Εθνικό επίπεδο / Ηλεκτρονική τραπεζική

 • 17
 • ΣΕΠ
 • 2018
Τροποποίηση της Κοινής Υπουργικής Απόφασης για τη ρύθμιση υποχρέωσης αποδοχής πληρωμών με κάρτα σύμφωνα με το άρθρο 65 του ν. 4446/2016 για τις ηλεκτρονικές συναλλαγές

Στις 13 Σεπτεμβρίου 2018, δημοσιεύθηκε (ΦΕΚ Β’ 3965) η υπ’ αριθμ. ΔΕΑΦ 1128500ΕΞ2018 Υπουργική Απόφαση, με τις διατάξεις της οποίας τροποποιείται η ισχύουσα ΚΥΑ για τη ρύθμιση υποχρέωσης αποδοχής πληρωμών με κάρτα σύμφωνα με το άρθρο 65 του ν. 4446/2016 για τις ηλεκτρονικές συναλλαγές.

Πιο συγκεκριμένα, με την εν λόγω Απόφαση οι δικαιούχοι πληρωμής που ορίζονται στο άρθρο 1(1) της ΚΥΑ 45231 «για τη ρύθμιση υποχρέωσης αποδοχής πληρωμών με κάρτα σύμφωνα με το άρθρο 65 του ν. 4446/2016 για τις ηλεκτρονικές συναλλαγές» υποχρεούνται να δηλώνουν ηλεκτρονικά τον ή τους Επαγγελματικό/ούς Λογαριασμό/ούς στο διαδικτυακό τόπο της ΑΑΔΕ με τη χρήση των διαπιστευτηρίων που διαθέτουν για όλες τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες της ΑΑΔΕ, εντός μηνός από την έναρξη άσκησης δραστηριότητας που υπάγεται στους επιλέξιμους ΚΑΔ. Για την πρώτη εφαρμογή οι ως άνω υπόχρεοι οφείλουν να συμμορφωθούν εντός τριών (3) μηνών από τη δημοσίευση της Υπουργικής Απόφασης.

Περαιτέρω, οι μεταβολές που επέρχονται στους Επαγγελματικούς Λογαριασμούς θα πρέπει να δηλώνονται εντός μηνός από την ημερομηνία κατά την οποία επήλθε η μεταβολή. Για την πρώτη εφαρμογή οι ως άνω υπόχρεοι οφείλουν να συμμορφωθούν εντός τριών (3) μηνών από τη δημοσίευση της Υπουργικής Απόφασης.

Σε περίπτωση μη δήλωσης Επαγγελματικού Λογαριασμού στο διαδικτυακό τόπο της Α.Α.Δ.Ε., επιβάλλεται στους δικαιούχους πληρωμής του άρθρου 1(1) της ΚΥΑ 45231 διοικητικό πρόστιμο ύψους χιλίων (1.000) ευρώ. Η μη υποβολή δήλωσης διόρθωσης, προς συμμόρφωση, από τους δικαιούχους πληρωμής, στις περιπτώσεις απενεργοποίησης Επαγγελματικού Λογαριασμού κατ’ εφαρμογή του άρθρου 5α(4) και (5) της ΚΥΑ 45231, νοείται ως μη δήλωση Επαγγελματικού Λογαριασμού και επιφέρει το πρόστιμο των χιλίων (1.000) ευρώ.

ΦΕΚ Β’ 3965/12.9.2018

 • 15
 • ΜΑΪ
 • 2018
Τροποποίηση της Κοινής Υπουργικής Απόφασης για τη ρύθμιση υποχρέωσης αποδοχής πληρωμών με κάρτα σύμφωνα με το άρθρο 65 του ν. 4446/2016 για τις ηλεκτρονικές συναλλαγές

Την Τετάρτη, 9 Μαΐου 2018, δημοσιεύθηκε (ΦΕΚ Β’ 1586) η υπ’ αριθμ. 45196 Απόφαση των Υπουργών Οικονομίας, Ανάπτυξης και Οικονομικών, με την οποία εξαιρείται από την υποχρέωση αποδοχής πληρωμών με κάρτα η υποκατηγορία «56.29.20.04 Υπηρεσίες που παρέχονται από σχολικές καντίνες (κυλικεία)» του Κωδικού Αριθμού Δραστηριότητας («ΚΑΔ») «56.29 Άλλες Υπηρεσίες Εστίασης».

