Ρυθμιστικά θέματα / Προστασία καταναλωτή

 • Δημοσίευση νομικών πράξεων στο πλαίσιο της Οδηγίας 2014/92/ΕΕ ('PAD')

  Στις 11 Ιανουαρίου 2018 δημοσιεύθηκαν στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ οι ακόλουθες νομικές πράξεις, οι οποίες εξειδικεύουν συγκεκριμένες διατάξεις της Οδηγίας 2014/92/ΕΕ (‘PAD’). Ειδικότερα:

  • ο κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμός (ΕΕ) 2018/32 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «όσον αφορά τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα για την τυποποιημένη ορολογία της ΕΕ σχετικά με τις πλέον αντιπροσωπευτικές υπηρεσίες που συνδέονται με λογαριασμό πληρωμών», δυνάμει του άρθρου 3(4) της PAD,
  • ο εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) 2018/33 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «για τον καθορισμό εκτελεστικών τεχνικών προτύπων σχετικά με την τυποποιημένη μορφή παρουσίασης της δήλωσης τελών και το κοινό της σύμβολο», δυνάμει του άρθρου 5(4) της PAD, και
  • ο εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) 2018/34 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «για τον καθορισμό εκτελεστικών τεχνικών προτύπων σχετικά με την τυποποιημένη μορφή παρουσίασης του δελτίου πληροφόρησης περί τελών και το κοινό σύμβολό του», δυνάμει του άρθρου 4(6) της PAD.

  Οι ανωτέρω Κανονισμοί τίθενται σε εφαρμογή στις 31 Ιανουαρίου 2018.

  Κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμός (ΕΕ) 2018/32

  Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) 2018/33

  Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) 2018/34

 • Καινοτόμες χρήσεις των δεδομένων των καταναλωτών

  Στις 28 Ιουνίου 2017, η ΕΒΑ δημοσίευσε έκθεση με τα πορίσματά της σχετικά με τις καινοτόμες χρήσεις των δεδομένων καταναλωτών.41 Σύμφωνα με την ΕΒΑ, αρκετά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα προβαίνουν σε εκμετάλλευση των δεδομένων των καταναλωτών τα οποία περιέρχονται σε αυτά στο πλαίσιο της συναλλακτικής σχέσης που αναπτύσσουν με τους καταναλωτές. Στο πλαίσιο αυτό, η ΕΒΑ προβαίνει, μεταξύ άλλων, στις ακόλουθες επισημάνσεις:

  • Παρόλο που το φαινόμενο αυτό δεν κατανέμεται ισομερώς σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ, μια σειρά παραγόντων αναμένεται να συμβάλλουν περαιτέρω στην εξάπλωσή του και, για τον λόγο αυτό, η ΕΒΑ θα συνεχίσει να το παρακολουθεί. Οι παράγοντες αυτοί είναι η θέση σε ισχύ, αφενός, της PSD2 και, αφετέρου, του Γενικού Κανονισμού για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
  • Σε κάθε περίπτωση, εφόσον ο κίνδυνος καταχρηστικής εκμετάλλευσης των δεδομένων περισταλεί, το εν λόγω φαινόμενο αναμένεται να επιφέρει οφέλη τόσο στους καταναλωτές όσο και στα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα.
  • Οι κίνδυνοι που ανακύπτουν από την επεξεργασία δεδομένων μεγάλου όγκου (Big Data analytics) είναι διατομεακοί και θα τύχουν κοινής επεξεργασίας από τις EBA, ESMA και ΕΙΟΡΑ.

  Report on innovative uses of consumer data by financial institutions

   

   

 • Κατευθυντήριες γραμμές στο πλαίσιο του Κανονισμού για τα PRIIPs

  Στις 7 Ιουλίου 2017, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανάρτησε στην ιστοσελίδα της κείμενο κατευθυντηρίων γραμμών αναφορικά με την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 1286/2014 για τα PRIIPs.[1]Με την εν λόγω Ανακοίνωση, η Επιτροπή παρέχει μια σειρά ερμηνευτικών κατευθύνσεων επί των διατάξεων του Κανονισμού για τα PRIIPs με στόχο τη διευκόλυνση της συνεπούς εφαρμογής του Κανονισμού από την 1/1/2018 στο σύνολο των κρατών μελών της ΕΕ. Στο προοίμιο της Ανακοίνωσης επισημαίνεται εμφατικά ότι οι κατευθυντήριες γραμμές της Επιτροπής δεν αποτελούν κανόνες δικαίου και οποιαδήποτε ερμηνεία δοθεί μελλοντικά από το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις διατάξεις του Κανονισμού θα υπερισχύει αυτών

   

  Guidelines on the application of Regulation (EU) No 1286.2014 of the European Parliament and  of the Council of 26 November 2014 on key information documents for packaged retail and insurance-based investment products (PRIIPs)

   

 • Στοχευμένη αναθεώρηση των ευρωπαϊκών Οδηγιών για τα δικαιώματα των καταναλωτών

  Στις 30 Ιουνίου 2017, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έθεσε σε δημόσια διαβούλευση ερωτηματολόγιο με στόχο να συγκεντρώσει τις απόψεις των καταναλωτών και των φορέων της αγοράς για πιθανές στοχευμένες νομοθετικές αλλαγές ορισμένων βασικών Οδηγιών της ΕΕ για τους καταναλωτές. Οι Οδηγίες που αποτελούν αντικείμενο της παρούσας διαβούλευσης είναι οι ακόλουθες:

  • η Οδηγία 2005/29/EΚ για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές,
  • η Οδηγία 1999/44/EΚ σχετικά με ορισμένες πτυχές της πώλησης και των εγγυήσεων καταναλωτικών αγαθών,
  • η Οδηγία 93/13/ΕΟΚ σχετικά με τις καταχρηστικές ρήτρες των συμβάσεων που συνάπτονται με καταναλωτές,
  • η Οδηγία 98/6/EΚ περί της προστασίας των καταναλωτών όσον αφορά την αναγραφή των τιμών των προϊόντων που προσφέρονται στους καταναλωτές,
  • η Οδηγία 2006/114/EΚ για την παραπλανητική και τη συγκριτική διαφήμιση,
  • η Οδηγία 2009/22/EΚ περί των αγωγών παραλείψεως στον τομέα της προστασίας των συμφερόντων των καταναλωτών, και

  η Οδηγία 2011/83/ΕΕ για τα δικαιώματα των καταναλωτών.

   

   Δημόσια διαβούλευση για την στοχευμένη αναθεώρηση των ευρωπαϊκών οδηγιών για την προστασία των καταναλωτών

   

 • Πρόταση Κανονισμού για τη θέσπιση Πανευρωπαϊκού Συνταξιοδοτικού Προϊόντος

  Στις 29 Ιουνίου 2017, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προέβη στη δημοσίευση μιας νέας πρότασης Κανονισμού σχετικά με τη θέσπιση ενός πανευρωπαϊκού ατομικού συνταξιοδοτικού προϊόντος (pan-European personal pension product- PEPP). Σύμφωνα με την Επιτροπή, η εν λόγω πρόταση δεν προορίζεται να αντικαταστήσει ούτε να εναρμονίσει τα υφιστάμενα εθνικά ατομικά συνταξιοδοτικά συστήματα, αλλά να θεσπίσει ένα νέο εθελοντικό πλαίσιο για την αποταμίευση των καταναλωτών καθιερώνοντας κοινούς κανόνες όσον αφορά τα βασικά χαρακτηριστικά του εν λόγω προϊόντος.

  Η πρόταση έχει ως στόχο να διασφαλίσει ότι οι καταναλωτές θα είναι πλήρως ενημερωμένοι για τα βασικά χαρακτηριστικά του προϊόντος. Όσον αφορά την επενδυτική πολιτική, οι καταναλωτές θα μπορούν να επιλέξουν ανάμεσα σε μια ασφαλή βασική επενδυτική επιλογή και σε εναλλακτικές επιλογές με διαφορετικά χαρακτηριστικά κινδύνου-απόδοσης. Οι καταναλωτές θα επωφελούνται από δυνατότητα μεταφοράς σε όλη την ΕΕ, πλήρη διαφάνεια των δαπανών του PEPP και από τη δυνατότητα να αλλάζουν παρόχους (με ανώτατο όριο για τα έξοδα αλλαγής λογαριασμού).

  Η πρόταση Κανονισμόύ προβλέπει ότι το PEPP θα μπορεί να προσφέρεται τις ακόλουθες κατηγορίες χρηματοπιστωτικών επιχειρήσεων: πιστωτικά ιδρύματα, ασφαλιστικές επιχειρήσεις, επενδυτικές εταιρείες και οργανισμοί εναλλακτικών επενδύσεων.

   

   Πρόταση Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη θέσπιση πανευρωπαϊκού ατομικού συνταξιοδοτικού προϊόντος (PEPP)