Τομείς Δραστηριότητας / Νομικά θέματα

 • Δημοσίευση του Ν. 4972/2022 για το Κεντρικό Μητρώο Πιστώσεων

  Στις 23 Σεπτεμβρίου 2022 δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ Α’ 181) ο Ν. 4972/2022 με τίτλο «Εταιρική διακυβέρνηση των Ανωνύμων Εταιρειών του Δημοσίου και των λοιπών θυγατρικών της Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών και Περιουσίας, διαχείριση συμμετοχών του Δημοσίου σε ανώνυμες εταιρείες και ρυθμίσεις για την Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας, αξιολόγηση της έναντι του Δημοσίου φερεγγυότητας και πιστοληπτικής ικανότητας φυσικών και νομικών προσώπων και σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Πιστοληπτικής Αξιολόγησης, ίδρυση και λειτουργία Κεντρικού Μητρώου Πιστώσεων, Συμπληρωματικός Κρατικός Προϋπολογισμός οικονομικού έτους 2022 και λοιπές διατάξεις οικονομικού και αναπτυξιακού χαρακτήρα».

  Στις ρυθμίσεις που εισάγονται με τον ως άνω νόμο συμπεριλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, οι διατάξεις σε σχέση με τη σύσταση και λειτουργία Ανεξάρτητης Αρχής Πιστοληπτικής Ικανότητας για την αξιολόγηση της έναντι του Δημοσίου φερεγγυότητας και πιστοληπτικής ικανότητας φυσικών και νομικών προσώπων (άρθρα 48-114), καθώς και για την ίδρυση του Κεντρικού Μητρώου Πιστώσεων και την επεξεργασία δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς (άρθρα 111-121). Ειδικότερα, στο άρθρο 115 του εν λόγω Νόμου προβλέπεται η παροχή προς το Μητρώο Πιστώσεων δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς από τους πιστωτές (πιστωτικά ιδρύματα) και στο άρθρο 121 καθορίζεται η διαλειτουργικότητα του Κεντρικού Μητρώου Πιστώσεων με βάσεις δεδομένων άλλων δημόσιων ή ιδιωτικών φορέων πιστοληπτικής αξιολόγησης.

  Περαιτέρω, τροποποιείται (άρθρο 148) ο ορισμός του ευάλωτου οφειλέτη στο πλαίσιο του άρθρου 217 του Ν. 4738/2020, όπου διευκρινίζεται ότι για τον χαρακτηρισμό οφειλέτη ως ευάλωτου θα πρέπει να πληρούνται σωρευτικά συγκεκριμένα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια. Στη συνέχεια, με τα άρθρα 149 και 150 του Ν.4972/2022 τροποποιούνται τα άρθρα 22 και 23 του Ν. 4916/2022 για το πρόγραμμα συνεισφοράς του Δημοσίου στο πλαίσιο του ενδιάμεσου προγράμματος μέχρι την ίδρυση και λειτουργία του Φορέα Απόκτησης και Επαναμίσθωσης. Πιο συγκεκριμένα, προβλέπεται ότι η μη υποβολή της αίτησης ένταξης στο Φορέα εντός 1 μηνός από την έναρξη λειτουργίας του δεν επιφέρει πλέον την έκπτωση του οφειλέτη αναδρομικά από τη συνεισφορά του Δημοσίου, αλλά παύει η αναστολή της διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης και χάνει για το μέλλον το δικαίωμα μεταβίβασης της κύριας κατοικίας του στον Φορέα Απόκτησης και Επαναμίσθωσης.

  N. 4772/2022 (ΦΕΚ Α' 181/23.09.2022)

   

 • Δημοσίευση της απόφασης για την έναρξη λειτουργίας της πλατφόρμας του άρθρου 16 Ν. 4914/2022 (Ενδιάμεσο πρόγραμμα)

  Στις 15 Σεπτεμβρίου 2022 δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ Β' 4865) η απόφαση της Ειδικής Γραμματέως Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους με τίτλο "Διαπίστωση έναρξης της λειτουργίας της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του άρθρου 16 του ν. 4916/2022 (Α’ 65)". 

  Πιο συγκεκριμένα, πρόκειται για την ηλεκτρονική πλατφόρμα του προγράμματος συνεισφοράς του Δημοσίου σε ευάλωτους οφειλέτες μέχρι τη μεταβίβαση της κατοικίας τους στον Φορέα απόκτησης και επαναμίσθωσης (ενδιάμεσο πρόγραμμα). Με την ως άνω απόφαση διαπιστώνεται η έναρξη λειτουργίας της πλατφόρμας, ώστε να εκκινήσει η διαδικασία υποβολής των σχετικών αιτήσεων για την ένταξη στο ενδιάμεσο πρόγραμμα. 

  Απόφαση (ΦΕΚ Β' 4865/15.09.2022)

 • Δημοσίευση ΚΥΑ για την τροποποίηση των απαιτούμενων δικαιολογητικών κατά την υποβολή της αίτησης υπαγωγής στον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών του Ν. 4738/2020

  Στις 8 Σεπτεμβρίου 2022 δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ Β’ 4696) η υπ’ αριθμ. 122836 ΕΞ 2022 ΚΥΑ με τίτλο «Τροποποίηση του περιεχομένου της αίτησης και του καταλόγου των στοιχείων, εγγράφων και δικαιολογητικών των άρθρων 9 και 10 του ν. 4738/2020 (Α’ 207) στο πλαίσιο του εξωδικαστικού μηχανισμού του Κεφαλαίου Α’ του Μέρους Δευτέρου του Βιβλίου πρώτου».

