Εκδόσεις / Έρευνες - Μελέτες

Στην παρούσα θεματική ενότητα μπορείτε να αντλήσετε, είτε απευθείας είτε μέσω των ηλεκτρονικών διευθύνσεων που αναφέρονται, ενδιαφέρουσες έρευνες και μελέτες τις οποίες κατά καιρούς δημοσιεύουν διάφοροι διεθνείς οργανισμοί, εθνικές εποπτικές αρχές, διεθνή και ευρωπαϊκά fora, καθώς και εθνικές και ευρωπαϊκές ενώσεις τραπεζών. Οι έρευνες - μελέτες αφορούν τη λειτουργία, τα χαρακτηριστικά και τις εξελικτικές τάσεις του χρηματοπιστωτικού συστήματος.

Greek Banking System Overview – February 2024

Η παρουσίαση της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών (ΕΕΤ) με τίτλο «Greek Banking System Overview» του Φεβρουαρίου 2024 στόχο έχει την ενημέρωση με εύληπτο και συνοπτικό τρόπο όλων των ενδιαφερομένων για τα βασικά μακροοικονομικά στοιχεία και θέματα λειτουργίας του ελληνικού τραπεζικού συστήματος κατά την τρέχουσα συγκυρία.

Προς το σκοπό αυτό, τα κείμενα των επιμέρους τεσσάρων (4) ενοτήτων εστιάζουν στα κύρια σημεία κάθε θεματικής, τα οποία στη συνέχεια επεξηγούνται, και περιλαμβάνουν, όπου είναι δυνατόν, διαγράμματα απεικόνισης των παρεχόμενων στοιχείων. Επίσης, δίνονται αρκετά συγκριτικά στοιχεία, προκειμένου ο αναγνώστης να αποκτά μια κατά το δυνατόν σφαιρική εικόνα για την πορεία του τραπεζικού συστήματος της χώρας μας.

Επισυνάπτεται:

Greek Banking System Overview - July 2023

Η παρουσίαση της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών (ΕΕΤ) με τίτλο «Greek Banking System Overview» του Ιουλίου 2023 στόχο έχει την ενημέρωση με εύληπτο και συνοπτικό τρόπο όλων των ενδιαφερομένων αναφορικά με βασικά μακροοικονομικά στοιχεία και θέματα λειτουργίας του ελληνικού τραπεζικού συστήματος κατά την τρέχουσα συγκυρία.

Προς το σκοπό αυτό, τα κείμενα των επιμέρους πέντε (5) ενοτήτων εστιάζουν στα κύρια σημεία κάθε θεματικής, τα οποία στη συνέχεια επεξηγούνται, και περιλαμβάνουν, όπου είναι δυνατόν, διαγράμματα απεικόνισης των παρεχόμενων στοιχείων. Επίσης, δίνονται αρκετά συγκριτικά στοιχεία, προκειμένου ο αναγνώστης να αποκτά μια κατά το δυνατόν σφαιρική εικόνα για την πορεία του τραπεζικού συστήματος της χώρας μας.

Επισυνάπτεται:

Greek Banking System Overview - July 2022

Η παρουσίαση της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών (ΕΕΤ) με τίτλο «Greek Banking System Overview» του Ιουλίου 2022 στόχο έχει την ενημέρωση με εύληπτο και συνοπτικό τρόπο όλων των ενδιαφερομένων αναφορικά με βασικά στοιχεία της λειτουργίας του ελληνικού τραπεζικού συστήματος κατά την τρέχουσα συγκυρία.

Προς το σκοπό αυτό, τα κείμενα των επιμέρους ενοτήτων εστιάζουν στα κύρια σημεία κάθε θεματικής, τα οποία στη συνέχεια επεξηγούνται, και περιλαμβάνουν, όπου είναι δυνατόν, διαγράμματα απεικόνισης των παρεχόμενων στοιχείων. Επίσης, δίνονται αρκετά συγκριτικά στοιχεία, προκειμένου ο αναγνώστης να αποκτά μια κατά το δυνατόν σφαιρική εικόνα για την πορεία του τραπεζικού συστήματος της χώρας μας. 

