Ρυθμιστικά θέματα / Θέματα λειτουργίας και εποπτείας κεφαλαιαγορών

 • Δημοσίευση προτάσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με την εκκαθάριση, την αφερεγγυότητα των εταιρειών και την εισαγωγή εταιρειών στο χρηματιστήριο για την περαιτέρω ανάπτυξη της Ένωσης Κεφαλαιαγορών (CMU)

  Στις 7 Δεκεμβρίου 2022, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε δέσμη προτάσεων για την περαιτέρω ανάπτυξη της Ένωσης Κεφαλαιαγορών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) όσον αφορά τις ακόλουθες θεματικές:

  Α. Μέτρα για την ελάφρυνση των κανόνων για την εισαγωγή στο χρηματιστήριο (listing rules)

  Η δέσμη προτάσεων για την εισαγωγή στο χρηματιστήριο αποτελείται από:

  α. έναν Κανονισμό για την τροποποίηση του κανονισμού για το ενημερωτικό δελτίο (Prospectus Regulation), του κανονισμού για την κατάχρηση αγοράς (MAR) και του κανονισμού για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων (MiFIR) ,

  β. μια Οδηγία για την τροποποίηση της οδηγίας για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων (MiFID) και την κατάργηση της οδηγίας για την εισαγωγή στο χρηματιστήριο,

  και γ. μια Οδηγία για τις μετοχές με πολλαπλά δικαιώματα ψήφου.

  Β. Μέτρα για την ενίσχυση των υπηρεσιών εκκαθάρισης (clearing) της ΕΕ

  Η δέσμη προτάσεων για την εκκαθάριση αποτελείται από:

  α. έναν Κανονισμό για την τροποποίηση του κανονισμού για τις υποδομές των ευρωπαϊκών αγορών (EMIR), του κανονισμού για τις κεφαλαιακές απαιτήσεις (CRR) και του κανονισμού για τα αμοιβαία κεφάλαια της χρηματαγοράς (MMFR), 

  και β. μια Οδηγία για την τροποποίηση της οδηγίας για τις κεφαλαιακές απαιτήσεις (CRD), της οδηγίας για τις επιχειρήσεις επενδύσεων (IFD) και της οδηγίας για τους οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες (UCITS).

  Γ. Μέτρα για την εναρμόνιση ορισμένων κανόνων για την αφερεγγυότητα των επιχειρήσεων σε ολόκληρη την ΕΕ, ώστε να καταστούν αυτοί αποτελεσματικότεροι και να προωθηθούν οι διασυνοριακές επενδύσεις. Η εν λόγω δέσμη μέτρων αποτελείται από μια Οδηγία για την αφερεγγυότητα των εταιρειών.

   

  Δέσμη προτάσεων για την περαιτέρω ανάπτυξη της Ένωσης Κεφαλαιαγορών

 • Τελική έκθεση της ESMA επί σχεδίων RTS για την τροποποίηση του μηχανισμού επιβολής χρηματικών ποινών σε περίπτωση αδυναμίας διακανονισμού στο πλαίσιο του CSDR

  Στις 21 Νοεμβρίου 2022 η Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (ESMA) δημοσίευσε τελική έκθεση επί σχεδίων ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων (RTS) για την τροποποίηση του άρθρου 19 του κατ’ εξουσιοδότηση Kανονισμού (ΕΕ) 2018/1229 σε σχέση με τη συμμόρφωση προς τη διαδικασία διακανονισμού, και ιδίως για την απλοποίηση του μηχανισμού επιβολής χρηματικών ποινών.

  Έκθεση της ESMA επί των σχεδίων RTS

   

   

 • Kατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2022/1930 της Επιτροπής όσον αφορά την ημερομηνία εφαρμογής των διατάξεων που σχετίζονται με το καθεστώς αγοράς κάλυψης «buy-in» στο πλαίσιο του CSDR

  Στις 13 Οκτωβρίου 2022, δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ο κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2022/1930 της Επιτροπής για την τροποποίηση των ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων που καθορίζονται στον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) 2018/1229 όσον αφορά την ημερομηνία εφαρμογής των διατάξεων που σχετίζονται με το καθεστώς αγοράς κάλυψης «buy-in» του άρθρου 7 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014 (CSDR).

