Εθνικό επίπεδο / Δίκαιο προστασίας καταναλωτή χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών

 • 12
 • ΑΠΡ
 • 2023
Δημοσίευση της αγγλικής έκδοσης της ΠΕΕ 215/2/03.02.2023 της Τράπεζας της Ελλάδος

Στις 11 Απριλίου 2023, δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα της Τράπεζας της Ελλάδος η αγγλική έκδοση της ΠΕΕ 215/2/03.02.2023 «σχετικά με τον κατάλογο των πλέον αντιπροσωπευτικών υπηρεσιών που συνδέονται με λογαριασμό πληρωμών και υπόκεινται στην καταβολή τέλους» (άρθρο 3 του Νόμου 4465/2017).

ΠΕΕ 215/2/03.02.2023

 • 28
 • ΦΕΒ
 • 2023
Δημοσίευση διόρθωσης της ΠΕΕ 215/2/03.02.2023 της Τράπεζας της Ελλάδος σχετικά με τον κατάλογο των πλέον αντιπροσωπευτικών υπηρεσιών που συνδέονται με λογαριασμό πληρωμών και υπόκεινται στην καταβολή τέλους (άρθρο 3 του Νόμου 4465/2017)

Στις 23 Φεβρουαρίου 2023, δημοσιεύθηκε (ΦΕΚ Β’ 965) η διόρθωση της ΠΕΕ 215/2/3.2.2023 σχετικά με τον κατάλογο των πλέον αντιπροσωπευτικών υπηρεσιών που συνδέονται με λογαριασμό πληρωμών και υπόκεινται στην καταβολή τέλους (άρθρο 3 του Νόμου 4465/2017) (ΦΕΚ Β’ 619/9.2.2023).

Μετά την εν λόγω διόρθωση, στις πλέον αντιπροσωπευτικές υπηρεσίες συμπεριλαμβάνεται και η περίπτωση της υπηρεσίας «Πληρωμή οφειλών/ λογαριασμών».

ΦΕΚ Β’ 965/23.2.2023

 • 10
 • ΦΕΒ
 • 2023
ΠΕΕ 215/2/03.02.2023 της Τράπεζας της Ελλάδος σχετικά με τον κατάλογο των πλέον αντιπροσωπευτικών υπηρεσιών που συνδέονται με λογαριασμό πληρωμών και υπόκεινται στην καταβολή τέλους (άρθρο 3 του Νόμου 4465/2017)

Στις 9 Φεβρουαρίου 2023, δημοσιεύθηκε (ΦΕΚ Β’ 619) η ΠΕΕ 215/2/03.02.2023 της Τράπεζας της Ελλάδος σχετικά με τον κατάλογο των πλέον αντιπροσωπευτικών υπηρεσιών που συνδέονται με λογαριασμό πληρωμών και υπόκεινται στην καταβολή τέλους (άρθρο 3 του Νόμου 4465/2017).

ΦΕΚ Β’ 619/9.2.2023

 • 25
 • ΜΑΪ
 • 2022
ΠΕΕ 205/18.05.2022: Υιοθέτηση των Κατευθυντήριων Γραμμών της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών σχετικά με τις ρυθμίσεις επίβλεψης και διακυβέρνησης για τα προϊόντα λιανικής τραπεζικής (EBA/GL/2015/18)

Περισσότερα

 • 20
 • ΑΠΡ
 • 2021
Συμπλήρωση της Πράξης Εκτελεστικής Επιτροπής 157/1/2.4.2019 της Τράπεζας της Ελλάδος «Υιοθέτηση των κατευθυντηρίων γραμμών της Μικτής Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Εποπτικών Αρχών σχετικά με τον χειρισμό παραπόνων που υποβάλλουν οι συναλλασσόμενοι σε εποπτευόμενα ιδρύματα» (ΦΕΚ Β’ 1613)

Στις 17 Απριλίου 2021, δημοσιεύθηκε (ΦΕΚ Β’ 1574) η υπ’ αριθμ. 187/2/8-4-2021 ΠΕΕ της Τράπεζας της Ελλάδος, μέσω της οποίας τροποποιείται η ισχύουσα ΠΕΕ 157/1/2.4.2019 για την υιοθέτηση των κατευθυντήριων γραμμών  της Μικτής Επιτροπής (“Joint Committee”) των Ευρωπαϊκών Εποπτικών Αρχών (‘ΕΒΑ’, ‘EIOPA’, ‘ESMA’) σχετικά με τον χειρισμό παραπόνων που υποβάλλουν οι συναλλασσόμενοι σε εποπτευόμενα από την Τράπεζα της Ελλάδος ιδρύματα (π.χ. πιστωτικά ιδρύματα, ιδρύματα πληρωμών, ιδρύματα ηλεκτρονικού χρήματος, κ.λπ).

