Διεθνές - Ευρωπαϊκό επίπεδο / Συστήματα πληρωμών

 • 20
 • ΙΟΥ
 • 2022
Νομικές πράξεις της ΕΚΤ σχετικά με το σύστημα πληρωμών TARGET

Στις 17 Ιουνίου 2022, δημοσιεύθηκαν στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ οι ακόλουθες νομικές πράξεις της ΕΚΤ σχετικά με το σύστημα πληρωμών TARGET:

 • Απόφαση (ΕΕ) 2022/911 «σχετικά με τους όρους και τις προϋποθέσεις του TARGET-ECB και την κατάργηση της Απόφασης 2007/601/EK (ΕΚΤ/2007/7)» (ΕΚΤ/2022/22), και
 • Κατευθυντήρια Γραμμή (ΕΕ) 2022/912 «σχετικά με ένα νέας γενιάς Διευρωπαϊκό Αυτοματοποιημένο Σύστημα Ταχείας Μεταφοράς Κεφαλαίων και Διακανονισμού σε Συνεχή Χρόνο (TARGET) και την κατάργηση της κατευθυντήριας γραμμής 2013/47/ΕΕ (ΕΚΤ/2012/27)» (ΕΚΤ/2022/8).

Η Απόφαση τίθεται σε εφαρμογή στις 22 Ιουνίου 2022. Περαιτέρω, οι εθνικές κεντρικές τράπεζες των κρατών μελών με νόμισμα το ευρώ λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα συμμόρφωσής τους με την ανωτέρω Κατευθυντήρια Γραμμή και τα εφαρμόζουν από τις 21 Νοεμβρίου 2022.

 • 3
 • ΙΟΥ
 • 2022
Δημοσίευση Κανονισμού (ΕΕ) 2022/858 «σχετικά με ένα πιλοτικό καθεστώς για υποδομές της αγοράς που βασίζονται σε τεχνολογία κατανεμημένου καθολικού (‘DLT’)»

Στις 2 Ιουνίου 2022, δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ ο Κανονισμός (ΕΕ) 2022/858 «σχετικά με ένα πιλοτικό καθεστώς για υποδομές της αγοράς που βασίζονται σε τεχνολογία κατανεμημένου καθολικού (‘DLT’)».

Ειδικότερα, με τον εν λόγω Κανονισμό καθιερώνονται μια σειρά από απαιτήσεις σχετικά με τις υποδομές αγοράς ‘DLT’ και τους διαχειριστές τους όσον αφορά:

 • τη χορήγηση και την ανάκληση ειδικών αδειών λειτουργίας υποδομών αγοράς DLT,
 • τη χορήγηση, την τροποποίηση και την άρση εξαιρέσεων σε σχέση με ειδικές άδειες,
 • την επιβολή, την τροποποίηση και την άρση των όρων που συνοδεύουν τις εξαιρέσεις, και την επιβολή, την τροποποίηση και την άρση αντισταθμιστικών ή διορθωτικών μέτρων,
 • τη λειτουργία και εποπτεία υποδομών αγοράς DLΤ, και
 • τη συνεργασία μεταξύ των διαχειριστών υποδομών αγοράς DLT, των εθνικών αρμόδιων αρχών και της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών (‘ESMA’).

Ο εν λόγω Κανονισμός αρχίζει να ισχύει στις 22 Ιουνίου 2022. Τίθεται, επί της αρχής, σε εφαρμογή στις 23 Μαρτίου 2023.

Κανονισμός (ΕΕ) 2022/858

 • 25
 • ΦΕΒ
 • 2022
Κατευθυντήρια Γραμμή της ΕΚΤ σχετικά με το TARGET 2

Στις 25 Φεβρουαρίου 2022, δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ  η Κατευθυντήρια Γραμμή της (ΕΕ) 2022/311 (ΕΚΤ/2022/4), μέσω της οποίας τροποποιείται η ισχύουσα Κατευθυντήρια Γραμμή (ΕΚΤ/2012/27) «σχετικά με το Διευρωπαϊκό Αυτοματοποιημένο Σύστημα Ταχείας Μεταφοράς Κεφαλαίων και Διακανονισμού σε Συνεχή Χρόνο» (‘TARGET2’).

Οι Εθνικές Κεντρικές Τράπεζες των κρατών μελών της ευρωζώνης θα πρέπει να προβούν στη λήψη και εφαρμογή όλων των αναγκαίων μέτρων για να συμμορφωθούν με το περιεχόμενο της εν λόγω Κατευθυντήριας Γραμμής από τις 2 Μαΐου 2022. Κοινοποιούν στην ΕΚΤ το αργότερο στις 25 Μαρτίου 2022 τα κείμενα και τα μέσα που αφορούν τα εν λόγω μέτρα.

Κατευθυντήρια Γραμμή (ΕΕ) 2022/311

 • 23
 • ΝΟΕ
 • 2021
Νέο πλαίσιο της ΕΚΤ για την επίβλεψη των ηλεκτρονικών εργαλείων πληρωμών, των συστημάτων πληρωμών και διακανονισμού και των σχετικών ρυθμίσεων (“PISA Framework”)

Στις 22 Νοεμβρίου 2021, η ΕΚΤ δημοσίευσε το νέο της πλαίσιο επίβλεψης των ηλεκτρονικών εργαλείων πληρωμών, των συστημάτων πληρωμών και διακανονισμού και των σχετικών ρυθμίσεων.

Τα υφιστάμενα υπόχρεα στην επίβλεψη της ΕΚΤ πρόσωπα θα πρέπει να εφαρμόσουν το νέο πλαίσιο έως την 15η Νοεμβρίου 2022. Τα νέα υπόχρεα πρόσωπα θα πρέπει να προσαρμοστούν 12 μήνες μετά την ενημέρωσή τους από την ΕΚΤ.

Πλαίσιο

Αξιολόγηση μεθοδολογίας

Πολιτική εξαίρεσης

 • 19
 • ΝΟΕ
 • 2021
Κείμενο διαβούλευσης της Επιτροπής Πληρωμών και Υποδομών Αγορών (‘CPMI’) σχετικά με την παράταση και ευθυγράμμιση των ωρών λειτουργίας των συστημάτων πληρωμών και διακανονισμού για τη βελτίωση των διασυνοριακών πληρωμών σε διεθνές επίπεδο

Στις 18 Νοεμβρίου 2021, η ‘CPMI’ έθεσε σε δημόσια διαβούλευση, έως τις 14 Ιανουαρίου 2022, 49σέλιδο κείμενο διαβούλευσης σχετικά με την παράταση και ευθυγράμμιση των ωρών λειτουργίας των συστημάτων πληρωμών και διακανονισμού για τη βελτίωση των διασυνοριακών πληρωμών σε διεθνές επίπεδο.

Το κείμενο διαβούλευσης εστιάζει στην ανάγκη παράτασης των ωρών λειτουργίας των συστήματα διακανονισμού σε ακαθάριστη βάση και πραγματικό χρόνο (π.χ. TARGET2), με απώτερο στόχο την ενίσχυση των διασυνοριακών πληρωμών σε διεθνές επίπεδο. Η επέκταση των ωρών λειτουργίας σε όλα τα μέλη του ‘CPMI’ θα μπορούσε να βοηθήσει στην αντιμετώπιση των υφιστάμενων δυστοκιών, αυξάνοντας την ταχύτητα των διασυνοριακών πληρωμών, μειώνοντας το κόστος ρευστότητας και τους κινδύνους διακανονισμού.

Κείμενο διαβούλευσης

 • 8
 • ΟΚΤ
 • 2021
Κείμενο διαβούλευσης της Επιτροπής Πληρωμών και Υποδομών Αγορών (‘CPMI’) για την εφαρμογή των «Αρχών για τις Υποδομές των Χρηματοπιστωτικών Αγορών» (‘PFMIs’) στις συμβάσεις διακανονισμού συναλλαγών που αφορούν “stablecoins”

Στις 6 Οκτωβρίου 2021, η ‘CPMI’, σε συνεργασία με τη Διεθνή Οργάνωση Επιτροπών Κεφαλαιαγοράς  (‘IOSCO’), έθεσαν σε δημόσια διαβούλευση, έως την 1η Δεκεμβρίου 2021, 22σέλιδο κείμενο, στο οποίο προβλέπεται η διαμόρφωση Οδηγού για την εφαρμογή των ‘PFMIs’, οι οποίες έχουν δημοσιευθεί από τον Απρίλιο του 2012, στις «συστημικά σημαντικές» συμβάσεις διακανονισμού συναλλαγών που αφορούν “stablecoins” (συμπεριλαμβανομένων των οντοτήτων που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των συμβάσεων).

Κείμενο διαβούλευσης

 • 16
 • ΙΟΥ
 • 2021
Δημοσίευση της Κατευθυντήριας Γραμμής της ΕΚΤ σχετικά με τις υποχρεώσεις παροχής στοιχείων από τις Εθνικές Κεντρικές Τράπεζες στην ΕΚΤ για τις στατιστικές πληρωμών (ΕΚΤ/2021/13)

Στις 11 Ιουνίου 2021, δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ η Κατευθυντήρια Γραμμή (ΕΕ) 2021/832 της ΕΚΤ σχετικά με τις υποχρεώσεις παροχής στοιχείων από τις Εθνικές Κεντρικές Τράπεζες στην ΕΚΤ για τις στατιστικές πληρωμών (ΕΚΤ/2021/13).

Με την εν λόγω κατευθυντήρια γραμμή, η οποία τίθεται σε εφαρμογή από την 1η Φεβρουαρίου 2022, ορίζονται οι στατιστικές πληροφορίες που παρέχονται στην ΕΚΤ, η μεταχείρισή τους, η συχνότητα και οι προθεσμίες παροχής τους και τα συναφή εφαρμοστέα πρότυπα.

Κατευθυντήρια Γραμμή (ΕΕ) 2021/832

 • 1
 • ΙΟΥ
 • 2021
Δημόσια διαβούλευση του Συμβουλίου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (‘FSB’) για τη βελτίωση των διασυνοριακών πληρωμών

Στις 31 Μαΐου 2021, το ‘FSB’ έθεσε σε δημόσια διαβούλευση, έως τις 16 Ιουλίου 2021, 18σέλιδο κείμενο διαβούλευσης για τη βελτίωση των διασυνοριακών πληρωμών.

Μέσω της εν λόγω διαβούλευσης, το ‘FSB’ επιδιώκει τον καθορισμό ποσοτικών στόχων για την αντιμετώπιση των προκλήσεων σε ζητήματα κόστους, ταχύτητας, διαφάνειας και πρόσβασης που εντοπίζονται στις διασυνοριακές πληρωμές.

