Ρυθμιστικά θέματα / Θέματα λειτουργίας και εποπτείας κεφαλαιαγορών

 • Δημοσίευση της έκθεσης του Enrico Letta με τίτλο «Much More Than A Market»

  Στις 18 Απριλίου 2024 δημοσιεύθηκε η έκθεση που επιμελήθηκε ο πρώην Πρωθυπουργός της Ιταλίας Enrico Letta, με τίτλο: “Much More Than A Market”. Σκοπός της έκθεσης είναι η αναλυτική αξιολόγηση της δημιουργίας μιας ευρωπαϊκής ενιαίας αγοράς, λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη προσαρμογής στο συνεχώς εξελισσόμενο διεθνές και ευρωπαϊκό πλαίσιο, καθώς και η παροχή προτάσεων στρατηγικής για τον εκσυγχρονισμό της και την αντιμετώπιση των σύγχρονων προκλήσεων, όπως είναι οι γεωπολιτικές εξελίξεις και ο ολοένα αυξανόμενος ανταγωνισμός.
  Ενδεικτικά, τα κύρια σημεία της έκθεσης για τις χρηματοπιστωτικές αγορές είναι τα ακόλουθα:

  • η ίδρυση μιας ενιαίας ευρωπαϊκής εποπτικής αρχής για τις κεφαλαιαγορές, στο πρότυπο του Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού (SSM) της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και ενισχυμένος ρόλος της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών (ESMA),
  • η δημιουργία ενός εξειδικευμένου τμήματος των κεφαλαιαγορών (unified IPO gateway) προσαρμοσμένο σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις,
  • η μεγαλύτερη κινητοποίηση των ιδιωτικών κεφαλαίων,
  • η απλοποίηση και ενοποίηση του ρυθμιστικού πλαισίου για την εδραίωση μιας ισχυρής ενιαίας αγοράς και τη θωράκιση των χρηματοπιστωτικών αγορών της ΕΕ. Ειδικότερα, προτείνεται η δημιουργία ενός Ευρωπαϊκού Κώδικα Δικαίου Επιχειρήσεων που θα λειτουργούσε ως βασικό εργαλείο για τη συνεπή επιβολή των κανόνων της ενιαίας αγοράς,
  • η μεγαλύτερη συμμετοχή των ΜμΕ, ώστε οι επιχειρήσεις να θεωρούν την ενιαία αγορά ως ευκαιρία και όχι ως εμπόδιο.

  To κείμενο της έκθεσης είναι διαθέσιμο στον ακόλουθο ηλεκτρονικό σύνδεσμο: Enrico Letta - Much more than a market

 • Διαβούλευση της ESMA αναφορικά με την ψηφιοποίηση των επενδυτικών υπηρεσιών για τους ιδιώτες επενδυτές

  Στις 14 Δεκεμβρίου 2023, η Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (ESMA) δημοσίευσε κείμενο διαβούλευσης αναφορικά με την ψηφιοποίηση των επενδυτικών υπηρεσιών για τους ιδιώτες επενδυτές (retail investment services) και λοιπά θέματα σχετικά με την προστασία των επενδυτών στο πλαίσιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2014/65 (MiFID II).

  Με την εν λόγω διαβούλευση η ESMA ως στόχο έχει να αναπτύξει τη θέση της όσον αφορά τις διαδικτυακές γνωστοποιήσεις, τη χρήση ψηφιακών εργαλείων και τις πρακτικές εμπορικής προώθησης (περιλαμβανομένων των μέσων κοινωνικής δικτύωσης) στις επενδυτικές υπηρεσίες, και ιδίως να αξιολογήσει εάν χρειάζεται σχετική ρυθμιστική παρέμβαση.

  Η ως άνω διαβούλευση λήγει στις 14 Μαρτίου 2024.

   

  Κείμενο διαβούλευσης της ESMA

   

 • Διαβούλευση της ESMA για τη μείωση του κύκλου διακανονισμού (settlement cycle)

  Στις 5 Οκτωβρίου 2023, η Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (ESMA) δημοσίευσε πρόσκληση υποβολής στοιχείων (call for evidence) σχετικά με τη μείωση του κύκλου διακανονισμού (settlement cycle).

  Στόχοι της εν λόγω διαβούλευσης είναι:

  • αφενός η εκτίμηση του κόστους και των πλεονεκτημάτων μιας πιθανής μείωσης του κύκλου διακανονισμού στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ),
  • και αφετέρου ο προσδιορισμός πιθανών απαραίτητων ρυθμιστικών δράσεων για την εξομάλυνση του αντικτύπου της προγραμματισμένης μείωσης του κύκλου διακανονισμού σε Τ+1 σε άλλες δικαιοδοσίες, όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες, για τους συμμετέχοντες στην αγορά της ΕΕ.

  Η καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή στοιχείων είναι η Παρασκευή, 15 Δεκεμβρίου 2023.

  Κείμενο διαβούλευσης της ESMA

 • Κοινή εποπτική άσκηση της ESMA και των εθνικών αρμόδιων αρχών όσον αφορά την ενσωμάτωση παραγόντων βιωσιμότητας στις απαιτήσεις της MiFID II

  Στις 3 Οκτωβρίου 2023, η Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (ESMA) ανακοίνωσε ότι, εντός του 2024, θα διενεργήσει από κοινού με τις εθνικές αρμόδιες αρχές (NCAs) εποπτική άσκηση με θέμα την ενσωμάτωση των παραγόντων βιωσιμότητας (sustainability) στις υποχρεώσεις αξιολόγησης καταλληλότητας (suitability assessment) και διακυβέρνησης προϊόντων (product governance) των επιχειρήσεων επενδύσεων, στο πλαίσιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2014/65 (MiFID II). 

  Στόχος είναι να αξιολογηθεί η πρόοδος που έχουν σημειώσει οι επιχειρήσεις επενδύσεων στην εφαρμογή των υποχρεώσεων βιωσιμότητας, οι οποίες τέθηκαν σε εφαρμογή εντός του 2022 με την τροποποίηση των σχετικών κατ' εξουσιοδότηση πράξεων της MiFID II. 

  Ανακοίνωση της ESMA 

 • Δημοσίευση κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2023/1626 της Επιτροπής όσον αφορά τον μηχανισμό κυρώσεων για περιπτώσεις αδυναμίας διακανονισμού σχετικά με εκκαθαρισμένες συναλλαγές που υποβάλλονται από κεντρικούς αντισυμβαλλομένους για διακανονισμό

  Στις 11 Αυγούστου 2023, δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ο κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2023/1626 της Επιτροπής για την τροποποίηση των ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων που καθορίζονται στον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) 2018/1229 όσον αφορά τον μηχανισμό κυρώσεων για περιπτώσεις αδυναμίας διακανονισμού σχετικά με εκκαθαρισμένες συναλλαγές που υποβάλλονται από κεντρικούς αντισυμβαλλομένους για διακανονισμό.

  Ο παρών κανονισμός θα αρχίσει να εφαρμόζεται από τις 2 Σεπτεμβρίου 2024. 

  Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2023/1626