Ρυθμιστικά θέματα / Θέματα λειτουργίας και εποπτείας πιστωτικών ιδρυμάτων

 • Δημοσίευση αποτελεσμάτων πανευρωπαϊκής άσκησης προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων (EU-wide stress test) της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών

  Την Παρασκευή, 28 Ιουλίου 2023, η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (EBA) δημοσίευσε τα αποτελέσματα της πανευρωπαϊκής άσκησης προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων (EU-wide stress test).

  Η άσκηση προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων μετρά τις επιδόσεις των τραπεζών σε ένα βασικό και σε ένα υποθετικό δυσμενές οικονομικό σενάριο, σύμφωνα με το οποίο αναμένεται παρατεταμένη περίοδος υποτονικής ανάπτυξης, αυξημένων επιτοκίων και υψηλού πληθωρισμού. Τα αποτελέσματα της άσκησης αποδεικνύουν ότι οι ευρωπαϊκές τράπεζες παραμένουν ανθεκτικές σε δυσμενείς συνθήκες, ενώ διατηρούν επαρκή κεφαλαιακά αποθέματα, ακόμη και υπό ακραίες μακροοικονομικές παραδοχές.

  Στην άσκηση προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων της ΕΒΑ συμμετείχαν 70 τράπεζες από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο, αντιπροσωπεύοντας το 75% των στοιχείων του ενεργητικού του τραπεζικού τομέα.

  Όλες οι ελληνικές τράπεζες που συμμετείχαν στο δείγμα παρουσίασαν ιδιαίτερα ικανοποιητικές τιμές, γεγονός που οφείλεται στην επιτυχή διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων, στα υψηλά επίπεδα ρευστότητας και στην άνοδο της κερδοφορίας τους.

  Δελτίο Τύπου της ΕΒΑ
  Δελτίο Τύπου της ΕΚΤ
  Δελτίο Τύπου της ΕΤΟ

   

 • Δημόσια διαβούλευση ΕΚΤ: Οδηγός για την αποτελεσματική συγκέντρωση δεδομένων που σχετίζονται με τον κίνδυνο και τις αναφορές κινδύνων (RDARR Guide)

  Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) έθεσε σε δημόσια διαβούλευση έναν Oδηγό σχετικά με την αποτελεσματική συγκέντρωση δεδομένων που σχετίζονται με τον κίνδυνο και τις αναφορές κινδύνων ("Guide on effective risk data aggregation and risk reporting" - RDARR).

  Οι θεματικές στις οποίες εστιάζει ο Οδηγός είναι, μεταξύ άλλων, οι εξής:

  • η ευθύνη του διοικητικού οργάνου μιας τράπεζας,
  • το πεδίο εφαρμογής του πλαισίου διακυβέρνησης δεδομένων,
  • οι ρόλοι-κλειδιά και οι αρμοδιότητες για τη διακυβέρνηση δεδομένων,
  • η εφαρμογή ενιαίας αρχιτεκτονικής για τα δεδομένα σε επίπεδο ομίλου,
  • η αποτελεσματικότητα των ελέγχων ποιότητας των δεδομένων, και
  • η έγκυρη υποβολή αναφορών εσωτερικών κινδύνων.

  Η δημόσια διαβούλευση ολοκληρώνεται στις 6 Οκτωβρίου 2023.

  Ανακοίνωση ΕΚΤ

 • Κείμενο διαβούλευσης της Επιτροπής της Βασιλείας για την τραπεζική εποπτεία (BCBS) σχετικά με τις βασικές αρχές για την αποτελεσματική εποπτεία του τραπεζικού τομέα

  Στις 6 Ιουλίου 2023, η Επιτροπή της Βασιλείας για την τραπεζική εποπτεία (BCBS) έθεσε σε δημόσια διαβούλευση, έως τις 6 Οκτωβρίου 2023, κείμενο σχετικά με τις βασικές αρχές για την αποτελεσματική εποπτεία του τραπεζικού τομέα.

  Οι Βασικές Αρχές συνιστούν τις ελάχιστες προδιαγραφές για ένα πλήρες πλαίσιο προληπτικής εποπτείας των τραπεζών και τραπεζικών συστημάτων διεθνώς. Οι προτεινόμενες τροποποιήσεις αντανακλούν τις ρυθμιστικές κι εποπτικές εξελίξεις στους εξής τομείς: α) χρηματοπιστωτικοί κίνδυνοι, β) επιχειρησιακή ανθεκτικότητα, γ) συστημικός κίνδυνος και πτυχές μακρο-προληπτικής εποπτείας, δ) νέοι κίνδυνοι, περιλαμβανομένων χρηματοπιστωτικών κινδύνων που σχετίζονται με το κλίμα και την ψηφιοποίηση, ε) μη τραπεζική διαμεσολάβηση και στ) πρακτικές διαχείρισης κινδύνων.

  Κείμενο διαβούλευσης 

 • Αναθεωρημένη μεθοδολογία της ΕΚΤ για την εκτίμηση του πιστωτικού κινδύνου

  Την Τετάρτη 31 Μαΐου 2023 η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) δημοσίευσε το πρώτο μέρος της αναθεωρημένης μεθοδολογίας της για την εκτίμηση του πιστωτικού κινδύνου και συγκεκριμένα την εκτίμηση του επιπέδου του κινδύνου (risk level assessment), η οποία συμπεριλαμβάνεται στην διαδικασία του SREP 2023.

  Δημοσίευση της ΕΚΤ

 • Eργαλείο μεθοδολογίας της EBA για ευκολότερη πλοήγηση στο πλαίσιο των υποχρεώσεων υποβολής εποπτικών αναφορών

  Στις 2 Μαΐου 2023 η  Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (ΕΒΑ) δημοσίευσε ένα εργαλείο μεθοδολογίας για ευκολότερη πλοήγηση στο πλαίσιο των υποχρεώσεων υποβολής εποπτικών αναφορών, σε συμμόρφωση με τη δεύτερη σύσταση της "Έκθεσης της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών για το κόστος της κανονιστικής συμμόρφωσης με τις εποπτικές υποχρεώσεις υποβολής αναφορών".

  Σκοπός αυτού του εργαλείου είναι η διευκόλυνση ιδίως των μικρότερων πιστωτικών ιδρυμάτων ως προς την αναγνώριση των κατάλληλων προτύπων και υποδειγμάτων για την εκπλήρωση των εκάστοτε εποπτικών υποχρεώσεών τους.

  Επισημαίνεται ότι, ενώ η ΕΒΑ αποσκοπεί στην περιοδική επικαιροποίηση του εργαλείου κάθε φορά που επέρχονται αλλαγές στο κανονιστικό πλαίσιο, το αρχείο προορίζεται αποκλειστικά για επιβοηθητικούς σκοπούς και δεν έχει νομική δεσμευτικότητα.

  Ανακοίνωση της EBA