Γενική Γραμματεία / Εκπροσώπηση της ΕΕΤ σε ενώσεις και φορείς του εξωτερικού