Διεθνές - Ευρωπαϊκό επίπεδο / Ηλεκτρονική τραπεζική

  • 11
  • ΔΕΚ
  • 2018
Γνώμη της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (‘EBA’) για τη χρήση πιστοποιητικών που εκδίδονται βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 910/2014 (“e-IDAS Regulation”) στο πλαίσιο της PSD 2