Κείμενο διαβούλευσης

 • 7
 • ΜΑΪ
 • 2021
Δημοσίευση νομικών πράξεων της ΕΚΤ σχετικά με τις απαιτήσεις επίβλεψης για τα συστημικώς σημαντικά συστήματα πληρωμών

Στις 5 Μαΐου 2021, δημοσιεύθηκαν στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ οι ακόλουθες νομικές πράξεις της ΕΚΤ αναφορικά με τις απαιτήσεις επίβλεψης των συστημικώς σημαντικών συστημάτων πληρωμών:

 • ο Κανονισμός (ΕΕ) 2021/728 «που τροποποιεί τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 795/2014 σχετικά με τις απαιτήσεις επίβλεψης για τα συστημικώς σημαντικά συστήματα πληρωμών» (ΕΚΤ/2021/17),
 • η Απόφαση (ΕΕ) 2021/729 «που τροποποιεί την Απόφαση (ΕΕ) 2017/2098 σχετικά με διαδικαστικές πτυχές της επιβολής διορθωτικών μέτρων σε περιπτώσεις μη συμμόρφωσης με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 795/2014» (ΕΚΤ/2021/18), και
 • η Απόφαση (ΕΕ) 2021/730 «που τροποποιεί την Απόφαση (ΕΕ) 2109/1349 σχετικά με τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις άσκησης ορισμένων εξουσιών επίβλεψης των συστημικώς σημαντικών συστημάτων πληρωμών από τις αρμόδιες αρχές» (ΕΚΤ/2021/19).

 • 5
 • ΜΑΪ
 • 2021
Γνώμη της ΕΚΤ επί της νομοθετικής πρότασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τα “crypto-assets” (“Markets in crypto-assets” / ‘MiCA’)

Στις 29 Απριλίου 2021, δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ η Γνώμη της ΕΚΤ επί της νομοθετικής πρότασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τα “crypto-assets” (“Markets in crypto-assets” / ‘MiCA’).

Στην εν λόγω Γνώμη περιλαμβάνονται γενικές και ειδικές παρατηρήσεις της ΕΚΤ επί της ανωτέρω νομοθετικής πρότασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Γνώμη ΕΚΤ

 • 23
 • ΦΕΒ
 • 2021
Γνώμη της ΕΚΤ επί της νομοθετικής πρότασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τα “crypto-assets” (“Markets in crypto-assets”/ ‘MiCA’)

Στις 22 Φεβρουαρίου 2021, η ΕΚΤ εξέδωσε 42σέλιδη Γνώμη επί της νομοθετικής πρότασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τα “crypto-assets” (“Markets in crypto-assets”/ ‘MiCA’).

Η εν λόγω Γνώμη, στην οποία περιλαμβάνονται γενικές και ειδικές παρατηρήσεις της ΕΚΤ επί της νομοθετικής πρότασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, συνοδεύεται από τεχνικό κείμενο εργασίας με τις προτεινόμενες από πλευράς της αλλαγές.

Γνώμη ΕΚΤ

 • 12
 • ΦΕΒ
 • 2021
Δημόσια διαβούλευση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την αναθεώρηση της Οδηγίας 98/26/ΕΚ «σχετικά με το αμετάκλητο του διακανονισμού στα συστήματα πληρωμών και στα συστήματα διακανονισμού αξιογράφων» (“Settlement Finality Directive”)

Στις 12 Φεβρουαρίου 2021, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε τη διεξαγωγή δημόσιας διαβούλευσης, έως την Παρασκευή 7 Μαΐου 2021, για την αναθεώρηση της Οδηγίας 98/26/ΕΚ  (“Settlement Finality Directive”), η οποία έχει ενσωματωθεί στην εθνική μας έννομη τάξη με το Νόμο 2789/2000 (ΦΕΚ Α’ 21).

Η εν λόγω πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής απορρέει από τη στρατηγική που δημοσίευσε τον Σεπτέμβριο του 2020 για τις «πληρωμές μικρής αξίας» (“retail payments strategy”).

Δημόσια διαβούλευση Ευρωπαϊκής Επιτροπής

 • 15
 • ΔΕΚ
 • 2020
Κανονισμός (ΕΕ) 2020/2011 της ΕΚΤ «που τροποποιεί τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1409/2013 για τις στατιστικές πληρωμών (ΕΚΤ/2013/43)» (ΕΚΤ/2020/59)

Στις 11 Δεκεμβρίου 2020, δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ ο Κανονισμός (ΕΕ) 2020/2011 της ΕΚΤ «που τροποποιεί τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1409/2013 για τις στατιστικές πληρωμών (ΕΚΤ/2013/43)» (ΕΚΤ/2020/59).

Με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2020/2011 της ΕΚΤ, προστίθεται, μεταξύ άλλων, η υποβολή στοιχείων από τους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών (π.χ. τράπεζες, ιδρύματα πληρωμών, ιδρύματα ηλεκτρονικού χρήματος) προς τις Εθνικές Κεντρικές Τράπεζες (στην περίπτωση της Ελλάδας, την ΤτΕ) και εν συνεχεία στην ΕΚΤ σε σχέση με:

 • τις υπηρεσίες εκκίνησης πληρωμών (“payment initiation services”) που προβλέπονται στην Οδηγία (ΕΕ) 2015/2366 (‘PSD 2’), και
 • τις απατηλές (“fraudulent”) πράξεις πληρωμών.

Ο Κανονισμός τίθεται σε ισχύ στις 31 Δεκεμβρίου 2020. Η εφαρμογή του στην εθνική έννομη τάξη των κρατών μελών της ΕΕ ξεκινά από την 1η Ιανουαρίου 2022.

Κανονισμός (ΕΕ) 2020/2011

 • 29
 • ΟΚΤ
 • 2020
Δημόσια διαβούλευση της ΕΚΤ για την καθιέρωση νέου πλαισίου επίβλεψης των ηλεκτρονικών εργαλείων πληρωμών, των συστημάτων πληρωμών και διακανονισμού και των σχετικών ρυθμίσεων (“PISA Framework”)

Στις 27 Οκτωβρίου 2020, η ΕΚΤ ανακοίνωσε τη διεξαγωγή δημόσιας διαβούλευσης, έως τις 31 Δεκεμβρίου 2020, για την καθιέρωση νέου πλαισίου επίβλεψης των ηλεκτρονικών εργαλείων πληρωμών, των συστημάτων πληρωμών και διακανονισμού και των σχετικών ρυθμίσεων (“PISA Framework”).

Δημόσια διαβούλευση ΕΚΤ

 • 14
 • ΙΟΥ
 • 2020
Έκθεση της Επιτροπής Πληρωμών και Υποδομών Αγορών (‘CPMI’) για τη βελτίωση των διασυνοριακών πληρωμών σε διεθνές επίπεδο

Στις 13 Ιουλίου 2020, η ‘CPMI’ δημοσίευσε 11σέλιδη έκθεση αναφορικά με τη βελτίωση των διασυνοριακών πληρωμών (“enhancing cross-border payments”) σε διεθνές επίπεδο.

Στην εν λόγω έκθεση, η οποία υποβλήθηκε στην «Ομάδα των 20» (‘G-20’), περιγράφονται αναλυτικά οι απαραίτητες ενέργειες που πρέπει να ληφθούν σε διεθνές επίπεδο για τη βελτίωση των διασυνοριακών πληρωμών, προκειμένου να καταστούν ταχύτερες, φθηνότερες και πιο διαφανείς. Η διευθέτηση των υφιστάμενων εμποδίων στις διασυνοριακές πληρωμές, σύμφωνα με την ‘CPMI’, αναμένεται να ενισχύσει το διεθνές εμπόριο και την οικονομική ανάπτυξη.

Έκθεση CPMI

 • 30
 • ΙΟΥ
 • 2020
Έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την αξιολόγηση της εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2015/751 (‘IFR’) στα κράτη μέλη της ΕΕ

Στις 29 Ιουνίου 2020, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε την 37σέλιδη έκθεση για την αξιολόγηση της εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2015/751  «σχετικά με τις διατραπεζικές προμήθειες για πράξεις πληρωμών με κάρτες» (‘IFR’) στα κράτη μέλη της ΕΕ.

Έκθεση Ευρωπαϊκής Επιτροπής

 • 11
 • ΜΑΪ
 • 2020
Απόφαση της ΕΚΤ «σχετικά με τον προσδιορισμό του Mastercard Clearing Management System ως συστημικώς σημαντικού συστήματος πληρωμών» σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 795/2014

Στις 7 Μαΐου 2020, η ΕΚΤ εξέδωσε Απόφαση «σχετικά με τον προσδιορισμό του Mastercard Clearing Management System ως συστημικώς σημαντικού συστήματος πληρωμών»  (ΕΚΤ/2020/26).

Η Απόφαση αυτή εκδόθηκε στο πλαίσιο των διατάξεων του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 795/2014 της ΕΚΤ «σχετικά με τις απαιτήσεις επίβλεψης για τα συστημικώς σημαντικά συστήματα πληρωμών» (ΕΚΤ/2014/28).

Τέλος, με την Απόφαση αυτή, η ΕΚΤ και η Κεντρική Τράπεζα του Βελγίου ορίζονται ως αρμόδιες αρχές επίβλεψης του εν λόγω συστήματος πληρωμών.

Απόφαση ΕΚΤ

 • 26
 • ΜΑΡ
 • 2020
Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (‘EBA’) για ζητήματα διενέργειας συναλλαγών πληρωμών και προστασίας του καταναλωτή στο πλαίσιο της λήψης μέτρων για την καταπολέμηση της εξάπλωσης του κορωνοϊού COVID-19

Στις 25 Μαρτίου 2020, η ‘ΕΒΑ’, στο πλαίσιο της ευρύτερης λήψης μέτρων για την καταπολέμηση της εξάπλωσης του κορωνοϊού COVID-19, εξέδωσε Ανακοίνωση, η οποία καλύπτει ζητήματα διενέργειας συναλλαγών πληρωμών και προστασίας του καταναλωτή.

Ανακοίνωση ΕΒΑ

 • 2
 • ΜΑΡ
 • 2020
Δημόσια διαβούλευση της ΕΚΤ για την αναθεώρηση του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1409/2013 «για τις στατιστικές πληρωμών» (ΕΚΤ/2013/43)

Στις 27 Φεβρουαρίου 2020, η ΕΚΤ ανακοίνωσε τη διεξαγωγή δημόσιας διαβούλευσης, έως τις 9 Απριλίου 2020, για την αναθεώρηση του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1409/2013 «για τις στατιστικές πληρωμών» (ΕΚΤ/2013/43).

Στο πλαίσιο της διαβούλευσης η ΕΚΤ προτείνει την προσθήκη υποβολής στοιχείων για τις δυο νέες υπηρεσίες πληρωμών που περιλαμβάνει η Οδηγία (ΕΕ) 2015/2366 (‘PSD 2’), ήτοι τις υπηρεσίες εκκίνησης πληρωμών και πληροφοριών λογαριασμού (‘PIS’ και ‘AIS’), καθώς και για τις απατηλές (“fraudulent”) πράξεις πληρωμών.

Δημόσια διαβούλευση ΕΚΤ

 • 6
 • ΝΟΕ
 • 2019
Νομικές πράξεις της ΕΚΤ σχετικά με το TARGET2

Στις 5 Νοεμβρίου 2019, δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ:

 • η Απόφαση (ΕΕ) 2019/1848 της ΕΚΤ  «που τροποποιεί την ισχύουσα Απόφαση ΕΚΤ/2007/7 σχετικά με τους όρους και τις προϋποθέσεις του TARGET2- EKT» (ΕΚΤ/2019/32), και
 • η Κατευθυντήρια Γραμμή (ΕΕ) 2019/1849 της ΕΚΤ  «που τροποποιεί την ισχύουσα κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/2012/27 σχετικά με το Διευρωπαϊκό Αυτοματοποιημένο Σύστημα Ταχείας Μεταφοράς Κεφαλαίων και Διακανονισμού σε Συνεχή Χρόνο (TARGET2)» (ΕΚΤ/2019/30).

Απόφαση (ΕΕ) 2019/1848

Κατευθυντήρια Γραμμή (ΕΕ) 2019/1849

 • 16
 • ΑΥΓ
 • 2019
Απόφαση (ΕΕ) 2019/1349 της ΕΚΤ «σχετικά με τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις άσκησης ορισμένων εξουσιών επίβλεψης των συστημικώς σημαντικών συστημάτων πληρωμών από τις αρμόδιες αρχές»

Στις 16 Αυγούστου 2019, δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ η Απόφαση (ΕΕ) 2019/1349 της ΕΚΤ «σχετικά με τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις άσκησης ορισμένων εξουσιών επίβλεψης των συστημικώς σημαντικών συστημάτων πληρωμών από τις αρμόδιες αρχές» (ΕΚΤ/2019/25).

Η Απόφαση αυτή εξειδικεύει τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις άσκησης των εξουσιών από αρμόδια εθνική αρχή που αποτυπώνονται στο άρθρο 21(1) του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 795/2014  της ΕΚΤ «σχετικά με τις απαιτήσεις επίβλεψης για τα συστημικώς σημαντικά συστήματα πληρωμών» (ΕΚΤ/2014/28).

Η εν λόγω Απόφαση τέθηκε σε εφαρμογή στις 5 Σεπτεμβρίου 2019.

Απόφαση (ΕΕ) 2019/1349

 • 7
 • ΙΟΥ
 • 2019
Οδηγία (ΕΕ) 2019/882 «σχετικά με τις απαιτήσεις προσβασιμότητας προϊόντων και υπηρεσιών»

Στις 7 Ιουνίου 2019, δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ η Οδηγία (ΕΕ) 2019/882 «σχετικά με τις απαιτήσεις προσβασιμότητας προϊόντων και υπηρεσιών» (γνωστή και ως “European Accessibility Act”).

Ο σκοπός της Οδηγίας είναι να συμβάλει στην ορθή λειτουργία της ενιαίας αγοράς, μέσω της προσέγγισης των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών της ΕΕ όσον αφορά τις απαιτήσεις προσβασιμότητας για ορισμένα προϊόντα και υπηρεσίες, ιδίως με την εξάλειψη και πρόληψη εμποδίων στην ελεύθερη κυκλοφορία των καλυπτόμενων προϊόντων και υπηρεσιών (στις οποίες συγκαταλέγονται, μεταξύ άλλων, και οι τραπεζικές υπηρεσίες), τα οποία (εμπόδια) προκύπτουν από αποκλίνουσες απαιτήσεις προσβασιμότητας εντός των κρατών μελών της ΕΕ.

Σύμφωνα με το άρθρο 31 της Οδηγίας, τα κράτη μέλη της ΕΕ θα πρέπει να την ενσωματώσουν στην εθνική τους έννομη τάξη το αργότερο έως τις 28 Ιουνίου 2022. Τα εθνικά μέτρα εφαρμογής της Οδηγίας (π.χ. ελληνικός Νόμος) τίθενται σε ισχύ στις 28 Ιουνίου 2025.

Οδηγία (ΕΕ) 2019/882

 • 29
 • ΜΑΡ
 • 2019
Κανονισμός (ΕΕ) 2019/518 «σχετικά με την τροποποίηση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 924/2009 όσον αφορά ορισμένες χρεώσεις για τις διασυνοριακές πληρωμές εντός της ΕΕ και χρεώσεις μετατροπής νομισμάτων»

Στις 29 Μαρτίου 2019, δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ ο Κανονισμός (ΕΕ) 2019/518 «σχετικά με την τροποποίηση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 924/2009 όσον αφορά ορισμένες χρεώσεις για τις διασυνοριακές πληρωμές εντός της ΕΕ και χρεώσεις μετατροπής νομισμάτων».

Σύμφωνα με το άρθρο 2(2), ο εν λόγω Κανονισμός τίθεται, επί της αρχής, σε εφαρμογή στις 15 Δεκεμβρίου 2019.

Κανονισμός (ΕΕ) 2019/518

 • 12
 • ΝΟΕ
 • 2018
Νομικές πράξεις της ΕΚΤ σχετικά με το TARGET2

Στις 9 Νοεμβρίου 2018, δημοσιεύθηκαν στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ:

 • η Απόφαση (ΕΕ) 2018/1625 της ΕΚΤ, μέσω της οποίας τροποποιείται η ισχύουσα Απόφαση (ΕΚΤ/2007/7) «σχετικά με τους όρους και τις προϋποθέσεις του Διευρωπαϊκού Αυτοματοποιημένου Συστήματος Ταχείας Μεταφοράς Κεφαλαίων και Διακανονισμού σε Συνεχή Χρόνο» (‘TARGET2’) (ΕΚΤ/2018/24), και
 • η Κατευθυντήρια Γραμμή (ΕΕ) 2018/1626 της ΕΚΤ, μέσω της οποίας τροποποιείται η ισχύουσα Κατευθυντήρια Γραμμή (ΕΚΤ/2012/27) «σχετικά με το ‘TARGET2’».

Απόφαση ΕΚΤ

Κατευθυντήρια Γραμμή ΕΚΤ

 • 15
 • ΟΚΤ
 • 2018
Απόφαση της ΕΚΤ σχετικά με το TARGET2

Στις 11 Οκτωβρίου 2018, δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα της ΕΚΤ η Απόφασή της (ΕΚΤ/2018/24), μέσω της οποίας τροποποιείται η ισχύουσα Απόφαση (ΕΚΤ/2007/7) «σχετικά με τους όρους και τις προϋποθέσεις του Διευρωπαϊκού Αυτοματοποιημένου Συστήματος Ταχείας Μεταφοράς Κεφαλαίων και Διακανονισμού σε Συνεχή Χρόνο» (‘TARGET2’).

Απόφαση ΕΚΤ

 • 5
 • ΣΕΠ
 • 2018
Γνώμη της ΕΚΤ επί της πρότασης Κανονισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την τροποποίηση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 924/2009 «για τις διασυνοριακές πληρωμές στην ΕΕ»

Στις 4 Σεπτεμβρίου 2018, η ΕΚΤ εξέδωσε Γνώμη επί της πρότασης Κανονισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την τροποποίηση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 924/2009 «για τις διασυνοριακές πληρωμές στην ΕΕ».

Η Γνώμη της ΕΚΤ προτείνει στοχευμένες τροποποιήσεις στα ακόλουθα σημεία της πρότασης Κανονισμού:

 • το πεδίο εφαρμογής όσον αφορά τα τέλη μετατροπής νομισμάτων σε πράξεις πληρωμών (άρθρο 1(1)(β)),
 • την προσθήκη ορισμού για τις εναλλακτικές υπηρεσίες μετατροπής νομισμάτων (“alternative currency conversion services”) (νέο άρθρο 1(Α)), και
 • τη μεταβολή της μεταβατικής περιόδου (από 36 σε 12 μήνες) που έχουν στη διάθεσή τους οι πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών (π.χ. πιστωτικά ιδρύματα) για τη γνωστοποίηση στους χρήστες υπηρεσιών πληρωμών σε σχέση με τα τέλη μετατροπής νομισμάτων (άρθρο 1(3)).

Γνώμη ΕΚΤ

 • 30
 • ΑΠΡ
 • 2018
Πρόταση Κανονισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις διαδικτυακές πλατφόρμες

Στις 26 Απριλίου 2018, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε πρόταση Κανονισμού για την προαγωγή της διαφάνειας για τους εταιρικούς χρήστες ηλεκτρονικών υπηρεσιών διαμεσολάβησης που παρέχονται μέσω διαδικτυακών πλατφορμών. Μέσω της πρότασης Κανονισμού, επιδιώκεται:

 • η αύξηση της διαφάνειας των όρων και προϋποθέσεων των παρόχων ηλεκτρονικών υπηρεσιών διαμεσολάβησης που παρέχονται μέσω διαδικτυακών πλατφορμών προς επιχειρήσεις, και
 • η αποτελεσματικότερη επίλυση των σχετικών διαφορών που ανακύπτουν.

Πρόταση Κανονισμού

 • 25
 • ΑΠΡ
 • 2018
Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την τεχνητή νοημοσύνη

Στις 25 Απριλίου 2018, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στο πλαίσιο της Στρατηγικής της για τη διαμόρφωση μιας ενιαίας ψηφιακής αγοράς, δημοσίευσε Ανακοίνωση για την τεχνητή νοημοσύνη.

Προκειμένου να τεθεί η τεχνητή νοημοσύνη στην υπηρεσία των Ευρωπαίων πολιτών και να ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα της ΕΕ στο πεδίο αυτό, η προσέγγιση που προτίθεται να ακολουθήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το προσεχές διάστημα περιλαμβάνει τρία (3) σκέλη με στόχο:

 • την ενίσχυση των δημόσιων και ιδιωτικών επενδύσεων,
 • την προετοιμασία των κρατών μελών για τις κοινωνικές και οικονομικές αλλαγές που θα επέλθουν, εξαιτίας της ανάληψης πρωτοβουλιών σχετικών με την τεχνητή νοημοσύνη, και
 • τη διαμόρφωση ενός κατάλληλου ευρωπαϊκού ρυθμιστικού πλαισίου.