  Βάσει της ως άνω τροποποίησης, οι διατάξεις του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2018/1229 που σχετίζονται με τις υποχρεωτικές διαδικασίες αγοράς κάλυψης «buy-in» δε θα εφαρμοστούν έως τις 2 Νοεμβρίου 2025.

   

  Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2022/1930

 • Ανακοίνωση της ESMA σχετικά με τον αντίκτυπο του πληθωρισμού στην παροχή επενδυτικών υπηρεσιών στους ιδιώτες επενδυτές στο πλαίσιο της MiFID II

  Στις 27 Σεπτεμβρίου 2022, η Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (ESMA) δημοσίευσε ανακοίνωση με την οποία υπενθυμίζει στις επιχειρήσεις επενδύσεων να λαμβάνουν υπόψη τον πληθωρισμό και τους συναφείς με αυτόν κινδύνους κατά την εφαρμογή των σχετικών απαιτήσεων της Οδηγίας (ΕΕ) 2014/65 (MiFID II) για σκοπούς προστασίας των ιδιωτών επενδυτών.

  Ειδικότερα, με την εν λόγω ανακοίνωση η ESMA σκοπό έχει να αντιμετωπίσει τους κινδύνους που ενέχει η ανοδική τάση του πληθωρισμού για τους ιδιώτες επενδυτές, επισημαίνοντας στις επιχειρήσεις επενδύσεων τις απαιτήσεις της MiFID II κατά την εφαρμογή των οποίων θα πρέπει να συνεκτιμούν τον πληθωρισμό και τους συναφείς με αυτόν κινδύνους, και ιδίως: 

  • την απαίτηση για την παροχή δίκαιης, ακριβούς και μη παραπλανητικής πληροφόρησης στους επενδυτές του άρθρου 24(3) της MiFID II καιτου άρθρου 44(2) του κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 2017/565, 
  • την απαίτηση για αξιολόγηση της καταλληλότητας κατά την παροχή των υπηρεσιών της επενδυτικής συμβουλής και διαχείρισης χαρτοφυλακίου του άρθρου 25(2) της MiFID II και των άρθρων 54 και 55 του κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 2017/565, και
  • τις απαιτήσεις για τη διακυβέρνηση προϊόντων των άρθρων 16(3) και 24(2) της MiFID II και των άρθρων 9 και 10 της κατ’ εξουσιοδότησης Οδηγίας (ΕΕ) 593/2017.

   

  Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών

 • Δημοσίευση των αναθεωρημένων κατευθυντηρίων γραμμών της ESMA σε σχέση με ορισμένες πτυχές των απαιτήσεων καταλληλότητας της MiFID II

  Στις 23 Σεπτεμβρίου 2022,  η Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (ESMA) δημοσίευσε τελική έκθεση των αναθεωρημένων κατευθυντηρίων γραμμών σε σχέση με ορισμένες πτυχές των απαιτήσεων καταλληλότητας της Οδηγίας (ΕΕ) 2014/65 (MiFID II).

  Επισημαίνεται ότι οι ως άνω αναθεωρημένες κατευθυντήριες γραμμές σκοπό έχουν:

  1. να ενσωματώσουν τις αλλαγές που επέφερε ο κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2021/1253 στις απαιτήσεις καταλληλότητας της MiFID II όσον αφορά τη θεματική της βιωσιμότητας,
  2. να λάβουν υπόψη τα αποτελέσματα της κοινής εποπτικής άσκησης του έτους 2020 σε σχέση με τις απαιτήσεις καταλληλότητας της MiFID IΙ, και
  3. να ενσωματώσουν τις τροποποιήσεις που εισήγαγε η νομοθετική δέσμη μέτρων για την ανάκαμψη των κεφαλαιαγορών (Capital Markets Recovery Package) από την κρίση της COVID-19, και ιδίως η Οδηγία (ΕΕ) 2021/338, στην παράγραφο 2 του άρθρου 25 της MiFID II.

   

  Οι εν λόγω κατευθυντήριες γραμμές θα αρχίσουν να εφαρμόζονται έξι (6) μήνες μετά την ημερομηνία δημοσίευσής τους στην ιστοσελίδα της ESMA σε όλες τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ.

   

  Κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών (ESMA)