Εθνικό επίπεδο / Δίκαιο κεφαλαιαγοράς

  • 18
  • ΣΕΠ
  • 2020
Απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς υπ' αριθμ. 1Α/890/18.9.2020 "Εξειδίκευση του συστήματος προσδιορισμού, υπολογισμού και επιμέτρησης του ύψους των κυρώσεων ανά παράβαση που επιβάλλονται δυνάμει του άρθρου 24 του ν. 4706/2020"