Ρυθμιστικά θέματα / Θέματα λειτουργίας και εποπτείας πιστωτικών ιδρυμάτων

 • Δημοσίευση από την ΕΚΤ του εγχειριδίου για τη μεθοδολογία του SREP όσον αφορά τα λιγότερο σημαντικά πιστωτικά ιδρύματα (LSIs)

  Στις 4 Ιουλίου 2018, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ), στο πλαίσιο των εποπτικών της αρμοδιοτήτων, εξέδωσε το εγχειρίδιο για τη μεθοδολογία της Διαδικασίας του Εποπτικού Ελέγχου και Αξιολόγησης (SREP) που θα εφαρμοστεί στα λιγότερο σημαντικά ιδρύματα (LSIs).

  Το εγχειρίδιο είναι χωρισμένο σε τρείς (3) ενότητες οι οποίες περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:

  • μία σύντομη εισαγωγή σε σχέση με το SREP των LSIs στο πλαίσιο του Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού,
  • παρουσίαση των βασικών δομικών στοιχείων της μεθοδολογίας που ακολουθείται στο SREP των LSIs, και
  • θέματα διαφάνειας και επικοινωνίας του εποπτικού μηχανισμού με τα LSIs, το κοινό και τις τραπεζικές ενώσεις.

  Βασική αρχή της μεθοδολογίας του SREP για τα LSIs είναι η επίτευξη  σύγκλισης και εναρμόνισης με την αντίστοιχη μεθοδολογία που ακολουθείται στην περίπτωση των συστημικά σημαντικών πιστωτικών ιδρυμάτων. Παράλληλα, λαμβάνονται υπόψη οι λειτουργικές ιδιαιτερότητες των LSIs αλλά και οι  ιδιαιτερότητες που απορρέουν από το εθνικό ρυθμιστικό πλαίσιο, ώστε να υπάρχει αναλογικότητα και ευελιξία.


  Εγχειρίδιο της ΕΚΤ 

 • Γνώμη της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών αναφορικά με το επίπεδο ετοιμότητας των ευρωπαϊκών πιστωτικών ιδρυμάτων έναντι των κινδύνων από την επικείμενη αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση

  Στις 25 Ιουνίου 2018, η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (ΕΒΑ) εξέδωσε Γνώμη αναφορικά με το επίπεδο ετοιμότητας των ευρωπαϊκών πιστωτικών ιδρυμάτων έναντι των κινδύνων που αναφύονται από την επικείμενη αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Brexit). Στόχος της γνώμης αυτής είναι:

  1. αφενός, να διασφαλιστεί ότι τα πιστωτικά ιδρύματα λαμβάνουν επαρκώς υπόψη τους κινδύνους που ανακύπτουν από το Brexit, ιδίως στην περίπτωση που αυτό θα γίνει χωρίς μία επικυρωμένη συμφωνία μεταξύ ΕΕ και Ηνωμένου Βασιλείου και ότι έχουν σχεδιάσει όλα τα αναγκαία μέτρα ώστε να περιορίσουν τους κινδύνους σε εύλογο χρονικό διάστημα, και
  2. αφετέρου, να επισημανθεί η ανάγκη για την προστασία των δικαιωμάτων των πελατών λαμβάνοντας υπόψη τις εξελίξεις αυτές.

  Στο κείμενο της Γνώμης, που απευθύνεται στις Εθνικές Αρμόδιες Αρχές και το Ενιαίο Συμβούλιο Εξυγίανσης (SRB), η ΕΒΑ τονίζει ότι η προετοιμασία των πιστωτικών ιδρυμάτων για την διαχείριση των κινδύνων που θα ανακύψουν από το Brexit κρίνεται μέχρι στιγμής αναποτελεσματική. Προς το σκοπό αυτό ζητάει να αναγνωριστούν εκείνοι οι δίαυλοι μετάδοσης των συνολικών κινδύνων που ανακύπτουν για την χρηματοπιστωτική σταθερότητα λόγω του Brexit, εκτός του παραδοσιακού κινδύνου από την αναστάτωση της αγοράς (market turmoil), και να συμπεριληφθούν στον σχεδιασμό πιστωτικών ιδρυμάτων (contingency planning) ρυθμίσεις για τον μετριασμό τους.

  Μεταξύ άλλων, η ΕΒΑ επισημαίνει τους ακόλουθους κινδύνους:

  • περιπτώσεις άμεσης χρηματοπιστωτικής έκθεσης ή/και ύπαρξη αντισυμβαλλομένων στο Ηνωμένο Βασίλειο,
  • περιπτώσεις υφιστάμενων συμβάσεων με αντισυμβαλλομένους στο Ηνωμένο Βασίλειο ή που διέπονται από το βρετανικό δίκαιο (π.χ. συμβάσεις παραγώγων ή υποχρεώσεων επιλέξιμων για το MREL),
  • ζητήματα σε σχέση με την αποθήκευση ή/και διαμεταφορά των δεδομένων από ή/και προς το Ηνωμένο Βασίλειο,
  • περιπτώσεις που υπάρχει εξάρτηση από υποδομές των χρηματοπιστωτικών αγορών (FMIs) που είναι εγκατεστημένες στο Ηνωμένο Βασίλειο, συμπεριλαμβανομένων των κεντρικών αντισυμβαλλομένων (central counterparties) και των βοηθητικών υπηρεσιών, και
  • περιπτώσεις που υπάρχει εξάρτηση από χρηματοδοτικές αγορές που είναι εγκατεστημένες στο Ηνωμένο Βασίλειο, περιλαμβανομένων των εκδόσεων χρηματοπιστωτικών μέσων που υπολογίζονται για το σχηματισμό του MREL.   

