Ρυθμιστικά θέματα / Θέματα λειτουργίας και εποπτείας κεφαλαιαγορών

 • Δημοσίευση του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/2401 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 575/2013 σχετικά με τις απαιτήσεις προληπτικής εποπτείας για πιστωτικά ιδρύματα και επιχειρήσεις επενδύσεων

  Την Πέμπτη 28 Δεκεμβρίου 2017, δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ο Κανονισμός (ΕΕ) 2017/2401 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, ο οποίος τροποποιεί τον Κανονισμό 2013/575 (CRR), σε ότι αφορά τις κεφαλαιακές απαιτήσεις που ανακύπτουν για τα πιστωτικά ιδρύματα στο πλαίσιο διενέργειας συναλλαγών τιτλοποίησης απαιτήσεων.

  Οι νέες προβλέψεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/2401 για την κεφαλαιακή μεταχείριση των θέσεων τιτλοποίησης θα αρχίσουν να εφαρμόζονται μετά την 1η Ιανουαρίου 2019.

  Κανονισμός (ΕΕ) 2017/2401

 • Δημοσίευση του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/2402 για το ρυθμιστικό πλαίσιο σχετικά με την απλή, διαφανή και τυποποιημένη τιτλοποίηση απαιτήσεων

  Την Πέμπτη 28 Δεκεμβρίου 2017, δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ο Κανονισμός (ΕΕ) 2017/2402 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 12ης Δεκεμβρίου 2017, σχετικά με τη θέσπιση γενικού πλαισίου για την τιτλοποίηση απαιτήσεων και σχετικά με τη θέσπιση του ειδικού ρυθμιστικού πλαισίου σχετικά με την απλή, διαφανή και τυποποιημένη τιτλοποίηση απαιτήσεων (Simple, Transparent and Standardised – «STS Securitization»).

  Σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2017/2402, στην κατηγορία των τιτλοποιήσεων ''STS'' εντάσσονται μόνο οι συναλλαγές, στο πλαίσιο των οποίων η μεταβιβάζουσα οντότητα (originator), η ανάδοχη οντότητα (sponsor) και το όχημα ειδικού σκοπού (SPV), έχουν την έδρα τους στην Ε.Ε.

  Σημειώνεται ότι ο Κανονισμός (ΕΕ) 2017/2402 θα αρχίσει να εφαρμόζεται σε τιτλοποιήσεις, των οποίων οι τίτλοι εκδίδονται μετά την 1η Ιανουαρίου 2019.

  Κανονισμός (ΕΕ) 2017/2402

 • Διαβούλευση της EBA για την ομοιογένεια των ανοιγμάτων σε συναλλαγές τιτλοποιήσεων

  Στις 15 Δεκεμβρίου 2017, η EBA έθεσε σε διαβούλευση σχέδιο ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων (RTS), στο οποίο καθορίζονται τα κριτήρια βάσει των οποίων τα ανοίγματα κρίνονται ως ομοιογενή στο πλαίσιο συναλλαγών τιτλοποιήσεων, δυνάμει των άρθρων 20(14) και 24(21) του νέου Κανονισμού «σχετικά με τη θέσπιση κοινών κανόνων για τιτλοποιήσεις και τη δημιουργία ευρωπαϊκού πλαισίου για απλές, διαφανείς και τυποποιημένες τιτλοποιήσεις», η δημοσίευση του οποίου στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ αναμένεται έως τα τέλη του τρέχοντος έτους.

  Οι απαιτήσεις ομοιογένειας έχουν ως στόχο αφενός να διευκολύνουν τις εκτιμήσεις των υποκείμενων κινδύνων από τους δυνητικούς θεσμικούς επενδυτές, και αφετέρου να τους επιτρέψουν να προβούν στις απαραίτητες ενέργειας δέουσας επιμέλειας. Τα νέα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα, όταν οριστικοποιηθούν, θα καλύπτουν, τόσο τις συναλλαγές εμπορικών χρεογράφων εξασφαλισμένων με στοιχεία ενεργητικού (ABCP), όσο και τις non-ABCP συναλλαγές.

  Η διαβούλευση ολοκληρώνεται στις 15 Μαρτίου 2018.

  Κείμενο Διαβούλευσης

 • Διαβούλευση της EBA για τη διατήρηση του πιστωτικού κινδύνου σε συναλλαγές τιτλοποιήσεων

  Η EBA έθεσε σε διαβούλευση σχέδιο ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων (RTS), στο οποίο καθορίζονται οι απαιτήσεις για ανάδοχες οντότητες (sponsors), αρχικούς δανειοδότες (original lenders) και μεταβιβάζοντα ιδρύματα (originators) σε σχέση με ανοίγματα σε μεταφερόμενο πιστωτικό κίνδυνο, δυνάμει του άρθρου 6(7) του νέου Κανονισμού «σχετικά με τη θέσπιση κοινών κανόνων για τιτλοποιήσεις και τη δημιουργία ευρωπαϊκού πλαισίου για απλές, διαφανείς και τυποποιημένες τιτλοποιήσεις», η δημοσίευση του οποίου στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ αναμένεται έως τα τέλη του τρέχοντος έτους.

  Τα νέα ρυθμιστικά πρότυπα περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, ρυθμίσεις για:

  • τις λεπτομέρειες της διατήρησης του πιστωτικού κινδύνου, περιλαμβανομένης της εκπλήρωσης μέσω σύνθετης ή μη μόνιμης μορφής διατήρησης,
  • τη μέτρηση του επιπέδου διατήρησης,
  • την απαγόρευση αντιστάθμισης ή πώλησης του διατηρημένου συμφέροντος,
  • τις προϋποθέσεις διατήρησης σε ενοποιημένη βάση, και
  • τις προϋποθέσεις εξαίρεσης για συναλλαγές που βασίζονται σε σαφή, διαφανή και ευπρόσιτο δείκτη.

  Το εν λόγω RTS, όταν οριστικοποιηθεί, θα αντικαταστήσει τον υφιστάμενο κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 625/2014 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

  Η διαβούλευση ολοκληρώνεται στις 15 Μαρτίου 2018.

  Κείμενο Διαβούλευσης

 • Δημόσια διαβούλευση επί του Σχεδίου Νόμου για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και άλλες διατάξεις

  Στις 12 Ιουνίου 2017, δημοσιεύτηκε στον διαδικτυακό τόπο Opengov.gr το σχέδιο νόμου για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και άλλες διατάξεις το οποίο μεταφέρει στο εθνικό δίκαιο τις διατάξεις της Οδηγίας 2014/65/ΕΕ (MiFID II). H MiFID II, η οποία αναθεωρεί την προηγούμενη Οδηγία 2004/39/ΕΚ για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων (MiFID), συμπληρώνεται με τις ρυθμίσεις του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 600/2014 (MiFIR). Υπενθυμίζεται ότι η Οδηγία 2004/39/ΕΚ έχει ενσωματωθεί στην ελληνική έννομη τάξη με το ν. 3606/2007 (Α΄ 195).

  Το σχέδιο νόμου και τα συνοδευτικά παραρτήματα είναι διαθέσιμα στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.opengov.gr/minfin/?p=7593.

  Η διαβούλευση θα ολοκληρωθεί την 30η Ιουνίου 2017 και ώρα 14:00.