Η Ένωση / Προφίλ

Η Ελληνική Ένωση Τραπεζών (ΕΕΤ) είναι ο φορέας εκπροσώπησης των ελληνικών και ξένων πιστωτικών ιδρυμάτων που λειτουργούν στην Ελλάδα. Ιδρύθηκε το 1928 και είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Εκφράζει τις θέσεις των τραπεζών-μελών της, παρεμβαίνει συμβουλευτικά στη ρυθμιστική διαδικασία, συμμετέχει στη λήψη αποφάσεων σε νομοπαρασκευαστικές ή τεχνικές επιτροπές σε διεθνές, ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο και συνεργάζεται με φορείς και ενώσεις του χρηματοπιστωτικού τομέα άλλων χωρών στο πλαίσιο διμερούς ή πολυμερούς συνεργασίας. Στόχος της είναι ο συλλογικός εκσυγχρονισμός των τραπεζών-μελών της και η συνολική ανάπτυξη του χρηματοπιστωτικού τομέα.

 

Η εμφανής βελτίωση της ελληνικής οικονομίας τα τελευταία έτη, η ανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας από τους αξιολογικούς οίκους αλλά και της γενικότερης εμπιστοσύνης των επενδυτών και της διεθνούς κοινότητας στην εθνική οικονομία, φέρνουν νέο αέρα αισιοδοξίας στο τραπεζικό σύστημα.  Στο παρελθόν οι τράπεζες, παρά τους κλυδωνισμούς της ελληνικής οικονομίας, έδειξαν αξιοσημείωτες αντοχές.  Σήμερα έχουν επανέλθει σε καθεστώς βιώσιμης κερδοφορίας και έχουν ήδη αναλάβει ηγετικό ρόλο στην αντιμετώπιση δύο επίκαιρων διεθνών προκλήσεων: Τον ψηφιακό μετασχηματισμό και τη βιώσιμη ανάπτυξη, με ιδιαίτερη έμφαση στην τήρηση των κριτηρίων ESG (Environment, Social & Governance – Περιβαλλοντικά, Κοινωνικά, Διακυβέρνηση). 

Οι τράπεζες στην Ελλάδα διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στην προώθηση του στόχου για βιώσιμη ανάπτυξη και ευημερία.  Αποτελούν τον κύριο πυλώνα αξιόπιστης διάθεσης των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και οι χορηγούμενες τραπεζικές πιστώσεις κατευθύνονται σε επενδύσεις, που δημιουργούν θέσεις εργασίας. 

Οι ελληνικές τράπεζες διαθέτουν ισχυρή κεφαλαιακή επάρκεια και ρευστότητα και, έτσι, όταν οι συνθήκες το απαιτούν, στηρίζουν ευάλωτες κοινωνικές ομάδες.  Διευκολύνουν την εξυπηρέτηση του δανεισμού τους, ενώ συμβάλλουν άμεσα και αποτελεσματικά στην αποκατάσταση καταστροφών, με γενναιόδωρες δράσεις εταιρικής κοινωνικής ευθύνης.

Διαχρονικά, το ελληνικό τραπεζικό σύστημα στηρίζει και το δύσκολο έργο καταπολέμησης της φοροδιαφυγής.  Συγχρόνως, επενδύει σημαντικά ποσά στην ασφάλεια των ηλεκτρονικών συναλλαγών και στην ευαισθητοποίηση του κοινού σε θέματα εξαπάτησης, που τα τελευταία χρόνια σημειώνουν μεγάλη άνοδο.

Ενδεικτικό της συνέπειας και ορθολογικής διαχείρισης των ελληνικών τραπεζών είναι και το γεγονός ότι στις ευρωπαϊκές ασκήσεις προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων (stress tests) του 2023 οι ελληνικές συστημικές τράπεζες έκαναν τη θετική έκπληξη:  Έδειξαν σημαντική ανθεκτικότητα, υψηλότερη από την αντίστοιχη ανθεκτικότητα των περισσότερων ευρωπαϊκών τραπεζών.