Επισυνάπτεται:

Μελέτη με τίτλο «Από έναν φαύλο σε έναν ενάρετο κύκλο; Μετατρέποντας την Ελλάδα σε έναν ελκυστικό επενδυτικό προορισμό: ευκαιρίες και προκλήσεις»

Η Διεύθυνση Οικονομικής Ανάλυσης και Έρευνας Διεθνών Κεφαλαιαγορών της Eurobank εξέδωσε σήμερα, 27/9/2017, το τρίτο τεύχος της Επιθεώρησης Οικονομία & Αγορές για το 2017. Η έκδοση φιλοξενεί μελέτη με τίτλο: «Από έναν φαύλο σε έναν ενάρετο κύκλο; Μετατρέποντας την Ελλάδα σε έναν ελκυστικό επενδυτικό προορισμό: ευκαιρίες και προκλήσεις». Συγγραφείς της μελέτης είναι οι κ.κ. Νικόλαος Καραμούζης, Πρόεδρος της Eurobank και Πρόεδρος της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών, Δρ. Πλάτων Μονοκρούσος, Group Chief Economist της Eurobank και Δρ. Τάσος Αναστασάτος, Αναπληρωτής Group Chief Economist της Eurobank. 

Επισυνάπτεται:

Στοιχεία τεκμηρίωσης σχετικά με τη λειτουργία του ελληνικού τραπεζικού συστήματος

Η έκδοση της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών (ΕΕΤ) με τίτλο «Στοιχεία τεκμηρίωσης σχετικά με τη λειτουργία του ελληνικού τραπεζικού συστήματος» του Φεβρουαρίου 2017 στόχο έχει την ενημέρωση με εύληπτο και συνοπτικό τρόπο όλων των ενδιαφερομένων αναφορικά με βασικά στοιχεία της λειτουργίας του ελληνικού τραπεζικού συστήματος κατά την τρέχουσα συγκυρία. Προς το σκοπό αυτό, τα κείμενα των επιμέρους ενοτήτων εστιάζουν στα κύρια σημεία κάθε θεματικής, τα οποία στη συνέχεια επεξηγούνται, και περιλαμβάνουν, όπου είναι δυνατόν, διαγράμματα απεικόνισης των παρεχόμενων στοιχείων. Επίσης, δίνονται αρκετά συγκριτικά στοιχεία, προκειμένου ο αναγνώστης να αποκτά μια κατά το δυνατόν σφαιρική εικόνα για την πορεία του τραπεζικού συστήματος της χώρας μας.

Η μελέτη περιλαμβάνει συνολικά 14 ενότητες, οι οποίες αφορούν με τη σειρά παρουσίασης:

 • τη διάρθρωση του ελληνικού τραπεζικού συστήματος (ενδεικτικά, αριθμός τραπεζών που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, σύνολο ενεργητικού, καταθέσεων και δανείων),
 • βασικά μεγέθη του ελληνικού τραπεζικού συστήματος (προσωπικό, καταστήματα, ΑΤΜ, POS και ηλεκτρονικές συναλλαγές),
 • τη ρευστότητα (καταθέσεις, χρήση του μηχανισμού έκτακτης ενίσχυσης σε ρευστότητα (ELA)),
 • τις εγγυήσεις του Ελληνικού Δημοσίου προς το τραπεζικό σύστημα,
 • στοιχεία για την πορεία της κερδοφορίας των ελληνικών τραπεζικών ομίλων,
 • στοιχεία για την κεφαλαιακή επάρκεια των ελληνικών τραπεζών,
 • την πορεία των δανείων σε καθυστέρηση και τις προβλέψεις που έχουν γίνει για τα επισφαλή δάνεια,
 • τις χορηγήσεις δανείων σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις και τη ζήτηση που υπάρχει σχετικά,
 • στοιχεία αναφορικά με τα σχέδια αναδιάρθρωσης που υλοποιούν οι ελληνικές τράπεζες σε συνέχεια της ανακεφαλαιοποίησης του 2015,
 • τις αναπτυξιακές πρωτοβουλίες που έχουν αναλάβει οι ελληνικές τράπεζες,
 • την εξέλιξη του λειτουργικού κόστους των τραπεζών,
 • τις προτάσεις της ΕΕΤ για την περαιτέρω άρση των περιορισμών στην κίνηση κεφαλαίων και στις αναλήψεις μετρητών,
 • τις δραστηριότητες των ελληνικών τραπεζών στο πλαίσιο της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, και
 • τις μείζονος σημασίας προκλήσεις του ελληνικού τραπεζικού συστήματος για τα επόμενα χρόνια.

Επισυνάπτεται:

Έκθεση «Πρόσβαση στη Χρηματοδότηση των ΜμΕ στην Ελλάδα»
Η «Έκθεση για την Πρόσβαση στη Χρηματοδότηση των ΜμΕ στην Ελλάδα» αποτελεί την κοινή, για πρώτη φορά, έκφραση και συνισταμένη των απόψεων του συνόλου σχεδόν των δημοσίων και ιδιωτικών, ελληνικών και ευρωπαϊκών φορέων και υπηρεσιών, που εμπλέκονται στη χρηματοδότηση των ΜμΕ, των επαγγελματικών φορέων που εκπροσωπούν τις ΜμΕ και των τραπεζών. Καταρτίστηκε με την πρωτοβουλία και το συντονισμό της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών και εγκρίθηκε από την Συνεδρίαση Αντιπροσώπων Υψηλού Επιπέδου (High Level Committee of Representatives) τον Ιούλιο του 2013.

Στην εν λόγω Συνεδρίαση μετέχουν υψηλόβαθμα στελέχη του Υπουργείου Ανάπτυξης, του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων (ΕΙF), της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΙΒ), των τεσσάρων ελληνικών συστημικών τραπεζών, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΤΕΑΝ, ο Επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα, οι Πρόεδροι των επαγγελματικών φορέων ΕΒΕΑ, ΓΣΕΒΕΕ, ΕΣΕΕ, ο Επικεφαλής και στελέχη της Ομάδας Δράσης για την Ελλάδα (ΤFGR) και ο Γενικός Γραμματέας της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών, κ. Χρήστος Γκόρτσος, ο οποίος διετέλεσε συντονιστής.

Επισυνάπτεται:

Το ελληνικό τραπεζικό σύστημα το 2011 και το 2012
Η Ελληνική Ένωση Τραπεζών (ΕΕΤ) συνεχίζοντας την προσπάθεια που ξεκίνησε το 2008 δημοσίευσε την Τρίτη, 5 Φεβρουαρίου 2013, μελέτη της με τίτλο:

«Το ελληνικό τραπεζικό σύστημα το 2011 και το 2012»


Με την παρούσα μελέτη, η Ελληνική Ένωση Τραπεζών (ΕΕΤ) επιδιώκει να αναδείξει, συνοπτικά αλλά και με την προσήκουσα ανάλυση:

 • τη διάρθρωση και τους όρους λειτουργίας του ελληνικού τραπεζικού συστήματος (Κεφάλαιο 2),
 • τη συμβολή του τραπεζικού συστήματος στις οικονομικές και κοινωνικές εξελίξεις (Κεφάλαιο 3), και
 • τη διεθνή παρουσία των ελληνικών τραπεζών στις χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, την Τουρκία, και στις λοιπές χώρες δραστηριοποίησής τους (Κεφάλαιο 4).

Επίσης, στην ενότητα των ειδικών θεμάτων, περιλαμβάνονται τέσσερα άρθρα, αναλύσεις και μελέτες, σχετικά με:
 • τη ρευστότητα, την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών και την ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας,
 • τη στρατηγική επιβίωσης του ελληνικού τραπεζικού συστήματος σε ένα περιβάλλον πρωτόγνωρων προκλήσεων,
 • τη δυνατότητα περαιτέρω απομόχλευσης του ελληνικού τραπεζικού συστήματος στην τρέχουσα οικονομική συγκυρία, και
 • τους πιστωτικούς και οικονομικούς κύκλους στην Ελλάδα.

Η ίδια ενότητα ολοκληρώνεται με 21 ερωταπαντήσεις σχετικές με τη λειτουργία του ελληνικού τραπεζικού συστήματος, κατανεμημένες στις ακόλουθες θεματικές ενότητες:

i. Οι αιτίες της οικονομικής κρίσης στην Ελλάδα.

ii. Η έμπρακτη στήριξη του ελληνικού Δημοσίου από τις τράπεζες.

iii. Η ανακεφαλαιοποίηση των ελληνικών τραπεζών.

iv. Η χρήση των κρατικών ενισχύσεων προς τις ελληνικές τράπεζες.

v. Ρυθμίσεις δανείων από τις ελληνικές τράπεζες και την κυβέρνηση - υπερχρεωμένα νοικοκυριά - ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ.

vi. Τράπεζες και ανάπτυξη.

Επισυνάπτεται:

Innovations in retail payment
Η Επιτροπή Συστημάτων Πληρωμών και Διακανονισμού, η οποία λειτουργεί υπό την αιγίδα της Τράπεζας Διεθνών Διακανονισμών (Bank of International Settlements - BIS), δημοσίευσε τον Μάϊο 2012, έκθεση σχετικά με τις καινοτόμες εξελίξεις στον τομέα των πληρωμών μικρής αξίας.
Η έκθεση αυτή παρέχει για πρώτη φορά μία επισκόπηση των καινοτόμων δράσεων στις πληρωμές μικρής αξίας επιχειρώντας συγχρόνως να αποτυπώσει την επίδραση αυτών στην ανάπτυξη των εργαλείων και συστημάτων πληρωμών μικρής αξίας κατά την τελευταία δεκαετία.

Επισυνάπτεται:

Το ελληνικό τραπεζικό σύστημα το 2010
Η Ελληνική Ένωση Τραπεζών (ΕΕΤ) συνεχίζοντας την προσπάθεια ενός γόνιμου και νηφάλιου δημόσιου διαλόγου για το ρόλο των τραπεζών στην ελληνική οικονομία και κοινωνία δημοσίευσε την Πέμπτη, 30 Ιουνίου 2011, μελέτη της με τίτλο:

«Το ελληνικό τραπεζικό σύστημα το 2010»


Με την παρούσα μελέτη, η Ελληνική Ένωση Τραπεζών (ΕΕΤ) επιδιώκει να αναδείξει, συνοπτικά μεν, αλλά με πλήρη τεκμηρίωση και την προσήκουσα ανάλυση:

 • τη διάρθρωση και τους όρους λειτουργίας του σύγχρονου ελληνικού τραπεζικού συστήματος,
 • τη συμβολή του τραπεζικού συστήματος στην ελληνική οικονομία και κοινωνία, και
 • τη διεθνή παρουσία των ελληνικών τραπεζών στις χώρες της Νοτιο-ανατολικής Ευρώπης, την Τουρκία, την Αίγυπτο, και στις χώρες της Βορειο-ανατολικής Ευρώπης. Η διεθνοποίηση αυτή αυξάνει το φάσμα των δραστηριοτήτων τους, διασφαλίζει τη διαφοροποίηση των κινδύνων του χαρτοφυλακίου τους και συμβάλλει στην ανάπτυξη της οικονομίας και των εν λόγω χωρών.

Επίσης, στην ενότητα των ειδικών θεμάτων, έχουν συμπεριληφθεί τέσσερα άρθρα, αναλύσεις και μελέτες, σχετικά με:
 • το Ευρωπαϊκό Σύστημα Χρηματοπιστωτικής Εποπτείας,
 • τις εξωτερικές ανισορροπίες της ελληνικής οικονομίας,
 • το σχέδιο ενίσχυσης της ρευστότητας των τραπεζών μέσω κρατικών εγγυήσεων, και
 • το λόγο αποταμίευσης και τραπεζικών καταθέσεων στην Ελλάδα και διεθνώς.

Επισυνάπτεται:

Το ελληνικό τραπεζικό σύστημα το 2009
Η Ελληνική Ένωση Τραπεζών (ΕΕΤ) συνεχίζοντας την προσπάθεια ενός γόνιμου και νηφάλιου δημόσιου διαλόγου για το ρόλο των τραπεζών στην ελληνική οικονομία και κοινωνία δημοσίευσε την Τετάρτη, 24 Ιουνίου 2010, μελέτη της με τίτλο:

«Το ελληνικό τραπεζικό σύστημα το 2009»


Με την παρούσα μελέτη, η ΕΕΤ επιδιώκει να αναδείξει, συνοπτικά μεν, αλλά με πλήρη τεκμηρίωση και την προσήκουσα ανάλυση:

 • τη διάρθρωση και τους όρους λειτουργίας του σύγχρονου ελληνικού τραπεζικού συστήματος,
 • τη συμβολή του τραπεζικού συστήματος στην ελληνική οικονομία και κοινωνία,
 • τη διεθνή παρουσία των ελληνικών τραπεζών στις χώρες της Νοτιο-ανατολικής Ευρώπης, την Τουρκία, την Αίγυπτο, και στις χώρες της Βορειο-ανατολικής Ευρώπης, και
 • τα αίτια της πρόσφατης χρηματοπιστωτικής κρίσης, τις επιπτώσεις της στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα και τις δρομολογούμενες ρυθμιστικές εξελίξεις σε διεθνές, ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο

Επισυνάπτεται:

Η συμβολή του τραπεζικού συστήματος στην ελληνική οικονομία
Η Ελληνική Ένωση Τραπεζών (ΕΕΤ) επιθυμώντας να εγκαινιάσει ένα γόνιμο διάλογο με την ελληνική κοινωνία δημοσίευσε την Τρίτη, 8 Ιουλίου 2008, μελέτη της με τίτλο: « Η συμβολή του τραπεζικού συστήματος στην ελληνική οικονομία ».Η μελέτη αυτή περιέχει τεκμηριωμένα στοιχεία για τη δράση και λειτουργία του ελληνικού τραπεζικού συστήματος που αποτελεί τον δυναμικότερο κλάδο της ελληνικής οικονομίας.

Επισυνάπτεται:

Η άποψη του Ευρωσυστήματος σχετικά με τον SEPA για τις κάρτες
Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα δημοσίευσε στις 20 Νοεμβρίου 2006 την μελέτη με τίτλο "Η άποψη του Ευρωσυστήματος σχετικά με τον "SEPA για τις κάρτες". Στην έκθεση αυτή το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ παρουσιάζει τις απόψεις του για ορισμένα ζητήματα κρίσιμης σημασίας που αφορούν τη μετάπτωση των συστημάτων καρτών στον Ενιαίο Χώρο Πληρωμών σε Ευρώ (Single Euro Payments Area - SEPA) και ταυτόχρονα προειδοποιεί την αγορά για ορισμένες εξελίξεις που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε μη βέλτιστα αποτελέσματα για τους ευρωπαίους πολίτες.

Επισυνάπτεται:

General principles for international remittance
Η Επιτροπή Συστημάτων Πληρωμών και Διακανονισμού, η οποία λειτουργεί υπό την αιγίδα της Τράπεζας Διεθνών Διακανονισμών, σε συνεργασία με την Παγκόσμια Τράπεζα δημοσίευσαν στις αρχές Ιανουαρίου του τρέχο-ντος έτους, έκθεση με τις γενικές αρχές που θα πρέπει να διέπουν τη διενέργεια των διασυνοριακών μεταφορών κεφαλαίων απο τους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών (πιστωτικά ιδρύματα, εταιρείες διαμεσολάβησης στη μεταφορά κεφαλαίων, κ.λπ.).

Στην έκθεση προτείνονται ορισμένες γενικές αρχές προς τις αρμόδιες εθνικές αρχές προκειμένου να ενισχυθεί η αποτελεσματικότητα και η ασφάλεια των διασυνοριακών μεταφορών κεφαλαίων. Η έκθεση δημοσιεύτηκε καταρχήν τον Μάρτιο του 2006, οπότε και ακολούθησε διαβούλευση με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς όπως, συστήματα πληρωμών, πιστωτικά ιδρύματα, εθνικές ενώσεις τραπεζών, αρμόδιες εποπτικές αρχές και εταιρείες διαμεσολάβησης κ.λπ.

Επισυνάπτεται:

Κόστος, πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα των διαφόρων μέσων πληρωμών
Κεντρική Τράπεζα του Βελγίου
Η Εθνική Κεντρική Τράπεζα του Βελγίου εν όψει και της μετάβασης στην Ενιαία Περιοχή Πληρωμών σε Ευρώ (Single European Payments Area - SEPA), προχώρησε στην εκπόνηση μελέτης σχετικά με την αποτελεσματική χρήση των μέσων πληρωμής, και τη χρήση των ηλεκτρονικών μέσων πληρωμών.

Η μελέτη δημοσιεύτηκε τον Δεκέμβριο 2005 και αποτελεί ένα χρήσιμο εγχει-ρίδιο για τη μείωση του κόστους δια-χείρισης μετρητών και αντικατάστασής τους από ηλεκτρονικά μέσα.

Επισυνάπτεται: