Τομείς Δραστηριότητας / Νομικά θέματα

 • Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας εταιρειών: α) χρηματοδοτικής μίσθωσης, β) παροχής πιστώσεων και γ) πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων

  Στις 7 Οκτωβρίου 2021 δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ Β’ 4642) η υπ’ αριθμ. 193/1/27.09.2021 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της Τράπεζας της Ελλάδος με τίτλο «Όροι και προϋποθέσεις για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας εταιρειών: α) χρηματοδοτικής μίσθωσης, β) παροχής πιστώσεων και γ) πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων - Ειδικές συμμετοχές - Κατάργηση της υπ’ αρ. 2622/21.12.2009 πράξης του Διοικητή "Προϋποθέσεις για την παροχή άδειας ίδρυσης και λειτουργίας και κανόνες εποπτείας των α) εταιρειών χρηματοδοτικής μίσθωσης, β) εταιρειών παροχής πιστώσεων και γ) εταιρειών πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων" (Β΄ 3/2010) και άλλων Πράξεων Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος».

  Σε αδρές γραμμές, στην ως άνω απόφαση περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, διατάξεις που αφορούν τις εταιρίες:  α)χρηματοδοτικής μίσθωσης, β) παροχής πιστώσεων και γ) πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων και ειδικότερα τις προϋποθέσεις αδειοδότησης και λειτουργίας των εν λόγω εταιριών, καθώς και θέματα απόκτησης, διάθεσης ή αύξησης συμμετοχής σε λειτουργούν χρηματοδοτικό ίδρυμα με έδρα στην Ελλάδα. 

  ΠΕΕ 193/1/27.09.2021

   

 • Υιοθέτηση κανόνων προληπτικής εποπτείας εταιρειών χρηματοδοτικής μίσθωσης, παροχής πιστώσεων, πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων και ιδρυμάτων μικροχρηματοδοτήσεων του ν. 4701/2020

  Στις 7 Οκτωβρίου 2021 δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ Β΄4642) η υπ’ αριθμ. 193/2/27.09.2021 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της Τράπεζας της Ελλάδος με τίτλο «Κανόνες προληπτικής εποπτείας εταιρειών χρηματοδοτικής μίσθωσης, παροχής πιστώσεων, πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων και ιδρυμάτων μικροχρηματοδοτήσεων του ν. 4701/2020».

  Ειδικότερα, στην ως άνω απόφαση περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, κανόνες προληπτικής εποπτείας αναφορικά με ζητήματα Εταιρικής Διακυβέρνησης και Εποπτικών Ιδίων Κεφαλαίων, καθώς και διατάξεις αναφορικά με τα στοιχεία που πρέπει να υποβάλλουν τα εν λόγω ιδρύματα. Τέλος, σημειώνεται ότι στο Κεφάλαιο Γ’ της παρούσας απόφασης προβλέπεται η αναλογική εφαρμογή της υπ’ αρ. 2501/31.10.2002 ΠΔ/ΤΕ "Ενημέρωση των συναλλασσόμενων με τα πιστωτικά ιδρύματα για τους όρους που διέπουν τις συναλλαγές τους".

  ΠΕΕ 193/2/27.09.2021

   

 • Δημοσίευση της ΚΥΑ για την τροποποίηση της ΚΥΑ λειτουργικών προδιαγραφών της πλατφόρμας του Ν. 4745/2020

  Στις 29 Σεπτεμβρίου 2021 δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ Β’ 4455) η ΚΥΑ με τίτλο «Τροποποίηση της υπό στοιχεία 136042 ΕΞ/30.11.2020 κοινής υπουργικής απόφασης «Λειτουργικές προδιαγραφές της ηλεκτρονικής πλατφόρμας διαχείρισης εκκρεμών αιτήσεων του ν. 3869/2010 «Ρυθμίσεις οφειλών υπερχρεωμένων προσώπων και άλλες διατάξεις» (Α’ 130)» (Β’ 5278)».
  Με την ως άνω ΚΥΑ τροποποιείται το άρθρο 7 της ΚΥΑ των λειτουργικών προδιαγραφών της πλατφόρμας του Ν. 4745/2020, στο οποίο προστίθεται 4η παράγραφος, όπου προβλέπεται η κοινοποίηση με ηλεκτρονικά μέσα σε όλους τους διαδίκους της διάταξης για επανάληψη της συζήτησης στο ακροατήριο, σε περίπτωση που ο Ειρηνοδίκης κρίνει ότι η εξέταση μαρτύρων στο ακροατήριο ή η παροχή διευκρινίσεων από τους διαδίκους είναι απολύτως αναγκαία.
  Ακόμη, προβλέπεται η προσθήκη ένατου άρθρου για την παραίτηση από την αίτηση επαναπροσδιορισμού από τον πληρεξούσιο δικηγόρο του αιτούντος.

  KYA (ΦEK B' 4455/29.09.2021)

 • Δημοσίευση Κοινής Υπουργικής Απόφασης ('ΚΥΑ') για τη λειτουργία των δικαστηρίων 27 Σεπτεμβρίου - 4 Οκτωβρίου 2021

  Στις 25 Σεπτεμβρίου 2021 δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ Β’ 4441) η υπ’ αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.:58531 ΚΥΑ με τίτλο «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού CΟVID - 19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα 27 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα 4 Οκτωβρίου 2021 και ώρα 6:00».
  Ειδικότερα, στο άρθρο 1 της εν λόγω απόφασης περιλαμβάνεται πίνακας, όπου, μεταξύ άλλων, ρυθμίζεται η λειτουργία των δικαστηρίων, των υποθηκοφυλακίων και των κτηματολογικών γραφείων για το διάστημα από 27 Σεπτεμβρίου - 4 Οκτωβρίου 2021.

  ΚΥΑ (ΦΕΚ Β' 4441/25.09.2021)

 • Δημοσίευση Κοινής Υπουργικής Απόφασης ('ΚΥΑ') για τη λειτουργία των δικαστηρίων 20 - 27 Σεπτεμβρίου 2021

  Στις 18 Σεπτεμβρίου 2021 δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ Β’ 4337) η υπ’ αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.:57069 ΚΥΑ με τίτλο «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού CΟVID - 19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα 20 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα 27 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 6:00».
  Ειδικότερα, στο άρθρο 1 της εν λόγω απόφασης περιλαμβάνεται πίνακας, όπου, μεταξύ άλλων, ρυθμίζεται η λειτουργία των δικαστηρίων, των υποθηκοφυλακίων και των κτηματολογικών γραφείων για το διάστημα από 20 - 27 Σεπτεμβρίου 2021.

  ΚΥΑ (ΦΕΚ Β' 4337/18.9.2021)