Εκδόσεις / Κώδικες τραπεζικής δεοντολογίας

 

Ο κώδικας Τραπεζικής Δεοντολογίας αποτελεί προϊόν διατραπεζικής συνεργασίας υπό την αιγίδα της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών και με τη θέσπισή του επιδιώκεται ο καθορισμός προτύπων καλής τραπεζικής πρακτικής. Βασικός στόχος είναι η ενίσχυση της διαφάνειας και ειλικρίνειας κατά τις συναλλαγές και η εδραίωση πνεύματος αμοιβαίας εμπιστοσύνης μεταξύ τραπεζών και συναλλασσομένων. Ο κώδικας τέθηκε σε ισχύ το Μάρτιο 1997 και διατίθεται στην ελληνική και αγγλική γλώσσα.