Εθνικό επίπεδο / Τραπεζικό δίκαιο

  • 6
  • ΜΑΡ
  • 2018
Επικαιροποίηση των Κατευθυντηρίων Γραμμών του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας σχετικά με την επιλογή των μελών στο ΔΣ των ελληνικών συστημικών πιστωτικών ιδρυμάτων