Ανακοίνωση Ευρωπαϊκής Επιτροπής

 • 24
 • ΑΠΡ
 • 2018
Διορθωτικό στην Οδηγία (ΕΕ) 2015/2366 «για τις υπηρεσίες πληρωμών στην εσωτερική αγορά» (‘PSD 2’)

Στις 23 Απριλίου 2018 δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ διορθωτικό στην PSD 2, το οποίο περιλαμβάνει συνολικά έντεκα (11) διορθώσεις επί διαφόρων διατάξεων και αιτιολογικών σκέψεων της PSD 2.

Διορθωτικό PSD 2

 • 29
 • ΜΑΡ
 • 2018
Πρόταση Κανονισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την τροποποίηση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 924/2009 «για τις διασυνοριακές πληρωμές στην ΕΕ»

Στις 28 Μαρτίου 2018, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε πρόταση Κανονισμού για την τροποποίηση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 924/2009 «για τις διασυνοριακές πληρωμές στην ΕΕ», προκειμένου στο πεδίο εφαρμογής του να εντάσσονται πλέον και οι συναλλαγές που εκτελούνται σε νομίσματα κρατών μελών της ΕΕ που δεν έχουν υιοθετήσει το ευρώ ως εθνικό τους νόμισμα.

Ειδικότερα, η νομοθετική αυτή πρόταση προβλέπει ότι τα τέλη που χρεώνονται οι χρήστες υπηρεσιών πληρωμών (καταναλωτές και επιχειρήσεις) για τις διασυνοριακές πληρωμές σε ευρώ θα είναι τα ίδια με αυτά που χρεώνονται για ισοδύναμες εγχώριες πληρωμές στο τοπικό νόμισμα (δεν αφορά τις τράπεζες που λειτουργούν στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της ευρωζώνης).

Περαιτέρω, θα επιφέρει διαφάνεια όσον αφορά τις πληρωμές που αφορούν διαφορετικά νομίσματα της ΕΕ. Υπ’ αυτό το πρίσμα, θα επιβάλει την υποχρέωση στους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών (π.χ. πιστωτικά ιδρύματα) να ενημερώνουν τους χρήστες υπηρεσιών πληρωμών (καταναλωτές και επιχειρήσεις) για το κόστος μιας μετατροπής νομίσματος (“currency conversion charge”), προτού οι χρήστες πραγματοποιήσουν μια πληρωμή.

Πρόταση Κανονισμού

 • 13
 • ΜΑΡ
 • 2018
Έκθεση της Επιτροπής Πληρωμών και Υποδομών Αγορών (‘CPMI’) και της Επιτροπής Αγορών (“Markets Committee”) για τα ψηφιακά νομίσματα κεντρικών τραπεζών

Στις 12 Μαρτίου 2018, η CPMI, σε συνεργασία με την “Markets Committee”, δημοσίευσαν έκθεση αναφορικά με τα ψηφιακά νομίσματα κεντρικών τραπεζών (“central bank digital currencies”).

Σύμφωνα με την έκθεση, οι κεντρικές τράπεζες πρέπει να σταθμίσουν προσεκτικά τις επιπτώσεις που θα υπάρξουν από την πιθανή έκδοση ψηφιακών νομισμάτων, τα οποία θα διατίθενται στο ευρύ κοινό, στα καθήκοντά τους σχετικά με τη διασφάλιση της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας και την άσκηση της νομισματικής πολιτικής.

Η έκθεση εξετάζει τις ακόλουθες κατηγορίες ψηφιακών νομισμάτων κεντρικών τραπεζών:

 • εικονικά νομίσματα που απευθύνονται σε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα (“wholesale currencies”), και
 • εικονικά νομίσματα γενικού σκοπού προς το ευρύ κοινό (“general purpose currencies”).

Η έκθεση αναλύει τις επιπτώσεις και των 2 κατηγοριών ψηφιακών νομισμάτων στα καθήκοντα των κεντρικών τραπεζών που αφορούν:

 • τη χάραξη και εφαρμογή της νομισματικής πολιτικής,
 • τη διασφάλιση της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας, και
 • την προώθηση της ομαλής λειτουργίας των συστημάτων πληρωμών και διακανονισμού.

Έκθεση CPMI – Markets Committee

 • 22
 • ΦΕΒ
 • 2018
Γνώμη της ΕΚΤ σχετικά με την ανάθεση καθηκόντων στην ΤτΕ παρακολούθησης της εφαρμογής των διατάξεων του Κανονισμού (ΕΕ) 2015/751 (‘IFR’) στην Ελλάδα

Στις 22 Φεβρουαρίου 2018, η ΕΚΤ εξέδωσε Γνώμη επί του σχεδίου νόμου για τη θέσπιση εκτελεστικών μέτρων εφαρμογής των διατάξεων του IFR στην Ελλάδα, σε συνέχεια σχετικού αιτήματος που έλαβε από το Υπουργείο Οικονομικών.

Η εν λόγω Γνώμη δεν εξετάζει εάν από το σχέδιο νόμου θα προκύψει η αποτελεσματική εφαρμογή στην ελληνική νομοθεσία των διατάξεων του IFR. Αντίθετα, εστιάζει στις διατάξεις εκείνες οι οποίες ενδέχεται να επηρεάσουν τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες της ΤτΕ ως Κεντρικής Τράπεζας και ως μέλους του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών («ΕΣΚΤ»).

Γνώμη ΕΚΤ

 • 20
 • ΦΕΒ
 • 2018
Έκθεση της Επιτροπής Πληρωμών και Υποδομών Αγορών (‘CPMI’) για τις διασυνοριακές πληρωμές μικρής αξίας

Στις 16 Φεβρουαρίου 2018, η CPMI δημοσίευσε έκθεση αναφορικά με τις διασυνοριακές πληρωμές μικρής αξίας (“cross-border retail payments”).

Σύμφωνα με την έκθεση, υπάρχει περιθώριο για τη βελτίωση των υποδομών του χρηματοπιστωτικού συστήματος που χρησιμοποιούνται για την εκτέλεση πληρωμών μικρής αξίας από χρήστες υπηρεσιών πληρωμών (καταναλωτές, επιχειρήσεις, φορείς του Δημοσίου) σε διασυνοριακό επίπεδο.

Αν και η εκτέλεση πληρωμών μέσω της χρήσης εναλλακτικών δικτύων (π.χ. internet και mobile banking) κατέστησε τις διασυνοριακές συναλλαγές εύκολες και αποτελεσματικές για τους τελικούς χρήστες, εντούτοις, η έκθεση αυτή καταλήγει στο συμπέρασμα ότι, προκειμένου οι διασυνοριακές πληρωμές μικρής αξίας να καταστούν φθηνές και προσιτές για όλους, θα πρέπει να βελτιωθεί σταδιακά η λειτουργία των συστημάτων πληρωμών και διακανονισμού.

Έκθεση CPMI

 • 18
 • ΙΑΝ
 • 2018
Κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμός (ΕΕ) 2018/72 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο πλαίσιο του Κανονισμού (ΕΕ) 2015/751 (‘IFR’)

Στις 18 Ιανουαρίου 2018, δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ ο κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμός (ΕΕ) 2018/72 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο οποίος εκδόθηκε δυνάμει του άρθρου 7(6) του Κανονισμού (ΕΕ) 2015/751 (‘IFR’).

Μέσω του εν λόγω κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμού υιοθετούνται τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (‘EBA’) για τη θέσπιση των απαιτήσεων που πρέπει να πληρούνται από τα συστήματα καρτών πληρωμών και τους φορείς επεξεργασίας πληρωμών, προκειμένου να διασφαλίζεται η εφαρμογή των απαιτήσεων ανεξαρτησίας υπό το πρίσμα:

 • της λογιστικής απεικόνισης των συναλλαγών,
 • της οργάνωσης, και
 • της διαδικασίας λήψης των αποφάσεων.

Ο κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμός τίθεται σε ισχύ στις 7 Φεβρουαρίου 2018.

Κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμός της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

 • 21
 • ΝΟΕ
 • 2017
Νομικές πράξεις της ΕΚΤ σχετικά με τις απαιτήσεις επίβλεψης για τα συστημικώς σημαντικά συστήματα πληρωμών

Στις 16 Νοεμβρίου 2017 δημοσιεύθηκαν στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι ακόλουθες νομικές πράξεις της ΕΚΤ αναφορικά με τις απαιτήσεις επίβλεψης των συστημικώς σημαντικών συστημάτων πληρωμών:

 • ο Κανονισμός (ΕΕ) 2017/2094 «που τροποποιεί τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 795/2014 σχετικά με τις απαιτήσεις επίβλεψης για τα συστημικώς σημαντικά συστήματα πληρωμών» (ΕΚΤ/2017/32),
 • η Απόφαση (ΕΕ) 2017/2097 «σχετικά με τη μέθοδο υπολογισμού των κυρώσεων σε περιπτώσεις παράβασης των απαιτήσεων επίβλεψης για τα συστημικώς σημαντικά συστήματα πληρωμών» (ΕΚΤ/2017/35), και
 • η Απόφαση (ΕΕ) 2017/2098 «σχετικά με διαδικαστικές πτυχές της επιβολής διορθωτικών μέτρων σε περιπτώσεις μη συμμόρφωσης με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 795/2014» (ΕΚΤ/2017/33).

 • 20
 • ΝΟΕ
 • 2017
Νομικές πράξεις της ΕΚΤ σχετικά με το σύστημα πληρωμών ‘TARGET2’

Στις 14 Νοεμβρίου 2017 δημοσιεύθηκαν στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι ακόλουθες νομικές πράξεις της ΕΚΤ αναφορικά με το «Διευρωπαϊκό Αυτοματοποιημένο Σύστημα Ταχείας Μεταφοράς Κεφαλαίων και Διακανονισμού σε Συνεχή Χρόνο» (‘TARGET2’):

 • η Απόφαση (ΕΕ) 2017/2080 «που τροποποιεί την απόφαση ΕΚΤ/2010/9 σχετικά με την πρόσβαση σε ορισμένα στοιχεία του TARGET2 και τη χρήση αυτών» (ΕΚΤ/2017/29),
 • η Απόφαση (ΕΕ) 2017/2081 «που τροποποιεί την απόφαση ΕΚΤ/2007/7 σχετικά με τους όρους και τις προϋποθέσεις του TARGET2-ΕΚΤ» (ΕΚΤ/2017/30), και
 • η Κατευθυντήρια Γραμμή (ΕΕ) 2017/2082 «που τροποποιεί την κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/2012/27 σχετικά με το Διευρωπαϊκό Αυτοματοποιημένο Σύστημα Ταχείας Μεταφοράς Κεφαλαίων και Διακανονισμού σε Συνεχή Χρόνο (TARGET2)» (ΕΚΤ/2017/28).

