Στατιστικά Στοιχεία / Αριθμός καταστημάτων, απασχολούμενο προσωπικό και μερίδιο αγοράς όλων των Πιστωτικών Ιδρυμάτων που λειτουργούν στην ελληνική επικράτεια / Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, στοιχεία από 1999 έως σήμερα