Καταστατικά όργανα / Διοικητικό Συμβούλιο

 

Πρόεδρος:
Γκίκας Χαρδούβελης
Πρόεδρος Δ.Σ. ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε
Αντιπρόεδρος:
Φωκίων Καραβίας
Διευθύνων Σύμβουλος ΤΡΑΠΕΖΑΣ EUROBANK Α.Ε.
Μέλη:
Χρήστος Μεγάλου
Διευθύνων Σύμβουλος ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.
Παύλος Μυλωνάς
Διευθύνων Σύμβουλος ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.
Βασίλειος Ψάλτης
Διευθύνων Σύμβουλος ALPHA BANK
Δημήτριος Κυπαρίσσης
Διευθύνων Σύμβουλος OPTIMA BANK Α.Ε.
Ελένη Βρεττού
Διευθύνουσα Σύμβουλος ATTICA BANK
Αντώνιος Βαρθολομαίος
Διευθύνων Σύμβουλος ΠΑΓΚΡΗΤΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Α.Ε.
Αιμίλιος Κυριάκου
Διευθύνων Σύμβουλος CITIBANK EUROPE PLC
Θεόδωρος Αφθονίδης
Αντιπρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος AEGEAN BALTIC BANK Α.Τ.Ε.
Γεράσιμος Αντύπας 
Chief Executive Officer VIVABANK Α.Ε.
Χαρούλα Απαλαγάκη (χωρίς δικαίωμα ψήφου)
Acting Γενική Διευθύντρια Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών1.1. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης αποτελείται από πέντε (5) έως έντεκα (11) μέλη, τα οποία εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση μεταξύ των τακτικών μελών της. Ο αριθμός των μελών καθορίζεται εκάστοτε από τη Γενική Συνέλευση. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δύνανται, διαζευκτικά, να έχουν μία από τις ακόλουθες ιδιότητες:

  1. α. στην περίπτωση των ελληνικών πιστωτικών ιδρυμάτων, να είναι Πρόεδροι Διοικητικών Συμβουλίων, ή Διευθύνοντες Σύμβουλοι. Ειδικά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου έχει την ιδιότητα του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου τακτικού μέλους και εκλέγεται μεταξύ των Προέδρων των τεσσάρων μεγαλύτερων σε ενεργητικό τακτικών μελών 
  2. β. στην περίπτωση υποκαταστημάτων αλλοδαπών πιστωτικών ιδρυμάτων, να διαθέτουν μία από τις παραπάνω ιδιότητες ή να είναι Γενικοί Διευθυντές

Κατά την εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, η Γενική Συνέλευση μεριμνά για την αντιπροσωπευτική εκπροσώπηση του τραπεζικού συστήματος σε αυτό. Με την επιφύλαξη της παρ. 1.1. υπό α  εδάφιο β του παρόντος άρθρου, τα τακτικά μέλη εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο με ένα μέλος.  

Στο Διοικητικό Συμβούλιο συμμετέχει χωρίς δικαίωμα ψήφου και ο Γενικός Γραμματέας της Ένωσης. Μπορεί επίσης να συμμετέχουν, χωρίς δικαίωμα ψήφου, μετά από πρόσκληση του Προέδρου, ο Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής και ο Πρόεδρος της Συντονιστικής Επιτροπής Αγορών και Κεφαλαίων.

1.2   Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι διετής, παρατείνεται δε αυτόματα μέχρι την πρώτη, μετά τη συμπλήρωση της διετίας, τακτική Γενική Συνέλευση. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι επανεκλέξιμα.

1.3   Το Διοικητικό Συμβούλιο, κατά την πρώτη μετά την εκλογή των μελών του συνεδρίαση, συγκροτείται σε σώμα και εκλέγει Πρόεδρο (ο οποίος έχει κατά τα ανωτέρω την ιδιότητα του Προέδρου) και έναν (1) Αντιπρόεδρο.

1.4   Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου εκπροσωπεί την Ένωση. Με απόφαση του οργάνου μπορούν να ανατεθούν στον Αντιπρόεδρο, ο οποίος υποστηρίζει το έργο του Προέδρου ή και σε άλλα μέλη του συγκεκριμένες αρμοδιότητες.

1.5   Ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος συγκροτούν το Προεδρείο της Ένωσης, στις συνεδριάσεις του οποίου συμμετέχει και ο Γενικός Γραμματέας της Ένωσης. Μπορεί επίσης να συμμετέχουν, μετά από πρόσκληση του Προέδρου, ο Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής και ο Πρόεδρος της Συντονιστικής Επιτροπής Αγορών και Κεφαλαίων.

1.6   Σε περίπτωση που μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου αποχωρήσει για οποιονδήποτε λόγο, τα εναπομένοντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στην πρώτη μετά την αποχώρηση συνεδρίασή του, εκλέγουν νέο μέλος σε αντικατάσταση του αποχωρήσαντος, για το υπόλοιπο της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου, με απόλυτη πλειοψηφία των εναπομεινάντων μελών του. Για την ως άνω εκλογή τηρούνται οι όροι και προϋποθέσεις της παραγράφου 1.1 του παρόντος άρθρου.

Η ως άνω εκλογή εισάγεται για επικύρωση στην αμέσως επόμενη Γενική Συνέλευση. Τυχόν μη επικύρωση της εκλογής από τη Γενική Συνέλευση δεν θίγει το κύρος των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ασκεί τη διοίκηση της Ένωσης και λογοδοτεί στη Γενική Συνέλευση. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να εκχωρεί στην Εκτελεστική Επιτροπή όσες από τις εξουσίες του κρίνει σκόπιμο.

3.1   Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει τουλάχιστον τέσσερις (4) φορές κατά τη διάρκεια του ημερολογιακού έτους.

3.2.  Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται σε συνεδρίαση μετά από πρόσκληση του Προέδρου του, ή εφόσον τρία (3) μέλη ζητήσουν τη σύγκλησή του, θέτοντας θέματα Ημερήσιας Διάταξης.

3.3   Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που κωλύεται να παραστεί σε συνεδρίαση του οργάνου, μπορεί να εκπροσωπηθεί από άλλο μέλος του με έγγραφη εξουσιοδότηση. Κάθε μέλος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο άλλο μέλος.

3.4   Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, ή, σε περίπτωση κωλύματός του ο Αντιπρόεδρος, προεδρεύει στις συνεδριάσεις του οργάνου.

4.1   Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου (περιλαμβανομένου και του Προέδρου)  διαθέτει μία ψήφο.  

4.2   Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται, ή εκπροσωπείται, η πλειοψηφία των μελών του.

4.3   Κατά τη λήψη αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου επιδιώκεται η επίτευξη συναίνεσης. Αν αυτό δεν καταστεί δυνατό, οι αποφάσεις λαμβάνονται με πλειοψηφία των 3/5 των παρόντων και εκπροσωπούμενων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.