ΦΕΚ Β’ 1586/8.5.2018

 • 23
 • ΑΠΡ
 • 2018
Καθορισμός τρόπου πληρωμής των βεβαιωμένων στις ΔΟΥ ατομικών οφειλών με τη χρήση καρτών πληρωμών μέσω της εφαρμογής του Taxisnet

Στις 19 Απριλίου 2018, δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ Β’ 1363) η ΠΟΛ 1071/2018 του Διοικητή της ΑΑΔΕ για τον καθορισμό του τρόπου πληρωμής των βεβαιωμένων στις Δ.Ο.Υ. ατομικών οφειλών με τη χρήση καρτών πληρωμών μέσω της εφαρμογής του Taxisnet.

ΦΕΚ Β’ 1363/19.4.2018

 • 2
 • ΑΠΡ
 • 2018
Πληροφόρηση της ΑΑΔΕ από τους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών ως προς τις Συναλλαγές Αγορών με Ηλεκτρονικά Μέσα Πληρωμών

Στις 30 Μαρτίου 2018, δημοσιεύθηκε (ΦΕΚ Β’ 1173) η ΠΟΛ 1063/2018 του Διοικητή της ΑΑΔΕ αναφορικά με τις πληροφορίες που θα πρέπει να αποστέλλουν σε μηνιαία βάση οι πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών (π.χ. πιστωτικά ιδρύματα) προς την ΑΑΔΕ σχετικά με τις συναλλαγές αγορών με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμών που πραγματοποιούν οι φορολογούμενοι, στο πλαίσιο του ν. 4446/2016 «για τις ηλεκτρονικές συναλλαγές».

ΠΟΛ 1063/2018

 • 20
 • ΔΕΚ
 • 2017
Κανονισμός της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων («ΕΕΤΤ») για την παροχή υπηρεσιών εμπιστοσύνης

Στις 18 Δεκεμβρίου 2017, δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ Β’ 4396) η υπ’ αριθμ. 837/1Β Απόφαση της ΕΕΤΤ που περιλαμβάνει τον Κανονισμό για την παροχή υπηρεσιών εμπιστοσύνης (“trust services”) στην Ελλάδα.

Σκοπός του εν λόγω Κανονισμού, σύμφωνα με το άρθρο 1 αυτού, είναι η ρύθμιση ζητημάτων των υπηρεσιών εμπιστοσύνης και των εγκατεστημένων στην Ελλάδα παροχών τέτοιων υπηρεσιών. Ο εν λόγω Κανονισμός συμπληρώνει τις διατάξεις του Ευρωπαϊκού Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 910/2014 (‘e-ΙDAS’).

ΦΕΚ Β’ 4396/14.12.2017

 • 12
 • ΔΕΚ
 • 2017
Συμπλήρωση και τροποποίηση της Κοινής Υπουργικής Απόφασης για τη ρύθμιση υποχρέωσης αποδοχής πληρωμών με κάρτα σύμφωνα με το άρθρο 65 του ν. 4446/2016 για τις ηλεκτρονικές συναλλαγές

Στις 11 Δεκεμβρίου 2017, δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ Β’ 4309) η υπ’ αριθμ. 133473 Απόφαση των Υπουργών Οικονομίας, Ανάπτυξης και Οικονομικών, με τις διατάξεις της οποίας προστίθενται 58 νέοι Κωδικοί Αριθμοί Δραστηριότητας («ΚΑΔ») επιχειρήσεων που υποχρεούνται, εντός τριών (3) μηνών από τη δημοσίευση της εν λόγω ΚΥΑ, να αποδέχονται κάρτες πληρωμών για τη διενέργεια συναλλαγών πληρωμών.

Επιπλέον, προστίθεται παράρτημα με το σύνολο των υπόχρεων αποδοχής συναλλαγών με κάρτες πληρωμών.

