Ελληνική Ένωση Τραπεζών / Εκπροσώπηση της ΕΕΤ σε υπουργεία και άλλους φορείς του εσωτερικού


 • Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων
 • Μεσολαβητής Τραπεζικών Επενδυτικών Υπηρεσιών
 • Ελληνικό Συμβούλιο Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΕΧΑΕ)
 • Εθνικό Συμβούλιο Καταναλωτή
 • Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ)
 • Διατραπεζικά Συστήματα (ΔΙΑΣ Α.Ε.)
 • Επιτροπή Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα
 • Κεντρική Γνωμοδοτική Επιτροπή του άρθρου 7, παρ. α του ν. 3299/2004
  (Υπουργείο Οικονομικών)
 • Κεντρική Γνωμοδοτική Επιτροπή του άρθρου 7, παρ. β του ν. 3299/2004
  (Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας)
 • Τριτοβάθμιο Διατραπεζικό Συμβούλιο (Πειθαρχικό)
  (Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας)
 • Επιτροπή Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση»
  (Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών)
 • Τοπική Διοικητική Επιτροπή του ΙΚΑ για θέματα εντασσομένων ταμείων στο Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Τραπεζών (ΕΤΑΤ)
 • Διοικητικό Συμβούλιο Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Τραπεζοϋπαλλήλων (ΕΤΑΤ)
  (Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης)
 • Επενδυτικό Συμβούλιο ΤΕΠΙΧ
 • Επενδυτικό Συμβούλιο JEREMIE
 • Ινστιτούτο Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Σταδιοδρομίας (ΙΕΠΑΣ)
 • Ομάδα Εργασίας για την εφαρμογή ολοκληρωμένου δικτύου Ηλεκτρικής Κινητικότητας στη χώρα (Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειάς & Κλιματικής Αλλαγής)
 • Συμβουλευτική Επιτροπή Οργανισμού Εnterprise Greece
 • Εθνική Επιτροπή Απασχόλησης
  (Υπουργείο Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας)
 • Τριμελής Επιτροπή του άρθρου Β-2 στ’ της από 30.7.1997 ΣΣΕ ΟΤΟΕ/Τραπεζών