Ρυθμιστικά θέματα / Θέματα λειτουργίας και εποπτείας πιστωτικών ιδρυμάτων

 • Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2022/2328 της Επιτροπής για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 όσον αφορά ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα τα οποία προσδιορίζουν τα εξωτικά υποκείμενα ανοίγματα και τα μέσα που φέρουν υπολειπόμενους κινδύνους για τους σκοπούς του υπολογισμού των απαιτήσεων ιδίων κεφαλαίων για τους υπολειπόμενους κινδύνους

  Την Τρίτη 29/11/2022, δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ο κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2022/2328 της Επιτροπής για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 όσον αφορά ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα τα οποία προσδιορίζουν τα εξωτικά υποκείμενα ανοίγματα και τα μέσα που φέρουν υπολειπόμενους κινδύνους για τους σκοπούς του υπολογισμού των απαιτήσεων ιδίων κεφαλαίων για τους υπολειπόμενους κινδύνους.

  Ειδικότερα, ο κανονισμός στο πλαίσιο του άρθρου 325κα παρ. 5 εδάφιο 4 του κανονισμού (ΕΕ) 575/2013, προσδιορίζει τους κινδύνους που πληρούν τον ορισμό του εξωτικού υποκείμενου ανοίγματος, καθώς επίσης και έναν κατάλογο των μέσων που φέρουν υπολειπόμενους κινδύνους. Ακόμη, προσδιορίζει έναν μη εξαντλητικό κατάλογο κινδύνων οι οποίοι δεν θα πρέπει από μόνοι τους να προκαλούν τη συμπερίληψη ενός μέσου στον ορισμό των μέσων που φέρουν υπολειπόμενους κινδύνους.

  Σύμφωνα με το άρθρο 4 του κανονισμού, αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

  Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2022/2328

 • Δημοσίευση από την ΕΒΑ μελέτης σχετικά με την εφαρμογή του συντελεστή υποστήριξης χρηματοδότησης υποδομών σύμφωνα με το άρθρο 501α του Κανονισμού 575/2013

  Η ΕΒΑ δημοσίευσε τη μελέτη της αναφορικά με την εφαρμογή του συντελεστή υποστήριξης της χρηματοδότησης έργων υποδομών (infrastructure supporting factor – ISF), όπως προβλέπεται στο άρθρο 501α του κανονισμού 575/2013. Η εν λόγω μελέτη αναλύει, τόσο ποσοτικά όσο και ποιοτικά, τις παραμέτρους της χρηματοδότησης έργων υποδομών που τυγχάνουν ευνοϊκότερης κεφαλαιακής αντιμετώπισης μέσω του ISF, όπως αυτός εισήχθη με την τελευταία τροποποίηση του κανονισμού 575/2013. Η μελέτη της ΕΒΑ καταλήγει ότι η συνέχιση της χρήσης του εν λόγω συντελεστή μπορεί να αμφισβητηθεί καθώς τα δεδομένα δεν επαρκούν για μία ξεκάθαρη εικόνα της χρησιμότητας του εν λόγω συντελεστή. 

   

  Έκθεση της ΕΒΑ 

 • Δημοσιεύσεις από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα στη θεματική της διαχείρισης των κλιματικών και περιβαλλοντικών κινδύνων

  Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, στο πλαίσιο του Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού (SSM), δημοσίευσε για τη θεματική της διαχείρισης των κλιματικών και περιβαλλοντικών κινδύνων από τα πιστωτικά ιδρύματα, τα ακόλουθα:
  1. έγγραφο με βέλτιστες πρακτικές για τη διαχείριση των κλιματικών και περιβαλλοντικών κινδύνων από τα πιστωτικά ιδρύματα,
  2. τα αποτελέσματα του thematic review αναφορικά με τη διαχείριση των κλιματικών και των περιβαλλοντικών κινδύνων που προέρχονται από την κλιματική αλλαγή και την περιβαλλοντική υποβάθμιση.
  Η θεματική μελέτη κατέδειξε ότι παρά το γεγονός ότι το 85% των πιστωτικών ιδρυμάτων έχουν υιοθετήσει τουλάχιστο βασικές πρακτικές για τη διαχείριση των εν λόγω κινδύνων, ακόμη υπολείπονται σε πιο εξελιγμένες μεθοδολογίες και σε αναλυτική πληροφόρηση σχετικά με τους κινδύνους αυτούς. Σχεδόν όλα τα ιδρύματα (96%) έχουν τυφλά σημεία στις μεθοδολογίες τους και υποτιμούν σημαντικά το εύρος των κινδύνων αυτών. Προς τον σκοπό αυτό η ΕΚΤ έχει θέσει συγκεκριμένους στόχους στα πιστωτικά ιδρύματα που καλούνται να συμμορφωθούν σε μία διαδικασία τριών σταδίων:
  i. Σε πρώτο στάδιο, η ΕΚΤ αναμένει από τα πιστωτικά ιδρύματα να κατηγοριοποιούν επαρκώς τους κλιματικούς και περιβαλλοντικούς κινδύνους και να διεξάγουν μία πλήρη εκτίμηση των επιπτώσεών τους στις τραπεζικές δραστηριότητες, το αργότερο έως το τέλος Μαρτίου 2023.
  ii. Σε δεύτερο στάδιο, το αργότερο έως το τέλος του 2023, η ΕΚΤ αναμένει από τα πιστωτικά ιδρύματα να έχουν ενσωματώσει τη διαχείριση των κλιματικών και περιβαλλοντικών κινδύνων στη διακυβέρνηση, τη στρατηγική και τη διαχείριση των κινδύνων τους.
  iii. Σε τρίτο στάδιο, η ΕΚΤ αναμένει από τα πιστωτικά ιδρύματα, έως το τέλος του 2024, να έχουν συμμορφωθεί με όλες τις εποπτικές απαιτήσεις σχετικά με τους περιβαλλοντικούς και κλιματικούς κινδύνους καθώς, επίσης, και να τους έχουν ενσωματώσει τόσο στην ICAAP όσο και στα εσωτερικά stress tests που διεξάγουν.
  Η ΕΚΤ διευκρινίζει ότι η συμμόρφωση των ιδρυμάτων με τα χρονοδιαγράμματα θα παρακολουθείται στενά και σε περίπτωση που κριθεί αναγκαίο θα λαμβάνονται κατάλληλα μέτρα (enforcement actions).  

