Εθνικό επίπεδο / Δίκαιο κεφαλαιαγοράς

 • 4
 • ΑΥΓ
 • 2022
Απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς υπ' αριθμ. 3/960/4.8.2022 "Τροποποίηση της υπ΄ αριθ. 1/808/07.02.2018 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «Οργανωτικές απαιτήσεις αναφορικά με την προστασία των χρηματοπιστωτικών μέσων και κεφαλαίων πελατών, την παρακολούθηση των προϊόντων και την παροχή ή λήψη αμοιβών, προμηθειών ή άλλων χρηματικών ή μη χρηματικών οφελών»"

Απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

 • 16
 • ΙΟΥ
 • 2022
Νόμος 4941/2022 Αναμόρφωση του θεσμικού πλαισίου λειτουργίας του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας και του Συνεγγυητικού Κεφαλαίου Εξασφάλισης Επενδυτικών Υπηρεσιών, εκσυγχρονισμός Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους και άλλες επείγουσες διατάξεις.

Νόμος 4941/2022 (ΦΕΚ Α' 113)

 • 15
 • ΑΠΡ
 • 2022
Νόμος 4920/2022 για την ενσωμάτωση των χρηματοπιστωτικών οδηγιών σχετικά με την προληπτική εποπτεία των επιχειρήσεων επενδύσεων, τους Ευρωπαίους παρόχους υπηρεσιών συμμετοχικής χρηματοδότησης για επιχειρήσεις, τη διασυνοριακή διανομή οργανισμών συλλογικών επενδύσεων και την τροποποίηση της MiFID για την ανάκαμψη από την πανδημία της COVID-19 (MiFID Quick Fix)

 Νόμος 4920/2022 (ΦΕΚ Α' 74)

 • 17
 • ΙΟΥ
 • 2021
Απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς υπ' αριθμ. 2/917/17.6.2021 "Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 1/891/30.09.2020 Απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου (ΦΕΚ_Β_4556-2020) αναφορικά με τις εξειδικεύσεις του άρθρου 14 παρ. 3 περ. ι και παρ. 4, Αξιολόγηση Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου (ΣΕΕ) και της Εφαρμογής των διατάξεων περί Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΕΔ) του ν. 4706/2020"

Απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

 • 16
 • ΙΟΥ
 • 2021
Ελληνικός Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης υπό το νέο πλαίσιο του Ν, 4706/2020

Ελληνικός Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης του ΕΣΕΔ

 • 31
 • ΜΑΡ
 • 2021
Απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς υπ’ αριθμ. 2/905/3.3.2021 σε σχέση με την υιοθέτηση και εφαρμογή Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης

Απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

 • 16
 • ΟΚΤ
 • 2020
Απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς υπ' αριθμ. 1/893/16.10.2020 "Πληροφοριακό δελτίο που πρέπει να δημοσιεύεται στις περιπτώσεις προσφοράς κινητών αξιών της παρ. 2 του άρθρου 58 του ν. 4706/2020"

Απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

 • 13
 • ΟΚΤ
 • 2020
Απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς υπ' αριθμ. 1/892/13.10.2020 "Αποδεκτές γλώσσες σύνταξης του ενημερωτικού δελτίου (άρθρο 27 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129)"

Απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

 • 13
 • ΟΚΤ
 • 2020
Απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς υπ' αριθμ. 2/892/13.10.2020 "Διαδικασίες και δικαιολογητικά που απαιτούνται για την έγκριση ενημερωτικού δελτίου κατά τη δημόσια προσφορά κινητών αξιών ή/και την εισαγωγή τους προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά"

Απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

 • 30
 • ΣΕΠ
 • 2020
Απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς υπ' αριθμ. 1/891/30.9.2020 "Εξειδικεύσεις άρθρου 14 παρ. 3 περ. ι και παρ. 4, Αξιολόγηση Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου (ΣΕΕ) και της Εφαρμογής των διατάξεων περί Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΕΔ) του ν. 4706/2020"

Απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

 • 18
 • ΣΕΠ
 • 2020
Απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς υπ' αριθμ. 1Α/890/18.9.2020 "Εξειδίκευση του συστήματος προσδιορισμού, υπολογισμού και επιμέτρησης του ύψους των κυρώσεων ανά παράβαση που επιβάλλονται δυνάμει του άρθρου 24 του ν. 4706/2020"

Απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

 • 17
 • ΙΟΥ
 • 2020
Νόμος 4706/2020 Εταιρική διακυβέρνηση ανωνύμων εταιρειών, σύγχρονη αγορά κεφαλαίου, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/828 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, μέτρα προς εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1131 και άλλες διατάξεις.

Νόμος 4706/2020 (ΦΕΚ Α' 136)

 • 11
 • ΟΚΤ
 • 2018
Νόμος 4569/2018 I) Κεντρικά Αποθετήρια Τίτλων, II) Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2258 και άλλες διατάξεις και ΙΙΙ) Λοιπές διατάξεις.

Νόμος 4569/2018 (ΦΕΚ Α' 179)

 • 7
 • ΜΑΡ
 • 2018
Απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς υπ' αριθμ. 1/808/7.2.2018 "Οργανωτικές απαιτήσεις αναφορικά με την προστασία των χρηματοπιστωτικών μέσων και κεφαλαίων πελατών, την παρακολούθηση των προϊόντων και την παροχή ή λήψη αμοιβών, προμηθειών ή άλλων χρηματικών ή μη χρηματικών οφελών"

Απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (ΦΕΚ Β' 812/7.3.2018)

 • 22
 • ΦΕΒ
 • 2018
Απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς υπ' αριθμ. 2/808/7.2.2018 "Εγγραφή συνδεδεμένων αντιπροσώπων ΑΕΠΕΥ, ΑΕΕΔ σε μητρώο"

Απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (ΦΕΚ Β' 596/22.2.2018)

 • 30
 • ΙΑΝ
 • 2018
Νόμος 4514/2018 Αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και άλλες διατάξεις.

Νόμος 4514/2018 (ΦΕΚ Α' 14)

 • 1
 • ΑΠΡ
 • 2016
Νόμος 4374/2016 Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας: α) στις διατάξεις της Οδηγίας 2013/50/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 22ας Οκτωβρίου 2013 και β) στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2014/51/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 και άλλες διατάξεις

ΝΟΜΟΣ 4374/2016 (ΦΕΚ Α' 50)

 • 6
 • ΣΕΠ
 • 2007
Ν. 3606/2007 (ΦΕΚ Α' 195, 17.8.2007)

 «Αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και άλλες διατάξεις»

 • 5
 • ΣΕΠ
 • 2007
N. 3601/2007 (ΦΕΚ Α΄ 178, 1.8.2007),
καταργεί τον N. 2076/1992 (ΦΕΚ Α΄ 130, 1.8.1992)
«Ανάληψη και άσκηση δραστηριότητας πιστωτικών ιδρυμάτων και άλλες συναφείς διατάξεις»

«Ανάληψη και άσκηση δραστηριοτήτων από τα πιστωτικά ιδρύματα, επάρκεια ιδίων κεφαλαίων των πιστωτικών ιδρυμάτων και των επιχειρήσεων παροχής επενδυτικών υπηρεσιών και λοιπές διατάξεις»

 

Το κείμενο του νόμου είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα του Ελληνικού Κοινοβουλίου:

http://www.parliament.gr/ergasies/nomodetails.asp?lawid=544

 • 29
 • ΙΟΥ
 • 2007
Ν. 3556/2007 (Φ.Ε.Κ. Α' 91, 30.4.2007)