ΦΕΚ Β’ 4309/11.12.2017

 • 14
 • ΝΟΕ
 • 2017
Δήλωση Επαγγελματικών Λογαριασμών

Στις 9 Νοεμβρίου 2017, δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ Β’ 3944) η υπ’ αριθμ. ΔΕΑΦ 1167412 ΕΞ 2017 Απόφαση των Υπουργών Οικονομίας, Ανάπτυξης και Οικονομικών, με τις διατάξεις της οποίας προστίθεται νέο άρθρο 5α στην υπ’ αριθμ. 45231 Απόφαση των Υπουργών Οικονομίας, Ανάπτυξης και Οικονομικών αναφορικά με τις διαδικασίες δήλωσης και τροποποίησης των Επαγγελματικών Λογαριασμών που τηρούνται σε φορείς παροχής υπηρεσιών πληρωμών (π.χ. πιστωτικά ιδρύματα) του ν. 3862/2010.

Στον Επαγγελματικό Λογαριασμό οι υπόχρεοι αποδέχονται συναλλαγές που πραγματοποιούνται με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής όπως, ενδεικτικά, μέσα πληρωμής με κάρτα, εντολές άμεσης χρέωσης, μεταφορές πίστωσης, πάγιες εντολές, καθώς και συναλλαγές με μετρητά. Οι συναλλαγές που διενεργούνται μέσω του Επαγγελματικού Λογαριασμού αφορούν αποκλειστικά την εμπορική, επιχειρηματική ή επαγγελματική δραστηριότητα του υπόχρεου.

Περαιτέρω, οι Επαγγελματικοί Λογαριασμοί δηλώνονται σε μορφή IBAN και επιβεβαιώνονται από τους φορείς παροχής υπηρεσιών πληρωμών του ν. 3862/2010. Σε περίπτωση μη επιβεβαίωσης του Λογαριασμού, η ΑΑΔΕ προβαίνει σε απενεργοποίησή του.

Στην περίπτωση που οι αποδεχόμενες συναλλαγές διενεργούνται σε πλέον του ενός Επαγγελματικούς Λογαριασμούς, οι δικαιούχοι πληρωμών υποχρεούνται να δηλώσουν το σύνολο αυτών των Λογαριασμών.

Η ΑΑΔΕ δύναται να αξιοποιήσει τις πληροφορίες σχετικά με τους Επαγγελματικούς Λογαριασμούς για την υλοποίηση του άρθρου 16 του ν. 4172/2013 περί μείωσης φόρου εισοδήματος.

ΦΕΚ Β’ 3944/9.11.2017

 • 17
 • ΟΚΤ
 • 2017
Τροποποίηση του άρθρου 70 του ν. 4446/2016 «για τις ηλεκτρονικές συναλλαγές»

Στις 13 Οκτωβρίου 2017, δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ Α’ 152) ο ν. 4491/2017, «Νομική αναγνώριση της ταυτότητας φύλου - Εθνικός Μηχανισμός Εκπόνησης, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Σχεδίων Δράσης για τα Δικαιώματα του Παιδιού και άλλες διατάξεις», με το άρθρο 18 του οποίου επέρχεται τροποποίηση στις διατάξεις του άρθρου 70 του ν. 4446/2016, το οποίο αφορά το πρόγραμμα δημοσίων κληρώσεων-λοταρία.

Πιο συγκεκριμένα, τα χρηματικά έπαθλα στο πλαίσιο του προγράμματος δημοσίων κληρώσεων δεν κατάσχονται, δεν υπόκεινται σε κανενός είδους παρακράτηση και δεν συμψηφίζονται με τυχόν οφειλές του δικαιούχου προς το Ελληνικό Δημόσιο.

Περαιτέρω, στις 17 Οκτωβρίου 2017, δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ Β’ 3657) η ΠΟΛ 1161/2017 για την καθιέρωση προγράμματος δημοσίων κληρώσεων (λοταρία) από την ΑΑΔΕ, σύμφωνα με το άρθρο 70 του ν. 4446/2016 «για τις ηλεκτρονικές συναλλαγές».