 • 18
 • ΟΚΤ
 • 2017
Κατευθυντήριες γραμμές της EBA σχετικά με τις διαδικασίες διαχείρισης καταγγελιών από τις αρμόδιες αρχές στο πλαίσιο της PSD 2

Στις 13 Οκτωβρίου 2017, η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (‘EBA’) δημοσίευσε τις κατευθυντήριες γραμμές (“guidelines”), δυνάμει του άρθρου 100(6) της PSD 2, οι οποίες απευθύνονται στις αρμόδιες αρχές σχετικά με τις διαδικασίες καταγγελιών που θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη, προκειμένου να διασφαλιστεί η αποτελεσματική συμμόρφωση των παρόχων υπηρεσιών πληρωμών (π.χ. πιστωτικά ιδρύματα) προς τις διατάξεις της PSD 2.

Οι κατευθυντήριες γραμμές διέπουν τη διαδικασία μέσω της οποίας οι χρήστες υπηρεσιών πληρωμών και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη (π.χ. ενώσεις καταναλωτών) μπορούν να υποβάλλουν καταγγελίες στις αρμόδιες αρχές όσον αφορά τις εικαζόμενες παραβάσεις διατάξεων της PSD 2.

Ειδικότερα, οι εν λόγω κατευθυντήριες γραμμές καθορίζουν τις απαιτήσεις για τους δίαυλους που πρέπει να χρησιμοποιούνται από τους καταγγέλλοντες για την υποβολή των καταγγελιών τους, οι πληροφορίες που θα πρέπει να ζητούν οι αρμόδιες αρχές από τους καταγγέλλοντες όταν τους υποβάλλονται καταγγελίες, καθώς και οι πληροφορίες που θα πρέπει να συμπεριλαμβάνουν οι αρμόδιες αρχές στις απαντήσεις τους στις καταγγελίες που δέχονται.

Οι κατευθυντήριες γραμμές θα τεθούν σε ισχύ στις 13 Ιανουαρίου 2018.

Κατευθυντήριες γραμμές της EBA

 • 13
 • ΟΚΤ
 • 2017
Γνώμη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής επί της Σύστασης της ΕΚΤ για την τροποποίηση του άρθρου 22 του Καταστατικού της περί συστημάτων συμψηφισμού και πληρωμών

Στις 11 Οκτωβρίου 2017, δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης η Γνώμη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής επί της Σύστασης της ΕΚΤ για την τροποποίηση του άρθρου 22 του Καταστατικού της περί συστημάτων συμψηφισμού και πληρωμών.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τάσσεται υπέρ της τροποποίησης του άρθρου 22 του Καταστατικού της ΕΚΤ, τηρουμένων, ωστόσο, των προσαρμογών που εκτίθενται στα σημεία 10-16 και στο Παράρτημα της Γνώμης.

Η επιδιωκόμενη τροποποίηση θα παρέχει στην ΕΚΤ σαφή αρμοδιότητα στον τομέα της κεντρικής εκκαθάρισης, η οποία πρόκειται να διευκολύνει το Ευρωσύστημα στην άσκηση των εξουσιών που προβλέπονται, σύμφωνα με την αναθεώρηση του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 «για τα εξωχρηματιστηριακά παράγωγα, τους κεντρικούς αντισυμβαλλομένους και τα αρχεία καταγραφής συναλλαγών» (‘EMIR’) που πρότεινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 13 Ιουνίου 2017.

Αυτές οι εξουσίες περιλαμβάνουν σημαντική ενίσχυση του ρόλου των κεντρικών τραπεζών στην εποπτεία των κεντρικών αντισυμβαλλομένων (‘CCPs’), ιδίως όσον αφορά την αναγνώριση και εποπτεία συστημικά σημαντικών κεντρικών αντισυμβαλλομένων τρίτων χωρών (π.χ. εκτός ΕΟΧ) που εκκαθαρίζουν σημαντικό ύψος συναλλαγών σε ευρώ.

Γνώμη ΕΚΤ

 • 10
 • ΙΟΥ
 • 2017
Κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (‘EBA’) σχετικά με τα κριτήρια καθορισμού του ελάχιστου χρηματικού ποσού της ασφάλισης επαγγελματικής ευθύνης στο πλαίσιο της PSD 2

Στις 7 Ιουλίου 2017, η EBA δημοσίευσε κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τα κριτήρια καθορισμού του ελάχιστου χρηματικού ποσού:

 • της ασφάλισης επαγγελματικής ευθύνης (“professional indemnity insurance”), ή
 • άλλης συγκρίσιμης εγγύησης (“comparable guarantee”),

που οφείλουν να διαθέτουν, τόσο οι πάροχοι υπηρεσιών εκκίνησης πληρωμών (“payment initiation service providers”, ‘PISPs’) όσο και οι πάροχοι υπηρεσιών πληροφοριών λογαριασμού (“account information service providers”, ‘AISPs’).

Η ασφάλιση επαγγελματικής ευθύνης συνιστά μια εκ των προϋποθέσεων αδειοδότησης και καταχώρησής των προαναφερθέντων παρόχων (αντίστοιχα) σε δημόσιο μητρώο ως ιδρύματα πληρωμών, καθώς και διασφάλιση της τήρησης των υποχρεώσεών τους, σε περιπτώσεις όπου:

 • οι μεν ‘PISPs’ υπέχουν ευθύνη για μη εγκεκριμένες, μη εκτελεσθείσες ή/και εσφαλμένα εκτελεσθείσες συναλλαγές πληρωμών, και
 • οι δε ‘AISPs’ υπέχουν ευθύνη για μη εξουσιοδοτημένη ή/και απατηλή πρόσβαση στις διαθέσιμες πληροφορίες σε λογαριασμό πληρωμών και για μη εξουσιοδοτημένη ή/και απατηλή χρήση αυτών.

EBA Guidelines

 • 23
 • ΔΕΚ
 • 2015
Αναθεωρημένη Οδηγία για τις υπηρεσίες πληρωμών στην εσωτερική αγορά (‘PSD 2’)

Στις 23 Δεκεμβρίου 2015, δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης η Οδηγία (ΕΕ) 2015/2366 «για τις υπηρεσίες πληρωμών στην εσωτερική αγορά, την τροποποίηση των Οδηγιών 2002/65/ΕΚ, 2009/110/ΕΚ και 2013/36/ΕΕ και του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010 και την κατάργηση της Οδηγίας 2007/64/ΕΚ» γνωστή με το αγγλικό ακρωνύμιο ‘PSD 2’.

Οι βασικές διατάξεις της εν λόγω Οδηγίας, αφορούν, μεταξύ άλλων:

 • την εισαγωγή δύο (2) νέων κατηγοριών υπηρεσιών πληρωμών (εν προκειμένω τις υπηρεσίες εκκίνησης πληρωμών και υπηρεσίες πληροφοριών λογαριασμών),

 • την εισαγωγή δύο (2) νέων κατηγοριών φορέων παροχής υπηρεσιών πληρωμών (ήτοι των παρόχων υπηρεσιών εκκίνησης πληρωμών και παρόχων υπηρεσιών πληροφοριών λογαριασμών),

 • την ενίσχυση της ασφάλειας των ηλεκτρονικών συναλλαγών, απαιτώντας αυστηρή ταυτοποίηση των πελατών για τις πληρωμές τους, και

 • την περαιτέρω ενίσχυση της προστασίας των καταναλωτών υπηρεσιών πληρωμών.

Η Οδηγία θα τεθεί σε ισχύ την Τρίτη, 12 Ιανουαρίου 2016. Έκτοτε, τα κράτη μέλη θα πρέπει, έως τις 13 Ιανουαρίου 2018, να την ενσωματώσουν στην εθνική τους έννομη τάξη. Την ίδια ημερομηνία καταργείται η υφιστάμενη Οδηγία 2007/64/ΕΚ (‘PSD 1’).

 • 1
 • ΙΟΥ
 • 2015
Κανονισμός (ΕΕ) 2015/751 σχετικά με τις διατραπεζικές προμήθειες για πράξεις πληρωμών με κάρτες

Η πρόταση Κανονισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής καθιερώνει μέγιστα επίπεδα διατραπεζικών προμηθειών για συναλλαγές χρεωστικών, προπληρωμένων και πιστωτικών καρτών.

Κατά τη διάρκεια του 2014 πραγματοποιήθηκε η διαδικασία νομικής επεξεργασίας της πρότασης Κανονισμού, υπό την αιγίδα της Ελληνικής (α’ εξάμηνο) και της Ιταλικής Προεδρίας (β’ εξάμηνο),

Παράλληλα, τον Φεβρουάριο του 2014 η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα διατύπωσε γνώμη σχετικά με την εν λόγω πρόταση Κανονισμού, με την οποία επικροτεί το γεγονός ότι, ο προτεινόμενος Κανονισμός θεσπίζει ενιαίους κανόνες, σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, για τις διατραπεζικές προμήθειες, καθώς και ομοιογενείς διατάξεις επιχειρησιακών και τεχνικών προδιαγραφών για την εκτέλεση συναλλαγών πληρωμών μέσω της χρήσης καρτών πληρωμών. Επίσης, αναφέρει ότι αναμένεται να συμβάλλει στην περαιτέρω εμβάθυνση της ενιαίας αγοράς πληρωμών, καθώς και να αποτελέσει προστιθέμενη αξία, στα πλαίσια του Ενιαίου Χώρου Πληρωμών σε Ευρώ (‘SEPA’).

Πλέον, υπό τη Λετονική Προεδρία, η οποία διαδέχθηκε την Ιταλική, αναμένεται, να εγκριθεί η πρόταση Κανονισμού από το Συμβούλιο Υπουργών Οικονομικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά την άτυπη συνεδρίαση του Συμβουλίου ECOFIN στις 24 και 25 Απριλίου 2015. Η δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναμένεται, πιθανότατα, έως το τέλος Ιουνίου 2015.

