Ελληνική Ένωση Τραπεζών / Συντονιστικές Επιτροπές

 

Αρμοδιότητες:

1. Παρακολουθεί, σε στρατηγικό επίπεδο, όλα τα θέματα που σχετίζονται με τα εργαλεία πληρωμών, τα συστήματα και δίκτυα εξυπηρέτησής τους.

2. Σχεδιάζει, εισηγείται και υλοποιεί τις απαιτούμενες διατραπεζικές ενέργειες για τον λειτουργικό και ψηφιακό μετασχηματισμό των τραπεζών-μελών της ΕΕΤ (DLT, Big Data, Cloud, digital on-boarding, cyber & physical security, Data Sharing, κ.λπ) και τη συμμόρφωση με τις ευρωπαϊκές και εθνικές κανονιστικές ρυθμίσεις.

3. Αποφασίζει τη συλλογή στατιστικών στοιχείων (π.χ. πληρωμών, συναλλαγών μέσω συγκεκριμένων δικτύων, καταπολέμησης της ηλεκτρονικής απάτης, τραπεζοασφαλιστικών προϊόντων, φυσικής ασφάλειας, κ.λπ) από τα μέλη και τον τρόπο αξιοποίησης αυτών (δημόσια διαθέσιμα ή μόνο για λογαριασμό των τραπεζών μελών).

4. Εισηγείται στην Εκτελεστική Επιτροπή και το Διοικητικό Συμβούλιο για τις θέσεις της ΕΕΤ σε διαβουλεύσεις με Υπουργεία και αρμόδιες εθνικές εποπτικές αρχές.

5. Ενημερώνεται για τα τρέχοντα πληρωμών, λειτουργιών και ψηφιακών εργασιών σε ευρωπαϊκό επίπεδο, όπως αυτά παρουσιάζονται από την Ευρωπαϊκή Τραπεζική Ομοσπονδία (ΕΤΟ), τις Εθνικές Ενώσεις Τραπεζών (μέλη ΕΤΟ) και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Πληρωμών (EPC).

6. Λαμβάνει γνώση και διατυπώνει έγκαιρα παρατηρήσεις για δελτία τύπου της ΕΕΤ, που εμπίπτουν στη θεματική της Συντονιστικής Επιτροπής.

Ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος και τα μέλη έχουν λάβει γνώση και δεσμεύονται στην τήρηση του Καταστατικού και της πολιτικής της ΕΕΤ για τον Ανταγωνισμό.

 

Σύνθεση

Πρόεδρος: Κουτεντάκης Βασίλειος - ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Αντιπρόεδρος: Γκάνιας Γιάννης - VIVABANK

Μέλη:

Μολυβιάτης Ευστράτιος - ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
Τσαρμπόπουλος Μιχάλης - ALPHA BANK
Πετρίδης Ανέστης - ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK
Γιούχας Πασχάλης - OPTIMA BANK
Φρυδάκης Κωνσταντίνος - ATTICA BANK
Βουράκης Αντώνης - ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ
Παπαδοπούλου Αθηνά - CITIBANK EUROPE PLC
Νικηταράκος Παναγιώτης - AEGEAN BALTIC BANK

Εκτελ. Γραμματέας Επιτροπής:  Παναγιωτίδης Βασίλης - ΕΕΤ

Αρμοδιότητες:

1. παρακολουθεί και αναλύει τις (μάκρο) οικονομικές και χρηματοοικονομικές εξελίξεις σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο και τις επιπτώσεις που αυτές έχουν ή ενδέχεται να έχουν στην ελληνική οικονομία και ιδιαίτερα στον τραπεζικό τομέα,

2. παρακολουθεί τη διαμόρφωση της νομισματικής πολιτικής της ζώνης του ευρώ από την ΕΚΤ, με ιδιαίτερη αναφορά στις επιπτώσεις της στον τραπεζικό τομέα,

3. διατυπώνει απόψεις για τις μακροοικονομικές επιπτώσεις και για λειτουργικά ζητήματα που επηρεάζουν τις τράπεζες,

