Τομείς Δραστηριότητας / Νομικά θέματα

 • Οδηγία (ΕΕ) 2019/1023 για την αναδιάρθρωση και την αφερεγγυότητα

  Στις 26 Ιουνίου 2019 δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης η Οδηγία (ΕΕ) 2019/1023 «περί πλαισίου για την προληπτική αναδιάρθρωση, την απαλλαγή από τα χρέη και τις ανικανότητες ή την έκπτωση οφειλετών, καθώς και περί μέτρων βελτίωσης των διαδικασιών αυτών, και για την τροποποίηση της οδηγίας (ΕΕ) 2017/1132 (Οδηγία για την αναδιάρθρωση και την αφερεγγυότητα)». Στόχος της εν λόγω Οδηγίας είναι η διασφάλιση της αποτελεσματικότητας του εθνικού πλαισίου των κρατών μελών αναφορικά με τις διαδικασίες αναδιάρθρωσης, αφερεγγυότητας και απαλλαγής από το χρέος των αφερέγγυων ή υπερχρεωμένων οφειλετών, ιδίως περιορίζοντας τη διάρκεια αυτών των διαδικασιών.

  Με την παρούσα Οδηγία θεσπίζονται, μεταξύ άλλων, διατάξεις αναφορικά με τα σχέδια προληπτικής αναδιάρθρωσης, την αναστολή των ατομικών διώξεων των οφειλετών, καθώς και την προστασία των συναλλαγών που συνδέονται με την αναδιάρθρωση. Περαιτέρω, καθορίζεται το ρυθμιστικό πλαίσιο για την απαλλαγή από τα χρέη συγκεκριμένων κατηγοριών οφειλετών και προβλέπεται η ενοποίηση των διαδικασιών για τα επαγγελματικά και τα προσωπικά χρέη.

  Ως ημερομηνία έναρξης ισχύος της εν λόγω Οδηγίας ορίζεται η 16η Ιουλίου 2019 (άρθρο 35), ήτοι 20 ημέρες μετά τη δημοσίευσή της. Σημειώνεται ότι ως καταληκτική ημερομηνία ενσωμάτωσης την εν λόγω Οδηγίας στο εσωτερικό δίκαιο των κρατών μελών ορίζεται η 17η Ιουλίου 2021, με εξαίρεση την ενσωμάτωση συγκεκριμένων διατάξεων βάσει του άρθρου 34.

  Οδηγία (ΕΕ) 2019/1023

 • Δημοσίευση της ΚΥΑ υπ' αριθμ. 61654/14.06.2019 (ΦΕΚ Β' 2324) για την τροποποίηση της απλοποιημένης διαδικασίας ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων στο πλαίσιο του εξωδικαστικού μηχανισμού

  Στις 14 Ιουνίου 2019 δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η Κοινή Υπουργική Απόφαση υπ’ αριθμ. 61654 για την «Τροποποίηση της 130060/27.11.2017 (Β΄ 4158) κοινής υπουργικής απόφασης «Απλοποιημένη Διαδικασία Ρύθμισης Οφειλών Επιχειρήσεων που δεν ξεπερνούν συνολικά το ποσό των πενήντα χιλιάδων ευρώ (50.000,00 €) στο πλαίσιο υπαγωγής τους στο ν. 4469/2017 «Εξωδικαστικός Μηχανισμός Ρύθμισης Οφειλών Επιχειρήσεων και άλλες διατάξεις (Α΄ 62)»». Με την εν λόγω ΚΥΑ καθορίζεται εκ νέου, μεταξύ άλλων, το συνολικό όριο των οφειλών που μπορούν να υπαχθούν στην απλοποιημένη διαδικασία ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων στο πλαίσιο του Ν. 4469/2017 «Εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων» στις 300.000 ευρώ, αντί των 50.000 ευρώ που μέχρι σήμερα ίσχυε.

