Εθνικό επίπεδο / Δίκαιο κεφαλαιαγοράς

 • 1
 • ΑΠΡ
 • 2016
Νόμος 4374/2016 Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας: α) στις διατάξεις της Οδηγίας 2013/50/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 22ας Οκτωβρίου 2013 και β) στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2014/51/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 και άλλες διατάξεις

ΝΟΜΟΣ 4374/2016 (ΦΕΚ Α' 50)

 • 6
 • ΣΕΠ
 • 2007
Ν. 3606/2007 (ΦΕΚ Α' 195, 17.8.2007)

 «Αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και άλλες διατάξεις»

 • 5
 • ΣΕΠ
 • 2007
N. 3601/2007 (ΦΕΚ Α΄ 178, 1.8.2007),
καταργεί τον N. 2076/1992 (ΦΕΚ Α΄ 130, 1.8.1992)
«Ανάληψη και άσκηση δραστηριότητας πιστωτικών ιδρυμάτων και άλλες συναφείς διατάξεις»

«Ανάληψη και άσκηση δραστηριοτήτων από τα πιστωτικά ιδρύματα, επάρκεια ιδίων κεφαλαίων των πιστωτικών ιδρυμάτων και των επιχειρήσεων παροχής επενδυτικών υπηρεσιών και λοιπές διατάξεις»

 

Το κείμενο του νόμου είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα του Ελληνικού Κοινοβουλίου:

http://www.parliament.gr/ergasies/nomodetails.asp?lawid=544

 • 29
 • ΙΟΥ
 • 2007
Ν. 3556/2007 (Φ.Ε.Κ. Α' 91, 30.4.2007)

 «Προϋποθέσεις διαφάνειας για την πληροφόρηση σχετικά με εκδότες των οποίων οι κινητές αξίες έχουν εισαχθεί προς διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά και άλλες διατάξεις»

 • 29
 • ΙΟΥ
 • 2007
Ν. 3461/2006 (Φ.Ε.Κ Α' 106, 30.5.2006)

 «Δημόσιες Προτάσεις»

 • 29
 • ΙΟΥ
 • 2007
Ν. 3371/2005 (Φ.Ε.Κ. Α' 178, 14.7.2005)

 «Θέματα Κεφαλαιαγοράς και άλλες διατάξεις»

 • 29
 • ΙΟΥ
 • 2007
Ν. 3340/2005 (Φ.Ε.Κ. Α' 112, 10.5.2005)

  «Για την προστασία της Κεφαλαιαγοράς από πράξεις προσώπων που κατέχουν προνομιακές πληροφορίες και πράξεις χειραγώγησης της αγοράς»

 • 29
 • ΙΟΥ
 • 2007
Ν. 3283/2004 (Φ.Ε.Κ. Α' 210, 2.11.2004)

«Ανώνυμες εταιρείες διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων, οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες, αμοιβαία κεφάλαια και άλλες διατάξεις.»

 • 28
 • ΙΟΥ
 • 2007
Ν. 3016/2002 (Φ.Ε.Κ. Α' 110, 17.5.2002)

«Για την εταιρική διακυβέρνηση, θέματα μισθολογίου και άλλες διατάξεις»

 • 28
 • ΙΟΥ
 • 2007
Ν. 3152/2003 (Φ.Ε.Κ. Α' 152, 19.6.2003)

«Ίδρυση και εποπτεία χρηματιστηρίων και οργανωμένων αγορών νέες αρμοδιότητες της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς  χρηματιστηριακής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις»

 • 28
 • ΙΟΥ
 • 2007
Ν. 3156/2003 (Φ.Ε.Κ. Α' 157, 25.6.2003)

«Ομολογιακά δάνεια, τιτλοποίηση απαιτήσεων από ακίνητα και άλλες διατάξεις»

 • 28
 • ΙΟΥ
 • 2007
Ν. 2992/2002 (Φ.Ε.Κ. Α' 54, 20.3.2002)

«Μέτρα για την ενίσχυση της κεφαλαιαγοράς και την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και άλλες διατάξεις»

 • 28
 • ΙΟΥ
 • 2007
N. 2954/2001 (Φ.Ε.Κ. Α' 255, 2.11.2001)

«Φορολογικές ρυθμίσεις, αμοιβαία κεφάλαια, συμπλήρωση της χρηματιστηριακής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις»

 • 28
 • ΙΟΥ
 • 2007
Ν. 2937/2001 (Φ.Ε.Κ. Α' 169, 26.7.2001)

«Τροποποίηση και συμπλήρωση των διατάξεων που αφορούν στην επάρκεια των ιδίων κεφαλαίων των επιχειρήσεων παροχής επενδυτικών υπηρεσιών και των πιστωτικών ιδρυμάτων, ρυθμίσεις ΕΥΑΘ Α.Ε. και άλλες διατάξεις»

