Ρυθμιστικά θέματα / Θέματα λειτουργίας και εποπτείας κεφαλαιαγορών

 • Έκθεση της ESMA σε σχέση με την αναθεώρηση του Κανονισμού (EE) 596/2014 για την κατάχρηση της αγοράς (MAR)

  Στις 24 Σεπτεμβρίου 2020, η Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (ESMA) δημοσίευσε έκθεση σε σχέση με την αναθεώρηση του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014 για την κατάχρηση της αγοράς (MAR), κατόπιν σχετικού επίσημου αιτήματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής βάσει του άρθρου 38 του παρόντος Κανονισμού τον Μάρτιο του 2019, καθώς και της σχετικής διαβούλευσης που εξέδωσε η ESMA τον Οκτώβριο του 2019.
  Ειδικότερα, η ανωτέρω έκθεση περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

  • προτάσεις για στοχευμένες τροποποιήσεις στον MAR όσον αφορά, μεταξύ άλλων,:
  1. τις βολιδοσκοπήσεις της αγοράς (market soundings), και ιδίως την ανάγκη αποσαφήνισης ότι οι απαιτήσεις του άρθρου 11 είναι υποχρεωτικές για τους συμμετέχοντες στην αγορά, και εφόσον τηρηθούν, τους προστατεύουν από την κατηγορία περί αποκάλυψης παράνομων προνομιακών πληροφοριών,
  2. τις απαιτήσεις για τους χρηματοοικονομικούς δείκτες αναφοράς και τη σχέση του MARμε τους οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων, και
  3. τα συστήματα επιστροφής παρακρατούμενων φόρων (withholding tax reclaim schemes), και ιδίως την κατάργηση των νομικών περιορισμών όσον αφορά την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των εθνικών αρμόδιων αρχών και των φορολογικών αρχών,
  • την παροχή επιπρόσθετων οδηγιών όσον αφορά τους ακόλουθους τομείς:
  1. την προνομιακή πληροφόρηση και τις σχετικές γνωστοποιήσεις, ιδίως όσον αφορά τον ορισμό και την καθυστερημένη δημοσιοποίηση της προνομιακής πληροφόρησης σε διάφορες περιπτώσεις, και
  2. την προ-αντιστάθμιση (pre-hedging).
  • Επίσης, εξετάζει τα εξής:
  1. τα προγράμματα επαναγοράς (“buy-back”),
  2. τους καταλόγους των προσώπων που κατέχουν προνομιακές πληροφορίες,
  3. τις συναλλαγές των προσώπων που ασκούν διευθυντικά καθήκοντα,
  4. την καθιέρωση ενός ευρωπαϊκού πλαισίου για την επιτήρηση των βιβλίων εντολών πέραν των ορίων μιας αγοράς (cross-market order book surveillance),
  5. την καταλληλότητα της θέσπισης ενιαίων κανόνων για όλα τα κράτη μέλη σε σχέση με την επιβολή διοικητικών κυρώσεων για την κατάχρηση προνομιακών πληροφοριών και την χειραγώγηση της αγοράς,
  6. τη διασυνοριακή επιβολή κυρώσεων, και τέλος
  7. την περίοδο διατήρησης των προσωπικών δεδομένων.

   

  Έκθεση αναθεώρησης του Κανονισμού για την κατάχρηση της αγοράς • Διαβούλευση της ESMA σε σχέση με την αναθεώρηση των απαιτήσεων γνωστοποίησης συναλλαγών και δεδομένων αναφοράς υπό το πλαίσιο του MiFIR

   Στις 24 Σεπτεμβρίου 2020, η Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (εφεξής “ESMA”) δημοσίευσε κείμενο διαβούλευσης με σκοπό την αναθεώρηση των υποχρεώσεων γνωστοποίησης συναλλαγών (transaction reporting) και δεδομένων αναφοράς (reference data) βάσει των άρθρων 26 (10) και 27 του Κανονισμού (ΕΕ) 600/2014 (MiFIR), καθώς και του άρθρου 4 του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014 για την κατάχρηση της αγοράς (MAR).


  Το ως άνω κείμενο διαβούλευσης ως στόχο έχει την απλοποίηση των υφιστάμενων απαιτήσεων γνωστοποίησης και την ενίσχυση της ποιότητας των δεδομένων που γνωστοποιούνται, διασφαλίζοντας παράλληλα τη συνοχή των διαφόρων απαιτήσεων γνωστοποίησης και διαφάνειας.


  Ειδικότερα, το κείμενο διαβούλευσης περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:  

  • πιθανή αναθεώρηση της έννοιας χρηματοπιστωτικών μέσων που τελούν υπό διαπραγμάτευση σε τόπο διαπραγμάτευσης (Traded on a trading venue – ToTV),
  • αναθεώρηση του πεδίου εφαρμογής των δεικτών που υπόκεινται στην υποχρέωση γνωστοποίησης συναλλαγών, λαμβάνοντας υπόψη τον πιο πρόσφατο Κανονισμό (ΕΕ) 2016/1011 για τους χρηματοοικονομικούς δείκτες αναφοράς (Benchmark Regulation),
  • προτάσεις περί κατάργησης, αντικατάστασης ή περαιτέρω αποσαφήνισης συγκεκριμένων στοιχείων δεδομένων που πρέπει να γνωστοποιούνται στο πλαίσιο της υποχρέωσης γνωστοποίησης συναλλαγών, και
  • προτάσεις για τη διασφάλιση περαιτέρω ευθυγράμμισης μεταξύ των απαιτήσεων γνωστοποίησης του Κανονισμού (ΕΕ) 648/2012 (EMIR) και του MiFIR λαμβάνοντας υπόψη την πρόσφατη αναθεώρηση του EMIR με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2019/834 (EMIR Refit).

   

  Η εν λόγω διαβούλευση λήγει στις 20 Νοεμβρίου 2020. Η ESMA αναμένεται να υποβάλλει την τελική έκθεσή της στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή το πρώτο τρίμηνο (Q1) του έτους 2021.

   

  Κείμενο διαβούλευσης της ESMA • Δημοσίευση του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/2401 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 575/2013 σχετικά με τις απαιτήσεις προληπτικής εποπτείας για πιστωτικά ιδρύματα και επιχειρήσεις επενδύσεων

  Την Πέμπτη 28 Δεκεμβρίου 2017, δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ο Κανονισμός (ΕΕ) 2017/2401 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, ο οποίος τροποποιεί τον Κανονισμό 2013/575 (CRR), σε ότι αφορά τις κεφαλαιακές απαιτήσεις που ανακύπτουν για τα πιστωτικά ιδρύματα στο πλαίσιο διενέργειας συναλλαγών τιτλοποίησης απαιτήσεων.

  Οι νέες προβλέψεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/2401 για την κεφαλαιακή μεταχείριση των θέσεων τιτλοποίησης θα αρχίσουν να εφαρμόζονται μετά την 1η Ιανουαρίου 2019.

  Κανονισμός (ΕΕ) 2017/2401

 • Δημοσίευση του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/2402 για το ρυθμιστικό πλαίσιο σχετικά με την απλή, διαφανή και τυποποιημένη τιτλοποίηση απαιτήσεων

  Την Πέμπτη 28 Δεκεμβρίου 2017, δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ο Κανονισμός (ΕΕ) 2017/2402 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 12ης Δεκεμβρίου 2017, σχετικά με τη θέσπιση γενικού πλαισίου για την τιτλοποίηση απαιτήσεων και σχετικά με τη θέσπιση του ειδικού ρυθμιστικού πλαισίου σχετικά με την απλή, διαφανή και τυποποιημένη τιτλοποίηση απαιτήσεων (Simple, Transparent and Standardised – «STS Securitization»).

  Σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2017/2402, στην κατηγορία των τιτλοποιήσεων ''STS'' εντάσσονται μόνο οι συναλλαγές, στο πλαίσιο των οποίων η μεταβιβάζουσα οντότητα (originator), η ανάδοχη οντότητα (sponsor) και το όχημα ειδικού σκοπού (SPV), έχουν την έδρα τους στην Ε.Ε.

  Σημειώνεται ότι ο Κανονισμός (ΕΕ) 2017/2402 θα αρχίσει να εφαρμόζεται σε τιτλοποιήσεις, των οποίων οι τίτλοι εκδίδονται μετά την 1η Ιανουαρίου 2019.

  Κανονισμός (ΕΕ) 2017/2402

 • Διαβούλευση της EBA για την ομοιογένεια των ανοιγμάτων σε συναλλαγές τιτλοποιήσεων

  Στις 15 Δεκεμβρίου 2017, η EBA έθεσε σε διαβούλευση σχέδιο ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων (RTS), στο οποίο καθορίζονται τα κριτήρια βάσει των οποίων τα ανοίγματα κρίνονται ως ομοιογενή στο πλαίσιο συναλλαγών τιτλοποιήσεων, δυνάμει των άρθρων 20(14) και 24(21) του νέου Κανονισμού «σχετικά με τη θέσπιση κοινών κανόνων για τιτλοποιήσεις και τη δημιουργία ευρωπαϊκού πλαισίου για απλές, διαφανείς και τυποποιημένες τιτλοποιήσεις», η δημοσίευση του οποίου στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ αναμένεται έως τα τέλη του τρέχοντος έτους.

  Οι απαιτήσεις ομοιογένειας έχουν ως στόχο αφενός να διευκολύνουν τις εκτιμήσεις των υποκείμενων κινδύνων από τους δυνητικούς θεσμικούς επενδυτές, και αφετέρου να τους επιτρέψουν να προβούν στις απαραίτητες ενέργειας δέουσας επιμέλειας. Τα νέα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα, όταν οριστικοποιηθούν, θα καλύπτουν, τόσο τις συναλλαγές εμπορικών χρεογράφων εξασφαλισμένων με στοιχεία ενεργητικού (ABCP), όσο και τις non-ABCP συναλλαγές.

  Η διαβούλευση ολοκληρώνεται στις 15 Μαρτίου 2018.

  Κείμενο Διαβούλευσης