Πιο συγκεκριμένα, με την εν λόγω ΠΟΛ καθορίζονται τα ακόλουθα:

 • ο φορέας υλοποίησης των δημοσίων κληρώσεων,
 • το πλήθος των λαχνών,
 • διαδικαστικά ζητήματα που αφορούν τις δημόσιες κληρώσεις,
 • οι συμμετέχοντες στις δημόσιες κληρώσεις,
 • η διαδικασία απονομής των επάθλων,
 • οι αρμόδιες υπηρεσίες, η διαδικασία, ο χρόνος και ο τρόπος χορήγησης των επάθλων, και
 • η δυνατότητας εξαίρεσης των φορολογούμενων από το πρόγραμμα δημοσίων κληρώσεων, καθώς και η από πλευράς τους αποποίηση των επάθλων.

ΦΕΚ Α’ 152/13.10.2017

ΦΕΚ Β’ 3657/17.10.2017

 • 30
 • ΑΥΓ
 • 2017
Όροι και διαδικασία είσπραξης-επιστροφής για την εφαρμογή του ηλεκτρονικού παραβόλου

Στις 30 Αυγούστου 2017, δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ (Β’ 2957) η υπ’ αριθμ. 1126 ΠΟΛ, με τις διατάξεις της οποίας τροποποιείται η ΠΟΛ 1163/3.7.2013 σχετικά με τους όρους και τη διαδικασία είσπραξης-επιστροφής για την εφαρμογή του ηλεκτρονικού παραβόλου.

ΦΕΚ Β’ 2957/29.08.2017

 • 19
 • ΙΟΥ
 • 2017
Απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων με θέμα «Ανάθεση είσπραξης δημοσίων εσόδων σε φορείς είσπραξης»

Στις 17 Ιουλίου 2017, δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ (Β’ 2435) η Απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, μέσω της οποίας ανατίθεται σε τράπεζες, στην Τράπεζα της Ελλάδος, στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και στα Ελληνικά Ταχυδρομεία η είσπραξη των δημοσίων εσόδων.

ΦΕΚ Β’ 2435/17.7.2017

 • 18
 • ΙΟΥ
 • 2017
Καθορισμός δαπανών για τις οποίες απαιτείται η χρήση ηλεκτρονικών μέσων πληρωμής ή/και συλλογής αποδείξεων για το φορολογικό έτος 2017

Στις 12 Ιουλίου 2017, δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ (Β’ 2381), η ΠΟΛ 1100/2017, η οποία τροποποιεί την ΠΟΛ 1005/2017, με τις διατάξεις της οποίας καθορίζονται οι δαπάνες για τις οποίες απαιτείται η χρήση ηλεκτρονικών μέσων πληρωμής ή/και συλλογής αποδείξεων για το φορολογικό έτος 2017.

Όπως προκύπτει από το άρθρο 1 της ΠΟΛ, στις δαπάνες αγοράς αγαθών και λήψης υπηρεσιών λαμβάνονται πλέον υπόψη και εκείνες που εμπίπτουν στον τομέα της υγείας.

ΦΕΚ Β’ 2381/12.7.2017

 • 23
 • ΦΕΒ
 • 2007
ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 3148
«Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων, αντικατάσταση και συμπλήρωση των διατάξεων
για τα ιδρύματα ηλεκτρονικού χρήματος και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 136, 5.6.2003, σελ. 2139-2142)

 • 22
 • ΦΕΒ
 • 2007
ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 3431
«Περί Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 13, 3.2.2006, σελ. 115 επόμενα)

 • 22
 • ΦΕΒ
 • 2007
ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘM. 3471
«Προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής
στον τομέα των ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και τροποποίηση του ν.2472/1997»
(ΦΕΚ Α’ 133, 28.6.2006, σελ. 1451 επόμενα)

 • 21
 • ΦΕΒ
 • 2007
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 150
«Προσαρμογή στην Οδηγία 99/93/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
σχετικά με το κοινοτικό πλαίσιο για ηλεκτρονικές υπογραφές»
(ΦΕΚ Α’ 125, της 25.7.2001, σελ. 2061 επόμενα)

