Διεθνές - Ευρωπαϊκό επίπεδο / Δίκαιο προστασίας καταναλωτή χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών

 • 28
 • ΝΟΕ
 • 2023
Δημοσίευση της Οδηγίας (ΕΕ) 2023/2673 για την τροποποίηση της Oδηγίας 2011/83/ΕΕ όσον αφορά τις συμβάσεις χρηματοοικονομικών υπηρεσιών που συνάπτονται εξ αποστάσεως και για την κατάργηση της Oδηγίας 2002/65/ΕΚ

Στις 28.11.2023 δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης η νέα Οδηγία 2023/2673 για την τροποποίηση της Οδηγίας 2011/83/ΕΕ όσον αφορά τις συμβάσεις χρηματοοικονομικών υπηρεσιών που συνάπτονται εξ αποστάσεως και για την κατάργηση της Οδηγίας 2002/65/ΕΚ.
Στο κείμενο της νέας Οδηγίας ρυθμίζονται ζητήματα που αφορούν στις συμβάσεις εξ αποστάσεως εμπορίας χρηματοοικονομικών υπηρεσιών και πιο συγκεκριμένα εμπεριέχονται διατάξεις που ρυθμίζουν, μεταξύ άλλων, τις υποχρεώσεις προσυμβατικής ενημέρωσης, το δικαίωμα υπαναχώρησης, αλλά και την πρόσθετη προστασία του καταναλωτή σε περίπτωση διαδικτυακών επαφών. Περαιτέρω, προσδιορίζονται κυρώσεις για την αντιμετώπιση ενδεχόμενων παραβιάσεων των σχετικών ρυθμίσεων.
Η Οδηγία 2002/65/ΕΚ καταργείται στις 19.6.2026 και τα κράτη μέλη οφείλουν να ενσωματώσουν τη νέα Οδηγία μέχρι τις 19.12.2025.

Οδηγία (ΕΕ) 2023/2673 – DMFSD 2

 • 30
 • ΟΚΤ
 • 2023
Δημοσίευση της νέας Οδηγίας 2023/2225 για τις συμβάσεις καταναλωτικής πίστης

Στις 30.10.2023 δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης η νέα Οδηγία 2023/2225 για τις συμβάσεις καταναλωτικής πίστης, η οποία αναμένεται να καταργήσει την Οδηγία 2008/48.
Στο κείμενο της νέας Οδηγίας ρυθμίζονται ζητήματα που αφορούν στις συμβάσεις καταναλωτικής πίστης και πιο συγκεκριμένα εμπεριέχονται διατάξεις που ρυθμίζουν, μεταξύ άλλων, τη διαφήμιση καταναλωτικών προϊόντων, τις υποχρεώσεις προσυμβατικής ενημέρωσης και διενέργειας πιστοληπτικής αξιολόγησης πριν τη χορήγηση της πίστωσης. Περαιτέρω, προσδιορίζεται ο τρόπος άσκησης του δικαιώματος υπαναχώρησης, καθώς και του δικαιώματος πρόωρης εξόφλησης.
Η υφιστάμενη Οδηγία 2008/48(ΕΕ) καταργείται στις 20.11.2026 και η νέα Οδηγία πρέπει να ενσωματωθεί από τα κράτη μέλη μέχρι τις 20.11.2025.

Οδηγία (ΕΕ) 2225/2023 – CCD 2

 • 16
 • ΜΑΪ
 • 2023
Δημοσίευση έκθεσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την εφαρμογή της Οδηγίας 2014/92/ΕΕ (‘PAD’) στα κράτη-μέλη της ΕΕ

Στις 12 Μαΐου 2023, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε 24σέλιδη έκθεση για την εφαρμογή της Οδηγίας 2014/92/ΕΕ (‘PAD’) στα κράτη-μέλη της ΕΕ.

Τα συμπεράσματα της εν λόγω έκθεσης σχετικά με την εν λόγω Οδηγία συνοψίζονται στα ακόλουθα:

 • συνέβαλε στη δημιουργία διαφάνειας και συγκρισιμότητας των τελών στους λογαριασμούς πληρωμών,
 • εξασφάλισε την πρόσβαση των καταναλωτών σε λογαριασμούς πληρωμών με βασικά χαρακτηριστικά που προσφέρονται από όλα ή πολλά πιστωτικά ιδρύματα σε κάθε κράτος-μέλος της ΕΕ, και
 • έδωσε τη δυνατότητα σε όλους τους καταναλωτές εντός της ΕΕ να αλλάζουν εύκολα λογαριασμούς στην εγχώρια αγορά, συχνά δωρεάν.

Ως εκ τούτου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν κρίνει σκόπιμη την τροποποίηση της ‘PAD’ στο άμεσο μέλλον.

