Ελληνική Ένωση Τραπεζών / Εκπροσώπηση της ΕΕΤ σε υπουργεία και άλλους φορείς του εσωτερικού

 • Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων (ΤΕΚΕ)
 • Ελληνικός Χρηματοοικονομικός Μεσολαβητής (ΕΧΜ)
 • Διατραπεζικά Συστήματα (ΔΙΑΣ Α.Ε.)
 • Ελληνικό Συμβούλιο Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΕΧΑΕ)
 • Εθνικό Συμβούλιο Καταναλωτή και Αγοράς (άρθρο 12 του ν.2251/1994)
 • Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ)
 • Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή της Ελλάδος (ΟΚΕ)
 • Ινστιτούτο Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Σταδιοδρομίας (ΙΕΠΑΣ)
 • Επιτροπή Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα
 • Επενδυτικό Συμβούλιο ΤΕΠΙΧ
 • Επενδυτικό Συμβούλιο JEREMIE
 • Κεντρική Γνωμοδοτική Επιτροπή του άρθρου 7, παρ. α του ν. 3299/2004
  (Υπουργείο Οικονομικών)
 • Κεντρική Γνωμοδοτική Επιτροπή του άρθρου 7, παρ. β του ν. 3299/2004
  (Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας)
 • Τριτοβάθμιο Διατραπεζικό Συμβούλιο (Πειθαρχικό)
  (Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας)
 • Τοπική Διοικητική Επιτροπή του ΙΚΑ για θέματα εντασσόμενων ταμείων στο Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Τραπεζών (ΕΤΑΤ)
 • Διοικητικό Συμβούλιο Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Τραπεζοϋπαλλήλων (ΕΤΑΤ)
  (Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης)