Διεθνές - Ευρωπαϊκό επίπεδο / Ηλεκτρονική τραπεζική

 • 21
 • ΜΑΪ
 • 2024
Γνώμη της ΕΚΤ επί της νομοθετικής δέσμης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις υπηρεσίες πληρωμών (‘PSR’ και ‘PSD 3’)

Στις 6 Μαΐου 2024, η ΕΚΤ δημοσίευσε 44σέλιδη Γνώμη της επί της νομοθετικής δέσμης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις υπηρεσίες πληρωμών (‘PSR’ και ‘PSD 3’).

Η εν λόγω Γνώμη, στην οποία περιλαμβάνονται γενικές και ειδικές παρατηρήσεις της ΕΚΤ επί της πρότασης Κανονισμού και επί της πρότασης Οδηγίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, συνοδεύεται από τεχνικό κείμενο εργασίας με τις 12 προτεινόμενες από πλευράς της αλλαγές.

Γνώμη

 • 19
 • ΜΑΡ
 • 2024
Δημοσίευση του Κανονισμού (ΕΕ) 2024/886 για τις άμεσες μεταφορές πίστωσης σε ευρώ (“instant credit transfers in euro”)

Στις 19 Μαρτίου 2024, δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ ο Κανονισμός (ΕΕ) 2024/886 «για την τροποποίηση των Κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 260/2012 και (ΕΕ) 2021/1230 και των Οδηγιών 98/26/ΕΚ και (ΕΕ) 2015/2366 όσον αφορά τις άμεσες μεταφορές πίστωσης σε ευρώ».

Σύμφωνα με το άρθρο 6, ο Κανονισμός τίθεται σε ισχύ στις 8 Απριλίου 2024. Περαιτέρω, στα εσωτερικά άρθρα 5α έως 5δ του άρθρου 1 του Κανονισμού περιλαμβάνονται οι ημερομηνίες έναρξης εφαρμογής των απαιτήσεων σε σχέση με:

(α) τις πράξεις άμεσης μεταφοράς πίστωσης,

(β) τις επιβαρύνσεις για τις μεταφορές πίστωσης,

(γ) την επαλήθευση του δικαιούχου στην περίπτωση των μεταφορών πίστωσης, και

(δ) τον έλεγχο των χρηστών υπηρεσιών πληρωμών από παρόχους υπηρεσιών πληρωμών που προσφέρουν άμεσες μεταφορές πίστωσης για να επαληθευθεί αν ένας χρήστης υπηρεσιών πληρωμών είναι πρόσωπο ή οντότητα που υπόκειται σε στοχευμένα οικονομικά περιοριστικά μέτρα.

Κανονισμός (ΕΕ) 2024/886

 • 23
 • ΜΑΡ
 • 2023
Γνώμη της ΕΚΤ σχετικά με την πρόταση Κανονισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις άμεσες μεταφορές πίστωσης σε ευρώ (“instant credit transfers in euro”)

Στις 22 Μαρτίου 2023, δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ η Γνώμη της ΕΚΤ επί της πρότασης Κανονισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις άμεσες μεταφορές πίστωσης σε ευρώ.

Στην εν λόγω Γνώμη περιλαμβάνονται γενικές και ειδικές παρατηρήσεις της ΕΚΤ επί της νομοθετικής πρότασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Γνώμη

 • 5
 • ΔΕΚ
 • 2022
Δημοσίευση του κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 2022/2360 «για την τροποποίηση των ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων που προβλέπονται στον κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) 2018/389 όσον αφορά την εξαίρεση των 90 ημερών για την πρόσβαση σε λογαριασμό»

Στις 5 Δεκεμβρίου 2022, δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ ο κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμός (ΕΕ) 2022/2360 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «για την τροποποίηση των ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων που προβλέπονται στον κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) 2018/389  όσον αφορά την εξαίρεση των 90 ημερών για την πρόσβαση σε λογαριασμό». 

Η εν λόγω τροποποίηση είναι στοχευμένη και αφορά την εξαίρεση της εφαρμογής των απαιτήσεων SCA στην περίπτωση των πληροφοριών λογαριασμού πληρωμών (άρθρο 10 του κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 2018/389) και αποσκοπεί στην αντιμετώπιση ορισμένων δυστοκιών που εντόπισε η ‘EBA’ κατά την εφαρμογή της συγκεκριμένης εξαίρεσης και οι οποίες (δυστοκίες) είχαν αρνητικό αντίκτυπο στις υπηρεσίες που προσφέρονται από παρόχους υπηρεσιών πληροφοριών λογαριασμού (‘AISPs’) στο πλαίσιο της PSD 2.

Ο Κανονισμός τίθεται σε ισχύ στις 25 Δεκεμβρίου 2022 και αρχίζει να εφαρμόζεται από τις 25 Ιουλίου 2023.

Κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμός (ΕΕ) 2022/2360

 • 6
 • ΑΠΡ
 • 2022
Τελική έκθεση της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (‘EBA’) για την τροποποίηση του κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 2018/389 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όσον αφορά τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα για την ισχυρή ταυτοποίηση πελάτη και τα κοινά και ασφαλή ανοικτά πρότυπα επικοινωνίας στο πλαίσιο της PSD 2

Στις 5 Απριλίου 2022, η ‘ΕΒΑ’ δημοσίευσε την τελική έκθεση με το σχέδιο ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων (‘RTS’) για την τροποποίηση του κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 2018/389 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Ειδικότερα, η τροποποίηση της ‘ΕΒΑ’ είναι στοχευμένη και αφορά την εξαίρεση της εφαρμογής των απαιτήσεων SCA στην περίπτωση των πληροφοριών λογαριασμού πληρωμών (άρθρο 10 του κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 2018/389).