   

  Έγγραφο Βέλτιστων Πρακτικών 

   

  Αποτελέσματα θεματικής μελέτης 

 • Η ΕΒΑ διευκρινίζει το καθεστώς των κατευθυντηρίων γραμμών σχετικά με τη διαδικασία της δημοσιοποίησης πληροφοριών εκ μέρους των πιστωτικών ιδρυμάτων για τα μη εξυπηρετούμενα και υπό ρύθμιση ανοίγματα στο πλαίσιο του Πυλώνα 3

  Η ΕΒΑ επικαιροποίησε τις κατευθυντήριες γραμμές που εφαρμόζονται στις απαιτήσεις δημοσιοποίησης πληροφοριών του Πυλώνα 3 για τα μη εξυπηρετούμενα και υπό ρύθμιση ανοίγματα από τα πιστωτικά ιδρύματα. Ειδικότερα, οι εν λόγω κατευθυντήριες γραμμές θα συνεχίσουν να εφαρμόζονται στα εισηγμένα, μικρά και λιγότερο πολύπλοκα πιστωτικά ιδρύματα, καθώς και στα μη εισηγμένα, μεσαίου μεγέθους πιστωτικά ιδρύματα. Παράλληλα, η ΕΒΑ καταργεί τις ακόλουθες κατευθυντήριες γραμμές: 

  • Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις απαιτήσεις δημοσιοποίησης δυνάμει του όγδοου μέρους του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 (EBA/GL/2016/11), 
  • Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη δημοσιοποίηση του δείκτη κάλυψης ρευστότητας για τη συμπλήρωση της δημοσιοποίησης στοιχείων διαχείρισης κινδύνου ρευστότητας δυνάμει του άρθρου 435 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 (EBA/GL/2017/01), 
  • Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη δημοσιοποίηση βεβαρημένων και μη βεβαρημένων στοιχείων ενεργητικού (EBA/GL/2014/03) 

  Νομική βάση για την επικαιροποίηση των ανωτέρω κατευθυντηρίων γραμμών είναι ο Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) 2021/637 της Επιτροπής οι απαιτήσεις του οποίου επικαλύπτονταν με πολλές απαιτήσεις που περιέχονταν στις υπό κατάργηση κατευθυντήριες γραμμές. Οι επικαιροποιημένες κατευθυντήριες γραμμές θα εφαρμόζονται από τις 31 Δεκεμβρίου 2022. 

   

  Κατευθυντήριες Γραμμές ΕΒΑ

 • Δημοσίευση του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2022/1301 της Επιτροπής της 31ης Μαρτίου 2022 για την τροποποίηση των ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων που προβλέπονται στον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) 2020/1226 όσον αφορά τις πληροφορίες οι οποίες πρέπει να παρέχονται σύμφωνα με τις απαιτήσεις κοινοποίησης STS για σύνθετες τιτλοποιήσεις εντός ισολογισμού

  Δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ο κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2022/1301 της Επιτροπής της 31ης Μαρτίου 2022 για την τροποποίηση των ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων που προβλέπονται στον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) 2020/1226 όσον αφορά τις πληροφορίες οι οποίες πρέπει να παρέχονται σύμφωνα με τις απαιτήσεις κοινοποίησης STS για σύνθετες τιτλοποιήσεις εντός ισολογισμού. Σύμφωνα με το άρθρο 2 του ανωτέρω κανονισμού, ο κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

   

  Κατ' Εξουσιοδότηση Κανονισμός 2022/1301