Περιορισμοί στην ανάληψη μετρητών και τη μεταφορά κεφαλαίων (18 Ιουλίου 2015 – 31 Αυγούστου 2019)

 

Πλήρης άρση των περιορισμών στην ανάληψη μετρητών και τη μεταφορά κεφαλαίων από 1/9/2019
Άρθρο 86 του Νόμου 4624/2019

 

Στις 29 Αυγούστου 2019, δημοσιεύθηκε (ΦΕΚ Α’ 137) ο Νόμος 4624/2019, με το άρθρο 86 του οποίου καταργούνται:

  • το άρθρο πρώτο της από 18/7/2015 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Επείγουσες Ρυθμίσεις για τη θέσπιση περιορισμών στην ανάληψη μετρητών και τη μεταφορά κεφαλαίων» (ΦΕΚ Α΄ 84),
  • οι Υπουργικές Αποφάσεις που εκδόθηκαν κατ’ εξουσιοδότηση των διατάξεων της ως άνω από 18.7.2015 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, και
  • οι κανονιστικές αποφάσεις της Επιτροπής Έγκρισης Τραπεζικών Συναλλαγών.


Το άρθρο 86 του εν λόγω Νόμου τίθεται σε εφαρμογή την 1η Σεπτεμβρίου 2019.

ΦΕΚ Α’ 137/29.8.2019


Στην ακόλουθη ενότητα παρατίθεται, αποκλειστικά για λόγους ιστορικότητας, το νομοθετικό πλαίσιο όσο ήταν σε ισχύ οι περιορισμοί στις αναλήψεις μετρητών και τις μεταφορές κεφαλαίων (18 Ιουλίου 2015 – 31 Αυγούστου 2019), καθώς και σχετικό κείμενο συχνών ερωτήσεων και απαντήσεων με τελευταία επικαιροποίηση αυτού στις 27/9/2018.


 

Περιορισμοί στην ανάληψη μετρητών και τη μεταφορά κεφαλαίων (18 Ιουλίου 2015 – 31 Αυγούστου 2019)