Η εν λόγω τροποποίηση αποσκοπεί στην αντιμετώπιση ορισμένων δυστοκιών που εντόπισε η ‘EBA’ κατά την εφαρμογή της συγκεκριμένης εξαίρεσης από ορισμένους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών εξυπηρέτησης λογαριασμού στα κράτη μέλη της ΕΕ και οι οποίες (δυστοκίες) είχαν αρνητικό αντίκτυπο στις υπηρεσίες που προσφέρονται από παρόχους υπηρεσιών πληροφοριών λογαριασμού (‘AISPs’) στο πλαίσιο της PSD 2.

H τελική έκθεση της ‘ΕΒΑ’ έχει αποσταλεί για υιοθέτηση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οι ανωτέρω αλλαγές, εφόσον υιοθετηθούν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αναμένεται να τεθούν σε εφαρμογή επτά (7) μήνες μετά την ημερομηνία δημοσίευσης στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ του κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμού που θα τροποποιεί τον υφιστάμενο κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) 2018/389.

Τελική έκθεση ΕΒΑ

 • 29
 • ΟΚΤ
 • 2021
Κείμενο διαβούλευσης της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (‘EBA’) για την τροποποίηση του κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 2018/389 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όσον αφορά τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα για την ισχυρή ταυτοποίηση πελάτη και τα κοινά και ασφαλή ανοικτά πρότυπα επικοινωνίας στο πλαίσιο της PSD 2

Στις 28 Οκτωβρίου 2021, η ‘ΕΒΑ’ έθεσε σε δημόσια διαβούλευση, έως τις 25 Νοεμβρίου 2021, σχέδιο ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων (‘RTS’) για την τροποποίηση του κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 2018/389 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Ειδικότερα, η τροποποίηση που προτείνει η ‘ΕΒΑ’ είναι στοχευμένη και αφορά την εξαίρεση της εφαρμογής των απαιτήσεων SCA στην περίπτωση των πληροφοριών λογαριασμού πλήρωμών (άρθρο 10 του κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 2018/389).

Η προτεινόμενη τροποποίηση αποσκοπεί στην αντιμετώπιση ορισμένων δυστοκιών που έχει εντοπίσει η ‘EBA’ κατά την εφαρμογή της συγκεκριμένης εξαίρεσης και οι οποίες (δυστοκίες) είχαν αρνητικό αντίκτυπο στις υπηρεσίες που προσφέρονται από παρόχους υπηρεσιών πληροφοριών λογαριασμού (‘AISPs’) στο πλαίσιο της PSD 2.

Μετά την ολοκλήρωση της δημόσιας διαβούλευσης, η ‘ΕΒΑ’ θα οριστικοποιήσει το περιεχόμενο των ‘RTS’ και θα τα αποστείλει για υιοθέτηση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Κείμενο διαβούλευσης

 • 22
 • ΦΕΒ
 • 2021
Γνώμη της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (‘EBA’) σχετικά με τη λήψη εποπτικών ενεργειών για την εξασφάλιση της άρσης των εμποδίων στην πρόσβαση λογαριασμών πληρωμών στο πλαίσιο της PSD 2

Στις 22 Φεβρουαρίου 2021, η ‘ΕΒΑ’ δημοσίευσε Γνώμη σχετικά με τη λήψη εποπτικών ενεργειών για την εξασφάλιση της άρσης των εμποδίων στην πρόσβαση λογαριασμών πληρωμών από τρίτους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών (‘TPPs’) στο πλαίσιο της PSD 2.

Η εν λόγω Γνώμη καθορίζει τις προσδοκίες της ‘EBA’ για τις ενέργειες που πρέπει να αναλάβουν οι αρμόδιες εθνικές αρχές προκειμένου να διασφαλιστεί ότι θα απομακρυνθούν τα εναπομένοντα εμπόδια από τις διεπαφές (‘APIs’) των παρόχων υπηρεσιών πληρωμών εξυπηρέτησης λογαριασμού (π.χ. τράπεζες, ιδρύματα πληρωμών, ιδρύματα ηλεκτρονικού χρήματος).

Ειδικότερα, οι αρμόδιες εθνικές αρχές θα πρέπει να αξιολογήσουν την πρόοδο που σημείωσαν οι πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών εξυπηρέτησης λογαριασμού στις αντίστοιχες δικαιοδοσίες τους και, σε περιπτώσεις όπου δεν έχουν αρθεί τα εμπόδια, θα πρέπει να αναλάβουν εποπτικές ενέργειες έως τις 30 Απριλίου 2021.

Η ‘EBA’ αναμένει, επίσης, ότι, σε περιπτώσεις που εξακολουθούν να υφίστανται εμπόδια μετά την παρέλευση της προαναφερθείσας προθεσμίας, οι αρμόδιες εθνικές αρχές θα πρέπει να λάβουν πιο αποτελεσματικά μέτρα για να διασφαλίζουν τη συμμόρφωση με την ισχύουσα νομοθεσία, συμπεριλαμβανομένης, ενδεικτικά:

 • της ανάκλησης εξαιρέσεων από τον μηχανισμό έκτακτης ανάγκης που έχει ήδη χορηγηθεί στις διεπαφές των παρόχων υπηρεσιών πληρωμών εξυπηρέτησης λογαριασμού, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 33(6) του κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 2018/389 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ή/και
 • της επιβολής κυρώσεων.

Γνώμη ΕΒΑ

 • 27
 • ΙΑΝ
 • 2021
Γνώμη της ΕΚΤ επί της πρότασης Κανονισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την κωδικοποίηση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 924/2009 «για τις διασυνοριακές πληρωμές εντός της ΕΕ»

Στις 26 Ιανουαρίου 2021, η ΕΚΤ δημοσίευσε στην ιστοσελίδα της την 7σέλιδη Γνώμη της επί της πρότασης Κανονισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την κωδικοποίηση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 924/2009 «για τις διασυνοριακές πληρωμές εντός της ΕΕ», όπως ισχύει.

