Εθνικό επίπεδο / Ηλεκτρονική τραπεζική

 • 28
 • ΜΑΡ
 • 2022
Καθορισμός των δαπανών, για την παροχή κινήτρων πραγματοποίησης συναλλαγών με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμών σε συγκεκριμένες επαγγελματικές ομάδες

Στις 28 Μαρτίου 2022, δημοσιεύθηκε (ΦΕΚ Β’ 1369) η υπ’ αριθμ. 35565 ΕΞ 2022 Κοινή Υπουργική Απόφαση, με την οποία καθορίζονται οι δαπάνες του τελευταίου εδαφίου της περ. δ) της παρ. 6 και της περ. α) της παρ. 7 του άρθρου 15 του Νόμου 4172/2013 (Α’ 167), για την παροχή κινήτρων για την πραγματοποίηση συναλλαγών με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμών.

Στην Απόφαση περιλαμβάνονται, για κάθε επαγγελματική ομάδα, οι αντίστοιχοι Κωδικοί Κατηγορίας Εμπόρου (Merchant Category Codes - MCC).

Η Απόφαση εφαρμόζεται για δαπάνες που πραγματοποιούνται από τους δικαιούχους στα φορολογικά έτη 2022 έως και 2025.

ΦΕΚ Β’ 1369/23.3.2022

 • 21
 • ΜΑΪ
 • 2021
Δημοσίευση Απόφασης για την τροποποίηση του προγράμματος δημοσίων κληρώσεων της ΑΑΔΕ

Στις 18 Μαΐου 2021, δημοσιεύθηκε (ΦΕΚ Β’ 2036) η υπ’ αριθμ. Α. 1098 Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, του Υφυπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της ΑΑΔΕ, με την οποία τροποποιείται η ισχύουσα ΠΟΛ 1161/2017 για την καθιέρωση προγράμματος δημοσίων κληρώσεων (λοταρία) από την ΑΑΔΕ, σύμφωνα με το άρθρο 70 του Νόμου 4446/2016 «Πτωχευτικός Κώδικας, Διοικητική Δικαιοσύνη, Τέλη-Παράβολα, Οικειοθελής αποκάλυψη φορολογητέας ύλης παρελθόντων ετών, Ηλεκτρονικές συναλλαγές, Τροποποιήσεις του Νόμου 4270/2014 και λοιπές διατάξεις (ΦΕΚ Α' 240)».

Πιο συγκεκριμένα, με την εν λόγω Απόφαση τροποποιείται το άρθρο 7 για τις αρμόδιες υπηρεσίες, τη διαδικασία, τον χρόνο και τρόπο χορήγησης των επάθλων.

ΦΕΚ Β’ 2036/19.5.2021

 • 30
 • ΙΟΥ
 • 2020
Εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 15(6) και 40(4) του Νόμου 4172/2013 σχετικά με τις δαπάνες που αποδεικνύονται με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής

Στις 28 Ιουλίου 2020, δημοσιεύθηκε (ΦΕΚ Β’ 3119) η υπ’ αριθμ. Α. 1163 Υπουργική Απόφαση, με τις διατάξεις της οποίας ορίζεται ότι, από το φορολογικό έτος 2020 και εφεξής, οι δαπάνες απόκτησης αγαθών και λήψης υπηρεσιών στην ημεδαπή ή σε κράτη-μέλη της ΕΕ ή του ΕΟΧ εν γένει, που πραγματοποιούν οι φορολογούμενοι, πρέπει να καταβάλλονται με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής ημεδαπής ή αλλοδαπής προέλευσης.

ΦΕΚ Β’ 3119/28.7.2020

 • 22
 • ΑΠΡ
 • 2020
Πληροφόρηση της Φορολογικής Αρχής ως προς τις συναλλαγές αγορών με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμών έτους 2019

Στις 21 Απριλίου 2020, δημοσιεύθηκε (ΦΕΚ Β’ 1505) η υπ’ αριθμ. Α. 1087 Απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ, μέσω της οποίας επέρχονται τροποποιήσεις στην ισχύουσα ΠΟΛ 1063/2018 για την πληροφόρηση της Φορολογικής Αρχής από τους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών (π.χ. πιστωτικά ιδρύματα) ως προς τις συναλλαγές αγορών με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμών.

Ειδικότερα, για τις συναλλαγές του φορολογικού έτους 2019, οι πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών υποχρεούνται να αποστείλουν άπαξ και συγκεντρωτικά, ανά Α.Φ.Μ., τα στοιχεία των συναλλαγών για το έτος 2019, έως την Παρασκευή, 24 Απριλίου 2020. Στα συγκεντρωτικά στοιχεία θα πρέπει να περιλαμβάνονται υποχρεωτικά οι συναλλαγές με επαγγελματικούς λογαριασμούς, οι οποίοι δηλώθηκαν μέχρι και την 28η Φεβρουαρίου 2020.

Επιπλέον, για τις συναλλαγές του φορολογικού έτους 2020 και επόμενα, οι πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών υποχρεούνται επιπλέον να αποστέλλουν άπαξ, συγκεντρωτικά, ανά Α.Φ.Μ., τα στοιχεία των συναλλαγών για το εκάστοτε προηγούμενο χρονολογικό έτος, μέχρι τις 5 Μαρτίου εκάστου έτους. Στα συγκεντρωτικά στοιχεία συμπεριλαμβάνονται υποχρεωτικά οι συναλλαγές με επαγγελματικούς λογαριασμούς οι οποίοι δηλώθηκαν μέχρι και την 28η Φεβρουαρίου εκάστου έτους.

