εγκλημάτων (‘AML/CFT’)

Στις 7 Μαΐου 2020, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε Ανακοίνωση, η οποία περιλαμβάνει το Σχέδιο Δράσης της για τη διαμόρφωση μιας συνεκτικής πολιτικής σε επίπεδο ΕΕ για την πρόληψη τέλεσης οικονομικών εγκλημάτων (‘AML/CFT’).

Το Σχέδιο Δράσης προβλέπει, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:

 • την ανάληψη νομοθετικών πρωτοβουλιών, εντός του α’ τριμήνου του 2021, για τη διαμόρφωση ενός Κανονισμού που θα ρυθμίζει τα ζητήματα περί ‘AML/CFT’ και την άσκηση εποπτείας για αυτά τα ζητήματα σε πανευρωπαϊκό επίπεδο,
 • τη διαμόρφωση ενός πανευρωπαϊκού μηχανισμού για το συντονισμό και τη συνεργασία μεταξύ των εθνικών Μονάδων Χρηματοοικονομικών Πληροφοριών (στην περίπτωση της Ελλάδας, η Αρχή του άρθρου 47 του Νόμου 4557/2018),
 • τη διαμόρφωση μιας νέας μεθοδολογίας προσδιορισμού των τρίτων χωρών (εκτός ΕΟΧ) υψηλού κινδύνου για θέματα AML/CFT, και
 • τη δημοσίευση, εντός του β’ τριμήνου του 2020, Συστάσεων από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή προς τα κράτη μέλη της ΕΕ αναφορικά με την ορθή ενσωμάτωση από τα τελευταία της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/849 (‘AMLD IV’) και της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/843 (‘AMLD V’) στην εθνική τους έννομη τάξη.

Ανακοίνωση Ευρωπαϊκής Επιτροπής

 • 29
 • ΑΠΡ
 • 2020
Ανακοίνωση της Ομάδας Χρηματοοικονομικής Δράσης (‘FATF’) σχετικά με την προσωρινή αναβολή των αξιολογήσεων χωρών ανά την υφήλιο λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19

Στις 28 Απριλίου 2020, η Ολομέλεια της ‘FATF’ εξέδωσε Ανακοίνωση σχετικά με την προσωρινή αναβολή των αξιολογήσεων χωρών ανά την υφήλιο στο πεδίο του AML/CFT, λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19.

Ανακοίνωση FATF

 • 27
 • ΑΠΡ
 • 2020
Κατάλογος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τα εμπιστεύματα (“trusts”) και τα παρεμφερή νομικά μορφώματα που διέπονται από το εθνικό δίκαιο των κρατών μελών της ΕΕ

Στις 27 Απριλίου 2020, δημοσιεύθηκε επικαιροποιημένος κατάλογος που τηρεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με τα εμπιστεύματα (“trusts”) και τα παρεμφερή νομικά μορφώματα που διέπονται από το εθνικό δίκαιο των κρατών μελών της ΕΕ.

Ο εν λόγω κατάλογος, ο οποίος δημοσιεύεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή δυνάμει του άρθρου 31(10) της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/849 (‘AMLD IV’), όπως ισχύει, βασίζεται αποκλειστικά στα εμπιστεύματα ή/και τα παρεμφερή νομικά μορφώματα που της κοινοποιήθηκαν από τα κράτη μέλη της ΕΕ. Ο κατάλογος αυτός αντικαθιστά τον κατάλογο που δημοσιεύθηκε στις 27 Δεκεμβρίου 2019.

Κατάλογος Ευρωπαϊκής Επιτροπής

 • 3
 • ΑΠΡ
 • 2020
Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (‘EBA’) σχετικά με την καταπολέμηση της τέλεσης οικονομικών εγκλημάτων στο πλαίσιο του κορωνοϊού COVID-19

Στις 31 Μαρτίου 2020, η ‘ΕΒΑ’ δημοσίευσε, μεταξύ άλλων, Ανακοίνωση σχετικά με την καταπολέμηση της τέλεσης οικονομικών εγκλημάτων στο πλαίσιο του κορωνοϊού COVID-19.

Πιο συγκεκριμένα, με την εν λόγω Ανακοίνωση η ‘EBA’ καλεί τις εθνικές εποπτικές αρχές για θέματα “AML/CFT” να στηρίξουν τις δράσεις των πιστωτικών και χρηματοδοτικών ιδρυμάτων (“credit and financial institutions”) για την καταπολέμηση της τέλεσης οικονομικών εγκλημάτων.

Ανακοίνωση ΕΒΑ

 • 2
 • ΑΠΡ
 • 2020
Ανακοίνωση της Ομάδας Χρηματοοικονομικής Δράσης (‘FATF’) σχετικά με την καταπολέμηση της τέλεσης οικονομικών εγκλημάτων στο πλαίσιο της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19

Την 1η Απριλίου 2020, η ‘FATF’ εξέδωσε Ανακοίνωση σχετικά με την καταπολέμηση της τέλεσης οικονομικών εγκλημάτων μέσω του διεθνούς χρηματοπιστωτικού συστήματος στο πλαίσιο της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19.

Ανακοίνωση FATF

 • 7
 • ΦΕΒ
 • 2020
Σχέδιο κατευθυντήριων γραμμών της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (‘EBA’) στο πλαίσιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/849 (‘AMLD IV’)

Στις 5 Φεβρουαρίου 2020, η ‘ΕΒΑ’ έθεσε σε δημόσια διαβούλευση κείμενο για την τροποποίηση των υφιστάμενων (Ιούνιος 2017) κατευθυντήριων γραμμών της Μικτής Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Εποπτικών Αρχών (‘ESAs’), οι οποίες καθορίζουν:

 • τους παράγοντες κινδύνου ΞΧ/ΧΤ και τα μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη σε περιπτώσεις όπου θεωρείται σκόπιμη η λήψη απλουστευμένων και ενισχυμένων μέτρων δέουσας επιμέλειας (“simplified and enhanced due diligence measures”) ως προς τον πελάτη, και
 • τα χαρακτηριστικά μιας, βάσει κινδύνου, εποπτικής προσέγγισης για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, καθώς και τα προς λήψη μέτρα όταν ασκείται εποπτεία ανάλογα με τον βαθμό κινδύνου.

Κείμενο διαβούλευσης ΕΒΑ

 • 23
 • ΔΕΚ
 • 2019
Κατευθυντήριες γραμμές της Μικτής Επιτροπής (“Joint Committee”) των Ευρωπαϊκών Εποπτικών Αρχών (‘ESAs’) για τη συνεργασία και το διαμοιρασμό πληροφοριών για την εκπλήρωση εποπτικών καθηκόντων σχετικών με ζητήματα AML/CFT

Στις 16 Δεκεμβρίου 2019, η Μικτή Επιτροπή (“Joint Committee”) των Ευρωπαϊκών Εποπτικών Αρχών (‘ESAs’) δημοσίευσε τις τελικές κατευθυντήριες γραμμές (“Guidelines”) για τη συνεργασία και το διαμοιρασμό πληροφοριών μεταξύ των εθνικών εποπτικών αρχών των πιστωτικών και χρηματοδοτικών ιδρυμάτων εντός της ΕΕ για την εκπλήρωση των στόχων που εκπορεύονται από την Οδηγία (ΕΕ) 2015/849 (‘AMLD 4’).