Η Γνώμη αυτή, στην οποία περιλαμβάνονται γενικές και ειδικές παρατηρήσεις της ΕΚΤ επί της νομοθετικής πρότασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, συνοδεύεται από τεχνικό κείμενο εργασίας με τις προτεινόμενες από πλευράς της αλλαγές.

Η εν λόγω νομοθετική πρωτοβουλία κρίθηκε αναγκαία από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, εξαιτίας των εκτενών αλλαγών που επήλθαν στον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 924/2009, μετά την τροποποίησή του από τον Κανονισμό (ΕΕ) 2019/518.

Γνώμη ΕΚΤ

 • 8
 • ΙΟΥ
 • 2020
Γνώμη της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (‘EBA’) για τα εμπόδια στην παροχή των υπηρεσιών εκκίνησης πληρωμών και πληροφοριών λογαριασμού των TPPs μέσω των APIs των τραπεζών στο πλαίσιο της PSD 2

Στις 4 Ιουνίου 2020, η ‘ΕΒΑ’ δημοσίευσε Γνώμη για τα εμπόδια στην παροχή των υπηρεσιών εκκίνησης πληρωμών και πληροφοριών λογαριασμού των TPPs μέσω των APIs των παρόχων υπηρεσιών πληρωμών εξυπηρέτησης λογαριασμού στο πλαίσιο της PSD 2.

Γνώμη ΕΒΑ

 • 10
 • ΑΠΡ
 • 2020
Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παροχή ευελιξίας σε σχέση με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2019/518 (“Cross-border Payments Regulation”)

Στις 9 Απριλίου 2020, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε Ανακοίνωση αναφορικά με την παροχή ευελιξίας  (“flexibility”), λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, για τις υποχρεώσεις των παρόχων υπηρεσιών πληρωμών (π.χ. πιστωτικά ιδρύματα) που απορρέουν από τα άρθρα 3α («Χρεώσεις μετατροπής νομισμάτων που σχετίζονται με συναλλαγές με κάρτα») και 3β («Χρεώσεις μετατροπής νομισμάτων που σχετίζονται με μεταφορές πιστώσεων») του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/518 (“Cross-border Payments Regulation”).

Ανακοίνωση Ευρωπαϊκής Επιτροπής

 • 28
 • ΝΟΕ
 • 2019
Κατάθεση στη Βουλή των Ελλήνων του σχεδίου Νόμου «Φορολογική μεταρρύθμιση με αναπτυξιακή διάσταση για την Ελλάδα του αύριο»

Στις 26 Νοεμβρίου 2019, κατατέθηκε προς ψήφιση στη Βουλή των Ελλήνων το σχέδιο Νόμου «Φορολογική μεταρρύθμιση με αναπτυξιακή διάσταση για την Ελλάδα του αύριο».

Σχέδιο Νόμου

 • 25
 • ΝΟΕ
 • 2019
Γνώμη της ΕΚΤ σχετικά με φορολογικά αντικίνητρα όσον αφορά τη χρήση μετρητών

Στις 20 Νοεμβρίου 2019, δημοσιεύθηκε η Γνώμη της ΕΚΤ επί του σχεδίου Νόμου «Φορολογική μεταρρύθμιση με αναπτυξιακή διάσταση για την Ελλάδα του αύριο».

Γνώμη ΕΚΤ

 • 18
 • ΟΚΤ
 • 2019
Γνώμη της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (EBA) για το χρονοδιάγραμμα μετάπτωσης στις απαιτήσεις ισχυρής ταυτοποίησης πελάτη (SCA) στις συναλλαγές με κάρτες πληρωμών σε περιβάλλον e-commerce

Στις 16 Οκτωβρίου 2019, η ‘EBA’ δημοσίευσε Γνώμη για το χρονοδιάγραμμα μετάπτωσης στις απαιτήσεις SCA στις συναλλαγές με κάρτες πληρωμών σε περιβάλλον “e-commerce” στο πλαίσιο της PSD 2.

Με τη Γνώμη αυτή, η ΕΒΑ καθορίζει την 31η Δεκεμβρίου 2020 ως καταληκτική προθεσμία μετάπτωσης στις απαιτήσεις SCA στις συναλλαγές με κάρτες πληρωμών σε περιβάλλον “e-commerce” και προσδιορίζει τις αναμενόμενες δράσεις που πρέπει να αναληφθούν από τις αρμόδιες εθνικές αρχές κατά τη διάρκεια της «περιόδου προσαρμογής» (“migration period”), ήτοι το διάστημα 14 Σεπτεμβρίου 2019 έως 31 Δεκεμβρίου 2020.

Στην εν λόγω Γνώμη συνίσταται, επίσης, στις αρμόδιες εθνικές αρχές να υιοθετήσουν μια ομοιόμορφη και συνεκτική προσέγγιση όσον αφορά την «περίοδο προσαρμογής» σε ολόκληρη την ΕΕ και να απαιτήσουν από τους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών (π.χ. πιστωτικά ιδρύματα) να προχωρήσουν σε όλες τις ενδεδειγμένες ενέργειες που αποτυπώνονται στο περιεχόμενό της.

Γνώμη ΕΒΑ

 • 25
 • ΙΟΥ
 • 2019
Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής επί της Γνώμης της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (EBA) για τα στοιχεία που θεμελιώνουν την εφαρμογή απαιτήσεων ισχυρής ταυτοποίησης πελάτη (SCA) στο πλαίσιο της PSD 2

Στις 21 Ιουνίου 2019, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε Ανακοίνωση μετά τη δημοσίευση της Γνώμης της EBA για τα στοιχεία που θεμελιώνουν την εφαρμογή απαιτήσεων ισχυρής ταυτοποίησης πελάτη (SCA) στο πλαίσιο της PSD 2.

Με την Ανακοίνωση αυτή, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υποστηρίζει πλήρως το περιεχόμενο της Γνώμης της ΕΒΑ, επισημαίνοντας παράλληλα ότι θα είναι ιδιαίτερα προσεκτική αφενός στην παρακολούθηση της εφαρμογής των απαιτήσεων SCA, και αφετέρου στη συμμόρφωση όλων των εμπλεκόμενων φορέων (συμπεριλαμβανομένων των αρμόδιων εθνικών αρχών) εντός των εθνικών αγορών πληρωμών των κρατών μελών της ΕΕ.

Ανακοίνωση Ευρωπαϊκής Επιτροπής

 • 21
 • ΙΟΥ
 • 2019
Γνώμη της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (EBA) για τα στοιχεία που θεμελιώνουν την εφαρμογή απαιτήσεων ισχυρής ταυτοποίησης πελάτη (SCA) στο πλαίσιο της PSD 2

Στις 21 Ιουνίου 2019, η ‘EBA’ εξέδωσε Γνώμη, για τα στοιχεία που θεμελιώνουν την εφαρμογή απαιτήσεων ισχυρής ταυτοποίησης πελάτη (‘SCA’) στο πλαίσιο της PSD 2.

Η εν λόγω Γνώμη περιλαμβάνει έναν ενδεικτικό (και όχι εξαντλητικό) κατάλογο με τις υφιστάμενες προσεγγίσεις ταυτοποίησης στην ευρωπαϊκή αγορά πληρωμών και προσδιορίζει, εάν αυτές οι προσεγγίσεις είναι σύμφωνες με τις απαιτήσεις ‘SCA’. Στη Γνώμη αυτή αναλύονται σε ξεχωριστές ενότητες τα επιμέρους στοιχεία των απαιτήσεων ‘SCA’, ήτοι γνώση, κατοχή και το μοναδικό εγγενές χαρακτηριστικό, ενώ παράλληλα περιλαμβάνονται διευκρινίσεις σχετικά με τους συνδυασμούς αυτών των στοιχείων.

Περαιτέρω, η εν λόγω Γνώμη επικεντρώνεται, επίσης, στις ανησυχίες για την ετοιμότητα της ευρωπαϊκής αγοράς πληρωμών, διευκρινίζοντας ότι η ‘EBA’ δεν είναι σε θέση να αναβάλει την ημερομηνία έναρξης ισχύος του κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 2018/389 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που έχει οριστεί για τις 14 Σεπτεμβρίου 2019.

Γνώμη EBA

 • 11
 • ΔΕΚ
 • 2018
Γνώμη της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (‘EBA’) για τη χρήση πιστοποιητικών που εκδίδονται βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 910/2014 (“e-IDAS Regulation”) στο πλαίσιο της PSD 2

Στις 10 Δεκεμβρίου 2018, η EBA εξέδωσε Γνώμη σχετικά με τη χρήση των πιστοποιητικών που εκδίδονται, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του eIDAS, για την εκπλήρωση των απαιτήσεων του άρθρου 34 κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 2018/389 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «σχετικά με την ισχυρή ταυτοποίηση πελάτη και τα κοινά και ασφαλή ανοικτά πρότυπα επικοινωνίας» στο πλαίσιο της PSD 2.

Στην εν λόγω Γνώμη, η EBA διευκρινίζει συγκεκριμένα ζητήματα σχετικά με:

 • τη χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών ηλεκτρονικών σφραγίδων (“qualified certificates for electronic seals”) και εγκεκριμένων πιστοποιητικών για την επαλήθευση της γνησιότητας ιστότοπου (“qualified certificates for website authentication”) με σκοπό την ταυτοποίηση των νέων παρόχων υπηρεσιών πληρωμών (‘PISPs’, ‘AISPs’, ‘CISPs’), καθώς και
 • το περιεχόμενο των ως άνω πιστοποιητικών και τη διαδικασία ανάκλησής τους.

Η Γνώμη απευθύνεται στις εθνικές αρμόδιες αρχές, αλλά είναι χρήσιμη και για τους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών εξυπηρέτησης λογαριασμού (ήτοι τα πιστωτικά ιδρύματα) και τους νέους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών (‘PISPs’, ‘AISPs’, ‘CISPs’).

Γνώμη EBA

 • 5
 • ΔΕΚ
 • 2018
Κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (‘EBA’) για την εφαρμογή του άρθρου 33(6) του κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 2018/389 στο πλαίσιο της PSD 2

Στις 4 Δεκεμβρίου 2018, η EBA δημοσίευσε τις τελικές κατευθυντήριες γραμμές, μέσω των οποίων εξειδικεύονται οι τέσσερις (4) προϋποθέσεις του άρθρου 33(6) του κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 2018/389 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, για την πλήρη απαγόρευση από τις εθνικές αρμόδιες αρχές (στην περίπτωση της Ελλάδας, η ΤτΕ), κατόπιν προηγούμενης διαβούλευσης με την EBA, της εφαρμογής πρακτικών “screen scraping” στο πλαίσιο της επικοινωνίας μεταξύ των παρόχων υπηρεσιών πληρωμών εξυπηρέτησης λογαριασμού (π.χ. πιστωτικά ιδρύματα) και των νέων παρόχων υπηρεσιών πληρωμών (‘PISPs’/’AISPs’/’CISPs’).