Η Ελληνική Ένωση Τραπεζών (ΕΕΤ) συμπλήρωσε 95 χρόνια αδιάλειπτης λειτουργίας.  Βίωσε από κοινού με τα μέλη της όλες τις ιστορικές, εθνικές και οικονομικές εξελίξεις της χώρας μας.  Διαχρονική αποστολή της είναι η παροχή αξιόπιστης και αντικειμενικής πληροφόρησης σε επιχειρήσεις και καταναλωτές.  Επεξεργάζεται και τα κοινού ενδιαφέροντος θεσμικά θέματα του ευρωπαϊκού τραπεζικού κλάδου, ενώ συμβάλλει ουσιαστικά και στο νομοθετικό έργο.

Σήμερα οι ελληνικές επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά καλούνται να αντιμετωπίσουν το αυξανόμενο χρηματοοικονομικό κόστος που φέρνει η αύξηση των επιτοκίων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.  Χρειάζονται περισσότερο από ποτέ τη στήριξή μας.  Η στήριξη αυτή δεν περιορίζεται μόνον στη χορήγηση δανείων με ευνοϊκούς όρους, αλλά επεκτείνεται και σε θέματα διάδοσης του χρηματοοικονομικού αλφαβητισμού και μάλιστα, τελευταία, του ψηφιακού χρηματοοικονομικού αλφαβητισμού.  Η ΕΕΤ ενισχύει σημαντικά την εκπαιδευτική της δραστηριότητα και έχει αναλάβει σημαντικό έργο προς την κατεύθυνση αυτή.

Η διαρκώς ανανεωμένη και ενήμερη ιστοσελίδα της ΕΕΤ και οι ανακοινώσεις της εξασφαλίζουν αντικειμενική και επίκαιρη ενημέρωση των πολιτών, των επιχειρήσεων, αλλά και των μελών της.  Με τον τρόπο αυτό, η αναγκαία πληροφορία για τη σύγχρονη τραπεζική δραστηριότητα γίνεται κοινό κτήμα όλων των πολιτών.

Γκίκας Χαρδούβελης 
Πρόεδρος ΕΕΤ

 

H Ελληνική Ένωση Τραπεζών σας καλωσορίζει στην ιστοσελίδα της.

Παρακολουθούμε τις εξελίξεις του τραπεζικού κλάδου σε ελληνικό, ευρωπαϊκό, και διεθνές επίπεδο. Ελπίζουμε να αντλήσετε χρήσιμες πληροφορίες από την περιήγησή σας στην ιστοσελίδα μας.

 Χαρούλα Απαλαγάκη 
Acting Γενική Διευθύντρια ΕΕΤ

Η συμβολή των τραπεζών-μελών της ΕΕΤ στην ελληνική οικονομία

Η ΕΕΤ αριθμεί σήμερα 20 τράπεζες-μέλη, 10 τακτικά και 10 συνδεδεμένα, με (στοιχεία 31/12/2022):

  • 29.177 άμεσα απασχολούμενους τραπεζοϋπαλλήλους
  • 1.470 τραπεζικά καταστήματα
  • 6.040 Αυτόματες Ταμειολογιστικές Μηχανές (ΑΤΜ)
  • δραστηριοποίηση σε 10 τραπεζικές αγορές του εξωτερικού μέσω θυγατρικών τραπεζών και υποκαταστημάτων (Αίγυπτος, Βόρεια Μακεδονία, Βουλγαρία, Γερμανία, Ηνωμένο Βασίλειο, Κύπρος, Λουξεμβούργο, Μάλτα, Ρουμανία και Σερβία) με 517 τραπεζικά καταστήματα και 8.707 απασχολούμενο προσωπικό.
Επισήμανση

Η Ελληνική Ένωση Τραπεζών δεν είναι τράπεζα, δεν ασκεί οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση τραπεζική εργασία, ούτε διατηρεί κεφάλαια για λογαριασμό των μελών της ή του κοινού. Δεν αποτελεί εποπτική αρχή των τραπεζών, δεν επιβάλλει κανόνες κανονιστικής συμμόρφωσης και δεν είναι εργοδοτική ένωση ούτε συνάπτει συλλογικές συμβάσεις εργασίας.