Κατευθυντήριες γραμμές

 • 29
 • ΝΟΕ
 • 2019
Οδηγία (ΕΕ) 2019/1937 «σχετικά με την προστασία των προσώπων που καταγγέλλουν παραβάσεις του δικαίου της ΕΕ»

Στις 26 Νοεμβρίου 2019, δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ η Οδηγία (ΕΕ) 2019/1937 «σχετικά με την προστασία των προσώπων που καταγγέλλουν παραβάσεις του δικαίου της ΕΕ», στόχος της οποίας είναι η θέσπιση κοινών ελάχιστων προτύπων που θα διασφαλίζουν υψηλό επίπεδο προστασίας των προσώπων που αναφέρουν παραβιάσεις του δικαίου της ΕΕ (π.χ. στο πλαίσιο πρόληψης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας).

Τα κράτη μέλη της ΕΕ έχουν μέγιστη προθεσμία 2 ετών (ήτοι έως τις 17 Δεκεμβρίου 2021) για να ενσωματώσουν την Οδηγία στην εθνική τους έννομη τάξη.

Οδηγία (ΕΕ) 2019/1937

 • 12
 • ΝΟΕ
 • 2019
Σχέδιο κατευθυντήριων γραμμών της Επιτροπής της Βασιλείας για την Τραπεζική Εποπτεία (‘BCBS’) αναφορικά με τη διάδραση και συνεργασία μεταξύ των εθνικών αρχών για θέματα προληπτικής εποπτείας και AML/CFT

Στις 8 Νοεμβρίου 2019, η ‘BCBS’ έθεσε σε δημόσια διαβούλευση, έως τις 6 Φεβρουαρίου 2020, σχέδιο κατευθυντήριων γραμμών (“guidelines”) αναφορικά με τη διάδραση και συνεργασία μεταξύ των εθνικών αρχών που είναι επιφορτισμένες αφενός για θέματα προληπτικής εποπτείας, και αφετέρου για θέματα πρόληψης και καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας  (‘AML/CFT’).

Σχέδιο κατευθυντήριων γραμμών

 • 30
 • ΟΚΤ
 • 2019
Οδηγός της Ομάδας Χρηματοοικονομικής Δράσης (‘FATF’) με βέλτιστες πρακτικές των μελών της για τους πραγματικούς δικαιούχους νομικών προσώπων

Στις 24 Οκτωβρίου 2019, η ‘FATF’ δημοσίευσε Οδηγό με βέλτιστες πρακτικές των μελών της για τον εντοπισμό των πραγματικών δικαιούχων νομικών προσώπων, ο οποίος περιλαμβάνει προτάσεις, “case studies” και βέλτιστες πρακτικές από τα μέλη της ‘FATF’, στο πλαίσιο εφαρμογής της Σύστασης 24 (“Transparency and Beneficial Ownership”).

Οδηγός FATF

 • 7
 • ΟΚΤ
 • 2019
Γνώμη της Μικτής Επιτροπής (“Joint Committee”) των Ευρωπαϊκών Εποπτικών Αρχών (‘ESAs’) για τους ΑML/CFT κινδύνους στο χρηματοπιστωτικό σύστημα της ΕΕ

Στις 4 Οκτωβρίου 2019, η Μικτή Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Εποπτικών Αρχών (‘EBA’, ‘EIOPA’, ‘ESMA’) δημοσίευσε Γνώμη αναφορικά με τον αντίκτυπο των κινδύνων που απορρέουν από τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας στο χρηματοπιστωτικό σύστημα της ΕΕ.

Γνώμη Μικτής Επιτροπής

 • 26
 • ΙΟΥ
 • 2019
Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις τρέχουσες εξελίξεις στο πεδίο της καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας

Στις 24 Ιουλίου 2019, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε Ανακοίνωση, στην οποία προβαίνει σε έναν απολογισμό των ενεργειών που έχουν ληφθεί τόσο σε επίπεδο ΕΕ όσο και σε εθνικό επίπεδο στο πεδίο της καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.

Η Ανακοίνωση αυτή περιλαμβάνει μια επισκόπηση των 4 εκθέσεων που δημοσίευσε, επίσης, στις 24 Ιουλίου 2019, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και οι οποίες αφορούν:

Ανακοίνωση Ευρωπαϊκής Επιτροπής

 • 25
 • ΙΟΥ
 • 2019
Γνώμη της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (‘EBA’) για τους ΑML/CFT κινδύνους στο πλαίσιο της προληπτικής εποπτείας

Στις 24 Ιουλίου 2019, η ‘EBA’ δημοσίευσε Γνώμη αναφορικά με τον αντίκτυπο των κινδύνων που απορρέουν από τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας στην προληπτική εποπτεία που ασκείται στα πιστωτικά ιδρύματα από τις αρμόδιες προς τούτο αρχές.

Με την εν λόγω Γνώμη, η ‘ΕΒΑ’ επιδιώκει την επίτευξη αποτελεσματικής συνεργασίας μεταξύ των εποπτικών αρχών των κρατών μελών της ΕΕ που είναι αρμόδιες για θέματα ‘AML/CFT’.

Γνώμη EBA

 • 15
 • ΙΟΥ
 • 2019
Οδηγία (ΕΕ) 2019/1153 «για τη θέσπιση κανόνων με σκοπό τη διευκόλυνση της χρήσης χρηματοοικονομικών και άλλων πληροφοριών για την πρόληψη, την ανίχνευση, τη διερεύνηση ή τη δίωξη ορισμένων ποινικών αδικημάτων»

Στις 11 Ιουλίου 2019, δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ η Οδηγία (ΕΕ) 2019/1153 «για τη θέσπιση κανόνων με σκοπό τη διευκόλυνση της χρήσης χρηματοοικονομικών και άλλων πληροφοριών για την πρόληψη, την ανίχνευση, τη διερεύνηση ή τη δίωξη ορισμένων ποινικών αδικημάτων».

Η εν λόγω Οδηγία προβλέπει:

 • ότι οι αρχές επιβολής του νόμου θα έχουν, κατά περίπτωση, άμεση πρόσβαση σε πληροφορίες τραπεζικών λογαριασμών που περιέχονται στα εθνικά κεντρικά μητρώα για την πρόληψη, ανίχνευση, έρευνα ή δίωξη αξιόποινων πράξεων σχετικών με θέματα ΞΧ/ΧΤ, και
 • τη βελτίωση της συνεργασίας μεταξύ των εθνικών αρχών επιβολής του νόμου και των εθνικών μονάδων χρηματοοικονομικών πληροφοριών (ΜΧΠ) αφενός σε εθνικό επίπεδο, και αφετέρου σε επίπεδο ΕΕ.

Η Οδηγία τίθεται σε εφαρμογή την 31η Ιουλίου 2019. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να την έχουν ενσωματώσει στην εθνική τους έννομη τάξη έως την 1η Αυγούστου 2021 το αργότερο.

Οδηγία (ΕΕ) 2019/1153

 • 6
 • ΙΟΥ
 • 2019
Διορθωτικό στην Οδηγία (ΕΕ) 2018/843 (‘AMLD V’)

Στις 6 Ιουνίου 2019, δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ διορθωτικό στην Οδηγία (ΕΕ) 2018/843 «για την τροποποίηση της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/849 σχετικά με την πρόληψη της χρήσης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή για τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας».

Ειδικότερα, περιλαμβάνονται συνολικά 2 διορθώσεις επί του άρθρου 9(2) της AMLD IV, όπως ισχύει, αναφορικά με τις κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις που δύναται να εκδίδει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τον προσδιορισμό τρίτων (εκτός ΕΟΧ) χωρών υψηλού ML/TF κινδύνου.

