Καταπολέμηση οικονομικού εγκλήματος / Απάτη στα μέσα και συστήματα πληρωμών


Η πρόληψη και αντιμετώπιση της απάτης στα μέσα και συστήματα πληρωμών επιβάλει την ανάγκη ενισχυμένης συνεργασίας μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων φορέων. Η αποτελεσματικότητα, το μειωμένο κόστος χρήσης και η συνεχώς αυξανόμενη χρήση ηλεκτρονικών μέσων πληρωμής και μετρητών πρέπει να συνδυάζεται με την ασφάλεια χρήσης αυτών. Στην παρούσα ενότητα παρέχονται πληροφορίες για τις πρωτοβουλίες που αναλαμβάνονται στην συγκεκριμένη θεματική, τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε αμιγώς εθνικό επίπεδο.

 • Γνώμη της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (‘EBA’) σχετικά με τις νέες μορφές απάτης στις πληρωμές και τους τρόπους αντιμετώπισης αυτών

  Στις 29 Απριλίου 2024, η ‘ΕΒΑ’ δημοσίευσε 13σέλιδη Γνώμη σχετικά με τις νέες μορφές απάτης στις πληρωμές και τους τρόπους αντιμετώπισης αυτών. Η εν λόγω Γνώμη, η οποία απευθύνεται προς τα θεσμικά όργανα της ΕΕ (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Συμβούλιο Υπουργών της ΕΕ), αφορά την υπό διαβούλευση νομοθετική δέσμη για τις πληρωμές (‘PSR’, ‘PSD 3’).

  Γνώμη

 • Επικαιροποιημένες κατευθυντήριες γραμμές του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Πληρωμών (‘EPC’) ως προς την χρήση «κρυπτο-αλγόριθμων» στα συστήματα πληρωμών

  Στις 13 Μαρτίου 2024, το ‘EPC’ δημοσίευσε στην ιστοσελίδα του επικαιροποιημένες κατευθυντήριες γραμμές (13η έκδοση) ως προς την χρήση «κρυπτο-αλγόριθμων» (“crypto-algorithms”), ψηφιακών υπογραφών και πρωτοκόλλων ασφαλείας στα συστήματα πληρωμών για την προστασία της ακεραιότητας των δεδομένων των χρηστών υπηρεσιών πληρωμών και των σχετικών συναλλαγών.

  Επικαιροποιημένες κατευθυντήριες γραμμές

 • Επίτευξη πολιτικής συμφωνίας επί της πρότασης Κανονισμού για την αλληλεγγύη στον «κυβερνοχώρο» (“Cyber Solidarity Act” – ‘CSA’)

  Στις 6 Μαρτίου 2024, επετεύχθη πολιτική συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου Υπουργών της ΕΕ επί της πρότασης Κανονισμού για την αλληλεγγύη στον «κυβερνοχώρο» (“Cyber Solidarity Act” – ‘CSA’).

  Το συμφωνηθέν συμβιβαστικό κείμενο θα πρέπει να υιοθετηθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο Υπουργών της ΕΕ και ακολούθως να δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ.

  Δελτίο τύπου

 • Δημοσίευση Νόμου 5086/2024 «Εθνική Αρχή Κυβερνοασφάλειας και λοιπές διατάξεις»

  Στις 14 Φεβρουαρίου 2024, δημοσιεύθηκε (ΦΕΚ Α’ 23) ο Νόμος 5086/2024 «Εθνική Αρχή Κυβερνοασφάλειας και λοιπές διατάξεις».

  Με τον εν λόγω Νόμο προβλέπεται η σύσταση νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) με την επωνυμία «Εθνική Αρχή Κυβερνοασφάλειας» (Αρχή). Η Αρχή εποπτεύεται από τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης και αποτελεί την ενιαία και λειτουργική δομή που αναλαμβάνει τον συντονισμό για την υλοποίηση της Εθνικής Στρατηγικής Κυβερνοασφάλειας, στο πλαίσιο των εθνικών αναγκών και των ενωσιακών δεσμεύσεων της χώρας.

  ΦΕΚ Α’ 23/14.2.2024

 • Δημοσίευση του ευρωπαϊκού σχήματος πιστοποίησης της κυβερνοασφάλειας βάσει κοινών κριτηρίων (‘EUCC’)

  Στις 7 Φεβρουαρίου 2024, δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ ο Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) 2024/482 «για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/881 όσον αφορά την έγκριση του ευρωπαϊκού σχήματος πιστοποίησης της κυβερνοασφάλειας βάσει κοινών κριτηρίων (EUCC)».

  Ο εν λόγω Κανονισμός καθορίζει το βασισμένο σε κοινά κριτήρια ευρωπαϊκό σχήμα πιστοποίησης της κυβερνοασφάλειας (‘EUCC’). Εφαρμόζεται σε όλα τα προϊόντα τεχνολογιών των πληροφοριών και επικοινωνιών (ΤΠΕ), συμπεριλαμβανομένης της τεκμηρίωσής τους, τα οποία υποβάλλονται για πιστοποίηση στο πλαίσιο του ‘EUCC’.

  Ο Κανονισμός τίθεται σε εφαρμογή στις 27 Φεβρουαρίου 2025.

  Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) 2024/482