Επιτόκια αναφοράς και χρηματοοικονομικοί δείκτες

1. Τρέχοντα επιτόκια

Στο πλαίσιο της άσκησης της ενιαίας νομισματικής πολιτικής στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα, το Διοικητικό Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, καθορίζει τρία βασικά επιτόκια:

i. Επιτόκιο προσφοράς για πράξεις κύριας αναχρηματοδότησης (main refinancing operations rate)
Είναι το επιτόκιο με βάση το οποίο καταρτίζονται οι πράξεις ανοικτής αγοράς μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και των Τραπεζών που λειτουργούν στα κράτη μέλη της ζώνης του ΕΥΡΩ (στη συνέχεια «οι Τράπεζες»). Με τις εν λόγω πράξεις παρέχεται από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα στις Τράπεζες ο κύριος όγκος της ρευστότητας.

Το επιτόκιο αυτό έχει διαμορφωθεί στο ακόλουθο επίπεδο:
από 16 Μαρτίου 2016: 0,00%

ii. Επιτόκιο διευκόλυνσης αποδοχής καταθέσεων (deposit facility rate)
Είναι το επιτόκιο για καταθέσεις διάρκειας μιας ημέρας από τις Τράπεζες στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.

Το επιτόκιο αυτό έχει διαμορφωθεί στο ακόλουθο επίπεδο:
από 16 Μαρτίου 2016: -0,40%

iii. Επιτόκιο διευκόλυνσης οριακής χρηματοδότησης
(marginal lending facility rate)

Είναι το επιτόκιο με το οποίο οι Τράπεζες δανείζονται από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα κεφάλαια για διάρκεια μίας ημέρας

Το επιτόκιο αυτό έχει διαμορφωθεί στο ακόλουθο επίπεδο:
από 16 Μαρτίου 2016: 0,25%

2. Η εξέλιξη των ως άνω βασικών επιτοκίων (1999-2013)
Πρόσβαση στην ιστοσελίδα ΕΚΤ : http://www.ecb.int/stats/monetary/rates/html/index.en.html