Εθνικό επίπεδο / Συστήματα πληρωμών

  • 11
  • ΙΑΝ
  • 2010
Πράξη Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος αριθμ. 2621/21.12.2009 για την
τροποποίηση της ΠΔ/ΤΕ 2535/21.1.2004 με θέμα «Τροποποίηση και
κωδικοποίηση διατάξεων σχετικών με τη στατιστική πληροφόρηση της
Τράπεζας της Ελλάδος για συναλλαγές μεταξύ κατοίκων Ελλάδος και μη
κατοίκων σε ευρώ και σε συνάλλαγμα»