4. υποστηρίζει τις εργασίες λοιπών επιτροπών και ομάδων εργασίας της ΕΕΤ σε περίπτωση που απαιτείται οικονομική ανάλυση,

5. επεξεργάζεται και επικαιροποιεί την έκθεση/παρουσίαση της ΕΕΤ «Greek Banking System», η οποία περιλαμβάνει μακροοικονομικά και μικροοικονομικά ποσοτικά μεγέθη της ελληνικής οικονομίας και του τραπεζικού συστήματος,

6. συμμετέχει σε δημόσιες διαβουλεύσεις σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο και σε λοιπές έρευνες με οικονομικό/χρηματοοικονομικό αντικείμενο,

7. εκπροσωπεί την ΕΕΤ, μέσω του Προέδρου της, του Αντιπροέδρου ή άλλου μέλους της Συντονιστικής Επιτροπής σε συνέδρια, workshops, λοιπές εκδηλώσεις με οικονομικό ή/και επιστημονικό περιεχόμενο, κατόπιν συνεννόησης με τον Γενικό Διευθυντή της ΕΕΤ,

8. εκπροσωπεί την ΕΕΤ, μέσω του Προέδρου της στο Chief Economists Group (CEG) της Ευρωπαϊκής Τραπεζικής Ομοσπονδίας και συμμετέχει στις συνεδριάσεις του CEG στο εξωτερικό.

Η Συντονιστική Επιτροπή δύναται να συγκροτεί ομάδες εργασίας για την εξέταση συγκεκριμένων θεμάτων, εφόσον απαιτείται περισσότερη τεχνική ανάλυση.

Ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος και τα μέλη έχουν λάβει γνώση και δεσμεύονται στην τήρηση του Καταστατικού και της πολιτικής της ΕΕΤ για τον Ανταγωνισμό.

Σύνθεση

Πρόεδρος: Αναστασάτος Τάσος - ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK
Αντιπρόεδρος: Λεκκός Ηλίας - ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Μέλη:

Αρβανίτης Αθανάσιος - ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Μαγγίνας Νικόλαος - ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
Κάβαλος Βασίλειος - ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
Καπόπουλος Παναγιώτης - ALPHA BANK
Μαρμαρά Αικατερίνη - ALPHA BANK
Ιωαννίδης Αναστάσιος - ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK
Γαβριηλίδης Παναγιώτης - OPTIMA BANK
Μανωλόπουλος Κωνσταντίνος - ATTICA BANK
Παπαγεωργίου Αγγελική - ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ
Γούναρης Αντώνιος - AEGEAN BALTIC BANK
Λάριος Ιωάννης - VIVABANK

Εκτελ. Γραμματέας Επιτροπής:  Άννα Βασίλα - ΕΕΤ

Αρμοδιότητες:

Ενημερώνεται και παρακολουθεί τις εξελίξεις του κανονιστικού/ρυθμιστικού πλαισίου της εν λόγω θεματικής σε διεθνές, ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο

1. Ενημερώνεται και παρακολουθεί τις εξελίξεις του κανονιστικού/ρυθμιστικού πλαισίου της εν λόγω θεματικής σε διεθνές, ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο

2. Εντός του πλαισίου αυτού, προωθεί τη διατραπεζική συνεργασία για την αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης και τη μετάβαση επιχειρήσεων και νοικοκυριών σε αειφόρα λειτουργικά μοντέλα και πρακτικές

3. Συνδράμει στη διαμόρφωση διατραπεζικής πολιτικής επεξεργαζόμενη θέματα που αφορούν γενικότερα την αειφόρο ανάπτυξη και τη βιώσιμη χρηματοδότηση

4. Συνεργάζεται με φορείς της Δημόσιας Διοίκησης (ενδεικτικά ΥπΟικ, ΥπΑν, ΥπΕν, Υπ. Κλιματικής Κρίσης, κ.ά.), συμμετέχοντας σε Επιτροπές και Ομάδες Εργασίας για την προώθηση της βιώσιμης χρηματοδότησης και ανάπτυξης.

5. Συνεργάζεται με επιχειρηματικές ενώσεις και άλλους φορείς του ιδιωτικού τομέα που ειδικεύονται σε θέματα Βιώσιμης Ανάπτυξης (Global Compact Network Hellas, CSR Hellas, Επιτροπή CR του Ελληνο-Αμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου, QNF, κ.ά) καθώς και σε εμβληματικές δράσεις για την προώθηση αυτών των σκοπών.

6. Αναπτύσσει συνεργασία με το ΤΧΣ και την ΤτΕ για την προώθηση των θεμάτων αυτών

7. Συνεργάζεται με φορείς που προωθούν τις βέλτιστες πρακτικές Εταιρικής Διακυβέρνησης (πχ Ελληνικό Συμβούλιο Εταιρικής. Διακυβέρνησης)

8. Μελετά, επεξεργάζεται και καταγράφει τις διατραπεζικές εκπαιδευτικές ανάγκες επί της εν λόγω θεματικής με σκοπό τη δημιουργία και προώθηση διατραπεζικών σεμιναρίων αλλά και τη γενικότερη προώθηση της γνώσης γύρω από θέματα Βιώσιμης Ανάπτυξης.

9. Αναπτύσσει διατραπεζική συνεργασία με σκοπό την ανταπόκριση των τραπεζών στις απαιτήσεις της Πρωτοβουλίας Principles for Responsible Banking του UNEP FI ή και τυχόν άλλων εμβληματικών πρωτοβουλιών (λ.χ. PRI, Net Zero Banking Alliance, TCFD, TNFD κ.ά)

10. Συμμετέχει, μέσω της Ευρωπαϊκής Τραπεζικής Ομοσπονδίας, στις δημόσιες διαβουλεύσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και τις αντίστοιχες εγχώριες για θέματα βιώσιμης ανάπτυξης, προστασίας του περιβάλλοντος, κ.ά.

11. Εστιάζει στην εξωστρέφεια διαμορφώνει ενημερωτικά μέσα επικοινωνίας και επιμελείται σχετικές διατραπεζικές εκδόσεις στη θεματική της βιώσιμης ανάπτυξης και χρηματοδότησης

12. Συμμετέχει σε συνέδρια/εκδηλώσεις/Ημερίδες τρίτων φορέων με σχετική προς το έργο της θεματολογία

13. Προωθεί γενικότερα την οριζόντια συνεργασία στο πνεύμα του 17ου Στόχου Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών (SDGs) και διαμορφώνει ή συμμετέχει σε ομάδες εργασίας για αυτό το σκοπό.

 

Ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος και τα μέλη έχουν λάβει γνώση και δεσμεύονται στην τήρηση του Καταστατικού και της πολιτικής της ΕΕΤ για τον Ανταγωνισμό.

Σύνθεση

Πρόεδρος: Παναγιώτου Ερνέστος - ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

Μέλη:

Μπερμπάτη Χρυσάνθη - ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Σκούρας Καζάζογλου Δημήτρης - ALPHA BANK
Σπανουδάκη Ειρήνη - ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK
Βατούσης Κωνσταντίνος - OPTIMA BANK
Ασλάνογλου Ρεγγίνα - ATTICA BANK
Φερεντίνου Αργυρώ - ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ
Κασσίμη Νάγια - CITIBANK EUROPE PLC
Απέργης Κυριάκος - AEGEAN BALTIC BANK
Δραγγιώτης Αντώνιος - VIVABANK

Εκτελ. Γραμματέας Επιτροπής: Χαμπεσής Παναγιώτης  - ΕΕΤ

Αρμοδιότητες:

1. Παρακολουθεί και αναλύει τη διαμόρφωση του εποπτικού και ρυθμιστικού πλαισίου όσον αφορά τη διαχείριση κινδύνων σε διεθνές, ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο και τις επιπτώσεις που αυτά έχουν στη λειτουργία του ελληνικού τραπεζικού τομέα, συνεκτιμώντας ιδίως τα κάθε φορά σύγχρονα ζητήματα ως προς την παροχή των τραπεζικών υπηρεσιών και προϊόντων (π.χ ψηφιακός μετασχηματισμός, ESG παράγοντες κ.ά.).