Έκθεση

 • 11
 • ΜΑΪ
 • 2022
Πρόταση Οδηγίας για την τροποποίηση της Οδηγίας 2011/83/ΕΕ και την κατάργηση της Οδηγίας 2002/65/ΕΚ

Περισσότερα

 • 30
 • ΙΟΥ
 • 2021
Δημοσίευση της Πρότασης Οδηγίας για την αναθεώρηση της Οδηγίας 2008/48/ΕΚ για την Καταναλωτική Πίστη

Περισσότερα

 • 11
 • ΜΑΪ
 • 2021
Έκθεση επί της αναθεώρησης της Οδηγίας για την ενυπόθηκη πίστη

Περισσότερα

 • 25
 • ΟΚΤ
 • 2019
Γνώμη της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (‘EBA’) σχετικά την ενημέρωση των καταναλωτών που προμηθεύονται χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες μέσω ψηφιακών καναλιών

Στις 23 Οκτωβρίου 2019, η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (EBA) εξέδωσε Γνώμη σχετικά με την ενημέρωση των καταναλωτών που προμηθεύονται χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες μέσω ψηφιακών καναλιών.

Η εν λόγω Γνώμη, η οποία απευθύνεται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, περιλαμβάνεται μια σειρά από συστάσεις, μεταξύ άλλων, για:

 • τον τρόπο παρουσίασης των πληροφοριών στους καταναλωτές,
 • το χρόνο γνωστοποίησης των σχετικών πληροφοριών,
 • την προσβασιμότητα των πληροφοριών από τους καταναλωτές,
 •  τη διαφήμιση των χρηματοπιστωτικών προϊόντων,
 • την προσυμβατική πληροφόρηση,
 • το δικαίωμα υπαναχώρησης, και
 • τη διαχείριση παραπόνων.

Η Γνώμη αυτή εκδόθηκε από την ‘EBA’, στο πλαίσιο της αξιολόγησης που διενεργεί την τρέχουσα περίοδο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε σχέση με την Οδηγία 2002/65/ΕΚ «για την εξ αποστάσεως εμπορία χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών προς τους καταναλωτές».

Γνώμη EBA

 • 17
 • ΑΠΡ
 • 2019
Πρόταση Οδηγίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «σχετικά με ορισμένες πτυχές που αφορούν τις συμβάσεις για την προμήθεια ψηφιακού περιεχομένου και ψηφιακών υπηρεσιών»

Στις 12 Απριλίου 2019, το Συμβούλιο Υπουργών της ΕΕ υιοθέτησε το συμβιβαστικό κείμενο της πρότασης Οδηγίας «της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «σχετικά με ορισμένες πτυχές που αφορούν τις συμβάσεις για την προμήθεια ψηφιακού περιεχομένου και ψηφιακών υπηρεσιών». Πλέον, απομένει η δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ.

Σκοπός της εν λόγω Οδηγίας είναι η ομαλή λειτουργία της ενιαίας ευρωπαϊκής αγοράς και ταυτόχρονα ένα υψηλό επίπεδο προστασίας των καταναλωτών, με τη θέσπιση κοινών κανόνων για ορισμένες απαιτήσεις σχετικά με τις συμβάσεις μεταξύ εμπόρων και καταναλωτών για την προμήθεια ψηφιακού περιεχομένου ή ψηφιακών υπηρεσιών, ιδίως δε κανόνες σχετικά με:

 • τη συμμόρφωση του ψηφιακού περιεχομένου ή της ψηφιακής υπηρεσίας προς τους όρους της σύμβασης,
 • τους τρόπους επανόρθωσης σε περίπτωση μη συμμόρφωσης προς τους όρους της σύμβασης ή αδυναμίας προμήθειας και τους όρους άσκησης των εν λόγω τρόπων επανόρθωσης, καθώς και
 • η τροποποίηση του ψηφιακού περιεχομένου ή της ψηφιακής υπηρεσίας.

Εντούτοις, οι χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες στο σύνολό τους εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής της εν λόγω Οδηγίας, διότι ρυθμίζονται ήδη σε επίπεδο ΕΕ από τις διατάξεις της Οδηγίας 2002/65/ΕΚ «σχετικά με την εξ αποστάσεως εμπορία χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών προς τους καταναλωτές».

Συμβιβαστικό κείμενο

 • 7
 • ΣΕΠ
 • 2018
Διορθωτικό των εκτελεστικών Κανονισμών (ΕΕ) 2018/33 και 2018/34 στο πλαίσιο της Οδηγίας 2014/92/ΕΕ (‘PAD’)

Στις 31 Αυγούστου 2018, δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ διορθωτικό των εκτελεστικών Κανονισμών (ΕΕ) 2018/33 και 2018/34 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο πλαίσιο της PAD.

Οι εν λόγω εκτελεστικοί Κανονισμοί περιλαμβάνουν διατάξεις για τον καθορισμό εκτελεστικών τεχνικών προτύπων σχετικά με:

 • την τυποποιημένη μορφή παρουσίασης της δήλωσης τελών και το κοινό της σύμβολο, και
 • την τυποποιημένη μορφή παρουσίασης του δελτίου πληροφόρησης περί τελών και το κοινό σύμβολό του.