 «Προϋποθέσεις διαφάνειας για την πληροφόρηση σχετικά με εκδότες των οποίων οι κινητές αξίες έχουν εισαχθεί προς διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά και άλλες διατάξεις»

 • 29
 • ΙΟΥ
 • 2007
Ν. 3461/2006 (Φ.Ε.Κ Α' 106, 30.5.2006)

 «Δημόσιες Προτάσεις»

 • 29
 • ΙΟΥ
 • 2007
Ν. 3371/2005 (Φ.Ε.Κ. Α' 178, 14.7.2005)

 «Θέματα Κεφαλαιαγοράς και άλλες διατάξεις»

 • 29
 • ΙΟΥ
 • 2007
Ν. 3340/2005 (Φ.Ε.Κ. Α' 112, 10.5.2005)

  «Για την προστασία της Κεφαλαιαγοράς από πράξεις προσώπων που κατέχουν προνομιακές πληροφορίες και πράξεις χειραγώγησης της αγοράς»

 • 29
 • ΙΟΥ
 • 2007
Ν. 3283/2004 (Φ.Ε.Κ. Α' 210, 2.11.2004)

«Ανώνυμες εταιρείες διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων, οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες, αμοιβαία κεφάλαια και άλλες διατάξεις.»

 • 28
 • ΙΟΥ
 • 2007
Ν. 3016/2002 (Φ.Ε.Κ. Α' 110, 17.5.2002)

«Για την εταιρική διακυβέρνηση, θέματα μισθολογίου και άλλες διατάξεις»

 • 28
 • ΙΟΥ
 • 2007
Ν. 3152/2003 (Φ.Ε.Κ. Α' 152, 19.6.2003)

«Ίδρυση και εποπτεία χρηματιστηρίων και οργανωμένων αγορών νέες αρμοδιότητες της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς  χρηματιστηριακής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις»

 • 28
 • ΙΟΥ
 • 2007
Ν. 3156/2003 (Φ.Ε.Κ. Α' 157, 25.6.2003)

«Ομολογιακά δάνεια, τιτλοποίηση απαιτήσεων από ακίνητα και άλλες διατάξεις»

 • 28
 • ΙΟΥ
 • 2007
Ν. 2992/2002 (Φ.Ε.Κ. Α' 54, 20.3.2002)

«Μέτρα για την ενίσχυση της κεφαλαιαγοράς και την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και άλλες διατάξεις»

 • 28
 • ΙΟΥ
 • 2007
N. 2954/2001 (Φ.Ε.Κ. Α' 255, 2.11.2001)

«Φορολογικές ρυθμίσεις, αμοιβαία κεφάλαια, συμπλήρωση της χρηματιστηριακής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις»

 • 28
 • ΙΟΥ
 • 2007
Ν. 2937/2001 (Φ.Ε.Κ. Α' 169, 26.7.2001)

«Τροποποίηση και συμπλήρωση των διατάξεων που αφορούν στην επάρκεια των ιδίων κεφαλαίων των επιχειρήσεων παροχής επενδυτικών υπηρεσιών και των πιστωτικών ιδρυμάτων, ρυθμίσεις ΕΥΑΘ Α.Ε. και άλλες διατάξεις»

 • 28
 • ΙΟΥ
 • 2007
Ν. 2892/2001 (Φ.Ε.Κ. Α' 46, 9.3.2001)

«Ελαφρύνσεις στη φορολογία κεφαλαίου και άλλες διατάξεις»

 • 27
 • ΙΟΥ
 • 2007
Ν. 2844/2000 (ΦΕΚ Α' 220, 12.10.2000)

«Συμβάσεις επί κινητών ή απαιτήσεων υποκείμενες σε δημοσιότητα και άλλες συμβάσεις παροχής ασφάλειας»

 • 27
 • ΙΟΥ
 • 2007
Ν. 2843/2000 (Φ.Ε.Κ. Α' 219, 12.10.2000)

