Τομείς Δραστηριότητας / Νομικά θέματα

 • Δημοσίευση Ν. 4941/2022_Εκκρεμείς αιτήσεις Ν. 4469/2017

  Στις 16 Ιουνίου 2022 δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ Α' 113), ο Ν. 4941/2022 με τίτλο "Αναμόρφωση του θεσμικού πλαισίου λειτουργίας του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας και του Συνεγγυητικού Κεφαλαίου Εξασφάλισης Επενδυτικών Υπηρεσιών, εκσυγχρονισμός Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους και άλλες επείγουσες διατάξεις". 

  Ειδικότερα, στο άρθρο 94 του εν λόγω Νόμου προβλέπεται ότι για τις εκκρεμείς αιτήσεις του Ν. 4469/2017 (προγενέστερη διαδικασία OCW), στις οποίες δεν επιτεύχθηκε συμφωνία αναδιάρθρωσης, παρέχεται αποκλειστική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη δημοσίευσή της στο ΦΕΚ προκειμένου η διαδικασία να ολοκληρωθεί και να υπογραφεί η σύμβαση αναδιάρθρωσης.

  Ν. 4941/2022

   

 • Δημοσίευση του Ν. 4916/2022 για το ενδιάμεσο πρόγραμμα συνεισφοράς του Δημοσίου σε ευάλωτους οφειλέτες

  Στις 28 Μαρτίου 2022, δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ Α’ 65) ο Ν. 4916/2022 με τίτλο «Εκσυγχρονισμός του πλαισίου λειτουργίας της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς - Πρόγραμμα συνεισφοράς Δημοσίου σε ευάλωτους οφειλέτες μέχρι τη μεταβίβαση της κατοικίας τους στον φορέα απόκτησης και επαναμίσθωσης του κεφαλαίου Α’ του μέρους δευτέρου του τρίτου βιβλίου του ν. 4738/2020 - Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών (ΕΕ) 2020/1151 και (ΕΕ)2021/1159, νέος μειωμένος Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.), επείγουσες φορολογικές και τελωνειακές ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση ιδίως της ενεργειακής κρίσης και άλλες διατάξεις».

  Το Μέρος Β' του ως άνω σχεδίου νόμου αφορά στο ενδιάμεσο πρόγραμμα και ειδικότερα τα άρθρα 13 - 26. Πιο συγκεκριμένα, με τις εν λόγω διατάξεις προσδιορίζονται, μεταξύ άλλων, το πεδίο εφαρμογής του ενδιάμεσου προγράμματος, η διαδικασία υποβολής αίτησης για ένταξη στο πρόγραμμα, καθώς και τα αποτελέσματα της έγκρισης της αίτησης. Ακόμη, διευκρινίζονται τα χαρακτηριστικά της πληρωτέας δόσης και καθορίζονται οι συνέπειες μη τήρησης των υποχρεώσεων του οφειλέτη, καθώς και οι λόγοι διακοπής της συνεισφοράς του Δημοσίου στο εν λόγω πρόγραμμα.

  Επισημαίνεται, τέλος ότι οι ως άνω διατάξεις ισχύουν μέχρι την έναρξη λειτουργίας του Φορέα απόκτησης και επαναμίσθωσης του Ν. 4738/2020.

  Ν. 4916/2022 (ΦΕΚ Α’ 65/28.03.2022)

 • Δημοσίευση της ΠΝΠ για αναστολή δικαστικών και εξώδικων προθεσμιών για τις πολιτικές δίκες

  Στις 29 Ιανουαρίου 2021 δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ Α΄ 14) η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου με τίτλο «Επείγουσες φορολογικές, τελωνειακές και συναφείς ρυθμίσεις, επείγουσες διατάξεις για τη διασφάλιση του δικαιώματος αποτελεσματικής δικαστικής προστασίας».

  Σημειώνεται ότι στο άρθρο όγδοο της εν λόγω ΠΝΠ περιλαμβάνονται ρυθμίσεις για τις πολιτικές δίκες. Πιο συγκεκριμένα, προβλέπεται, μεταξύ άλλων, ότι το χρονικό διάστημα μεταξύ 25 και 28 Ιανουαρίου 2022 δεν υπολογίζεται στις νόμιμες και δικαστικές προθεσμίες για τη διενέργεια διαδικαστικών πράξεων ενώπιον δικαστηρίων και συναφών εξωδίκων πράξεων. Επιπλέον, προβλέπεται ότι οι πλειστηριασμοί που έχουν προσδιοριστεί να διενεργηθούν 2-18 Φεβρουαρίου 2022 δεν διενεργούνται και επαναλαμβάνονται την έβδομη ημέρα από την αρχικώς προγραμματισμένη, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 966 παρ. 2 ΚΠολΔ.