Διορθωτικό AMLD V

 • 15
 • ΜΑΪ
 • 2019
Κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμός (ΕΕ) 2019/758 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο πλαίσιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/849 (‘AMLD IV’)

Στις 14 Μαΐου 2019, δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ ο κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμός (ΕΕ) 2019/758 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «όσον αφορά ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα για τις ελάχιστες ενέργειες στις οποίες πρέπει να προβαίνουν και το είδος των επιπρόσθετων μέτρων που πρέπει να λαμβάνουν τα πιστωτικά ιδρύματα και οι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί για τον μετριασμό του κινδύνου νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας σε ορισμένες τρίτες χώρες».

Σύμφωνα με το άρθρο 45(5) της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/849, τα κράτη μέλη της ΕΕ απαιτούν από τις υπόχρεες οντότητες (π.χ. πιστωτικά ιδρύματα) που ανήκουν σε όμιλο, σε περίπτωση που η νομοθεσία τρίτης χώρας (ήτοι χώρας εκτός ΕΟΧ) δεν επιτρέπει την εφαρμογή πολιτικών και διαδικασιών για σκοπούς καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας («ΚΞΧ/ΧΤ»), να εξασφαλίζουν ότι τα υποκαταστήματα και οι θυγατρικές (των οποίων την κυριότητα έχουν κατά πλειοψηφία):

 • εφαρμόζουν επιπρόσθετα μέτρα για την αποτελεσματική αντιμετώπιση της ΚΞΧ/ΧΤ, και
 • ενημερώνουν σχετικά τις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους καταγωγής τους.

Με τον εν λόγω κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμό εξειδικεύονται τα επιπρόσθετα μέτρα, καθώς και οι “de minimis” ενέργειες στις οποίες οφείλουν να προβαίνουν τα πιστωτικά και χρηματοδοτικά ιδρύματα σε περίπτωση που νομοθεσία τρίτης χώρας (ήτοι χώρας εκτός ΕΟΧ) δεν επιτρέπει την εφαρμογή πολιτικών και διαδικασιών για σκοπούς ΚΞΧ/ΧΤ.

Ο εν λόγω Κανονισμός τίθεται σε εφαρμογή στις 3 Σεπτεμβρίου 2019.

Κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμός (ΕΕ) 2019/758

 • 8
 • ΜΑΡ
 • 2019
Δημόσια διαβούλευση της FATF για τη διαμόρφωση Οδηγού αναφορικά με την εφαρμογή της AML/CFT “risk-based” προσέγγισης για τα trust και τους company service providers

Στις 25 Φεβρουαρίου 2019, η ‘FATF’ έθεσε σε δημόσια διαβούλευση σχέδιο Οδηγού αναφορικά με την εφαρμογή της AML/CFT “risk-based” προσέγγισης για τους φορείς παροχής υπηρεσιών καταπιστευματικής διαχείρισης και εταιρικών υπηρεσιών (“trust and company service providers”).

Μέσω του εν λόγω Οδηγού επιδιώκεται από τη FATF αφενός η παροχή σχετικών κατευθύνσεων προς το δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, και αφετέρου η ανάδειξη μέτρων που δύνανται να ληφθούν για το μετριασμό των κινδύνων που απορρέουν από τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότηση της τρομοκρατίας.

Η δημόσια διαβούλευση ολοκληρώνεται στις 8 Απριλίου 2019.

Σχέδιο Οδηγού της FATF

 • 8
 • ΜΑΡ
 • 2019
Σχέδιο ερμηνευτικής δήλωσης της FATF για τη Σύσταση 15 που αφορά τις νέες τεχνολογίες

Στο πλαίσιο της ανάγκης μετριασμού των – σχετικών με τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας – κινδύνων που απορρέουν από τα “virtual assets” και τους “virtual assets service providers” (‘VASPs’), η ‘FATF’ έθεσε σε δημόσια διαβούλευση στις 22 Φεβρουαρίου 2019 σχέδιο ερμηνευτικής δήλωσης (“interpretative note”) για τη Σύσταση 15 που αφορά τις νέες τεχνολογίες.

Η δημόσια διαβούλευση ολοκληρώνεται στις 8 Απριλίου 2019.

Σχέδιο ερμηνευτικής δήλωσης της FATF

 • 4
 • ΦΕΒ
 • 2019
Γνώμη της ΕΚΤ επί της πρότασης Κανονισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την τροποποίηση του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010 σχετικά με τη σύσταση της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (‘EBA’)

Στις 30 Ιανουαρίου 2019, δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ η Γνώμη της ΕΚΤ επί της πρότασης Κανονισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την τροποποίηση του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010 σχετικά με τη σύσταση της EBA.

Μέσω της Γνώμης αυτής, η ΕΚΤ επισημαίνει ότι υποστηρίζει την ανωτέρω νομοθετική πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, διότι θα συμβάλει στον αποτελεσματικότερο εντοπισμό των κινδύνων που απορρέουν από τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας σε επίπεδο ΕΕ, καθώς και στην ενίσχυση και εναρμόνιση των σχετικών εποπτικών πρακτικών.

Γνώμη ΕΚΤ

 • 16
 • ΙΑΝ
 • 2019
Πολυμερής συμφωνία μεταξύ της ΕΚΤ και των αρμόδιων εθνικών αρχών για την ανταλλαγή πληροφοριών στο πλαίσιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/849 (‘AMLD 4’)

Σύμφωνα με το άρθρο 57α(2) της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/849 (‘AMLD 4’), όπως αυτό προστέθηκε με την Οδηγία (ΕΕ) 2018/843 (‘AMLD 5’), οι εθνικές εποπτικές αρχές πιστωτικών και χρηματοδοτικών ιδρυμάτων και η ΕΚΤ θα πρέπει, έως τις 10 Ιανουαρίου 2019, να συνομολογήσουν, με τη συνδρομή των Ευρωπαϊκών Εποπτικών Αρχών (‘EBA’, ‘EIOPA’, ‘ESMA’), συμφωνία σε σχέση με τους πρακτικούς όρους της μεταξύ τους ανταλλαγής πληροφοριών που αφορούν την καταπολέμηση νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.

Στις 10 Ιανουαρίου 2019, οι Ευρωπαϊκές Εποπτικές Αρχές ενέκριναν το περιεχόμενο της ανωτέρω συμφωνίας, η οποία εστάλη στην ΕΚΤ και τις εθνικές εποπτικές αρχές για υπογραφή.

Κείμενο πολυμερούς συμφωνίας

 • 28
 • ΝΟΕ
 • 2018
Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1805 «σχετικά με την αμοιβαία αναγνώριση των αποφάσεων δέσμευσης και δήμευσης»

Στις 28 Νοεμβρίου 2018, δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ ο Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1805 «σχετικά με την αμοιβαία αναγνώριση των αποφάσεων δέσμευσης και δήμευσης».

Ο Κανονισμός αυτός, ο οποίος αναμένεται να τεθεί σε εφαρμογή στις 19 Δεκεμβρίου 2020, θεσπίζει τους κανόνες, σύμφωνα με τους οποίους ένα κράτος-μέλος της ΕΕ αναγνωρίζει και εκτελεί στο έδαφός του αποφάσεις δέσμευσης και αποφάσεις δήμευσης, οι οποίες εκδόθηκαν από άλλο κράτος-μέλος στο πλαίσιο διαδικασιών επί ποινικών υποθέσεων.

Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1805

 • 13
 • ΝΟΕ
 • 2018
Οδηγία (ΕΕ) 2018/1673 «σχετικά με την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες μέσω του ποινικού δικαίου»

Στις 12 Νοεμβρίου 2018, δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ η Οδηγία (ΕΕ) 2018/1673 «σχετικά με την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες μέσω του ποινικού δικαίου».

Η εν λόγω Οδηγία τίθεται σε ισχύ στις 2 Δεκεμβρίου 2018. Τα κράτη μέλη της ΕΕ θα πρέπει να την ενσωματώσουν στην εθνική τους έννομη τάξη έως τις 3 Δεκεμβρίου 2020 το αργότερο.

Οδηγία (ΕΕ) 2018/1673

 • 12
 • ΝΟΕ
 • 2018
Κείμενο διαβούλευσης της Μικτής Επιτροπής (“Joint Committee”) των Ευρωπαϊκών Εποπτικών Αρχών (‘ESAs’) για τη συνεργασία και το διαμοιρασμό πληροφοριών για την εκπλήρωση εποπτικών καθηκόντων σχετικών με ζητήματα AML/CFT

Στις 8 Νοεμβρίου 2018, η Μικτή Επιτροπή των 3 Ευρωπαϊκών Εποπτικών Αρχών (‘EBA’, ‘EIOPA’, ‘ESMA’) έθεσε σε δημόσια διαβούλευση σχέδιο κατευθυντήριων γραμμών (“guidelines”) για τη συνεργασία και το διαμοιρασμό (σχετικών με ζητήματα AML/CFT) πληροφοριών μεταξύ των εθνικών εποπτικών αρχών των πιστωτικών και χρηματοδοτικών ιδρυμάτων εντός της ΕΕ για την εκπλήρωση των στόχων που εκπορεύονται από την Οδηγία (ΕΕ) 2015/849 (‘AMLD 4’).

Ειδικότερα, το σχέδιο κατευθυντήριων γραμμών προβλέπει τη συγκρότηση εποπτικών κολλεγίων (“supervisory colleges”) για ζητήματα AML/CFT και καθορίζει τους κανόνες που θα πρέπει να διέπουν τη σύσταση και λειτουργία τους.

Η περίοδος διαβούλευσης ολοκληρώνεται στις 8 Φεβρουαρίου 2019. Αφού αξιολογήσει τα σχόλια που θα λάβει κατά τη διάρκεια της προαναφερθείσας περιόδου διαβούλευσης, η Μικτή Επιτροπή θα οριστικοποιήσει το περιεχόμενο των κατευθυντήριων γραμμών.

Κείμενο διαβούλευσης

 • 13
 • ΣΕΠ
 • 2018
Νομοθετική πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο πεδίο της πρόληψης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας

Στις 12 Σεπτεμβρίου 2018, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στο πλαίσιο της ετήσιας ομιλίας του Προέδρου της για την κατάσταση της ΕΕ, δημοσίευσε πρόταση Κανονισμού, μέσω της οποίας προτείνει:

 • να συγκεντρωθούν οι εξουσίες που αφορούν την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας στο χρηματοπιστωτικό σύστημα της ΕΕ εντός της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (‘EBA’), και
 • να ενισχυθούν τα καθήκοντα και οι εξουσίες της, προκειμένου να διασφαλίζεται ότι οι κίνδυνοι νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας υπόκεινται σε αποτελεσματική και συνεπή εποπτεία από όλες τις εθνικές αρμόδιες αρχές και ότι αυτές (οι εθνικές αρμόδιες αρχές) συνεργάζονται και ανταλλάσσουν τις απαραίτητες προς το σκοπό αυτό πληροφορίες.

Πρόταση Κανονισμού

 • 10
 • ΑΥΓ
 • 2018
Κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμός της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο πλαίσιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/849

Στις 10 Αυγούστου 2018, δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ ο κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1108 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «για τη συμπλήρωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/849 με ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα που προσδιορίζουν τα κριτήρια για τον ορισμό κεντρικών σημείων επαφής από τους εκδότες ηλεκτρονικού χρήματος και τους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών, καθώς και με κανόνες σχετικά με τα καθήκοντα των εν λόγω κεντρικών σημείων επαφής».

Ο εν λόγω Κανονισμός, ο οποίος τίθεται σε εφαρμογή στις 30 Αυγούστου 2018, απευθύνεται στους εκδότες ηλεκτρονικού χρήματος και στους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών (π.χ. πιστωτικά ιδρύματα) και ορίζει:

 • τα κριτήρια για τον προσδιορισμό των περιστάσεων υπό τις οποίες ενδείκνυται ο καθορισμός ενός κεντρικού σημείου επαφής (“central contact point”), καθώς και
 • τα καθήκοντα που θα πρέπει αυτά να αναλάβουν.

Κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1108

 • 8
 • ΑΥΓ
 • 2018
Κατ’ εξουσιοδότηση και εκτελεστικοί Κανονισμοί για την τροποποίηση και εξειδίκευση αντίστοιχα του Κανονισμού (ΕΚ) 2271/96 (“EU Blocking Regulation”)

Στις 7 Αυγούστου 2018, δημοσιεύθηκαν στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ:

 • ο κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1100 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «για την τροποποίηση του παραρτήματος του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2271/96 του Συμβουλίου Υπουργών της ΕΕ για την προστασία από τις συνέπειες της εξωεδαφικής εφαρμογής ορισμένων νόμων που θεσπίστηκαν από μια τρίτη χώρα, και των μέτρων που βασίζονται σε αυτούς ή απορρέουν από αυτούς», και
 • ο εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1101, επίσης, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «για τον καθορισμό των κριτηρίων εφαρμογής του δεύτερου εδαφίου του άρθρου 5 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2271/96 του Συμβουλίου Υπουργών της ΕΕ για την προστασία από τις συνέπειες της εξωεδαφικής εφαρμογής ορισμένων νόμων που θεσπίστηκαν από μια τρίτη χώρα, και των μέτρων που βασίζονται σ’ αυτούς ή απορρέουν από αυτούς».

Αμφότεροι οι προαναφερθέντες Κανονισμοί τέθηκαν σε εφαρμογή στις 7 Αυγούστου 2018.

Κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1100

Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1101

 • 25
 • ΙΟΥ
 • 2018
Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Πρόληψη της Τρομοκρατίας

Στις 22 Ιουνίου 2018 δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ η Απόφαση (ΕΕ) 2018/889 του Συμβουλίου Υπουργών της ΕΕ «σχετικά με τη σύναψη εξ’ ονόματος της ΕΕ, της σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για την πρόληψη της τρομοκρατίας».

Επιπλέον, δημοσιεύθηκε η Απόφαση (ΕΕ) 2018/890 του Συμβουλίου Υπουργών της ΕΕ «σχετικά με τη σύναψη, εξ’ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του πρόσθετου πρωτοκόλλου στη σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την πρόληψη της τρομοκρατίας».

Σύμβαση για την Πρόληψη της Τρομοκρατίας

Πρόσθετο Πρωτόκολλο της Σύμβασης για την Πρόληψης της Τρομοκρατίας

 • 20
 • ΙΟΥ
 • 2018
Οδηγία (ΕΕ) 2018/843 (‘AMLD 5’)

Στις 19 Ιουνίου 2018, δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ η Οδηγία (ΕΕ) 2018/843 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου Υπουργών της ΕΕ «για την τροποποίηση της οδηγίας (ΕΕ) 2015/849 σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή για τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, και για την τροποποίηση των Οδηγιών 2009/138/ΕΚ και 2013/36/ΕΕ».

Η Οδηγία τίθεται σε εφαρμογή την εικοστή ημέρα μετά τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ (ήτοι στις 9 Ιουλίου 2018). Τα κράτη μέλη της ΕΕ θα πρέπει να την ενσωματώσουν στην εθνική τους έννομη τάξη το αργότερο έως τις 10 Ιανουαρίου 2020.

Οδηγία (ΕΕ) 2018/843

 • 9
 • ΜΑΪ
 • 2018
Πρόταση Οδηγίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με τη διευκόλυνση της πρόσβασης των αρχών επιβολής του νόμου στα εθνικά κεντρικά μητρώα τραπεζικών λογαριασμών

Στο πλαίσιο της ενίσχυσης του ευρωπαϊκού πλαισίου πρόληψης και καταπολέμησης της χρήσης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε πρόταση Οδηγίας σχετικά με τη διευκόλυνση της πρόσβασης των αρχών επιβολής του νόμου στα εθνικά κεντρικά μητρώα τραπεζικών λογαριασμών.

Ειδικότερα, η συγκεκριμένη πρόταση Οδηγίας προβλέπει:

 • ότι οι αρχές επιβολής του νόμου θα έχουν, κατά περίπτωση, άμεση πρόσβαση σε πληροφορίες τραπεζικών λογαριασμών που περιέχονται στα εθνικά κεντρικά μητρώα για την πρόληψη, ανίχνευση, έρευνα ή δίωξη αξιόποινων πράξεων σχετικών με θέματα ΞΧ/ΧΤ, και
 • τη βελτίωση της συνεργασίας μεταξύ των εθνικών αρχών επιβολής του νόμου και των εθνικών μονάδων χρηματοοικονομικών πληροφοριών (ΜΧΠ) αφενός σε εθνικό επίπεδο, και αφετέρου σε επίπεδο ΕΕ.

Πρόταση Οδηγίας

 • 25
 • ΙΑΝ
 • 2018
Γνώμη της Μικτής Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Εποπτικών Αρχών (‘EBA’, ‘EIOPA’, ‘ESMA’) για τη χρήση καινοτόμων λύσεων από πιστωτικά και χρηματοδοτικά ιδρύματα για σκοπούς Know Your Customer (KYC)

Στις 23 Ιανουαρίου 2018, οι τρεις (3) Ευρωπαϊκές Εποπτικές Αρχές (‘ESAs’) εξέδωσαν Γνώμη, μέσω της Μικτής Επιτροπής (“Joint Committee”), προς τις αρμόδιες εθνικές αρχές αναφορικά με τη χρήση καινοτόμων τεχνολογικών λύσεων από πιστωτικά και χρηματοδοτικά ιδρύματα (“credit and financial institutions”) για σκοπούς εφαρμογής μέτρων δέουσας επιμέλειας ως προς τον πελάτη.

Στη Γνώμη οι ‘ESAs’ διερευνούν τον τρόπο με τον οποίο οι καινοτόμες τεχνολογικές λύσεις που χρησιμοποιούνται από πιστωτικά και χρηματοδοτικά ιδρύματα είναι σε θέση να συνδράμουν στην αποτελεσματικότερη εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους σε σχέση με την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (ΚΞΧ/ΚΧΤ).

Περαιτέρω, οι ‘ESAs’ επιδιώκουν να ενθαρρύνουν τις αρμόδιες εθνικές αρχές στη στήριξη της χρήσης τέτοιων λύσεων από πιστωτικά και χρηματοδοτικά ιδρύματα, όταν αυτές οι λύσεις αποσκοπούν στην ενίσχυση της αποτελεσματικότητας της συμμόρφωσης των εν λόγω ιδρυμάτων υπό το πρίσμα της ΚΞΧ/ΚΧΤ.

Εντούτοις, επισημαίνουν συγκεκριμένους παράγοντες κινδύνου ΚΞΧ/ΚΧΤ που σχετίζονται με τις εν λόγω λύσεις, καθώς και ευρύτερες πτυχές εσωτερικού ελέγχου που πρέπει να λαμβάνουν υπόψη οι αρμόδιες εθνικές αρχές κατά την άσκηση εποπτείας σε πιστωτικά και χρηματοδοτικά ιδρύματα που προβαίνουν στη χρήση τέτοιων λύσεων.

Ειδικότερα, οι αρμόδιες εθνικές αρχές θα πρέπει να εξετάζουν (μεταξύ άλλων):

 • τους υφιστάμενους εσωτερικούς μηχανισμούς επίβλεψης και ελέγχου,
 • την ποιότητα, επάρκεια και αξιοπιστία των εφαρμοζόμενων μέτρων δέουσας επιμέλειας ως προς τον πελάτη, και
 • τους γεωγραφικούς κινδύνους.

Γνώμη της Μικτής Επιτροπής

 • 11
 • ΔΕΚ
 • 2017
Τελικό σχέδιο ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων της Μικτής Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Εποπτικών Αρχών (‘ESAs’) στο πλαίσιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/849 (‘AMLD 4’)

Στις 6 Δεκεμβρίου 2017 η Μικτή Επιτροπή (“Joint Committee”) των Ευρωπαϊκών Εποπτικών Αρχών (‘EBA’, ‘EIOPA’, ‘ESMA’) δημοσίευσε το τελικό σχέδιο ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων (“draft regulatory technical standards”) δυνάμει του άρθρου 45(6) της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/849 (‘AMLD 4’).

Σύμφωνα με το άρθρο 45(5) της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/849, τα κράτη μέλη της ΕΕ απαιτούν από τις υπόχρεες οντότητες (π.χ. πιστωτικά ιδρύματα) που ανήκουν σε όμιλο, σε περίπτωση που η νομοθεσία τρίτης χώρας (ήτοι χώρας εκτός ΕΟΧ) δεν επιτρέπει την εφαρμογή πολιτικών και διαδικασιών για σκοπούς καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας («ΚΞΧ/ΧΤ»), να εξασφαλίζουν ότι τα υποκαταστήματα και οι θυγατρικές (των οποίων την κυριότητα έχουν κατά πλειοψηφία):

 • εφαρμόζουν επιπρόσθετα μέτρα για την αποτελεσματική αντιμετώπιση της ΚΞΧ/ΧΤ, και
 • ενημερώνουν σχετικά τις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους καταγωγής τους.

Το σχέδιο ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων εξειδικεύει τα επιπρόσθετα μέτρα, καθώς και τις “de minimis” ενέργειες στις οποίες οφείλουν να προβαίνουν τα πιστωτικά και χρηματοδοτικά ιδρύματα σε περίπτωση που νομοθεσία τρίτης χώρας (ήτοι χώρας εκτός ΕΟΧ) δεν επιτρέπει την εφαρμογή πολιτικών και διαδικασιών για σκοπούς ΚΞΧ/ΧΤ.

Το σχέδιο ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων θα υποβληθεί προς έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και, υπό την επιφύλαξη διατύπωσης αλλαγών από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή αντιρρήσεων από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή/και το Συμβούλιο Υπουργών, θα δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ.

Σχέδιο ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων της Μικτής Επιτροπής

 • 26
 • ΣΕΠ
 • 2017
Κατευθυντήριες γραμμές της Μικτής Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Εποπτικών Αρχών (‘ESAs’) στο πλαίσιο του Κανονισμού (ΕΕ) 2015/847 (‘FTR’)

Στις 22 Σεπτεμβρίου 2017, η Μικτή Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Εποπτικών Αρχών (‘EBA’, ‘EIOPA’, ‘ESMA’) δημοσίευσε τις τελικές κατευθυντήριες γραμμές για τα μέτρα που οφείλουν να λαμβάνουν οι φορείς παροχής υπηρεσιών πληρωμών (π.χ. τράπεζες) στις περιπτώσεις που διαπιστώσουν την έλλειψη απαιτούμενων στοιχείων για τις μεταφορές χρηματικών ποσών, στο πλαίσιο του Κανονισμού (ΕΕ) 2015/847 (“Fund Transfers Regulation”).

Οι κατευθυντήριες γραμμές θα συνδράμουν, επίσης, τις αρμόδιες εθνικές αρχές στην αξιολόγηση της επάρκειας των σχετικών μέτρων που έχουν σε ισχύ οι φορείς παροχής υπηρεσιών πληρωμών.

Οι κατευθυντήριες γραμμές θα αρχίσουν να εφαρμόζονται έξι (6) μήνες μετά την ημερομηνία δημοσίευσής τους, ήτοι από 23 Μαρτίου 2018.

Κατευθυντήριες γραμμές

 • 1
 • ΑΥΓ
 • 2017
Απόφαση (ΕΕ) 2017/1400 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Στις 29 Ιουλίου 2017, δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης η Απόφαση (ΕΕ) 2017/1400 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, μέσω της οποίας παρατείνεται για τρεις (3) μήνες η θητεία της εξεταστικής επιτροπής, η οποία είναι επιφορτισμένη με τη διερεύνηση καταγγελλόμενων παραβιάσεων και περιπτώσεων κακοδιοίκησης κατά την εφαρμογή του ευρωπαϊκού δικαίου σε σχέση με:

 • τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες,
 • τη φοροαποφυγή, και
 • τη φοροδιαφυγή.

Απόφαση (ΕΕ) 2017/1400

 • 27
 • ΙΟΥ
 • 2017
Τελικό σχέδιο ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων της Μικτής Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Εποπτικών Αρχών (‘ESAs’) στο πλαίσιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/849

Στις 26 Ιουνίου 2017, η Μικτή Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Εποπτικών Αρχών (‘EBA’, ‘EIOPA’, ‘ESMA’) δημοσίευσε το τελικό σχέδιο ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων (“final draft regulatory technical standards”) δυνάμει του άρθρου 45(10) της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/849 (‘AMLD 4’).

Το εν λόγω σχέδιο ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων απευθύνεται στους εκδότες ηλεκτρονικού χρήματος και στους φορείς παροχής υπηρεσιών πληρωμών (π.χ. πιστωτικά ιδρύματα) και ορίζει:

 • τα κριτήρια για τον προσδιορισμό των περιστάσεων υπό τις οποίες ενδείκνυται ο καθορισμός ενός κεντρικού σημείου επαφής (“central contact point”), καθώς και
 • τα καθήκοντα που θα πρέπει αυτά να αναλάβουν.

Η ως άνω υποχρέωση, σύμφωνα με το άρθρο 45(9) της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/849, ισχύει, τόσο για τους εκδότες ηλεκτρονικού χρήματος όσο και για τους φορείς παροχής υπηρεσιών πληρωμών, οι οποίοι είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της ΕΕ υπό τη μορφή θυγατρικής ή γραφείου αντιπροσωπείας και των οποίων η έδρα βρίσκεται σε διαφορετικό κράτος μέλος, προκειμένου να διασφαλιστεί:

 • η συμμόρφωσή τους με τους κανόνες για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, και
 • η απρόσκοπτη άσκηση των εποπτικών αρμοδιοτήτων από τις αρμόδιες προς τούτο αρχές, μεταξύ άλλων, μέσω της παροχής εγγράφων και πληροφοριών κατόπιν υποβολής σχετικού αιτήματος.

Πλέον, απομένει η υιοθέτηση του σχεδίου ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μέσω κατ’ εξουσιοδότηση πράξης, και, ακολούθως, η δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ.

Joint Committee final draft RTS

 • 27
 • ΙΟΥ
 • 2017
Κατευθυντήριες γραμμές της Μικτής Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Εποπτικών Αρχών (‘ESAs’) στο πλαίσιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/849

Στις 26 Ιουνίου 2017, η Μικτή Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Εποπτικών Αρχών (‘EBA’, ‘EIOPA’, ‘ESMA’) δημοσίευσε κατευθυντήριες γραμμές (“guidelines”) δυνάμει του άρθρου 17 και 18(4) της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/849 (‘AMLD 4’).

Οι εν λόγω κατευθυντήριες γραμμές, οι οποίες απευθύνονται στις αρμόδιες αρχές, στα πιστωτικά ιδρύματα και στους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς, καθορίζουν:

 • τους παράγοντες κινδύνου ΞΧ/ΧΤ και τα μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη σε περιπτώσεις όπου θεωρείται σκόπιμη η λήψη απλουστευμένων μέτρων δέουσας επιμέλειας (“simplified due diligence measures”) ως προς τον πελάτη, και
 • τους παράγοντες κινδύνου ΞΧ/ΧΤ και τα μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη σε περιπτώσεις όπου θεωρείται σκόπιμη η λήψη ενισχυμένων μέτρων δέουσας επιμέλειας (“enhanced due diligence measures”) ως προς τον πελάτη.

Οι κατευθυντήριες γραμμές τίθενται σε ισχύ στις 26 Ιουνίου 2018.

Joint Committee Guidelines

 • 9
 • ΙΟΥ
 • 2017
Επικαιροποιημένες κατευθυντήριες γραμμές για την αποτελεσματική διαχείριση του ML/TF κινδύνου από την Επιτροπή της Βασιλείας για την Τραπεζική Εποπτεία

Στις 7 Ιουνίου 2017, η Επιτροπή της Βασιλείας για την Τραπεζική Εποπτεία (‘BCBS’) δημοσίευσε επικαιροποιημένες κατευθυντήριες γραμμές για την αποτελεσματική διαχείριση του ML/TF κινδύνου.

Οι εν λόγω κατευθυντήριες γραμμές περιλαμβάνουν επικαιροποιημένα παραρτήματα για την αποτελεσματική διευθέτηση από τις τράπεζες των κινδύνων που σχετίζονται με την νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας αφενός στο πεδίο της ανταποκριτικής τραπεζικής (“correspondent banking”), και αφετέρου στο άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού (“account opening”).

Όσον αφορά το πεδίο της ανταποκριτικής τραπεζικής, επισημαίνεται ότι έχει ληφθεί υπόψη ο σχετικός Οδηγός της «Ομάδας Χρηματοπιστωτικής Δράσης» (“Financial Action Task Force”, ‘FATF’), ο οποίος εκδόθηκε τον Οκτώβριο 2016.

BCBS Revised Guidelines

 • 7
 • ΙΟΥ
 • 2017
Κείμενο διαβούλευσης της Μικτής Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Εποπτικών Αρχών (‘ESAs’) στο πλαίσιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/849 (‘AMLD 4’)

Στις 31 Μαΐου 2017, η Μικτή Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Εποπτικών Αρχών (‘EBA’, ‘EIOPA’, ‘ESMA’) έθεσε σε δημόσια διαβούλευση σχέδιο ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων (“draft regulatory technical standards”) για την εξειδίκευση των επιπρόσθετων μέτρων, καθώς και των de minimis ενεργειών στις οποίες οφείλουν να προβαίνουν τα πιστωτικά και χρηματοδοτικά ιδρύματα σε περίπτωση που νομοθεσία τρίτης χώρας (ήτοι χώρας εκτός ΕΟΧ) δεν επιτρέπει την εφαρμογή πολιτικών και διαδικασιών για σκοπούς καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας («ΚΞΧ/ΧΤ»).

Η περίοδος διαβούλευσης ολοκληρώνεται την Τρίτη, 11 Ιουλίου 2017. Αφού αξιολογήσει τα σχόλια που θα λάβει κατά τη διάρκεια της προαναφερθείσας περιόδου διαβούλευσης, η Μικτή Επιτροπή αφενός θα οριστικοποιήσει το περιεχόμενο των σχεδίων ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων, και αφετέρου θα τα υποβάλει προς έγκριση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

ESAs Joint Committee Consultation Paper

 • 22
 • ΜΑΡ
 • 2017
Γνώμη του Ευρωπαίου Επόπτη Προστασίας Δεδομένων επί της πρότασης Οδηγίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την τροποποίηση της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/849

Στις 18 Μαρτίου 2017, δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης η Γνώμη του Ευρωπαίου Επόπτη Προστασίας Δεδομένων (‘EDPS’) επί της πρότασης Οδηγίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την τροποποίηση, μεταξύ άλλων, της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/849 «σχετικά με την πρόληψη της χρήσης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας».

Στην εν λόγω Γνώμη θίγονται ζητήματα που άπτονται της πρόσβασης σε πληροφορίες αναφορικά με τον πραγματικό δικαιούχο και τις συνέπειες για την προστασία των δεδομένων.

 • 22
 • ΦΕΒ
 • 2017
Γνώμη της Μεικτής Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Εποπτικών Αρχών (‘ESAs’) στο πλαίσιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/849

Στις 20 Φεβρουαρίου 2017, η Μεικτή Επιτροπή (“Joint Committee”) των Ευρωπαϊκών Εποπτικών Αρχών (‘EBA’, ‘EIOPA’, ‘ESMA’) εξέδωσε Γνώμη που απευθύνεται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναφορικά με τους κινδύνους για το ευρωπαϊκό χρηματοπιστωτικό σύστημα από την νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας.

Πιο συγκεκριμένα, στο κείμενο της Γνώμης διευκρινίζεται ότι υπάρχουν προβλήματα σε σχέση με την κατανόηση των σχετικών κινδύνων στους οποίους εκτίθενται οι φορείς παροχής χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών και την διαχείρισή τους. Αναδεικνύονται, επίσης:

 • οι δυσκολίες που συνδέονται με την έλλειψη έγκαιρης πρόσβασης σε πληροφορίες, οι οποίες θα μπορούσαν να συνδράμουν το έργο των φορέων παροχής χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών στον εντοπισμό και την πρόληψη της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, καθώς και

 • οι σημαντικές αποκλίσεις στον τρόπο με τον οποίο οι εθνικές αρμόδιες αρχές φέρουν εις πέρας τα συναφή καθήκοντά τους.

 • 13
 • ΦΕΒ
 • 2017
Κείμενο διαβούλευσης της Μεικτής Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Εποπτικών Αρχών (‘ESAs’) στο πλαίσιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/849

Στις 10 Φεβρουαρίου 2017, η Μεικτή Επιτροπή (“Joint Committee”) των Ευρωπαϊκών Εποπτικών Αρχών (‘EBA’, ‘EIOPA’, ‘ESMA’) δημοσίευσε κείμενο διαβούλευσης για την κατάρτιση σχεδίων ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων (“draft regulatory technical standards”) που απευθύνονται στους εκδότες ηλεκτρονικού χρήματος και στους φορείς παροχής υπηρεσιών πληρωμών (περιλαμβανομένων των πιστωτικών ιδρυμάτων) και τα οποία ορίζουν:

 • τα κριτήρια για τον προσδιορισμό των περιστάσεων υπό τις οποίες ενδείκνυται ο καθορισμός ενός κεντρικού σημείου επαφής (“central contact point”), καθώς και

 • τα καθήκοντα που θα πρέπει αυτά να αναλάβουν.

Η εν λόγω υποχρέωση ισχύει, τόσο για τους εκδότες ηλεκτρονικού χρήματος όσο και για τους λοιπούς φορείς παροχής υπηρεσιών πληρωμών, οι οποίοι είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ε.Ε. υπό τη μορφή θυγατρικής ή γραφείου αντιπροσωπείας, και των οποίων η έδρα βρίσκεται σε διαφορετικό κράτος μέλος, προκειμένου να διασφαλιστεί:

 • η συμμόρφωση τους με τους κανόνες για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, και

 • η απρόσκοπτη άσκηση των εποπτικών αρμοδιοτήτων από τις αρμόδιες προς τούτο αρχές, μεταξύ άλλων, μέσω της παροχής εγγράφων και πληροφοριών κατόπιν υποβολής σχετικού αιτήματος.

Η περίοδος διαβούλευσης ολοκληρώνεται την Παρασκευή, 5 Μαΐου 2017. Αφού αξιολογήσει τα σχόλια που θα λάβει κατά τη διάρκεια της προαναφερθείσας περιόδου διαβούλευσης, η Μεικτή Επιτροπή αφενός θα οριστικοποιήσει το περιεχόμενο των σχεδίων ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων, και αφετέρου θα τα υποβάλει προς έγκριση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

 • 19
 • ΔΕΚ
 • 2016
Οδηγία (ΕΕ) 2016/2258 «όσον αφορά την πρόσβαση των φορολογικών αρχών σε πληροφορίες για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες»

Στις 16 Δεκεμβρίου 2016, δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης η Οδηγία (ΕΕ) 2016/2258 του Συμβουλίου «όσον αφορά την πρόσβαση των φορολογικών αρχών σε πληροφορίες για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες».

Μέσω της εν λόγω Οδηγίας, η οποία τροποποιεί την Οδηγία 2011/16/ΕΕ «σχετικά με τη διοικητική συνεργασία στον τομέα της φορολογίας», προβλέπεται ότι τα κράτη μέλη της Ε.Ε. θα πρέπει να λάβουν (το αργότερο έως τις 31 Δεκεμβρίου 2017) τα απαραίτητα μέτρα στην εθνική τους νομοθεσία για την πρόσβαση των φορολογικών αρχών στους μηχανισμούς, τις διαδικασίες, τα έγγραφα και τις πληροφορίες που αναφέρονται σε επιμέρους διατάξεις της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/849 «σχετικά με την πρόληψη της χρήσης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας».

 • 31
 • ΟΚΤ
 • 2016
Οδηγός της Ομάδας Χρηματοοικονομικής Δράσης (FATF) για τις υπηρεσίες ανταποκριτικής τραπεζικής (correspondent banking services)

Στις 21 Οκτωβρίου 2016, η Ολομέλεια της Ομάδας Χρηματοοικονομικής Δράσης για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (“Financial Action Task Force”, ‘FATF’) υιοθέτησε Οδηγό για τις υπηρεσίες ανταποκριτικής τραπεζικής.

Μέσω του εν λόγω Οδηγού επιχειρείται η διευθέτηση των δυσμενών επιπτώσεων που επιφέρει η υιοθέτηση πολιτικών απομείωσης κινδύνων (“de-risking”) των διεθνών ανταποκριτριών τραπεζών, μέσω της αποσαφήνισης του τρόπου εφαρμογής των προτύπων της FATF στις υπηρεσίες ανταποκριτικής τραπεζικής.

 • 20
 • ΟΚΤ
 • 2016
Γνώμη της ΕΚΤ επί της πρότασης Οδηγίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την τροποποίηση της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/849

Στις 12 Οκτωβρίου 2016, η ΕΚΤ εξέδωσε Γνώμη επί της πρότασης Οδηγίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την τροποποίηση της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/849 «σχετικά με την πρόληψη της χρήσης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας».

Οι τεχνικές της παρατηρήσεις εστιάζονται:

 • στην μεταχείριση των πλατφορμών ανταλλαγής εικονικών νομισμάτων (“virtual currency exchange platforms”) και των παρόχων υπηρεσιών πορτοφολιών θεματοφυλακής διαπιστευτηρίων για την πρόσβαση σε εικονικά νομίσματα (“custodian wallet providers”),

 • στον ορισμό που δίνεται στα εικονικά νομίσματα, και

 • στην λειτουργία των εθνικών συστημάτων μητρώων τραπεζικών λογαριασμών και λογαριασμών πληρωμών (“central registers of bank and payment accounts”).

 • 20
 • ΣΕΠ
 • 2016
Κατάλογος τρίτων χωρών υψηλού κινδύνου που χαρακτηρίζονται από στρατηγικές ανεπάρκειες όσον αφορά τα εθνικά συστήματα καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας

Στις 20 Σεπτεμβρίου 2016, δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ο κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμός (ΕΕ) 2016/1675 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «για τη συμπλήρωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/849 με την επισήμανση των τρίτων χωρών υψηλού κινδύνου που χαρακτηρίζονται από στρατηγικές ανεπάρκειες».

Στο Παράρτημα του εν λόγω Κανονισμού παρατίθεται ο κατάλογος των δικαιοδοσιών τρίτων χωρών που χαρακτηρίζονται από στρατηγικές ανεπάρκειες όσον αφορά τα εθνικά τους συστήματα καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.

 • 14
 • ΙΟΥ
 • 2016
Πρόταση τροποποίησης της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/849 «σχετικά με την πρόληψη της χρήσης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας»

Στις 5 Ιουλίου 2016 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπέβαλε πρόταση Οδηγίας για την τροποποίησης της 4ης ενωσιακής Οδηγίας «σχετικά με την πρόληψη της χρήσης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας».

Πιο συγκεκριμένα, προτείνονται οι ακόλουθες αλλαγές:

 • εξασφάλιση εγγυήσεων υψηλού επιπέδου όσον αφορά τη ροή κεφαλαίων από τρίτες χώρες υψηλού κινδύνου,

 • ενίσχυση των εξουσιών των μονάδων χρηματοοικονομικών πληροφοριών των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και διευκόλυνση της μεταξύ τους συνεργασίας,

 • ταχύτερη και ευκολότερη πρόσβαση των προαναφερθεισών μονάδων στα κεντρικά μητρώα τραπεζικών λογαριασμών και λογαριασμών πληρωμών και/ή στα κεντρικά συστήματα ανάκτησης δεδομένων σε όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και

 • αντιμετώπιση των κινδύνων χρηματοδότησης της τρομοκρατίας που συνδέονται με τη χρήση «εικονικών νομισμάτων» (‘virtual currencies’) και τα «ανώνυμα εργαλεία πληρωμών» (π.χ. μη επαναφορτιζόμενες, σταθερού ποσού, προπληρωμένες κάρτες).

 • 5
 • ΦΕΒ
 • 2007
Οι Διεθνείς Συμβάσεις της Βιέννης, του Στρασβούργου και των Ηνωμένων Εθνών

Με τη Διεθνή Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών του 1988 για την καταπολέμηση της παράνομης διακίνησης ναρκωτικών φαρμάκων και ψυχοτρόπων ουσιών, γνωστή ως «Σύμβαση της Βιέννης», αναγνωρίζεται ότι η παράνομη διακίνηση ναρκωτικών φαρμάκων και ψυχοτρόπων ουσιών αποτελεί διεθνή εγκληματική δραστηριότητα και καθιερώνονται κανόνες ενδυνάμωσης και αύξησης των νομικών μέσων διεθνούς συνεργασίας σε ποινικά θέματα για την καταστολή αυτών των εγκληματικών δραστηριοτήτων. Η Σύμβαση τέθηκε σε ισχύ την 11η Νοεμβρίου 1990, και έχει κυρωθεί από 170 κράτη, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα...

Περισσότερα

 • 3
 • ΦΕΒ
 • 2007
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1781/2006
ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑÏΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 15ης Νοεμβρίου 2006
περί των πληροφοριών για τον πληρωτή που συνοδεύουν τις μεταφορές χρηματικών ποσών
(L 345/8.12.2006, σ. 1 επ.)

Τον Δεκέμβριο του 2006 δημοσιεύθηκε στην επίσημη εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ο Κανονισμός (ΕΚ) αριθμ. 1781/2006 περί των πληροφοριών για τον πληρωτή που συνοδεύουν τις μεταφορές χρηματικών ποσών...

Περισσότερα

 • 2
 • ΦΕΒ
 • 2007
ΟΔΗΓΙΑ 2006/70/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 1ης Αυγούστου 2006
για τη θέσπιση μέτρων εφαρμογής της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συμβουλίου όσον αφορά τον ορισμό του «πολιτικώς εκτεθειμένου προσώπου»
και τα τεχνικά κριτήρια για την εφαρμογή της απλουστευμένης δέουσας επιμέλειας ως προς τον πελάτη
και την εφαρμογή της εξαίρεσης σε περιπτώσεις άσκησης χρηματοπιστωτικής δραστηριότητας
σε περιστασιακή ή πολύ περιορισμένη βάση (L 214/4.8.2006, σ. 29επ.)

Σύμφωνα με το κεφάλαιο VI (άρθρα 40 και 41) της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ προβλέπεται η υιοθέτηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μέτρων για την εξειδίκευση ορισμένων διατάξεών της...

Περισσότερα

 • 1
 • ΦΕΒ
 • 2007
ΟΔΗΓΙΑ 2005/60/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 26ης Οκτωβρίου 2005
σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος
για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας
(L 309/25.11.2005, σ. 15επ.)

Με την τρίτη, στην συγκεκριμένη θεματική, Οδηγία επιδιώκεται η προσαρμογή του κοινοτικού δικαίου με τις 40 αναθεωρημένες Συστάσεις της Ομάδας Χρηματοοικονομικής Δράσης (Financial Action Task Force – FATF), οι οποίες εκδόθηκαν το 2003, καθώς και με ορισμένες απο τις εννέα Ειδικές Συστάσεις της FATF για την καταπολέμηση της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. Η Οδηγία 2005/60/ΕΚ αντικαθιστά πλήρως και καταργεί την Οδηγία 91/308/ΕΟΚ, όπως αυτή τροποποιήθηκε το 2001.Οι διατάξεις της Οδηγίας θα πρέπει να ενσωματωθούν στο εθνικό δίκαιο των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης έως την 15η Δεκεμβρίου 2007, το αργότερο...

Περισσότερα

 • 31
 • ΙΑΝ
 • 2007
ΟΔΗΓΙΑ 2001/97/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 4ης Δεκεμβρίου 2001
για την τροποποίηση της οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του Συμβουλίου για την πρόληψη της χρησιμοποίησης
του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες
(L 344/28.12.2001, σ. 76επ.)

Με την εν λόγω Οδηγία, τροποποιήθηκαν οι διατάξεις της Οδηγίας 1991/308/ΕΟΚ, προκειμένου να προσαρμοστεί το κοινοτικό δίκαιο με τις 40 αναθεωρημένες Συστάσεις της Ομάδας Χρηματοοικονομικής Δράσης (Financial Action Task ForceFATF), οι οποίες εκδόθηκαν το 1996. Οι διατάξεις της Οδηγίας ενσωματώθηκαν στο ελληνικό δίκαιο με το νόμο 3424/2005...

Περισσότερα

 • 30
 • ΙΑΝ
 • 2007
ΟΔΗΓΙΑ 91/308/ΕΟΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 10ης Ιουνίου 1991
για την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων
από παράνομες δραστηριότητες (L166/28.06.1991 σ. 0077επ.)

Στις 28 Ιουνίου 1991 υιοθετήθηκε από το Συμβούλιο η Οδηγία 91/308/ΕΟΚ, η οποία ενσωμάτωσε στο κοινοτικό δίκαιο τις 40 Συστάσεις της Ομάδας Χρηματοοικονομικής Δράσης (Financial Action Task ForceFATF), σε σχέση με την εν λόγω θεματική, και οι οποίες εκδόθηκαν το 1990. Οι διατάξεις της Οδηγίας ενσωματώθηκαν στο ελληνικό δίκαιο με το νόμο 2331/1995.

 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31991L0308:EL:HTML