Διορθωτικό

 • 12
 • ΙΑΝ
 • 2018
Νομικές πράξεις στο πλαίσιο της Οδηγίας 2014/92/ΕΕ (“Payment Accounts Directive”, ‘PAD’)

Στις 11 Ιανουαρίου 2018 δημοσιεύθηκαν στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ οι ακόλουθες νομικές πράξεις, οι οποίες εξειδικεύουν συγκεκριμένες διατάξεις της Οδηγίας 2014/92/ΕΕ (‘PAD’). Ειδικότερα:

 • ο κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμός (ΕΕ) 2018/32 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «όσον αφορά τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα για την τυποποιημένη ορολογία της ΕΕ σχετικά με τις πλέον αντιπροσωπευτικές υπηρεσίες που συνδέονται με λογαριασμό πληρωμών», δυνάμει του άρθρου 3(4) της PAD,
 • ο εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) 2018/33 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «για τον καθορισμό εκτελεστικών τεχνικών προτύπων σχετικά με την τυποποιημένη μορφή παρουσίασης της δήλωσης τελών και το κοινό της σύμβολο», δυνάμει του άρθρου 5(4) της PAD, και
 • ο εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) 2018/34 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «για τον καθορισμό εκτελεστικών τεχνικών προτύπων σχετικά με την τυποποιημένη μορφή παρουσίασης του δελτίου πληροφόρησης περί τελών και το κοινό σύμβολό του», δυνάμει του άρθρου 4(6) της PAD.

Οι ανωτέρω Κανονισμοί τίθενται σε εφαρμογή στις 31 Ιανουαρίου 2018.

Κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμός (ΕΕ) 2018/32

Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) 2018/33

Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) 2018/34

 • 23
 • ΣΕΠ
 • 2015
Διορθωτικό στην οδηγία 2014/17/ΕΕ για την ενυπόθηκη πίστη

Στις 23 Σεπτεμβρίου 2015 δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης διορθωτικό στην Οδηγία 2014/17/ΕΕ (EE L 246 της 23.9.2015), σύμφωνα με το οποίο στο Παράρτημα ΙΙ της Οδηγίας (σελίδα 80,  μέρος Β, τμήμα «4. Επιτόκιο» και άλλες επιβαρύνσεις, σημείο 2, δεύτερο εδάφιο, προτελευταία περίοδος) η φράση  «Η προειδοποίηση συνοδεύεται από συμπληρωματικό παράδειγμα ΣΕΠΕ που υπολογίζεται σύμφωνα με το άρθρο 17 παράγραφος 4.», διορθώνεται ως εξής:

 «Η προειδοποίηση συνοδεύεται από συμπληρωματικό παράδειγμα ΣΕΠΕ που υπολογίζεται σύμφωνα με το άρθρο 17 παράγραφος 5.». 

 

 • 15
 • ΙΟΥ
 • 2015
Κατευθυντήριες γραμμές της ΕΒΑ σχετικά με τις ρυθμίσεις διακυβέρνησης και επίβλεψης χρηματοπιστωτικών προϊόντων τραπεζικής προς ιδιώτες

Στις 15 Ιουλίου 2015, η ΕΒΑ δημοσίευσε κατευθυντήριες γραμμές με τίτλο "Product Oversight and Governance Arrangements for retail banking products". Οι εν λόγω  κατευθυντήριες γραμμές προβλέπουν υποχρεώσεις θέσπισης εσωτερικών ρυθμίσεων, αφενός, για τις μονάδες των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, οι οποίες σχεδιάζουν και κατασκευάζουν προϊόντα λιανικής τραπεζικής (‘manufacturers’) και, αφετέρου, για τις μονάδες εκείνες που προχωρούν στη διάθεση και διανομή αυτών στους καταναλωτές  (‘distributors’). 

Ως χρηματοπιστωτικά προϊόντα λιανικής τραπεζικής (‘retail banking products’) νοούνται όσα εμπίπτουν στη ρυθμιστική αρμοδιότητα της EBA (ήτοι ενυπόθηκα δάνεια, προσωπικά δάνεια, πιστωτικές/χρεωστικές κάρτες, καταθετικά προϊόντα, υπηρεσίες πληρωμών, ηλεκτρονικό χρήμα και τρεχούμενοι λογαριασμοί).

Η έναρξη εφαρμογής των ως άνω κατευθυντηρίων γραμμών ξεκινά από τις 3 Ιανουαρίου 2017.