Οι κατευθυντήριες γραμμές, οι οποίες θα τεθούν σε εφαρμογή την 1η Ιανουαρίου 2019, απευθύνονται τόσο στις εθνικές αρμόδιες αρχές όσο και στους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών (π.χ. πιστωτικά ιδρύματα).

Κατευθυντήριες γραμμές

 • 15
 • ΙΟΥ
 • 2018
Γνώμη της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (‘EBA’) για την εφαρμογή των ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων (‘RTS’) για την αυστηρή εξακρίβωση της ταυτότητας του πελάτη (‘SCA’) και τα κοινά και ασφαλή ανοικτά πρότυπα επικοινωνίας στο πλαίσιο της PSD 2

Στις 13 Ιουνίου 2018, η EBA δημοσίευσε με δική της πρωτοβουλία Γνώμη για την αποσαφήνιση αρκετών ζητημάτων που σχετίζονται με την πρακτική εφαρμογή των RTS για το ‘SCA’ και τα κοινά και ασφαλή ανοικτά πρότυπα επικοινωνίας στο πλαίσιο της PSD 2.

Η εν λόγω Γνώμη απευθύνεται στις εθνικές αρμόδιες αρχές, αλλά αναμένεται να αποδειχθεί χρήσιμη και στους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών (π.χ. πιστωτικά ιδρύματα), τα συστήματα πληρωμών και τους παρόχους τεχνικών υπηρεσιών (“technical service providers”) που έχουν αναλάβει πρωτοβουλίες ανάπτυξης ‘APIs’ για την ασφαλή επικοινωνία μεταξύ των παρόχων υπηρεσιών πληρωμών εξυπηρέτησης λογαριασμού (‘ASPSPs’) και των παρόχων υπηρεσιών εκκίνησης πληρωμών (‘PISPs’) και παρόχων υπηρεσιών πληροφοριών λογαριασμού (‘AISPs’).

Γνώμη

 • 15
 • ΙΟΥ
 • 2018
Σχέδιο κατευθυντήριων γραμμών της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (‘EBA’) για την εφαρμογή των ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων (‘RTS’) για την αυστηρή εξακρίβωση της ταυτότητας του πελάτη (‘SCA’) και τα κοινά και ασφαλή ανοικτά πρότυπα επικοινωνίας στο πλαίσιο της PSD 2

Στις 13 Ιουνίου 2018, η EBA έθεσε με δική της πρωτοβουλία σε δημόσια διαβούλευση σχέδιο κατευθυντήριων γραμμών (“guidelines”), μέσω του οποίου εξειδικεύονται οι τέσσερις (4) προϋποθέσεις που αποτυπώνονται στο άρθρο 33(6) του κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 2018/389 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, για την πλήρη απαγόρευση από τις εθνικές αρμόδιες αρχές, κατόπιν προηγούμενης διαβούλευσης με την EBA, της εφαρμογής πρακτικών “screen scraping” στο πλαίσιο της επικοινωνίας μεταξύ ‘ASPSPs’ και ‘PISPs’/ ‘AISPs’. Το σχέδιο κατευθυντήριων γραμμών απευθύνονται τόσο στις εθνικές αρμόδιες αρχές όσο και στους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών (π.χ. πιστωτικά ιδρύματα).

Η περίοδος διαβούλευσης ολοκληρώνεται τη Δευτέρα, 13 Αυγούστου 2018. Αφού αξιολογήσει τα σχόλια που θα λάβει κατά τη διάρκεια της περιόδου διαβούλευσης, η EBA θα οριστικοποιήσει το περιεχόμενο των κατευθυντήριων γραμμών.

Σχέδιο κατευθυντήριων γραμμών

 • 14
 • ΜΑΡ
 • 2018
Κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμός της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όσον αφορά τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα της EBA για την αυστηρή εξακρίβωση ταυτότητας πελάτη και τα κοινά και ασφαλή ανοικτά πρότυπα επικοινωνίας στο πλαίσιο της PSD 2

Στις 13 Μαρτίου 2018, δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ ο κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμός (ΕΕ) 2018/389 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όσον αφορά ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα της EBA για την αυστηρή εξακρίβωση ταυτότητας πελάτη και τα κοινά και ασφαλή ανοικτά πρότυπα επικοινωνίας» (“strong customer authentication and common and secure open standards of communication”) στο πλαίσιο της PSD 2.

Ο εν λόγω Κανονισμός τίθεται σε εφαρμογή στις 14 Σεπτεμβρίου 2019. Εντούτοις, οι παράγραφοι 3 και 5 του άρθρου 30 που αφορούν, μεταξύ άλλων, τις δοκιμές των ‘APIs’ των παρόχων υπηρεσιών πληρωμών εξυπηρέτησης λογαριασμού (π.χ. πιστωτικά ιδρύματα) από τους ‘PISPs’, ‘AISPs’ και ‘CISPs’ τίθενται σε εφαρμογή έξι (6) μήνες νωρίτερα, ήτοι στις 14 Μαρτίου 2019.

Κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμός

 • 31
 • ΟΚΤ
 • 2017
Επικαιροποιημένες κατευθυντήριες γραμμές του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Πληρωμών (‘EPC’) με θέμα: “Mobile Contactless SEPA Card Payments Interoperability Implementation Guidelines”

Στις 26 Οκτωβρίου 2017, το EPC έθεσε σε δημόσια διαβούλευση επικαιροποιημένες κατευθυντήριες γραμμές, προκειμένου να εναρμονιστούν περαιτέρω οι ανέπαφες συναλλαγές που διενεργούνται μέσω καρτών πληρωμών ή κινητών συσκευών σε περιβάλλον SEPA, οι οποίες βασίζονται στην ασύρματη τεχνολογία μικρής εμβέλειας (“Near Field Communication”, ‘NFC’).

