Ρυθμιστικά θέματα / Θέματα ανάκαμψης και εξυγίανσης πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων

 • Οδηγός του SRB σε σχέση με τον υπολογισμό και την υποβολή αναφορών για τη ρευστότητα στην εξυγίανση (liquidity in resolution)

  Το Ενιαίο Συμβούλιο Εξυγίανσης (SRB) δημοσίευσε την Παρασκευή 16 Ιουνίου 2023  νέο Οδηγό σε σχέση με τον υπολογισμό και την υποβολή αναφορών για τη ρευστότητα στην εξυγίανση (liquidity in resolution). Το περιεχόμενο του Οδηγού βασίζεται στις Προσδοκίες του SRB για τις τράπεζες (Expectations for banks – Principle 3.2). Σε ευθυγράμμιση με το πεδίο εφαρμογής των Προσδοκιών του SRB για τις τράπεζες, ο εν λόγω Οδηγός αφορά τις τράπεζες που εμπίπτουν στην άμεση αρμοδιότητα του SRB.

  Πιο αναλυτικά, ο εν λόγω Οδηγός συμπληρώνει το περιεχόμενο των σχετικών Προσδοκιών του SRB, καθώς και των priority letters που εστάλησαν στις τράπεζες για τον κύκλο σχεδιασμού εξυγίανσης (RPC) του 2023, εστιάζοντας σε τρεις στόχους:

  • την προσδοκία ότι το εσωτερικό πλαίσιο, η διακυβέρνηση και το σύστημα διαχείρισης πληροφοριών των τραπεζών έχουν αναπτυχθεί ώστε να ανταποκρίνονται στις προσδοκίες συλλογής δεδομένων που ορίζονται από τον εν λόγω Οδηγό, περιλαμβανομένης της ικανότητας πρόβλεψης της καθαρής θέσης ρευστότητας μεταξύ χρονικών περιόδων και σε σύντομο χρονικό διάστημα,
  • την προσδοκία ότι οι τράπεζες έχουν αναπτύξει την ικανότητα να αναφέρουν ένα προκαθορισμένο σύνολο δεδομένων για τη κατάσταση ρευστότητάς τους, και
  • την προσδοκία ότι οι τράπεζες έχουν λάβει διορθωτικά μέτρα για τον μετριασμό τυχόν αδυναμιών αναφορικά με τη δυνατότητά τους να παρέχουν τα εν λόγω δεδομένα στο ζητούμενο επίπεδο ενοποίησης και σε υψηλό επίπεδο συχνότητας.

  Οδηγός του SRB

 • Δημοσιεύσεις των SRB και EBA όσον αφορά την ελάχιστη απαίτηση ιδίων κεφαλαίων και επιλέξιμων υποχρεώσεων (MREL)

  Το Ενιαίο Συμβούλιο Εξυγίανσης (SRB) και η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (EBA) έχουν δημοσιεύσει, εντός του Μαΐου, τα ακόλουθα όσον αφορά την ελάχιστη απαίτηση ιδίων κεφαλαίων και επιλέξιμων υποχρεώσεων (MREL): 

  • την επικαιροποιημένη πολιτική του SRB για το MREL για το έτος 2023. Το SRB αποφάσισε να διατηρήσει την πολιτική του για τον υπολογισμό του MREL για το έτος 2023 με ελάχιστες αλλαγές, η βασικότερη εκ των οποίων αφορά το πεδίο εφαρμογής των οντοτήτων που υπάγονται στο εσωτερικό MREL (internal MREL),
  • το MREL dashboard του SRB για το τέταρτο τρίμηνο (Q4) του 2022, και 
  • την έκθεση της EBA όσον αφορά τις τοποθετήσεις των ευρωπαϊκών τραπεζών σε μέσα επιλέξιμων υποχρεώσεων που έχουν εκδοθεί από παγκοσμίως συστημικά σημαντικά ιδρύματα (G-SIIs) και λοιπά συστημικά σημαντικά ιδρύματα (O-SIIs), στο πλαίσιο του άρθρου 504Α του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 (CRR). Βάσει της εν λόγω έκθεσης, από τα τέλη του 2021, οι εν λόγω τοποθετήσεις διαφαίνονται μικρές, και συνεπώς, ο πιθανός κίνδυνος μετάδοσης είναι περιορισμένος.