ΦΕΚ Β’ 1505/21.4.2020

 • 22
 • ΜΑΡ
 • 2020
Όροι και διαδικασία είσπραξης - επιστροφής για την εφαρμογή του ηλεκτρονικού παραβόλου

Στις 21 Μαρτίου 2020, δημοσιεύθηκε (ΦΕΚ Β’ 979) η υπ’ αριθμ. Α. 1047 Κοινή Υπουργική Απόφαση για τους όρους και τη διαδικασία είσπραξης - επιστροφής της εφαρμογής του ηλεκτρονικού παραβόλου.

ΦΕΚ Β’ 979/21.3.2020

 • 11
 • ΝΟΕ
 • 2019
Δημόσια διαβούλευση σχεδίου Νόμου «Φορολογική μεταρρύθμιση με αναπτυξιακή διάσταση για την Ελλάδα του αύριο»

Στις 7 Νοεμβρίου 2019, τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση έως τις 15 Νοεμβρίου 2019 το σχέδιο Νόμου «Φορολογική μεταρρύθμιση με αναπτυξιακή διάσταση για την Ελλάδα του αύριο», στο άρθρο 7 του οποίου περιλαμβάνονται τροποποιήσεις του άρθρου 15 του Νόμου 4172/2013 («Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος») σχετικά με τις δαπάνες που αποδεικνύονται με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής.

Σχέδιο Νόμου

 • 18
 • ΙΟΥ
 • 2019
Πράξη Εκτελεστικής Επιτροπής («ΠΕΕ») της ΤτΕ σχετικά με τις προϋποθέσεις χορήγησης της εξαίρεσης από τον μηχανισμό έκτακτης ανάγκης βάσει του άρθρου 33(6) του κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 2018/389 στο πλαίσιο του Νόμου 4537/2018 (‘PSD 2’)

Στις 14 Ιουνίου 2019, δημοσιεύθηκε (ΦΕΚ Β’ 2331) η υπ’ αριθμ. 158/5/10.5.2019 ΠΕΕ της ΤτΕ σχετικά με τις προϋποθέσεις χορήγησης της εξαίρεσης από τον μηχανισμό έκτακτης ανάγκης βάσει του άρθρου 33(6) του κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 2018/389 στο πλαίσιο του Νόμου 4537/2018 (‘PSD 2’).

Με την εν λόγω ΠΕΕ υιοθετούνται οι σχετικές κατευθυντήριες γραμμές  που έχει εκδόσει από τις 4 Δεκεμβρίου 2018, η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (‘ΕΒΑ’).

ΦΕΚ Β’ 2331/14.6.2019

 • 14
 • ΙΟΥ
 • 2019
Τροποποίηση των όρων του προγράμματος δημοσίων κληρώσεων της ΑΑΔΕ

Στις 12 Ιουνίου 2019, δημοσιεύθηκε (ΦΕΚ Β’ 2271) η υπ’ αριθμ. Α. 1167 Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, της Υφυπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της ΑΑΔΕ, με την οποία τροποποιείται η ισχύουσα ΠΟΛ 1161/2017 για την καθιέρωση προγράμματος δημοσίων κληρώσεων από την ΑΑΔΕ, σύμφωνα με το άρθρο 70 του ν. 4446/2016 «για τις ηλεκτρονικές συναλλαγές». Συγκεκριμένα, με την εν λόγω Απόφαση επέρχονται τροποποιήσεις σε σχέση με:

 • το πλήθος των λαχνών που πλέον προσδιορίζεται κλιμακωτά, με βάση το άθροισμα των ποσών που αντιστοιχούν στο σύνολο των μηνιαίων συναλλαγών
 • τη διαδικασία των κληρώσεων. Ειδικότερα, κάθε συμμετέχων μπορεί να αναδειχθεί τυχερός μέχρι δύο (2) φορές μέσα στο ίδιο ημερολογιακό έτος
 • τη διαδικασία απονομής των επάθλων, αποκλειστικά σε δηλωθέντα στην ΑΑΔΕ λογαριασμό πληρωμών
 • τις αρμόδιες υπηρεσίες, τη διαδικασία, τον χρόνο και τρόπο χορήγησης των επάθλων.

Τέλος, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 4 του Νόμου 4537/2018 (‘PSD 2’), όπου στην ΠΟΛ 1161/2017 γίνεται αναφορά σε «τραπεζικό λογαριασμό», εννοείται «λογαριασμός πληρωμών» και όπου γίνεται αναφορά σε «τραπεζικό ή πιστωτικό ίδρυμα», εννοείται «Πάροχος Υπηρεσιών Πληρωμών».