Η δημόσια διαβούλευση ολοκληρώνεται στις 26 Ιανουαρίου 2018. Η τελική έκδοση των ως άνω κατευθυντήριων γραμμών αναμένεται να εκδοθεί εντός του Μαρτίου 2018.

Κατευθυντήριες γραμμές

 • 19
 • ΟΚΤ
 • 2017
Εκτελεστική Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο πλαίσιο της Οδηγίας 2014/55/ΕΕ «για την έκδοση ηλεκτρονικών τιμολογίων στο πλαίσιο των δημόσιων συμβάσεων»

Στις 17 Οκτωβρίου 2017, δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ η Εκτελεστική Απόφαση (ΕΕ) 2017/1870 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «σχετικά με τη δημοσίευση των στοιχείων αναφοράς του ευρωπαϊκού προτύπου έκδοσης ηλεκτρονικών τιμολογίων και του καταλόγου των συντακτικών δομών αυτού σύμφωνα με την Οδηγία 2014/55/ΕΕ».

Μέσω της εν λόγω Εκτελεστικής Απόφασης, η οποία συμπληρώνει τις διατάξεις της Οδηγίας 2014/55/ΕΕ «για την έκδοση ηλεκτρονικών τιμολογίων στο πλαίσιο των δημόσιων συμβάσεων», δημοσιεύονται τα στοιχεία αναφοράς του ευρωπαϊκού προτύπου έκδοσης ηλεκτρονικών τιμολογίων «EN 16931‐1:2017, Ηλεκτρονική τιμολόγηση — Μέρος 1: Σημασιολογικό μοντέλο δεδομένων των στοιχείων πυρήνα ηλεκτρονικού τιμολογίου» και ο κατάλογος συντακτικών δομών με στοιχεία αναφοράς «CEN/TS 16931‐2:2017, Ηλεκτρονική τιμολόγηση — Μέρος 2: Κατάλογος συντακτικών δομών που συμμορφώνονται με το πρότυπο EN 16931‐1».

Επίσης, η 18η Απριλίου 2019 ορίζεται ως η τελική ημερομηνία για την έναρξη ισχύος των εθνικών μέτρων εφαρμογής όσον αφορά την προσαρμογή των αναθετουσών αρχών και των αναθετόντων φορέων για την παραλαβή και επεξεργασία ηλεκτρονικών τιμολογίων.

Εκτελεστική Απόφαση Ευρωπαϊκής Επιτροπής

 • 3
 • ΙΟΥ
 • 2017
Γνώμη της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (‘EBA’) επί του σχεδίου ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων για την αυστηρή εξακρίβωση του πελάτη και τα κοινά και ασφαλή πρότυπα επικοινωνίας στο πλαίσιο της PSD 2

Στις 29 Ιουνίου 2017, η EBA δημοσίευσε Γνώμη, μέσω της οποίας εκφράζει τη διαφωνία της έναντι των τροποποιήσεων που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επί του σχεδίου ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων (“draft regulatory technical standards”) για την αυστηρή εξακρίβωση του πελάτη και τα κοινά και ασφαλή πρότυπα επικοινωνίας στο πλαίσιο της PSD 2.

Σε ό,τι αφορά τα κοινά και ασφαλή πρότυπα επικοινωνίας μεταξύ των παρόχων υπηρεσιών πληρωμών εξυπηρέτησης λογαριασμού (ήτοι πιστωτικά ιδρύματα) και των παρόχων υπηρεσιών εκκίνησης πληρωμών (‘PISPs’) και παρόχων υπηρεσιών πληροφοριών λογαριασμού (‘AISPs’), η EBA διαφωνεί με την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής περί δυνατότητας άμεσης πρόσβασης (ήτοι “screen scraping”) σε λογαριασμούς πληρωμών χρηστών υπηρεσιών πληρωμών στις περιπτώσεις που η έμμεση πρόσβαση σε αυτούς (μέσω ‘APIs’) δεν είναι εφικτή.

Στο πλαίσιο αυτό, παραθέτει αφενός τις αρνητικές συνέπειες που θα ανακύψουν για την ευρωπαϊκή αγορά πληρωμών από την επικράτηση πρακτικών “screen scraping” (π.χ. αύξηση του κόστους συμμόρφωσης για τους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών εξυπηρέτησης λογαριασμού), και αφετέρου αντιπροτείνει, μεταξύ άλλων, τα εξής:

 • την πλήρη απαγόρευση πρακτικών “screen scraping”,
 • την επιβολή υποχρέωσης στους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών εξυπηρέτησης λογαριασμού παρακολούθησης και συνακόλουθης δημοσίευσης δεδομένων σχετικών με τη διαθεσιμότητα και την απόδοση των διεπαφών τους (‘APIs’) που έχουν αναπτύξει σε τριμηνιαία βάση,
 • την επιβολή υποχρέωσης στους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών εξυπηρέτησης λογαριασμού να θέσουν σε δοκιμαστική λειτουργία τις διεπαφές τους τουλάχιστον τρεις (3) μήνες πριν την έναρξη ισχύος των ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων της EBA, και
 • την επιβολή υποχρέωσης στους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών εξυπηρέτησης λογαριασμού για επανεξέταση της λειτουργίας των διεπαφών τους στο πλαίσιο της αξιολόγησης της εφαρμογής των ρυθμιστικών τεχνικών της προτύπων της ΕΒΑ.

EBA Opinion

 • 1
 • ΦΕΒ
 • 2015
Εκτελεστική Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Ηλεκτρονική ταυτοποίηση για τις ηλεκτρονικές συναλλαγές στην εσωτερική αγορά

Την Τετάρτη, 25 Φεβρουαρίου 2015, δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Εκτελεστική Απόφαση (ΕΕ) αριθ. 2015/296 της Επιτροπής,[1] σχετικά με «τη θέσπιση διαδικαστικών λεπτομερειών της συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών σχετικά με την ηλεκτρονική ταυτοποίηση σύμφωνα με το άρθρο 12 παράγραφος 7 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 910/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την ηλεκτρονική ταυτοποίηση και τις υπηρεσίες εμπιστοσύνης για τις ηλεκτρονικές συναλλαγές στην εσωτερική αγορά».

Η εν λόγω Απόφαση, η οποία  τέθηκε σε ισχύ από την Τρίτη, 17 Μαρτίου 2015,  θεσπίζει τις διαδικαστικές λεπτομέρειες της συνεργασίας μεταξύ των κρατών-μελών σχετικά με την ηλεκτρονική ταυτοποίηση.

Νομική βάση για την έκδοση της είναι η παρ. 7 του άρθρου 12 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 910/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

Σύμφωνα με τις παρ. 5 και 6 του άρθρου 12 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 910/2014, τα κράτη-μέλη συνεργάζονται ως προς τα ακόλουθα:

(α) τη διαλειτουργικότητα των συστημάτων ηλεκτρονικής ταυτοποίησης που κοινοποιούν ή πρόκειται να κοινοποιήσουν, και

(β) την ασφάλεια των συστημάτων ηλεκτρονικής ταυτοποίησης.

Ακολούθως, η συνεργασία των κρατών-μελών οφείλει να περιλαμβάνει:

(α) την ανταλλαγή πληροφοριών και καλών πρακτικών σχετικά με τα συστήματα ηλεκτρονικής ταυτοποίησης και ιδίως σε ό,τι αφορά τις τεχνικές απαιτήσεις αναφορικά με τη διαλειτουργικότητα και τα επίπεδα διασφάλισης,

(β) την ανταλλαγή πληροφοριών και καλών πρακτικών όσον αφορά την εφαρμογή των επιπέδων διασφάλισης των συστημάτων ηλεκτρονικής ταυτοποίησης,

(γ) την αξιολόγηση των συστημάτων ηλεκτρονικής ταυτοποίησης που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του εν λόγω Κανονισμού, και

(δ) την εξέταση των σχετικών εξελίξεων στον τομέα της ηλεκτρονικής ταυτοποίησης.


[1] L 53, σελ. 14-20

 • 1
 • ΔΕΚ
 • 2014
Συστάσεις της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (EBA) σχετικά με την ασφάλεια των πράξεων πληρωμής που διενεργούνται μέσω διαδικτύου

Η Ευρωπαϊκή Τραπεζική Αρχή δημοσίευσε την Παρασκευή, 19 Δεκεμβρίου 2014, το κείμενο των τελικών κατευθυντήριων γραμμών σχετικά με την ασφάλεια των πράξεων πληρωμής που διενεργούνται μέσω διαδικτύου.

Οι συνολικά 53 κατευθυντήριες γραμμές, κατανεμημένες σε 14 θεματικές ενότητες, καθορίζουν τις ελάχιστες απαιτήσεις ασφάλειας που οφείλουν να εφαρμόσουν οι φορείς παροχής υπηρεσιών πληρωμών (PSPs) που δραστηριοποιούνται στην Ευρωπαϊκή Ένωση, από την 1η Αυγούστου 2015.

Η εναρκτήρια ημερομηνία ισχύος των κατευθυντήριων γραμμών της ΕΒΑ αποτελεί επέκταση κατά έξι (6) μήνες συγκρινόμενη με την αρχικά προβλεπόμενη ημερομηνία εφαρμογής των αντίστοιχου περιεχομένου συστάσεων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας σχετικά με την ασφάλεια των πράξεων πληρωμής που διενεργούνται μέσω διαδικτύου (Secure Pay recommendations), ήτοι την 1η Φεβρουαρίου 2015.

H 6μηνη παράταση είχε ως στόχο την παροχή επιπρόσθετου χρόνου:

(α) διαβούλευσης της EBA με τους εμπλεκόμενους φορείς, και

(β) προσαρμογής των αρμόδιων εποπτικών αρχών και των υπόχρεων χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων.

 • 1
 • ΑΥΓ
 • 2014
Κανονισμός (EE) 910/2014 σχετικά με την Ηλεκτρονική ταυτοποίηση για τις ηλεκτρονικές συναλλαγές στην εσωτερική αγορά και κατάργηση της Οδηγίας 1999/93/ΕΚ

Τον Αύγουστο του 2014 δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο Κανονισμός (EE) 910/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την ηλεκτρονική ταυτοποίηση και τις υπηρεσίες εμπιστοσύνης για τις ηλεκτρονικές συναλλαγές στην εσωτερική αγορά και την  κατάργηση της Οδηγίας 1999/93/ΕΚ.

Οι περισσότερες διατάξεις του Κανονισμού, ο οποίος καταργεί την Οδηγία 1999/93/ΕΚ από την 1η Ιουλίου 2016, τέθηκαν σε ισχύ από την Τετάρτη, 17 Σεπτεμβρίου 2014, εκτός ορισμένων άρθρων του που θα τεθούν σε ισχύ αργότερα.

Συνεπώς, από την ημερομηνία κατάργησης της Οδηγίας 1999/93/ΕΚ (1/7/2016), θα παύσει να ισχύει και το Προεδρικό Διάταγμα υπ’ αριθμ. 150/2001 (ΦΕΚ Α 125) με το οποίο ενσωματώθηκαν στην ελληνική έννομη τάξη οι διατάξεις της εν λόγω Οδηγίας.

