Καταπολέμηση οικονομικού εγκλήματος / Απάτη στα μέσα και συστήματα πληρωμών


Η πρόληψη και αντιμετώπιση της απάτης στα μέσα και συστήματα πληρωμών επιβάλει την ανάγκη ενισχυμένης συνεργασίας μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων φορέων. Η αποτελεσματικότητα, το μειωμένο κόστος χρήσης και η συνεχώς αυξανόμενη χρήση ηλεκτρονικών μέσων πληρωμής και μετρητών πρέπει να συνδυάζεται με την ασφάλεια χρήσης αυτών. Στην παρούσα ενότητα παρέχονται πληροφορίες για τις πρωτοβουλίες που αναλαμβάνονται στην συγκεκριμένη θεματική, τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε αμιγώς εθνικό επίπεδο.

 • Δημοσίευση Νόμου 5086/2024 «Εθνική Αρχή Κυβερνοασφάλειας και λοιπές διατάξεις»

  Στις 14 Φεβρουαρίου 2024, δημοσιεύθηκε (ΦΕΚ Α’ 23) ο Νόμος 5086/2024 «Εθνική Αρχή Κυβερνοασφάλειας και λοιπές διατάξεις».

  Με τον εν λόγω Νόμο προβλέπεται η σύσταση νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) με την επωνυμία «Εθνική Αρχή Κυβερνοασφάλειας» (Αρχή). Η Αρχή εποπτεύεται από τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης και αποτελεί την ενιαία και λειτουργική δομή που αναλαμβάνει τον συντονισμό για την υλοποίηση της Εθνικής Στρατηγικής Κυβερνοασφάλειας, στο πλαίσιο των εθνικών αναγκών και των ενωσιακών δεσμεύσεων της χώρας.

  ΦΕΚ Α’ 23/14.2.2024

 • Δημοσίευση του ευρωπαϊκού σχήματος πιστοποίησης της κυβερνοασφάλειας βάσει κοινών κριτηρίων (‘EUCC’)

  Στις 7 Φεβρουαρίου 2024, δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ ο Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) 2024/482 «για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/881 όσον αφορά την έγκριση του ευρωπαϊκού σχήματος πιστοποίησης της κυβερνοασφάλειας βάσει κοινών κριτηρίων (EUCC)».

  Ο εν λόγω Κανονισμός καθορίζει το βασισμένο σε κοινά κριτήρια ευρωπαϊκό σχήμα πιστοποίησης της κυβερνοασφάλειας (‘EUCC’). Εφαρμόζεται σε όλα τα προϊόντα τεχνολογιών των πληροφοριών και επικοινωνιών (ΤΠΕ), συμπεριλαμβανομένης της τεκμηρίωσής τους, τα οποία υποβάλλονται για πιστοποίηση στο πλαίσιο του ‘EUCC’.

  Ο Κανονισμός τίθεται σε εφαρμογή στις 27 Φεβρουαρίου 2025.

  Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) 2024/482

 • Κείμενο διαβούλευσης της Επιτροπής της Βασιλείας για την Τραπεζική Εποπτεία (‘BCBS’) σχετικά με τις επιπτώσεις των περιστατικών ηλεκτρονικής απάτης στην μικρο-προληπτική εποπτεία και τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα

  Η ‘BCBS’ έθεσε πρόσφατα σε δημόσια διαβούλευση, έως τις 16 Φεβρουαρίου 2024, 29σέλιδο κείμενο σχετικά με τις επιπτώσεις των περιστατικών ηλεκτρονικής απάτης στην χρηματοπιστωτική σταθερότητα και την άσκηση μικρο-προληπτικής εποπτείας από τις αρμόδιες αρχές.

  Κείμενο διαβούλευσης

 • Θέση του Συμβουλίου Υπουργών της ΕΕ επί της πρότασης Κανονισμού για την αλληλεγγύη στον «κυβερνοχώρο» (“Cyber Solidarity Act” – ‘CSA’)

  Tο Συμβούλιο Υπουργών της ΕΕ συμφώνησε στη θέση του (“negotiating mandate”) επί της πρότασης Κανονισμού για την αλληλεγγύη στον «κυβερνοχώρο» (“Cyber Solidarity Act” – ‘CSA’). Πλέον, εντός του τρέχοντος έτους αναμένεται να καθοριστεί και η αντίστοιχη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, προκειμένου στη συνέχεια να ξεκινήσει η επεξεργασία σε επίπεδο «τριμερούς διαλόγου» (ήτοι μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου Υπουργών της ΕΕ) με απώτερο στόχο την οριστικοποίηση της συγκεκριμένης νομοθετικής πρωτοβουλίας εντός του πρώτου εξαμήνου 2024.

  Δελτίο τύπου

 • Δελτίο τύπου της ΕΚΤ για την άσκηση προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων σε περίπτωση κυβερνοεπιθέσεων

  Στις 3 Ιανουαρίου 2024, η ΕΚΤ δημοσίευσε δελτίο τύπου αναφορικά με την επικείμενη εντός του τρέχοντος έτους άσκηση προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων των εποπτευόμενων από αυτήν ιδρυμάτων σχετικά με την ικανότητά των τελευταίων να αποκαθιστούν τη λειτουργία τους σε περίπτωση κυβερνοεπιθέσεων (cyber resilience stress test).

  Δελτίο τύπου