ΦΕΚ Β’ 2271/11.6.2019

 • 14
 • ΙΟΥ
 • 2019
Τροποποίηση των όρων του προγράμματος δημοσίων κληρώσεων της ΑΑΔΕ

Στις 12 Ιουνίου 2019, δημοσιεύθηκε (ΦΕΚ Β’ 2271) η υπ’ αριθμ. Α. 1167 Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, της Υφυπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της ΑΑΔΕ, με την οποία τροποποιείται η ισχύουσα ΠΟΛ 1161/2017 για την καθιέρωση προγράμματος δημοσίων κληρώσεων από την ΑΑΔΕ, σύμφωνα με το άρθρο 70 του ν. 4446/2016 «για τις ηλεκτρονικές συναλλαγές». Συγκεκριμένα, με την εν λόγω Απόφαση επέρχονται τροποποιήσεις σε σχέση με:

 • το πλήθος των λαχνών που πλέον προσδιορίζεται κλιμακωτά, με βάση το άθροισμα των ποσών που αντιστοιχούν στο σύνολο των μηνιαίων συναλλαγών
 • τη διαδικασία των κληρώσεων. Ειδικότερα, κάθε συμμετέχων μπορεί να αναδειχθεί τυχερός μέχρι δύο (2) φορές μέσα στο ίδιο ημερολογιακό έτος
 • τη διαδικασία απονομής των επάθλων, αποκλειστικά σε δηλωθέντα στην ΑΑΔΕ λογαριασμό πληρωμών
 • τις αρμόδιες υπηρεσίες, τη διαδικασία, τον χρόνο και τρόπο χορήγησης των επάθλων.

Τέλος, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 4 του Νόμου 4537/2018 (‘PSD 2’), όπου στην ΠΟΛ 1161/2017 γίνεται αναφορά σε «τραπεζικό λογαριασμό», εννοείται «λογαριασμός πληρωμών» και όπου γίνεται αναφορά σε «τραπεζικό ή πιστωτικό ίδρυμα», εννοείται «Πάροχος Υπηρεσιών Πληρωμών».

ΦΕΚ Β’ 2271/11.6.2019

 • 24
 • ΑΠΡ
 • 2019
Πληροφόρηση της Φορολογικής Αρχής ως προς τις συναλλαγές αγορών με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμών έτους 2018

Στις 22 Απριλίου 2019, δημοσιεύθηκε (ΦΕΚ Β’ 1396) η υπ’ αριθμ. Α. 1148 Απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ, μέσω της οποίας επέρχονται τροποποιήσεις στην ισχύουσα ΠΟΛ 1063/2018 για την πληροφόρηση της Φορολογικής Αρχής από τους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών (π.χ. πιστωτικά ιδρύματα) ως προς τις συναλλαγές αγορών με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμών.

Ειδικότερα, για τις συναλλαγές του φορολογικού έτους 2018, οι πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών υποχρεούνται επιπλέον να αποστείλουν και συγκεντρωτικά, ανά Α.Φ.Μ., τα στοιχεία των συναλλαγών, εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την έναρξη ισχύος της επισυναπτόμενης Απόφασης (ήτοι έως τις 2 Μαΐου 2019). Στα συγκεντρωτικά στοιχεία θα πρέπει να περιλαμβάνονται υποχρεωτικά οι συναλλαγές με επαγγελματικούς λογαριασμούς, οι οποίοι δηλώθηκαν μέχρι και την 28η Φεβρουαρίου 2019.

ΦΕΚ Β’ 1396/22.4.2019

 • 9
 • ΑΠΡ
 • 2019
Καθορισμός δαπανών για τις οποίες απαιτείται η χρήση ηλεκτρονικών μέσων πληρωμής ή/και συλλογής αποδείξεων από το φορολογικό έτος 2018 και εφεξής

Στις 4 Απριλίου 2019, δημοσιεύθηκε (ΦΕΚ Β’ 1106) η υπ’ αριθμ. Α.1109 Απόφαση της Υφυπουργού Οικονομικών αναφορικά με τον καθορισμό δαπανών για τις οποίες απαιτείται η χρήση ηλεκτρονικών μέσων πληρωμής ή/και συλλογής αποδείξεων από το φορολογικό έτος 2018 και εφεξής.

Ειδικότερα, στο άρθρο 2 καθορίζονται οι δαπάνες αγοράς αγαθών και λήψης υπηρεσιών, οι οποίες λαμβάνονται υπόψη, εφόσον περιλαμβάνονται στις ακόλουθες ομάδες του δείκτη τιμών καταναλωτή της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής για το «χτίσιμο» του αφορολόγητου:

 • Ομάδα 1 (Διατροφή και μη αλκοολούχα ποτά),
 • Ομάδα 2 (Αλκοολούχα ποτά και καπνός),
 • Ομάδα 3 (Ένδυση και υπόδηση),
 • Ομάδα 4 (Στέγαση), εξαιρουμένων των ενοικίων,
 • Ομάδα 5 (Διαρκή αγαθά, είδη νοικοκυριού και υπηρεσίες),
 • Ομάδα 6 (Υγεία),
 • Ομάδα 7 (Μεταφορές), εξαιρουμένης της δαπάνης για τέλη κυκλοφορίας και της αγοράς οχημάτων, πλην των ποδηλάτων,
 • Ομάδα 8 (Επικοινωνίες),
 • Ομάδα 9 (Αναψυχή, πολιτιστικές δραστηριότητες), εξαιρουμένης της αγοράς σκαφών, αεροπλάνων και αεροσκαφών,
 • Ομάδα 10 (Εκπαίδευση),
 • Ομάδα 11 (Ξενοδοχεία, καφέ, εστιατόρια), και
 • Ομάδα 12 (Άλλα αγαθά και υπηρεσίες).

