Καταπολέμηση οικονομικού εγκλήματος / Καταπολέμηση χρηματοδότησης της τρομοκρατίας


Παράλληλα με τις προσπάθειες καταπολέμηση της πρακτικής της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, από τα τέλη της δεκαετίας του 1990 ιδιαίτερη σημασία έχει αποδοθεί, για τους ίδιους λόγους, και στη διαμόρφωση του κατάλληλου ρυθμιστικού πλαισίου για την καταστολή της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (γνωστή στην αγγλική ορολογία ως "combating terrorist financing").

 • Σχέδιο Νόμου για την ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1153 «περί θέσπισης κανόνων με σκοπό τη διευκόλυνση της χρήσης χρηματοοικονομικών και άλλων πληροφοριών για την πρόληψη, την ανίχνευση, τη διερεύνηση ή τη δίωξη ορισμένων ποινικών αδικημάτων»

  Την 1η Απριλίου 2022, κατατέθηκε προς ψήφιση στη Βουλή των Ελλήνων σχέδιο Νόμου, στο Μέρος Β’ του οποίου (άρθρα 34-55) περιλαμβάνονται διατάξεις αναφορικά με την ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1153 «περί θέσπισης κανόνων με σκοπό τη διευκόλυνση της χρήσης χρηματοοικονομικών και άλλων πληροφοριών για την πρόληψη, την ανίχνευση, τη διερεύνηση ή τη δίωξη ορισμένων ποινικών αδικημάτων».

  Σχέδιο Νόμου

 • Μεταφορά στην ελληνική νομοθεσία του κεφαλαίου 6 της Απόφασης 2008/615/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 23ης Ιουνίου 2008 σχετικά με την αναβάθμιση της διασυνοριακής συνεργασίας, ιδίως όσον αφορά την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και του διασυνοριακού εγκλήματος

  Στις 29 Οκτωβρίου 2021, δημοσιεύθηκε (ΦΕΚ Α’ 200) το υπ’ αριθμ. 81/2021 Προεδρικό Διάταγμα, με το οποίο ενσωματώνεται στην εθνική μας έννομη τάξη το Κεφάλαιο 6 της Απόφασης 2008/615/ΔΕΥ του Συμβουλίου «σχετικά με την αναβάθμιση της διασυνοριακής συνεργασίας, ιδίως όσον αφορά την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και του διασυνοριακού εγκλήματος».

  Η διάρθρωση του εν λόγω Προεδρικού Διατάγματος είναι η εξής:

  • στο άρθρο 1 περιλαμβάνονται διατάξεις για τον σκοπό,
  • στο άρθρο 2 περιλαμβάνονται διατάξεις για το πεδίο εφαρμογής,
  • στο άρθρο 3 περιλαμβάνονται οι σχετικοί ορισμοί,
  • στο άρθρο 4 περιλαμβάνονται διατάξεις για τα εθνικά σημεία επαφής,
  • στο άρθρο 5 περιλαμβάνονται διατάξεις για τους υπεύθυνους επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα,
  • στο άρθρο 6 περιλαμβάνονται διατάξεις για τον σκοπό της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα,
  • στο άρθρο 7 περιλαμβάνονται διατάξεις για τις αρμόδιες αρχές,
  • στο άρθρο 8 περιλαμβάνονται διατάξεις για την ακρίβεια, τον επίκαιρο χαρακτήρα και τη διάρκεια αποθήκευσης δεδομένων,
  • στο άρθρο 9 περιλαμβάνονται διατάξεις για την καταγραφή των ειδικών κανόνων  που διέπουν την αυτοματοποιημένη (και μη) αυτοματοποιημένη παροχή,
  • στο άρθρο 10 περιλαμβάνονται διατάξεις για την καταγραφή μοναδικού αναγνωριστικού αριθμού,
  • στο άρθρο 11 περιλαμβάνονται διατάξεις για τα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα προστασίας και ασφάλειας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα,
  • στο άρθρο 12 περιλαμβάνονται διατάξεις για τη γνωστοποίηση παραβίασης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, στον υπεύθυνο επεξεργασίας άλλου κράτους μέλους της ΕΕ και στο υποκείμενο των δεδομένων,
  • στο άρθρο 13 περιλαμβάνονται διατάξεις για τα δικαιώμετα του υποκειμένου των δεδομένων,
  • στο άρθρο 14 περιλαμβάνονται διατάξεις για το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, τις σχετικές κυρώσεις και θέματα δικαστικής προστασίας,
  • στο άρθρο 15 περιλαμβάνονται διατάξεις για την ευθύνη αποζημίωσης,
  • στο άρθρο 16 περιλαμβάνονται διατάξεις για την παροχή ενημέρωσης κατόπιν προηγούμενης αίτησης των κρατών μελών της ΕΕ,
  • στο άρθρο 17 περιλαμβάνονται διατάξεις για τα καθήκοντα του Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, και
  • στο άρθρο 18 περιλαμβάνονται διατάξεις για την έναρξη ισχύος του εν λόγω Προεδρικού Διατάγματος (ήτοι Παρασκευή, 29 Οκτωβρίου 2021).

