Καταπολέμηση οικονομικού εγκλήματος / Καταπολέμηση χρηματοδότησης της τρομοκρατίας


Παράλληλα με τις προσπάθειες καταπολέμηση της πρακτικής της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, από τα τέλη της δεκαετίας του 1990 ιδιαίτερη σημασία έχει αποδοθεί, για τους ίδιους λόγους, και στη διαμόρφωση του κατάλληλου ρυθμιστικού πλαισίου για την καταστολή της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (γνωστή στην αγγλική ορολογία ως "combating terrorist financing").

 • Πρόταση Οδηγίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με τη διευκόλυνση της πρόσβασης των αρχών επιβολής του νόμου στα εθνικά κεντρικά μητρώα τραπεζικών λογαριασμών

  Στο πλαίσιο της ενίσχυσης του ευρωπαϊκού πλαισίου πρόληψης και καταπολέμησης της χρήσης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε πρόταση Οδηγίας σχετικά με τη διευκόλυνση της πρόσβασης των αρχών επιβολής του νόμου στα εθνικά κεντρικά μητρώα τραπεζικών λογαριασμών.

  Ειδικότερα, η συγκεκριμένη πρόταση Οδηγίας προβλέπει:

  • ότι οι αρχές επιβολής του νόμου θα έχουν, κατά περίπτωση, άμεση πρόσβαση σε πληροφορίες τραπεζικών λογαριασμών που περιέχονται στα εθνικά κεντρικά μητρώα για την πρόληψη, ανίχνευση, έρευνα ή δίωξη αξιόποινων πράξεων σχετικών με θέματα ΞΧ/ΧΤ, και
  • τη βελτίωση της συνεργασίας μεταξύ των εθνικών αρχών επιβολής του νόμου και των εθνικών μονάδων χρηματοοικονομικών πληροφοριών (ΜΧΠ) αφενός σε εθνικό επίπεδο, και αφετέρου σε επίπεδο ΕΕ.

  Πρόταση Οδηγίας

 • Σχέδιο Δράσης της «Ομάδας των 20» (‘G-20’) για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας

  Στις 7-8 Ιουλίου 2017 πραγματοποιήθηκε στο Αμβούργο η ετήσια συνεδρίαση της «Ομάδας των 20» (‘G-20’) σε επίπεδο Αρχηγών Κρατών ή Κυβερνήσεων.

  Στο πλαίσιο αυτό, η G-20 υιοθέτησε, μεταξύ άλλων, το Σχέδιο Δράσης για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας. Όπως προκύπτει, στο εν λόγω σχέδιο δράσης αναφέρονται συγκεκριμένες δράσεις που πρέπει να ληφθούν σε διεθνές επίπεδο για την καταπολέμηση της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (π.χ. αποτελεσματική εφαρμογή των διεθνών προτύπων της FATF σε ζητήματα διαφάνειας που αφορούν τον πραγματικό δικαιούχο νομικών προσώπων).

  Σχέδιο Δράσης

 • Οδηγία (ΕΕ) 2017/541 για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας

  Στις 31 Μαρτίου 2017, δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης η Οδηγία (ΕΕ) 2017/541 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου «για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και την αντικατάσταση της Απόφασης-πλαισίου 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου και για την τροποποίηση της Απόφασης 2005/671/ΔΕΥ του Συμβουλίου».

  Με την εν λόγω Οδηγία θεσπίζονται ελάχιστοι κανόνες αναφορικά με:

  • τον ορισμό των ποινικών αδικημάτων και των ποινών στον τομέα των τρομοκρατικών εγκλημάτων,
  • τα εγκλήματα που απορρέουν από δραστηριότητες τρομοκρατικών ομάδων, και
  • μέτρα προστασίας, στήριξης και αρωγής των θυμάτων της τρομοκρατίας.

  Η Οδηγία θα τεθεί σε ισχύ, είκοσι (20) ημερολογιακές ημέρες μετά την ημερομηνία δημοσίευσής της, ήτοι την Πέμπτη, 20 Απριλίου 2017. Τα κράτη μέλη θα πρέπει, έως τις 8 Σεπτεμβρίου 2018, να την ενσωματώσουν στην εθνική τους έννομη τάξη.

  Οδηγία (ΕΕ) 2017/541

 • Νομοθετικές πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ενίσχυση του ρυθμιστικού πλαισίου που διέπει την καταπολέμηση της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας

  Στο τέλος Δεκεμβρίου 2016, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε νομοθετικές προτάσεις προς την κατεύθυνση ενίσχυσης της ικανότητας του ρυθμιστικού πλαισίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την καταπολέμηση της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και του οργανωμένου εγκλήματος.

  Οι νομοθετικές προτάσεις που παρουσίασε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναμένεται να συμπληρώσουν και ενισχύσουν το ευρωπαϊκό δίκαιο στους τομείς:

  • της ποινικοποίησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες,

  • της παράνομης διακίνησης μετρητών, και

  • της δέσμευσης και δήμευσης περιουσιακών στοιχείων που προέρχονται από εγκληματικές δραστηριότητες.

  Οι νομοθετικές προτάσεις και το δελτίο τύπου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι διαθέσιμα στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση:

  http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-4401_el.htm

 • Συμβιβαστικό κείμενο της Σλοβακικής Προεδρίας επί της πρότασης Οδηγίας για την τροποποίηση της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/849

  Στις 28 Οκτωβρίου 2016, δημοσιεύθηκε στο δικτυακό τόπο του Συμβουλίου Υπουργών της Ε.Ε. το συμβιβαστικό κείμενο της Σλοβακικής Προεδρίας επί της πρότασης Οδηγίας για την τροποποίηση της Οδηγίας 2015/849 «σχετικά με την πρόληψη της χρήσης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας».

  Το εν λόγω κείμενο είναι διαθέσιμο στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση:

  http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-13872-2016-INIT/en/pdf

 

European Money Quiz
European Money Quiz
MiFID II / MiFIR
Ευρωπαϊκή Τραπεζική Ένωση
Κώδικας Δεοντολογίας της Τράπεζας της Ελλάδος
Κώδικας Δεοντολογίας της Τράπεζας της Ελλάδος
Χρηματοπιστωτικός Εγγραμματισμός
Χρηματοπιστωτικός Εγγραμματισμός