Περαιτέρω, στα άρθρα 3 και 4 παρατίθενται οι περιπτώσεις που εξαιρούνται από την υποχρέωση χρήσης των ηλεκτρονικών μέσων πληρωμής, με την προσθήκη των ακόλουθων 2 νέων εξαιρέσεων:

 • οι υπήκοοι τρίτων χώρων που αιτούνται ή/και λαμβάνουν διεθνή προστασία από την Ύπατη Αρμοστεία του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.) για τους Πρόσφυγες και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, και
 • οι φορολογούμενοι των οποίων το πραγματικό εισόδημα δεν υπερβαίνει το ποσό των έξι χιλιάδων (6.000) ευρώ, το τεκμαρτό τους εισόδημα δεν υπερβαίνει το ποσό των εννέα χιλιάδων πεντακοσίων (9.500) ευρώ και εφόσον πληρούνται οι λοιπές προϋποθέσεις της παρ. 1 του άρθρου 15 του ν. 4172/2013.

ΦΕΚ Β’ 1106/3.4.2019

 • 4
 • ΑΠΡ
 • 2019
Παράταση υποχρέωσης ηλεκτρονικής δήλωσης Επαγγελματικών Λογαριασμών στο διαδικτυακό τόπο της ΑΑΔΕ έως τις 30 Απριλίου 2019

Την 1η Απριλίου 2019, δημοσιεύθηκε (ΦΕΚ Β’ 1037) η υπ’ αριθμ. Α 1094 Υπουργική Απόφαση, μέσω της οποίας παρατείνεται η προθεσμία που έχουν οι δικαιούχοι πληρωμής για να δηλώνουν ηλεκτρονικά τον ή τους Επαγγελματικό/ούς Λογαριασμό/ούς στο διαδικτυακό τόπο της ΑΑΔΕ έως τις 30 Απριλίου 2019 (από 28 Φεβρουαρίου 2019 που ίσχυε μέχρι πρότινος). Η προθεσμία αυτή ισχύει και στην περίπτωση που οι δικαιούχοι πληρωμής αποφασίσουν να διαγράψουν Επαγγελματικό Λογαριασμό ή/και να προσθέσουν νέο, σε περίπτωση τροποποίησης.

ΦΕΚ Β’ 1037/28.3.2019

 • 5
 • ΦΕΒ
 • 2019
Παράταση υποχρέωσης ηλεκτρονικής δήλωσης Επαγγελματικών Λογαριασμών στο διαδικτυακό τόπο της ΑΑΔΕ έως τις 28 Φεβρουαρίου 2019

Στις 31 Ιανουαρίου 2019 δημοσιεύθηκε (ΦΕΚ Β’ 163) η υπ’ αριθμ. Α 1033 Υπουργική Απόφαση, μέσω της οποίας παρατείνεται η προθεσμία που έχουν οι δικαιούχοι πληρωμής για να δηλώνουν ηλεκτρονικά τον ή τους Επαγγελματικό/ούς Λογαριασμό/ούς στο διαδικτυακό τόπο της ΑΑΔΕ έως τις 28 Φεβρουαρίου 2019. Η προθεσμία αυτή ισχύει και στην περίπτωση που οι δικαιούχοι πληρωμής αποφασίσουν να διαγράψουν Επαγγελματικό Λογαριασμό ή/και να προσθέσουν νέο, σε περίπτωση τροποποίησης.

ΦΕΚ Β’ 163/30.1.2019

 • 15
 • ΙΑΝ
 • 2019
Τροποποίηση της Κοινής Υπουργικής Απόφασης για τη ρύθμιση υποχρέωσης αποδοχής πληρωμών με κάρτα σύμφωνα με το άρθρο 65 του Νόμου 4446/2016 για τις ηλεκτρονικές συναλλαγές

Στις 15 Ιανουαρίου 2019, δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ Β’ 30) Κοινή Υπουργική Απόφαση με την οποία προστίθενται στον πίνακα του άρθρου 1(1) της ΚΥΑ 45231 «για τη ρύθμιση υποχρέωσης αποδοχής πληρωμών με κάρτα σύμφωνα με το άρθρο 65 του ν. 4446/2016 για τις ηλεκτρονικές συναλλαγές» 53 νέοι ΚΑΔ δικαιούχων που υποχρεούνται να αποδέχονται κάρτες πληρωμών για τη διενέργεια συναλλαγών.

Οι νέες κατηγορίες δικαιούχων θα πρέπει να συμμορφωθούν με τις διατάξεις της εν λόγω ΚΥΑ εντός 3 μηνών από τη δημοσίευσή της, ήτοι έως τις 15 Απριλίου 2019 το αργότερο.

ΦΕΚ Β' 30/15.01.2019

 • 14
 • ΔΕΚ
 • 2018
Τροποποίηση της Κοινής Υπουργικής Απόφασης για τη ρύθμιση υποχρέωσης αποδοχής πληρωμών με κάρτα σύμφωνα με το άρθρο 65 του ν. 4446/2016 για τις ηλεκτρονικές συναλλαγές

Στις 13 Δεκεμβρίου 2018, δημοσιεύθηκε (ΦΕΚ Β’ 5619) η υπ’ αριθμ. ΔΕΑΦ 1184793 ΕΞ 2018 Υπουργική Απόφαση, μέσω της οποίας τροποποιείται η υφιστάμενη Υπουργική Απόφαση για τη ρύθμιση υποχρέωσης αποδοχής πληρωμών με κάρτα σύμφωνα με το άρθρο 65 του ν. 4446/2016 για τις ηλεκτρονικές συναλλαγές.

