Εθνικό επίπεδο / Ηλεκτρονική τραπεζική

  • 22
  • ΦΕΒ
  • 2007
ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘM. 3471
«Προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής
στον τομέα των ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και τροποποίηση του ν.2472/1997»
(ΦΕΚ Α’ 133, 28.6.2006, σελ. 1451 επόμενα)