Τομείς Δραστηριότητας / Νομικά θέματα

 • Δημοσίευση ΥΑ για τον καθορισμό κριτηρίων ένταξης στο πρόγραμμα επιδότησης επιτοκίων στεγαστικών δανείων (Γέφυρα ΙΙΙ)

  Στις 21 Απριλίου 2023 δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ Β’ 2601) η Υπουργική απόφαση με τίτλο «Καθορισμός κριτηρίων καθορισμού των οικονομικά ασθενέστερων οφειλετών για την ένταξή τους στο πρόγραμμα οικειοθελούς στήριξης πιστωτικών και χρηματοδοτικών ιδρυμάτων για την επιδότηση επιτοκίου».
  Με την εν λόγω υπουργική απόφαση τίθενται τα κριτήρια και η διαδικασία ένταξης των δικαιούχων του προγράμματος επιδότησης αύξησης του επιτοκίου στεγαστικών δανείων με εξασφάλιση στην α’ κατοικία. Σημειώνεται ότι τα κριτήρια είναι κατά κύριο λόγο εισοδηματικά και περιουσιακά.

  ΦΕΚ Β’ 2601/21.04.2023

 • Δημοσίευση Ν. 5024/2023 - (Άρθρα 39 - 43) Τροποποιήσεις του εξωδικαστικού μηχανισμού Ν. 4738/2020

  Στις 24 Φεβρουαρίου 2023 δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ Α’ 41) ο Ν. 5024/2023 με τίτλο «Ρυθμίσεις για την εξαγορά κατεχομένων ακινήτων της ιδιωτικής περιουσίας του Δημοσίου, ακινήτων του Ταμείου Εθνικής Άμυνας, λοιπές διατάξεις για την ιδιωτική περιουσία του Δημοσίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών».
  Στα άρθρα 39-43 του εν λόγω νόμου προβλέπονται τροποποιήσεις σε διατάξεις του Ν. 4738/2020 που αφορούν ειδικότερα στον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών. Πιο συγκεκριμένα, μεταξύ άλλων, προβλέπονται αλλαγές ως προς το πεδίο εφαρμογής του εξωδικαστικού μηχανισμού, ως προς την υποχρέωση αιτιολογίας απόρριψης πρότασης ρύθμισης τόσο από τον οφειλέτη όσο και από τους χρηματοδοτικούς φορείς, καθώς και ως προς τη δυνατότητα έκδοσης βεβαίωσης για χρηματικές οφειλές προς τους χρηματοδοτικούς φορείς, το Δημόσιο και τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης.

  Ν. 5024/2023 (ΦΕΚ Α' 41)

   

   

   

 • Δημοσίευση Ν. 5019/2023 – Αντιπροσωπευτικές αγωγές καταναλωτών – Phishing

  Στις 14 Φεβρουαρίου 2023 δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυβέρνησης (ΦΕΚ Α’ 27) ο Ν. 5019/2023 με τίτλο «Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2020/1828 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Νοεμβρίου 2020 «σχετικά με τις αντιπροσωπευτικές αγωγές για την προστασία των συλλογικών συμφερόντων των καταναλωτών και για την κατάργηση της Οδηγίας 2009/22/ΕΚ», ενίσχυση της προστασίας των καταναλωτών, ρυθμιστικό πλαίσιο για την παλαίωση οίνων και άλλες επείγουσες διατάξεις».
  Στα άρθρα 1 – 12 του εν λόγω νόμου εισάγονται τροποποιήσεις στο Ν. 2251/1994 που αφορούν κυρίως στις αντιπροσωπευτικές αγωγές για την προστασία των συμφερόντων των καταναλωτών. Ειδικότερα, οι εν λόγω διατάξεις προβλέπουν, μεταξύ άλλων, ρυθμίσεις για τις ενώσεις καταναλωτών και τους φορείς που νομιμοποιούνται προς άσκηση αντιπροσωπευτικών αγωγών.
  Περαιτέρω, με το άρθρο 22 του Ν. 5019/2023 τροποποιείται το άρθρο 74 του Ν. 4537/2018 για τον περιορισμό της ευθύνης του πληρωτή για μη εγκεκριμένες πράξεις πληρωμής («phishing»).

   

  Ν. 5019/2023 (ΦΕΚ Α' 27)

 • Δημοσίευση της ΚΥΑ για τις λειτουργικές προδιαγραφές της πλατφόρμας για το ενδιάμεσο πρόργαμμα

  Στις 17 Δεκεμβρίου 2022 δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ Β' 6467) η υπ' αριθμ. 178551 ΕΞ 2022 ΚΥΑ με τίτλο "Καθορισμός των τεχνικών λεπτομερειών που αποτελούν τις λειτουργικές προδιαγραφές της ηλεκτρονικής πλατφόρμας για την ένταξη στο Πρόγραμμα Συνεισφοράς Δημοσίου σε Ευάλωτους Οφειλέτες του ν. 4916/2022 (Α’ 65) «Εκσυγχρονισμός του πλαισίου λειτουργίας της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς - Πρόγραμμα συνεισφοράς Δημοσίου σε ευάλωτους οφειλέτες μέχρι τη μεταβίβαση της κατοικίας τους στον φορέα απόκτησης και επαναμίσθωσης του κεφαλαίου Α’ του μέρους δευτέρου του τρίτου βιβλίου του ν. 4738/2020 - Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών (ΕΕ) 2020/1151 και (ΕΕ) 2021/1159, νέος μειωμένος Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.), επείγουσες φορολογικές και τελωνειακές ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση ιδίως της ενεργειακής κρίσης και άλλες διατάξεις". 

  Στην εν λόγω Κοινή Υπουργική Απόφαση προσδιορίζονται οι λειτουργικές προδιαγραφές της πλατφόρμας που αφορά στο πρόγραμμα συνεισφοράς του Δημοσίου σε ευάλωτους οφειλέτες (ενδιάμεσο πρόγραμμα), μέχρι την μεταβίβαση της κατοικίας τους στο Φορέα απόκτησης και επαναμίσθωσης του ν. 4738/2020. 

  ΚΥΑ (ΦΕΚ Β' 6467/17.12.2022)

 • Δημοσίευση Ν. 5002/2022 – (Άρθρα 34 – 46) Τροποποιήσεις του Ν. 4624/2019 για την προστασία προσωπικών δεδομένων

  Στις 9 Δεκεμβρίου 2022, δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ Α’ 228) ο Ν. 5002/2022 με τίτλο «Διαδικασία άρσης του απορρήτου των επικοινωνιών, κυβερνοασφάλεια και προστασία προσωπικών δεδομένων πολιτών».

  Στο νέο Νόμο περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, διατάξεις για την άρση του απορρήτου των επικοινωνιών για λόγους εθνικής ασφάλειας, η διαδικασία άρσης του απορρήτου, τροποποιήσεις στα άρθρα του ποινικού κώδικα για παραβίαση απορρήτου τηλεφωνικής επικοινωνίας και προφορικής συνομιλίας, παραβίαση μη δημόσιων διαβιβάσεων δεδομένων ή ηλεκτρομαγνητικών εκπομπών και η απαγόρευση διακίνησης λογισμικών, συσκευών παρακολούθησης και άλλων δεδομένων, ρυθμίσεις για την προμήθεια λογισμικών και συσκευών παρακολούθησης από το Δημόσιο.

  Περαιτέρω, στο Κεφάλαιο ΣΤ’ του Ν. 5002/2022 (άρθρα 34 – 46) περιλαμβάνονται τροποποιήσεις του Νόμου 4624/2019 για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Πιο συγκεκριμένα, τροποποιούνται, μεταξύ άλλων, τα άρθρα 43 (πεδίο εφαρμογής), 46 (επεξεργασία ειδικών κατηγοριών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, 47 (επεξεργασία για άλλους σκοπούς), 53 (αυτοματοποιημένη ατομική λήψη αποφάσεων). Τέλος, προβλέπεται η σύσταση Μόνιμης Επιστημονικής Επιτροπής Προσωπικών Δεδομένων στο Υπουργείο Δικαιοσύνης.

  Ν. 5002/2022 (ΦΕΚ Α' 228)