Τομείς Δραστηριότητας / Νομικά θέματα

 • Ν. 4871/2021 (Άρθρο 57) – Συναινετική εγγραφή, ανάκληση, εξάλειψη και μεταρρύθμιση προσημείωσης υποθήκης

  Στις 10 Δεκεμβρίου 2021 δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ Α’ 246) ο Ν. 4871/2021 με τίτλο «Μεταρρυθμίσεις στο νομοθετικό πλαίσιο της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών και άλλες επείγουσες διατάξεις».
  Στο άρθρο 57 του εν λόγω νόμου εισάγεται ρύθμιση αναφορικά με τη συναινετική προσημείωση υποθήκης. Πιο συγκεκριμένα, ορίζεται ότι για το χρονικό διάστημα από 1.1.2022 έως 31.3.2022 η συναινετική εγγραφή καθώς και η ανάκληση, η εξάλειψη και η μεταρρύθμιση συναινετικής προσημείωσης υποθήκης θα συζητούνται εγγράφως με δήλωση των διαδίκων. Στη δήλωση θα επισυνάπτεται και η έγγραφη συναίνεση του κυρίου του ακινήτου, στην οποία θα αναφέρονται η ασφαλιζόμενη με την προσημείωση απαίτηση και το ποσό της απαίτησης για το οποίο χορηγείται η συναινετική εγγραφή προσημείωσης και θα περιγράφεται λεπτομερώς το προσημειούμενο ακίνητο.

  Ν.4871/2021 (ΦΕΚ Α’ 246/10.12.2021)

 • Τροποποίηση του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας (Άρθρα 1 – 82 Ν. 4842/2021)

  Στις 13 Οκτωβρίου 2021 δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυβέρνησης (ΦΕΚ Α’ 190) ο Ν. 4842/2021 με τίτλο «Ταχεία πολιτική δίκη, προσαρμογή των διατάξεων της πολιτικής δικονομίας για την ψηφιοποίηση της πολιτικής δικαιοσύνης, άλλες τροποποιήσεις στον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας και λοιπές επείγουσες διατάξεις».
  Στον ως άνω Νόμο περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, διατάξεις γενικότερου διατραπεζικού ενδιαφέροντος. Πιο συγκεκριμένα, στο Κεφάλαιο Η’ (άρθρα 57 – 82) του Ν. 4842/2021 εισάγονται τροποποιήσεις στις διατάξεις για την αναγκαστική εκτέλεση του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας. Ειδικότερα, μεταξύ άλλων, τροποποιείται το άρθρο 938 σύμφωνα με το οποίο προβλέπεται η δυνατότητα αναστολής εκτέλεσης με αίτηση του ανακόπτοντος, υπό προϋποθέσεις. Ακόμη, στο ίδιο άρθρο προβλέπεται η δυνατότητα έκδοσης σημειώματος που εμποδίζει την εκτέλεση μέχρι την εκδίκαση της αίτησης αναστολής. Περαιτέρω, τροποποιείται το άρθρο 954 και ορίζεται ότι πλέον ο πλειστηριασμός θα γίνεται από 5 έως 6 μήνες μετά την κατάσχεση.
  Επιπλέον, τροποποιείται το άρθρο 966, στο οποίο προβλέπεται ότι στην περίπτωση που ο πρώτος πλειστηριασμός αποβεί άκαρπος υπάρχουν πλέον 2 δυνατότητες: α) κατακύρωση στον επισπεύδοντα μετά από αίτησή του, β) αν δεν υποβληθεί αίτηση, γίνεται νέος πλειστηριασμός. Αν και ο 2ος αποβεί άκαρπος, διεξάγεται 3ος πλειστηριασμός με τιμή πρώτης προσφοράς στο 80% της αρχικής. Στην περίπτωση που και ο 3ος πλειστηριασμός αποβεί άκαρπος, διεξάγεται 4ος με τιμή πρώτης προσφοράς στο 65% της αρχικής. Αν και ο 4ος πλειστηριασμός αποβεί άκαρπος, αποφασίζει το Δικαστήριο μετά από αίτηση όποιου έχει έννομο συμφέρον αν θα προβεί σε άρση κατάσχεσης ή αν θα πραγματοποιηθεί νέος (5ος) πλειστηριασμός.

  (N. 4842/2021)

 • Τροποποίηση διατάξεων του Ν. 4714/2020 (ΓΕΦΥΡΑ Ι) & Ν. 4790/2021 (ΓΕΦΥΡΑ ΙΙ) - Ν. 4842/2021)

  Στις 13 Οκτωβρίου 2021 δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυβέρνησης (ΦΕΚ Α’ 190) ο Ν. 4842/2021 με τίτλο «Ταχεία πολιτική δίκη, προσαρμογή των διατάξεων της πολιτικής δικονομίας για την ψηφιοποίηση της πολιτικής δικαιοσύνης, άλλες τροποποιήσεις στον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας και λοιπές επείγουσες διατάξεις». 

  Ειδικότερα, με το άρθρο 99 του Ν. 4842/2021 τροποποιείται το άρθρο 291 του Ν. 4738/2021 και προβλέπεται, μεταξύ άλλων, η επανένταξη των πληγέντων από την πανδημία του Covid-19 στον Ν. 4469/2017, σε περίπτωση που για το χρονικό διάστημα από 1η Μαρτίου 2020 έως 31η Ιουλίου 2021 απώλεσαν κάποια ρύθμιση τμηματικής καταβολής. Ωστόσο, προκειμένου να επανενταχθεί ο οφειλέτης στη ρύθμιση, οφείλει να καταβάλει τις δόσεις Αυγούστου, Σεπτεμβρίου και Οκτωβρίου 2021 μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του Οκτωβρίου. Ως εκ τούτου, παρατείνεται μέχρι τέλος Οκτωβρίου η καταβολή των ανωτέρω δόσεων. 

  Με το άρθρο 100 του Ν. 4842/2021 επεκτείνεται για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών η καταβολή της συνεισφοράς του Δημοσίου για όσους έχουν ήδη ενταχθεί στον Ν. 4714/2020 (ΓΕΦΥΡΑ Ι). Τροποποιούνται, ωστόσο, τα ποσοστά της εν λόγω συνεισφοράς, στο 40% της μηνιαίας δόσης για τους ενήμερους δανειολήπτες, στο 35% της μηνιαίας δόσης για δάνεια με καθυστέρηση άνω των 90 ημερών και στο 20% για καταγγελμένα δάνεια. Τροποποιείται, περαιτέρω, με το άρθρο 101 του Ν. 4842/2021, το ύψος του ποσού που θεωρείται ως μη εμπρόθεσμη καταβολή και ο οφειλέτης θεωρείται πλέον εκπρόθεσμος όταν δεν έχει καταβάλει ποσό που υπερβαίνει τις δύο μηνιαίες δόσεις. 

  Περαιτέρω, με το άρθρο 102 του Ν. 4842/2021 τροποποιείται το άρθρο 69 παρ. 4 του Ν. 4790/2021 (ΓΕΦΥΡΑ ΙΙ) και παρατείνεται μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2021 το χρονικό διάστημα, εντός του οποίου θα πρέπει να έχει επιτευχθεί συμφωνία αναδιάρθρωσης ανάμεσα στον οφειλέτη και στο πιστωτικό ίδρυμα για τα δάνεια σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών, καθώς και για τα καταγγελμένα. Τέλος, με το άρθρο 103 του Ν. 4842/2021 τροποποιείται το ύψος του ποσού που θεωρείται ως μη εμπρόθεσμη καταβολή. Ο οφειλέτης θεωρείται πλέον εκπρόθεσμος όταν δεν έχει καταβάλει ποσό που δεν υπερβαίνει τις δύο μηνιαίες δόσεις. 

  (Ν. 4842/2021)

 • Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας εταιρειών: α) χρηματοδοτικής μίσθωσης, β) παροχής πιστώσεων και γ) πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων

  Στις 7 Οκτωβρίου 2021 δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ Β’ 4642) η υπ’ αριθμ. 193/1/27.09.2021 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της Τράπεζας της Ελλάδος με τίτλο «Όροι και προϋποθέσεις για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας εταιρειών: α) χρηματοδοτικής μίσθωσης, β) παροχής πιστώσεων και γ) πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων - Ειδικές συμμετοχές - Κατάργηση της υπ’ αρ. 2622/21.12.2009 πράξης του Διοικητή "Προϋποθέσεις για την παροχή άδειας ίδρυσης και λειτουργίας και κανόνες εποπτείας των α) εταιρειών χρηματοδοτικής μίσθωσης, β) εταιρειών παροχής πιστώσεων και γ) εταιρειών πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων" (Β΄ 3/2010) και άλλων Πράξεων Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος».

  Σε αδρές γραμμές, στην ως άνω απόφαση περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, διατάξεις που αφορούν τις εταιρίες:  α)χρηματοδοτικής μίσθωσης, β) παροχής πιστώσεων και γ) πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων και ειδικότερα τις προϋποθέσεις αδειοδότησης και λειτουργίας των εν λόγω εταιριών, καθώς και θέματα απόκτησης, διάθεσης ή αύξησης συμμετοχής σε λειτουργούν χρηματοδοτικό ίδρυμα με έδρα στην Ελλάδα. 

  ΠΕΕ 193/1/27.09.2021

   

 • Υιοθέτηση κανόνων προληπτικής εποπτείας εταιρειών χρηματοδοτικής μίσθωσης, παροχής πιστώσεων, πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων και ιδρυμάτων μικροχρηματοδοτήσεων του ν. 4701/2020

  Στις 7 Οκτωβρίου 2021 δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ Β΄4642) η υπ’ αριθμ. 193/2/27.09.2021 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της Τράπεζας της Ελλάδος με τίτλο «Κανόνες προληπτικής εποπτείας εταιρειών χρηματοδοτικής μίσθωσης, παροχής πιστώσεων, πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων και ιδρυμάτων μικροχρηματοδοτήσεων του ν. 4701/2020».

  Ειδικότερα, στην ως άνω απόφαση περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, κανόνες προληπτικής εποπτείας αναφορικά με ζητήματα Εταιρικής Διακυβέρνησης και Εποπτικών Ιδίων Κεφαλαίων, καθώς και διατάξεις αναφορικά με τα στοιχεία που πρέπει να υποβάλλουν τα εν λόγω ιδρύματα. Τέλος, σημειώνεται ότι στο Κεφάλαιο Γ’ της παρούσας απόφασης προβλέπεται η αναλογική εφαρμογή της υπ’ αρ. 2501/31.10.2002 ΠΔ/ΤΕ "Ενημέρωση των συναλλασσόμενων με τα πιστωτικά ιδρύματα για τους όρους που διέπουν τις συναλλαγές τους".

  ΠΕΕ 193/2/27.09.2021