2. Παρακολουθεί και επεξεργάζεται τα θέματα που αφορούν τη θεματική της μακροπροληπτικής εποπτείας, της διαχείρισης κινδύνων και της εξυγίανσης των πιστωτικών ιδρυμάτων.

3. Ανταλλάσσει απόψεις επί της εφαρμογής των διατάξεων του Κανονισμού (ΕΕ) 575/2013 και του νόμου 4261/2014 όπως ισχύουν, αλλά και επί του συνόλου των εφαρμοστικών νομοθετημάτων επιπέδου 2 και 3 που συμπληρώνουν τα ως άνω βασικά νομοθετήματα.

4. Συμμετέχει σε δημόσιες διαβουλεύσεις σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο με αντικείμενο την τραπεζική εποπτεία και τη διαχείριση κινδύνων.

5. Εκπροσωπεί την ΕΕΤ, μέσω των μελών της σε διάφορες Επιτροπές και Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Τραπεζικής Ομοσπονδίας, αλλά και σε άλλους φορείς και οργανισμούς στο εσωτερικό και εξωτερικό.

Η Συντονιστική Επιτροπή δύναται να συγκροτεί ομάδες εργασίας για την εξέταση συγκεκριμένων θεμάτων, εφόσον απαιτείται περισσότερη τεχνική ανάλυση.

Ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος και τα μέλη έχουν λάβει γνώση και δεσμεύονται στην τήρηση του Καταστατικού και της πολιτικής της ΕΕΤ για τον Ανταγωνισμό.

Σύνθεση

Πρόεδρος: Ανδρονικάκης Σπυρίδων - ALPHA BANK
Αντιπρόεδρος: Αδάμ Χρήστος - ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK

Μέλη:

Σταμούλης Ιωάννης - ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Βαγιονίτης Ιωάννης - ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
Παπακωνσταντίνου Σωτήριος - OPTIMA BANK
Κουρούμαλος Γεώργιος - ATTICA BANK
Ροδουσάκης Νικόλαος - ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ
Δαισπύρος Δημήτριος - AEGEAN BALTIC BANK
Μωράτης Γεώργιος - VIVABANK

Εκτελ. Γραμματέας Επιτροπής: Άννα Βασίλα - ΕΕΤ

Αρμοδιότητες:

 • Ρυθμιστικά θέματα
  Στην ενότητα αυτή περιλαμβάνονται θέματα αναδόχων, θεματοφυλακής, αγορών χρηματοπιστωτικών μέσων, διαφάνειας, δομής και κατάχρησης αγοράς, προστασίας επενδυτών (MIFID II), όπως και τραπεζοασφαλιστικά θέματα και θέματα ΑΕΠΕΥ, ΟΣΕΚΑ και κάθε άλλο συναφές με τα προαναφερθέντα θέμα.
 • Θέματα AML
  Στην ενότητα αυτή περιλαμβάνονται όλα τα θέματα που αφορούν στην καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και την καταπολέμηση της τρομοκρατίας.
 • Θέματα προστασίας καταναλωτή
  Στην ενότητα αυτή περιλαμβάνονται όλα τα θέματα που αφορούν στην προστασία των καταναλωτών, στο πεδίο της στεγαστικής και της καταναλωτικής πίστης, των κάθε μορφής υπηρεσιών που παρέχουν τα πιστωτικά ιδρύματα, όπως και τα των τρόπων προώθησης των τραπεζικών υπηρεσιών και προϊόντων.
 • Θέματα προστασίας προσωπικών δεδομένων
  Στην ενότητα αυτή περιλαμβάνεται η εξέταση θεμάτων που αφορούν στην εφαρμογή της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας για την προστασία των προσωπικών δεδομένων των πελατών των πιστωτικών ιδρυμάτων και των απασχολούμενων σε αυτά, η παρακολούθηση της νομολογίας των ανεξάρτητων αρχών προστασίας δεδομένων της Ελλάδας και των λοιπών κρατών-μελών και του Συμβουλίου Προστασίας Δεδομένων της Ε.Ε. και η εφαρμογή τους στα πιστωτικά ιδρύματα.
 • Θέματα εσωτερικού ελέγχου
  Στην ενότητα αυτή περιλαμβάνεται η παρακολούθηση και επεξεργασία των ρυθμιστικών εξελίξεων σε διεθνές, ενωσιακό και εθνικό επίπεδο και γενικότερα των θεμάτων που αφορούν στον εσωτερικό έλεγχο των πιστωτικών ιδρυμάτων.

Ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος και τα μέλη έχουν λάβει γνώση και δεσμεύονται στην τήρηση του Καταστατικού και της πολιτικής της ΕΕΤ για τον Ανταγωνισμό.

Σύνθεση

Πρόεδρος: Αθανασόπουλος Αθανάσιος - ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK
Αντιπρόεδρος: Δασμάνογλου Παναγιώτης - ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

Μέλη:

Κασαπάκη Αργυρώ - ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Αυλωνίτης Ξενοφών - ALPHA BANK
Διολής Αλέξανδρος - OPTIMA BANK
Γεωργιάδη Ελένη - ATTICA BANK
Μανουσάκη Μαρία - ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ
Κολοβού Παρασκευή (Βίκυ) - CITIBANK EUROPE PLC
Λάππα Χριστίνα - AEGEAN BALTIC BANK
Γκουτζαμάνη Βίκυ - VIVABANK

Εκτελ. Γραμματέας Επιτροπής: Μούργελας Ιωάννης - ΕΕΤ

Αρμοδιότητες:

 • η εξέταση ζητημάτων τραπεζικής πρακτικής που τίθενται από τα μέλη.
 • η παρακολούθηση των εγχώριων και ενωσιακών εξελίξεων στον ευρύτερο χώρο του χρηματοπιστωτικού δικαίου και του γενικότερου θεσμικού πλαισίου που αφορά στη λειτουργία των τραπεζών και τις τραπεζικές συναλλαγές, όπως, ενδεικτικά, το δίκαιο των τραπεζικών συμβάσεων, το θεσμικό νομικό πλαίσιο λειτουργίας των τραπεζών, το δίκαιο της αναγκαστικής εκτέλεσης, καθώς και το δίκαιο της αφερεγγυότητας.
 • η ενημέρωση για νομοθετικές εξελίξεις, που αφορούν τον τραπεζικό κλάδο και αφορούν ή το πλαίσιο λειτουργίας αυτών, ή τις επιμέρους τραπεζικές δραστηριότητες στο σύνολο των συναλλαγών των πιστωτικών ιδρυμάτων, περιλαμβανομένης της διαχείρισης των μη εξυπηρετούμενων δανείων. Επίσης τα μέλη συζητούν, εντός του καταστατικού σκοπού της ΕΕΤ, τις αναγκαίες νομοθετικές παρεμβάσεις και τα αιτήματα που πρέπει να υποβληθούν για την αντιμετώπιση επιμέρους ζητημάτων, που αφορούν στο τραπεζικό σύστημα.
 • η διαμόρφωση απόψεων επί των αντίστοιχων εξελίξεων σε ενωσιακό επίπεδο και η υποβολή παρεμβάσεων στις αρμόδιες επιτροπές της Ευρωπαϊκής Τραπεζικής Ομοσπονδίας.
 • η συζήτηση και αντιμετώπιση, εντός του καταστατικού σκοπού της ΕΕΤ, νομικών ζητημάτων, που θέτουν το Διοικητικό Συμβούλιο, η Εκτελεστική Επιτροπή και  ο Γενικός Διευθυντής της ΕΕΤ.

Ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος και τα μέλη έχουν λάβει γνώση και δεσμεύονται στην τήρηση του Καταστατικού και της πολιτικής της ΕΕΤ για τον Ανταγωνισμό.