 • 1
 • ΜΑΡ
 • 2015
Πρόταση Οδηγίας για τις υπηρεσίες πληρωμών (‘PSD 2’)

Τον Ιούλιο του 2013, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε πρόταση Οδηγίας σχετικά με υπηρεσίες πληρωμών στην εσωτερική αγορά και την τροποποίηση των Οδηγιών 2002/65/ΕΚ, 2013/36/ΕΕ και 2009/110/EΚ και την κατάργηση της Οδηγίας 2007/64/ΕΚ, γνωστή με το αγγλικό ακρωνύμιο ‘PSD2’. Οι βασικές διατάξεις της πρότασης Οδηγίας, αφορούν, μεταξύ άλλων:

(α) την εισαγωγή δύο (2) νέων κατηγοριών υπηρεσιών πληρωμών (εν προκειμένω τις υπηρεσίες εκκίνησης πληρωμών και πληροφοριακές υπηρεσίες λογαριασμών),

(β) την εισαγωγή μιας νέας κατηγορίας φορέων παροχής υπηρεσιών πληρωμών (εν προκειμένω τους καλούμενους ‘Third party Payment Services Providers’, ‘TPPs’),

(γ) την ενίσχυση της ασφάλειας των διαδικτυακών συναλλαγών, απαιτώντας αυστηρή ταυτοποίηση των πελατών για τις πληρωμές τους, και

(δ) την περαιτέρω ενίσχυση της προστασίας των καταναλωτών υπηρεσιών πληρωμών.

Τον Φεβρουάριο του 2014, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα εξέδωσε σχετική γνώμη (CON/2014/9), μέσω της οποίας επικροτεί τους στόχους και το περιεχόμενο της προτεινόμενης Οδηγίας για την προώθηση της καινοτομίας και του ανταγωνισμού στις συναλλαγές πληρωμών μικρής αξίας (‘retail payments’).

Παράλληλα, κατά τη διάρκεια του 2014, συνεχίστηκε η διαδικασία νομικής επεξεργασίας της πρότασης Οδηγίας, υπό την αιγίδα της Ελληνικής (α’ εξάμηνο) και της Ιταλικής Προεδρίας (β’ εξάμηνο). Ειδικότερα:

· Στις 20 Φεβρουαρίου 2014, ψηφίστηκαν από την Ολομέλεια της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (ECON) τα κείμενα με τις εκ μέρους της προτεινόμενες τροποποιήσεις επί της πρότασης Οδηγίας για τις υπηρεσίες πληρωμών (“PSD2”).

· Στις 26 Φεβρουαρίου ξεκίνησε η νομική επεξεργασία των δύο προτάσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε επίπεδο Συμβουλίου Υπουργών Οικονομικών (ECOFIN working parties) υπό τον συντονισμό της Ελληνικής Προεδρίας.Έκτοτε, το Συμβούλιο από τον Μάρτιο μέχρι τον Ιούνιο 2014, συνεδρίασε πέντε (5) φορές για την περαιτέρω επεξεργασία της σχετικής πρότασης.

· Στις 3 Απριλίου 2014 εγκρίθηκε από την Ολομέλεια (‘Plenary’) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου η έκθεση της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (‘ECON’) με τις προτεινόμενες τροποποιήσεις των ευρωβουλευτών επί της πρότασης Οδηγίας.

· Στις 20 Ιουνίου δημοσιεύτηκε από την Ελληνική Προεδρία συνοπτικό εξασέλιδο κείμενο για την πρόοδο των εργασιών του Συμβουλίου επί της πρότασης Οδηγίας για τις Υπηρεσίες Πληρωμών (PSD II).

· Στις 9 Δεκεμβρίου εγκρίθηκε στη συνεδρίαση του Συμβουλίου Υπουργών Οικονομικών (‘EcoFin Council’), στο πλαίσιο της Πρώτης Ανάγνωσης (‘First Reading’), το κείμενο γενικού προσανατολισμού (‘general approach text’) επί της πρότασης Οδηγίας για τις υπηρεσίες πληρωμών (‘PSD 2’).

Πλέον, υπό την Προεδρία της Λετονίας, η οποία διαδέχτηκε την Ιταλία, ξεκίνησανοι συζητήσεις σε επίπεδο τριμερούς διαλόγου (‘triloguenegotiations’) μεταξύ Συμβουλίου, Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Ευρωπαϊκής Επιτροπής, με στόχο την ολοκλήρωση της διαδικασίας διαβούλευσης και, τελικά, την ψήφισή της κατά τη διάρκεια του 2015.

Οι δύο (2) πρώτες συνεδριάσεις διεξήχθησαν στις Βρυξέλλες στις 4 Φεβρουαρίου και 2 Μαρτίου αντίστοιχα.

Με την έως τώρα πορεία των εν λόγω διαπραγματεύσεων τα σημεία, στα οποία, μεταξύ άλλων, υφίστανται σημαντικές διαφορές μεταξύ των θέσεων των παραπάνω αναφερόμενων θεσμικών οργάνων της Ε.Ε αφορούν τα ακόλουθα:

· Το καθεστώς λειτουργίας των «τρίτων φορέων παροχής υπηρεσιών πληρωμών» (‘third partyProviders’, ‘TPPs’), και ιδιαίτερα την μεταχείριση των «τρίτων φορέων έκδοσης εργαλείων πληρωμών» (‘thirdpartypaymentinstrumentissuers’, ‘TPPIIs’).

· Την εξαίρεση από το πεδίο εφαρμογής των διατάξεων της πρότασης Οδηγίας συναλλαγών πληρωμών που διενεργούνται μέσω φορέων παροχής τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (‘telecommunicationoperators’).

· Το καθεστώς επιβολής από τους δικαιούχους προσαυξήσεων (‘surcharging’) σε συγκεκριμένες συναλλαγές πληρωμών.

· Το ανεπιφύλακτο δικαίωμα επιστροφής χρηματικών ποσών (‘unconditional refund right’) στις περιπτώσεις εκτέλεσης συναλλαγών μέσω της υπηρεσίας άμεσων χρεώσεων, όπου ο πληρωτής είναι φυσικό πρόσωπο.

Η επόμενη συνεδρίαση σε επίπεδο τριμερούς διαλόγου αναμένεται να διεξαχθεί στις 16 Απριλίου.

Τον Ιούλιο του 2013, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε πρόταση Οδηγίας σχετικά με υπηρεσίες πληρωμών στην εσωτερική αγορά και την τροποποίηση των Οδηγιών 2002/65/ΕΚ, 2013/36/ΕΕ και 2009/110/EΚ και την κατάργηση της Οδηγίας 2007/64/ΕΚ, γνωστή με το αγγλικό ακρωνύμιο ‘PSD2’. Οι βασικές διατάξεις της πρότασης Οδηγίας, αφορούν, μεταξύ άλλων:

(α) την εισαγωγή δύο (2) νέων κατηγοριών υπηρεσιών πληρωμών (εν προκειμένω τις υπηρεσίες εκκίνησης πληρωμών και πληροφοριακές υπηρεσίες λογαριασμών),

(β) την εισαγωγή μιας νέας κατηγορίας φορέων παροχής υπηρεσιών πληρωμών (εν προκειμένω τους καλούμενους ‘Third party Payment Services Providers’, ‘TPPs’),

(γ) την ενίσχυση της ασφάλειας των διαδικτυακών συναλλαγών, απαιτώντας αυστηρή ταυτοποίηση των πελατών για τις πληρωμές τους, και

(δ) την περαιτέρω ενίσχυση της προστασίας των καταναλωτών υπηρεσιών πληρωμών.

Τον Φεβρουάριο του 2014, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα εξέδωσε σχετική γνώμη (CON/2014/9), μέσω της οποίας επικροτεί τους στόχους και το περιεχόμενο της προτεινόμενης Οδηγίας για την προώθηση της καινοτομίας και του ανταγωνισμού στις συναλλαγές πληρωμών μικρής αξίας (‘retail payments’).

Παράλληλα, κατά τη διάρκεια του 2014, συνεχίστηκε η διαδικασία νομικής επεξεργασίας της πρότασης Οδηγίας, υπό την αιγίδα της Ελληνικής (α’ εξάμηνο) και της Ιταλικής Προεδρίας (β’ εξάμηνο). Ειδικότερα:

· Στις 20 Φεβρουαρίου 2014, ψηφίστηκαν από την Ολομέλεια της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (ECON) τα κείμενα με τις εκ μέρους της προτεινόμενες τροποποιήσεις επί της πρότασης Οδηγίας για τις υπηρεσίες πληρωμών (“PSD2”).

· Στις 26 Φεβρουαρίου ξεκίνησε η νομική επεξεργασία των δύο προτάσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε επίπεδο Συμβουλίου Υπουργών Οικονομικών (ECOFIN working parties) υπό τον συντονισμό της Ελληνικής Προεδρίας.Έκτοτε, το Συμβούλιο από τον Μάρτιο μέχρι τον Ιούνιο 2014, συνεδρίασε πέντε (5) φορές για την περαιτέρω επεξεργασία της σχετικής πρότασης.

· Στις 3 Απριλίου 2014 εγκρίθηκε από την Ολομέλεια (‘Plenary’) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου η έκθεση της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (‘ECON’) με τις προτεινόμενες τροποποιήσεις των ευρωβουλευτών επί της πρότασης Οδηγίας.

· Στις 20 Ιουνίου δημοσιεύτηκε από την Ελληνική Προεδρία συνοπτικό εξασέλιδο κείμενο για την πρόοδο των εργασιών του Συμβουλίου επί της πρότασης Οδηγίας για τις Υπηρεσίες Πληρωμών (PSD II).

· Στις 9 Δεκεμβρίου εγκρίθηκε στη συνεδρίαση του Συμβουλίου Υπουργών Οικονομικών (‘EcoFin Council’), στο πλαίσιο της Πρώτης Ανάγνωσης (‘First Reading’), το κείμενο γενικού προσανατολισμού (‘general approach text’) επί της πρότασης Οδηγίας για τις υπηρεσίες πληρωμών (‘PSD 2’).

Πλέον, υπό την Προεδρία της Λετονίας, η οποία διαδέχτηκε την Ιταλία, ξεκίνησανοι συζητήσεις σε επίπεδο τριμερούς διαλόγου (‘triloguenegotiations’) μεταξύ Συμβουλίου, Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Ευρωπαϊκής Επιτροπής, με στόχο την ολοκλήρωση της διαδικασίας διαβούλευσης και, τελικά, την ψήφισή της κατά τη διάρκεια του 2015.

Οι δύο (2) πρώτες συνεδριάσεις διεξήχθησαν στις Βρυξέλλες στις 4 Φεβρουαρίου και 2 Μαρτίου αντίστοιχα.

