Συστήματα πληρωμών και ηλεκτρονικής τραπεζικής / Συστήματα πληρωμών

 • Τροποποίηση του Κανονισμού Λειτουργίας του Συστήματος Ταχείας Μεταφοράς Κεφαλαίων και Διακανονισμού σε Συνεχή Χρόνο ΤΑRGET2-GR

  Στις 29 Νοεμβρίου 2018, δημοσιεύθηκε (ΦΕΚ Β’ 5369) η υπ’ αριθμ. 108/19.11.2018 Πράξη του Συμβουλίου Νομισματικής Πολιτικής της Τράπεζας της Ελλάδος, βάσει της οποίας τροποποιείται ο Κανονισμός Λειτουργίας της Ελληνικής Συνιστώσας του Συστήματος Ταχείας Μεταφοράς Κεφαλαίων και Διακανονισμού σε Συνεχή Χρόνο (‘TARGET2-GR’).
  Η συγκεκριμένη Πράξη εισάγει προβλέψεις για την νέα υπηρεσία διακανονισμού άμεσων πληρωμών του TARGET («TARGET Instant Payment Settlement» ή «TIPS»), η οποία θα επιτρέπει τον διακανονισμό εντολών άμεσης πληρωμής σε χρήμα κεντρικής τράπεζας σε εικοσιτετράωρη βάση οποιαδήποτε ημερολογιακή ημέρα του έτους, με άμεση ή σχεδόν άμεση επεξεργασία. Στο πλαίσιο της λειτουργίας της υπηρεσίας TIPS, ο διακανονισμός των άμεσων πληρωμών θα διενεργείται μέσω ειδικών λογαριασμών μετρητών του TIPS («ΕΛΜ του TIPS») στο TARGET2.

  ΦΕΚ Β’ 5369/29.11.2018

 • Επέκταση του γεωγραφικού πεδίου εφαρμογής του Ενιαίου Χώρου Πληρωμών σε Ευρώ (‘SEPA’)

  Από 1η Μαρτίου 2019 το γεωγραφικό πεδίο εφαρμογής του ‘SEPA’ θα επεκταθεί στο Πριγκιπάτο της Ανδόρας και στο Βατικανό.
  Ως εκ τούτου, από την 1η Μαρτίου 2019 στον ‘SEPA’ θα περιλαμβάνονται 36 χώρες, ήτοι τα 28 κράτη μέλη της ΕΕ, η Ισλανδία, η Νορβηγία, το Λιχτενστάιν, η Ελβετία, το Πριγκιπάτο του Μονακό, ο Άγιος Μαρίνος, το Πριγκιπάτο της Ανδόρας και το Βατικανό.

  Ανακοίνωση

 • Νομικές πράξεις της ΕΚΤ σχετικά με το TARGET2

  Στις 9 Νοεμβρίου 2018, δημοσιεύθηκαν στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ:

  • η Απόφαση (ΕΕ) 2018/1625 της ΕΚΤ, μέσω της οποίας τροποποιείται η ισχύουσα Απόφαση (ΕΚΤ/2007/7) «σχετικά με τους όρους και τις προϋποθέσεις του Διευρωπαϊκού Αυτοματοποιημένου Συστήματος Ταχείας Μεταφοράς Κεφαλαίων και Διακανονισμού σε Συνεχή Χρόνο» (‘TARGET2’) (ΕΚΤ/2018/24), και
  • η Κατευθυντήρια Γραμμή (ΕΕ) 2018/1626 της ΕΚΤ, μέσω της οποίας τροποποιείται η ισχύουσα Κατευθυντήρια Γραμμή (ΕΚΤ/2012/27) «σχετικά με το ‘TARGET2’».

  Απόφαση ΕΚΤ

  Κατευθυντήρια Γραμμή ΕΚΤ

 • Τρέχουσες εξελίξεις επί της πρότασης Οδηγίας «για την προσέγγιση των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών όσον αφορά τις απαιτήσεις προσβασιμότητας για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες» (“European Accessibility Act”)

  Στις 8 Νοεμβρίου 2018, επετεύχθη συμφωνία σε επίπεδο τριμερούς διαλόγου (ήτοι μεταξύ Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου Υπουργών της ΕΕ) επί της πρότασης Οδηγίας «για την προσέγγιση των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών όσον αφορά τις απαιτήσεις προσβασιμότητας για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες» (“European Accessibility Act”).

  H ανωτέρω συμφωνία θα πρέπει να εγκριθεί αρχικά από το Συμβούλιο Υπουργών της ΕΕ και εν συνεχεία από την Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Μετά την ολοκλήρωση των προαναφερθεισών ενεργειών, η Οδηγία αναμένεται να δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ.

  Δελτίο τύπου Ευρωπαϊκής Επιτροπής

  Δελτίο τύπου Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου