Τομείς Δραστηριότητας / Νομικά θέματα

 • Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α' 212) - Παράταση ισχύος του εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών

  Στις 24 Δεκεμβρίου 2019 δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου με τίτλο «Κατεπείγουσες ρυθμίσεις για την αύξηση του ποσού του Κοινωνικού Μερίσματος για το έτος 2019, την παράταση ισχύος του εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών και την παράταση της προθεσμίας κατάργησης Υποθηκοφυλακείων και Κτηματολογικών Γραφείων». Ειδικότερα, σύμφωνα με το Άρθρο δεύτερο της ΠΝΠ τροποποιείται το άρθρο 4 παρ. 1 του Ν. 4469/2017 για τον Εξωδικαστικό Μηχανισμό ρύθμισης οφειλών, καθώς δίδεται παράταση για την υποβολή της αίτησης υπαγωγής στην εν λόγω διαδικασία έως την 30η Απριλίου 2020.

  Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου 

   

 • Δημοσίευση νέας ΚΥΑ υπ' αριθμ.131164/19.12.2019 (ΦΕΚ Β' 4733) για τη συνεισφορά του Δημοσίου στην προστασία κύριας κατοικίας

  Στις 19 Δεκεμβρίου 2019 δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η υπ' αριθμ. 131164/19.12.2019 (ΦΕΚ Β' 4733)  για την "Τροποποίηση και αντικατάσταση της υπ’ αριθμ. 39100/2019 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Οικονομικών (Β΄ 1167) σχετικά με τον προσδιορισμό συνεισφοράς του Δημοσίου στο πλαίσιο του άρθρου 76 ν. 4605/2019 (Α΄ 52)". 

  ΚΥΑ 131164/19.12.2019 (ΦΕΚ Β' 4733)

 • Νόμος 4647/2019 (ΦΕΚ Α' 204/16.12.2019) - Τροποποιήσεις του Ν. 4605/2019 για την προστασία κύριας κατοικίας και του Ν. 4307/2014 για τη διαδικασία ειδική διαχείρισης

  Στις 16 Δεκεμβρίου 2019 δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ο Ν. 4647/2019 (ΦΕΚ Α' 204) υπό τον τίτλο "Κατεπείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας των Υπουργείων Υγείας, Εσωτερικών, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και άλλες διατάξεις". Ειδικότερα, το άρθρο 59 του εν λόγω νόμου τροποποιεί το Ν. 4605/2019 παρατείνοντας την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για την προστασία της κύριας κατοικίας έως την 30η Απριλίου 2020. Ακόμη, στο άρθρο 64 του νέου νόμου περιλαμβάνει τροποποιήσεις στα άρθρα του Ν. 4307/2014 που ρυθμίζουν τη διαδικασία της ειδικής διαχείρισης.

  Ν. 4647/2019 (ΦΕΚ Α' 204)

 • Νόμος 4640/2019 - Διαμεσολάβηση σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις

  Στις 30 Νοεμβρίου 2019 δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ο Ν. 4640/2019 (ΦΕΚ Α' 190) για τη "Διαμεσολάβηση σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις - Περαιτέρω εναρμόνιση της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2008/52/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Μαΐου 2008 και άλλες διατάξεις".
  Το εν λόγω νομοθέτημα αποτελείται από 44 άρθρα, τα οποία, κατά κύριο λόγο, ρυθμίζουν ζητήματα σχετικά με την περίμετρο των υποθέσεων που υπάγονται σε διαμεσολάβηση, θεσπίζοντας την υποχρεωτική αρχική συνεδρία διαμεσολάβησης για μεγάλο εύρος υποθέσεων. Ακόμη, προσδιορίζονται οι διαδικασίες και προϋποθέσεις διαπίστευσης των διαμεσολαβητών και των φορέων κατάρτισης αυτών.

  Ν. 4640/2019

   

 • Δημοσίευση της ΚΥΑ υπ' αριθμ. 117839/2019 (ΦΕΚ Β' 4219) για την τροποποίηση του καταλόγου των δικαιολογητικών που συνυποβάλλονται υποχρεωτικά με την αίτηση του άρθρου 72 του Νόμου 4605/2019

  Στις 19 Νοεμβρίου 2019 δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ Β' 4219/2019) η υπ' αριθμ. 117839/2019  Κοινή Υπουργική Απόφαση για την "Τροποποίηση του καταλόγου των δικαιολογητικών που συνυποβάλλονται υποχρεωτικά με την αίτηση του άρθρου 72 του ν. 4605/2019". Πιο συγκεκριμένα, με την εν λόγω ΚΥΑ καταργείται η υποχρέωση προσκόμισης συμπληρωμένου του εντύπου υπολογισμού αξίας γηπέδου, υπογεγραμμένου από συμβολαιογράφο, στις περιπτώσεις γηπέδων εκτός σχεδίου πόλης και οικισμού, για τα οποία δεν προσδιορίζεται αξία ΕΝΦΙΑ. Η αξία των γηπέδων θα δηλώνεται στην αίτηση του άρθρου 72 ν. 4605/2019 από τον ίδιο τον οφειλέτη.

   ΦΕΚ Β' 4219/2019