Με την έως τώρα πορεία των εν λόγω διαπραγματεύσεων τα σημεία, στα οποία, μεταξύ άλλων, υφίστανται σημαντικές διαφορές μεταξύ των θέσεων των παραπάνω αναφερόμενων θεσμικών οργάνων της Ε.Ε αφορούν τα ακόλουθα:

· Το καθεστώς λειτουργίας των «τρίτων φορέων παροχής υπηρεσιών πληρωμών» (‘third partyProviders’, ‘TPPs’), και ιδιαίτερα την μεταχείριση των «τρίτων φορέων έκδοσης εργαλείων πληρωμών» (‘thirdpartypaymentinstrumentissuers’, ‘TPPIIs’).

· Την εξαίρεση από το πεδίο εφαρμογής των διατάξεων της πρότασης Οδηγίας συναλλαγών πληρωμών που διενεργούνται μέσω φορέων παροχής τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (‘telecommunicationoperators’).

· Το καθεστώς επιβολής από τους δικαιούχους προσαυξήσεων (‘surcharging’) σε συγκεκριμένες συναλλαγές πληρωμών.

· Το ανεπιφύλακτο δικαίωμα επιστροφής χρηματικών ποσών (‘unconditional refund right’) στις περιπτώσεις εκτέλεσης συναλλαγών μέσω της υπηρεσίας άμεσων χρεώσεων, όπου ο πληρωτής είναι φυσικό πρόσωπο.

Η επόμενη συνεδρίαση σε επίπεδο τριμερούς διαλόγου αναμένεται να διεξαχθεί στις 16 Απριλίου.

 • 1
 • ΔΕΚ
 • 2014
Κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για την επίβλεψη των σχημάτων άμεσων χρεώσεων και μεταφορών πίστωσης από το Ευρωσύστημα

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα δημοσίευσε την Τρίτη, 18 Νοεμβρίου 2014, δύο (2) κείμενα κατευθυντηρίων γραμμών σχετικά με την επίβλεψη των σχημάτων άμεσων χρεώσεων και μεταφορών πίστωσης αντίστοιχα.

Οι εν λόγω κατευθυντήριες γραμμές θα αξιοποιηθούν τόσο από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα για την αξιολόγηση των SEPA Credit Transfer και SEPA Direct Debit Schemes (Core & B2B) του European Payments Council (EPC), όσο και από την Τράπεζα της Ελλάδος για την αξιολόγηση των Κανονισμών λειτουργίας των DIAS Credit Transfer (DCT) και DIAS Direct Debit (DDD) της ΔΙΑΣ.

 • 1
 • ΣΕΠ
 • 2014
Απαιτήσεις επίβλεψης για τα συστημικώς σημαντικά συστήματα πληρωμών

Τον Ιούλιο του 2014, δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο Κανονισμός αριθμ. (EE) 795/2014 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας σχετικά με τις απαιτήσεις επίβλεψης για τα συστημικώς σημαντικά συστήματα πληρωμών[1].

Ο νέος αυτός Κανονισμός καθορίζει τις απαιτήσεις επίβλεψης τόσο των συστημάτων πληρωμών μεγάλης αξίας (TARGET2 και EURO1) όσο και των συστημάτων πληρωμών μικρής αξίας με συστημική σημασία (σε αυτήν την κατηγορία, σύμφωνα με τα σημερινά δεδομένα, εμπίπτουν το γαλλικό CORE, το ολλανδικό EQUENS και το φινλανδικό PMJ).

Ο Κανονισμός τέθηκε σε ισχύ τη 15η Αυγούστου 2014. Οι διαχειριστές των συστημικά σημαντικών συστημάτων πληρωμών (SIPS) θα πρέπει να συμμορφωθούν με τις απαιτήσεις του Κανονισμού εντός του τελευταίου τριμήνου του 2015.

Σε συνέχεια του Κανονισμού, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα δημοσίευσε τον Αύγουστο του 2014, την Απόφαση ΕΚΤ/2014/35, σχετικά με τον χαρακτηρισμό του TARGET2 ως συστημικώς σημαντικού συστήματος πληρωμών.


[1]EE L217, 23.7.2014, σελ. 16-30

 • 1
 • ΑΠΡ
 • 2014
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 248/2014 για την τροποποίηση του Κανονισμού (EE) αριθ. 260/2012 όσον αφορά τη μετάβαση σε μεταφορές πιστώσεων και άμεσες χρεώσεις σε ολόκληρη την Ένωση

Στις 9 Ιανουαρίου 2014, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε πρόταση τροποποίησης του άρθρου 16 του Κανονισμού (ΕΕ) 260/2012[1] με σκοπό την υιοθέτηση εξάμηνης περιόδου προσαρμογής, πέραν της 1ης Φεβρουαρίου 2014, για την αποδοχή μεταφορών πίστωσης και άμεσων χρεώσεων που δεν πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις τεχνικές απαιτήσεις του Κανονισμού.

Την πρόταση ακολούθησε η δημοσίευση συμβιβαστικού κειμένου εκ μέρους του Συμβουλίου, καθώς και η Γνώμη της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (CON/2014/3) στην οποία τονίστηκε ότι ο προτεινόμενος Κανονισμός προκάλεσε σύγχυση στις αγορές, όσον αφορά την προθεσμία μετάβασης και, επομένως, καθίσταται επείγουσα η ανάγκη παροχής σαφούς καθοδήγησης.

H τροποποίηση του άρθρου 16 του Κανονισμού (ΕΕ) 260/2012, εγκρίθηκε από την Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου την Τρίτη, 4 Φεβρουαρίου 2014 και από το Συμβούλιο (ECOFIN) την Τρίτη, 18 Φεβρουαρίου 2014.

Την Πέμπτη, 20 Μαρτίου 2014 δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ο Κανονισμός (EE) αριθ. 248/2014[2] του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου 2014 για την τροποποίηση του κανονισμού (EE) αριθ. 260/2012 όσον αφορά τη μετάβαση σε μεταφορές πιστώσεων και άμεσες χρεώσεις σε ολόκληρη την Ένωση.

Ο νέος Κανονισμός (EΕ) 248/2014, ο οποίος τροποποιεί  τον Κανονισμό (EE) 260/2012 και ενσωματώνει την εξάμηνη παράταση (έως 1.8.2014) σχετικά με τα SEPA end-dates έχει αναδρομική ισχύ από την 31η Ιανουαρίου 2014.


[1] ΕΕ L94, 30.3.2012, σελ. 22-37.

[2] ΕΕ L 84, 20.3.2014, σελ. 1-3

 • 23
 • ΦΕΒ
 • 2011
Κανονισμός (EE) 1210/2010 σχετικά με την εξακρίβωση της γνησιότητας των κερμάτων ευρώ και τη διαχείριση κερμάτων ευρώ ακατάλληλων για κυκλοφορία

Σε συνέχεια του Κανονισμού αριθμ. (ΕΚ) 44/2008 του Συμβουλίου, ο οποίος τροποποίησε τον παλαιότερο Κανονισμό αριθμ. 1338/2001, και ο οποίος εισήγαγε την υποχρέωση της διασφάλισης ελέγχου και των κερμάτων ευρώ (εκτός των τραπεζογραμματίων ευρώ) για την γνησιότητα και την πλαστότητά τους πριν τεθούν  εκ νέου σε κυκλοφορία, δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 22 Δεκεμβρίου 2010, ο Κανονισμός (EΕ) αριθμ. 1210/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την εξακρίβωση της γνησιότητας των κερμάτων ευρώ και της μη καταλληλότητας των κερμάτων ευρώ.

Περισσότερα

 • 22
 • ΔΕΚ
 • 2010
Πρόταση Κανονισμού σχετικά με την καθιέρωση τεχνικών απαιτήσεων για τις μεταφορές πίστωσης και τις άμεσες χρεώσεις σε ευρώ και την τροποποίηση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 924/2009

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε, στις 16 Δεκεμβρίου, την πρόταση Κανονισμού σχετικά με την καθιέρωση τεχνικών απαιτήσεων για τις μεταφορές πίστωσης και τις άμεσες χρεώσεις σε ευρώ και την τροποποίηση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 924/2009 [COM (2010) 775 final]. Οι βασικότερες διατάξεις της πρότασης Κανονισμού συνοψίζονται στα εξής:

 • καθιέρωση συγκεκριμένων τεχνικών απαιτήσεων για τις πράξεις πληρωμής μεταφοράς πίστωσης και άμεσης χρέωσης σε ευρώ,
 • προσδιορισμός καταληκτικών ημερομηνιών για την αποκλειστική χρήση μεταφορών πίστωσης (12 μήνες μετά την έναρξη ισχύος του Κανονισμού) και άμεσης χρέωσης (24 μήνες μετά την έναρξη ισχύος του Κανονισμού) βάσει των τεχνικών απαιτήσεων του παρατήματος του Κανονισμού,
 • κατάργηση, μετά την 31η Οκτωβρίου 2012, των τυχόν υφιστάμενων πολυμερών διατραπεζικών προμηθειών ανά συναλλαγή για τις εθνικές και τις διασυνοριακές πράξεις πληρωμής άμεσης χρέωσης,
 • καθιέρωση υποχρέωσης του πληρωτή και του δικαιούχου (χρήστες υπηρεσιών πληρωμών) εφόσον πραγματοποιούν ή αποδέχονται εθνικές πράξεις πληρωμής μεταφοράς πίστωσης ή άμεσης χρέωσης να αποδέχονται και διασυνοριακές πράξεις πράξης πληρωμής μεταφοράς πίστωσης ή άμεσης χρέωσης,
 • πρόβλεψη θέσπισης κατάλληλων και αποτελεσματικών εξωδικαστικών διαδικασιών υποβολής καταγγελιών και προσφυγών για την επίλυση διαφορών που προκύπτουν μεταξύ χρηστών υπηρεσιών πληρωμών και φορέων παροχής υπηρεσιών πληρωμών.

 • 20
 • ΟΚΤ
 • 2010
Απόφαση Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας 14/2010 (2010/597/EU) σχετικά με τους ελέγχους γνησιότητας των τραπεζογραμματίων ευρώ και την εκ νέου θέση αυτών σε κυκλοφορία

Η Απόφαση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας της 16ης Σεπτεμβρίου 2010 σχετικά με τους ελέγχους γνησιότητας των τραπεζογραμματίων ευρώ και την εκ νέου θέση αυτών σε κυκλοφορία, δημοσιεύτηκε στις 9 Οκτωβρίου 2010 στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ενωσης (L267, σελ. 1), ισχύει από την επόμενη της δημοσίευσής της και εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2011.