Κατευθυντήριες γραμμές

 • 19
 • ΜΑΡ
 • 2015
Kατευθυντήριες γραμμές της ΕΒΑ για την κατάρτιση προσωρινών καταλόγων των πλέον αντιπροσωπευτικών υπηρεσιών πληρωμών στο πλαίσιο της Οδηγίας 2014/92/ΕΕ

Στις 19 Μαρτίου 2015, η ΕΒΑ δημοσίευσε κατευθυντήριες γραμμές με στόχο την ομοιόμορφη εφαρμογή εκ μέρους των αρμοδίων αρχών στα 27 κράτη μέλη των κριτηρίων του άρθρου 3 παρ. 2 της Οδηγίας 2014/92/ΕΕ (Payment Accounts Directive).

Κατευθυντήριες γραμμές

 • 9
 • ΔΕΚ
 • 2014
Κανονισμός (EE) 1286/2014 «σχετικά με τα έγγραφα βασικών πληροφοριών που αφορούν συσκευασμένα επενδυτικά προϊόντα για ιδιώτες επενδυτές και επενδυτικά προϊόντα βασιζόμενα σε ασφάλιση» (Κανονισμός PRIIP)

Στις 9 Δεκεμβρίου 2014, δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ο Κανονισμός (EE) 1286/2014 «σχετικά με τα έγγραφα βασικών πληροφοριών που αφορούν συσκευασμένα επενδυτικά προϊόντα για ιδιώτες επενδυτές και επενδυτικά προϊόντα βασιζόμενα σε ασφάλιση» (Κανονισμός PRIIP). Στόχος του Κανονισμού είναι η ενίσχυση της προστασίας του επενδυτή μέσω της καθιέρωσης της υποχρέωσης παροχής τυποποιημένης πληροφόρησης σε ό,τι αφορά τα καλούμενα «συσκευασμένα επενδυτικά προϊόντα για ιδιώτες επενδυτές».

Σύμφωνα με το στοιχείο 1 του άρθρου 4 του Κανονισμού, ως «συσκευασμένο επενδυτικό προϊόν για ιδιώτες επενδυτές ή PRIIP», νοείται μια επένδυση στην οποία, ανεξάρτητα από τη νομική της μορφή, το ποσό που καταβάλλεται στον ιδιώτη επενδυτή ως απόδοση υπόκειται σε διακυμάνσεις επειδή είναι εκτεθειμένο στις τιμές αναφοράς ή στις επιδόσεις ενός ή περισσότερων περιουσιακών στοιχείων που δεν αγοράζονται απευθείας από αυτόν. Περαιτέρω, ως «επενδυτικό προϊόν βασιζόμενο σε ασφάλιση», νοείται το ασφαλιστικό προϊόν που προσφέρει ληκτότητα ή αξία εξαγοράς συνολικά ή μερικά εκτεθειμένη, άμεσα ή έμμεσα, σε διακυμάνσεις της αγοράς.

 Κανονισμός (EE) 1286/2014

 • 24
 • ΟΚΤ
 • 2014
Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1125/2014 της Επιτροπής, της 19ης Σεπτεμβρίου 2014 , που συμπληρώνει την οδηγία 2014/17/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα για το ελάχιστο χρηματικό ποσό της ασφάλισης επαγγελματικής ευθύνης ή ανάλογης εγγύησης που πρέπει να διαθέτουν οι μεσίτες πιστώσεων

Σύμφωνα με το άρθρο 29 παρ. 2 της Οδηγίας 2014/17/ΕΕ σχετικά με τις συμβάσεις πίστωσης για καταναλωτές για ακίνητα που προορίζονται για κατοικία, εξουσιοδοτείται η Επιτροπή να εκδώσει ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα για τον καθορισμό του ελάχιστου χρηματικού ποσού της ασφάλισης επαγγελματικής ευθύνης των μεσιτών πιστώσεων. Στις 24 Οκτωβρίου 2014, δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ο κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμός (EE) 1125/2014 με τα σχετικά ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα, η ισχύς του οποίου ξεκινά από την εικοστή μέρα από τη δημοσίευσή του.

Κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμός (ΕΕ) 1125/2014


 

 • 28
 • ΑΥΓ
 • 2014
Οδηγία 2014/92/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Ιουλίου 2014, για τη συγκρισιμότητα των τελών που συνδέονται με λογαριασμούς πληρωμών, την αλλαγή λογαριασμού πληρωμών και την πρόσβαση σε λογαριασμούς πληρωμών με βασικά χαρακτηριστικά

Στις 28 Αυγούστου 2014, δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης η Οδηγία 2014/92/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Ιουλίου 2014, για τη συγκρισιμότητα των τελών που συνδέονται με λογαριασμούς πληρωμών, την αλλαγή λογαριασμού πληρωμών και την πρόσβαση σε λογαριασμούς πληρωμών με βασικά χαρακτηριστικά.