  ΠΝΠ (ΦΕΚ Α’ 14/29.01.2022)

 • Ν. 4871/2021 (Άρθρο 57) – Συναινετική εγγραφή, ανάκληση, εξάλειψη και μεταρρύθμιση προσημείωσης υποθήκης

  Στις 10 Δεκεμβρίου 2021 δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ Α’ 246) ο Ν. 4871/2021 με τίτλο «Μεταρρυθμίσεις στο νομοθετικό πλαίσιο της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών και άλλες επείγουσες διατάξεις».
  Στο άρθρο 57 του εν λόγω νόμου εισάγεται ρύθμιση αναφορικά με τη συναινετική προσημείωση υποθήκης. Πιο συγκεκριμένα, ορίζεται ότι για το χρονικό διάστημα από 1.1.2022 έως 31.3.2022 η συναινετική εγγραφή καθώς και η ανάκληση, η εξάλειψη και η μεταρρύθμιση συναινετικής προσημείωσης υποθήκης θα συζητούνται εγγράφως με δήλωση των διαδίκων. Στη δήλωση θα επισυνάπτεται και η έγγραφη συναίνεση του κυρίου του ακινήτου, στην οποία θα αναφέρονται η ασφαλιζόμενη με την προσημείωση απαίτηση και το ποσό της απαίτησης για το οποίο χορηγείται η συναινετική εγγραφή προσημείωσης και θα περιγράφεται λεπτομερώς το προσημειούμενο ακίνητο.

  Ν.4871/2021 (ΦΕΚ Α’ 246/10.12.2021)

 • Τροποποίηση του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας (Άρθρα 1 – 82 Ν. 4842/2021)

  Στις 13 Οκτωβρίου 2021 δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυβέρνησης (ΦΕΚ Α’ 190) ο Ν. 4842/2021 με τίτλο «Ταχεία πολιτική δίκη, προσαρμογή των διατάξεων της πολιτικής δικονομίας για την ψηφιοποίηση της πολιτικής δικαιοσύνης, άλλες τροποποιήσεις στον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας και λοιπές επείγουσες διατάξεις».
  Στον ως άνω Νόμο περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, διατάξεις γενικότερου διατραπεζικού ενδιαφέροντος. Πιο συγκεκριμένα, στο Κεφάλαιο Η’ (άρθρα 57 – 82) του Ν. 4842/2021 εισάγονται τροποποιήσεις στις διατάξεις για την αναγκαστική εκτέλεση του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας. Ειδικότερα, μεταξύ άλλων, τροποποιείται το άρθρο 938 σύμφωνα με το οποίο προβλέπεται η δυνατότητα αναστολής εκτέλεσης με αίτηση του ανακόπτοντος, υπό προϋποθέσεις. Ακόμη, στο ίδιο άρθρο προβλέπεται η δυνατότητα έκδοσης σημειώματος που εμποδίζει την εκτέλεση μέχρι την εκδίκαση της αίτησης αναστολής. Περαιτέρω, τροποποιείται το άρθρο 954 και ορίζεται ότι πλέον ο πλειστηριασμός θα γίνεται από 5 έως 6 μήνες μετά την κατάσχεση.
  Επιπλέον, τροποποιείται το άρθρο 966, στο οποίο προβλέπεται ότι στην περίπτωση που ο πρώτος πλειστηριασμός αποβεί άκαρπος υπάρχουν πλέον 2 δυνατότητες: α) κατακύρωση στον επισπεύδοντα μετά από αίτησή του, β) αν δεν υποβληθεί αίτηση, γίνεται νέος πλειστηριασμός. Αν και ο 2ος αποβεί άκαρπος, διεξάγεται 3ος πλειστηριασμός με τιμή πρώτης προσφοράς στο 80% της αρχικής. Στην περίπτωση που και ο 3ος πλειστηριασμός αποβεί άκαρπος, διεξάγεται 4ος με τιμή πρώτης προσφοράς στο 65% της αρχικής. Αν και ο 4ος πλειστηριασμός αποβεί άκαρπος, αποφασίζει το Δικαστήριο μετά από αίτηση όποιου έχει έννομο συμφέρον αν θα προβεί σε άρση κατάσχεσης ή αν θα πραγματοποιηθεί νέος (5ος) πλειστηριασμός.

  (N. 4842/2021)