Η Απόφαση αντικαθιστά το υπάρχον Πλαίσιο για την ανίχνευση των πλαστών και μη κατάλληλων προς κυκλοφορία μετρητών από πιστωτικά ιδρύματα και άλλους επαγγελματίες διαχειριστές και καλύπτει (υπό τον όρο «φορείς που διαχειρίζονται μετρητά») το σύνολο των οικονομικών φορέων, στα οποία αναφέρεται το άρθρο 6 του  Κανονισμού του Συμβουλίου 1338/2001, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 παρ. 4 του Κανονισμού του Συμβουλίου 44/2009.

 • 14
 • ΑΠΡ
 • 2010
Σύσταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με το πεδίο εφαρμογής και τις έννομες συνέπειες του καθεστώτος νόμιμου χρήματος των τραπεζογραμματίων και των κερμάτων ευρώ

Την Τρίτη, 30 Μαρτίου 2010, δημοσιεύτηκε στην επίσημη εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (L83, σελ. 70) η Σύσταση Της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της 22ας Μαρτίου 2010, για το πεδίο εφαρμογής και τις έννομες συνέπειες του καθεστώτος νόμιμου χρήματος των τραπεζογραμματίων και των κερμάτων σε ευρώ

 • 12
 • ΟΚΤ
 • 2009
Κανονισμός (ΕΚ) 924/2009 για τις διασυνοριακές πληρωμές στην Κοινότητα
και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2560/2001

Ο Κανονισμός (ΕΚ) 924/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Σεπτεμβρίου 2009, για τις διασυνοριακές πληρωμές στην Κοινότητα και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2560/2001, δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης την Παρασκευή, 9 Οκτωβρίου 2009 (L 266, σελ. 11)...

Περισσότερα

 • 1
 • ΑΠΡ
 • 2009
Κανονισμός Ευρωπαϊκής Επιτροπής 44/2008 σχετικά με τον καθορισμό των αναγκαίων μέτρων για την προστασία του ευρώ από την παραχάραξη και την κιβδηλεία
[τροποποίηση του Κανονισμού του Συμβουλίου (EK) αριθμ. 1338/2001]

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε τον Σεπτέμβριο 2007 πρόταση για την τροποποίηση του Κανονισμού του Συμβουλίου (EK) αριθμ. 1338/2001 στον οποίο αναφέρονται τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία του ευρώ από την παραχάραξη και την κιβδηλεία. Η πρόταση αυτή έγινε επίσημα δεκτή και ψηφίστηκε από το Συμβούλιο στις 12 Δεκεμβρίου 2008.

 • 20
 • ΝΟΕ
 • 2008
Πρόταση Κανονισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
για τις διασυνοριακές πληρωμές στην Κοινότητα [COM (2008) 640 τελικό]

Την Τετάρτη, 15 Οκτωβρίου 2008 δημοσιεύτηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή η πρόταση Κανονισμού για τις διασυνοριακές πληρωμές στην Κοινότητα ο οποίος, μετά την ψήφισή του, θα αντικαταστήσει τον Κανονισμό (ΕΚ) 2560/2001 που θα καταργηθεί...

Περισσότερα

 • 27
 • ΟΚΤ
 • 2008
Πρόταση Οδηγίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ανάληψη, την άσκηση και την
προληπτική εποπτεία της δραστηριότητας ιδρύματος ηλεκτρονικού χρήματος

Την Δευτέρα, 13 Οκτωβρίου 2008 δημοσιεύτηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή η πρόταση Οδηγίας και η συνοδευτική αυτής αιτιολογική έκθεση για την ανάληψη, την άσκηση και την προληπτική εποπτεία της δραστηριότητας ιδρύματος ηλεκτρονικού χρήματος, για την τροποποίηση των οδηγιών 2005/60/ΕΚ και 2006/48/ΕΚ και την κατάργηση της οδηγίας 2000/46/ΕΚ [COM (2008) 627, τελικό].

Περισσότερα

 • 6
 • ΔΕΚ
 • 2007
ΟΔΗΓΙΑ 2007/64/ΕΚ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΣΤΗΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ

Την Τετάρτη, 5 Δεκεμβρίου 2007, δημοσιεύτηκε στην επίσημη εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (L319, σελ. 1) Η Οδηγία 2007/64/ΕΚ, της 13ης Νοεμβρίου 2007, για τις υπηρεσίες πληρωμών στην εσωτερική αγορά, την τροποποίηση των Οδηγιών 97/7/ΕΚ, 2002/65/ΕΚ, 2005/60/ΕΚ και 2006/48/ΕΚ, και την κατάργηση της Οδηγίας 97/5/ΕΚ.

Σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 94 της Οδηγίας «Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για να συμμορφωθούν προς την παρούσα οδηγία το αργότερο πριν από την 1η Νοεμβρίου 2009».

 • 8
 • ΙΟΥ
 • 2007
Έγκριση της Οδηγίας για τις Υπηρεσίες Πληρωμών στην Εσωτερική Αγορά από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Στις 24 Απριλίου 2007 η Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ενέκρινε την πρόταση Οδηγίας για τις υπηρεσίες πληρωμών. Το Συμβούλιο ECOFIN, κατά τη συνεδρίασή του στις 27 Μαρτίου 2007, είχε ήδη συμφωνήσει σε μια γενική προσέγγιση αναφορικά με την εν λόγω Οδηγία. Το κείμενο της Οδηγίας θα διαβιβαστεί πλέον στο Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς τελική έγκριση. Στη συνέχεια, τα κράτη μέλη θα κληθούν να μεταφέρουν την Οδηγία στο οικείο εθνικό δίκαιο το συντομότερο δυνατόν και το αργότερο έως την 1η Νοεμβρίου 2009.

Link με ιστοσελίδα Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου:
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P6-TA-2007-0128+0+DOC+XML+V0//EL#top#top

 • 16
 • ΦΕΒ
 • 2007
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) ΥΠ.ΑΡΙΘΜ. 1338/2001 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 28ης Ιουνίου 2001
σχετικά με τον καθορισμό των αναγκαίων μέτρων για την προστασία του ευρώ
από την παραχάραξη και την κιβδηλεία (L 181/4.07.2001, σελ. 6 επόμενα)

 • 16
 • ΦΕΒ
 • 2007
ΑΠΟΦΑΣΗ 2001/923/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ της 17ης Δεκεμβρίου 2001
για την θέσπιση προγράμματος δράσης στον τομέα των ανταλλαγών, της συνδρομής και της κατάρτισης για την προστασία του ευρώ από την παραχάραξη και την κιβδηλεία (πρόγραμμα «Pericles»)
(L 339/21.12.2001, σελ. 50 επόμενα)

 • 16
 • ΦΕΒ
 • 2007
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
«Πλαίσιο για τον εντοπισμό πλαστών τραπεζογραμματίων και τη διαλογή κατάλληλων
προς κυκλοφορία τραπεζογραμματίων από Πιστωτικά Ιδρύματα και λοιπούς φορείς
που κατ’ επάγγελμα χειρίζονται μετρητά» της 16.12.2004

 • 16
 • ΦΕΒ
 • 2007
ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ
για παράταση της μεταβατικής περιόδου που προβλέπεται στο Πλαίσιο της ΕΚΤ
για την ανακύκλωση τραπεζογραμματίων για έξι χώρες μέλη της ζώνης του ευρώ
της 21ης Δεκεμβρίου 2006

 • 16
 • ΦΕΒ
 • 2007
ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ
για το μεταβατικό καθεστώς για την εφαρμογή του Πλαισίου Ανακύκλωσης τραπεζογραμματίων
στα νέα συμμετέχοντα κράτη μέλη της 21ης Δεκεμβρίου 2006

 • 16
 • ΦΕΒ
 • 2007
ΣΥΣΤΑΣΗ 2005/504/ΕΚ [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2005) 1540]
ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ για την εξακρίβωση της γνησιότητας των κερμάτων ευρώ
και τη διαχείριση των κερμάτων ευρώ που είναι ακατάλληλα για κυκλοφορία
(L 184/15.7.2005, σελ.60 επόμενα)

 • 30
 • ΙΑΝ
 • 2007
Tο Διευρωπαϊκό Αυτοματοποιημένο Σύστημα Ταχείας Μεταφοράς Κεφαλαίων σε Συνεχή Χρόνο TARGET

Το νομικό πλαίσιο που διέπει το Διευρωπαϊκό Αυτοματοποιημένο Σύστημα Ταχείας Μεταφοράς Κεφαλαίων σε Συνεχή Χρόνο («TARGET») ισχύει από την ημερομηνία έναρξης του τρίτου σταδίου της ONE. Δεδομένου ότι η αρχική κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/2001/3, τροποποιήθηκε επανειλημμένα μετά την έκδοσή της, κωδικοποιήθηκε...

Περισσότερα

 • 29
 • ΙΑΝ
 • 2007
ΟΔΗΓΙΑ 97/5/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 27ης Ιανουαρίου 1997
για τις διασυνοριακές μεταφορές πιστώσεων (L 23/14.2.1997, σελ. 23 επόμενα)

Στις 27 Ιανουαρίου 1997 υιοθετήθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο η Οδηγία 97/5/ΕΚ, η οποία κατέστησε, μεταξύ άλλων, υποχρεωτική για τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που πραγματοποιούν διασυνοριακές μεταφορές πιστώσεων τη διαφάνεια και δημοσιοποίηση των στοιχείων που συνθέτουν το κόστος των παραπάνω συναλλαγών, την υιοθέτηση μέγιστης χρονικής περιόδου πραγματοποίησης της πίστωσης στο λογαριασμό του δικαιούχου (5 εργάσιμες ημέρες) και τη δημιουργία αποτελεσματικού μηχανισμού αποκατάστασης και αποζημίωσης του καταναλωτή (μέχρι 12.500 ευρώ) σε περίπτωση μη ολοκλήρωσης μιας εντολής μεταφοράς πίστωσης.

 • 25
 • ΙΑΝ
 • 2007
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2560/2001 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 19ης Δεκεμβρίου 2001 σχετικά με τις διασυνοριακές πληρωμές σε ευρώ
(L 344/28.12.2001, σελ. 13 επόμενα)

Ο Κανονισμός 2560/2001/ΕΚ σχετικά με τις διασυνοριακές πληρωμές σε ευρώ καθιερώνει για τις πληρωμές σε ευρώ με κάρτες και με μεταφορές πιστώσεων την αρχή της μη τιμολογιακής διάκρισης μεταξύ διασυνοριακής και εθνικής πληρωμής.

 • 24
 • ΙΑΝ
 • 2007
ΟΔΗΓΙΑ 98/26/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 19ης Μαΐου 1998
σχετικά με το αμετάκλητο του διακανονισμού στα συστήματα πληρωμών
και στα συστήματα διακανονισμού αξιογράφων (L 166/11.6.1998)