  Κοινή Υπουργική Απόφαση

 • Δημοσίευση του Ν. 4613/2019 (Άρθρο 5) – Υπαγωγή στο Ν. 4469/2017 και των οφειλών που έχουν γεννηθεί έως 31.12.2018

  Στις 24 Μαΐου 2019 δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ Α’ 78) ο Ν. 4613/2019 «Κύρωση της σύμβασης δωρεάς μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου, του Γενικού Νοσοκομείου Παίδων Πεντέλης και των συνεκτελεστών της διαθήκης της Ελισάβετ Παπαγιαννοπούλου και άλλες διατάξεις». Με το άρθρο 5 του παρόντος Νόμου τροποποιούνται οι διατάξεις του Ν. 4469/2017 και προβλέπεται, μεταξύ άλλων, η υπαγωγή στο πλαίσιο ρύθμισης του εν λόγω νόμου και των οφειλών που έχουν γεννηθεί έως 31.12.2018.

  Ν. 4613/2019

   

 • Κατάθεση τροπολογίας υπ' αριθμ. 2192/178 15.5.2019 - Τροποποιήσεις στο Ν. 4469/2017 για τον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών

  Στις 15 Μαΐου 2019 κατατέθηκε στο Ελληνικό Κοινοβούλιο η τροπολογία υπ' αριθμ. 2192/178 15.05.2019 - "Ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης" επί του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Υγείας "Κύρωση της σύμβασης δωρεάς μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου, του Γενικού Νοσοκομείου Παίδων Πεντέλης και των συνεκτελεστών της διαθήκης της Ελισάβετ Παπαγιαννοπούλου". Η εν λόγω τροπολογία προβλέπει τροποποιήσεις του νόμου 4469/2017 -  Εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών.

  Πιο συγκεκριμένα, με το άρθρο 1 της παρούσας τροπολογίας προβλέπεται η υπαγωγή στο Νόμο 4469/2017 και των οφειλών που έχουν γεννηθεί ή βεβαιωθεί, ανάλογα με το είδος της οφειλής, έως 31.12.2018. Περαιτέρω, με την παράγραφο 6 του άρθρου 1 εισάγεται μεταβατική διάταξη ώστε η δυνατότητα υπαγωγής των οφειλών του 2018 να καταλαμβάνει τόσο τις εκκρεμείς αιτήσεις όσο και τη δυνατότητα επανυποβολής αιτήσεων για τις οποίες η διαδικασία κηρύχθηκε άκαρπη, εφόσον περιλαμβάνουν και οφειλές του 2018. 

  Τροπολογία

 • Δημοσίευση της ΚΥΑ υπ' αριθμ. 47158/3.05.2019 (ΦΕΚ Β’ 1498) για τις Λειτουργικές προδιαγραφές της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Πλαισίου προστασίας κύριας κατοικίας του Ν. 4605/2019

  Στις 3 Μαΐου 2019 δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ Β’ 1498/3.05.2019) η ΚΥΑ για τις «Λειτουργικές Προδιαγραφές της ηλεκτρονικής πλατφόρμας Ν. 4605/2019 (Α’ 52) «Πρόγραμμα επιδότησης αποπληρωμής στεγαστικών και επιχειρηματικών δανείων με υποθήκη σε κύρια κατοικία»».

  Με την ως άνω ΚΥΑ καθορίζεται η διαδικασία υποβολής αίτησης στην ηλεκτρονική πλατφόρμα μέσω της ιστοσελίδας της Ε.Γ.Δ.Ι.Χ. Ειδικότερα, προσδιορίζονται τα στοιχεία που θα πρέπει να εισάγει ο αιτών στην ηλεκτρονική πλατφόρμα για την ολοκληρωμένη υποβολή της αίτησής του. Περαιτέρω, καθορίζεται ο τρόπος και τα κριτήρια διεξαγωγής του προελέγχου επιλεξιμότητας, ο οποίος διεξάγεται πριν την οριστική υποβολή της αίτησης. Τέλος, καθορίζονται σημαντικά βήματα της διαδικασίας για την καταβολή της συνεισφοράς του Δημοσίου.

  Κοινή Υπουργική Απόφαση