Ρυθμιστικά θέματα / Θέματα λειτουργίας και εποπτείας κεφαλαιαγορών

 • Δημοσίευση προτάσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την προστασία και την ενδυνάμωση των ιδιωτών επενδυτών στην ΕΕ (“Retail Investment Package”)

  Την Τετάρη 24 Μαΐου 2023 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε προτεινόμενη δέσμη μέτρων για την προστασία και την ενδυνάμωση των ιδιωτών επενδυτών στην ΕΕ (“Retail Investment Package”).

  Η ως άνω προτεινόμενη δέσμη μέτρων αποτελείται από:

  1. μια τροποποιητική οδηγία,  η οποία αναθεωρεί τους ισχύοντες κανόνες που ορίζονται στην οδηγία για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων (MiFID II), την οδηγία για τη διανομή ασφαλιστικών προϊόντων (IDD), την οδηγία για τους οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες (UCITS Directive), την οδηγία για τους διαχειριστές οργανισμών εναλλακτικών επενδύσεων (AIFMD) και την οδηγία σχετικά με την ανάληψη και την άσκηση δραστηριοτήτων ασφάλισης και αντασφάλισης (Solvency II), καθώς και

  2. έναν τροποποιητικό κανονισμό, ο οποίος αναθεωρεί τον κανονισμό για τα συσκευασμένα επενδυτικά προϊόντα για ιδιώτες επενδυτές και επενδυτικά προϊόντα βασιζόμενα σε ασφάλιση (PRIIP Regulation).

  Δελτίο Τύπου της Επιτροπής

 • Ανακοίνωση της ESMA σε σχέση με την εποπτεία των υπηρεσιών “copy trading” στο πλαίσιο της MiFID II

  Στις 30 Μαρτίου 2023 η Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (ESMA) δημοσίευσε ανακοίνωση για την εποπτεία των υπηρεσιών “copy trading” στο πλαίσιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2014/65 (MiFID II) με σκοπό την ενίσχυση της προστασίας των επενδυτών και την επίτευξη εποπτικής σύγκλισης εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

  Ειδικότερα, η ESMA παρέχει οδηγίες για την αναγνώριση των υπηρεσιών “copy trading” ως επενδυτικών υπηρεσιών και θέτει εποπτικές προσδοκίες αναφορικά με την εφαρμογή των απαιτήσεων της MiFID σε σχέση με: 

  • την ενημέρωση των επενδυτών,
  • τη διακυβέρνηση προϊόντων,
  • την αξιολόγηση καταλληλότητας και συμβατότητας,
  • τις αποδοχές και τις αντιπαροχές, και
  • τις πιστοποιήσεις των διαπραγματευτών των οποίων οι διαπραγματεύσεις αντιγράφονται.

  Ενδεικτικά παραδείγματα περιπτώσεων “copy trading” είναι όταν μια επιχείρηση παρέχει τη δυνατότητα στους υφιστάμενους πελάτες της να κοινοποιήσουν τις συναλλαγές τους σε άλλους πελάτες της επιχείρησης, όταν μια επιχείρηση επενδύσεων επιτρέπει στους πελάτες της να αντιγράψουν τις συναλλαγές ενός διαπραγματευτή ο οποίος έχει μοιραστεί τις συναλλαγές του σε εξωτερική πλατφόρμα που έχει δημιουργηθεί από τρίτο κ.λπ. (σελ. 5-7 ανακοίνωσης).

  Ανακοίνωση της ESMA

   

 • Τελική έκθεση της ESMA σε σχέση με την αναθεώρηση των κατευθυντηρίων γραμμών για τις απαιτήσεις διακυβέρνησης προϊόντων (product governance) στο πλαίσιο της MiFID II

  Στις 27 Μαρτίου 2023 η Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (ESMA) δημοσίευσε τελική έκθεση για την αναθεώρηση των κατευθυντηρίων γραμμών σε σχέση με τις απαιτήσεις διακυβέρνησης προϊόντων (product governance) των άρθρων 16 και 24 της Οδηγίας (ΕΕ) 2014/65 (MiFID II), καθώς και των άρθρων 9 και 10 της κατ’ εξουσιοδότησης Οδηγίας (ΕΕ) 2017/593.

  Οι κυριότερες αλλαγές που εισάγονται με την ως άνω αναθεώρηση αφορούν τα ακόλουθα: 

  • τον προσδιορισμό τυχόν σχετικών με τη βιωσιμότητα στόχων με τους οποίους ένα προϊόν είναι συμβατό,
  • την πρακτική του προσδιορισμού της αγοράς-στόχου ανά ομάδα προϊόντων αντί ανά μεμονωμένο προϊόν (‘clustering approach’),
  • τον καθορισμό της συμβατής στρατηγικής διανομής (compatible distribution strategy), όταν ένας διανομέας θεωρεί ότι ένα πιο σύνθετο προϊόν μπορεί να διανεμηθεί με πώληση χωρίς την παροχή συμβουλής (non-advised sale), και
  • την περιοδική επανεξέταση των προϊόντων, περιλαμβανομένης της εφαρμογής της αρχής της αναλογικότητας.

