Συστήματα πληρωμών και ηλεκτρονικής τραπεζικής / Συστήματα πληρωμών

 • Οδηγία (ΕΕ) 2019/882 «σχετικά με τις απαιτήσεις προσβασιμότητας προϊόντων και υπηρεσιών»

  Στις 7 Ιουνίου 2019, δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ η Οδηγία (ΕΕ) 2019/882 «σχετικά με τις απαιτήσεις προσβασιμότητας προϊόντων και υπηρεσιών» (γνωστή και ως “European Accessibility Act”).

  Ο σκοπός της Οδηγίας είναι να συμβάλει στην ορθή λειτουργία της ενιαίας αγοράς, μέσω της προσέγγισης των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών της ΕΕ όσον αφορά τις απαιτήσεις προσβασιμότητας για ορισμένα προϊόντα και υπηρεσίες, ιδίως με την εξάλειψη και πρόληψη εμποδίων στην ελεύθερη κυκλοφορία των καλυπτόμενων προϊόντων και υπηρεσιών (στις οποίες συγκαταλέγονται, μεταξύ άλλων, και οι τραπεζικές υπηρεσίες), τα οποία (εμπόδια) προκύπτουν από αποκλίνουσες απαιτήσεις προσβασιμότητας εντός των κρατών μελών της ΕΕ.

  Σύμφωνα με το άρθρο 31 της Οδηγίας, τα κράτη μέλη της ΕΕ θα πρέπει να την ενσωματώσουν στην εθνική τους έννομη τάξη το αργότερο έως τις 28 Ιουνίου 2022. Τα εθνικά μέτρα εφαρμογής της Οδηγίας (π.χ. ελληνικός Νόμος) τίθενται σε ισχύ στις 28 Ιουνίου 2025.

  Οδηγία (ΕΕ) 2019/882

 • Έκθεση της ΕΚΤ για το σύστημα πληρωμών TARGET2 έτους 2018

  Στις 27 Μαΐου 2019, η ΕΚΤ δημοσίευσε την ετήσια έκθεσή της για το σύστημα πληρωμών TARGET2 το 2018.

  Η έκθεση αυτή είναι διαρθρωμένη στις ακόλουθες έξι (6) ενότητες:

  1. εξέλιξη των συναλλαγών που διενεργούνται μέσω του TARGET2 καθόλη τη διάρκεια του 2018,
  2. επίπεδο υπηρεσιών και διαθεσιμότητας του TARGET2,
  3. συμμετέχοντες φορείς στο TARGET2,
  4. χρηματοπιστωτική απόδοση του TARGET2,
  5. διαδικασία διαχείρισης κινδύνων και επίβλεψη λειτουργίας του TARGET2 με στόχο τη διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας και αποτελεσματικότητάς του, και
  6. εξέλιξη και προσαρμογή του εν λόγω συστήματος πληρωμών στις τρέχουσες εξελίξεις (π.χ. TIPS).

  Έκθεση της ΕΚΤ

 • Πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών (‘PSPs’) που συμμετέχουν στα συστήματα πληρωμών σε περιβάλλον SEPA

  Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Πληρωμών (EPC) δημοσίευσε επικαιροποιημένο κατάλογο με τον αριθμό των ‘PSPs’ (π.χ. πιστωτικά ιδρύματα, ιδρύματα πληρωμών, ιδρύματα ηλεκτρονικού χρήματος, κ.λπ) που συμμετέχουν στα συστήματα πληρωμών σε περιβάλλον ‘SEPA’ (SCT, SDDC, SDDB2B, SCTinst).

  Κατάλογος EPC

 • Κατάλογος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Πληρωμών (‘EPC’) με τον αριθμό των παρόχων υπηρεσιών πληρωμών (‘PSPs’) που συμμετέχουν στα συστήματα πληρωμών σε περιβάλλον SEPA

  Στις 2 Απριλίου 2019, το ‘EPC’ δημοσίευσε κατάλογο με τον αριθμό των ‘PSPs’ (π.χ. πιστωτικά ιδρύματα, ιδρύματα πληρωμών, κ.λπ) ανά χώρα που συμμετέχουν στα συστήματα πληρωμών σε περιβάλλον ‘SEPA’ (ήτοι SCT, SDD, SCTinst) με ημερομηνία αναφοράς 8 Μαρτίου 2019.

  Κατάλογος ‘EPC’

 • Δημοσίευση Κανονισμού (ΕΕ) 2019/518 «σχετικά με την τροποποίηση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 924/2009 όσον αφορά ορισμένες χρεώσεις για τις διασυνοριακές πληρωμές εντός της ΕΕ και χρεώσεις μετατροπής νομισμάτων»

  Στις 29 Μαρτίου 2019, δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ ο Κανονισμός (ΕΕ) 2019/518 «σχετικά με την τροποποίηση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 924/2009 όσον αφορά ορισμένες χρεώσεις για τις διασυνοριακές πληρωμές εντός της ΕΕ και χρεώσεις μετατροπής νομισμάτων».

  Σύμφωνα με το άρθρο 2(2), ο εν λόγω Κανονισμός τίθεται, επί της αρχής, σε εφαρμογή στις 15 Δεκεμβρίου 2019.

  Κανονισμός (ΕΕ) 2019/518

 

European Money Quiz
European Money Quiz
MiFID II / MiFIR
Ευρωπαϊκή Τραπεζική Ένωση
Κώδικας Δεοντολογίας της Τράπεζας της Ελλάδος
Κώδικας Δεοντολογίας της Τράπεζας της Ελλάδος
Χρηματοπιστωτικός Εγγραμματισμός
Χρηματοπιστωτικός Εγγραμματισμός