Ρυθμιστικά θέματα / Θέματα λειτουργίας και εποπτείας κεφαλαιαγορών

 • Δημοσίευση νέων κανονιστικών πράξεων για την προληπτική εποπτεία των επιχειρήσεων επενδύσεων

  Την Πέμπτη 8 Ιουνίου 2023 δημοσιεύτηκαν στην επίσημη εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) οι ακόλουθοι κανονισμοί στο πλαίσιο της οδηγίας (ΕΕ) 2019/2034 σχετικά με την προληπτική εποπτεία επιχειρήσεων επενδύσεων (IFD):

  • ο κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2023/1117 της Επιτροπής της 12ης Ιανουαρίου 2023 για τη συμπλήρωση της οδηγίας (ΕΕ) 2019/2034 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα που προσδιορίζουν τις απαιτήσεις σχετικά με το είδος και τη φύση των πληροφοριών που πρέπει να ανταλλάσσουν οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους καταγωγής και του κράτους μέλους υποδοχής,
  • ο κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2023/1118 της Επιτροπής της 12ης Ιανουαρίου 2023 για τη συμπλήρωση της οδηγίας (ΕΕ) 2019/2034 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα για τον προσδιορισμό των όρων υπό τους οποίους τα σώματα εποπτών ασκούν τα καθήκοντά τους, και
  • ο εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2023/1119 της Επιτροπής της 12ης Ιανουαρίου 2023 για τον καθορισμό εκτελεστικών τεχνικών προτύπων για την εφαρμογή της οδηγίας (ΕΕ) 2019/2034 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα τυποποιημένα έντυπα, τα υποδείγματα και τις διαδικασίες για την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των αρμόδιων αρχών του κράτους μέλους καταγωγής και του κράτους μέλους υποδοχής.

  Οι ως άνω κανονισμοί αρχίζουν να ισχύουν την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή τους στην επίσημη εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

  Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2023/1117

  Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2023/1118

  Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2023/1119 

 • Δημοσίευση προτάσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την προστασία και την ενδυνάμωση των ιδιωτών επενδυτών στην ΕΕ (“Retail Investment Package”)

  Την Τετάρη 24 Μαΐου 2023 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε προτεινόμενη δέσμη μέτρων για την προστασία και την ενδυνάμωση των ιδιωτών επενδυτών στην ΕΕ (“Retail Investment Package”).

  Η ως άνω προτεινόμενη δέσμη μέτρων αποτελείται από:

  1. μια τροποποιητική οδηγία,  η οποία αναθεωρεί τους ισχύοντες κανόνες που ορίζονται στην οδηγία για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων (MiFID II), την οδηγία για τη διανομή ασφαλιστικών προϊόντων (IDD), την οδηγία για τους οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες (UCITS Directive), την οδηγία για τους διαχειριστές οργανισμών εναλλακτικών επενδύσεων (AIFMD) και την οδηγία σχετικά με την ανάληψη και την άσκηση δραστηριοτήτων ασφάλισης και αντασφάλισης (Solvency II), καθώς και

  2. έναν τροποποιητικό κανονισμό, ο οποίος αναθεωρεί τον κανονισμό για τα συσκευασμένα επενδυτικά προϊόντα για ιδιώτες επενδυτές και επενδυτικά προϊόντα βασιζόμενα σε ασφάλιση (PRIIP Regulation).

  Δελτίο Τύπου της Επιτροπής

 • Ανακοίνωση της ESMA σε σχέση με την εποπτεία των υπηρεσιών “copy trading” στο πλαίσιο της MiFID II

  Στις 30 Μαρτίου 2023 η Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (ESMA) δημοσίευσε ανακοίνωση για την εποπτεία των υπηρεσιών “copy trading” στο πλαίσιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2014/65 (MiFID II) με σκοπό την ενίσχυση της προστασίας των επενδυτών και την επίτευξη εποπτικής σύγκλισης εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

  Ειδικότερα, η ESMA παρέχει οδηγίες για την αναγνώριση των υπηρεσιών “copy trading” ως επενδυτικών υπηρεσιών και θέτει εποπτικές προσδοκίες αναφορικά με την εφαρμογή των απαιτήσεων της MiFID σε σχέση με: 

  • την ενημέρωση των επενδυτών,
  • τη διακυβέρνηση προϊόντων,
  • την αξιολόγηση καταλληλότητας και συμβατότητας,
  • τις αποδοχές και τις αντιπαροχές, και
  • τις πιστοποιήσεις των διαπραγματευτών των οποίων οι διαπραγματεύσεις αντιγράφονται.

  Ενδεικτικά παραδείγματα περιπτώσεων “copy trading” είναι όταν μια επιχείρηση παρέχει τη δυνατότητα στους υφιστάμενους πελάτες της να κοινοποιήσουν τις συναλλαγές τους σε άλλους πελάτες της επιχείρησης, όταν μια επιχείρηση επενδύσεων επιτρέπει στους πελάτες της να αντιγράψουν τις συναλλαγές ενός διαπραγματευτή ο οποίος έχει μοιραστεί τις συναλλαγές του σε εξωτερική πλατφόρμα που έχει δημιουργηθεί από τρίτο κ.λπ. (σελ. 5-7 ανακοίνωσης).

  Ανακοίνωση της ESMA

   

 • Τελική έκθεση της ESMA σε σχέση με την αναθεώρηση των κατευθυντηρίων γραμμών για τις απαιτήσεις διακυβέρνησης προϊόντων (product governance) στο πλαίσιο της MiFID II

  Στις 27 Μαρτίου 2023 η Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (ESMA) δημοσίευσε τελική έκθεση για την αναθεώρηση των κατευθυντηρίων γραμμών σε σχέση με τις απαιτήσεις διακυβέρνησης προϊόντων (product governance) των άρθρων 16 και 24 της Οδηγίας (ΕΕ) 2014/65 (MiFID II), καθώς και των άρθρων 9 και 10 της κατ’ εξουσιοδότησης Οδηγίας (ΕΕ) 2017/593.

  Οι κυριότερες αλλαγές που εισάγονται με την ως άνω αναθεώρηση αφορούν τα ακόλουθα: 

  • τον προσδιορισμό τυχόν σχετικών με τη βιωσιμότητα στόχων με τους οποίους ένα προϊόν είναι συμβατό,
  • την πρακτική του προσδιορισμού της αγοράς-στόχου ανά ομάδα προϊόντων αντί ανά μεμονωμένο προϊόν (‘clustering approach’),
  • τον καθορισμό της συμβατής στρατηγικής διανομής (compatible distribution strategy), όταν ένας διανομέας θεωρεί ότι ένα πιο σύνθετο προϊόν μπορεί να διανεμηθεί με πώληση χωρίς την παροχή συμβουλής (non-advised sale), και
  • την περιοδική επανεξέταση των προϊόντων, περιλαμβανομένης της εφαρμογής της αρχής της αναλογικότητας.

  Οι εν λόγω αναθεωρημένες κατευθυντήριες γραμμές θα αρχίσουν να εφαρμόζονται δύο (2) μήνες μετά την ημερομηνία δημοσίευσής τους στην ιστοσελίδα της ESMA σε όλες τις επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ).

  Τελική έκθεση της ESMA

 • Πρόσκληση υποβολής στοιχείων για την αναθεώρηση του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/1011 για τους δείκτες αναφοράς (Benchmark Regulation)

  Tην Τετάρτη, 1η Μαρτίου 2023, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε πρόσκληση υποβολής στοιχείων (call for evidence) για την αναθεώρηση του πεδίου εφαρμογής και του καθεστώτος για τους δείκτες αναφοράς τρίτων χωρών του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/1011 (Benchmark Regulation - BMR).

  Η ως άνω πρόσκληση ως έναυσμα έχει την έναρξη εφαρμογής των διατάξεων του BMR σχετικά με τη χρήση μη ενωσιακών δεικτών αναφοράς από την 1η Ιανουαρίου 2024. Βάσει των εν λόγω διατάξεων, οι συμμετέχοντες στην αγορά της ΕΕ θα στερηθούν την πρόσβαση στην πλειονότητα των διεθνών δεικτών αναφοράς, καθώς οι περισσότερες μεγάλες δικαιοδοσίες δεν έχουν θέσει σε εφαρμογή δεσμευτικούς κανόνες ισότιμους με τον ως άνω κανονισμό. Στο πλαίσιο αυτό, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο της ΕΕ ανέθεσαν στην Επιτροπή την πλήρη επανεξέταση των κανόνων για τους μη ενωσιακούς δείκτες αναφοράς έως τα μέσα του 2023, με στόχο την εξασφάλιση συνεχούς πρόσβασης σε δείκτες αναφοράς παγκοσμίως για τις επιχειρήσεις και τους επενδυτές της ΕΕ.

  Ένα επιπρόσθετο ζήτημα που εξετάζεται από την παρούσα πρόσκληση είναι το εποπτικό καθεστώς των μη ενωσιακών δεικτών αναφοράς που επισημαίνονται ως ενωσιακοί δείκτες για την κλιματική μετάβαση ή ως ενωσιακοί δείκτες ευθυγραμμισμένοι με τη συμφωνία του Παρισιού.

  Η καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των ανωτέρω στοιχείων είναι η Τετάρτη, 29 Μαρτίου 2023 (24.00, ώρα Βρυξελλών).

  Πρόσκληση υποβολής στοιχείων της Επιτροπής