Η Ένωση / Προφίλ

Η Ελληνική Ένωση Τραπεζών (ΕΕΤ) είναι ο φορέας εκπροσώπησης των ελληνικών και ξένων πιστωτικών ιδρυμάτων που λειτουργούν στην Ελλάδα. Ιδρύθηκε το 1928 και είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Εκφράζει τις θέσεις των τραπεζών-μελών της, παρεμβαίνει συμβουλευτικά στη ρυθμιστική διαδικασία, συμμετέχει στη λήψη αποφάσεων σε νομοπαρασκευαστικές ή τεχνικές επιτροπές σε διεθνές, ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο και συνεργάζεται με φορείς και ενώσεις του χρηματοπιστωτικού τομέα άλλων χωρών στο πλαίσιο διμερούς ή πολυμερούς συνεργασίας. Στόχος της είναι ο συλλογικός εκσυγχρονισμός των τραπεζών-μελών της και η συνολική ανάπτυξη του χρηματοπιστωτικού τομέα.

 

Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλα τα μέλη της Ένωσης για την τιμή που μου έκαναν και την εμπιστοσύνη που μου έδειξαν, με την εκλογή μου στην Προεδρία της Ένωσης. Με τον πήχη βαλμένο πολύ υψηλά από τον προηγούμενο Πρόεδρο, κ. Ν. Καραμούζη αναλαμβάνω τα νέα καθήκοντά μου με πλήρη επίγνωση και συναίσθηση των προκλήσεων που αντιμετωπίζει το ελληνικό τραπεζικό σύστημα. Σας διαβεβαιώνω ότι θα καταβάλλω, σε συνεργασία με όλα τα μέλη, κάθε δυνατή προσπάθεια για να ανταποκριθώ  στις ανάγκες της ΕΕΤ και της Προεδρίας της.

Η ανάληψη των καθηκόντων μου στην Ένωση, συμπίπτει σε μια ιστορική στιγμή, τόσο για το Τραπεζικό σύστημα όσο και για την Ελληνική οικονομία. Μετά από παρατεταμένη οικονομική κρίση, η χώρα έχει εισέλθει σε τροχιά ανάπτυξης. Το τραπεζικό σύστημα καλείται να χρηματοδοτήσει αυτή την ανάπτυξη, και ήδη επιτελεί την αποστολή του, έχοντας αποκαταστήσει τη ρευστότητα, κερδίζοντας την  εμπιστοσύνη στην επάνοδο των καταθέσεων, και αποκαθιστώντας την κερδοφορία του.

Παρόλα αυτά, το τραπεζικό σύστημα εξακολουθεί να αντιμετωπίζει μεγάλες προκλήσεις, με σημαντικότερη  την περαιτέρω δραστική μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, που είναι το αποτέλεσμα της παρατεταμένης κρίσης της Ελληνικής οικονομίας τα τελευταία 10 χρόνια.

Σε όλα αυτά τα μέτωπα, όπως και πολλά άλλα, η Ένωση έχει συμβάλλει, και θα εξακολουθήσει να συμβάλλει, καθοριστικά. Κοινό ζητούμενο και στόχος της αποτελεί η βιώσιμη ανάπτυξη της χώρας. Η Ένωση θα αναλάβει και θα στηρίξει κάθε πρωτοβουλία προς αυτή την κατεύθυνση.

H EET συμπλήρωσε ήδη 90 χρόνια λειτουργίας και ενεργού δράσης εντός και εκτός Ελλάδος. Και η ιστορία της αποδεικνύει την ικανότητά της να προσαρμόζει τις προτεραιότητές της πάντοτε στις ανάγκες της ελληνικής κοινωνίας, των τραπεζών - μελών της και της οικονομίας. Αποτελεί  σταθερή δέσμευση  όλων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, αλλά και προσωπική μου, η Ένωση να πρωταγωνιστήσει, για μια ακόμη φορά, στην παρακολούθηση των εξελίξεων εντός και εκτός Ελλάδος, αλλά και στην ανάληψη πρωτοβουλιών.

Ευχαριστούμε τα μέλη μας για τη διαχρονική τους εμπιστοσύνη στην ΕΕΤ. Θα συνεχίσουμε, με το ίδιο αμείωτο ενδιαφέρον, να προλαβαίνουμε τις εξελίξεις και θα παραμείνουμε πυλώνας ενημέρωσης και συλλογικής δράσης.

Γεώργιος Χαντζηνικολάου 
Πρόεδρος ΕΕΤ

 

H Ελληνική Ένωση Τραπεζών σας καλωσορίζει στην ιστοσελίδα της.

Παρακολουθούμε τις εξελίξεις του τραπεζικού κλάδου σε ελληνικό, ευρωπαϊκό, και διεθνές επίπεδο. Ελπίζουμε να αντλήσετε χρήσιμες πληροφορίες από την περιήγησή σας στην ιστοσελίδα μας.

 Χαρούλα Απαλαγάκη 
Γενική Γραμματέας ΕΕΤ

Η συμβολή των τραπεζών-μελών της ΕΕΤ στην ελληνική οικονομία

Η ΕΕΤ αριθμεί σήμερα 18 τράπεζες-μέλη, 10 τακτικά και 8 συνδεδεμένα, με:

  • περισσότερους από 38.000 άμεσα απασχολούμενους τραπεζοϋπαλλήλους προσωπικό σήμερα
  • 1.873 τραπεζικά καταστήματα
  • 5.625 Αυτόματες Ταμειολογιστικές Μηχανές (ΑΤΜ)
  • δραστηριοποίηση σε 12 τραπεζικές αγορές του εξωτερικού μέσω θυγατρικών τραπεζών και υποκαταστημάτων, με 789 τραπεζικά καταστήματα και σχεδόν 12.000 απασχολούμενο προσωπικό.
Επισήμανση

Η Ελληνική Ένωση Τραπεζών δεν είναι τράπεζα, δεν ασκεί οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση τραπεζική εργασία, ούτε διατηρεί κεφάλαια για λογαριασμό των μελών της ή του κοινού. Δεν αποτελεί εποπτική αρχή των τραπεζών, δεν επιβάλλει κανόνες κανονιστικής συμμόρφωσης και δεν είναι εργοδοτική ένωση ούτε συνάπτει συλλογικές συμβάσεις εργασίας.