Τομείς Δραστηριότητας / Νομικά θέματα

 • Δημοσίευση της ΚΥΑ για τις λειτουργικές προδιαγραφές της πλατφόρμας για το ενδιάμεσο πρόργαμμα

  Στις 17 Δεκεμβρίου 2022 δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ Β' 6467) η υπ' αριθμ. 178551 ΕΞ 2022 ΚΥΑ με τίτλο "Καθορισμός των τεχνικών λεπτομερειών που αποτελούν τις λειτουργικές προδιαγραφές της ηλεκτρονικής πλατφόρμας για την ένταξη στο Πρόγραμμα Συνεισφοράς Δημοσίου σε Ευάλωτους Οφειλέτες του ν. 4916/2022 (Α’ 65) «Εκσυγχρονισμός του πλαισίου λειτουργίας της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς - Πρόγραμμα συνεισφοράς Δημοσίου σε ευάλωτους οφειλέτες μέχρι τη μεταβίβαση της κατοικίας τους στον φορέα απόκτησης και επαναμίσθωσης του κεφαλαίου Α’ του μέρους δευτέρου του τρίτου βιβλίου του ν. 4738/2020 - Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών (ΕΕ) 2020/1151 και (ΕΕ) 2021/1159, νέος μειωμένος Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.), επείγουσες φορολογικές και τελωνειακές ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση ιδίως της ενεργειακής κρίσης και άλλες διατάξεις". 

  Στην εν λόγω Κοινή Υπουργική Απόφαση προσδιορίζονται οι λειτουργικές προδιαγραφές της πλατφόρμας που αφορά στο πρόγραμμα συνεισφοράς του Δημοσίου σε ευάλωτους οφειλέτες (ενδιάμεσο πρόγραμμα), μέχρι την μεταβίβαση της κατοικίας τους στο Φορέα απόκτησης και επαναμίσθωσης του ν. 4738/2020. 

  ΚΥΑ (ΦΕΚ Β' 6467/17.12.2022)

 • Δημοσίευση Ν. 5002/2022 – (Άρθρα 34 – 46) Τροποποιήσεις του Ν. 4624/2019 για την προστασία προσωπικών δεδομένων

  Στις 9 Δεκεμβρίου 2022, δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ Α’ 228) ο Ν. 5002/2022 με τίτλο «Διαδικασία άρσης του απορρήτου των επικοινωνιών, κυβερνοασφάλεια και προστασία προσωπικών δεδομένων πολιτών».

  Στο νέο Νόμο περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, διατάξεις για την άρση του απορρήτου των επικοινωνιών για λόγους εθνικής ασφάλειας, η διαδικασία άρσης του απορρήτου, τροποποιήσεις στα άρθρα του ποινικού κώδικα για παραβίαση απορρήτου τηλεφωνικής επικοινωνίας και προφορικής συνομιλίας, παραβίαση μη δημόσιων διαβιβάσεων δεδομένων ή ηλεκτρομαγνητικών εκπομπών και η απαγόρευση διακίνησης λογισμικών, συσκευών παρακολούθησης και άλλων δεδομένων, ρυθμίσεις για την προμήθεια λογισμικών και συσκευών παρακολούθησης από το Δημόσιο.

  Περαιτέρω, στο Κεφάλαιο ΣΤ’ του Ν. 5002/2022 (άρθρα 34 – 46) περιλαμβάνονται τροποποιήσεις του Νόμου 4624/2019 για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Πιο συγκεκριμένα, τροποποιούνται, μεταξύ άλλων, τα άρθρα 43 (πεδίο εφαρμογής), 46 (επεξεργασία ειδικών κατηγοριών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, 47 (επεξεργασία για άλλους σκοπούς), 53 (αυτοματοποιημένη ατομική λήψη αποφάσεων). Τέλος, προβλέπεται η σύσταση Μόνιμης Επιστημονικής Επιτροπής Προσωπικών Δεδομένων στο Υπουργείο Δικαιοσύνης.

  Ν. 5002/2022 (ΦΕΚ Α' 228)

   

 • Δημοσίευση Ν. 5000/2022 – (άρθρα 58 και 59) Τροποποιήσεις στη διαδικασία ειδικής διαχείρισης του Ν. 4307/2014

  Στις 9 Δεκεμβρίου 2022 δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ Α’ 226) ο Ν. 5000/2022 με τίτλο «Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/2235 - Κύρωση Πρόσθετης Πράξης στο Νέο Συνυποσχετικό μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της Ναυτιλιακής Κοινότητας και φορολογικές ρυθμίσεις για τη ναυτιλία - Επείγουσες φορολογικές και τελωνειακές ρυθμίσεις - Θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας της Κεντρικής Μονάδας Κρατικών Ενισχύσεων και του Δικτύου Κρατικών Ενισχύσεων - Μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις οικονομικού και αναπτυξιακού χαρακτήρα».