 • 28
 • ΙΟΥ
 • 2007
Ν. 2892/2001 (Φ.Ε.Κ. Α' 46, 9.3.2001)

«Ελαφρύνσεις στη φορολογία κεφαλαίου και άλλες διατάξεις»

 • 27
 • ΙΟΥ
 • 2007
Ν. 2844/2000 (ΦΕΚ Α' 220, 12.10.2000)

«Συμβάσεις επί κινητών ή απαιτήσεων υποκείμενες σε δημοσιότητα και άλλες συμβάσεις παροχής ασφάλειας»

 • 27
 • ΙΟΥ
 • 2007
Ν. 2843/2000 (Φ.Ε.Κ. Α' 219, 12.10.2000)

«Εκσυγχρονισμός των χρηματιστηριακών συναλλαγών, εισαγωγή των εταιρειών επενδύσεων στην ποντοπόρο ναυτιλία στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών και άλλες διατάξεις»

 • 27
 • ΙΟΥ
 • 2007
Ν. 2836/2000 (Φ.Ε.Κ. Α' 168, 24.7.2000)

«Συμπλήρωση της νομοθεσίας της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ρυθμίσεις θεμάτων Κτηματικής Εταιρείας του Δημοσίου (Κ.Ε.Δ.), ασφαλιστικών αποζημιώσεων, Φ.Π.Α., επενδυτικού χρυσού και άλλες διατάξεις»

 • 26
 • ΙΟΥ
 • 2007
Ν. 2789/2000 (Φ.Ε.Κ. Α' 21, 11.2.2000)

«Προσαρμογή του ελληνικού δικαίου προς την Οδηγία 98/26/ΕΚ, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 19.5.1998 σχετικά με το αμετάκλητο του διακανονισμού στα συστήματα πληρωμών και στα συστήματα διακανονισμού χρηματοπιστωτικών μέσων και άλλες διατάξεις»

 • 26
 • ΙΟΥ
 • 2007
Ν. 2778/1999 (Φ.Ε.Κ. Α' 295, 30.12.1999)

«Αμοιβαία Κεφάλαια Ακίνητης Περιουσίας – Εταιρείες Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία και άλλες διατάξεις»

 • 26
 • ΙΟΥ
 • 2007
Ν. 2533/1997 (Φ.Ε.Κ. Α' 228, 11.11.1997)

«Χρηματιστηριακή αγορά παραγώγων και άλλες διατάξεις»

 • 26
 • ΙΟΥ
 • 2007
Ν. 2396/1996 (Φ.Ε.Κ. Α' 73, 30.4.1996)

«Επενδυτικές υπηρεσίες στον τομέα των κινητών αξιών, επάρκεια ιδίων κεφαλαίων των επιχειρήσεων παροχής επενδυτικών υπηρεσιών και των πιστωτικών ιδρυμάτων και άυλες μετοχές»

 • 26
 • ΙΟΥ
 • 2007
Ν. 2324/1995 (Φ.Ε.Κ. Α' 146, 17.7.1995)

«Τροποποίηση της νομοθεσίας για τα χρηματιστήρια αξιών και άλλες διατάξεις»

 • 26
 • ΙΟΥ
 • 2007
Ν. 2166/1993 (Φ.Ε.Κ. Α' 137, 24.08.1993)

 «Κίνητρα ανάπτυξης επιχειρήσεων, διαρρυθμίσεις στην έμμεση και άμεση φορολογία και άλλες διατάξεις»

 • 26
 • ΙΟΥ
 • 2007
Ν. 1806/1988 (Φ.Ε.Κ. Α' 207, 20.9.1988)

«Τροποποίηση της νομοθεσίας για τα χρηματιστήρια αξιών και άλλες διατάξεις»

 • 26
 • ΙΟΥ
 • 2007
Ν. 3632/1928 (17.7.1928 ημ. υπογραφής, 26.7.1928 τέθηκε σε ισχύ)

«Περί Χρηματιστηρίων Αξιών»

 • 26
 • ΙΟΥ
 • 2007
Ν. 876/ 1979 (Φ.Ε.Κ Α' 48, 12.3.1979)

«Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως διατάξεων αναφερομένων εις την ανάπτυξη της Κεφαλαιαγοράς»

 • 26
 • ΙΟΥ
 • 2007
Π.Δ. 152/2005 (Φ.Ε.Κ. Α' 213, 23.8.2005)

«Σύσταση Περιφερ. Γραφείου Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς στη Θεσσαλονίκη» 

 • 26
 • ΙΟΥ
 • 2007
Π.Δ. 25 /2003 (Φ.Ε.Κ. Α' 26, 6.2.2003)

«Οργανισμός Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς»