Εθνικό επίπεδο / Τραπεζικό δίκαιο


 • 10
 • ΝΟΕ
 • 2023
 • ()
Πράξη Εκτελεστικής Επιτροπής (ΠΕΕ) 222/1/02.11.2023 της Τράπεζας της Ελλάδος σχετικά με τα σχέδια ανάκαμψης (recovery plans)

ΦΕΚ Β' 6438

 • 28
 • ΜΑΡ
 • 2023
 • ()
Δημοσίευση Ν. 5036/2023- Προσθήκη Άρθρου 133Α στο Ν. 4261/2014: Μακροπροληπτικά μέτρα της ΤτΕ σχετικά με τη δανειακή επιβάρυνση, τα οποία εφαρμόζονται σε επίπεδο δανειολήπτη

Στις 28 Μαρτίου 2023 δημοσιεύτηκε στην  Επίσημη Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ Α’ 77) ο Ν. 5036/2023 με τίτλο "Πλαίσιο ρύθμισης οφειλών και άλλες φορολογικές και τελωνειακές ρυθμίσεις, προστασία των συντάξεων από τον πληθωρισμό και άλλες διατάξεις για τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας".

Ειδικότερα, με το άρθρο 54 του νόμου τροποποιείται ο τίτλος του Κεφαλαίου ΣΤ’ του ν. 4261/2014 ως «Κεφαλαιακά αποθέματα ασφαλείας και λοιπά μέτρα μακροπροληπτικής πολιτικής» και προστίθεται νέο άρθρο 133Α ως εξής:

«Άρθρο 133Α Μακροπροληπτικά μέτρα και εφαρμογή τους ως προς δανειακή επιβάρυνση δανειολήπτη

1. Η Τράπεζα της Ελλάδος είναι αρμόδια να λαμβάνει μακροπροληπτικά μέτρα σχετικά με τη δανειακή επιβάρυνση, τα οποία εφαρμόζονται σε επίπεδο δανειολήπτη από ιδρύματα, χρηματοδοτικά ιδρύματα και οντότητες του χρηματοπιστωτικού τομέα που ιδρύονται και λειτουργούν στην Ελλάδα, καθώς και υποκαταστήματα στην Ελλάδα ιδρυμάτων ή οντοτήτων με έδρα σε χώρα εντός ή εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο πλαίσιο χορήγησης δανείων και λοιπών πιστώσεων προς φυσικό ή νομικό πρόσωπο με εξασφάλιση ακίνητο που βρίσκεται στην Ελλάδα.

2. Tα μακροπροληπτικά μέτρα του παρόντος δύναται να συνίστανται, ιδίως, στη θέσπιση ορίων σε επιμέρους δείκτες που συνδέονται με την πίστωση ή με τον δανειολήπτη ή με επιμέρους χαρακτηριστικά της πίστωσης.

3. Η Τράπεζα της Ελλάδος, για τους σκοπούς του παρόντος, δύναται με απόφασή της να καθορίζει:
α) το είδος των μακροπροληπτικών μέτρων,
β) το είδος των πιστώσεων ως προς τις οποίες εφαρμόζονται τα μακροπροληπτικά μέτρα,
γ) σε περίπτωση θέσπισης ορίων, τους δείκτες ή τα χαρακτηριστικά των πιστώσεων ως προς τα οποία εφαρμόζονται τα όρια, καθώς και το ύψος αυτών,
δ) τους όρους και τις προϋποθέσεις εφαρμογής των μακροπροληπτικών μέτρων,
ε) τα υποβαλλόμενα στοιχεία ή πληροφορίες εκ μέρους των ιδρυμάτων, χρηματοδοτικών ιδρυμάτων και οντοτήτων της παρ. 1, καθώς και
στ) κάθε άλλο ειδικό θέμα και αναγκαία λεπτομέρεια, σχετικά με την εφαρμογή του παρόντος.»

ΦΕΚ Α' 77

 • 9
 • ΦΕΒ
 • 2023
 • (0)
Πράξη Εκτελεστικής Επιτροπής (ΠΕΕ) 215/1/03.02.2023 της Τράπεζας της Ελλάδος για το πλαίσιο έκδοσης και εποπτείας καλυμμένων ομολόγων

ΦΕΚ Β' 616

 • 17
 • ΔΕΚ
 • 2022
 • ()
Πράξη Εκτελεστικής Επιτροπής (ΠΕΕ) 214/1/12.12.2022 της Τράπεζας της Ελλάδος όσον αφορά τα υποβαλλόμενα στοιχεία σχετικά με τη μετοχική διάρθρωση, τις συμμετοχές σε άλλες οντότητες και τα ανοίγματα προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τα συνδεδεμένα μέρη με αυτά

(ΦΕΚ Β’ 6490)

 • 11
 • ΜΑΡ
 • 2022
 • (Own funds)
Δημοσίευση από την Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ) της νέας μεθοδολογίας για την εφαρμογή του αντικυκλικού κεφαλαιακού αποθέματος ασφαλείας στην Ελλάδα και την κατάργηση της ΠΕΕ 55/18.12.2015

Η Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ), δημοσίευσε στις 21 Μαρτίου 2022, στην ιστοσελίδα της, την Πράξη Εκτελεστικής Επιτροπής (ΠΕΕ) 202/1/11.03.2022, με την οποία προσδιορίζεται εκ νέου η διαδικασία εφαρμογής και η μεθοδολογία καθορισμού του ποσοστού αντικυκλικού κεφαλαιακού αποθέματος ασφαλείας και καταργείται η ισχύουσα μέχρι σήμερα ΠΕΕ 55/18.12.2015. Η νέα διαδικασία και μεθοδολογία υπολογισμού συνάδει με την απλουστευμένη διαδικασία εφαρμογής του αντικυκλικού κεφαλαιακού αποθέματος ασφαλείας που καθιερώθηκε με την Οδηγία (ΕΕ) 2019/878 (CRD V) και ενσωματώθηκε στις αναθεωρημένες διατάξεις του άρθρου 127 του ν. 4261/2014.
Η νέα ΠΕΕ 202/11.03.2022 έχει δημοσιευθεί στο ΦΕΚ (τεύχος Β’, 1289/18.03.2022). 

 

Πράξη Εκτελεστικής Επιτροπής 202/1/11.03.2022

 • 23
 • ΙΟΥ
 • 2021
 • ()
Πράξη της Εκτελεστικής Επιτροπής της Τράπεζας της Ελλάδος υπ’ αριθμ. 191/1/23.07.2021

Η Τράπεζα της Ελλάδος εξέδωσε την υπ’ αριθμ. 191/1/23.07.2021 Πράξη Εκτελεστικής Επιτροπής (ΠΕΕ) με την οποία τροποποιείται η υπ’ αριθμ. 125/31.10.2017 ΠΕΕ «Άσκηση των δικαιωμάτων και των διακριτικών ευχερειών του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου 2013, σχετικά με τις απαιτήσεις προληπτικής εποπτείας για τα πιστωτικά ιδρύματα και επιχειρήσεις επενδύσεων και την τροποποίηση του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 και του κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 2015/61 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της 10ης Οκτωβρίου 2014, για τη συμπλήρωση του Κανονισμού (ΕΕ) 575/2013 όσον αφορά την απαίτηση κάλυψης του κινδύνου ρευστότητας για τα πιστωτικά ιδρύματα». 

ΠΕΕ 191/2021

 • 18
 • ΜΑΪ
 • 2021
 • (0)
Νόμος 4799/2021- Ενσωμάτωση στην ελληνική έννομη τάξη των Οδηγιών CRD 5 και BRRD 2 και λοιπές επείγουσες διατάξεις

Νόμος 4799/2021 (ΦΕΚ Α' 78)

 • 6
 • ΜΑΡ
 • 2018
 • (Corporate governance and remuneration)
Επικαιροποίηση των Κατευθυντηρίων Γραμμών του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας σχετικά με την επιλογή των μελών στο ΔΣ των ελληνικών συστημικών πιστωτικών ιδρυμάτων

Στις 6 ΜΑρτίου 2018 αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας η επικαιροποιημένη έκδοση των κατευθυντηρίων γραμμών αναφορικά με την επιλογή και των διορισμό των μελών του Διοικητικού Συμβουλίων των τεσσάρων ελληνικών συστημικών τραπεζών.

 

Guidelines on the Board of Directors’ selection and appointment process in Greek Systemic Banks

 • 2
 • ΦΕΒ
 • 2018
 • (0)
Πράξη Εκτελεστικής Επιτροπής της ΤτΕ για την εξειδίκευση των προϋποθέσεων παροχής χρηματοδοτικής στήριξης ομίλου σύμφωνα με το (εσωτερικό) άρθρο 14 παρ. 2 του ν. 4335/2015

Η υπ’ αριθμ. 131/23.1.2018 Πράξη Εκτελεστικής Επιτροπής της Τράπεζας της Ελλάδος με τίτλο «Εξειδίκευση των προϋποθέσεων για την παροχή χρηματοδοτικής στήριξης ομίλου του εσωτερικού άρθρου 14 του άρθρου 2 του ν. 4335/2015» δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως στο ΦΕΚ Β 303 της 02.02.2018.

Η εν λόγω πράξη εξειδικεύει τις προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται για την παροχή χρηματοδοτικής στήριξης μεταξύ μελών του ιδίου ομίλου. Σύμφωνα με την παράγραφο 1 της Ενότητας Α αυτής, οι διατάξεις της καταλαμβάνουν τα ιδρύματα που είναι εγκατεστημένα στην Ελλάδα και υπόκεινται στην άμεση εποπτεία της Τράπεζας της Ελλάδος.

 • 9
 • ΙΟΥ
 • 2014
 • ()
Νόμος 4261/2014 - Πρόσβαση στη δραστηριότητα των πιστωτικών ιδρυμάτων και προληπτική εποπτεία πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ), κατάργηση του ν. 3601/2007 και άλλες διατάξεις