Διεθνές - Ευρωπαϊκό επίπεδο / Δίκαιο καταπολέμησης οικονομικού εγκλήματος

  • 31
  • ΙΑΝ
  • 2007
ΟΔΗΓΙΑ 2001/97/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 4ης Δεκεμβρίου 2001
για την τροποποίηση της οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του Συμβουλίου για την πρόληψη της χρησιμοποίησης
του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες
(L 344/28.12.2001, σ. 76επ.)

Με την εν λόγω Οδηγία, τροποποιήθηκαν οι διατάξεις της Οδηγίας 1991/308/ΕΟΚ, προκειμένου να προσαρμοστεί το κοινοτικό δίκαιο με τις 40 αναθεωρημένες Συστάσεις της Ομάδας Χρηματοοικονομικής Δράσης (Financial Action Task ForceFATF), οι οποίες εκδόθηκαν το 1996. Οι διατάξεις της Οδηγίας ενσωματώθηκαν στο ελληνικό δίκαιο με το νόμο 3424/2005.

Με την εν λόγω Οδηγία, μεταξύ άλλων:

  • διευρύνθηκε το προσωπικό πεδίο εφαρμογής της Οδηγίας, με την επιβολή υποχρεώσεων και σε άλλα, πέραν των πιστωτικών ιδρυμάτων και των χρηματοπιστωτικών οργανισμών, φυσικά ή νομικά πρόσωπα κατά την άσκηση των επαγγελματικών τους δραστηριοτήτων (ελεγκτές, εξωτερικοί λογιστές, φορολογικοί σύμβουλοι, κτηματομεσίτες, συμβολαιογράφοι, δικηγόροι, έμποροι αγαθών υψηλής αξίας, και καζίνο),
  • ευθυγραμμίστηκε ο ορισμός της έννοιας του πιστωτικού ιδρύματος με αυτόν της κωδικοποιητικής Οδηγίας 2000/12/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την ανάληψη και την άσκηση δραστηριότητας πιστωτικών ιδρυμάτων,
  • διευρύνθηκε το φάσμα των επιχειρήσεων που εμπίπτουν στην έννοια του χρηματοπιστωτικού οργανισμού, και
  • συγκεκριμενοποιήθηκε ο ορισμός της έννοιας της παράνομης δραστηριότητας.