Τομείς Δραστηριότητας / Νομικά θέματα

 • Κατάθεση τροπολογίας υπ' αριθμ. 2192/178 15.5.2019 - Τροποποιήσεις στο Ν. 4469/2017 για τον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών

  Στις 15 Μαΐου 2019 κατατέθηκε στο Ελληνικό Κοινοβούλιο η τροπολογία υπ' αριθμ. 2192/178 15.05.2019 - "Ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης" επί του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Υγείας "Κύρωση της σύμβασης δωρεάς μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου, του Γενικού Νοσοκομείου Παίδων Πεντέλης και των συνεκτελεστών της διαθήκης της Ελισάβετ Παπαγιαννοπούλου". Η εν λόγω τροπολογία προβλέπει τροποποιήσεις του νόμου 4469/2017 -  Εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών.

  Πιο συγκεκριμένα, με το άρθρο 1 της παρούσας τροπολογίας προβλέπεται η υπαγωγή στο Νόμο 4469/2017 και των οφειλών που έχουν γεννηθεί ή βεβαιωθεί, ανάλογα με το είδος της οφειλής, έως 31.12.2018. Περαιτέρω, με την παράγραφο 6 του άρθρου 1 εισάγεται μεταβατική διάταξη ώστε η δυνατότητα υπαγωγής των οφειλών του 2018 να καταλαμβάνει τόσο τις εκκρεμείς αιτήσεις όσο και τη δυνατότητα επανυποβολής αιτήσεων για τις οποίες η διαδικασία κηρύχθηκε άκαρπη, εφόσον περιλαμβάνουν και οφειλές του 2018. 

  Τροπολογία

 • Δημοσίευση της ΚΥΑ υπ' αριθμ. 47158/3.05.2019 (ΦΕΚ Β’ 1498) για τις Λειτουργικές προδιαγραφές της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Πλαισίου προστασίας κύριας κατοικίας του Ν. 4605/2019

  Στις 3 Μαΐου 2019 δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ Β’ 1498/3.05.2019) η ΚΥΑ για τις «Λειτουργικές Προδιαγραφές της ηλεκτρονικής πλατφόρμας Ν. 4605/2019 (Α’ 52) «Πρόγραμμα επιδότησης αποπληρωμής στεγαστικών και επιχειρηματικών δανείων με υποθήκη σε κύρια κατοικία»».

  Με την ως άνω ΚΥΑ καθορίζεται η διαδικασία υποβολής αίτησης στην ηλεκτρονική πλατφόρμα μέσω της ιστοσελίδας της Ε.Γ.Δ.Ι.Χ. Ειδικότερα, προσδιορίζονται τα στοιχεία που θα πρέπει να εισάγει ο αιτών στην ηλεκτρονική πλατφόρμα για την ολοκληρωμένη υποβολή της αίτησής του. Περαιτέρω, καθορίζεται ο τρόπος και τα κριτήρια διεξαγωγής του προελέγχου επιλεξιμότητας, ο οποίος διεξάγεται πριν την οριστική υποβολή της αίτησης. Τέλος, καθορίζονται σημαντικά βήματα της διαδικασίας για την καταβολή της συνεισφοράς του Δημοσίου.

  Κοινή Υπουργική Απόφαση

 • Δημοσίευση της ΚΥΑ υπ’ αριθμ. 39100/2019 (ΦΕΚ Β’ 1167/08.04.2019) για τον Προσδιορισμό συνεισφοράς του Δημοσίου στο πλαίσιο του άρθρου 76 ν. 4605/2019 – Πλαίσιο προστασίας κύριας κατοικίας

  Στις 8 Απριλίου 2019 δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ Β’ 1167/8.04.2019) η ΚΥΑ για τον «Προσδιορισμό συνεισφοράς του Δημοσίου στο πλαίσιο του άρθρου 76 ν. 4605/2019 (Α’ 52) «Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία (ΕΕ) 2016/943 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 8ης Ιουνίου 2016 σχετικά με την προστασία της τεχνογνωσίας και των επιχειρηματικών πληροφοριών που δεν έχουν αποκαλυφθεί (εμπορικό απόρρητο) από την παράνομη απόκτηση, χρήση και αποκάλυψή τους (EEL 157 της 15.06.2016). Μέτρα για την επιτάχυνση του έργου του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης και άλλες διατάξεις».