«Εκσυγχρονισμός των χρηματιστηριακών συναλλαγών, εισαγωγή των εταιρειών επενδύσεων στην ποντοπόρο ναυτιλία στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών και άλλες διατάξεις»

 • 27
 • ΙΟΥ
 • 2007
Ν. 2836/2000 (Φ.Ε.Κ. Α' 168, 24.7.2000)

«Συμπλήρωση της νομοθεσίας της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ρυθμίσεις θεμάτων Κτηματικής Εταιρείας του Δημοσίου (Κ.Ε.Δ.), ασφαλιστικών αποζημιώσεων, Φ.Π.Α., επενδυτικού χρυσού και άλλες διατάξεις»

 • 26
 • ΙΟΥ
 • 2007
Ν. 2789/2000 (Φ.Ε.Κ. Α' 21, 11.2.2000)

«Προσαρμογή του ελληνικού δικαίου προς την Οδηγία 98/26/ΕΚ, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 19.5.1998 σχετικά με το αμετάκλητο του διακανονισμού στα συστήματα πληρωμών και στα συστήματα διακανονισμού χρηματοπιστωτικών μέσων και άλλες διατάξεις»

 • 26
 • ΙΟΥ
 • 2007
Ν. 2778/1999 (Φ.Ε.Κ. Α' 295, 30.12.1999)

«Αμοιβαία Κεφάλαια Ακίνητης Περιουσίας – Εταιρείες Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία και άλλες διατάξεις»

 • 26
 • ΙΟΥ
 • 2007
Ν. 2533/1997 (Φ.Ε.Κ. Α' 228, 11.11.1997)

«Χρηματιστηριακή αγορά παραγώγων και άλλες διατάξεις»

 • 26
 • ΙΟΥ
 • 2007
Ν. 2396/1996 (Φ.Ε.Κ. Α' 73, 30.4.1996)

«Επενδυτικές υπηρεσίες στον τομέα των κινητών αξιών, επάρκεια ιδίων κεφαλαίων των επιχειρήσεων παροχής επενδυτικών υπηρεσιών και των πιστωτικών ιδρυμάτων και άυλες μετοχές»

 • 26
 • ΙΟΥ
 • 2007
Ν. 2324/1995 (Φ.Ε.Κ. Α' 146, 17.7.1995)

«Τροποποίηση της νομοθεσίας για τα χρηματιστήρια αξιών και άλλες διατάξεις»

 • 26
 • ΙΟΥ
 • 2007
Ν. 2166/1993 (Φ.Ε.Κ. Α' 137, 24.08.1993)

 «Κίνητρα ανάπτυξης επιχειρήσεων, διαρρυθμίσεις στην έμμεση και άμεση φορολογία και άλλες διατάξεις»

 • 26
 • ΙΟΥ
 • 2007
Ν. 1806/1988 (Φ.Ε.Κ. Α' 207, 20.9.1988)

«Τροποποίηση της νομοθεσίας για τα χρηματιστήρια αξιών και άλλες διατάξεις»

 • 26
 • ΙΟΥ
 • 2007
Ν. 3632/1928 (17.7.1928 ημ. υπογραφής, 26.7.1928 τέθηκε σε ισχύ)

«Περί Χρηματιστηρίων Αξιών»

 • 26
 • ΙΟΥ
 • 2007
Ν. 876/ 1979 (Φ.Ε.Κ Α' 48, 12.3.1979)

«Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως διατάξεων αναφερομένων εις την ανάπτυξη της Κεφαλαιαγοράς»

 • 26
 • ΙΟΥ
 • 2007
Π.Δ. 152/2005 (Φ.Ε.Κ. Α' 213, 23.8.2005)

«Σύσταση Περιφερ. Γραφείου Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς στη Θεσσαλονίκη» 

 • 26
 • ΙΟΥ
 • 2007
Π.Δ. 25 /2003 (Φ.Ε.Κ. Α' 26, 6.2.2003)

«Οργανισμός Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς»