Τομείς Δραστηριότητας / Νομικά θέματα

 • Δημοσίευση Ν. 5095/2024 σχετικά με ρυθμίσεις ως προς το δικηγορικό επάγγελμα

  Στις 15 Μαρτίου 2024 δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ο νόμος υπ' αριθ. 5095/2024 (ΦΕΚ Α') με τίτλο : " Ενίσχυση δικηγορικής ύλης: Ρυθμίσεις για τα κληρονομητήρια, τις αποδοχές και αποποιήσεις κληρονομιών, τις εγγραφές και τις εξαλείψεις συναινετικών προσημειώσεων υποθηκών και τις ένορκες βεβαιώσεις και για το Ταμείο Χρηματοδοτήσεως Δικαστικών Κτιρίων και την πληρωμή των υποθέσεων νομικής βοήθειας και λοιπές επείγουσες ρυθμίσεις".
  Ο ανωτέρω νόμος τίθεται σε ισχύ από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Τέλος, σημειώνεται ότι οι ρυθμίσεις για τα κληρονομητήρια, τις αποδοχές και αποποιήσεις κληρονομιών, καθώς και η διάταξη για την κατάργηση της έγγραφης διαδικασίας στη συναινετική προσημείωση και στην εξάλειψη προσημείωσης υποθήκης θα ισχύουν απο 1.6.2024.

  ΦΕΚ Α' 40/15.03.2024

 • Δημοσίευση Απόφασης της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΤτΕ για θέσπιση μακροπροληπτικών μέτρων σχετικά με τη δανειακή επιβάρυνση

  Στις 15 Μαρτίου 2024 δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η υπ'αριθ. 227/08.03.2024 Απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της Τράπεζας της Ελλάδος με τίτλο : "Θέσπιση μακροπροληπτικών μέτρων σχετικά με τη δανειακή επιβάρυνση που εφαρμόζονται σε επίπεδο δανειολήπτη για δάνεια και λοιπές πιστώσεις προς φυσικά πρόσωπα με εξασφάλιση οικιστικό ακίνητο σύμφωνα με το άρθρο 133Α του ν. 4261/2014".
  Οι διατάξεις της εν λόγω Απόφασης τίθενται σε ισχύ από 1.1.2025.

  ΦΕΚ Β' 1716/15.03.2024

 • Τροποποίηση ΚΥΑ για τον ειδικό ακατάσχετο επαγγελματικό λογαριασμό των υπαλλήλων των πλειστηριασμών

  Στις 11.3.2024 δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ Β' 1640) η ΚΥΑ υπ' αριθμ. 3916/2023, με την οποία τροποποιείται η ΚΥΑ για την τήρηση του ειδικού ακατάσχετου επαγγελματικού λογαριασμού των υπαλλήλων των πλειστηριασμών.

  Ειδικότερα, με την εν λόγω ΚΥΑ προβλέπεται η δυνατότητα του ορισθέντος προσωρινού ή οριστικού φύλακα του αρχείου αποβιώσαντος/τεθέντος σε αργία ή παύση/συνταξιοδοτηθέντος/παραιτηθέντος συμβολαιογράφου να κινεί τον ειδικό ακατάσχετο λογαριασμό που ο τελευταίος τηρούσε σε πιστωτικό ίδρυμα στην Ελλάδα, προς τον σκοπό της περαίωσης διενεργηθέντων πλειστηριασμών και τη διανομή του πλειστηριάσματος.

  ΦΕΚ Β' 1640/11.03.2024

   

 • Δημοσίευση Ν. 5090/2024 σχετικά με τις παρεμβάσεις στον Ποινικό Κώδικα και τον Κώδικα Ποινικής Δικονομίας για την επιτάχυνση και την ποιοτική αναβάθμιση της ποινικής δίκης

  Στις 23 Φεβρουαρίου 2024 δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ο Νόμος 5090/2024 (ΦΕΚ Α’ 30) με τίτλο: «Παρεμβάσεις στον Ποινικό Κώδικα και τον Κώδικα Ποινικής Δικονομίας για την επιτάχυνση και την ποιοτική αναβάθμιση της ποινικής δίκης - Εκσυγχρονισμός του νομοθετικού πλαισίου για την πρόληψη και την καταπολέμηση της ενδοοικογενειακής βίας».

  ΦΕΚ Α'30/23.02.2024

 • Δημοσίευση Υπουργικής Απόφασης για τον καθορισμό εντύπων δημοσίευσης των άρθρων 14 και 21 του ν. 5072/2023

  Στις 9 Φεβρουαρίου 2024 δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Υπουργική Απόφαση υπό τον τίτλο: «Καθορισμός εντύπων δημοσίευσης των άρθρων 14 και 21 του ν. 5072/2023».
  Ειδικότερα, με την παρ. 7 του άρθρου 14 του ν. 5072/2023 προβλέπεται ότι η ανάθεση της διαχείρισης από αγοραστή πιστώσεων, καθώς και κάθε σχετική μεταβολή σημειώνονται στο δημόσιο βιβλίο του άρθρου 3 του ν. 2844/2000 της έδρας του μεταβιβάζοντος πιστωτικού ή χρηματοδοτικού ιδρύματος. Περαιτέρω, σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 21 του ν. 5072/2023, η σύμβαση πώλησης και μεταβίβασης απαιτήσεων καταχωρίζεται στο δημόσιο βιβλίο του άρθρου 3 του ν. 2844/2000.
  Η εν λόγω Υπουργική Απόφαση εκδόθηκε δυνάμει της εξουσιοδοτικής διάταξης του άρθρου 39 παρ. 1 ν. 5072/2023.
  Σημειώνεται, τέλος, ότι στην απόφαση έχουν ενσωματωθεί δύο παραρτήματα με σχετικά υποδείγματα των ως άνω εντύπων, βάσει των οποίων θα πραγματοποιούνται οι ως άνω δημοσιεύσεις.

  ΦΕΚ Β' 946/ 09.02.2024