  Η εν λόγω απόφαση προσδιορίζει το ποσό των μηνιαίων καταβολών, τη διάρκεια χορήγησης της συνεισφοράς του Δημοσίου καθώς και τη διαδικασία καταβολής. Ακόμη, τίθεται πρόβλεψη ρύθμισης για αναπροσαρμογή του ποσού, καθώς και για την περίπτωση διακοπής της συνεισφοράς. Τέλος, προσδιορίζονται οι υποχρεώσεις (άρθρο 7) και τα δικαιώματα του οφειλέτη (άρθρο 8), καθώς και τα αρμόδια όργανα για την υλοποίηση της συνεισφοράς του Δημοσίου (άρθρο 9).

  Υπουργική Απόφαση

 • Δημοσίευση της απόφασης υπ’ αριθμ. 39095/2019 (ΦΕΚ Β’ 1165/08.04.2019) για τον Προσδιορισμό της αξίας μεταφορικών μέσων ως κριτηρίου επιλεξιμότητας του άρθρου 68 του Ν. 4605/2019

  Στις 8 Απριλίου 2019 δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 1165/8.04.2019) η απόφαση των υπουργών Οικονομίας – Ανάπτυξης και Οικονομικών για τον «Προσδιορισμό της αξίας μεταφορικών μέσων ως κριτηρίου επιλεξιμότητας του άρθρου 68 του Ν. 4605/2019». Με την εν λόγω απόφαση καθορίζεται ο τρόπος προσδιορισμού της αξίας των μεταφορικών μέσων της περίπτ. ε της παρ. 1 του άρθρου 68 του ν. 4605/2019, όπως αυτοκινήτων οχημάτων, σκαφών αναψυχής ιδιωτικής χρήσης και εναέριων μεταφορικών μέσων.

  Υπουργική απόφαση

   

 • Ν.4605/2019 (άρθρα 68 - 84) - Πλαίσιο προστασίας της κύριας κατοικίας

  Την 1 Απριλίου 2019 δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ Α’ 52/1.04.2019) ο Ν. 4605/2019 για την «Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία (ΕΕ) 2016/943 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 8ης Ιουνίου 2016 σχετικά με την προστασία της τεχνογνωσίας και των επιχειρηματικών πληροφοριών που δεν έχουν αποκαλυφθεί (εμπορικό απόρρητο) από την παράνομη απόκτηση, χρήση και αποκάλυψή τους (EEL 157 της 15.6.2016) - Μέτρα για την επιτάχυνση του έργου του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης και άλλες διατάξεις.» Με το Μέρος Ζ’ του εν λόγω νόμου και πιο συγκεκριμένα με τα άρθρα 68 – 84 υπό τον τίτλο «Πρόγραμμα επιδότησης αποπληρωμής στεγαστικών και επιχειρηματικών δανείων με υποθήκη σε κύρια κατοικία», εισάγεται ένα νέο πλαίσιο προστασίας της κύριας κατοικίας. Σύμφωνα με αυτό, η διαδικασία συναινετικής ρύθμισης των οφειλών θα διεξάγεται μέσω ψηφιακής πλατφόρμας ηλεκτρονικής υποβολής και διαχείρισης αιτήσεων, στην οποία θα παρέχεται πρόσβαση μέσω της ιστοσελίδας της Ε.Γ.Δ.Ι.Χ. (άρθρο 71). Στο άρθρο 76 του νέου Νόμου προβλέπεται η δυνατότητα συνεισφοράς του Δημοσίου στις μηνιαίες καταβολές του αιτούντος κατόπιν συναινετικής ή δικαστικής ρύθμισης των οφειλών του. Ως ημερομηνία έναρξης ισχύος του νέου πλαισίου για την προστασία της κύριας κατοικίας τίθεται η 30η Απριλίου 2019.

  ΦΕΚ Α’ 52/1.04.2019