Ρυθμιστικά θέματα / Θέματα λειτουργίας και εποπτείας πιστωτικών ιδρυμάτων

 • Δημόσια διαβούλευση της ΕΒΑ σχετικά με τις δημοσιοποιήσεις και τις αναφορές για τον λειτουργικό κίνδυνο

  Στις 20 Φεβρουαρίου 2024, η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (ΕΒΑ) ανακοίνωσε την έναρξη δημόσιας διαβούλευσης επί δύο σχεδίων εκτελεστικών τεχνικών προτύπων (ITS) στη θεματική του λειτουργικού κινδύνου.

  Τα εν λόγω κείμενα διαβούλευσης είναι τα εξής:

  α) Σχέδιο ITS σχετικά με τις δημοσιοποιήσεις λειτουργικού κινδύνου στο πλαίσιο του Πυλώνα 3 και
  β) Σχέδιο ITS σχετικά με τις εποπτικές αναφορές λειτουργικού κινδύνου.

  Στόχος της ανωτέρω δράσης είναι η παρακολούθηση, τόσο από τον επόπτη όσο και από τις ίδιες τις τράπεζες, της συμμόρφωσης των τραπεζών με το πλαίσιο της Βασιλείας σε ό,τι αφορά τον λειτουργικό κίνδυνο. Επίσης, επιδιώκεται η ενίσχυση μιας συνεκτικής και βελτιωμένης εποπτείας και πειθαρχίας της αγοράς.

  Η δημόσια διαβούλευση ολοκληρώνεται στις 30 Απριλίου 2024.

  Δελτίο τύπου της ΕΒΑ

 • Δημόσια διαβούλευση της ΕΒΑ σχετικά με τον επιχειρηματικό δείκτη για τον λειτουργικό κίνδυνο

  Στις 20 Φεβρουαρίου 2024, η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (ΕΒΑ) ανακοίνωσε την έναρξη δημόσιας διαβούλευσης επί του νέου πλαισίου σχετικά με τον επιχειρηματικό δείκτη για τον λειτουργικό κίνδυνο.

  Συγκεκριμένα, το εν λόγω κείμενο διαβούλευσης περιλαμβάνει δύο σχέδια ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων (RTS) και ένα σχέδιο εκτελεστικών τεχνικών προτύπων (ITS), που αφορούν σε επιμέρους διατάξεις του αναθεωρημένου κανονισμού της Ε.Ε. για τις κεφαλαιακές απαιτήσεις (CRR3).

  Στόχος των ανωτέρω κειμένων είναι η παροχή διευκρινίσεων για τη σύνθεση του νέου επιχειρηματικού δείκτη που χρησιμοποιείται στον υπολογισμό των κεφαλαιακών απαιτήσεων για τον λειτουργικό κίνδυνο. Παράλληλα, επιδιώκεται η καταγραφή ζητημάτων που αφορούν στον επιχειρηματικό δείκτη, σε σχέση με τη διαδικασία της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης (FINREP).

  Η δημόσια διαβούλευση ολοκληρώνεται στις 21 Μαΐου 2024.

  Δελτίο τύπου της ΕΒΑ

 • Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα: Σχέδιο για το κλίμα και τη φύση 2024-2025

  Στις 30 Ιανουαρίου 2024, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) δημοσίευσε "Σχέδιο για το κλίμα και τη φύση για την περίοδο 2024 έως 2025" (Climate and nature plan 2024-2025), κατόπιν απόφασης να διευρύνει τις εργασίες της στη θεματική της κλιματικής αλλαγής.
  Στο εν λόγω Σχέδιο περιλαμβάνεται οδικός χάρτης για τις προτεραιότητες της ΕΚΤ, καθώς και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των επιμέρους δράσεων για το τρέχον και το επόμενο έτος.

  Μεταξύ άλλων, η ΕΚΤ δίνει έμφαση στις κάτωθι θεματικές:

  • προσομοίωση ακραίων καταστάσεων και σενάρια,
  • κλιματικά δεδομένα,
  • μετάβαση σε μια πράσινη οικονομία,
  • αντιμετώπιση των φυσικών επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής,
  • πρόοδος των εργασιών στους κινδύνους που σχετίζονται με τη φύση.

  Δημοσίευση της ΕΚΤ

 • Έρευνα της ΕΒΑ σχετικά με τις μεθοδολογίες ταξινόμησης των κινδύνων ESG

  Στις 29 Ιανουαρίου 2024, η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (ΕΒΑ) ανακοίνωσε την έναρξη εθελοντικής έρευνας με στόχο τη συλλογή σχολίων από τα πιστωτικά ιδρύματα αναφορικά με τις μεθοδολογίες που χρησιμοποιούν για την ταξινόμηση των ανοιγμάτων σε κινδύνους ESG, καθώς επίσης και την προσβασιμότητα και διαθεσιμότητα των δεδομένων ESG για τους ανωτέρω σκοπούς.

  Ειδικότερα, σκοπός της έρευνας είναι η συλλογή ποιοτικών πληροφοριών για τις τρέχουσες πρακτικές των πιστωτικών ιδρυμάτων, που θα τροφοδοτήσουν τις εργασίες της ΕΒΑ σχετικά με τη δυνατότητα εισαγωγής μιας τυποποιημένης μεθοδολογίας για την αναγνώριση και την ποσοτικοποίηση των ανοιγμάτων που εκτίθεται σε κινδύνους ESG.

  Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής απαντήσεων στην έρευνα της EBA για τα ενδιαφερόμενα πιστωτικά ιδρύματα είναι η Παρασκευή, 29 Μαρτίου.

  Δελτίο τύπου της ΕΒΑ

 • Επισκόπηση της ΕΒΑ σχετικά με την ενσωμάτωση των προτύπων IRRBB στην Ε.Ε.

  Στις 24 Ιανουαρίου 2024, η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (ΕΒΑ) δημοσίευσε επισκόπηση, σε συνέχεια της διερεύνησής της αναφορικά με την ενσωμάτωση των προτύπων για τον επιτοκιακό κίνδυνο τραπεζικού χαρτοφυλακίου (IRRBB) στην Ε.Ε.

  Το εν λόγω κείμενο παρουσιάζει τα σημεία του πλαισίου στα οποία η ΕΒΑ θα δώσει έμφαση, και τις αντίστοιχες δράσεις βραχυπρόθεσμα, μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα.

  Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, εντός του 2024 και έως το μέσο του 2025, η ΕΒΑ αναμένεται να ασχοληθεί με τα κάτωθι ζητήματα:

  · Διερεύνηση δεικτών συμπληρωματικών του «supervisory outlier test» (SOT) στο καθαρό εισόδημα από τόκους (NII)

  · Ανάπτυξη αναλυτικών εργαλείων, ώστε οι επόπτες να αναγνωρίζουν και να παρακολουθούν τις σχετικές παραμέτρους/ παράγοντες κινδύνου που χρησιμοποιούνται από τις τράπεζες στα συμπεριφορικά τους μοντέλα

  · Οδηγίες και μεγαλύτερη διερεύνηση των διατάξεων του άρθρου 5(d) των ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων (RTS) για τα SOTs

  · Διαρκής εξέταση των τεχνικών αντιστάθμισης (hedging techniques)

  · Διαρκής εμβάθυνση στο πλαίσιο των δημοσιοποιήσεων για τον Πυλώνα 3

  Δελτίο τύπου της ΕΒΑ