Συστήματα πληρωμών και ηλεκτρονικής τραπεζικής / Συστήματα πληρωμών

 • Δημοσίευση από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Πληρωμών (‘EPC’) Οδηγού για την προσχώρηση στο σχήμα “SEPA Request to Pay” (‘SRTP’)

  Στις 4 Μαΐου 2021, το ‘EPC’ δημοσίευσε 20σέλιδο Οδηγό για την προσχώρηση των παρόχων υπηρεσιών πληρωμών (π.χ. τράπεζες) στο σχήμα “SEPA Request to Pay”.

  Οδηγός

 • Δημοσίευση νομικών πράξεων της ΕΚΤ σχετικά με τις απαιτήσεις επίβλεψης για τα συστημικώς σημαντικά συστήματα πληρωμών

  Στις 5 Μαΐου 2021, δημοσιεύθηκαν στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ οι ακόλουθες νομικές πράξεις της ΕΚΤ αναφορικά με τις απαιτήσεις επίβλεψης των συστημικώς σημαντικών συστημάτων πληρωμών:

  • ο Κανονισμός (ΕΕ) 2021/728 «που τροποποιεί τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 795/2014 σχετικά με τις απαιτήσεις επίβλεψης για τα συστημικώς σημαντικά συστήματα πληρωμών» (ΕΚΤ/2021/17),
  • η Απόφαση (ΕΕ) 2021/729 «που τροποποιεί την Απόφαση (ΕΕ) 2017/2098 σχετικά με διαδικαστικές πτυχές της επιβολής διορθωτικών μέτρων σε περιπτώσεις μη συμμόρφωσης με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 795/2014» (ΕΚΤ/2021/18), και
  • η Απόφαση (ΕΕ) 2021/730 «που τροποποιεί την Απόφαση (ΕΕ) 2109/1349 σχετικά με τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις άσκησης ορισμένων εξουσιών επίβλεψης των συστημικώς σημαντικών συστημάτων πληρωμών από τις αρμόδιες αρχές» (ΕΚΤ/2021/19).

 • Γνώμη της ΕΚΤ επί της νομοθετικής πρότασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τα “crypto-assets” (“Markets in crypto-assets” / ‘MiCA’)

  Στις 29 Απριλίου 2021, δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ η Γνώμη της ΕΚΤ επί της νομοθετικής πρότασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τα “crypto-assets” (“Markets in crypto-assets” / ‘MiCA’).

  Στην εν λόγω Γνώμη περιλαμβάνονται γενικές και ειδικές παρατηρήσεις της ΕΚΤ επί της ανωτέρω νομοθετικής πρότασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

  Γνώμη ΕΚΤ

 • Δημοσίευση της νέας στρατηγικής του Ευρωσυστήματος για τις πληρωμές μικρής αξίας (“retail payments”)

  Στις 23 Απριλίου 2021, η ΕΚΤ δημοσίευσε τη νέα 5σέλιδη στρατηγική του Ευρωσυστήματος για τις πληρωμές μικρής αξίας. Η στρατηγική αυτή εστιάζεται στη δημιουργία ενός πανευρωπαϊκού χώρου πληρωμών με αποτελεσματικότητα και ασφάλεια, καθώς και στην αναβάθμιση της εξυπηρέτησης των πολιτών. Σημαντικές παράμετροι της στρατηγικής είναι, επίσης, το χαμηλό κόστος των παρεχόμενων υπηρεσιών και η ευρωπαϊκή διακυβέρνηση των συστημάτων πληρωμών και διακανονισμού.

  Στους ευρύτερους στόχους της στρατηγικής του Ευρωσυστήματος εντάσσονται επίσης:

  • η περαιτέρω διευκόλυνση, ταχύτητα και αποτελεσματικότητα των διασυνοριακών πληρωμών σε ευρώ και άλλα νομίσματα στην ΕΕ, αξιοποιώντας, μεταξύ άλλων, και τις δυνατότητες του ΤΙPS,
  • η υποστήριξη της καινοτομίας, της ψηφιοποίησης και ενός σύγχρονου οικοσυστήματος πληρωμών στην ΕΕ,
  • η θετική αντιμετώπιση της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας Πληρωμών (European Payments Initiative – EPI) που προέρχεται από την αγορά με σκοπό τη δημιουργία σχήματος καρτών με ευρωπαϊκή ταυτότητα και δυνατότητα διασύνδεσης με το ΤΙPS, και
  • η περιβαλλοντική βιωσιμότητα των ευρωπαϊκών υποδομών και συναλλαγών που αφορούν πληρωμές μικρής αξίας.

  Κείμενο στρατηγικής

 • Έκθεση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας («ΕΚΤ») με τα αποτελέσματα της δημόσιας διαβούλευσής της αναφορικά με την πιθανή έκδοση ψηφιακού ευρώ

  Στις 14 Απριλίου 2021, η ΕΚΤ εξέδωσε 39σέλιδη έκθεση με τα αποτελέσματα της δημόσιας διαβούλευσης που διεξήγαγε το προηγούμενο διάστημα αναφορικά με την πιθανή έκδοση ψηφιακού ευρώ.

  Τα βασικά συμπεράσματα της εν λόγω έκθεσης συνοψίζονται στα ακόλουθα:

  • Οι πολίτες και οι επιχειρήσεις εκτιμούν περισσότερο την ιδιωτικότητα σε σχέση με την πιθανή έκδοση ψηφιακού ευρώ.
  • Υπάρχει προτίμηση για την ενσωμάτωση ενός πιθανού ψηφιακού ευρώ σε υφιστάμενα συστήματα πληρωμών και διακανονισμού.
  • Η δημόσια διαβούλευση παρέχει πολύτιμη συμβολή στην απόφαση του Ευρωσυστήματος στα μέσα του 2021 σχετικά με την έναρξη επίσημης έρευνας για την πιθανή έκδοση ψηφιακού ευρώ.

  Έκθεση ΕΚΤ