Καταπολέμηση οικονομικού εγκλήματος / Καταπολέμηση χρηματοδότησης της τρομοκρατίας


Παράλληλα με τις προσπάθειες καταπολέμηση της πρακτικής της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, από τα τέλη της δεκαετίας του 1990 ιδιαίτερη σημασία έχει αποδοθεί, για τους ίδιους λόγους, και στη διαμόρφωση του κατάλληλου ρυθμιστικού πλαισίου για την καταστολή της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (γνωστή στην αγγλική ορολογία ως "combating terrorist financing").

 • Οδηγός του ‘OFAC’ για την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας στο Ιράν για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19

  Στις 6 Μαρτίου 2020, το ‘OFAC’, το οποίο υπάγεται στο Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ, δημοσίευσε Οδηγό σχετικά με τη διαδικασία παροχής ανθρωπιστικής βοήθειας στο Ιράν για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19. Στον Οδηγό της OFAC αναλύονται οι πιθανοί τρόποι παροχής ανθρωπιστικής βοήθειας στο Ιράν, οι οποίοι είναι σύννομοι με τις οικονομικές κυρώσεις που έχουν επιβληθεί στο εν λόγω κράτος.

  Οδηγός OFAC

 • Επιβολή οικονομικών κυρώσεων από την ΕΕ σε βάρος της Τουρκίας για τις παράνομες γεωτρήσεις υδρογονανθράκων στην Ανατολική ΜεσόγειοΕπιβολή οικονομικών κυρώσεων από την ΕΕ σε βάρος της Τουρκίας για τις παράνομες γεωτρήσεις υδρογονανθράκων στην Ανατολική Μεσόγειο

  Στις 8 Νοεμβρίου 2019, το Συμβούλιο Υπουργών Εξωτερικών της ΕΕ αποφάσισε, κατά τη συνεδρίασή του, την επιβολή οικονομικών κυρώσεων σε βάρος της Τουρκίας για τις παράνομες γεωτρήσεις που η τελευταία εκτελεί την τρέχουσα περίοδο για την εξεύρεση κοιτασμάτων υδρογονανθράκων στην Ανατολική Μεσόγειο.

  Απόφαση Συμβουλίου Υπουργών Εξωτερικών της ΕΕ

 • Δημοσίευση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1153 «για τη θέσπιση κανόνων με σκοπό τη διευκόλυνση της χρήσης χρηματοοικονομικών και άλλων πληροφοριών για την πρόληψη, την ανίχνευση, τη διερεύνηση ή τη δίωξη ορισμένων ποινικών αδικημάτων»

  Στις 11 Ιουλίου 2019, δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ η Οδηγία (ΕΕ) 2019/1153 «για τη θέσπιση κανόνων με σκοπό τη διευκόλυνση της χρήσης χρηματοοικονομικών και άλλων πληροφοριών για την πρόληψη, την ανίχνευση, τη διερεύνηση ή τη δίωξη ορισμένων ποινικών αδικημάτων».

  Η εν λόγω Οδηγία προβλέπει:

  • ότι οι αρχές επιβολής του νόμου θα έχουν, κατά περίπτωση, άμεση πρόσβαση σε πληροφορίες τραπεζικών λογαριασμών που περιέχονται στα εθνικά κεντρικά μητρώα για την πρόληψη, ανίχνευση, έρευνα ή δίωξη αξιόποινων πράξεων σχετικών με θέματα ΞΧ/ΧΤ, και
  • τη βελτίωση της συνεργασίας μεταξύ των εθνικών αρχών επιβολής του νόμου και των εθνικών μονάδων χρηματοοικονομικών πληροφοριών (ΜΧΠ) αφενός σε εθνικό επίπεδο, και αφετέρου σε επίπεδο ΕΕ.

  Η Οδηγία τίθεται σε εφαρμογή την 31η Ιουλίου 2019. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να την έχουν ενσωματώσει στην εθνική τους έννομη τάξη έως την 1η Αυγούστου 2021 το αργότερο.

  Οδηγία (ΕΕ) 2019/1153

 • Πρόταση Οδηγίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με τη διευκόλυνση της πρόσβασης των αρχών επιβολής του νόμου στα εθνικά κεντρικά μητρώα τραπεζικών λογαριασμών

  Στο πλαίσιο της ενίσχυσης του ευρωπαϊκού πλαισίου πρόληψης και καταπολέμησης της χρήσης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε πρόταση Οδηγίας σχετικά με τη διευκόλυνση της πρόσβασης των αρχών επιβολής του νόμου στα εθνικά κεντρικά μητρώα τραπεζικών λογαριασμών.

  Ειδικότερα, η συγκεκριμένη πρόταση Οδηγίας προβλέπει:

  • ότι οι αρχές επιβολής του νόμου θα έχουν, κατά περίπτωση, άμεση πρόσβαση σε πληροφορίες τραπεζικών λογαριασμών που περιέχονται στα εθνικά κεντρικά μητρώα για την πρόληψη, ανίχνευση, έρευνα ή δίωξη αξιόποινων πράξεων σχετικών με θέματα ΞΧ/ΧΤ, και
  • τη βελτίωση της συνεργασίας μεταξύ των εθνικών αρχών επιβολής του νόμου και των εθνικών μονάδων χρηματοοικονομικών πληροφοριών (ΜΧΠ) αφενός σε εθνικό επίπεδο, και αφετέρου σε επίπεδο ΕΕ.

  Πρόταση Οδηγίας

 • Σχέδιο Δράσης της «Ομάδας των 20» (‘G-20’) για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας

  Στις 7-8 Ιουλίου 2017 πραγματοποιήθηκε στο Αμβούργο η ετήσια συνεδρίαση της «Ομάδας των 20» (‘G-20’) σε επίπεδο Αρχηγών Κρατών ή Κυβερνήσεων.

  Στο πλαίσιο αυτό, η G-20 υιοθέτησε, μεταξύ άλλων, το Σχέδιο Δράσης για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας. Όπως προκύπτει, στο εν λόγω σχέδιο δράσης αναφέρονται συγκεκριμένες δράσεις που πρέπει να ληφθούν σε διεθνές επίπεδο για την καταπολέμηση της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (π.χ. αποτελεσματική εφαρμογή των διεθνών προτύπων της FATF σε ζητήματα διαφάνειας που αφορούν τον πραγματικό δικαιούχο νομικών προσώπων).

  Σχέδιο Δράσης