Εθνικό επίπεδο / Δίκαιο προστασίας καταναλωτή χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών

  • 13
  • ΙΟΥ
  • 2015
Υπουργική Απόφαση υπ' αριθμ. 7033οικ για την προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2013/11/ΕΕ για την εναλλακτική επίλυση διαφορών και την λήψη μέτρων εφαρμογής του Κανονισμού 524/2013 για την ηλεκτρονική επίλυση διαφορών