Οδηγία 2014/92/ΕΕ

 • 13
 • ΙΟΥ
 • 2014
Κατευθυντήριες γραμμές της ΕΒΑ και της ESMA για τον χειρισμό παραπόνων στους τομείς των επενδυτικών και τραπεζικών υπηρεσιών

Στις 13 Ιουνίου 2014, η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (ΕΒΑ) και η Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (ESMA) δημοσίευσαν κείμενο κατευθυντηρίων γραμμών για τον χειρισμό παραπόνων στους τομείς των επενδυτικών και τραπεζικών υπηρεσιών. Οι κατευθυντήριες γραμμές αντανακλούν τις υφιστάμενες «Κατευθυντήριες Γραμμές για την εξέταση αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις» της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (EIOPA) λαμβάνοντας υπόψη την ισχύουσα νομοθεσία στους τομείς των επενδυτικών και τραπεζικών υπηρεσιών.

Κατευθυντήριες γραμμές

 • 28
 • ΦΕΒ
 • 2014
Οδηγία 2014/17/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 4ης Φεβρουαρίου 2014 σχετικά με τις συμβάσεις πίστωσης για καταναλωτές για ακίνητα που προορίζονται για κατοικία και την τροποποίηση των οδηγιών 2008/48/ΕΚ και 2013/36/ΕΕ και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010

Στις 28 Φεβρουαρίου 2014, δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EE L 60 της 28.2.2014, σελ. 34- 85) η Οδηγία 2014/17/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 4ης Φεβρουαρίου 2014 σχετικά με τις συμβάσεις πίστωσης για καταναλωτές για ακίνητα που προορίζονται για κατοικία και την τροποποίηση των οδηγιών 2008/48/ΕΚ και 2013/36/ΕΕ και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010.

Οδηγία 2014/17/ΕΕ

 

 • 1
 • ΑΥΓ
 • 2008
Οδηγία 2008/48/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 23ης Απριλίου 2008 για τις συμβάσεις καταναλωτικής πίστης και την κατάργηση της οδηγίας 87/102/ΕΟΚ του Συμβουλίου
Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 133 της 22/05/2008 σ. 0066 - 0092

Το κείμενο της Οδηγίας είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:133:0066:0092:EL:PDF

 • 29
 • ΙΟΥ
 • 2007
Σύσταση 98/257/ΕΚ της Επιτροπής της 30ής Μαρτίου 1998
σχετικά με τις αρχές που διέπουν τα αρμόδια όργανα για την εξώδικη επίλυση των διαφορών κατανάλωσης (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)
Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 115 της 17/04/1998 σ. 0031 – 0034

Η παρούσα Σύσταση τροποποιήθηκε από τη Σύσταση της Επιτροπής, της 4ης Απριλίου 2001, περί αρχών για τα εξωδικαστικά όργανα συναινετικής επίλυσης καταναλωτικών διαφορών.

 • 29
 • ΙΟΥ
 • 2007
Οδηγία 2006/114/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 12ης Δεκεμβρίου 2006,
για την παραπλανητική και τη συγκριτική διαφήμιση (κωδικοποίηση)
(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 376 της 27/12/2006 σ. 0021 – 0027

 • 29
 • ΙΟΥ
 • 2007
Οδηγία 2005/29/EK του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Μαΐου 2005,
για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές των επιχειρήσεων προς τους καταναλωτές
στην εσωτερική αγορά και για την τροποποίηση της οδηγίας 84/450/ΕΟΚ του Συμβουλίου,
των οδηγιών 97/7/ΕΚ, 98/27/ΕΚ, 2002/65/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2006/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
(«Οδηγία για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές»)
(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 149 της 11/06/2005 σ. 0022 - 0039

 • 29
 • ΙΟΥ
 • 2007
Οδηγία 2002/65/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Σεπτεμβρίου 2002,
σχετικά με την εξ αποστάσεως εμπορία χρηματοοικονομικών υπηρεσιών προς τους καταναλωτές
και την τροποποίηση των οδηγιών 90/619/ΕΟΚ του Συμβουλίου, 97/7/ΕΚ και 98/27/ΕΚ

Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 271 της 09/10/2002 σ. 0016 - 0024

Η παρούσα Οδηγία τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2005/29 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Μαΐου 2005.

 • 29
 • ΙΟΥ
 • 2007
Οδηγία 98/27/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 19ης Μαΐου 1998
περί των αγωγών παραλείψεως στον τομέα της προστασίας των συμφερόντων των καταναλωτών

Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 166 της 11/06/1998 σ. 0051 – 0055

 • 29
 • ΙΟΥ
 • 2007
Οδηγία 98/7/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Φεβρουαρίου 1998
σχετικά με την τροποποίηση της οδηγίας 87/102/ΕΟΚ για την προσέγγιση των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών που διέπουν την καταναλωτική πίστη

Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 101 της 01/04/1998 σ. 0017 – 0023

ΟΔΗΓΙΑ 98/7/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 16ης Φεβρουαρίου 1998 σχετικά με την τροποποίηση της οδηγίας 87/102/ΕΟΚ για την προσέγγιση των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών που διέπουν την καταναλωτική πίστη

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 100 Α,
την πρόταση της Επιτροπής (1),
τη γνώμη της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (2),

Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 189 Β της συνθήκης (3),

Εκτιμώντας:

ότι, για να προωθηθεί η εγκαθίδρυση και η λειτουργία της εσωτερικής αγοράς και να εξασφαλισθεί υψηλό επίπεδο προστασίας των καταναλωτών, είναι σκόπιμο να χρησιμοποιείται σε ολόκληρη την Κοινότητα μία μόνο μέθοδος υπολογισμού του συνολικού ετήσιου ποσοστού επιβάρυνσης ως προς το κόστος της καταναλωτικής πίστης...

Περισσότερα

 • 29
 • ΙΟΥ
 • 2007
Οδηγία 97/55/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 6ης Οκτωβρίου 1997
για την τροποποίηση της οδηγίας 84/450/ΕΟΚ σχετικά με την παραπλανητική διαφήμιση
προκειμένου να συμπεριληφθεί η συγκριτική διαφήμιση

Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 290 της 23/10/1997 σ. 0018 – 0023

ΟΔΗΓΙΑ 97/55/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 6ης Οκτωβρίου 1997 για την τροποποίηση της οδηγίας 84/450/ΕΟΚ σχετικά με την παραπλανητική διαφήμιση προκειμένου να συμπεριληφθεί η συγκριτική διαφήμιση

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 100 Α,
την πρόταση της Επιτροπής (1),
τη γνώμη της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (2),

Αποφασίζοντας με τη διαδικασία του άρθρου 189 Β της συνθήκης (3), αφού έλαβαν υπόψη το κοινό σχέδιο που εγκρίθηκε από την επιτροπή συνδιαλλαγής στις 25 Ιουνίου 1997,

Εκτιμώντας:

(1) ότι ένας από τους βασικούς στόχους της Κοινότητας είναι η ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς, ότι πρέπει να ληφθούν μέτρα για την ομαλή λειτουργία της εν λόγω αγοράς, ότι η εσωτερική αγορά αποτελεί ένα χώρο χωρίς εσωτερικά σύνορα, μέσα στον οποίο εξασφαλίζεται η ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορευμάτων, των προσώπων, των υπηρεσιών και των κεφαλαίων...

Περισσότερα

 • 29
 • ΙΟΥ
 • 2007
Οδηγία 93/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 1993
σχετικά με τις καταχρηστικές ρήτρες των συμβάσεων που συνάπτονται με καταναλωτές

Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 095 της 21/04/1993 σ. 0029 – 0034

ΟΔΗΓΙΑ 93/13/ΕΟΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 5ης Απριλίου 1993 σχετικά με τις καταχρηστικές ρήτρες των συμβάσεων που συνάπτονται με καταναλωτές

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 100Α,
την πρόταση της Επιτροπής (1),

Σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (2),

Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (3),

Εκτιμώντας:

ότι έχει σημασία να θεσπιστούν μέτρα για την προοδευτική εγκαθίδρυση της εσωτερικής αγοράς κατά τη διάρκεια χρονικής περιόδου η οποία λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 1992- ότι η εσωτερική αγορά περιλαμβάνει έναν χώρο χωρίς εσωτερικά σύνορα μέσα στον οποίο εξασφαλίζεται η ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορευμάτων, των προσώπων, των υπηρεσιών και των κεφαλαίων...

Περισσότερα

 • 29
 • ΙΟΥ
 • 2007
Οδηγία 90/88/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 22ας Φεβρουαρίου 1990
για την τροποποίηση της οδηγίας 87/102/ΕΟΚ για την προσέγγιση των νομοθετικών, κανονιστικών
και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών που διέπουν την καταναλωτική πίστη

Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 061 της 10/03/1990 σ. 0014 – 0018

ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της 22ας Φεβρουαρίου 1990

για την τροποποίηση της οδηγίας 87/102/ΕΟΚ για την προσέγγιση των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών που διέπουν την καταναλωτική πίστη

(90/88/ΕΟΚ)

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 100 Α,
την πρόταση της Επιτροπής (1),

Σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (2),

Έχοντας υπόψη την γνώμη της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (3),

Εκτιμώντας:

ότι στο άρθρο 5 της οδηγίας 87/102/ΕΟΚ (4) προβλέπεται η καθιέρωση μιας ή περισσοτέρων κοινοτικών μεθόδων για τον υπολογισμό του συνολικού ετήσιου πραγματικού επιτοκίου σχετικά με το κόστος της καταναλωτικής πίστης·

ότι είναι σκόπιμο, για να προωθηθεί...

Περισσότερα

 • 29
 • ΙΟΥ
 • 2007
Οδηγία 87/102/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 22ας Δεκεμβρίου 1986
για την προσέγγιση των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών
που διέπουν την καταναλωτική πίστη

Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 042 της 12/02/1987 σ. 0048 – 0053

Η παρούσα οδηγία έχει τροποποιηθεί από την Οδηγία 98/7/ΕΟΚ.
.................................................................................................................................................................

ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της 22ας Δεκεμβρίου 1986

για την προσέγγιση των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών που διέπουν την καταναλωτική πίστη

(87/102/ΕΟΚ)

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 100,
την πρόταση της Επιτροπής (1),
τη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (2),
τη γνώμη της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (3),

Εκτιμώντας:

ότι υφίστανται σημαντικές διαφορές μεταξύ των νομοθεσιών των κρατών μελών στον τομέα της καταναλωτικής πίστης·
ότι οι διαφορές αυτές μεταξύ των νομοθεσιών μπορούν να οδηγήσουν σε στρεβλώσεις του ανταγωνισμού μεταξύ των πιστωτικών φορέων στην κοινή αγορά·
ότι οι διαφορές αυτές περιορίζουν τις ευκαιρίες που έχει ο καταναλωτής να λάβει πίστωση σε άλλα κράτη μέλη· ότι οι διαφορές αυτές επηρεάζουν το ύψος και το χαρακτήρα των ζητουμένων πιστώσεων καθώς και την αγορά αγαθών και υπηρεσιών·...

Περισσότερα

 • 29
 • ΙΟΥ
 • 2007
Οδηγία 85/577/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 20ής Δεκεμβρίου 1985
για την προστασία των καταναλωτών κατά τη σύναψη συμβάσεων εκτός εμπορικού καταστήματος

Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 372 της 31/12/1985 σ. 0031 – 0033

ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 20ής Δεκεμβρίου 1985 για την προστασία των καταναλωτών κατά τη σύναψη συμβάσεων εκτός εμπορικού καταστήματος - (85/577/ΕΟΚ)

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 100,
την πρόταση της Επιτροπής (1),

(1) ΕΕ αριθ. C 22 της 29.1.1977, σ. 6 και ΕΕ αριθ. C 127 της 1.6.1978, σ. 6.

τη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (2),

(2) ΕΕ αριθ. C 241 της 10.10.1977, σ. 26.

τη γνώμη της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (3),

(3) ΕΕ αριθ. C 180 της 28.7.1977, σ. 39.

Εκτιμώντας:

ότι η σύναψη συμβάσεων ή η μονομερής ανάληψη υποχρεώσεων μεταξύ εμπόρου και καταναλωτή εκτός εμπορικού καταστήματος αποτελεί συνήθη εμπορική πρακτική στα κράτη μέλη· ότι αυτές οι συμβάσεις και μονομερείς αναλήψεις υποχρεώσεων διέπονται από διαφορετική νομοθεσία, ανάλογα με το κράτος μέλος·

ότι οι διαφορές μεταξύ των νομοθεσιών μπορεί να έχουν άμεση επίδραση στη λειτουργία της κοινής αγοράς και συνεπώς ότι είναι αναγκαίο να υπάρξει προσέγγιση των νομοθεσιών σ’ αυτόν τον τομέα...

Περισσότερα

 • 29
 • ΙΟΥ
 • 2007
Οδηγία 84/450/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 10ης Σεπτεμβρίου 1984
για την προσέγγιση των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών
σχετικά με την παραπλανητική διαφήμιση

Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 250 της 19/09/1984 σ. 0017 – 0020

Η εν λόγω Οδηγία τροποποιήθηκε αρχικά με την Οδηγία 97/55 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 6ης Οκτωβρίου 1997 και καταργήθηκε στη συνέχεια με την Οδηγία 2006/114/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 12ης Δεκεμβρίου 2006, για την παραπλανητική και τη συγκριτική διαφήμιση (κωδικοποίηση)

.......................................................................................................................................................... 

ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της 10ης Σεπτεμβρίου 1984

για την προσέγγιση των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών σχετικά με την παραπλανητική διαφήμιση

(84/450/ΕΟΚ)

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 100,
την πρόταση της Επιτροπής (1),
τη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (2),
τη γνώμη της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (3),

Εκτιμώντας:

ότι οι ισχύουσες στα κράτη μέλη νομοθεσίες για την παραπλανητική διαφήμιση διαφέρουν πολύ μεταξύ τους· ότι η διαφήμιση εκτείνεται και πέρα από τα σύνορα των κρατών μελών και έχει, συνεπώς, άμεσες επιπτώσεις στη δημιουργία και τη λειτουργία της κοινής αγοράς·...

Περισσότερα

 • 29
 • ΙΟΥ
 • 2007
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2006/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συμβουλίου της 27ης Οκτωβρίου 2004 σχετικά με τη συνεργασία μεταξύ των εθνικών αρχών
που είναι αρμόδιες για την επιβολή της νομοθεσίας για την προστασία των καταναλωτών
(«κανονισμός για τη συνεργασία όσον αφορά την προστασία των καταναλωτών»)
Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ

ΕΕ L 364 της 9.12.2004, σ. 1 έως 11

Ο παρών Κανονισμός τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2005/29 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Μαΐου 2005.

