Καταστατικά όργανα / Εκτελεστική Επιτροπή

 

 
Χαρούλα Απαλαγάκη (Πρόεδρος)
Acting Γενική Διευθύντρια Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών
Μέλη:
Βασίλειος Κουτεντάκης
Ανώτερος Γενικός Διευθυντής - Chief Retail Banking ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.
Ιωάννης Γραμματικός
Γενικός Διευθυντής ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.
Γεώργιος Μαλιγιάννης
Γενικός Διευθυντής Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.
Γεώργιος Τριανταφυλλάκης
Γενικός Διευθυντής Νομικών Υπηρεσιών ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.
Σπυρίδων Ανδρονικάκης
Γενικός Διευθυντής και Chief Risk Officer ALPHA BANK
Λάζαρος Παπαγαρυφάλλου
Γενικός Διευθυντής και Chief Financial Officer ALPHA BANK
Αθανάσιος Αθανασόπουλος
Γενικός Διευθυντής ΤΡΑΠΕΖΑΣ EUROBANK A.E.
Τάσος Αναστασάτος
Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής ΤΡΑΠΕΖΑΣ EUROBANK A.E.
Παναγιώτης Παπαδημητρίου
Head Διεύθυνσης Περιβαλλοντικών & Κοινωνικών Υποθέσεων Αειφόρου Ανάπτυξης ΤΡΑΠΕΖΑΣ EUROBANK A.E.
Ιωάννης Πάρνης
Head of Human Resources OPTIMA BANK Α.Ε.

 

Παρατηρητές:
Αντώνης Βουράκης
Γενικός Διευθυντής Λιανικής και Ψηφιακής Τραπεζικής ΠΑΓΚΡΗΤΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Α.Ε.
Ιωάννης Γκάνιας
Chief Operations Officer VIVABANK Α.Ε.
Άννα Γκόβα
Διευθύντρια Νομικών Υπηρεσιών ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Κωνσταντίνος Τσαλίκης
Διευθυντής CITIBANK EUROPE PLC1.1. Η  Εκτελεστική  Επιτροπή  αποτελείται  από  τους  Προέδρους  των  Συντονιστικών  Επιτροπών, ή των Συμβουλίων της Ένωσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο κατά τη σύσταση  των Επιτροπών και Συμβουλίων, σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 2.2 του παρόντος, ορίζει,  τους Προέδρους και Αντιπροέδρους καθεμίας Συντονιστικής Επιτροπής, ή Συμβουλίου.  

 Οι  Πρόεδροι  των  Συντονιστικών  Επιτροπών  και  των  Συμβουλίων  που  αποτελούν  ταυτόχρονα  και  τα  μέλη  της  Εκτελεστικής  Επιτροπής  πρέπει  να  έχουν  τις  ακόλουθες  ιδιότητες:

α. στην περίπτωση των ελληνικών πιστωτικών ιδρυμάτων, να είναι τουλάχιστον Γενικοί  Διευθυντές, ή ανώτερα διευθυντικά στελέχη.  

β. στην περίπτωση υποκαταστημάτων αλλοδαπών πιστωτικών ιδρυμάτων, να είναι Γενικοί Διευθυντές, ή ανώτερα διευθυντικά στελέχη. 

Κατά τον ορισμό των μελών της Εκτελεστικής Επιτροπής, λαμβάνεται μέριμνα για την  αντιπροσωπευτική εκπροσώπηση του τραπεζικού συστήματος σε αυτή. 

1.2. Πρόεδρος  της  Εκτελεστικής  Επιτροπής  είναι  ο  Γενικός  Διευθυντής  της  Ένωσης. Το  Διοικητικό  Συμβούλιο  δύναται  να  ορίσει  Αναπληρωτή  Πρόεδρο    και  Γραμματέα  της  Εκτελεστικής Επιτροπής.   

1.3. Η θητεία των μελών της Εκτελεστικής Επιτροπής είναι διετής, προϋποθέτει δε την ιδιότητα Προέδρου Συντονιστικής Επιτροπής και παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, μετά τη συμπλήρωση της διετίας. Τα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής και ως εκ τούτου οι Πρόεδροι των Συντονιστικών Επιτροπών είναι επανεκλέξιμα. 

1.4. Αν μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής αποχωρήσει από αυτή για οποιονδήποτε λόγο, το  Διοικητικό  Συμβούλιο,  στην  πρώτη  μετά  την  αποχώρησή  του  συνεδρίαση,  ορίζει  νέο  μέλος σε αντικατάσταση του αποχωρήσαντος, για το υπόλοιπο της θητείας του, αρκεί  αυτό να είναι Πρόεδρος Συντονιστικής Επιτροπής. 

Η Εκτελεστική Επιτροπή προετοιμάζει θέματα που εισάγονται στο Διοικητικό Συμβούλιο για  λήψη  απόφασης,  και  ασκεί  τις  αρμοδιότητες  που  εκάστοτε  της  αναθέτει  το  Διοικητικό  Συμβούλιο.  Η  Εκτελεστική  Επιτροπή  συντάσσει  αναλυτικό  Κανονισμό  που  διέπει  τη  λειτουργία της, και εφαρμόζεται μετά την έγκρισή του από το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο  ορίζεται  ως  αρμόδιο  και  για  κάθε  επόμενη  τροποποίηση  του  σχετικού  Κανονισμού  Λειτουργίας.  

3.1. Η Εκτελεστική Επιτροπή συνεδριάζει τουλάχιστον 6 φορές κατά τη διάρκεια του ημερολογιακού έτους. 

3.2. Η Εκτελεστική Επιτροπή συνέρχεται σε συνεδρίαση μετά από πρόσκληση του Προέδρου της, ή εφόσον τρία (3) μέλη ζητήσουν τη σύγκλησή της, θέτοντας θέματα Ημερήσιας Διάταξης. 

3.3. Αν  μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής κωλύεται να παραστεί σε συνεδρίαση του οργάνου, μπορεί να εκπροσωπηθεί από άλλο μέλος της, με έγγραφη εξουσιοδότηση. Κάθε μέλος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο άλλο μέλος. 

3.4. Ο Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής, ή, σε  περίπτωση κωλύματός του, τυχόν Αναπληρωτής του, προεδρεύει στις συνεδριάσεις του οργάνου. 

4.1. Κάθε μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής διαθέτει μία ψήφο.

4.2. Η Εκτελεστική Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται ή εκπροσωπείται η πλειοψηφία των μελών της.  

4.3. Κατά τη λήψη αποφάσεων στην Εκτελεστική Επιτροπή επιδιώκεται η επίτευξη συναίνεσης. Αν αυτό δεν καταστεί δυνατό, οι αποφάσεις λαμβάνονται με πλειοψηφία των 3/5 των παρόντων και εκπροσωπούμενων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας, διεξάγεται νέα ψηφοφορία. Αν υπάρξει εκ νέου ισοψηφία, υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου. 

4.4. Ο  Πρόεδρος  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  καλείται,  πάντοτε,  στις  συνεδριάσεις  της  Εκτελεστικής Επιτροπής, στην οποία συμμετέχει χωρίς δικαίωμα ψήφου.