Διεθνές - Ευρωπαϊκό επίπεδο / Δίκαιο καταπολέμησης οικονομικού εγκλήματος

 • 22
 • ΜΑΡ
 • 2017
Γνώμη του Ευρωπαίου Επόπτη Προστασίας Δεδομένων επί της πρότασης Οδηγίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την τροποποίηση της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/849

Στις 18 Μαρτίου 2017, δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης η Γνώμη του Ευρωπαίου Επόπτη Προστασίας Δεδομένων (‘EDPS’) επί της πρότασης Οδηγίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την τροποποίηση, μεταξύ άλλων, της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/849 «σχετικά με την πρόληψη της χρήσης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας».

Στην εν λόγω Γνώμη θίγονται ζητήματα που άπτονται της πρόσβασης σε πληροφορίες αναφορικά με τον πραγματικό δικαιούχο και τις συνέπειες για την προστασία των δεδομένων.

 • 22
 • ΦΕΒ
 • 2017
Γνώμη της Μεικτής Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Εποπτικών Αρχών (‘ESAs’) στο πλαίσιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/849

Στις 20 Φεβρουαρίου 2017, η Μεικτή Επιτροπή (“Joint Committee”) των Ευρωπαϊκών Εποπτικών Αρχών (‘EBA’, ‘EIOPA’, ‘ESMA’) εξέδωσε Γνώμη που απευθύνεται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναφορικά με τους κινδύνους για το ευρωπαϊκό χρηματοπιστωτικό σύστημα από την νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας.

Πιο συγκεκριμένα, στο κείμενο της Γνώμης διευκρινίζεται ότι υπάρχουν προβλήματα σε σχέση με την κατανόηση των σχετικών κινδύνων στους οποίους εκτίθενται οι φορείς παροχής χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών και την διαχείρισή τους. Αναδεικνύονται, επίσης:

 • οι δυσκολίες που συνδέονται με την έλλειψη έγκαιρης πρόσβασης σε πληροφορίες, οι οποίες θα μπορούσαν να συνδράμουν το έργο των φορέων παροχής χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών στον εντοπισμό και την πρόληψη της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, καθώς και

 • οι σημαντικές αποκλίσεις στον τρόπο με τον οποίο οι εθνικές αρμόδιες αρχές φέρουν εις πέρας τα συναφή καθήκοντά τους.

 • 13
 • ΦΕΒ
 • 2017
Κείμενο διαβούλευσης της Μεικτής Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Εποπτικών Αρχών (‘ESAs’) στο πλαίσιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/849

Στις 10 Φεβρουαρίου 2017, η Μεικτή Επιτροπή (“Joint Committee”) των Ευρωπαϊκών Εποπτικών Αρχών (‘EBA’, ‘EIOPA’, ‘ESMA’) δημοσίευσε κείμενο διαβούλευσης για την κατάρτιση σχεδίων ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων (“draft regulatory technical standards”) που απευθύνονται στους εκδότες ηλεκτρονικού χρήματος και στους φορείς παροχής υπηρεσιών πληρωμών (περιλαμβανομένων των πιστωτικών ιδρυμάτων) και τα οποία ορίζουν:

 • τα κριτήρια για τον προσδιορισμό των περιστάσεων υπό τις οποίες ενδείκνυται ο καθορισμός ενός κεντρικού σημείου επαφής (“central contact point”), καθώς και

 • τα καθήκοντα που θα πρέπει αυτά να αναλάβουν.

Η εν λόγω υποχρέωση ισχύει, τόσο για τους εκδότες ηλεκτρονικού χρήματος όσο και για τους λοιπούς φορείς παροχής υπηρεσιών πληρωμών, οι οποίοι είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ε.Ε. υπό τη μορφή θυγατρικής ή γραφείου αντιπροσωπείας, και των οποίων η έδρα βρίσκεται σε διαφορετικό κράτος μέλος, προκειμένου να διασφαλιστεί:

 • η συμμόρφωση τους με τους κανόνες για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, και

 • η απρόσκοπτη άσκηση των εποπτικών αρμοδιοτήτων από τις αρμόδιες προς τούτο αρχές, μεταξύ άλλων, μέσω της παροχής εγγράφων και πληροφοριών κατόπιν υποβολής σχετικού αιτήματος.