  ΦΕΚ Α’ 200/29.10.2021

 • Διαμόρφωση ενός ευρωπαϊκού πλαισίου εφαρμογής περιοριστικών μέτρων (κυρώσεων) κατά σοβαρών παραβιάσεων και καταπατήσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε διεθνές επίπεδο

  Στις 19 Οκτωβρίου 2020, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε πρόταση Κανονισμού για τη διαμόρφωση ενός πλαισίου εφαρμογής περιοριστικών μέτρων (κυρώσεων) κατά σοβαρών παραβιάσεων και καταπατήσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε διεθνές επίπεδο.

  Η εν λόγω πρόταση Κανονισμού, η οποία δεν είναι, μέχρι στιγμής, δημόσια διαθέσιμη, θα προσφέρει στην ΕΕ, μετά την οριστικοποίησή της, μεγαλύτερη ευελιξία, προκειμένου να είναι σε θέση να αντιμετωπίσει όσους ευθύνονται για σοβαρές παραβιάσεις και καταπατήσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ανά τον υφήλιο, ανεξάρτητα από τον τόπο όπου αυτές λαμβάνουν χώρα.

  Επιπλέον, το νέο αυτό καθεστώς δεν θα αντικαταστήσει υφιστάμενα γεωγραφικά καθεστώτα κυρώσεων, ορισμένα από τα οποία αφορούν ήδη παραβιάσεις και καταπατήσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, όπως για παράδειγμα τα καθεστώτα της Συρίας, της Λευκορωσίας ή της Βενεζουέλας.

  Δελτίο τύπου Ευρωπαϊκής Επιτροπής

 • Οδηγός της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας στη Συρία στο πλαίσιο της αντιμετώπισης του κορωνοϊού COVID-19

  Στις 11 Μαΐου 2020, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε Οδηγό σχετικά με τη διαδικασία παροχής ανθρωπιστικής βοήθειας στη Συρία για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19. Το προσεχές διάστημα αναμένεται να δημοσιευθούν και άλλοι, αντίστοιχου περιεχομένου, Οδηγοί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για κράτη στα οποία έχουν επιβληθεί οικονομικές κυρώσεις (π.χ. Βενεζουέλα, Ιράν).

  Επισημαίνεται ότι, στον Οδηγό αυτό αναλύονται οι πιθανοί τρόποι παροχής ανθρωπιστικής βοήθειας στη Συρία, οι οποίοι είναι σύννομοι με τις οικονομικές κυρώσεις που έχουν επιβληθεί από την ΕΕ στο εν λόγω κράτος.

  Οδηγός Ευρωπαϊκής Επιτροπής

 • Πληροφοριακό Δελτίο του ‘OFAC’ για την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας στο πλαίσιο της αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19

  Στις 16 Απριλίου 2020, το Office of Foreign Assets Control του Υπουργείου Οικονομικών των ΗΠΑ δημοσίευσε Πληροφοριακό Δελτίο, στο οποίο περιλαμβάνεται όλη η απαραίτητη τεκμηρίωση σχετικά με τη διαδικασία παροχής ανθρωπιστικής βοήθειας στο πλαίσιο της αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19.

  Πληροφοριακό Δελτίο OFAC