 • 1
 • ΜΑΡ
 • 2014
Οδηγία (ΕΕ) αριθμ. 2014/55 για την έκδοση ηλεκτρονικών τιμολογίων στο πλαίσιο των δημοσίων συμβάσεων

Τον Μάιο του 2014 δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης η Οδηγία (ΕΕ) αριθμ. 2014/55 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την έκδοση ηλεκτρονικών τιμολογίων στο πλαίσιο των δημοσίων συμβάσεων.[1]

Η Οδηγία, η οποία θα πρέπει να ενσωματωθεί στο εθνικό δίκαιο των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης έως την 27η Νοεμβρίου 2018 προβλέπει την ανάπτυξη ενός κοινού, διαλειτουργικού προτύπου για την ηλεκτρονική τιμολόγηση από τις Ευρωπαϊκές υπηρεσίες τυποποίησης (CEN, Cenele, ETSI) το οποίο θα πρέπει να υιοθετηθεί εντός 36 μηνών από την έναρξη ισχύος της Οδηγίας. Μετά τη δημοσιοποίηση του νέου προτύπου, οι εθνικές αρχές των κρατών-μελών της ΕΕ θα έχουν περιθώριο μέχρι 18 μήνες για να το εφαρμόσουν. Οι τοπικές και περιφερειακές αρχές των κρατών-μελών θα έχουν το δικαίωμα εξαίρεσης από την προθεσμία έως και 30 μήνες από τη δημοσιοποίηση του προτύπου.

Η Οδηγία προβλέπει την καθιέρωση ενός ευρωπαϊκού προτύπου για την ηλεκτρονική τιμολόγηση, το οποίο αναμένεται να βελτιώσει τη διαλειτουργικότητα μεταξύ διαφορετικών, κυρίως εθνικών, συστημάτων ηλεκτρονικής τιμολόγησης. Επιδιώκει να καταργήσει τη νομική ανασφάλεια, την υπερβολική πολυπλοκότητα και τα πρόσθετα λειτουργικά έξοδα για τους οικονομικούς φορείς που πρέπει επί του παρόντος να χρησιμοποιούν διαφορετικά ηλεκτρονικά τιμολόγια σε κάθε κράτος μέλος.

Επίσης, επιδιώκει να προωθήσει τη χρήση της ηλεκτρονικής τιμολόγησης στην Ευρώπη, συμβάλλοντας στην εξάλειψη των εμποδίων στις διασυνοριακές δημόσιες συμβάσεις, διασφαλίζοντας τη διαλειτουργικότητα μεταξύ των εθνικών συστημάτων ηλεκτρονικής τιμολόγησης.

Το εν λόγω πρότυπο θα πρέπει να είναι τεχνολογικά «ουδέτερο», ώστε να αποφευχθεί οποιαδήποτε στρέβλωση του ανταγωνισμού και συμβατό με τα διεθνή πρότυπα ηλεκτρονικής τιμολόγησης. Στην Οδηγία αναφέρονται και τα βασικά στοιχεία του ηλεκτρονικού τιμολογίου.


[1] L133, 6.5.2014, σελ. 1-11

 • 1
 • ΦΕΒ
 • 2014
Οδηγός Αξιολόγησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για την ασφάλεια στις πληρωμές μέσω διαδικτύου

Τον Φεβρουάριο 2014, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα δημοσίευσε τον οδηγό αξιολόγησης με τίτλο: “Assessment Guide for the security on Internet Payments”, το οποίο επεξεργάστηκε το European Forum on the Security of Retail Payments (SecuRe Pay) και εγκρίθηκε στις 30 Ιανουαρίου 2014 από το Διοικητικό Συμβούλιό της.

Ο οδηγός αξιολόγησης περιλαμβάνει ερωτήσεις και απαντήσεις προσαρμογής των υπόχρεων προσώπων, μεταξύ των οποίων και πιστωτικά ιδρύματα, στις «Συστάσεις ασφάλειας των πληρωμών μέσω διαδικτύου» που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ τον Ιανουάριο του 2013, και οι οποίες θα τεθούν σε εφαρμογή από τον Φεβρουάριο 2015.

 • 17
 • ΔΕΚ
 • 2009
ΟΔΗΓΙΑ 2009/110/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ & ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 16ης Σεπτεμβρίου 2009 για την ανάληψη, άσκηση και προληπτική εποπτεία της δραστηριότητας ιδρύματος ηλεκτρονικού χρήματος, την τροποποίηση των οδηγιών 2005/60/ΕΚ και 2006/48/ΕΚ και την κατάργηση της Οδηγίας 2000/46/ΕΚ (L 267/10.10.2009)

 • 23
 • ΦΕΒ
 • 2007
ΟΔΗΓΙΑ 2000/46/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ & ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 18ης Σεπτεμβρίου 2000
για την ανάληψη, την άσκηση και την προληπτική εποπτεία
της δραστηριότητας ιδρύματος ηλεκτρονικού χρήματος. (L 275/27.10.2000)

 • 23
 • ΦΕΒ
 • 2007
ΟΔΗΓΙΑ 2000/31/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ & ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 8ης Ιουνίου 2000
για ορισμένες πτυχές των υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας, ιδίως του ηλεκτρονικού εμπορίου,
στην εσωτερική αγορά («οδηγία για το ηλεκτρονικό εμπόριο») (L178/12.7.2000)

 • 23
 • ΦΕΒ
 • 2007
ΟΔΗΓΙΑ 1999/93/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ & ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 13ης Δεκεμβρίου 1999
σχετικά με το κοινοτικό πλαίσιο για τις ηλεκτρονικές υπογραφές (L 13/19.1.2000, σελ. 12 επόμενα)

 • 23
 • ΦΕΒ
 • 2007
ΑΠΟΦΑΣΗ-ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 28ης Μαΐου 2001 για την καταπολέμηση της απάτης
και της πλαστογραφίας που αφορούν τα μέσα πληρωμής πλην των μετρητών (L 149/2.6.2001)