Ευρωπαϊκή Τραπεζική Ένωση

Προληπτική ρυθμιστική παρέμβαση και προληπτική εποπτεία πιστωτικών ιδρυμάτων Εξυγίανση μη βιώσιμων πιστωτικών ιδρυμάτων Συστήματα εγγύησης καταθέσεων
Ευρωπαϊκοί «Ενιαίοι Μηχανισμοί» Ενιαίος Εποπτικός Μηχανισμός ('SSM') Ενιαίος Μηχανισμός Εξυγίανσης ('SRM') και Ενιαίο Ταμείο Εξυγίανσης ('SRF') Πρόταση Κανονισμού της Επιτροπής για τη σύσταση Ευρωπαϊκού Ταμείου Ασφάλισης Καταθέσεων
Εφαρμοστέο δίκαιο ('Single Rulebook') Κανονισμός 575/2013 ('CRR') - Οδηγία 2013/36/ΕΕ ('CRD IV') Οδηγία 2014/59/ΕΕ για την ανάκαμψη και εξυγίανση πιστωτικών ιδρυμάτων ('BRRD') Οδηγία 2014/49/ΕΕ για τα συστήματα εγγύησης καταθέσεων ('DGSD')

Τα συστατικά στοιχεία της Ευρωπαϊκής Τραπεζικής Ένωσης είναι:

1. ο Ενιαίος Εποπτικός Μηχανισμός (Single Supervisory Mechanism’) που τέθηκε σε λειτουργία στις 4 Νοεμβρίου 2014,

2. ο Ενιαίος Μηχανισμός Εξυγίανσης (‘Single Resolution Mechanism’) και το Ενιαίο Ταμείο Εξυγίανσης (‘Single Resolution Fund’) που αναμένεται να τεθούν σε πλήρη λειτουργία από το 2016, και

3. το Ενιαίο Εγχειρίδιο Κανόνων (‘Single Rulebook’), το οποίο περιλαμβάνει κοινούς κανόνες για τα 28 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναφορικά με:

  • την πρόσβαση στη δραστηριότητα πιστωτικών ιδρυμάτων και την προληπτική εποπτεία των πιστωτικών ιδρυμάτων από τις αρμόδιες αρχές (CRD IV),
  • τις απαιτήσεις προληπτικής εποπτείας που οφείλουν να εκπληρώνουν τα πιστωτικά ιδρύματα (CRR),
  • την ανάκαμψη και την εξυγίανση των πιστωτικών ιδρυμάτων (BRRD), και
  • την εγγύηση καταθέσεων (DGSD).

Στις 24 Νοεμβρίου 2015, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπέβαλε πρόταση Κανονισμού για τη σύσταση Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Καταθέσεων ('European Deposit Insurance Scheme', 'EDIS'). Η πρόταση Κανονισμού είναι υπό επεξεργασία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.