Σύνθεση

Πρόεδρος: Τριανταφυλλάκης Γεώργιος - ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
Αντιπρόεδρος: Γκόβα Άννα - ATTICA BANK

Μέλη:

Λιακόπουλος Γεώργιος - ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Εμίρη Θάλεια - ALPHA BANK
Ορφανίδης Γιώργος - ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK
Πετσινάρη Αναστασία - OPTIMA BANK
Μανούσος Σταύρος - ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ
Μπαχάς Μάριος - ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ
Λάππα Χριστίνα - AEGEAN BALTIC BANK
Γιαβή Έλλη - VIVABANK

Εκτελ. Γραμματέας Επιτροπής: Φιλιππάκη Σύλβια - ΕΕΤ

Αρμοδιότητες:

 • Ενημερώνεται και παρακολουθεί τις εξελίξεις του κανονιστικού/ρυθμιστικού πλαισίου για το σύνολο των φορολογικών και οικονομικών θεμάτων σε διεθνές, ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο
 • Συνδράμει στη διαμόρφωση διατραπεζικής πολιτικής επεξεργαζόμενη θέματα που αφορούν σε γενικότερης σημασίας και εφαρμογής ζητήματα που αφορούν στον τραπεζικό κλάδο και εμπίπτουν στο αντικείμενο της επιτροπής.
 • Υποβάλλει αιτήματα, για την αντιμετώπιση κοινού ενδιαφέροντος ζητημάτων των μελών, προς κάθε αρμόδιο Φορέα,
 • Λαμβάνει γνώση των έκτακτων δαπανών και του τακτικού προϋπολογισμού/απολογισμού της ΕΕΤ και διατυπώνει τις εισηγήσεις της στην Εκτελεστική Επιτροπή, ακολουθώντας και την περιγραφόμενη στο συνημμένο Παράρτημα διαδικασία.
 • Αναπτύσσει συνεργασία με το ΤΧΣ και την ΤτΕ, καθώς και κάθε άλλη Εποπτική Αρχή για την προώθηση των θεμάτων αυτών

Ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος και τα μέλη έχουν λάβει γνώση και δεσμεύονται στην τήρηση του Καταστατικού και της πολιτικής της ΕΕΤ για τον Ανταγωνισμό.

Σύνθεση

Πρόεδρος: Παπαγαρυφάλλου Λάζαρος - ALPHA BANK
Αντιπρόεδρος: Γναρδέλλης Θεόδωρος - ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Μέλη:

Χριστοδούλου Χρίστος - ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
Κοκολογιάννης Χαράλαμπος - ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK
Σαπρανίδης Άγγελος - OPTIMA BANK
Σκούμπα Βασιλική - ATTICA BANK
Ξυφαράς Γεώργιος - ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ
Πανώριος Χαρίλαος - CITIBANK EUROPE PLC
Καλαντζής Γιώργος - AEGEAN BALTIC BANK
Μιχαλογιαννάκης Δημήτρης - VIVABANK

Εκτελ. Γραμματείς Επιτροπής: Απαλαγάκη Χαρούλα & Σκουτέλης Αθανάσιος - ΕΕΤ

Αρμοδιότητες:

