Εθνικό επίπεδο / Συστήματα πληρωμών

 • 20
 • ΝΟΕ
 • 2019
Τροποποίηση του Κανονισμού Λειτουργίας του Συστήματος Ταχείας Μεταφοράς Κεφαλαίων και Διακανονισμού σε Συνεχή Χρόνο ΤΑRGET2-GR

Στις 15 Νοεμβρίου 2019, δημοσιεύθηκε (ΦΕΚ Β’ 4155) η υπ’ αριθμ. 111/6.11.2019 Πράξη του Συμβουλίου Νομισματικής Πολιτικής της Τράπεζας της Ελλάδος, βάσει της οποίας τροποποιείται ο Κανονισμός Λειτουργίας της Ελληνικής Συνιστώσας του Συστήματος Ταχείας Μεταφοράς Κεφαλαίων και Διακανονισμού σε Συνεχή Χρόνο (‘TARGET2-GR’).

ΦΕΚ Β’ 4175/15.11.2019

 • 3
 • ΔΕΚ
 • 2018
Τροποποίηση του Κανονισμού Λειτουργίας του Συστήματος Ταχείας Μεταφοράς Κεφαλαίων και Διακανονισμού σε Συνεχή Χρόνο ΤΑRGET2-GR

Στις 29 Νοεμβρίου 2018, δημοσιεύθηκε (ΦΕΚ Β’ 5369) η υπ’ αριθμ. 108/19.11.2018 Πράξη του Συμβουλίου Νομισματικής Πολιτικής της Τράπεζας της Ελλάδος, βάσει της οποίας τροποποιείται ο Κανονισμός Λειτουργίας της Ελληνικής Συνιστώσας του Συστήματος Ταχείας Μεταφοράς Κεφαλαίων και Διακανονισμού σε Συνεχή Χρόνο (‘TARGET2-GR’).

Η συγκεκριμένη Πράξη εισάγει προβλέψεις για την νέα υπηρεσία διακανονισμού άμεσων πληρωμών του TARGET («TARGET Instant Payment Settlement» ή «TIPS»), η οποία θα επιτρέπει τον διακανονισμό εντολών άμεσης πληρωμής σε χρήμα κεντρικής τράπεζας σε εικοσιτετράωρη βάση οποιαδήποτε ημερολογιακή ημέρα του έτους, με άμεση ή σχεδόν άμεση επεξεργασία. Στο πλαίσιο της λειτουργίας της υπηρεσίας TIPS, ο διακανονισμός των άμεσων πληρωμών θα διενεργείται μέσω ειδικών λογαριασμών μετρητών του TIPS («ΕΛΜ του TIPS») στο TARGET2.

ΦΕΚ Β’ 5369/29.11.2018

 • 31
 • ΟΚΤ
 • 2018
Σχέδιο Νόμου για την εναρμόνιση του νομοθετικού πλαισίου προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2014/55/ΕΕ για την έκδοση ηλεκτρονικών τιμολογίων στο πλαίσιο δημοσίων συμβάσεων

Στις 29 Οκτωβρίου 2018, τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση στο “opengov” σχέδιο Νόμου, μέσω του οποίου εναρμονίζεται η εθνική νομοθεσία ως προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2014/55/ΕΕ για την έκδοση ηλεκτρονικών τιμολογίων στο πλαίσιο των δημοσίων συμβάσεων.

Σχέδιο Νόμου

 • 16
 • ΜΑΪ
 • 2018
Νόμος 4537/2018 «Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας 2015/2366/ΕΕ για τις υπηρεσίες πληρωμών και άλλες διατάξεις»

Στις 15 Μαΐου 2018, δημοσιεύθηκε (ΦΕΚ Α’ 84) ο Νόμος 4537/2018, με το Μέρος Α’ (άρθρα 1 έως 110) του οποίου ενσωματώνεται στην εθνική μας έννομη τάξη η Οδηγία (ΕΕ) 2015/2366 «για τις υπηρεσίες πληρωμών στην εσωτερική αγορά» (‘PSD 2’).

ΦΕΚ Α’ 84/15.5.2018

 • 12
 • ΑΠΡ
 • 2018
Σχέδιο Νόμου με τίτλο: «Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας 2015/2366/ΕΕ για τις υπηρεσίες πληρωμών και άλλες διατάξεις»

Στις 11 Απριλίου 2018, κατατέθηκε προς ψήφιση στη Βουλή των Ελλήνων το Σχέδιο Νόμου για την ενσωμάτωση στην εθνική μας έννομη τάξη της PSD 2.

Σχέδιο Νόμου

 • 7
 • ΝΟΕ
 • 2017
Δημόσια διαβούλευση Σχεδίου Νόμου για την ενσωμάτωση στο εθνικό δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/2366 «για τις υπηρεσίες πληρωμών στην εσωτερική αγορά» (‘PSD 2’)

Στις 2 Νοεμβρίου 2017, αναρτήθηκε στο opengov προς δημόσια διαβούλευση το Σχέδιο Νόμου για την ενσωμάτωση στην εθνική μας έννομη τάξη της PSD 2.

Το εν λόγω Σχέδιο Νόμου είναι διαρθρωμένο στους ακόλουθους έξι (6) Τίτλους:

 • Τίτλος Ι: Σκοπός, αντικείμενο, πεδίο εφαρμογής και ορισμοί.
 • Τίτλος ΙΙ: Πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών.
 • Τίτλος ΙΙΙ: Διαφάνεια των όρων και απαιτήσεις ενημέρωσης που διέπουν τις υπηρεσίες πληρωμών.
 • Τίτλος IV: Δικαιώματα και υποχρεώσεις σχετικά με την παροχή και τη χρήση υπηρεσιών πληρωμών.
 • Τίτλος V: Υποχρέωση ενημέρωσης των καταναλωτών για τα δικαιώματά τους.
 • Τίτλος VI: Τελικές και μεταβατικές διατάξεις.

Η δημόσια διαβούλευση ολοκληρώνεται στις 10 Νοεμβρίου 2017.

Σχέδιο Νόμου

 • 23
 • ΑΥΓ
 • 2017
Ρύθμιση υποχρέωσης αποδοχής πληρωμών με κάρτα, σύμφωνα με το άρθρο 65 του ν. 4446/2016 για τις ηλεκτρονικές συναλλαγές

Στις 22 Αυγούστου 2017, δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ (Β’ 2881) η υπ’ αριθμ. 86437 Απόφαση των Υπουργών Οικονομίας, Ανάπτυξης και Οικονομικών, με τις διατάξεις της οποίας τροποποιείται η υφιστάμενη Απόφαση (υπ’ αριθμ. 45231) αναφορικά με τη ρύθμιση υποχρέωσης αποδοχής πληρωμών με κάρτα, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 65 του ν. 4446/2016 για τις ηλεκτρονικές συναλλαγές (ΦΕΚ Α’ 240).

Σύμφωνα με το άρθρο 1 αυτής, οι δικαιούχοι πληρωμής της περίπτωσης γ’ του άρθρου 62 του ν. 4446/2016, υποχρεούνται να αποδέχονται μέσα πληρωμής με κάρτα κατά την ολοκλήρωση των πράξεων πληρωμής που πραγματοποιούν πληρωτές της περίπτωσης β’ του άρθρου 62 του ν. 4446/2016, οι οποίοι ενεργούν για λόγους που δεν εμπίπτουν στην εμπορική, επιχειρηματική ή επαγγελματική τους δραστηριότητα.

Περαιτέρω, οι υπόχρεοι εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία υποβολής καταγγελίας ή διενέργειας ελέγχου, καταθέτουν στην αρμόδια ελεγκτική Υπηρεσία αποδεικτικό έγγραφο από το οποίο προκύπτει η χρήση τερματικού αποδοχής καρτών πληρωμών και μέσων πληρωμής με κάρτα.