  Οι εν λόγω αναθεωρημένες κατευθυντήριες γραμμές θα αρχίσουν να εφαρμόζονται δύο (2) μήνες μετά την ημερομηνία δημοσίευσής τους στην ιστοσελίδα της ESMA σε όλες τις επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ).

  Τελική έκθεση της ESMA

 • Πρόσκληση υποβολής στοιχείων για την αναθεώρηση του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/1011 για τους δείκτες αναφοράς (Benchmark Regulation)

  Tην Τετάρτη, 1η Μαρτίου 2023, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε πρόσκληση υποβολής στοιχείων (call for evidence) για την αναθεώρηση του πεδίου εφαρμογής και του καθεστώτος για τους δείκτες αναφοράς τρίτων χωρών του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/1011 (Benchmark Regulation - BMR).

  Η ως άνω πρόσκληση ως έναυσμα έχει την έναρξη εφαρμογής των διατάξεων του BMR σχετικά με τη χρήση μη ενωσιακών δεικτών αναφοράς από την 1η Ιανουαρίου 2024. Βάσει των εν λόγω διατάξεων, οι συμμετέχοντες στην αγορά της ΕΕ θα στερηθούν την πρόσβαση στην πλειονότητα των διεθνών δεικτών αναφοράς, καθώς οι περισσότερες μεγάλες δικαιοδοσίες δεν έχουν θέσει σε εφαρμογή δεσμευτικούς κανόνες ισότιμους με τον ως άνω κανονισμό. Στο πλαίσιο αυτό, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο της ΕΕ ανέθεσαν στην Επιτροπή την πλήρη επανεξέταση των κανόνων για τους μη ενωσιακούς δείκτες αναφοράς έως τα μέσα του 2023, με στόχο την εξασφάλιση συνεχούς πρόσβασης σε δείκτες αναφοράς παγκοσμίως για τις επιχειρήσεις και τους επενδυτές της ΕΕ.

  Ένα επιπρόσθετο ζήτημα που εξετάζεται από την παρούσα πρόσκληση είναι το εποπτικό καθεστώς των μη ενωσιακών δεικτών αναφοράς που επισημαίνονται ως ενωσιακοί δείκτες για την κλιματική μετάβαση ή ως ενωσιακοί δείκτες ευθυγραμμισμένοι με τη συμφωνία του Παρισιού.

  Η καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των ανωτέρω στοιχείων είναι η Τετάρτη, 29 Μαρτίου 2023 (24.00, ώρα Βρυξελλών).

  Πρόσκληση υποβολής στοιχείων της Επιτροπής

 • Δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμών για την παράταση των ημερομηνιών εφαρμογής ορισμένων υποχρεώσεων στο πλαίσιο των άρθρων 5 και 11 του EMIR

  Στις 13 Φεβρουαρίου 2023 δημοσιεύτηκαν στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) οι ακόλουθες κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις στο πλαίσιο του Κανονισμού (ΕΕ) 648/2012 (EMIR): 

  • ο κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2023/314 της Επιτροπής για την τροποποίηση του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2016/2251 όσον αφορά την ημερομηνία εφαρμογής ορισμένων διαδικασιών διαχείρισης κινδύνου για την ανταλλαγή ασφαλειών. Ειδικότερα, με τον εν λόγω κανονισμό μετατίθεται για τις 30 Ιουνίου 2025 η ημερομηνία εφαρμογής των διμερών απαιτήσεων περιθωρίου ασφαλείας για τις συμβάσεις εξωχρηματιστηριακών παραγώγων που δεν εκκαθαρίζονται από κεντρικό αντισυμβαλλόμενο και συνάπτονται μεταξύ αντισυμβαλλομένων του ιδίου ομίλου, όπου ο ένας αντισυμβαλλόμενος είναι εγκατεστημένος σε τρίτη χώρα και ο άλλος είναι εγκατεστημένος στην Ένωση, και
  • ο κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2023/315 της Επιτροπής για την τροποποίηση των κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμών (ΕΕ) 2015/2205, (ΕΕ) 2016/592 και (ΕΕ) 2016/1178 όσον αφορά την ημερομηνία κατά την οποία αρχίζει να παράγει αποτελέσματα η υποχρέωση εκκαθάρισης για ορισμένα είδη συμβάσεων. Ομοίως με ανωτέρω, με τον εν λόγω κανονισμό μετατίθεται για τις 30 Ιουνίου 2025 η εφαρμογή της υποχρέωσης εκκαθάρισης για τις συμβάσεις εξωχρηματιστηριακών παραγώγων που συνάπτονται μεταξύ αντισυμβαλλομένων οι οποίοι είναι μέρος του ιδίου ομίλου, αλλά ο ένας αντισυμβαλλόμενος είναι εγκατεστημένος σε τρίτη χώρα και ο άλλος αντισυμβαλλόμενος είναι εγκατεστημένος στην Ένωση.

  Οι ως άνω κανονισμοί αρχίζουν να ισχύουν από την επομένη της δημοσίευσής τους στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ.

  Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2023/314 

  Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2023/315