Πιο συγκεκριμένα, οι δικαιούχοι πληρωμής που ορίζονται στο άρθρο 1(1) της ΚΥΑ 45231 «για τη ρύθμιση υποχρέωσης αποδοχής πληρωμών με κάρτα σύμφωνα με το άρθρο 65 του ν. 4446/2016 για τις ηλεκτρονικές συναλλαγές» υποχρεούνται να δηλώνουν ηλεκτρονικά τον ή τους Επαγγελματικό/ούς Λογαριασμό/ούς στο διαδικτυακό τόπο της ΑΑΔΕ με τη χρήση των διαπιστευτηρίων που διαθέτουν για όλες τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες της ΑΑΔΕ, εντός μηνός από την έναρξη άσκησης δραστηριότητας που υπάγεται στους επιλέξιμους ΚΑΔ.

Ωστόσο, με την Απόφαση αυτή παρατείνεται η προθεσμία που έχουν οι ως άνω υπόχρεοι για να συμμορφωθούν έως τις 15 Ιανουαρίου 2019 (από 12 Δεκεμβρίου 2018 που ίσχυε μέχρι πρότινος). Η προθεσμία αυτή ισχύει και στην περίπτωση που οι δικαιούχοι πληρωμής αποφασίσουν να διαγράψουν Επαγγελματικό Λογαριασμό ή/και να προσθέσουν νέο, σε περίπτωση τροποποίησης.

ΦΕΚ Β’ 5619/13.12.2018

 • 17
 • ΣΕΠ
 • 2018
Τροποποίηση της Κοινής Υπουργικής Απόφασης για τη ρύθμιση υποχρέωσης αποδοχής πληρωμών με κάρτα σύμφωνα με το άρθρο 65 του ν. 4446/2016 για τις ηλεκτρονικές συναλλαγές

Στις 13 Σεπτεμβρίου 2018, δημοσιεύθηκε (ΦΕΚ Β’ 3965) η υπ’ αριθμ. ΔΕΑΦ 1128500ΕΞ2018 Υπουργική Απόφαση, με τις διατάξεις της οποίας τροποποιείται η ισχύουσα ΚΥΑ για τη ρύθμιση υποχρέωσης αποδοχής πληρωμών με κάρτα σύμφωνα με το άρθρο 65 του ν. 4446/2016 για τις ηλεκτρονικές συναλλαγές.

Πιο συγκεκριμένα, με την εν λόγω Απόφαση οι δικαιούχοι πληρωμής που ορίζονται στο άρθρο 1(1) της ΚΥΑ 45231 «για τη ρύθμιση υποχρέωσης αποδοχής πληρωμών με κάρτα σύμφωνα με το άρθρο 65 του ν. 4446/2016 για τις ηλεκτρονικές συναλλαγές» υποχρεούνται να δηλώνουν ηλεκτρονικά τον ή τους Επαγγελματικό/ούς Λογαριασμό/ούς στο διαδικτυακό τόπο της ΑΑΔΕ με τη χρήση των διαπιστευτηρίων που διαθέτουν για όλες τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες της ΑΑΔΕ, εντός μηνός από την έναρξη άσκησης δραστηριότητας που υπάγεται στους επιλέξιμους ΚΑΔ. Για την πρώτη εφαρμογή οι ως άνω υπόχρεοι οφείλουν να συμμορφωθούν εντός τριών (3) μηνών από τη δημοσίευση της Υπουργικής Απόφασης.

Περαιτέρω, οι μεταβολές που επέρχονται στους Επαγγελματικούς Λογαριασμούς θα πρέπει να δηλώνονται εντός μηνός από την ημερομηνία κατά την οποία επήλθε η μεταβολή. Για την πρώτη εφαρμογή οι ως άνω υπόχρεοι οφείλουν να συμμορφωθούν εντός τριών (3) μηνών από τη δημοσίευση της Υπουργικής Απόφασης.

Σε περίπτωση μη δήλωσης Επαγγελματικού Λογαριασμού στο διαδικτυακό τόπο της Α.Α.Δ.Ε., επιβάλλεται στους δικαιούχους πληρωμής του άρθρου 1(1) της ΚΥΑ 45231 διοικητικό πρόστιμο ύψους χιλίων (1.000) ευρώ. Η μη υποβολή δήλωσης διόρθωσης, προς συμμόρφωση, από τους δικαιούχους πληρωμής, στις περιπτώσεις απενεργοποίησης Επαγγελματικού Λογαριασμού κατ’ εφαρμογή του άρθρου 5α(4) και (5) της ΚΥΑ 45231, νοείται ως μη δήλωση Επαγγελματικού Λογαριασμού και επιφέρει το πρόστιμο των χιλίων (1.000) ευρώ.

ΦΕΚ Β’ 3965/12.9.2018

 • 15
 • ΜΑΪ
 • 2018
Τροποποίηση της Κοινής Υπουργικής Απόφασης για τη ρύθμιση υποχρέωσης αποδοχής πληρωμών με κάρτα σύμφωνα με το άρθρο 65 του ν. 4446/2016 για τις ηλεκτρονικές συναλλαγές

Την Τετάρτη, 9 Μαΐου 2018, δημοσιεύθηκε (ΦΕΚ Β’ 1586) η υπ’ αριθμ. 45196 Απόφαση των Υπουργών Οικονομίας, Ανάπτυξης και Οικονομικών, με την οποία εξαιρείται από την υποχρέωση αποδοχής πληρωμών με κάρτα η υποκατηγορία «56.29.20.04 Υπηρεσίες που παρέχονται από σχολικές καντίνες (κυλικεία)» του Κωδικού Αριθμού Δραστηριότητας («ΚΑΔ») «56.29 Άλλες Υπηρεσίες Εστίασης».

ΦΕΚ Β’ 1586/8.5.2018

 • 23
 • ΑΠΡ
 • 2018
Καθορισμός τρόπου πληρωμής των βεβαιωμένων στις ΔΟΥ ατομικών οφειλών με τη χρήση καρτών πληρωμών μέσω της εφαρμογής του Taxisnet

Στις 19 Απριλίου 2018, δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ Β’ 1363) η ΠΟΛ 1071/2018 του Διοικητή της ΑΑΔΕ για τον καθορισμό του τρόπου πληρωμής των βεβαιωμένων στις Δ.Ο.Υ. ατομικών οφειλών με τη χρήση καρτών πληρωμών μέσω της εφαρμογής του Taxisnet.

ΦΕΚ Β’ 1363/19.4.2018

 • 2
 • ΑΠΡ
 • 2018
Πληροφόρηση της ΑΑΔΕ από τους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών ως προς τις Συναλλαγές Αγορών με Ηλεκτρονικά Μέσα Πληρωμών

Στις 30 Μαρτίου 2018, δημοσιεύθηκε (ΦΕΚ Β’ 1173) η ΠΟΛ 1063/2018 του Διοικητή της ΑΑΔΕ αναφορικά με τις πληροφορίες που θα πρέπει να αποστέλλουν σε μηνιαία βάση οι πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών (π.χ. πιστωτικά ιδρύματα) προς την ΑΑΔΕ σχετικά με τις συναλλαγές αγορών με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμών που πραγματοποιούν οι φορολογούμενοι, στο πλαίσιο του ν. 4446/2016 «για τις ηλεκτρονικές συναλλαγές».

ΠΟΛ 1063/2018

 • 20
 • ΔΕΚ
 • 2017
Κανονισμός της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων («ΕΕΤΤ») για την παροχή υπηρεσιών εμπιστοσύνης

Στις 18 Δεκεμβρίου 2017, δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ Β’ 4396) η υπ’ αριθμ. 837/1Β Απόφαση της ΕΕΤΤ που περιλαμβάνει τον Κανονισμό για την παροχή υπηρεσιών εμπιστοσύνης (“trust services”) στην Ελλάδα.

Σκοπός του εν λόγω Κανονισμού, σύμφωνα με το άρθρο 1 αυτού, είναι η ρύθμιση ζητημάτων των υπηρεσιών εμπιστοσύνης και των εγκατεστημένων στην Ελλάδα παροχών τέτοιων υπηρεσιών. Ο εν λόγω Κανονισμός συμπληρώνει τις διατάξεις του Ευρωπαϊκού Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 910/2014 (‘e-ΙDAS’).

ΦΕΚ Β’ 4396/14.12.2017

 • 12
 • ΔΕΚ
 • 2017
Συμπλήρωση και τροποποίηση της Κοινής Υπουργικής Απόφασης για τη ρύθμιση υποχρέωσης αποδοχής πληρωμών με κάρτα σύμφωνα με το άρθρο 65 του ν. 4446/2016 για τις ηλεκτρονικές συναλλαγές

Στις 11 Δεκεμβρίου 2017, δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ Β’ 4309) η υπ’ αριθμ. 133473 Απόφαση των Υπουργών Οικονομίας, Ανάπτυξης και Οικονομικών, με τις διατάξεις της οποίας προστίθενται 58 νέοι Κωδικοί Αριθμοί Δραστηριότητας («ΚΑΔ») επιχειρήσεων που υποχρεούνται, εντός τριών (3) μηνών από τη δημοσίευση της εν λόγω ΚΥΑ, να αποδέχονται κάρτες πληρωμών για τη διενέργεια συναλλαγών πληρωμών.

Επιπλέον, προστίθεται παράρτημα με το σύνολο των υπόχρεων αποδοχής συναλλαγών με κάρτες πληρωμών.

ΦΕΚ Β’ 4309/11.12.2017

 • 14
 • ΝΟΕ
 • 2017
Δήλωση Επαγγελματικών Λογαριασμών

Στις 9 Νοεμβρίου 2017, δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ Β’ 3944) η υπ’ αριθμ. ΔΕΑΦ 1167412 ΕΞ 2017 Απόφαση των Υπουργών Οικονομίας, Ανάπτυξης και Οικονομικών, με τις διατάξεις της οποίας προστίθεται νέο άρθρο 5α στην υπ’ αριθμ. 45231 Απόφαση των Υπουργών Οικονομίας, Ανάπτυξης και Οικονομικών αναφορικά με τις διαδικασίες δήλωσης και τροποποίησης των Επαγγελματικών Λογαριασμών που τηρούνται σε φορείς παροχής υπηρεσιών πληρωμών (π.χ. πιστωτικά ιδρύματα) του ν. 3862/2010.

Στον Επαγγελματικό Λογαριασμό οι υπόχρεοι αποδέχονται συναλλαγές που πραγματοποιούνται με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής όπως, ενδεικτικά, μέσα πληρωμής με κάρτα, εντολές άμεσης χρέωσης, μεταφορές πίστωσης, πάγιες εντολές, καθώς και συναλλαγές με μετρητά. Οι συναλλαγές που διενεργούνται μέσω του Επαγγελματικού Λογαριασμού αφορούν αποκλειστικά την εμπορική, επιχειρηματική ή επαγγελματική δραστηριότητα του υπόχρεου.

