Διεθνές - Ευρωπαϊκό επίπεδο / Συστήματα πληρωμών

  • 5
  • ΣΕΠ
  • 2018
Γνώμη της ΕΚΤ επί της πρότασης Κανονισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την τροποποίηση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 924/2009 «για τις διασυνοριακές πληρωμές στην ΕΕ»