ΦΕΚ Β’ 2881/21.08.2017

 • 23
 • ΔΕΚ
 • 2010
Πράξη Συμβουλίου Νομισματικής Πολιτικής 77/17.12.2010 της Τράπεζας της Ελλάδος με θέμα
«Έλεγχοι γνησιότητας και καταλληλότητας των τραπεζογραμματίων ευρώ και την εκ νέου θέση αυτών σε κυκλοφορία. Επιβολή κυρώσεων για παραβάσεις των υποχρεώσεων από τις διατάξεις της Απόφασης ΕΚΤ/2010/14 και του Κανονισμού του Συμβουλίου 1338/2001»

Σε συνέχεια της Απόφασης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ 14/2010) σχετικά με τους ελέγχους γνησιότητας των τραπεζογραμματίων ευρώ και την εκ νέου θέση αυτών σε κυκλοφορία, η Τράπεζα της Ελλάδος δημοσίευσε, στις 17 Δεκεμβρίου 2010, την Πράξη Συμβουλίου Νομισματικής Πολιτικής (ΠΣΝΠ) 77/17.12.2010 με θέμα «Έλεγχοι γνησιότητας και καταλληλότητας των τραπεζογραμματίων ευρώ και την εκ νέου θέση αυτών σε κυκλοφορία. Επιβολή κυρώσεων για παραβάσεις των υποχρεώσεων από τις διατάξεις της Απόφασης ΕΚΤ/2010/14 και του Κανονισμού του Συμβουλίου 1338/2001».

Η ΠΣΝΠ εξειδικεύει την Απόφαση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, στα ακόλουθα δύο σημεία:

α) προσδιορισμό της διαδικασίας δήλωσης των απομακρυσμένων καταστημάτων Πιστωτικών Ιδρυμάτων που εμπίπτουν στην εξαίρεση της Απόφασης, συμπλήρωση και αποστολή στατιστικών στοιχείων, διαδικασία ανάθεσης ελέγχων γνησιότητας και καταλληλότητας σε τρίτους φορείς που διαχειρίζονται μετρητά,  και

β) επιβολή διοικητικών κυρώσεων, σε περιπτώσεις μη συμμόρφωσης με τις διατάξεις της Απόφασης της ΕΚΤ.

 • 13
 • ΙΟΥ
 • 2010
Νόμος 3862/2010 για τις υπηρεσίες πληρωμών στην εσωτερική αγορά

Στις 5 Ιουλίου 2010 ψηφίστηκε από την Ολομέλεια της Βουλής το σχέδιο νόμου «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στις Οδηγίες 2007/64/ΕΚ, 2007/44/ΕΚ και 2010/16/ΕΕ που αφορούν υπηρεσίες πληρωμών στην εσωτερική αγορά προληπτική αξιολόγηση προτάσεων απόκτησης συμμετοχής σε επιχειρήσεις του χρηματοπιστωτικού τομέα και άλλες διατάξεις». Στις 13 Ιουλίου 2010 δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ ο νόμος 3862/2010 (ΦΕΚ Α’ 113). Σύμφωνα με το άρθρο 94 του νόμου, η ισχύς των διατάξεών του αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Περισσότερα

 • 10
 • ΙΟΥ
 • 2010
Σύσταση Ενιαίας Αρχής Πληρωμής

Στις 4 Ιουνίου 2010 δημοσιεύθηκε στο Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (Β’ 784) η Κοινή Υπουργική Απόφαση «Απογραφή προσωπικού του δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού και σύσταση Ενιαίας Αρχής Πληρωμής».

Περισσότερα

 • 30
 • ΑΠΡ
 • 2010
Νόμος 3842/2010 για την αποκατάσταση της φορολογικής δικαιοσύνης και
την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής

Στις 23 Απριλίου 2010 δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεων ο νόμος 3842/2010 (ΦΕΚ Α’ 58) «αποκατάσταση της φορολογικής δικαιοσύνης και την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και άλλες διατάξεις». Ειδικά σε ό,τι αφορά τις συναλλαγές μεταξύ επιτηδευματιών και την πώληση αγαθών και υπηρεσιών σε ιδιώτες οι παράγραφοι 2 και 3, αντίστοιχα, του άρθρου 20 του νόμου προβλέπουν τα εξής:

Περισσότερα

 • 11
 • ΙΑΝ
 • 2010
Πράξη Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος αριθμ. 2621/21.12.2009 για την
τροποποίηση της ΠΔ/ΤΕ 2535/21.1.2004 με θέμα «Τροποποίηση και
κωδικοποίηση διατάξεων σχετικών με τη στατιστική πληροφόρηση της
Τράπεζας της Ελλάδος για συναλλαγές μεταξύ κατοίκων Ελλάδος και μη
κατοίκων σε ευρώ και σε συνάλλαγμα»

Με την ΠΔ/ΤΕ 2616/21.12.2009 προσαρμόζεται η ελληνική έννομη τάξη με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του Κανονισμού (ΕΚ) 924/2009 για τις διασυνοριακές πληρωμές στην Κοινότητα και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2560/2001. Ειδικότερα, καταργείται, από την 1η Ιανουαρίου 2010, η υποχρέωση παροχής στοιχείων, σύμφωνα με τις παραγράφους Α1, Α2 και Β1 του Κεφαλαίου Ι της ΠΔ/ΤΕ 2535/2004, όπως ισχύει, που αφορούν πράξεις πληρωμών των συναλλασσόμενων με πιστωτικά ή χρηματοδοτικά ιδρύματα αξίας μέχρι το ισότιμο των 50.000 ευρώ.

 • 16
 • ΦΕΒ
 • 2007
ΠΡΑΞΗ 53 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ της 20.01.2004
για την αναπαραγωγή τραπεζογραμματίων ευρώ

 • 23
 • ΙΑΝ
 • 2007
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 33
«Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας προς την Οδηγία 97/5/ΕΚ της 27.1.1997
για τις διασυνοριακές μεταφορές πιστώσεων σε ευρώ» (ΦΕΚ Α΄ 27, 16.2.2000, σελ. 356 επόμενα)

Με το Προεδρικό Διάταγμα υπ. αριθμ. 33, ενσωματώθηκαν στο ελληνικό δίκαιο οι διατάξεις της Οδηγίας 97/5/ΕΚ για τις διασυνοριακές μεταφορές πιστώσεων σε ευρώ.

 • 23
 • ΙΑΝ
 • 2007
ΝΟΜΟΣ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 2789
«Προσαρμογή του ελληνικού δικαίου προς την οδηγία αριθμ. 98/26/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συμβουλίου της 19.5.1998 σχετικά με το αμετάκλητο του διακανονισμού στα συστήματα πληρωμών και στα συστήματα διακανονισμού χρηματοπιστωτικών μέσων και άλλες διατάξεις»
(ΦΕΚ Α΄ 21, 11.2.2000, σελ. 301 επόμενα)

Με το Νόμο υπ. αριθμ. 2789, ενσωματώθηκαν στο ελληνικό δίκαιο οι διατάξεις της Οδηγίας 98/26/ΕΚ σχετικά με το αμετάκλητο του διακανονισμού στα συστήματα πληρωμών και στα συστήματα διακανονισμού χρηματοπιστωτικών μέσων και άλλες διατάξεις.

 • 22
 • ΙΑΝ
 • 2007
Απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών Αριθμ. 11142200/8853/0016
«Ρύθμιση θεμάτων σχετικών με την επιστροφή φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων
μέσω των Τραπεζών». (ΦΕΚ Β΄ 1945, 29.12.2006, σελ. 26585 επόμενα)

Σύμφωνα με το άρθρο 1 της εν λόγω απόφασης η επιστροφή του φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων, που προκύπτει από την εκκαθάριση της οικείας αρχικής δήλωσης και η οποία εκκαθάριση διενεργείται από την Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, πραγματοποιείται μέσω των Τραπεζών...

Περισσότερα