Η Ένωση / Προφίλ

Η Ελληνική Ένωση Τραπεζών (ΕΕΤ) είναι ο φορέας εκπροσώπησης των ελληνικών και ξένων πιστωτικών ιδρυμάτων που λειτουργούν στην Ελλάδα. Ιδρύθηκε το 1928 και είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Εκφράζει τις θέσεις των τραπεζών-μελών της, παρεμβαίνει συμβουλευτικά στη ρυθμιστική διαδικασία, συμμετέχει στη λήψη αποφάσεων σε νομοπαρασκευαστικές ή τεχνικές επιτροπές σε διεθνές, ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο και συνεργάζεται με φορείς και ενώσεις του χρηματοπιστωτικού τομέα άλλων χωρών στο πλαίσιο διμερούς ή πολυμερούς συνεργασίας. Στόχος της είναι ο συλλογικός εκσυγχρονισμός των τραπεζών-μελών της και η συνολική ανάπτυξη του χρηματοπιστωτικού τομέα.

 

Σε μία περίοδο αυξημένων αβεβαιοτήτων και προκλήσεων για τη χώρα μας, η Ελληνική Ένωση Τραπεζών (ΕΕΤ), ενεργοποιείται με στόχο να διασφαλίσει την αποτελεσματική λειτουργία του τραπεζικού τομέα, να συμβάλει στην έξοδο της χώρας από την κρίση και να χρηματοδοτήσει τις επενδύσεις, την οικονομική δραστηριότητα και την ελληνική οικονομία.

Μετά από μία πολυετή περίοδο έντονων αναταράξεων και σημαντικών ζημιών, ο τραπεζικός κλάδος εμφάνισε για πρώτη φορά τάσεις σταθεροποίησης. Είναι ενδεικτικό ότι βελτιώνει τις συνθήκες ρευστότητάς του, ενισχύει τα κεφάλαιά του, διατηρεί υψηλούς δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας, επιστρέφει στην οργανική κερδοφορία και περιορίζει το σημαντικό θέμα του ύψους  των μη εξυπηρετούμενων δανείων.

Παρά ταύτα, έχει να αντιμετωπίσει μεγάλες προκλήσεις:  

  • Tη δραστική μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, που απορροφούν σημαντικούς και πολύτιμους χρηματοοικονομικούς πόρους.
  • Tην αποκατάσταση της απρόσκοπτης πρόσβασης στις διεθνείς αγορές, την επιστροφή των καταθέσεων και την αποκατάσταση κανονικών συνθηκών ρευστότητας, ικανών να χρηματοδοτήσουν την ελληνική οικονομία και την ανάπτυξη.
  • Tην ένταση του ανταγωνισμού, κυρίως από τη ραγδαία ανάπτυξη των αγορών και των μη τραπεζικών χρηματοπιστωτικών οργανισμών.
  • Τις νέες τεχνολογικές εφαρμογές στις χρηματοπιστωτικές δραστηριότητες, που εντείνουν τον ανταγωνισμό και μετασχηματίζουν ριζικά την αρχιτεκτονική του τραπεζικού χώρου.
  • Τις απαιτήσεις προσαρμογής στο νέο ρυθμιστικό και κανονιστικό πλαίσιο, που επιβαρύνει το κόστος λειτουργίας αλλά και τις αποδόσεις των επενδυμένων κεφαλαίων.

Η ΕΕΤ, σε συνεργασία με τα μέλη της, δεσμεύεται να συμπράξει με όλους τους αρμόδιους φορείς, εντός και εκτός Ελλάδος, αναλαμβάνοντας σειρά πρωτοβουλιών και παρεμβάσεων, και να διαμορφώσει ολοκληρωμένες προτάσεις, με στόχο την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία του χρηματοπιστωτικού συστήματος και την ενίσχυση της αξιοπιστίας και εμπιστοσύνης των αγορών και των πολιτών στο τραπεζικό σύστημα και στις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας.

Η ΕΕΤ σεβόμενη πλήρως τις καλύτερες διεθνείς πρακτικές εταιρικής διακυβέρνησης, υιοθετεί απόλυτα την άποψη ότι, η επιτυχία των τραπεζών-μελών της, μεσοπρόθεσμα εξαρτάται καθοριστικά από την ενίσχυση της εμπιστοσύνης των πελατών και των αγορών, την ικανοποίηση, κινητοποίηση και δέσμευση των εργαζομένων τους και την αποδοχή για το ρόλο και τη συμβολή του κλάδου στην οικονομία και την κοινωνία. 

Νικόλαος Καραμούζης 
Πρόεδρος ΕΕΤ

 

H Ελληνική Ένωση Τραπεζών σας καλωσορίζει στην ιστοσελίδα της.

Παρακολουθούμε τις εξελίξεις του τραπεζικού κλάδου σε ελληνικό, ευρωπαϊκό, και διεθνές επίπεδο. Ελπίζουμε να αντλήσετε χρήσιμες πληροφορίες από την περιήγησή σας στην ιστοσελίδα μας.

 Χαρούλα Απαλαγάκη 
Γενική Γραμματέας ΕΕΤ

Η συμβολή των τραπεζών-μελών της ΕΕΤ στην ελληνική οικονομία

Η ΕΕΤ αριθμεί σήμερα 18 τράπεζες-μέλη, 9 τακτικά και 9 συνδεδεμένα, με:

  • περισσότερους από 40.000 άμεσα απασχολούμενους τραπεζοϋπαλλήλους προσωπικό σήμερα
  • 2.049 τραπεζικά καταστήματα
  • 5.505 Αυτόματες Ταμειολογιστικές Μηχανές (ΑΤΜ)
  • δραστηριοποίηση σε 13 τραπεζικές αγορές του εξωτερικού μέσω θυγατρικών τραπεζών και υποκαταστημάτων, με περισσότερα από 1.000 τραπεζικά καταστήματα και σχεδόν 15.500 απασχολούμενο προσωπικό.
Επισήμανση

Η Ελληνική Ένωση Τραπεζών δεν είναι τράπεζα, δεν ασκεί οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση τραπεζική εργασία, ούτε διατηρεί κεφάλαια για λογαριασμό των μελών της ή του κοινού. Δεν αποτελεί εποπτική αρχή των τραπεζών, δεν επιβάλλει κανόνες κανονιστικής συμμόρφωσης και δεν είναι εργοδοτική ένωση ούτε συνάπτει συλλογικές συμβάσεις εργασίας.