 • Συνιστά πεδίο ενημέρωσης, ανταλλαγής απόψεων και καταγραφής των θεσμικών ζητημάτων που αφορούν θέματα ανθρώπινου δυναμικού, εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας.
 • Μελετά και διαμορφώνει προτάσεις σχετικά με την αντιμετώπιση θεμάτων που σχετίζονται με το Ανθρώπινο Δυναμικό των πιστωτικών ιδρυμάτων με στόχο την εφαρμογή των διατάξεων της ευρωπαϊκής και εθνικής νομοθεσίας, και την προσαρμογή στις σύγχρονες αντιλήψεις ως προς τις νέες τάσεις
 • Ζητά τη συνδρομή των άλλων Συντονιστικών Επιτροπών της ΕΕΤ για θέματα νομικά, φορολογικά κ.λπ. και εφόσον χρειαστεί πραγματοποιούν κοινές συνεδριάσεις. Συνεργάζεται με τα καταστατικά όργανα και τις λοιπές  Συντονιστικές Επιτροπές και ομάδες εργασίας της ΕΕΤ προκειμένου να ενισχύσει και να προβάλει την κοινή δράση της ΕΕΤ σε ζητήματα ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού και εργασιακής εμπειρίας.
 • Προωθεί τις θέσεις των πιστωτικών ιδρυμάτων στις αρμόδιες αρχές.
 • Συνδράμει στη διαμόρφωση της επαγγελματικής διατραπεζικής εκπαιδευτικής πολιτικής επεξεργαζόμενη θέματα που αφορούν τις διατραπεζικές εκπαιδευτικές ανάγκες, τις κανονιστικές εξελίξεις και τις επιπτώσεις στην εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού του χρηματοπιστωτικού τομέα, τις σχέσεις των πιστωτικών ιδρυμάτων με τις αρμόδιες αρχές που είναι επιφορτισμένες με την επαγγελματική εκπαίδευση, καθώς και γενικότερα θέματα ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού.
 • Επεξεργάζεται τις θεματικές που θα αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας στο πλαίσιο της χρηματοπιστωτικής εκπαίδευσης της ΕΕΤ, τις διατραπεζικές δράσεις που θα πρέπει να αναληφθούν και τον τρόπο υλοποίησης και διάδοσής τους.
 • Εισηγείται, προτείνει και υλοποιεί πρωτοβουλίες και δράσεις που αναδεικνύουν και προάγουν τον σύγχρονο τρόπο λειτουργίας των πιστωτικών ιδρυμάτων ιδίως σε θέματα που αφορούν το ανθρώπινο δυναμικό και την πρόσκληση ταλέντων.
 • Προτείνει δράσεις που προωθούν την εξωστρέφεια μέσω των δικτύων κοινωνικής δικτύωσης. Ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος και τα μέλη έχουν λάβει γνώση και δεσμεύονται στην τήρηση του Καταστατικού και της πολιτικής της ΕΕΤ για τον Ανταγωνισμό.

Σύνθεση

Πρόεδρος: Πάρνης Γιάννης - OPTIMA BANK
Αντιπρόεδρος: Τσαλίκης Κώστας - CITIBANK EUROPE PLC

Μέλη:

Γεωργόπουλος Γεώργιος - ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Χατζηϊωάννου Ευδοξία - ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
Μελίσσα Φραγκίσκη - ALPHA BANK
Πασχάλη Νατάσσα - ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK
Τσίτουρα Ιωάννα - ATTICA BANK
Βασάκος Πέτρος - ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ
Συνειφακούλη Χαρά - AEGEAN BALTIC BANK
Γκέγκιου Βένια - VIVABANK

Εκτελ. Γραμματείς Επιτροπής:  Νόλκα Κάτια & Ζιάκου Σοφία - ΕΕΤ

Αρμοδιότητες:

 • η παρακολούθηση του κανονιστικού πλαισίου για τις απαιτήσεις σε καθυστέρηση (ενδεικτικά, εξωδικαστικός μηχανισμός διευθέτησης οφειλών, εταιρίες διαχείρισης και απόκτησης απαιτήσεων, εταιρίες ενημέρωσης οφειλετών, Κώδικας Δεοντολογίας).
 • η παρέμβαση προς τους αρμόδιους φορείς και η διαβούλευση με αυτούς για τα θέματα των NPLs.
 • η υποβολή προτάσεων για τη βελτίωση του νομοθετικού πλαισίου και την αποτελεσματική εφαρμογή του.
 • η ανάπτυξη συνεργειών μεταξύ των πιστωτικών ιδρυμάτων για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των θεμάτων των NPLs.

Ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος και τα μέλη έχουν λάβει γνώση και δεσμεύονται στην τήρηση του Καταστατικού και της πολιτικής της ΕΕΤ για τον Ανταγωνισμό.