Ειδικότερα, η παρ. 1 της Ενότητας ΣΤ «ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΩΝ» αντικαθίσταται ως εξής:

«Το Ίδρυμα γνωστοποιεί στην Τράπεζα της Ελλάδος εντός δύο (2) μηνών από την έναρξη εφαρμογής της παρούσας ή από την παροχή σε αυτό άδειας λειτουργίας, την πληροφόρηση του Παραρτήματος της παρούσας και, εν συνεχεία, εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από τη λήξη εκάστου έτους».

Οι διατάξεις της εν λόγω ΠΕΕ τέθηκαν σε εφαρμογή στις 17 Απριλίου 2021.

ΦΕΚ Β’ 1574/17.4.2021

 • 4
 • ΑΠΡ
 • 2017
Νόμος 4465/2017 για την ενσωμάτωση της Οδηγίας 2014/92/ΕΕ για τους τραπεζικούς λογαριασμούς

Στις 4 Απριλίου 2017, δημοσιεύτηκε ο νόμος 4465/2017 «Ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας 2014/92/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Ιουλίου 2014 για τη συγκρισιμότητα των τελών που συνδέονται με λογαριασμούς πληρωμών, την αλλαγή λογαριασμού πληρωμών και την πρόσβαση σε λογαριασμούς πληρωμών με βασικά χαρακτηριστικά και άλλες διατάξεις.» (ΦΕΚ Α 47 της 4.4.2017)

Αντικείμενο των διατάξεων του πρώτου μέρους του σχεδίου νόμου είναι η θέσπιση κανόνων σχετικά με τα ακόλουθα θέματα:

 • τη διαφάνεια και τη συγκρισιμότητα των τελών που χρεώνονται στους καταναλωτές για τους λογαριασμούς πληρωμών τους,
 • την αλλαγή λογαριασμού πληρωμών εντός Ελλάδος,
 • τη διευκόλυνση του διασυνοριακού ανοίγματος λογαριασμού πληρωμών για τους καταναλωτές εντός Ε.Ε, και
 • τη διασφάλιση του δικαιώματος των καταναλωτών για άνοιγμα και χρήση λογαριασμών πληρωμών με βασικά χαρακτηριστικά.

Οι ως άνω διατάξεις καταλαμβάνουν λογαριασμούς πληρωμών μέσω των οποίων οι καταναλωτές είναι τουλάχιστον σε θέση να προβαίνουν στις ακόλουθες ενέργειες: 

 • να τοποθετούν χρηματικά ποσά σε λογαριασμό πληρωμών,
 • να αναλαμβάνουν μετρητά από λογαριασμό πληρωμών, και
 • να μετέχουν σε πράξεις πληρωμής, περιλαμβανομένων των μεταφορών πιστώσεων, προς και από τρίτο μέρος, είτε ως πληρωτές είτε ως δικαιούχοι.

 

 

 • 13
 • ΙΟΥ
 • 2015
Υπουργική Απόφαση υπ' αριθμ. 7033οικ για την προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2013/11/ΕΕ για την εναλλακτική επίλυση διαφορών και την λήψη μέτρων εφαρμογής του Κανονισμού 524/2013 για την ηλεκτρονική επίλυση διαφορών

Στις 9 Ιουλίου 2015, δημοσιεύτηκε η Υπουργική Απόφαση αριθ. 7033Οικ. με την οποία ενσωματώνεται η Οδηγία 2013/11/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την εναλλακτική επίλυση καταναλωτικών διαφορών (ΦΕΚ Β 1421 της 9.7.2015). 

Υπουργική Απόφαση υπ' αριθμ. 7033οικ.