 • 21
 • ΦΕΒ
 • 2007
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 342
«Διακίνηση εγγράφων με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο μεταξύ των δημοσίων υπηρεσιών, Ν.Π.Δ.Δ.
και Ο.Τ.Α. ή μεταξύ αυτών και των φυσικών ή νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου
και ενώσεων φυσικών προσώπων» (ΦΕΚ Α’ 284, 22.11.2002, σελ. 5089-5090)

 • 21
 • ΦΕΒ
 • 2007
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 131
«Προσαρμογή στην Οδηγία 2000/31 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
σχετικά με ορισμένες νομικές πτυχές των υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας,
ιδίως του ηλεκτρονικού εμπορίου, στην εσωτερική αγορά. (Οδηγία για το ηλεκτρονικό εμπόριο)
(ΦΕΚ Α’ 116, 16.5.2003, σελ. 1747-1752)

 • 21
 • ΦΕΒ
 • 2007
ΠΡΑΞΗ 50 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
της 31.07.2002 - Διευκρινήσεις αναφορικά με το παράρτημα ΙΙΙΑ της Πράξης
σχετικά με τον τομέα της ηλεκτρονικής τραπεζικής (e-banking)

 • 20
 • ΦΕΒ
 • 2007
ΑΠΟΦΑΣΗ 193/1 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
της 11.03.2005 «Τροποποίηση της ΠΔ/ΤΕ 2438/1998, όπως ισχύει, σχετικά με το πλαίσιο λειτουργίας
και κριτηρίων αξιολόγησης των Συστημάτων Εσωτερικού Ελέγχου των πιστωτικών ιδρυμάτων
και με τον προσδιορισμό Αρμοδιοτήτων των οργάνων τους στον τομέα του Εσωτερικού Ελέγχου»

 • 19
 • ΦΕΒ
 • 2007
ΠΡΑΞΗ ΑΡΙΘΜ. 2577 ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
της 9.03.2006 «Πλαίσιο αρχών λειτουργίας και κριτηρίων αξιολόγησης της οργάνωσης και των Συστημάτων Εσωτερικού Ελέγχου των πιστωτικών και χρηματοδοτικών ιδρυμάτων και σχετικές αρμοδιότητες των διοικητικών τους οργάνων»

 • 18
 • ΦΕΒ
 • 2007
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (Α.Δ.Α.Ε.)

 • ΑΠΟΦΑΣΗ 634 α «Κανονισμός για την Διασφάλιση του Απορρήτου Εφαρμογών και Χρήστη Διαδικτύου»
  (ΦΕΚ Β’ 88, 26.01.2005 σελ. 1050 επόμενα)

 • ΑΠΟΦΑΣΗ 633 α «Κανονισμός για την Διασφάλιση του Απορρήτου Διαδικτυακών Υποδομών»
  (ΦΕΚ Β’ 88, 26.01.2005 σελ. 1038-1050)

 • ΑΠΟΦΑΣΗ 632 α «Κανονισμός για την Διασφάλιση του Απορρήτου στις Διαδικτυακές Επικοινωνίες και τις συναφείς Υπηρεσίες και Εφαρμογές (ΦΕΚ Β’ 88, 26.01.2005 σελ. 1033-1038) ...

Περισσότερα

 • 18
 • ΦΕΒ
 • 2007
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ (ΕΕΤΤ)

 • ΑΠΟΦΑΣΗ 268/73,  «Κανονισμός Διαχείρισης και Εκχώρησης Ονομάτων Χώρου (Domain Names)
  με κατάληξη .gr» (ΦΕΚ Β’ 1617, 31.12.2002, σελ. 21047 επόμενα)

   
 • ΑΠΟΦΑΣΗ 248/71, «Κανονισμός Παροχής Υπηρεσιών Πιστοποίησης Ηλεκτρονικής Υπογραφής»
  (ΦΕΚ Β’ 603, 16.5.2002, σελ.8059 επόμενα)                      

Link με site της ΕΕΤΤ:  http://www.eett.gr/opencms/sites/EETT/LegalFramework/TelecomslegalFramework/
Decisions.html?url=/gr_pages/telec/kanonistika_keimena/kan_resultsKAE.php?page=1&type=4&cpage=4