Σύνθεση

Πρόεδρος: Μαλιγιάννης Γεώργιος - ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
Αντιπρόεδρος: Καμπαδέλλης Γεώργιος - ALPHA BANK

Μέλη:

Κουρκουμέλη Αρτεμησία - ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Βρεττός Κωνσταντίνος - ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK
Γεωργακόπουλος Θεόδωρος - OPTIMA BANK
Τσιάμης Θεόδωρος - ATTICA BANK
Γιολδάσης Γιώργος - ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ
Ευαγγελάτου Έλενα - AEGEAN BALTIC BANK
Δραγγιώτης Αντώνιος - VIVABANK
Σορτίκος Δημήτριος – ΕΝΩΣΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ

Εκτελ. Γραμματέας Επιτροπής - Μούργελας Ιωάννης - ΕΕΤ

Αρμοδιότητες:

 • Εισηγείται την υλοποίηση ενεργειών και δράσεων Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων για τρέχοντα διατραπεζικά θέματα, σε άμεση συνάρτηση με την Επικοινωνιακή Στρατηγική της ΕΕΤ, έτσι όπως αυτή καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, ΄και τις εισηγήσεις της Εκτελεστικής Επιτροπής, και με βάση τις επιμέρους Επικοινωνιακές Στρατηγικές κάθε τράπεζας-μέλους
 • Παρακολουθεί τη δημόσια εικόνα του κλάδου (banking reputation) είτε μέσα από κλαδικές έρευνες (ποσοτικές/ποιοτικές/κοινής γνώμης) είτε από την άμεση επικοινωνία με τα ενδιαφερόμενα κοινά (stakeholders)
 • Σχεδιάζει (in-house ή σε συνεργασία με εξωτερικό συνεργάτη), συντονίζει, υλοποιεί και αξιολογεί κοινές δράσεις (ATL και BTL) για την ανάδειξη και προβολή του έργου του ελληνικού τραπεζικού συστήματος στα ενδιαφερόμενα μέρη (stakeholders)
 • Εισηγείται στην Εκτελεστική Επιτροπή και το Διοικητικό Συμβούλιο για την έκταση και το βαθμό ενημέρωσης και έκθεσης στα media (ορισμός spokesperson ανά θεματική, ενημέρωση δημοσιογράφων, προβολή δράσεων σε έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα κλπ.)
 • Ανταλλάσσει απόψεις και καλές πρακτικές Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων ανά θεματική
 • Ενημερώνεται για τα τρέχοντα θέματα Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο, όπως αυτά παρουσιάζονται από την Ευρωπαϊκή Τραπεζική Ομοσπονδία (ΕΤΟ) και τις Εθνικές Ενώσεις Τραπεζών (μέλη ΕΤΟ) στις τακτικές συνεδριάσεις της Επικοινωνιακής Επιτροπής της ΕΤΟ
 • Καταγράφει τις δράσεις όλων των τραπεζών-μελών ΕΕΤ για ενημέρωση του Weekly Brief της ΕΤΟ (αποστέλλεται εβδομαδιαίως σε όλα τα μέλη ΕΤΟ)
 • Λαμβάνει γνώση και διατυπώνει έγκαιρα παρατηρήσεις για δελτία τύπου της ΕΕΤ, που εμπίπτουν στη θεματική της Επιτροπής

Ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος και τα μέλη έχουν λάβει γνώση και δεσμεύονται στην τήρηση του Καταστατικού και της πολιτικής της ΕΕΤ για τον Ανταγωνισμό.

Σύνθεση

Πρόεδρος: Γραμματικός Ιωάννης - ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Αντιπρόεδρος: Βουράκης Αντώνης - ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ

Μέλη:

Νταλέκου Χαρίκλεια - ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
Τερζής Γιώργος - ALPHA BANK
Βλασταράκης Μιχάλης - ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK
Βλαγκούλης Αλέξανδρος - OPTIMA BANK
Χάϊκου Ρόη - ATTICA BANK
Αφθονίδης Αναστάσιος - AEGEAN BALTIC BANK
Ντούρλιας Γιώργος - VIVABANK

Εκτελ. Γραμματέας Επιτροπής: Απαλαγάκη Χαρούλα & Κακομανώλη Κρίστη - ΕΕΤ