 • 29
 • ΙΟΥ
 • 2007
Σύσταση 2001/310/EK της Επιτροπής, της 4ης Απριλίου 2001,
περί αρχών για τα εξωδικαστικά όργανα συναινετικής επίλυσης καταναλωτικών διαφορών
(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ΕΕ L 109 της 19.4.2001, σ. 56 έως 61

 • 29
 • ΙΟΥ
 • 2007
Σύσταση 2001/193/EK της Επιτροπής, της 1ης Μαρτίου 2001,
σχετικά με τις προσυμβατικές πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται στους καταναλωτές
από πιστωτές που χορηγούν στεγαστικά δάνεια
(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 069 της 10/03/2001 σ. 0025 – 0029

 • 28
 • ΙΟΥ
 • 2007
Σύσταση 97/489/ΕΚ της Επιτροπής της 30ής Ιουλίου 1997
σχετικά με τις συναλλαγές που γίνονται με μέσα ηλεκτρονικής πληρωμής
και ιδίως όσον αφορά τις σχέσεις μεταξύ του εκδότη και του κατόχου
(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 208 της 02/08/1997 σ. 0052 – 0058

ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 30ής Ιουλίου 1997 σχετικά με τις συναλλαγές που γίνονται με μέσα ηλεκτρονικής πληρωμής και ιδίως όσον αφορά τις σχέσεις μεταξύ του εκδότη και του κατόχου (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (97/489/ΕΚ)

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 155 δεύτερη περίπτωση,

Εκτιμώντας:

(1) ότι ένας από τους βασικούς στόχους της Κοινότητας είναι να εξασφαλίσει την καλή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς, για την οποία τα συστήματα πληρωμών αποτελούν ουσιώδες στοιχείο, ότι οι συναλλαγές με ηλεκτρονικά μέσα αντιπροσωπεύουν ένα όλο και μεγαλύτερο μέρος του όγκου και της αξίας των εγχώριων και διασυνοριακών πληρωμών,  ότι αναμένεται ότι, στο σημερινό πλαίσιο ταχείας καινοτομίας και τεχνολογικής προόδου, η τάση αυτή θα επιταχυνθεί αισθητά ως αποτέλεσμα του ευρέως φάσματος καινοτόμων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, αγορών και ομάδων συναλλασσομένων που δημιουργούνται χάρη στις νέες δυνατότητες που προσφέρει το ηλεκτρονικό εμπόριο...

Περισσότερα

 • 27
 • ΙΟΥ
 • 2007
90/109/ΕΟΚ: Σύσταση της Επιτροπής της 14ης Φεβρουαρίου 1990
σχετικά με τη διαφάνεια των τραπεζικών όρων που εφαρμόζονται στις διασυνοριακές χρηματοοικονομικές συναλλαγές

Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 067 της 15/03/1990 σ. 0039 – 0043

ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 14ης Φεβρουαρίου 1990

σχετικά με τη διαφάνεια των τραπεζικών όρων που εφαρμόζονται στις διασυνοριακές χρηματοοικονομικές συναλλαγές

(90/109/ΕΟΚ)

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 155,

Εκτιμώντας:

ότι η κατάργηση των οικονομικών εμποδίων στην Κοινότητα και η πρόοδος που έχει επιτευχθεί όσον αφορά τη συνεργασία στο νομισματικό και τραπεζικό τομέα, κυρίως χάρη στις οδηγίες που εκδόθηκαν στο πλαίσιο της Ενιαίας Ευρωπαϊκής Πράξης, θα οδηγήσουν στην αύξηση του όγκου των αγορών προϊόντων και υπηρεσιών σε άλλα κράτη μέλη καθώς και στη μεγαλύτερη κινητικότητα των πολιτών και κυρίως των εργαζομένων, των τουριστών και των συνταξιούχων·...

Περισσότερα

 • 27
 • ΙΟΥ
 • 2007
88/590/ΕΟΚ: Σύσταση της Επιτροπής της 17ης Νοεμβρίου 1988
που αφορά τα συστήματα πληρωμών και ιδίως τις σχέσεις μεταξύ κατόχου και εκδότη κάρτας

Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 317 της 24/11/1988 σ. 0055 – 0058

ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 17ης Νοεμβρίου 1988

που αφορά τα συστήματα πληρωμών και ιδίως τις σχέσεις μεταξύ κατόχου και εκδότη κάρτας

(88/590/ΕΟΚ)

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 155 δεύτερη περίπτωση,

Εκτιμώντας:

ότι ένας από τους κυριότερους στόχους της Κοινότητας είναι η ολοκλήρωση, το αργότερο μέχρι το 1992, της εσωτερικής αγοράς, ουσιώδη στοιχεία της οποίας αποτελούν τα συστήματα πληρωμών·...

Περισσότερα