Διεθνές - Ευρωπαϊκό επίπεδο / Δίκαιο προστασίας καταναλωτή χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών

  • 25
  • ΟΚΤ
  • 2019
Γνώμη της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (‘EBA’) σχετικά την ενημέρωση των καταναλωτών που προμηθεύονται χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες μέσω ψηφιακών καναλιών