  Σύμφωνα με την ως άνω απόφαση τροποποιούνται τα άρθρα 9 και 10 του Ν. 4738/2020, όπου προσδιορίζονται τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την υποβολή της αίτησης ρύθμισης οφειλών στο πλαίσιο του εξωδικαστικού μηχανισμού. Ειδικότερα, προβλέπονται:

  • Η κατάργηση της υποχρεωτικής υποβολής:
  α) της δήλωσης για κάθε μεταβίβαση ή επιβάρυνση περιουσιακού στοιχείου του οφειλέτη που έγινε εντός των τελευταίων 5 ετών,
  β) της δήλωσης για κάθε καταβολή μερίσματος από τον οφειλέτη προς τους μετόχους ή εταίρους ή άλλη συναλλαγή, εκτός των τρεχουσών συναλλαγών της επιχείρησης, που έγινε εντός των τελευταίων δύο (2) ετών (άρθρο 10 παρ.2β’),
  γ) των στοιχείων κάθε νομικού προσώπου συνδεδεμένου με τον οφειλέτη, καθώς και πλήρη στοιχείων ακινήτων ή άλλων περιουσιακών στοιχείων που τυχόν μεταβιβάστηκαν από τον οφειλέτη σε πρόσωπα συνδεδεμένα με τον οφειλέτη στη διάρκεια των εξήντα (60) μηνών που προηγούνται της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης (άρθρο 10 παρ.2γ’),
  δ) του καταλόγου των προσώπων που αμείβονται από τον οφειλέτη και τα οποία αποτελούν συνδεδεμένα πρόσωπα με αυτόν, καθώς και ανάλυση των αμοιβών αυτών κατά τα τελευταία δύο (2) έτη πριν από την υποβολή της αίτησης (άρθρο 10 παρ.2δ),
  ε) της οικονομικής κατάστασης, των λόγων της οικονομικής αδυναμίας και των προοπτικών της επιχείρησης του οφειλέτη (άρθρο 10 παρ. 2α’).
  Τα ως άνω αναφερόμενα δικαιολογητικά προσκομίζονται κατόπιν αιτήματος.
  • Η προσκόμιση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων των τελευταίων 3 περιόδων (αντί των 5 περιόδων).
  • Προσθήκη του πιστοποιητικού περί μη πτώχευσης, το οποίο μπορεί να αντικατασταθεί από σχετική υπεύθυνη δήλωση του οφειλέτη προς την ΕΓΔΙΧ και αίτησή του προς το Πρωτοδικείο για Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας.

  ΚΥΑ (ΦΕΚ Β' 4696/8.09.2022)

 • Δημοσίευση Υπουργικής Απόφασης υπ' αριθμ. 102031 με τίτλο: "Τροποποίηση της υπό στοιχεία 76219 ΕΞ 2021 κοινής απόφασης «Καθορισμός των τεχνικών λεπτομερειών που αποτελούν τις λειτουργικές προδιαγραφές της ηλεκτρονικής πλατφόρμας εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών του ν. 4738/2020 “Ρύθμιση οφειλών και παροχή δεύτερης ευκαιρίας και άλλες διατάξεις” (ΦΕΚ Β 3819)

  Στις 21 Ιουλίου 2022 δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ Β’ 3819) η ΚΥΑ υπ’ αριθμ. 102031 ΕΞ 2022, με τίτλο «Τροποποίηση της υπό στοιχεία 76219 ΕΞ 2021 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ψηφιακής Διακυβέρνησης-Επικρατείας «Καθορισμός των τεχνικών λεπτομερειών που αποτελούν τις λειτουργικές προδιαγραφές της ηλεκτρονικής πλατφόρμας εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών του ν. 4738/2020 “Ρύθμιση οφειλών και παροχή δεύτερης ευκαιρίας και άλλες διατάξεις” (Α’ 207)» (Β’ 2817)».Με την ως άνω ΚΥΑ καταργείται καταρχήν η υποχρέωση επισύναψης επιχειρηματικού σχεδίου πενταετίας από ανεξάρτητη εταιρεία για περιπτώσεις όπου ο οφειλέτης (νομικό πρόσωπο) είναι μεγάλη επιχείρηση με κύκλο εργασιών μεγαλύτερο ή ίσο των 2,5 εκ. €

 • Δημοσίευση Ν. 4941/2022_Εκκρεμείς αιτήσεις Ν. 4469/2017

  Στις 16 Ιουνίου 2022 δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ Α' 113), ο Ν. 4941/2022 με τίτλο "Αναμόρφωση του θεσμικού πλαισίου λειτουργίας του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας και του Συνεγγυητικού Κεφαλαίου Εξασφάλισης Επενδυτικών Υπηρεσιών, εκσυγχρονισμός Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους και άλλες επείγουσες διατάξεις". 

  Ειδικότερα, στο άρθρο 94 του εν λόγω Νόμου προβλέπεται ότι για τις εκκρεμείς αιτήσεις του Ν. 4469/2017 (προγενέστερη διαδικασία OCW), στις οποίες δεν επιτεύχθηκε συμφωνία αναδιάρθρωσης, παρέχεται αποκλειστική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη δημοσίευσή της στο ΦΕΚ προκειμένου η διαδικασία να ολοκληρωθεί και να υπογραφεί η σύμβαση αναδιάρθρωσης.

  Ν. 4941/2022