 • 31
 • ΜΑΡ
 • 2015
Τροποποίηση του Κώδικα Δεοντολογίας του Ν. 4224/2013

Στις 31 Μαρτίου 2015, δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ Β 486 της 31.3.2015) η Απόφαση της Επιτροπής Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων της Τράπεζας της Ελλάδος υπ’ αριθ. 129/2/16.2.2015 με την οποία τροποποιείται ο Κώδικας Δεοντολογίας του Ν. 4224/2013. Οι τροποποιήσεις αφορούν την  επικοινωνία με δανειολήπτες κατά την πρώτη εφαρμογή του Κώδικα. Οι  προβλεπόμενες τροποποιήσεις στον Κώδικα Δεοντολογίας δεν μεταθέτουν την ισχύ εφαρμογής των λοιπών υποχρεώσεων που συνεπάγεται η εφαρμογή του.

Απόφαση ΕΠΑΘ 129/2/16.2.2015

 • 27
 • ΑΥΓ
 • 2014
Απόφαση ΕΠΑΘ υπ’ αριθ. 116/25.8.2014 «Θέσπιση του Κώδικα Δεοντολογίας του Ν. 4224/2013»

Στις 27 Αυγούστου 2014, δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ Β 2289/27.08.2014) η απόφαση της Επιτροπής Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων της Τράπεζας της Ελλάδος αναφορικά με τη θέσπιση του Κώδικα Δεοντολογίας που προβλέπεται στο άρθρο 1 του Ν. 4224/2013 και αφορά τη διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων ιδιωτικών οφειλών. Οι διατάξεις του Κώδικα τίθενται σε εφαρμογή από τις 31.12.2014.

Απόφαση ΕΠΑΘ υπ’ αριθ. 116/25.8.2014

 • 17
 • ΦΕΒ
 • 2014
Σύσταση Κυβερνητικού Συμβουλίου Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους

Με την υπ’ αριθμ. 6 Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου της 17.2.2014 (ΦΕΚ Α 39 της 17.02.2014) συστάθηκε το Κυβερνητικό Συμβούλιο Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, το οποίο αποτελείται από τους Υπουργούς Οικονομικών, Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Στο πλαίσιο της εντολής του, το Συμβούλιο θα ορίσει την έννοια του «συνεργάσιμου δανειολήπτη», καθώς και θα προβαίνει ετησίως στην εκτίμηση των «εύλογων δαπανών διαβίωσης», με βάση τα ετήσια στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ. Σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 4 της ΠΥΣ, το Συμβούλιο θα επικουρείται στις εργασίες του, μετά από σχετική πρόσκληση, από εκπροσώπους φορέων, όπως η Ελληνική Ένωση Τραπεζών, στελέχη της δημόσιας διοίκησης, καθώς και εμπειρογνώμονες, ιδιώτες ή μη, με διεθνή εμπειρία.


ΠΥΣ 6 της 17.2.2014

 • 31
 • ΔΕΚ
 • 2013
Ν. 4224/2013 «Κυβερνητικό Συμβούλιο Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, Ελληνικό Επενδυτικό Ταμείο, Αξιοποίηση Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις»

Στις 31 Δεκεμβρίου 2013, δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ Α 288/31.12.2013) ο ν. 4224/2013 «Κυβερνητικό Συμβούλιο Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, Ελληνικό Επενδυτικό Ταμείο, Αξιοποίηση Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις». Μεταξύ των διατάξεών του εν λόγω νόμου συμπεριλαμβάνονται ρυθμίσεις σε σχέση με τα ακόλουθα θέματα:

 • την ίδρυση και λειτουργία του Κυβερνητικού Συμβουλίου Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους
 • την έκδοση απόφασης της Τράπεζας της Ελλάδος περί θέσεως σε ισχύ του Κώδικα Δεοντολογίας Τραπεζών για την διαχείριση των μη εξυπηρερούμενων ιδιωτικών οφειλών, ο οποίος θα τεθεί σε εφαρμογή το αργότερο στις 31.12.2014, και
 • την αναστολή των πλειστηριασμών υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

Ν. 4224/2013

 

 • 18
 • ΙΑΝ
 • 2013
Υπουργική Απόφαση Ζ1-569 «Μητρώο Φορέων Εξωδικαστικής (Εναλλακτικής) Επίλυσης Διαφορών»

Στις 18 Ιανουαρίου 2013, δημοσιεύτηκε η Υ.Α. Ζ1-569 «Μητρώο Φορέων Εξωδικαστικής (Εναλλακτικής) Επίλυσης Διαφορών» (ΦΕΚ Β 77 της 18.1.2013)  με την οποία ορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις τήρησης του εν λόγω μητρώου του άρθρου 11α του ν. 2251/1994. Το Μητρώο αυτό είναι δημόσιο βιβλίο και τηρείται σε ηλεκτρονική μορφή στη Γενική Γραμματεία Καταναλωτή, ενώ η πρόσβαση σε αυτό γίνεται ατελώς. Στην Υ.Α. καθορίζονται, μεταξύ άλλων:

 • οι πληροφορίες που οφείλουν να διαβιβάζουν οι φορείς Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών (εφεξής ΕΕΔ) στη Γενική Γραμματεία Καταναλωτή εγγράφως ή σε άλλο σταθερό μέσο για την καταχώρισή τους στο Μητρώο και τη χορήγηση βεβαίωσης εγγραφής τους σε αυτό, και
 • η υποχρέωση των ΕΕΔ να πληροφορούν αμελλητί τη Γενική Γραμματεία Καταναλωτή για οποιεσδήποτε μεταβολές τυχόν επέρχονται στις προαναφερθείσες πληροφορίες.

 

 Υπουργική Απόφαση Ζ1-569/2013

 • 7
 • ΜΑΡ
 • 2012
Κοινή Υπουργική Απόφαση Ζ1-111/7.03.2012

Στις 7 Μαρτίου 2012, δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η Κοινή Υπουργική Απόφαση Ζ1-111/7.3.2012 (ΦΕΚ Β 627, 7.03.2012) για την προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας προς:

 • την Οδηγία 2011/90/ΕΕ της Επιτροπής της 14ης Νοεμβρίου 2011 για την τροποποίηση του μέρους ΙΙ του παραρτήματος Ι της Οδηγίας 2008/48/ΕΚ. με το οποίο προβλέπονται πρόσθετα κριτήρια για τον υπολογισμό του συνολικού ετήσιου πραγματικού επιτοκίου (EE L 296, 15.11.2011, σελ. 35-37),
 • την Οδηγία 2009/22/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Απριλίου 2009 περί των αγωγών παραλείψεως στον τομέα της προστασίας των συμφερόντων των καταναλωτών (κωδικοποιημένη έκδοση) (EE L 110, 1.5.2009, σελ. 30- 36),
 • τα σημεία 11 και 26 του Παραρτήματος Ι της Οδηγίας 2005/29/ΕΚ για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές των επιχειρήσεων προς του καταναλωτές στην εσωτερική αγορά (EE L 149, 11.6.2005, σελ. 22-39), και
 • τις Συστάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 98/257/ΕΚ σχετικά με τις αρχές που διέπουν τα αρμόδια όργανα για την εξώδικη επίλυση των διαφορών κατανάλωσης (ΕΕ L 115, 17.4.1998, σελ. 31- 34) και 2001/310/ΕΚ περί αρχών για τα εξωδικαστικά όργανα συναινετικής επίλυσης καταναλωτικών διαφορών (ΕΕ L 109, 19.4.2001, σελ. 56- 61).


Κοινή Υπουργική Απόφαση Ζ1-111/7.3.2012

 • 18
 • ΙΑΝ
 • 2011
Απόφαση Ζ1-21/2011 του Υφυπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης «Τροποποίηση - συμπλήρωση της υπ΄ αριθμ. Ζ1-798/25.06.2008 (ΦΕΚ Β 1353) Απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης για την απαγόρευση αναγραφής Γενικών Όρων Συναλλαγών που έχουν κριθεί καταχρηστικοί με αμετάκλητες δικαστικές αποφάσεις»

Στις 18 Ιανουαρίου 2011 δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ Β 21/18.01.2011) η Απόφαση Ζ1-21/2011 του Υφυπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης «Τροποποίηση - συμπλήρωση της υπ΄ αριθμ. Ζ1-798/25.06.2008 (ΦΕΚ Β 1353) Απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης για την απαγόρευση αναγραφής Γενικών Όρων Συναλλαγών που έχουν κριθεί καταχρηστικοί με αμετάκλητες δικαστικές αποφάσεις» με την οποία απαγορεύεται η χρήση οχτώ (8) Γενικών Όρων Συναλλαγών που έχουν κριθεί ως καταχρηστικοί με αμετάκλητες δικαστικές αποφάσεις.

Απόφαση Ζ1-21/2011

 • 23
 • ΙΟΥ
 • 2010
Κοινή Υπουργική Απόφαση Ζ1-699/2010 "προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας προς την Οδηγία 2008/48/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Απριλίου 2008 για τις συμβάσεις καταναλωτικής πίστης και την κατάργηση της οδηγίας 87/102/ΕΟΚ του Συμβουλίου που δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα των ΕΚ, αριθ. L 133 της 22.5.2008"

Στις 23 Ιουνίου 2010 δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ Β 917/23.06.2010) η Κοινή Υπουργική Απόφαση Ζ1-699/2010 με την οποία ενσωματώνεται στην Ελληνική νομοθεσία η Οδηγία 2008/48/ΕΚ για τις συμβάσεις καταναλωτικής πίστης.

Υπουργική Απόφαση Ζ1-699/2010

 • 31
 • ΙΟΥ
 • 2008
Υπουργική Απόφαση Ζ1-798/2008 (ΦΕΚ Β'1353/11.07.2008)
«Απαγόρευση αναγραφής Γενικών Όρων Συναλλαγών που έχουν κριθεί καταχρηστικοί με αμετάκλητες δικαστικές αποφάσεις»

Το κείμενο του νομοθετήματος είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Ανάπτυξης: http://www.efpolis.gr/_database/docuploads/sitefile-9898.doc

Περισσότερα

 • 3
 • ΑΥΓ
 • 2007
Νόμος 3587/2007 (ΦΕΚ Α’ 152/ 10.7.2007)

«Τροποποίηση και συμπλήρωση του ν. 2251/1994 «Προστασία των καταναλωτών»,
όπως ισχύει - Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2005/29/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συμβουλίου»

Το κείμενο του νόμου, όπως δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως,
είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Ανάπτυξης:

http://www.efpolis.gr/_database/docuploads/sitefile-9676.pdf

 • 5
 • ΙΟΥ
 • 2007
Νόμος 2251/1994 (ΦΕΚ Α΄ 191/16.11.1994)
«Περί προστασίας των καταναλωτών»

Το κείμενο του νόμου, όπως έχει κωδικοποιηθεί, είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Ανάπτυξης:
http://www.efpolis.gr/_database/docuploads/sitefile-19.doc

Το κείμενο του νόμου, όπως δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως,
είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Ανάπτυξης:
http://www.efpolis.gr/_database/docuploads/sitefile-10.pdf

 • 5
 • ΙΟΥ
 • 2007
Νόμος 3297/2004 (ΦΕΚ Α΄ 259/23.12.2004)
«Συνήγορος του Καταναλωτή - Ρύθμιση θεμάτων του Υπουργείου Ανάπτυξης και άλλες διατάξεις»

Το κείμενο του νόμου είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Ανάπτυξης:
http://www.efpolis.gr/_database/docuploads/sitefile-9124.pdf

Η αιτιολογική έκθεση, το πρακτικό-έκθεση της επιτροπής, η έκθεση της επιστημονικής υπηρεσίας της Βουλής,
το ψηφισθέν νομοσχέδιο, καθώς και οι τροπολογίες είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της Βουλής των Ελλήνων:
http://www.parliament.gr/ergasies/nomodetails.asp?lawid=327

 • 5
 • ΙΟΥ
 • 2007

Προεδρικό Διάταγμα 131/2003 (ΦΕΚ Α΄ 116/16.05.2003)
«Προσαρμογή στην Οδηγία 2000/31 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
σχετικά με ορισμένες νομικές πτυχές των υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας,
ιδίως του ηλεκτρονικού εμπορίου, στην εσωτερική αγορά (Οδηγία για το ηλεκτρονικό εμπόριο)»

Το κείμενο του νομοθετήματος είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Ανάπτυξης:
http://www.efpolis.gr/_database/docuploads/sitefile-26.pdf

 • 5
 • ΙΟΥ
 • 2007
Προεδρικό Διάταγμα 301/2002 (ΦΕΚ Α΄ 267/4.11.2002)
«Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της οδηγίας 98/27/ΕΚ
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 19ης Μαίου 1998
περί των αγωγών παραλείψεως στον τομέα της προστασίας των συμφερόντων των καταναλωτών
και τροποποίηση του Νόμου 2251/1994 για την Προστασία του Καταναλωτών»

Το κείμενο του νομοθετήματος είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Ανάπτυξης:
http://www.efpolis.gr/_database/docuploads/sitefile-35.pdf

 • 4
 • ΙΟΥ
 • 2007
Προεδρικό Διάταγμα 197/1997 (ΦΕΚ Α΄ 156/30.07.1997)
«Σύσταση Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή και καθορισμός των αρμοδιοτήτων της»

Το κείμενο του νομοθετήματος είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Ανάπτυξης:
http://www.efpolis.gr/_database/docuploads/sitefile-08.pdf

 • 4
 • ΙΟΥ
 • 2007
Κοινή Υπουργική Απόφαση Ζ1-827/2006 (ΦΕΚ Β΄1086/9.8.2006)
«Λήψη συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) 2006/2004
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27.10.2004 σχετικά με τη συνεργασία μεταξύ των εθνικών αρχών που είναι αρμόδιες για την επιβολή της νομοθεσίας για την προστασία των καταναλωτών
(Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπ’ αριθμ. L 364 της 9.12.2004, σ. 0001 – 0011)»

Το κείμενο του νομοθετήματος είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Ανάπτυξης:
http://www.efpolis.gr/_database/docuploads/sitefile-9438.pdf

 • 3
 • ΙΟΥ
 • 2007
Κοινή Υπουργική Απόφαση Ζ1-629/2005 (ΦΕΚ Β'720/30.05.2005)
«Εξ αποστάσεως εμπορία χρηματοοικονομικών υπηρεσιών προς τους καταναλωτές – Προσαρμογή του ν. 2251/1994 για την «Προστασία των καταναλωτών» (ΦΕΚ Α’ 1991) προς τις διατάξεις της οδηγίας 2002/65/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Σεπτεμβρίου 2002 «σχετικά με την εξ αποστάσεως εμπορία χρηματοοικονομικών υπηρεσιών προς τους καταναλωτές και την τροποποίηση των οδηγιών 90/619/ΕΟΚ του Συμβουλίου, 97/7/ΕΚ και 98/27/ΕΚ»
(Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 271 της 9.10.2002, σ. 0016-0024)»

Το κείμενο του νομοθετήματος είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Ανάπτυξης:
http://www.efpolis.gr/_database/docuploads/sitefile-9143.pdf

 • 3
 • ΙΟΥ
 • 2007
Κοινή Υπουργική Απόφαση Ζ1-178/2001 (ΦΕΚ Β΄ 255/9.3.2001)
«Συναλλαγές που γίνονται με κάρτες - Εναρμόνιση με τις διατάξεις της Σύστασης 97/489/ΕΚ
της Επιτροπής της 30ης Ιουλίου 1997 «σχετικά με τις συναλλαγές που γίνονται με μέσα ηλεκτρονικής πληρωμής και ιδίως όσον αφορά τις σχέσεις μεταξύ του εκδότη και του κατόχου»
(ΕΕ αριθ. L. 208 της 2.8.1997, σ. 52-58). Καταναλωτική πίστη - Προσαρμογή της Κοινής Υπουργικής Απόφασης Φ1-983/91 προς τις διατάξεις της Οδηγίας 98/7/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συμβουλίου της 16ης Φεβρουαρίου 1998 «σχετικά με την τροποποίηση της οδηγίας 87/102/ΕΟΚ για την προσέγγιση των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών που διέπουν την καταναλωτική πίστη» (ΕΕ αριθ. L. 101 της 1.4.1998 σ. 17-23)»

