Ρυθμιστικά θέματα / Θέματα λειτουργίας και εποπτείας πιστωτικών ιδρυμάτων

 • Νομοθετικές πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ταχύτερη καταπολέμηση & μείωση των NPLs στον τραπεζικό τομέα.

  Στις 14 Μαρτίου 2018, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε μία ολοκληρωμένη δέσμη μέτρων για την μείωση των Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων (NPLs) στην Ευρώπη. Η πρωτοβουλία αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο της απόφασης του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Ιουλίου 2017 για την εκπόνηση ενός σχεδίου δράσης ως προς την αντιμετώπιση των NPLs στον ευρωπαϊκό χώρο.

  Ειδικότερα και σε μία πρώτη παρουσίαση οι πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής περιλαμβάνουν την ακόλουθη δέσμη προτάσεων:

  • Διασφάλιση κάλυψης μελλοντικών ζημιών των πιστωτικών ιδρυμάτων από τη δημιουργία NPLs
  • Δυνατότητα για ταχύτερη εξωδικαστική αναγκαστική εκτέλεση των εξασφαλίσεων των δανείων
  • Ανάπτυξη δευτερογενών αγορών για τα NPLs
  • Τεχνικό σχέδιο (blueprint) στρατηγικής για την ίδρυση εθνικών εταιρειών απόκτησης και διαχείρισης δανείων (‘’Asset Management Companies’’-AMCs)

  Τονίζεται ότι το ως άνω σχέδιο για τις AMCs είναι μη δεσμευτικό για τα κράτη μέλη. Ωστόσο, οι προβλέψεις του σχεδίου αναμένεται να λειτουργήσουν ως βέλτιστες πρακτικές και ως οδηγός συμμόρφωσης των εθνικών πρωτοβουλιών για την ίδρυση AMCs με το ισχύον ευρωπαϊκό πλαίσιο για τις κρατικές ενισχύσεις (State Aid) και με την Οδηγία για την εξυγίανση των πιστωτικών ιδρυμάτων (BRRD).

  Προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

 • Απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος για το ύψος του ποσοστού αντικυκλικού κεφαλαιακού αποθέματος για το α’ τρίμηνο του 2018

  Στο πλαίσιο της υποχρέωσης της Τράπεζας της Ελλάδος να καθορίζει σε τριμηνιαία βάση το ύψος του ποσοστού του αντικυκλικού κεφαλαιακού αποθέματος ασφαλείας (countercyclical capital buffer) για την Ελλάδα, στις 19 Δεκεμβρίου 2017, δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η Πράξη 127/11.12.2017 της Εκτελεστικής Επιτροπής της Τράπεζας της Ελλάδος με την οποία ορίζεται το ύψος του εν λόγω αποθέματος για το α’ τρίμηνο του 2018 στο 0%.

  ΦΕΚ Β' 4490/19.12.2017

 • Τελικές συστάσεις της EBA για την ανάθεση λειτουργικών δραστηριοτήτων σε φορείς παροχής υπηρεσιών «υπολογιστικού νέφους»

  Στις 20 Δεκεμβρίου 2017, η EBA δημοσίευσε τις τελικές συστάσεις (recommendations) σχετικά με την ανάθεση λειτουργικών δραστηριοτήτων (outsourcing) των ιδρυμάτων σε φορείς παροχής υπηρεσιών «υπολογιστικού νέφους» (cloud service providers). Οι συστάσεις αυτές απευθύνονται σε πιστωτικά ιδρύματα, επιχειρήσεις επενδύσεων και τις αρμόδιες εποπτικές αρχές.

  Ο στόχος των εν λόγω συστάσεων, οι οποίες συμπληρώνουν τις υφιστάμενες κατευθυντήριες γραμμές για θέματα outsourcing της «Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Τραπεζικών Εποπτικών Αρχών» (CEBS), είναι ο καθορισμός των εποπτικών απαιτήσεων και διαδικασιών που θα πρέπει να εφαρμόζουν τα πιστωτικά ιδρύματα και οι επιχειρήσεις επενδύσεων όταν αναθέτουν λειτουργικές τους δραστηριότητες σε φορείς παροχής υπηρεσιών «υπολογιστικού νέφους».

  Οι εν λόγω συστάσεις, οι οποίες τίθενται σε εφαρμογή την 1η Ιουλίου 2018, καλύπτουν τις ακόλουθες πέντε (5) θεματικές:

  • την ασφάλεια των δεδομένων και των συστημάτων,
  • τον εντοπισμό και την επεξεργασία δεδομένων,
  • τα δικαιώματα πρόσβασης και ελέγχου,
  • το chain outsourcing, και
  • την εκπόνηση σχεδίων έκτακτης ανάγκης (contingency plans) και τη χάραξη στρατηγικών εξόδου (exit strategies).

  Τελικές Συστάσεις

 • Εγχειρίδιο της ΕΚΤ για τη μεθοδολογία του SREP και καθορισμός εποπτικών προτεραιοτήτων της ΕΚΤ για το 2018

  Στις 18 Δεκεμβρίου 2017, η ΕΚΤ, στο πλαίσιο λειτουργίας του SSM, δημοσίευσε αρχείο με τις εποπτικές της προτεραιότητες για το 2018. Ειδικότερα, η ΕΚΤ θα αναλάβει πρωτοβουλίες, σύμφωνα με τους ακόλουθους τέσσερις (4) άξονες προτεραιότητας:

  (α) Επιχειρηματικά μοντέλα και παράγοντες που επηρεάζουν την κερδοφορία των εποπτευόμενων πιστωτικών ιδρυμάτων, με έμφαση στην αξιολόγηση των επιδράσεων από την παρατεταμένη περίοδο χαμηλών επιτοκίων.

  (β) Διαχείριση πιστωτικού κινδύνου (NPLs, συγκεντρώσεις ανοιγμάτων και διαχείριση και αποτίμηση εξασφαλίσεων) μέσω της συνεπούς εφαρμογής του εγγράφου κατευθύνσεων της ΕΚΤ σχετικά με τα Μη Εξυπηρετούμενα Δάνεια, της διερεύνησης των ανοιγμάτων σε χρηματοδοτήσεις ακινήτων και της ανάλυσης των πρακτικών που εφαρμόζουν τα πιστωτικά ιδρύματα για τη διαχείριση και αποτίμηση εξασφαλίσεων.

  (γ) Διαχείριση λοιπών κινδύνων (TRIM, διαδικασίες ICAAP και ILAAP, βαθμός ετοιμότητας για την υιοθέτηση του IFRS 9).

  (δ) Δραστηριότητες που περιλαμβάνουν διαχείριση πολλαπλών διαστάσεων κινδύνων (Brexit, Stress Tests).

  Επισημαίνεται ότι το διάστημα που θα απαιτηθεί για την πλήρη εφαρμογή των εν λόγω πρωτοβουλιών ενδέχεται να υπερβαίνει το ένα (1) έτος.

  Περαιτέρω, η ΕΚΤ δημοσίευσε, επίσης, εγχειρίδιο για τη μεθοδολογία της διαδικασίας εποπτικής εξέτασης και αξιολόγησης (SREP) που προτίθεται να ακολουθήσει για το έτος 2018.

  SSM Supervisory Priorities 2018

  SSM SREP Methodology Booklet

 • Σύσταση του ESRB σχετικά με την αξιολόγηση των διασυνοριακών επιδράσεων των μέτρων μακροπροληπτικής πολιτικής και την εθελοντική εφαρμογή τους στη βάση της αμοιβαιότητας

  Το πλαίσιο εθελοντικής εφαρμογής μέτρων μακροπροληπτικής πολιτικής στη βάση της αμοιβαιότητας, το οποίο καθορίζεται στη Σύσταση ESRB/2015/2 του ESRB, διασφαλίζει ότι οποιοδήποτε μέτρο μακροπροληπτικής πολιτικής ενεργοποιείται σε κράτος μέλος της ΕΕ και αφορά χρηματοδοτικό άνοιγμα εφαρμόζεται στα υπόλοιπα κράτη μέλη στη βάση της αμοιβαιότητας, στο μέγιστο δυνατό βαθμό.

  Ακολούθως, οι οικείες αρχές των κρατών μελών της ΕΕ δύνανται να εξαιρούν μεμονωμένους φορείς παροχής χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών με ήσσονος σημασίας χρηματοδοτικά ανοίγματα από την εφαρμογή συγκεκριμένου μέτρου μακροπροληπτικής πολιτικής στη βάση της αμοιβαιότητας (αρχή de minimis).

  Λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι το ισχύον ρυθμιστικό πλαίσιο του ESRB δεν παρέχει στις οικείες αρχές των κρατών μελών της ΕΕ καθοδήγηση ως προς το κατώτατο όριο που θα πρέπει να χρησιμοποιούν ενόψει του καθορισμού της σημαντικότητας των ανοιγμάτων, το ESRB προέβη στην εκπόνηση νέας Σύστασης που τροποποιεί την ισχύουσα Σύσταση (ESRB/2015/2) για να καλύψει την εν λόγω θεματική.

  Η εν λόγω νέα Σύσταση (ESRB/2017/4) δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ στις 15 Δεκεμβρίου 2017.

  Σύσταση του ESRB