  Επικαιροποιημένη πολιτική του SRB

  MREL dashboard του SRB

   Έκθεση της EBA

 • Ανακοίνωση του SRB όσον αφορά το καθεστώς χορήγησης προηγούμενης άδειας για τη μείωση των ιδίων κεφαλαίων και των απαιτήσεων που σχετίζονται με μέσα επιλέξιμων υποχρεώσεων

  Στις 8 Μαΐου 2023 το Ενιαίο Συμβούλιο Εξυγίανσης (SRB) δημοσίευσε ανακοίνωση σε σχέση με την έναρξη εφαρμογής του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2023/827 όσον αφορά την προηγούμενη άδεια για τη μείωση των ιδίων κεφαλαίων και των απαιτήσεων που σχετίζονται με μέσα επιλέξιμων υποχρεώσεων, η οποία έχει οριστεί για τις 9 Μαΐου 2023.

  Ειδικότερα, με την ανωτέρω ανακοίνωση, το SRB επισημαίνει, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα: 

  • O ως άνω κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός θα ισχύσει σε όλες τις αιτήσεις που θα υποβληθούν μετά τις 9 Μαΐου και δε θα επηρεάσει τις αποφάσεις που έχουν ήδη χορηγηθεί από το SRB, οι οποίες θα συνεχίσουν να είναι έγκυρες έως τη λήξη τους, ούτε τις αιτήσεις που έχουν ήδη υποβληθεί και βρίσκονται υπό επεξεργασία από το SRB.
  • Ο ως άνω κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός αντικατοπτρίζει το περιεχόμενο των σχετικών σχεδίων ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων (RTS) της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών, τα οποία εφάρμοζε από την 1η Ιανουαρίου 2022 το SRB, εκτός από την περίπτωση της απλοποιημένης προσέγγισης για τα ιδρύματα με ελάχιστη απαίτηση για τα ίδια κεφάλαια και τις επιλέξιμες υποχρεώσεις (MREL) ίση με το πόσο απορρόφησης των ζημιών (Loss Absorption Amount - LAA).

  Ανακοίνωση του SRB

 • Kατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2023/827 της Επιτροπής όσον αφορά την προηγούμενη άδεια για τη μείωση των ιδίων κεφαλαίων και τις απαιτήσεις που σχετίζονται με μέσα επιλέξιμων υποχρεώσεων

  Στις 19 Απριλίου 2023 δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ο κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2023/827 της Επιτροπής για τη θέσπιση ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων για την τροποποίηση του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 241/2014 όσον αφορά την προηγούμενη άδεια για τη μείωση των ιδίων κεφαλαίων και τις απαιτήσεις που σχετίζονται με μέσα επιλέξιμων υποχρεώσεων.

  Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ.

  Κανονισμός (ΕΕ) 2023/827

 • Νομοθετική πρόταση της Επιτροπής για την αναθεώρηση του πλαισίου διαχείρισης τραπεζικών κρίσεων και ασφάλισης των καταθέσεων (Crisis Management and Deposit Insurance Framework)

  Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε στις 18 Απριλίου 2023 νομοθετική πρόταση για την προσαρμογή και την περαιτέρω ενίσχυση του υφιστάμενου πλαισίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) για τη διαχείριση τραπεζικών κρίσεων και την ασφάλιση καταθέσεων (Crisis Management and Deposit Insurance – CMDI Framework).

  Η εν λόγω πρόταση της Επιτροπής σκοπό έχει να επιτρέψει στις αρχές να οργανώσουν την ομαλή έξοδο από την αγορά για μια προβληματική τράπεζα οποιουδήποτε μεγέθους και επιχειρηματικού μοντέλου, συμπεριλαμβανομένων των μεσαίων και μικρότερων τραπεζών.

  Ειδικότερα, η ως άνω νομοθετική πρόταση εισάγει τροποποιήσεις στα ακόλουθα νομοθετικά κείμενα:

  α. την Οδηγία (ΕΕ) 2014/59 (Bank Recovery and Resolution Directive - BRRD),

  β. τον Κανονισμό (ΕΕ) 806/2014 (Single Resolution Mechanism Regulation – SRMR), και

  γ. την Οδηγία (ΕΕ) 2014/49 (Deposit Guarantee Schemes Directive – DGSD).

  Πιο αναλυτικά, στις βασικότερες τροποποιήσεις της εν λόγω πρότασης συγκαταλέγονται, μεταξύ άλλων, οι ακόλουθες:

  • η επέκταση του πεδίου εφαρμογής της εξυγίανσης μέσω της αναθεώρησης της αξιολόγησης του δημοσίου συμφέροντος (‘public interest assessment’) (άρθρα 31(1), 32(5) της BRRD),
  • η ενίσχυση της χρηματοδότησης στην εξυγίανση μέσω της συμπλήρωσης της εσωτερικής ικανότητας απορρόφησης ζημιών των ιδρυμάτων (ελάχιστο ποσό διάσωσης με ίδια μέσα που ανέρχεται σε 8% των συνολικών υποχρεώσεων) με τη χρήση των κεφαλαίων των εθνικών συστημάτων εγγύησης καταθέσεων (DGSs) (άρθρο 109 της BRRD),
  • η τροποποίηση της κατάταξης των απαιτήσεων (ranking of claims) στην πτωχευτική ιεραρχία, βάσει της οποίας όλες οι καταθέσεις πλέον έχουν την ίδια σειρά κατάταξης που είναι υψηλότερη από τη σειρά κατάταξης που προβλέπεται για απαιτήσεις κοινών μη εξασφαλισμένων πιστωτών (άρθρο 108 της BRRD),
  • η αποσαφήνιση του πλαισίου έγκαιρης παρέμβασης (‘early intervention framework’), διαχωρίζοντας τα μέτρα έγκαιρης παρέμβασης από τα εποπτικά μέτρα (άρθρα 27(1), 28, 29 και 30α της BRRD),
  • η επέκταση της προστασίας των καταθετών σε δημόσιους φορείς (π.χ. νοσοκομεία, σχολεία, δήμους) (άρθρο 5 DGSD), καθώς και στα χρήματα πελατών που κατατίθενται σε ορισμένα είδη κεφαλαίων πελατών (δηλαδή από εταιρείες επενδύσεων, ιδρύματα πληρωμών, ιδρύματα ηλεκτρονικού χρήματος) (άρθρο 8β DGSD), και
  • πρόσθετα μέτρα για την εναρμόνιση της προστασίας των προσωρινά υψηλών υπολοίπων σε τραπεζικούς λογαριασμούς άνω των 100 000 EUR που συνδέονται με συγκεκριμένα γεγονότα στη διάρκεια της ζωής (όπως κληρονομιές ή ασφαλιστικές αποζημιώσεις) (άρθρο 6 DGSD).

  Επισημαίνεται ότι, βάσει της σχετικής δήλωσης του Eurogroup της 16ης Ιουνίου 2022, η καθιέρωση του τρίτου πυλώνα της Τραπεζικής Ένωσης — του Ευρωπαϊκού Συστήματος Ασφάλισης Καταθέσεων (EDIS), θα επαναξιολογηθεί σε μεταγενέστερο χρόνο, κατόπιν της παρούσας μεταρρύθμισης του πλαισίου CMDI.

  Δημοσιεύσεις της Επιτροπής  σχετικά με την Νομοθετική Πρόταση