Το κείμενο νομοθετήματος είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Ανάπτυξης:
http://www.efpolis.gr/_database/docuploads/sitefile-14.pdf

 • 3
 • ΙΟΥ
 • 2007
Κοινή Υπουργική Απόφαση Ζ1-496/2000 (ΦΕΚ Β' 1545/18.12.2006)
«Πωλήσεις από απόσταση – Συγκριτική διαφήμιση – Προσαρμογή του νόμου 2251/1994 για την προστασία των καταναλωτών (ΦΕΚ Α΄ 191) προς τις διατάξεις της οδηγίας 97/7/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ης Μαΐου 1997 «για την προστασία των καταναλωτών κατά τις εξ αποστάσεως συμβάσεις» (EE αριθ. L 144 της 4.6.1997, σ. 19-27) και της οδηγίας 97/55/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 6ης Οκτωβρίου 1997 για την τροποποίηση της οδηγίας 84/450/ΕΟΚ σχετικά με την παραπλανητική διαφήμιση προκειμένου να συμπεριληφθεί η συγκριτική διαφήμιση (EE αριθ. L 290 της 23.10.1997, σ. 18-23)»

Το κείμενο του νομοθετήματος είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Ανάπτυξης:
http://www.efpolis.gr/_database/docuploads/sitefile-16.pdf

 • 3
 • ΙΟΥ
 • 2007
Κοινή Υπουργική Απόφαση ΦΙ-983/7-3-1991 (ΦΕΚ Β'172/21-3-1991)
«Καταναλωτική Πίστη - Εναρμόνιση με την οδηγία 87/102/ΕΟΚ της 22ας Δεκεμβρίου 1986, όπως αυτή τροποποιήθηκε από την οδηγία 90/88/ΕΟΚ της 22ας Φεβρουαρίου 1990»

Το κείμενο του νομοθετήματος, όπως έχει κωδικοποιηθεί, είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Ανάπτυξης: http://www.efpolis.gr/_database/docuploads/sitefile-54.doc

 • 3
 • ΙΟΥ
 • 2007
Πράξη Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος 2523/12.6.2003
(Άρθρο 1 του Ν. 1266/82) (ΦΕΚ Α΄ 158/25.6.2003)
«Τροποποίηση των διατάξεων της ΠΔ/ΤΕ 1955/2.7.1991, όπως ισχύουν, σχετικά με την καταναλωτική πίστη και τα δάνεια που χορηγούνται σε φυσικά πρόσωπα για την κάλυψη προσωπικών αναγκών»

Το κείμενο της πράξης είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της Τράπεζας της Ελλάδος:
http://www.bankofgreece.gr/Pages/el/Bank/LegalF/Acts.aspx

 • 3
 • ΙΟΥ
 • 2007
Πράξη Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος 2501/31.10.2002 ΦΕΚ Α΄ 277/18.11.2002)
«Ενημέρωση των συναλλασσομένων με τα πιστωτικά ιδρύματα για τους όρους
που διέπουν τις συναλλαγές τους»

Το κείμενο της πράξης είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της Τράπεζας της Ελλάδος:

http://www.bankofgreece.gr/Pages/el/Bank/LegalF/Acts.aspx

Για την Πράξη Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος 2501/2002 έχει εκδοθεί η υπ’ αριθμ. 178/19.07.2004 απόφαση της ΕΤΠΘ «Διευκρινίσεις των ΠΔ/ΤΕ 1087/1987, 1216/1987, 1955/1991, 2286/1994, 2326/1994, καθώς και της ΠΔ/ΤΕ 2501/2002 που αφορούν τη διαμόρφωση των επιτοκίων και την ενημέρωση των συναλλασσομένων εκ μέρους των πιστωτικών ιδρυμάτων» με τις εξής θεματικές ενότητες...

Περισσότερα

 • 3
 • ΙΟΥ
 • 2007
Πράξη Διοικητή Τράπεζας της Ελλάδας 1955/2/4.7.1991 (ΦΕΚ Α' 105/4.7.1991)
«Κανόνες που διέπουν τη χορήγηση δανείων σε δραχμές
από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν στην Ελλάδα»

http://www.bankofgreece.gr/Pages/el/Bank/LegalF/Acts.aspx