  Πιο συγκεκριμένα, στα άρθρα 58 και 59 του εν λόγω Νόμου, εισάγονται τροποποιήσεις στα άρθρα 72 και 76 αντίστοιχα του Ν. 4307/2014 για τη διαδικασία ειδικής διαχείρισης. Ειδικότερα, στο άρθρο 72 προσδιορίζονται τα αναστελλόμενα μέτρα ατομικής δίωξης κατά την αποδοχή της αίτησης για ειδική διαχείριση, ενώ στο άρθρο 76 προβλέπεται πλέον συγκεκριμένα η περίπτωση της παράτασης της ειδικής διαχείρισης.

  Ν. 5000/2022 (ΦΕΚ Α' 226)

   

 • Δημοσίευση του Ν. 4972/2022 για το Κεντρικό Μητρώο Πιστώσεων

  Στις 23 Σεπτεμβρίου 2022 δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ Α’ 181) ο Ν. 4972/2022 με τίτλο «Εταιρική διακυβέρνηση των Ανωνύμων Εταιρειών του Δημοσίου και των λοιπών θυγατρικών της Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών και Περιουσίας, διαχείριση συμμετοχών του Δημοσίου σε ανώνυμες εταιρείες και ρυθμίσεις για την Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας, αξιολόγηση της έναντι του Δημοσίου φερεγγυότητας και πιστοληπτικής ικανότητας φυσικών και νομικών προσώπων και σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Πιστοληπτικής Αξιολόγησης, ίδρυση και λειτουργία Κεντρικού Μητρώου Πιστώσεων, Συμπληρωματικός Κρατικός Προϋπολογισμός οικονομικού έτους 2022 και λοιπές διατάξεις οικονομικού και αναπτυξιακού χαρακτήρα».

  Στις ρυθμίσεις που εισάγονται με τον ως άνω νόμο συμπεριλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, οι διατάξεις σε σχέση με τη σύσταση και λειτουργία Ανεξάρτητης Αρχής Πιστοληπτικής Ικανότητας για την αξιολόγηση της έναντι του Δημοσίου φερεγγυότητας και πιστοληπτικής ικανότητας φυσικών και νομικών προσώπων (άρθρα 48-114), καθώς και για την ίδρυση του Κεντρικού Μητρώου Πιστώσεων και την επεξεργασία δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς (άρθρα 111-121). Ειδικότερα, στο άρθρο 115 του εν λόγω Νόμου προβλέπεται η παροχή προς το Μητρώο Πιστώσεων δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς από τους πιστωτές (πιστωτικά ιδρύματα) και στο άρθρο 121 καθορίζεται η διαλειτουργικότητα του Κεντρικού Μητρώου Πιστώσεων με βάσεις δεδομένων άλλων δημόσιων ή ιδιωτικών φορέων πιστοληπτικής αξιολόγησης.

  Περαιτέρω, τροποποιείται (άρθρο 148) ο ορισμός του ευάλωτου οφειλέτη στο πλαίσιο του άρθρου 217 του Ν. 4738/2020, όπου διευκρινίζεται ότι για τον χαρακτηρισμό οφειλέτη ως ευάλωτου θα πρέπει να πληρούνται σωρευτικά συγκεκριμένα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια. Στη συνέχεια, με τα άρθρα 149 και 150 του Ν.4972/2022 τροποποιούνται τα άρθρα 22 και 23 του Ν. 4916/2022 για το πρόγραμμα συνεισφοράς του Δημοσίου στο πλαίσιο του ενδιάμεσου προγράμματος μέχρι την ίδρυση και λειτουργία του Φορέα Απόκτησης και Επαναμίσθωσης. Πιο συγκεκριμένα, προβλέπεται ότι η μη υποβολή της αίτησης ένταξης στο Φορέα εντός 1 μηνός από την έναρξη λειτουργίας του δεν επιφέρει πλέον την έκπτωση του οφειλέτη αναδρομικά από τη συνεισφορά του Δημοσίου, αλλά παύει η αναστολή της διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης και χάνει για το μέλλον το δικαίωμα μεταβίβασης της κύριας κατοικίας του στον Φορέα Απόκτησης και Επαναμίσθωσης.

  N. 4772/2022 (ΦΕΚ Α' 181/23.09.2022)

   

 • Δημοσίευση της απόφασης για την έναρξη λειτουργίας της πλατφόρμας του άρθρου 16 Ν. 4914/2022 (Ενδιάμεσο πρόγραμμα)

  Στις 15 Σεπτεμβρίου 2022 δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ Β' 4865) η απόφαση της Ειδικής Γραμματέως Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους με τίτλο "Διαπίστωση έναρξης της λειτουργίας της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του άρθρου 16 του ν. 4916/2022 (Α’ 65)". 

  Πιο συγκεκριμένα, πρόκειται για την ηλεκτρονική πλατφόρμα του προγράμματος συνεισφοράς του Δημοσίου σε ευάλωτους οφειλέτες μέχρι τη μεταβίβαση της κατοικίας τους στον Φορέα απόκτησης και επαναμίσθωσης (ενδιάμεσο πρόγραμμα). Με την ως άνω απόφαση διαπιστώνεται η έναρξη λειτουργίας της πλατφόρμας, ώστε να εκκινήσει η διαδικασία υποβολής των σχετικών αιτήσεων για την ένταξη στο ενδιάμεσο πρόγραμμα. 

  Απόφαση (ΦΕΚ Β' 4865/15.09.2022)