Καταστατικά όργανα / Εκτελεστική Επιτροπή

 

Πρόεδρος:
Σταύρος Ιωάννου 
Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος ΤΡΑΠΕΖΑΣ EUROBANK A.E.
Αντιπρόεδρος:
Σπυρίδων Ανδρονικάκης 
Γενικός Διευθυντής - Chief Risk Officer ALPHA BANK
Μέλη:
Χριστίνα Θεοφιλίδη
Γενική Διευθύντρια Λιανικής Τραπεζικής ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.
Βασίλειος Κουτεντάκης
Ανώτερος Γενικός Διευθυντής ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.
Αντώνιος Βουράκης
Γενικός Διευθυντής Λιανικής και Ψηφιακής Τραπεζικής ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.
Ιωάννης Γκάνιας
Γενικός Διευθυντής Λειτουργιών (Chief Operating Officer) VIVABANK ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Τ.Ε. 
Χαρούλα Απαλαγάκη 
Γενική Γραμματέας Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών1.1. Η Εκτελεστική Επιτροπή αποτελείται από πέντε (5) έως επτά (7) μέλη, τα οποία ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο μεταξύ των τακτικών μελών της Ένωσης. Ο αριθμός των μελών καθορίζεται εκάστοτε από το Διοικητικό Συμβούλιο. Τα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής πρέπει να έχουν τις ακόλουθες ιδιότητες:

  1. α. στην περίπτωση των ελληνικών πιστωτικών ιδρυμάτων, να είναι Διευθύνοντες Σύμβουλοι, Υποδιοικητές ή Γενικοί Διευθυντές,
  2. β. στην περίπτωση υποκαταστημάτων αλλοδαπών πιστωτικών ιδρυμάτων, να είναι Γενικοί Διευθυντές ή ανώτατα διευθυντικά στελέχη.

Κατά τον ορισμό των μελών της Εκτελεστικής Επιτροπής λαμβάνεται μέριμνα για την αντιπροσωπευτική εκπροσώπηση του τραπεζικού συστήματος σε αυτή.

Στην Εκτελεστική Επιτροπή συμμετέχει, χωρίς δικαίωμα ψήφου, ο Γενικός Γραμματέας της Ένωσης, ο οποίος εισηγείται τα θέματα της ημερησίας διάταξης.

1.2. Ο Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής και ο Αναπληρωτής του ορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

1.3. Η θητεία των μελών της Εκτελεστικής Επιτροπής είναι διετής, παρατείνεται δε αυτόματα μέχρι την πρώτη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, μετά τη συμπλήρωση της διετίας. Τα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής είναι επανεκλέξιμα.

1.4. Αν μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής αποχωρήσει από αυτή για οποιονδήποτε λόγο, το Διοικητικό Συμβούλιο στην πρώτη μετά την αποχώρησή του συνεδρίαση ορίζει νέο μέλος σε αντικατάσταση του αποχωρήσαντος, για το υπόλοιπο της θητείας του.

Η Εκτελεστική Επιτροπή προετοιμάζει θέματα που εισάγονται στο Διοικητικό Συμβούλιο για λήψη απόφασης και ασκεί τις αρμοδιότητες που εκάστοτε της αναθέτει το Διοικητικό Συμβούλιο.

3.1.Η Εκτελεστική Επιτροπή συνεδριάζει τουλάχιστον έντεκα (11) φορές κατά τη διάρκεια του ημερολογιακού έτους.

3.2. Η Εκτελεστική Επιτροπή συνέρχεται σε συνεδρίαση μετά από πρόσκληση του Προέδρου της, ή εφόσον τρία (3) μέλη ζητήσουν τη σύγκλησή του, θέτοντας θέματα ημερησίας διάταξης.

3.3. Αν μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής κωλύεται να παραστεί σε συνεδρίαση του οργάνου, μπορεί να εκπροσωπηθεί από άλλο μέλος της, με έγγραφη εξουσιοδότηση. Κάθε μέλος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο άλλο μέλος.

3.4. Ο Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής, ή σε περίπτωση κωλύματός του ο Αναπληρωτής του, προεδρεύει στις συνεδριάσεις του οργάνου.

4.1. Κάθε μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής διαθέτει μία ψήφο.

4.2. Η Εκτελεστική Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία όταν παρίσταται ή εκπροσωπείται η πλειοψηφία των μελών της.

4.3. Κατά τη λήψη αποφάσεων στην Εκτελεστική Επιτροπή επιδιώκεται η επίτευξη συναίνεσης. Αν αυτό δεν καταστεί δυνατό, οι αποφάσεις λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και εκπροσωπουμένων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας διεξάγεται νέα ψηφοφορία. Αν υπάρξει εκ νέου ισοψηφία, υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.