Η περίοδος διαβούλευσης ολοκληρώνεται την Παρασκευή, 5 Μαΐου 2017. Αφού αξιολογήσει τα σχόλια που θα λάβει κατά τη διάρκεια της προαναφερθείσας περιόδου διαβούλευσης, η Μεικτή Επιτροπή αφενός θα οριστικοποιήσει το περιεχόμενο των σχεδίων ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων, και αφετέρου θα τα υποβάλει προς έγκριση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

 • 19
 • ΔΕΚ
 • 2016
Οδηγία (ΕΕ) 2016/2258 «όσον αφορά την πρόσβαση των φορολογικών αρχών σε πληροφορίες για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες»

Στις 16 Δεκεμβρίου 2016, δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης η Οδηγία (ΕΕ) 2016/2258 του Συμβουλίου «όσον αφορά την πρόσβαση των φορολογικών αρχών σε πληροφορίες για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες».

Μέσω της εν λόγω Οδηγίας, η οποία τροποποιεί την Οδηγία 2011/16/ΕΕ «σχετικά με τη διοικητική συνεργασία στον τομέα της φορολογίας», προβλέπεται ότι τα κράτη μέλη της Ε.Ε. θα πρέπει να λάβουν (το αργότερο έως τις 31 Δεκεμβρίου 2017) τα απαραίτητα μέτρα στην εθνική τους νομοθεσία για την πρόσβαση των φορολογικών αρχών στους μηχανισμούς, τις διαδικασίες, τα έγγραφα και τις πληροφορίες που αναφέρονται σε επιμέρους διατάξεις της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/849 «σχετικά με την πρόληψη της χρήσης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας».

 • 31
 • ΟΚΤ
 • 2016
Οδηγός της Ομάδας Χρηματοοικονομικής Δράσης (FATF) για τις υπηρεσίες ανταποκριτικής τραπεζικής (correspondent banking services)

Στις 21 Οκτωβρίου 2016, η Ολομέλεια της Ομάδας Χρηματοοικονομικής Δράσης για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (“Financial Action Task Force”, ‘FATF’) υιοθέτησε Οδηγό για τις υπηρεσίες ανταποκριτικής τραπεζικής.

Μέσω του εν λόγω Οδηγού επιχειρείται η διευθέτηση των δυσμενών επιπτώσεων που επιφέρει η υιοθέτηση πολιτικών απομείωσης κινδύνων (“de-risking”) των διεθνών ανταποκριτριών τραπεζών, μέσω της αποσαφήνισης του τρόπου εφαρμογής των προτύπων της FATF στις υπηρεσίες ανταποκριτικής τραπεζικής.

 • 20
 • ΟΚΤ
 • 2016
Γνώμη της ΕΚΤ επί της πρότασης Οδηγίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την τροποποίηση της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/849

Στις 12 Οκτωβρίου 2016, η ΕΚΤ εξέδωσε Γνώμη επί της πρότασης Οδηγίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την τροποποίηση της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/849 «σχετικά με την πρόληψη της χρήσης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας».

Οι τεχνικές της παρατηρήσεις εστιάζονται:

 • στην μεταχείριση των πλατφορμών ανταλλαγής εικονικών νομισμάτων (“virtual currency exchange platforms”) και των παρόχων υπηρεσιών πορτοφολιών θεματοφυλακής διαπιστευτηρίων για την πρόσβαση σε εικονικά νομίσματα (“custodian wallet providers”),

 • στον ορισμό που δίνεται στα εικονικά νομίσματα, και

 • στην λειτουργία των εθνικών συστημάτων μητρώων τραπεζικών λογαριασμών και λογαριασμών πληρωμών (“central registers of bank and payment accounts”).

 • 20
 • ΣΕΠ
 • 2016
Κατάλογος τρίτων χωρών υψηλού κινδύνου που χαρακτηρίζονται από στρατηγικές ανεπάρκειες όσον αφορά τα εθνικά συστήματα καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας

Στις 20 Σεπτεμβρίου 2016, δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ο κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμός (ΕΕ) 2016/1675 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «για τη συμπλήρωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/849 με την επισήμανση των τρίτων χωρών υψηλού κινδύνου που χαρακτηρίζονται από στρατηγικές ανεπάρκειες».

Στο Παράρτημα του εν λόγω Κανονισμού παρατίθεται ο κατάλογος των δικαιοδοσιών τρίτων χωρών που χαρακτηρίζονται από στρατηγικές ανεπάρκειες όσον αφορά τα εθνικά τους συστήματα καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.

 • 14
 • ΙΟΥ
 • 2016
Πρόταση τροποποίησης της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/849 «σχετικά με την πρόληψη της χρήσης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας»

Στις 5 Ιουλίου 2016 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπέβαλε πρόταση Οδηγίας για την τροποποίησης της 4ης ενωσιακής Οδηγίας «σχετικά με την πρόληψη της χρήσης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας».

Πιο συγκεκριμένα, προτείνονται οι ακόλουθες αλλαγές:

 • εξασφάλιση εγγυήσεων υψηλού επιπέδου όσον αφορά τη ροή κεφαλαίων από τρίτες χώρες υψηλού κινδύνου,

 • ενίσχυση των εξουσιών των μονάδων χρηματοοικονομικών πληροφοριών των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και διευκόλυνση της μεταξύ τους συνεργασίας,

 • ταχύτερη και ευκολότερη πρόσβαση των προαναφερθεισών μονάδων στα κεντρικά μητρώα τραπεζικών λογαριασμών και λογαριασμών πληρωμών και/ή στα κεντρικά συστήματα ανάκτησης δεδομένων σε όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και

 • αντιμετώπιση των κινδύνων χρηματοδότησης της τρομοκρατίας που συνδέονται με τη χρήση «εικονικών νομισμάτων» (‘virtual currencies’) και τα «ανώνυμα εργαλεία πληρωμών» (π.χ. μη επαναφορτιζόμενες, σταθερού ποσού, προπληρωμένες κάρτες).

 • 5
 • ΦΕΒ
 • 2007
Οι Διεθνείς Συμβάσεις της Βιέννης, του Στρασβούργου και των Ηνωμένων Εθνών

Με τη Διεθνή Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών του 1988 για την καταπολέμηση της παράνομης διακίνησης ναρκωτικών φαρμάκων και ψυχοτρόπων ουσιών, γνωστή ως «Σύμβαση της Βιέννης», αναγνωρίζεται ότι η παράνομη διακίνηση ναρκωτικών φαρμάκων και ψυχοτρόπων ουσιών αποτελεί διεθνή εγκληματική δραστηριότητα και καθιερώνονται κανόνες ενδυνάμωσης και αύξησης των νομικών μέσων διεθνούς συνεργασίας σε ποινικά θέματα για την καταστολή αυτών των εγκληματικών δραστηριοτήτων. Η Σύμβαση τέθηκε σε ισχύ την 11η Νοεμβρίου 1990, και έχει κυρωθεί από 170 κράτη, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα...

Περισσότερα

 • 3
 • ΦΕΒ
 • 2007
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1781/2006
ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑÏΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 15ης Νοεμβρίου 2006
περί των πληροφοριών για τον πληρωτή που συνοδεύουν τις μεταφορές χρηματικών ποσών
(L 345/8.12.2006, σ. 1 επ.)

Τον Δεκέμβριο του 2006 δημοσιεύθηκε στην επίσημη εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ο Κανονισμός (ΕΚ) αριθμ. 1781/2006 περί των πληροφοριών για τον πληρωτή που συνοδεύουν τις μεταφορές χρηματικών ποσών...

Περισσότερα

 • 2
 • ΦΕΒ
 • 2007
ΟΔΗΓΙΑ 2006/70/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 1ης Αυγούστου 2006
για τη θέσπιση μέτρων εφαρμογής της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συμβουλίου όσον αφορά τον ορισμό του «πολιτικώς εκτεθειμένου προσώπου»
και τα τεχνικά κριτήρια για την εφαρμογή της απλουστευμένης δέουσας επιμέλειας ως προς τον πελάτη
και την εφαρμογή της εξαίρεσης σε περιπτώσεις άσκησης χρηματοπιστωτικής δραστηριότητας
σε περιστασιακή ή πολύ περιορισμένη βάση (L 214/4.8.2006, σ. 29επ.)

Σύμφωνα με το κεφάλαιο VI (άρθρα 40 και 41) της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ προβλέπεται η υιοθέτηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μέτρων για την εξειδίκευση ορισμένων διατάξεών της...

Περισσότερα

 • 1
 • ΦΕΒ
 • 2007
ΟΔΗΓΙΑ 2005/60/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 26ης Οκτωβρίου 2005
σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος
για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας
(L 309/25.11.2005, σ. 15επ.)

Με την τρίτη, στην συγκεκριμένη θεματική, Οδηγία επιδιώκεται η προσαρμογή του κοινοτικού δικαίου με τις 40 αναθεωρημένες Συστάσεις της Ομάδας Χρηματοοικονομικής Δράσης (Financial Action Task Force – FATF), οι οποίες εκδόθηκαν το 2003, καθώς και με ορισμένες απο τις εννέα Ειδικές Συστάσεις της FATF για την καταπολέμηση της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. Η Οδηγία 2005/60/ΕΚ αντικαθιστά πλήρως και καταργεί την Οδηγία 91/308/ΕΟΚ, όπως αυτή τροποποιήθηκε το 2001.Οι διατάξεις της Οδηγίας θα πρέπει να ενσωματωθούν στο εθνικό δίκαιο των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης έως την 15η Δεκεμβρίου 2007, το αργότερο...

Περισσότερα

 • 31
 • ΙΑΝ
 • 2007
ΟΔΗΓΙΑ 2001/97/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 4ης Δεκεμβρίου 2001
για την τροποποίηση της οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του Συμβουλίου για την πρόληψη της χρησιμοποίησης
του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες
(L 344/28.12.2001, σ. 76επ.)

Με την εν λόγω Οδηγία, τροποποιήθηκαν οι διατάξεις της Οδηγίας 1991/308/ΕΟΚ, προκειμένου να προσαρμοστεί το κοινοτικό δίκαιο με τις 40 αναθεωρημένες Συστάσεις της Ομάδας Χρηματοοικονομικής Δράσης (Financial Action Task ForceFATF), οι οποίες εκδόθηκαν το 1996. Οι διατάξεις της Οδηγίας ενσωματώθηκαν στο ελληνικό δίκαιο με το νόμο 3424/2005...

Περισσότερα

 • 30
 • ΙΑΝ
 • 2007
ΟΔΗΓΙΑ 91/308/ΕΟΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 10ης Ιουνίου 1991
για την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων
από παράνομες δραστηριότητες (L166/28.06.1991 σ. 0077επ.)

Στις 28 Ιουνίου 1991 υιοθετήθηκε από το Συμβούλιο η Οδηγία 91/308/ΕΟΚ, η οποία ενσωμάτωσε στο κοινοτικό δίκαιο τις 40 Συστάσεις της Ομάδας Χρηματοοικονομικής Δράσης (Financial Action Task ForceFATF), σε σχέση με την εν λόγω θεματική, και οι οποίες εκδόθηκαν το 1990. Οι διατάξεις της Οδηγίας ενσωματώθηκαν στο ελληνικό δίκαιο με το νόμο 2331/1995.

 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31991L0308:EL:HTML