Ρυθμιστικά θέματα / Προστασία καταναλωτή

 • Έκθεση της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (‘EBA’) για τις συνήθειες των καταναλωτών χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών εντός της ΕΕ για τη διετία 2018-2019

  Στις 20 Φεβρουαρίου 2019, η ‘EBA’ δημοσίευσε έκθεση  για τις συνήθειες των καταναλωτών χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών εντός της ΕΕ για τη διετία 2018-2019.

  Στην έκθεση αυτή αναλύονται ζητήματα που αφορούν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες λιανικής τραπεζικής προς καταναλωτές, όπως η ενυπόθηκη και καταναλωτική πίστη, οι καταθέσεις, οι λογαριασμοί πληρωμών, οι υπηρεσίες πληρωμών και το ηλεκτρονικό χρήμα.

  Όσον αφορά τους λογαριασμούς και τις υπηρεσίες πληρωμών, τα συμπεράσματα της εν λόγω έκθεσης συνοψίζονται στα ακόλουθα:

  • οι κυριότερες ανησυχίες των καταναλωτών εστιάζονται στις απαιτήσεις ασφαλείας (ήτοι ισχυρή ταυτοποίηση πελάτη, ‘SCA’) για τις νέες υπηρεσίες πληρωμών (ήτοι υπηρεσίες εκκίνησης πληρωμών και υπηρεσίες πληροφοριών λογαριασμού), στη διαφάνεια των επιβαλλόμενων από τους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών χρεώσεων και στις μη εγκεκριμένες ή/και απατηλές πράξεις πληρωμών.
  • το ύψος των τελών διαχείρισης λογαριασμών πληρωμών (“payment account management fees”), η άρνηση ανοίγματος λογαριασμού πληρωμών και η δέσμευση τέτοιου είδους λογαριασμών αποτελούν τις πλέον συνηθισμένες περιπτώσεις παραπόνων/καταγγελιών από πλευράς καταναλωτών.

  Έκθεση της EBA

 • Μελέτη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την αξιολόγηση των προσφερόμενων χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών σε καταναλωτές εντός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου

  Τον Οκτώβριο 2018, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε μελέτη, στην οποία εξετάζεται ο τρόπος με τον οποίο οι καταναλωτές εντός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (28 κράτη μέλη της ΕΕ, Λιχτενστάιν, Ισλανδία και Νορβηγία) αξιολογούν τις προσφερόμενες σε αυτούς υπηρεσίες (συμπεριλαμβανομένων των χρηματοπιστωτικών).

  Όσον αφορά τις τραπεζικές υπηρεσίες, η εν λόγω μελέτη καλύπτει:

  • Τη χορήγηση στεγαστικών και καταναλωτικών δανείων,
  • Την έκδοση πιστωτικών καρτών,
  • Το άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών,
  • Την εκτέλεση εντολών, η οποία συνίσταται στην κατάρτιση συμβάσεων αγοράς ή πώλησης ενός ή περισσοτέρων χρηματοπιστωτικών μέσων (π.χ. χρεωστικών τίτλων και μετοχών), και
  • Την παροχή ασφαλιστικών προγραμμάτων.

  European Commission Consumer Markets Scoreboard

 • Διορθωτικό των εκτελεστικών Κανονισμών (ΕΕ) 2018/33 και 2018/34 στο πλαίσιο της Οδηγίας 2014/92/ΕΕ (‘PAD’)

  Στις 31 Αυγούστου 2018, δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ διορθωτικό των εκτελεστικών Κανονισμών (ΕΕ) 2018/33 και 2018/34 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο πλαίσιο της PAD.

  Οι εν λόγω εκτελεστικοί Κανονισμοί περιλαμβάνουν διατάξεις για τον καθορισμό εκτελεστικών τεχνικών προτύπων σχετικά με:

  • την τυποποιημένη μορφή παρουσίασης της δήλωσης τελών και το κοινό της σύμβολο, και
  • την τυποποιημένη μορφή παρουσίασης του δελτίου πληροφόρησης περί τελών και το κοινό σύμβολό του.

  Διορθωτικό

 • Δημοσίευση νομικών πράξεων στο πλαίσιο της Οδηγίας 2014/92/ΕΕ ('PAD')

  Στις 11 Ιανουαρίου 2018 δημοσιεύθηκαν στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ οι ακόλουθες νομικές πράξεις, οι οποίες εξειδικεύουν συγκεκριμένες διατάξεις της Οδηγίας 2014/92/ΕΕ (‘PAD’). Ειδικότερα:

  • ο κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμός (ΕΕ) 2018/32 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «όσον αφορά τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα για την τυποποιημένη ορολογία της ΕΕ σχετικά με τις πλέον αντιπροσωπευτικές υπηρεσίες που συνδέονται με λογαριασμό πληρωμών», δυνάμει του άρθρου 3(4) της PAD,
  • ο εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) 2018/33 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «για τον καθορισμό εκτελεστικών τεχνικών προτύπων σχετικά με την τυποποιημένη μορφή παρουσίασης της δήλωσης τελών και το κοινό της σύμβολο», δυνάμει του άρθρου 5(4) της PAD, και
  • ο εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) 2018/34 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «για τον καθορισμό εκτελεστικών τεχνικών προτύπων σχετικά με την τυποποιημένη μορφή παρουσίασης του δελτίου πληροφόρησης περί τελών και το κοινό σύμβολό του», δυνάμει του άρθρου 4(6) της PAD.

  Οι ανωτέρω Κανονισμοί τίθενται σε εφαρμογή στις 31 Ιανουαρίου 2018.

  Κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμός (ΕΕ) 2018/32

  Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) 2018/33

  Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) 2018/34

 • Καινοτόμες χρήσεις των δεδομένων των καταναλωτών

  Στις 28 Ιουνίου 2017, η ΕΒΑ δημοσίευσε έκθεση με τα πορίσματά της σχετικά με τις καινοτόμες χρήσεις των δεδομένων καταναλωτών.41 Σύμφωνα με την ΕΒΑ, αρκετά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα προβαίνουν σε εκμετάλλευση των δεδομένων των καταναλωτών τα οποία περιέρχονται σε αυτά στο πλαίσιο της συναλλακτικής σχέσης που αναπτύσσουν με τους καταναλωτές. Στο πλαίσιο αυτό, η ΕΒΑ προβαίνει, μεταξύ άλλων, στις ακόλουθες επισημάνσεις:

  • Παρόλο που το φαινόμενο αυτό δεν κατανέμεται ισομερώς σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ, μια σειρά παραγόντων αναμένεται να συμβάλλουν περαιτέρω στην εξάπλωσή του και, για τον λόγο αυτό, η ΕΒΑ θα συνεχίσει να το παρακολουθεί. Οι παράγοντες αυτοί είναι η θέση σε ισχύ, αφενός, της PSD2 και, αφετέρου, του Γενικού Κανονισμού για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
  • Σε κάθε περίπτωση, εφόσον ο κίνδυνος καταχρηστικής εκμετάλλευσης των δεδομένων περισταλεί, το εν λόγω φαινόμενο αναμένεται να επιφέρει οφέλη τόσο στους καταναλωτές όσο και στα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα.
  • Οι κίνδυνοι που ανακύπτουν από την επεξεργασία δεδομένων μεγάλου όγκου (Big Data analytics) είναι διατομεακοί και θα τύχουν κοινής επεξεργασίας από τις EBA, ESMA και ΕΙΟΡΑ.

  Report on innovative uses of consumer data by financial institutions