  Νομική βάση για την έκδοση της Γνώμης αυτής αποτελεί το άρθρο 29 παρ. 1 περ. (α) του Κανονισμού 1093/2010.

  Γνώμη της ΕΒΑ

 • Νομοθετικές πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ταχύτερη καταπολέμηση & μείωση των NPLs στον τραπεζικό τομέα.

  Στις 14 Μαρτίου 2018, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε μία ολοκληρωμένη δέσμη μέτρων για την μείωση των Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων (NPLs) στην Ευρώπη. Η πρωτοβουλία αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο της απόφασης του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Ιουλίου 2017 για την εκπόνηση ενός σχεδίου δράσης ως προς την αντιμετώπιση των NPLs στον ευρωπαϊκό χώρο.

  Ειδικότερα και σε μία πρώτη παρουσίαση οι πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής περιλαμβάνουν την ακόλουθη δέσμη προτάσεων:

  • Διασφάλιση κάλυψης μελλοντικών ζημιών των πιστωτικών ιδρυμάτων από τη δημιουργία NPLs
  • Δυνατότητα για ταχύτερη εξωδικαστική αναγκαστική εκτέλεση των εξασφαλίσεων των δανείων
  • Ανάπτυξη δευτερογενών αγορών για τα NPLs
  • Τεχνικό σχέδιο (blueprint) στρατηγικής για την ίδρυση εθνικών εταιρειών απόκτησης και διαχείρισης δανείων (‘’Asset Management Companies’’-AMCs)

  Τονίζεται ότι το ως άνω σχέδιο για τις AMCs είναι μη δεσμευτικό για τα κράτη μέλη. Ωστόσο, οι προβλέψεις του σχεδίου αναμένεται να λειτουργήσουν ως βέλτιστες πρακτικές και ως οδηγός συμμόρφωσης των εθνικών πρωτοβουλιών για την ίδρυση AMCs με το ισχύον ευρωπαϊκό πλαίσιο για τις κρατικές ενισχύσεις (State Aid) και με την Οδηγία για την εξυγίανση των πιστωτικών ιδρυμάτων (BRRD).

  Προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

 • Απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος για το ύψος του ποσοστού αντικυκλικού κεφαλαιακού αποθέματος για το α’ τρίμηνο του 2018

  Στο πλαίσιο της υποχρέωσης της Τράπεζας της Ελλάδος να καθορίζει σε τριμηνιαία βάση το ύψος του ποσοστού του αντικυκλικού κεφαλαιακού αποθέματος ασφαλείας (countercyclical capital buffer) για την Ελλάδα, στις 19 Δεκεμβρίου 2017, δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η Πράξη 127/11.12.2017 της Εκτελεστικής Επιτροπής της Τράπεζας της Ελλάδος με την οποία ορίζεται το ύψος του εν λόγω αποθέματος για το α’ τρίμηνο του 2018 στο 0%.

  ΦΕΚ Β' 4490/19.12.2017

 • Τελικές συστάσεις της EBA για την ανάθεση λειτουργικών δραστηριοτήτων σε φορείς παροχής υπηρεσιών «υπολογιστικού νέφους»

  Στις 20 Δεκεμβρίου 2017, η EBA δημοσίευσε τις τελικές συστάσεις (recommendations) σχετικά με την ανάθεση λειτουργικών δραστηριοτήτων (outsourcing) των ιδρυμάτων σε φορείς παροχής υπηρεσιών «υπολογιστικού νέφους» (cloud service providers). Οι συστάσεις αυτές απευθύνονται σε πιστωτικά ιδρύματα, επιχειρήσεις επενδύσεων και τις αρμόδιες εποπτικές αρχές.

  Ο στόχος των εν λόγω συστάσεων, οι οποίες συμπληρώνουν τις υφιστάμενες κατευθυντήριες γραμμές για θέματα outsourcing της «Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Τραπεζικών Εποπτικών Αρχών» (CEBS), είναι ο καθορισμός των εποπτικών απαιτήσεων και διαδικασιών που θα πρέπει να εφαρμόζουν τα πιστωτικά ιδρύματα και οι επιχειρήσεις επενδύσεων όταν αναθέτουν λειτουργικές τους δραστηριότητες σε φορείς παροχής υπηρεσιών «υπολογιστικού νέφους».

  Οι εν λόγω συστάσεις, οι οποίες τίθενται σε εφαρμογή την 1η Ιουλίου 2018, καλύπτουν τις ακόλουθες πέντε (5) θεματικές:

  • την ασφάλεια των δεδομένων και των συστημάτων,
  • τον εντοπισμό και την επεξεργασία δεδομένων,
  • τα δικαιώματα πρόσβασης και ελέγχου,
  • το chain outsourcing, και
  • την εκπόνηση σχεδίων έκτακτης ανάγκης (contingency plans) και τη χάραξη στρατηγικών εξόδου (exit strategies).

  Τελικές Συστάσεις