Περαιτέρω, οι Επαγγελματικοί Λογαριασμοί δηλώνονται σε μορφή IBAN και επιβεβαιώνονται από τους φορείς παροχής υπηρεσιών πληρωμών του ν. 3862/2010. Σε περίπτωση μη επιβεβαίωσης του Λογαριασμού, η ΑΑΔΕ προβαίνει σε απενεργοποίησή του.

Στην περίπτωση που οι αποδεχόμενες συναλλαγές διενεργούνται σε πλέον του ενός Επαγγελματικούς Λογαριασμούς, οι δικαιούχοι πληρωμών υποχρεούνται να δηλώσουν το σύνολο αυτών των Λογαριασμών.

Η ΑΑΔΕ δύναται να αξιοποιήσει τις πληροφορίες σχετικά με τους Επαγγελματικούς Λογαριασμούς για την υλοποίηση του άρθρου 16 του ν. 4172/2013 περί μείωσης φόρου εισοδήματος.

ΦΕΚ Β’ 3944/9.11.2017

 • 17
 • ΟΚΤ
 • 2017
Τροποποίηση του άρθρου 70 του ν. 4446/2016 «για τις ηλεκτρονικές συναλλαγές»

Στις 13 Οκτωβρίου 2017, δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ Α’ 152) ο ν. 4491/2017, «Νομική αναγνώριση της ταυτότητας φύλου - Εθνικός Μηχανισμός Εκπόνησης, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Σχεδίων Δράσης για τα Δικαιώματα του Παιδιού και άλλες διατάξεις», με το άρθρο 18 του οποίου επέρχεται τροποποίηση στις διατάξεις του άρθρου 70 του ν. 4446/2016, το οποίο αφορά το πρόγραμμα δημοσίων κληρώσεων-λοταρία.

Πιο συγκεκριμένα, τα χρηματικά έπαθλα στο πλαίσιο του προγράμματος δημοσίων κληρώσεων δεν κατάσχονται, δεν υπόκεινται σε κανενός είδους παρακράτηση και δεν συμψηφίζονται με τυχόν οφειλές του δικαιούχου προς το Ελληνικό Δημόσιο.

Περαιτέρω, στις 17 Οκτωβρίου 2017, δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ Β’ 3657) η ΠΟΛ 1161/2017 για την καθιέρωση προγράμματος δημοσίων κληρώσεων (λοταρία) από την ΑΑΔΕ, σύμφωνα με το άρθρο 70 του ν. 4446/2016 «για τις ηλεκτρονικές συναλλαγές».

Πιο συγκεκριμένα, με την εν λόγω ΠΟΛ καθορίζονται τα ακόλουθα:

 • ο φορέας υλοποίησης των δημοσίων κληρώσεων,
 • το πλήθος των λαχνών,
 • διαδικαστικά ζητήματα που αφορούν τις δημόσιες κληρώσεις,
 • οι συμμετέχοντες στις δημόσιες κληρώσεις,
 • η διαδικασία απονομής των επάθλων,
 • οι αρμόδιες υπηρεσίες, η διαδικασία, ο χρόνος και ο τρόπος χορήγησης των επάθλων, και
 • η δυνατότητας εξαίρεσης των φορολογούμενων από το πρόγραμμα δημοσίων κληρώσεων, καθώς και η από πλευράς τους αποποίηση των επάθλων.

ΦΕΚ Α’ 152/13.10.2017

ΦΕΚ Β’ 3657/17.10.2017

 • 30
 • ΑΥΓ
 • 2017
Όροι και διαδικασία είσπραξης-επιστροφής για την εφαρμογή του ηλεκτρονικού παραβόλου

Στις 30 Αυγούστου 2017, δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ (Β’ 2957) η υπ’ αριθμ. 1126 ΠΟΛ, με τις διατάξεις της οποίας τροποποιείται η ΠΟΛ 1163/3.7.2013 σχετικά με τους όρους και τη διαδικασία είσπραξης-επιστροφής για την εφαρμογή του ηλεκτρονικού παραβόλου.

ΦΕΚ Β’ 2957/29.08.2017

 • 19
 • ΙΟΥ
 • 2017
Απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων με θέμα «Ανάθεση είσπραξης δημοσίων εσόδων σε φορείς είσπραξης»

Στις 17 Ιουλίου 2017, δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ (Β’ 2435) η Απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, μέσω της οποίας ανατίθεται σε τράπεζες, στην Τράπεζα της Ελλάδος, στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και στα Ελληνικά Ταχυδρομεία η είσπραξη των δημοσίων εσόδων.

ΦΕΚ Β’ 2435/17.7.2017

 • 18
 • ΙΟΥ
 • 2017
Καθορισμός δαπανών για τις οποίες απαιτείται η χρήση ηλεκτρονικών μέσων πληρωμής ή/και συλλογής αποδείξεων για το φορολογικό έτος 2017

Στις 12 Ιουλίου 2017, δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ (Β’ 2381), η ΠΟΛ 1100/2017, η οποία τροποποιεί την ΠΟΛ 1005/2017, με τις διατάξεις της οποίας καθορίζονται οι δαπάνες για τις οποίες απαιτείται η χρήση ηλεκτρονικών μέσων πληρωμής ή/και συλλογής αποδείξεων για το φορολογικό έτος 2017.

Όπως προκύπτει από το άρθρο 1 της ΠΟΛ, στις δαπάνες αγοράς αγαθών και λήψης υπηρεσιών λαμβάνονται πλέον υπόψη και εκείνες που εμπίπτουν στον τομέα της υγείας.

ΦΕΚ Β’ 2381/12.7.2017

 • 23
 • ΦΕΒ
 • 2007
ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 3148
«Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων, αντικατάσταση και συμπλήρωση των διατάξεων
για τα ιδρύματα ηλεκτρονικού χρήματος και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 136, 5.6.2003, σελ. 2139-2142)

 • 22
 • ΦΕΒ
 • 2007
ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 3431
«Περί Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 13, 3.2.2006, σελ. 115 επόμενα)

 • 22
 • ΦΕΒ
 • 2007
ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘM. 3471
«Προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής
στον τομέα των ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και τροποποίηση του ν.2472/1997»
(ΦΕΚ Α’ 133, 28.6.2006, σελ. 1451 επόμενα)

 • 21
 • ΦΕΒ
 • 2007
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 150
«Προσαρμογή στην Οδηγία 99/93/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
σχετικά με το κοινοτικό πλαίσιο για ηλεκτρονικές υπογραφές»
(ΦΕΚ Α’ 125, της 25.7.2001, σελ. 2061 επόμενα)

 • 21
 • ΦΕΒ
 • 2007
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 342
«Διακίνηση εγγράφων με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο μεταξύ των δημοσίων υπηρεσιών, Ν.Π.Δ.Δ.
και Ο.Τ.Α. ή μεταξύ αυτών και των φυσικών ή νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου
και ενώσεων φυσικών προσώπων» (ΦΕΚ Α’ 284, 22.11.2002, σελ. 5089-5090)

 • 21
 • ΦΕΒ
 • 2007
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 131
«Προσαρμογή στην Οδηγία 2000/31 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
σχετικά με ορισμένες νομικές πτυχές των υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας,
ιδίως του ηλεκτρονικού εμπορίου, στην εσωτερική αγορά. (Οδηγία για το ηλεκτρονικό εμπόριο)
(ΦΕΚ Α’ 116, 16.5.2003, σελ. 1747-1752)

 • 21
 • ΦΕΒ
 • 2007
ΠΡΑΞΗ 50 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
της 31.07.2002 - Διευκρινήσεις αναφορικά με το παράρτημα ΙΙΙΑ της Πράξης
σχετικά με τον τομέα της ηλεκτρονικής τραπεζικής (e-banking)

 • 20
 • ΦΕΒ
 • 2007
ΑΠΟΦΑΣΗ 193/1 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
της 11.03.2005 «Τροποποίηση της ΠΔ/ΤΕ 2438/1998, όπως ισχύει, σχετικά με το πλαίσιο λειτουργίας
και κριτηρίων αξιολόγησης των Συστημάτων Εσωτερικού Ελέγχου των πιστωτικών ιδρυμάτων
και με τον προσδιορισμό Αρμοδιοτήτων των οργάνων τους στον τομέα του Εσωτερικού Ελέγχου»

 • 19
 • ΦΕΒ
 • 2007
ΠΡΑΞΗ ΑΡΙΘΜ. 2577 ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
της 9.03.2006 «Πλαίσιο αρχών λειτουργίας και κριτηρίων αξιολόγησης της οργάνωσης και των Συστημάτων Εσωτερικού Ελέγχου των πιστωτικών και χρηματοδοτικών ιδρυμάτων και σχετικές αρμοδιότητες των διοικητικών τους οργάνων»

 • 18
 • ΦΕΒ
 • 2007
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (Α.Δ.Α.Ε.)

 • ΑΠΟΦΑΣΗ 634 α «Κανονισμός για την Διασφάλιση του Απορρήτου Εφαρμογών και Χρήστη Διαδικτύου»
  (ΦΕΚ Β’ 88, 26.01.2005 σελ. 1050 επόμενα)

 • ΑΠΟΦΑΣΗ 633 α «Κανονισμός για την Διασφάλιση του Απορρήτου Διαδικτυακών Υποδομών»
  (ΦΕΚ Β’ 88, 26.01.2005 σελ. 1038-1050)

 • ΑΠΟΦΑΣΗ 632 α «Κανονισμός για την Διασφάλιση του Απορρήτου στις Διαδικτυακές Επικοινωνίες και τις συναφείς Υπηρεσίες και Εφαρμογές (ΦΕΚ Β’ 88, 26.01.2005 σελ. 1033-1038) ...

Περισσότερα

 • 18
 • ΦΕΒ
 • 2007
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ (ΕΕΤΤ)

 • ΑΠΟΦΑΣΗ 268/73,  «Κανονισμός Διαχείρισης και Εκχώρησης Ονομάτων Χώρου (Domain Names)
  με κατάληξη .gr» (ΦΕΚ Β’ 1617, 31.12.2002, σελ. 21047 επόμενα)

   
 • ΑΠΟΦΑΣΗ 248/71, «Κανονισμός Παροχής Υπηρεσιών Πιστοποίησης Ηλεκτρονικής Υπογραφής»
  (ΦΕΚ Β’ 603, 16.5.2002, σελ.8059 επόμενα)                      

Link με site της ΕΕΤΤ:  http://www.eett.gr/opencms/sites/EETT/LegalFramework/TelecomslegalFramework/
Decisions.html?url=/gr_pages/telec/kanonistika_keimena/kan_resultsKAE.php?page=1&type=4&cpage=4