Ρυθμιστικά θέματα / Θέματα λειτουργίας και εποπτείας πιστωτικών ιδρυμάτων

 • Δημοσίευση Κανονισμού (ΕΕ) 2024/1623 (CRR3) και Οδηγίας (ΕΕ) 2024/1619 (CRD6) στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

  Στις 19 Ιουνίου 2024, δημοσιεύθηκαν στην Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε. ο Κανονισμός (ΕΕ) 2024/1623 και η Οδηγία (ΕΕ) 2024/1619, με τα οποία τροποποιούνται ο Κανονισμός (ΕΕ) 575/2013 (CRR) και η Οδηγία 2013/36/ΕΕ (CRD).

  Η ημερομηνία έναρξης εφαρμογής του νέου Κανονισμού είναι η 1η Ιανουαρίου 2025, με εξαίρεση ορισμένες διατάξεις, η έναρξη εφαρμογής των οποίων ξεκινάει στις 9 Ιουλίου 2024.

  Σε ό,τι αφορά την Οδηγία, τα κράτη μέλη της Ε.Ε. οφείλουν να ενσωματώσουν στην ελληνική έννομη τάξη, έως τις 10 Ιανουαρίου 2026, τις νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις που είναι αναγκαίες για τη συμμόρφωση με τα νέα μέτρα. Η ημερομηνία έναρξης εφαρμογής των διατάξεων της Οδηγίας είναι η 11η Ιανουαρίου 2026, με ορισμένες εξαιρέσεις που αφορούν μεταγενέστερες ημερομηνίες.


  Κανονισμός (ΕΕ) 2024/1623 - CRR3

  Οδηγία (ΕΕ) 2024/1619 - CRD6

 • Δημόσιες διαβουλεύσεις της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών αναφορικά με τις ζημίες από λειτουργικό κίνδυνο

  Στις 6 Ιουνίου 2024, η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (ΕΒΑ) ανακοίνωσε την έναρξη δημόσιας διαβούλευσης επί τριών σχεδίων ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων (RTS) αναφορικά με τις ζημίες από λειτουργικό κίνδυνο. Ειδικότερα, περιλαμβάνονται:

  • Σχέδιο RTS για τη θέσπιση ενός συστήματος ταξινόμησης για τον λειτουργικό κίνδυνο (taxonomy on operational risk),
  • Σχέδιο RTS για την εξειδίκευση των προϋποθέσεων υπό τις οποίες κρίνεται «αδικαιολόγητα επαχθές» («unduly burdensome») για ένα πιστωτικό ίδρυμα να υπολογίσει τη ζημία από λειτουργικό κίνδυνο σε ετήσια βάση, και
  • Σχέδιο RTS για τις προσαρμογές στο σύνολο δεδομένων σχετικά με τις ζημίες (loss data set) που τηρεί κάθε πιστωτικό ίδρυμα.

  Η δημόσια διαβούλευση ολοκληρώνεται στις 6 Σεπτεμβρίου 2024.

  Δελτίο τύπου της ΕΒΑ

 • Δημοσίευση Κατευθυντηρίων Γραμμών της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών για τα κριτήρια «STS» των εντός ισολογισμού τιτλοποιήσεων

  Στις 27 Μαΐου 2024, δημοσιεύθηκαν οι Κατευθυντήριες Γραμμές της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (ΕΒΑ) σχετικά με τα κριτήρια «STS» (simple – standardised - transparent) των εντός ισολογισμού τιτλοποιήσεων.

  Σύμφωνα με το κείμενο, παρέχεται μια εναρμονισμένη ερμηνεία για τα εν λόγω κριτήρια, ούτως ώστε να υπάρχει μια κοινή κατανόηση μεταξύ των εμπλεκόμενων μερών, ενώ διευκρινίζονται ορισμένα ζητήματα για τα οποία υπήρχαν αμφισημίες.

  Οι εν λόγω Κατευθυντήριες Γραμμές θα εφαρμόζονται σε διατομεακή βάση (cross-sectoral), διευκολύνοντας την υιοθέτηση των κριτηρίων «STS» για τις εντός ισολογισμού τιτλοποιήσεις και επιτρέποντας με αυτόν τον τρόπο την εφαρμογή προνομιακής αντιμετώπισης των συντελεστών στάθμισης κινδύνου (preferential risk weight treatment), σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που θεσπίζει ο Κανονισμός της Ε.Ε. για τις κεφαλαιακές απαιτήσεις (CRR).


  Κατευθυντήριες Γραμμές της ΕΒΑ

 • Ετήσια Έκθεση της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών για το 2023 (Μέρος 1)

  Στις 6 Μαΐου 2024, η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (ΕΒΑ) δημοσίευσε το πρώτο μέρος της Ετήσιας Έκθεσής της για το 2023.

  Το εν λόγω κείμενο περιλαμβάνει τους στόχους που επιτεύχθηκαν το προηγούμενο έτος, στους οποίους συγκαταλέγονται, μεταξύ άλλων:

  • οι δημόσιες διαβουλεύσεις που ανακοινώθηκαν στο πλαίσιο της ενσωμάτωσης των κανόνων της Βασιλείας ΙΙΙ στην Ε.Ε.,
  • οι εργασίες στη θεματική του επιτοκιακού κινδύνου τραπεζικού χαρτοφυλακίου (IRRBB),
  • η ολοκλήρωση της πανευρωπαϊκής άσκησης προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων (EU-wide stress test 2023),
  • η πρόοδος σχετικά με το πλαίσιο υποβολής αναφορών (reporting), όπως η ολοκλήρωση του προτύπου DPM 2.0,
  • η δημοσίευση Κατευθυντηρίων Γραμμών στη θεματική της εξυγίανσης.

  Σε επόμενο χρόνο, θα δημοσιευθούν τα Μέρη 2-5 της Ετήσιας Έκθεσης της ΕΒΑ, τα οποία θα αφορούν στην υλοποίηση του Ετήσιου Προγράμματος, την εφαρμογή του προϋπολογισμού και λοιπών ζητημάτων εσωτερικής φύσης (π.χ. συστήματα εσωτερικού ελέγχου, σχεδιασμός πολιτικής προσωπικού).

  Η ολοκληρωμένη έκδοση της Ετήσιας Έκθεσης για το 2023 θα έχει δημοσιευθεί έως τα μέσα Ιουνίου 2024.

  Ετήσια Έκθεση της ΕΒΑ (Μέρος 1)

   

 • Οδηγός της ΕΚΤ σχετικά με την αποτελεσματική συγκέντρωση δεδομένων που σχετίζονται με τον κίνδυνο και τις αναφορές κινδύνων (RDARR)

  Στις 3 Μαΐου 2024, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) δημοσίευσε Οδηγό σχετικά με την αποτελεσματική συγκέντρωση δεδομένων που σχετίζονται με τον κίνδυνο και τις αναφορές κινδύνων (Guide on effective risk data aggregation and risk reporting - RDARR).

  Σκοπός του εν λόγω Οδηγού είναι η περιγραφή των πρακτικών οι οποίες, σύμφωνα με την ΕΚΤ, κρίνονται απαραίτητες, από πλευράς συγκέντρωσης και υποβολής αναφορών, ώστε να εξασφαλίζονται αποτελεσματικές διαδικασίες για την αναγνώριση, διαχείριση, παρακολούθηση και αναφορά των κινδύνων, στους οποίους εκτίθενται ή ενδέχεται να εκτίθενται τα πιστωτικά ιδρύματα.


  ECB RDARR Guide