Κυρώσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε βάρος της Ρωσίας και της Λευκορωσίας

 

Η ΕΕΤ παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις και συνεργάζεται με τις ευρωπαϊκές και εθνικές αρμόδιες αρχές, προκειμένου να συνδράμει τις τράπεζες μέλη της στην πρακτική υλοποίηση των περιοριστικών μέτρων (κυρώσεων) της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε βάρος της Ρωσίας και της Λευκορωσίας σε συνέχεια της εισβολής στην Ουκρανία στις 24 Φεβρουαρίου 2022.

Στο πλαίσιο αυτό, μέσω της συνεχούς παρακολούθησης των ευρωπαϊκών και εθνικών ρυθμιστικών/κανονιστικών εξελίξεων και των σχετικών διευκρινήσεων που δημοσιεύονται επί αυτών, διαμόρφωσε την ειδική αυτή ενότητα για την ενημέρωση όλων των ενδιαφερόμενων μερών (καταναλωτές, επιχειρήσεις κτλ.).

Επίσης, για λόγους πληρέστερης ενημέρωσης, έχουν συμπεριληφθεί χρήσιμοι σύνδεσμοι για την περαιτέρω αναζήτηση χρήσιμου πληροφοριακού υλικού.
 

Α. Κανονισμοί
Εκτελεστικός Kανονισμός (ΕΕ) 2022/658 του Συμβουλίου «για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 269/2014 σχετικά με περιοριστικά μέτρα για ενέργειες που υπονομεύουν ή απειλούν την εδαφική ακεραιότητα, την κυριαρχία και την ανεξαρτησία της Ουκρανίας» Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) 2022/581 του Συμβουλίου «για την εφαρμογή του Κανονισμού (EE) αριθ. 269/2014 σχετικά με περιοριστικά μέτρα για ενέργειες που υπονομεύουν ή απειλούν την εδαφική ακεραιότητα, την κυριαρχία και την ανεξαρτησία της Ουκρανίας» Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 208/2014 «σχετικά με περιοριστικά μέτρα κατά ορισμένων προσώπων, οντοτήτων και φορέων ενόψει της κατάστασης στην Ουκρανία» (ενοποιημένη έκδοση έως: 4 Μαρτίου 2022) Κανονισμός (EE) αριθ. 269/2014 του Συμβουλίου «σχετικά με περιοριστικά μέτρα για ενέργειες που υπονομεύουν ή απειλούν την εδαφική ακεραιότητα, την κυριαρχία και την ανεξαρτησία της Ουκρανίας» (ενοποιημένη έκδοση έως: 14 Απριλίου 2022) Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 833/2014 του Συμβουλίου «σχετικά με περιοριστικά μέτρα λόγω ενεργειών της Ρωσίας που αποσταθεροποιούν την κατάσταση στην Ουκρανία» (ενοποιημένη έκδοση έως: 13 Απριλίου 2022) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 765/2006 του Συμβουλίου «σχετικά με περιοριστικά μέτρα λόγω της κατάστασης στη Λευκορωσία και της εμπλοκής της Λευκορωσίας στην επίθεση της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας» (ενοποιημένη έκδοση έως: 13 Απριλίου 2022)
Β. Αποφάσεις
Γ. Συστάσεις
Δ. Ανακοινώσεις
Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών «σχετικά με την κατάρτιση των εξαμηνιαίων οικονομικών εκθέσεων σε συνέχεια της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία» Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών «σχετικά με το υπόδειγμα για την υποβολή αναφορών από τα πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν σε κράτη-μέλη της ΕΕ αναφορικά με τις καταθέσεις που υπόκεινται σε οικονομικές κυρώσεις σε βάρος της Ρωσίας και της Λευκορωσίας σε συνέχεια της εισβολής στην Ουκρανία» Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών «σχετικά με την πρόσβαση των Ουκρανών προσφύγων στο ευρωπαϊκό χρηματοπιστωτικό σύστημα» Ανακοίνωση 2022/C 168/08 του Συμβουλίου «προς τα πρόσωπα, τις οντότητες και τους φορείς που υπόκεινται στα περιοριστικά μέτρα τα οποία προβλέπονται στην Απόφαση 2014/145/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου, όπως τροποποιήθηκε με την Απόφαση (ΚΕΠΠΑ) 2022/660 του Συμβουλίου, και στον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 269/2014 του Συμβουλίου, όπως εφαρμόζεται με τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) 2022/658 του Συμβουλίου σχετικά με περιοριστικά μέτρα για ενέργειες που υπονομεύουν ή απειλούν την εδαφική ακεραιότητα, την κυριαρχία και την ανεξαρτησία της Ουκρανίας» Ανακοίνωση 2022/C 168/07 του Συμβουλίου «προς τα υποκείμενα δεδομένων έναντι των οποίων εφαρμόζονται τα περιοριστικά μέτρα που προβλέπονται στην Απόφαση 2014/145/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου και στον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 269/2014 του Συμβουλίου σχετικά με περιοριστικά μέτρα για ενέργειες που υπονομεύουν ή απειλούν την εδαφική ακεραιότητα, την κυριαρχία και την ανεξαρτησία της Ουκρανίας» Ανακοίνωση του Συμβουλίου «υπόψη των προσώπων, των οντοτήτων και των φορέων που υπόκεινται στα περιοριστικά μέτρα τα οποία προβλέπονται στην Απόφαση 2014/145/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου, όπως τροποποιήθηκε με την Απόφαση (ΚΕΠΠΑ) 2022/582 του Συμβουλίου, και στον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 269/2014 του Συμβουλίου, όπως εφαρμόζεται με τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) 2022/581 του Συμβουλίου σχετικά με περιοριστικά μέτρα για ενέργειες που υπονομεύουν ή απειλούν την εδαφική ακεραιότητα, την κυριαρχία και την ανεξαρτησία της Ουκρανίας» Ανακοίνωση του Συμβουλίου «προς τα υποκείμενα των δεδομένων έναντι των οποίων εφαρμόζονται τα περιοριστικά μέτρα που προβλέπονται στην Απόφαση 2014/145/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου και στον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 269/2014 του Συμβουλίου σχετικά με περιοριστικά μέτρα για ενέργειες που υπονομεύουν ή απειλούν την εδαφική ακεραιότητα, την κυριαρχία και την ανεξαρτησία της Ουκρανίας» Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών «σχετικά με τις κυρώσεις που έχουν επιβληθεί από την ΕΕ σε βάρος της Ρωσίας και της Λευκορωσίας» Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «προς τα κράτη μέλη σχετικά με τις άμεσες ξένες επενδύσεις από τη Ρωσία και τη Λευκορωσία υπό το φως της στρατιωτικής επίθεσης κατά της Ουκρανίας και των περιοριστικών μέτρων που προβλέπονται στους πρόσφατους Κανονισμούς σχετικά με τις κυρώσεις» Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «σχετικά με επιχειρησιακές κατευθυντήριες γραμμές για την εφαρμογή της εκτελεστικής Απόφασης 2022/382 του Συμβουλίου που διαπιστώνει την ύπαρξη μαζικής εισροής εκτοπισθέντων από την Ουκρανία κατά την έννοια του άρθρου 5 της Οδηγίας 2001/55/ΕΚ και έχει ως αποτέλεσμα την εφαρμογή προσωρινής προστασίας»