Ρυθμιστικά θέματα / Προστασία καταναλωτή

 • Μελέτη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την αξιολόγηση των προσφερόμενων χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών σε καταναλωτές εντός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου

  Τον Οκτώβριο 2018, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε μελέτη, στην οποία εξετάζεται ο τρόπος με τον οποίο οι καταναλωτές εντός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (28 κράτη μέλη της ΕΕ, Λιχτενστάιν, Ισλανδία και Νορβηγία) αξιολογούν τις προσφερόμενες σε αυτούς υπηρεσίες (συμπεριλαμβανομένων των χρηματοπιστωτικών).

  Όσον αφορά τις τραπεζικές υπηρεσίες, η εν λόγω μελέτη καλύπτει:

  • Τη χορήγηση στεγαστικών και καταναλωτικών δανείων,
  • Την έκδοση πιστωτικών καρτών,
  • Το άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών,
  • Την εκτέλεση εντολών, η οποία συνίσταται στην κατάρτιση συμβάσεων αγοράς ή πώλησης ενός ή περισσοτέρων χρηματοπιστωτικών μέσων (π.χ. χρεωστικών τίτλων και μετοχών), και
  • Την παροχή ασφαλιστικών προγραμμάτων.

  European Commission Consumer Markets Scoreboard

 • Διορθωτικό των εκτελεστικών Κανονισμών (ΕΕ) 2018/33 και 2018/34 στο πλαίσιο της Οδηγίας 2014/92/ΕΕ (‘PAD’)

  Στις 31 Αυγούστου 2018, δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ διορθωτικό των εκτελεστικών Κανονισμών (ΕΕ) 2018/33 και 2018/34 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο πλαίσιο της PAD.

  Οι εν λόγω εκτελεστικοί Κανονισμοί περιλαμβάνουν διατάξεις για τον καθορισμό εκτελεστικών τεχνικών προτύπων σχετικά με:

  • την τυποποιημένη μορφή παρουσίασης της δήλωσης τελών και το κοινό της σύμβολο, και
  • την τυποποιημένη μορφή παρουσίασης του δελτίου πληροφόρησης περί τελών και το κοινό σύμβολό του.

  Διορθωτικό

 • Δημοσίευση νομικών πράξεων στο πλαίσιο της Οδηγίας 2014/92/ΕΕ ('PAD')

  Στις 11 Ιανουαρίου 2018 δημοσιεύθηκαν στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ οι ακόλουθες νομικές πράξεις, οι οποίες εξειδικεύουν συγκεκριμένες διατάξεις της Οδηγίας 2014/92/ΕΕ (‘PAD’). Ειδικότερα:

  • ο κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμός (ΕΕ) 2018/32 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «όσον αφορά τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα για την τυποποιημένη ορολογία της ΕΕ σχετικά με τις πλέον αντιπροσωπευτικές υπηρεσίες που συνδέονται με λογαριασμό πληρωμών», δυνάμει του άρθρου 3(4) της PAD,
  • ο εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) 2018/33 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «για τον καθορισμό εκτελεστικών τεχνικών προτύπων σχετικά με την τυποποιημένη μορφή παρουσίασης της δήλωσης τελών και το κοινό της σύμβολο», δυνάμει του άρθρου 5(4) της PAD, και
  • ο εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) 2018/34 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «για τον καθορισμό εκτελεστικών τεχνικών προτύπων σχετικά με την τυποποιημένη μορφή παρουσίασης του δελτίου πληροφόρησης περί τελών και το κοινό σύμβολό του», δυνάμει του άρθρου 4(6) της PAD.

  Οι ανωτέρω Κανονισμοί τίθενται σε εφαρμογή στις 31 Ιανουαρίου 2018.

  Κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμός (ΕΕ) 2018/32

  Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) 2018/33

  Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) 2018/34

 • Καινοτόμες χρήσεις των δεδομένων των καταναλωτών

  Στις 28 Ιουνίου 2017, η ΕΒΑ δημοσίευσε έκθεση με τα πορίσματά της σχετικά με τις καινοτόμες χρήσεις των δεδομένων καταναλωτών.41 Σύμφωνα με την ΕΒΑ, αρκετά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα προβαίνουν σε εκμετάλλευση των δεδομένων των καταναλωτών τα οποία περιέρχονται σε αυτά στο πλαίσιο της συναλλακτικής σχέσης που αναπτύσσουν με τους καταναλωτές. Στο πλαίσιο αυτό, η ΕΒΑ προβαίνει, μεταξύ άλλων, στις ακόλουθες επισημάνσεις:

  • Παρόλο που το φαινόμενο αυτό δεν κατανέμεται ισομερώς σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ, μια σειρά παραγόντων αναμένεται να συμβάλλουν περαιτέρω στην εξάπλωσή του και, για τον λόγο αυτό, η ΕΒΑ θα συνεχίσει να το παρακολουθεί. Οι παράγοντες αυτοί είναι η θέση σε ισχύ, αφενός, της PSD2 και, αφετέρου, του Γενικού Κανονισμού για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
  • Σε κάθε περίπτωση, εφόσον ο κίνδυνος καταχρηστικής εκμετάλλευσης των δεδομένων περισταλεί, το εν λόγω φαινόμενο αναμένεται να επιφέρει οφέλη τόσο στους καταναλωτές όσο και στα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα.
  • Οι κίνδυνοι που ανακύπτουν από την επεξεργασία δεδομένων μεγάλου όγκου (Big Data analytics) είναι διατομεακοί και θα τύχουν κοινής επεξεργασίας από τις EBA, ESMA και ΕΙΟΡΑ.

  Report on innovative uses of consumer data by financial institutions

   

   

 • Κατευθυντήριες γραμμές στο πλαίσιο του Κανονισμού για τα PRIIPs

  Στις 7 Ιουλίου 2017, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανάρτησε στην ιστοσελίδα της κείμενο κατευθυντηρίων γραμμών αναφορικά με την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 1286/2014 για τα PRIIPs.[1]Με την εν λόγω Ανακοίνωση, η Επιτροπή παρέχει μια σειρά ερμηνευτικών κατευθύνσεων επί των διατάξεων του Κανονισμού για τα PRIIPs με στόχο τη διευκόλυνση της συνεπούς εφαρμογής του Κανονισμού από την 1/1/2018 στο σύνολο των κρατών μελών της ΕΕ. Στο προοίμιο της Ανακοίνωσης επισημαίνεται εμφατικά ότι οι κατευθυντήριες γραμμές της Επιτροπής δεν αποτελούν κανόνες δικαίου και οποιαδήποτε ερμηνεία δοθεί μελλοντικά από το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις διατάξεις του Κανονισμού θα υπερισχύει αυτών

   

  Guidelines on the application of Regulation (EU) No 1286.2014 of the European Parliament and  of the Council of 26 November 2014 on key information documents for packaged retail and insurance-based investment products (PRIIPs)